သၢနံၣ်အတီၢ်ပူၤ ဖဲကၠိထီၣ်ကတီၢ်, ခီၣ်လံ(န) (Colleen) ကူသိးဝဲဆ့ကၤတနံၤတကလုာ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကျၢၢ်ဘၢ မဲာ်တကူာ် အကလုာ်ကလုာ်ဒီး ဒ်သိးကဆၢဂ့ၤတူၢ်လိာ်ကၠိဖိဖိသၣ်တဖၣ် ဟဲစံၣ်လီၤလၢကၠိအသိလ့ၣ် ဖဲလၢကိးမုၢ်နံၤမုၢ်ထူၣ်အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအံၤ မၤဖှံထီၣ်, မၤမုာ်ထီၣ် ပှၤကိးဂၤလၢအဒိးသိလ့ၣ်တဖၣ် အသူၣ်အသး ဃုာ်ဒီးပှၤနီၣ်သိလ့ၣ်, လၢအစံး “အဝဲ ဟဲစိာ်န့ၢ်တၢ်သးခုအဒိၣ်အအါ လၢဖိသၣ်တဖၣ် လၢအဒိးယသိလ့ၣ်, ဒီးတၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လၢ အလီၤကမၢကမၣ်လီၤ. ယဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးလၢ တၢ်မၤအသး ဒ်သိးအံၤန့ၣ်လီၤ” ခီၣ်လံ(န)အကၠိဖိ ဖိသၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး တူၢ်လိာ်ဝဲအတၢ်ကတိၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤအသးအံၤစးထီၣ်ဖဲ ခီၣ်လံ(န) စးထီၣ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲဖိသၣ်တဖၣ် အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘၣ်အိၣ်လီၤဖးဒီးမိၢ်ပၢ် ဒီးဘၣ်လဲၤထီၣ်ကၠိအသီတဖျၢၣ်န့ၣ် လၢဖိသၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ကီခဲထဲလဲၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်အဃိ အဝဲစးထီၣ်ကူသိးတၢ်ကူတၢ်ကၤလီၤဆီတဖၣ်, ဒီးစံးကတိၤဆၢဂ့ၤတူၢ်လိာ်မုာ် ဖိသၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မၤဝဲတၢ်ဒ်သိးအံၤ သၢသီဝံၤန့ၣ်ဒီး, ဖိသၣ်တဖၣ် တအဲၣ်ဒိးလၢ ကဆိကတီၢ်ဝဲ တၢ်အံၤန့ၣ်ဘၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ခီၣ်လံ(န) ဘၣ်မၤကဒီးဆူညါန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ဟ့ၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်, ဒီးဘၣ်ဘျၢလီၤစ့လၢ ပှၤဆါတၢ်ကူတၢ်ကၤအလီၢ်လံၤတဖၣ်အကျးဘၣ်ဆၣ်, ပှၤဃုပာ်ဖျါ တၢ်ကစီၣ် မံၣ်ရံၣ်ဒ့း(သ) ထၢၣ်ဟါ(ရ) (Meredith TerHaar) ပာ်ဖျါဝဲလၢ, တၢ်မၤအံၤ ဟဲစိာ်န့ၢ် “တၢ်အစၢတဖၣ် လၢတၢ်ဆၢတဲာ်အလုၢ်အပှ့ၤတန့ၢ်- လၢအမ့ၢ် တၢ်သူၣ်ခုသးခုန့ၣ်လီၤ”.

လံာ်စီဆှံအပူၤ လံာ်တဘ့ၣ်, အါတက့ၢ်လၢ စီၤပၤရှလိၤမိၤအတၢ်ကတိၤလၢအဖိခွါအဂီၢ်, အဟ့ၣ်ကူၣ်ဟ့ၣ်ဖး တၢ်ကူၣ်သ့, ဒီးတၢ်သူၣ်ဖှံသးညီတဖၣ်အကျါ လၢအပာ်ဖှိၣ်ထီၣ် တၢ်အစၢတဖၣ်လၢ မိၢ်အတၢ်သးဖှံ န့ၣ်ပကထံၣ်ဘၣ်တၢ်ကွဲးဖုၣ်လၢ ကတိၤ ၁၇:၂၂ အပူၤ “သးလၢအခုန့ၣ် မၤဂ့ၤပနီၢ်ခိလီၤ. မ့မ့ၢ်သူၣ်ကၢ်သးလီၤန့ၣ် ဒုးဃ့ထီၣ်ကွံာ် ပဃံပကွဲလီၤ” န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢတၢ်ဟဲစိာ်တၢ်သးခု ဆူအဖိဆံး ကိးဂၤ (အယီၢ်ဒ့ချံသၣ်, ဖိလၢအလုၢ်ဖိဝဲ, ဒီးဖိသၣ်လၢအဘၣ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲတဖၣ်), မိၢ်တဂၤအံၤ မုၢ်လၢ်ဝဲ လၢကတြီဃာ် ဖိတဖၣ်အတၢ်သူၣ်ကၢ်သးလီၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးအမ့ၢ်အတီ, ဒီးတၢ်သးခုအယံာ်အထၢအံၤ မ့ၢ်ဒၣ်ကစၢ်ယွၤ ဒီးဟဲခီဖျိလၢသးမုၢ်စီဆှံန့ၣ် ပကထံၣ်ဘၣ်လၢ လူၤ ၁၀:၂၁, ကလၤ ၅:၂၂ အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢပဂုာ်ကျဲးစၢးဟဲစိာ်တၢ်သးခုဆူပှၤဂုၤ ပှၤဂၤတဖၣ်- တၢ်သးခုတမံၤလၢ အဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်မုၢ်လၢ် ဒီးတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါ ဒ်သိးပကကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်တဖၣ်အဂီၢ် သးစီဆှံဒုးကပီၤထီၣ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်ကပီၤ လၢပပူၤန့ၣ်လီၤ.