ဒ်အမ့ၢ် ဖိသၣ်ပိာ်ခွါဖိတဂၤအသိး, မ့(န) (Ming) ထံၣ်ဝဲအပၢ် ဒ်အမ့ၢ်ပှၤလၢကတိၤတၢ် ဆူၣ်ဆူၣ်ကိၤကိၤ, ဒီးတအိၣ်လၢအီၤဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢ မ့(န) အိၣ်တမုာ်ဆိးက့, ဒီးကဘၣ်လဲၤဒုးနဲၣ်အသး လၢဖိသၣ်ကသံၣ်သရၣ် အကတီၢ်ဒၣ်လဲာ် အပၢ်န့ၣ် ကဒူးကဒ့ၣ်တၢ်, ဒီးစံးဝဲ, လၢအဂီၢ်မ့ၢ်တၢ်ဝံတၢ်ယိး အဃၢန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီန့ၣ်, လၢတၢ်အ့ၣ်လိာ်သးအကတီၢ် အဝဲနၢ်ဟူထွဲ အပၢ်အတၢ်ကတိၤအပူၤ, ဒီးသ့ၣ်ညါဝဲလၢ ဖဲအမိၢ်ဒၢထီၣ်အီၤအကတီၢ်, အပၢ်အဲၣ်ဒိးလၢ အမိၢ်ကမၤလီၤတဲာ်ကွံာ်အဟုးအသး ဖဲအလါစၢ်ဒံးအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. အသးကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်လၢ အဝဲမ့ၢ် ဖိလၢတၢ်တလိၣ်ဘၣ်တဂၤလီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သးကလၢၢ်ဘၣ်အံၤ ပိာ်ထွဲအခံ တုၤအဒိၣ်ထီၣ်, ဒီးဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတစုဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ မ့(န) ကဲထီၣ် ပှၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးတဂၤ, ဒီးသ့ၣ်ညါဝဲ ကစၢ်ယွၤ မ့ၢ်ကစၢ်တဂၤလၢအသးသမူအဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ထံၣ်ဝဲလၢ ကဘၣ်ဒုးဘၣ်ထွဲ ကစၢ်ယွၤ ဒ်အမ့ၢ်ပၢ်တဂၤအသိးန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ဒ် မ့(န) အသိး ပသးပူၤပမ့ၢ်တကလၢၢ်ဘၣ် ပပၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်တဖၣ်အတၢ်အဲၣ်န့ၣ်ဒီး, ပတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးဒီးယွၤန့ၣ် ပကအိၣ်ဒီးတၢ်သးဒ့ဒီ လၢအလီၤဂာ်တမံၤဃီဒီး မ့(န) န့ၣ်လီၤ. ပကဆိကမိၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်လၢ “မ့ၢ်ယကဲထီၣ်တၢ်ဝံတၢ်ယိးတမံၤ လၢကစၢ်ယွၤအဂီၢ်လံဧါ. ကစၢ်ယွၤ ဘၣ်ကကနၢ်ယၤဧါ” န့ၣ်လီၤ. ပပၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်တဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဘှ့ၣ်အိၣ်ဘှီၣ်, ဒီးအိၣ်စီၤစုၤဒီးပှၤဘၣ်ဆၣ်, ယရှါ ၄၃:၄ ပာ်ဖျါဝဲ ပပၢ်ယွၤလၢမူခိၣ်န့ၣ် ဟဲသုးဘူးအသးဆူပအိၣ် ဒီးစံးဘၣ်ပှၤ “ယအဲၣ်နၤ” န့ၣ်လီၤ.

လၢယရှါယၤ ၄၃ အပူၤ, ကစၢ်ယွၤကတိၤတၢ်ဒီးပှၤ ဒ်တၢ်ဘၣ်တ့အကစၢ်, ဒီးဒ်ပၢ်တဂၤအသိးန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိး နကအိၣ်လၢ အတၢ်ပၢဆှၢကဟုကယာ်အဖီလာ် ဒ်အဒူၣ်ဖိထၢဖိအပူၤန့ၣ်, နမ့ၢ်သးအိၣ်သ့ၣ်ညါဘၣ်ဒီး ကနၢ်ကွၢ် တၢ်လၢအစံးဘၣ်အပှၤဂီၢ်မုၢ် လၢအဆၢဖိ ၆ အပူၤ “ဒုးဟဲထီၣ် ယဖိခွါလၢအယံၤ, ဒီးယဖိမုၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အကတၢၢ်န့ၣ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. လၢနသးပူၤ နမ့မ့ၢ် တၢ်လုၢ်ဒိၣ်တၢ်ပှ့ၤဒိၣ်တမံၤ လၢအဂီၢ်န့ၣ်ဒီး, ကနၢ်ကွၢ် အတၢ်စံးကတိၤပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤတၢ် လၢအဆၢဖိ ၄ အပူၤ “နမ့ၢ် တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်လၢ ယမဲာ်ညါလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ယိၤ ၃:၁၆ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤအဲၣ်ပှၤဒိၣ်နီၢ်မးအဃိ ဒ်သိးပဝဲလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤတဖၣ် ပကအိၣ်ဆိးဘၣ်ဒီးအီၤ လီၤထူလီၤယိာ်အဂီၢ်, ဆှၢလီၤကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ်သိးကဟဲပှ့ၤက့ၤပှၤလၢ ပတၢ်ဒဲးဘးအဃိန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢကစၢ်ယွၤစံးဘၣ်ပှၤဒီး မၤတၢ်လၢပဂီၢ်တဖၣ်အဃိ ဘၣ်ထွဲဒီးကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိးပှၤ, ဒီးအဲၣ်ပှၤကွံပှၤန့ၣ် ပနာ်အီၤသ့ လီၤတံၢ်လီၤဆဲးန့ၣ်လီၤ.