ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤတဘ့ၣ် လၢမုၢ်ထီၣ်တၢ်ခၢၣ်သးလီၢ်ကဝီၤန့ၣ် ရ့စၣ် (Reza) ဒိးန့ၢ် လံာ်စီဆှံ, ဒီးသ့ၣ်ညါဝဲကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒီးစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤန့ၣ်လီၤ. အတၢ်ထုကဖၣ် လၢခရံာ်အမံၤအပူၤ အဆိကတၢၢ်မ့ၢ်ဝဲ, “သူယၤ ဒ်နပှၤမၤတၢ်ဖိတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. လၢခံအဝဲဟးထီၣ်ကွံာ်လၢ ဒဲကဝီၤန့ၣ်ဒီး ကစၢ်ယွၤစံးဆၢအတၢ်ထုကဖၣ်, ဒီးလၢတၢ်တဆိကမိၣ်အပူၤ မၤန့ၢ်ဝဲ တၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢ တၢ်မၤဂ့ၤ မၤစၢၤ ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအကရၢတဖု, ဒီးဟဲက့ၤကဒါက့ၤဆူအဒဲကဝီၤ, ဒ်သိးကမၤဂ့ၤမၤစၢၤ ပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ လၢအသ့ၣ်ညါဝဲဒီးအဲၣ်ဝဲတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသူၣ်ထီၣ် တၢ်လိာ်ကွဲ အကရၢ တဖၣ်, တၢ်မၤလိကျိာ်တၢ်ကတိၤအတီၤတဖၣ်, ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ် သဲစးတၢ်ဘျၢ – “တၢ်တမံၤလၢ်လၢ် လၢအသ့ ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကမျၢၢ်အတၢ်မုၢ်လၢ်” န့ၣ်လီၤ. တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်အံၤ ထံၣ်ဝဲဒ်ကျိၤကျဲလၢ ကမၤဂ့ၤ မၤစၢၤပှၤဂုၤပှၤဂၤအဂီၢ်, ဒီးကမ့ၢ်တၢ်နီၤဟ့ၣ်လီၤ ယွၤအတၢ်ကူၣ်သ့ဃုာ်ဒီးအတၢ်အဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲ ရ့စၣ် ဖးဝဲအလံာ်စီဆှံန့ၣ်ဒီး အသးကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲ ဒ်သိးအတၢ်ဘၣ်ထွဲအိၣ်ဒီးစီၤယိၤသး, ဖျါလၢ ၁ မိၤရှ့ အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢစီၤယိၤသးဘၣ်အိၣ်လၢဃိာ်ပူၤအကတီၢ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ် ခါဆူညါ အတၢ်မၤအဂီၢ် ကစၢ်ယွၤသူဝဲစီၤယိၤသးန့ၣ် ရ့စၣ် ပာ်သူၣ်ပာ်သးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢယွၤအိၣ်ဒီး စီၤယိၤသးအဃိ, ကစၢ်ယွၤပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤလၢအီၤ, ဒီးမၤဘျုးမၤဖှိၣ်အီၤ န့ၣ်လီၤ. ဃိာ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ ပာ်ဝဲစီၤယိၤသး ဒ်ပှၤအခိၣ်တဂၤ, ဒီးအဝဲတဘၣ်ကိၢ်တၢ်လၢ ဃိာ်အတၢ်မၤတဖၣ်ဘၣ်. မ့ၢ်လၢ ၁မိၤ ၃၉:၂၃ ပာ်ဖျါဝဲ “အတၢ်မၤန့ၣ် ယွၤဒုးနဲၣ်ကဲထီၣ်ဝဲ” အဃိ န့ၣ်လီၤ.

ဒ်န့ၣ်အသိး ကစၢ်ယွၤအၢၣ်လီၤဝဲလၢကအိၣ်ဒီးပှၤန့ၣ်လီၤ. ပဘၣ်တၢ်စၢဃာ်လၢဃိာ်ပူၤ- တၢ်မၤ အသးနီၢ်နီၢ် မ့ၢ်ဂ့ၤ ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ဒိအသိး မ့ၢ်ဂ့ၤ- တၢ်ကီတၢ်ခဲ, တၢ်ဃ့ၢ်မှံဟးဖျိး, နီၢ်သးဘၣ်ဒိဆါ, မ့တမ့ၢ် တၢ်သူၣ်အုးသးအုးတဖၣ် ဖဲအလုၢ်ဘၢပှၤအကတီၢ်, ကစၢ်ယွၤတလဲၤသဒၣ်ပှၤ နီတဘျီဘၣ်န့ၣ် ပနာ်န့ၢ်အီၤသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ရ့စၣ် ကမၤဂ့ၤမၤစၢၤ ပှၤဂၤလၢဒဲကဝီၤတဖၣ်အဂီၢ်, ဒီးစီၤယိၤသး ကမၤတၢ်လၢဃိာ်ပူၤအဂီၢ် ကစၢ်ယွၤမၤစၢၤဝဲသ့အသိး ကစၢ်ယွၤကအိၣ်ဘူးဒီးပှၤ ထီဘိန့ၣ်လီၤ.