တၢ်တဲမုာ်နၢ် အိၣ်ဝဲဒၣ်တယုၢ် စံးဝဲဒၣ်လၢ အဲလဘၢး အါစတၢၤ(Albert Einstein) ဟးဝ့ၤဝီၤ ဟ့ၣ်တၢ်သိၣ်လိဒီး ဖဲအတုၤ တၢ်လီၢ်တတီၤန့ၣ် အပှၤနီၣ်သိလ့ၣ် စံးဘၣ်အီၤ မ့ၢ်လၢ အနၢ်ဟူဘၣ် အတၢ်သိၣ်လိတဖၣ် အါဘျီလံအဃိ လၢအါစတၢၤ အလီၢ် မ့ၢ်စံးကတိၤ ဘၣ်ဒီးသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် အါစတၢၤ ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ် မ့ၢ်လဲၤတုၤ ခီလ့ၣ်ကၠိလၢခံတဖျၢၣ်န့ၣ် ကဆီတလဲၤလိာ်အသးအလီၢ်, မ့ၢ်လၢ ပှၤအိၣ်ဖဲန့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် အါစတၢၤ မ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ်န့ၣ် ပှၤတသ့ၣ်ညါဝဲအဃိန့ၣ်လီၤ. ပှၤနီၣ်သိလ့ၣ် အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဝဲဒီး ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်သိၣ်လိအဂ့ၤတယုၢ် လၢအါစတၢၤ အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်မၤအသးအံၤဝံၤ တၢ်သံကွၢ်စံးဆၢတၢ်အဆၢကတီၢ် တုၤဃီၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤလၢ အသူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်တၢ်တဂၤ သံကွၢ်တၢ်အဆၢကတီၢ်, ပှၤနီၣ်သိလ့ၣ်န့ၣ် စံးဘၣ်အီၤ “ယသ့ၣ်ညါလၢ နမ့ၢ် သရၣ်ဒိၣ်စိစဲၣ်နီၤတဂၤဘၣ်ဆၣ်, ယကမၢကမၣ်လၢ နသံကွၢ်တၢ်တထံၣ်အံၤန့ၣ် ညီဒိၣ်မးအဃိ ယပှၤနီၣ်သိလ့ၣ်ဒၣ်လဲၣ် စံးဆၢနၤသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ”. ဖဲန့ၣ် အပှၤနီၣ်သိလ့ၣ် လၢအမ့ၢ် အဲလဘၢး အါစတၢၤ “အနီၢ်ကစၢ်ဘၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ် တၢ်စံးဆၢန့ၣ်လီၤ. တၢ်တဲမုာ်နၢ်လၢ အလီၤနံၤ ဒီးဘၣ်တၢ်ကူၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်လၢ တၢ်ဆိကမိၣ်မှံဖိအံၤ ကတၢၢ်ဝဲဒၣ်ဖဲအံၤ န့ၣ်လီၤ”

စီၤဒၤနံးယ့လးဒီး အတံၤသကိးသၢဂၤန့ၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး သးသမူတၢ်ဘၣ်ယိၣ်နီၢ်နီၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. စီၤပၤနဘူၤကးန့စၢ် မၤပျံၤမၤဖုးအဝဲသ့ၣ်လၢ တၢ်ဂီၤထူလၢအတ့လီၤဝဲဒၣ်န့ၣ် ပှၤမ့ၢ်တဘါဘၣ်ဒီး ကဘၣ်တၢ်တ့ၢ်လီၤဆူ မ့ၢ်အူကဲၤကဖး အဖၣ်ကပူၤအပူၤ န့ၣ်လီၤ. ဒၤ ၃:၁၅ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် စီၤပၤသံကွၢ် အဝဲသ့ၣ်လၢ “ကစၢ်လၢ အကမၤပူၤဖျဲးသုလၢယစုပူၤန့ၣ် မ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ်”န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ စီၤဒၤနံးယ့လးဒီး အတံၤသကိးသၢဂၤန့ၣ် တဘါထီၣ်တၢ်ဂီၤထူအဃိ စီၤပၤ မၤဆူၣ်ထီၣ် မ့ၢ်အူ အတၢ်ကိၢ်နွံစးဒီး တ့ၢ်လီၤအဝဲသ့ၣ်ဆူ မ့ၢ်အူပူၤန့ၣ်လီၤ.
ပှၤအိၣ်လၢ မ့ၢ်အူပူၤန့ၣ် တမ့ၢ်ထဲအဝဲသ့ၣ်ဘၣ်. အဆၢဖိ ၂၈ ပာ်ဖျါဝဲ “ကလူးတဂၤ”, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ, အိၣ်ဃုာ်ဒီး မၤပူၤမၤဖျဲး အဝဲသ့ၣ်လၢတၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအသးအံၤ ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်စံးဆၢလၢ စီၤပၤအတၢ်သံကွၢ် ဖျါဖဲ အဆၢဖိ ၂၄-၂၅ အပူၤ ဒီး မ့ၢ်တၢ်သံကွၢ်လၢ ပှၤသမၢအီၤ တန့ၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၂၈-၂၉ ပာ်ဖျါဝဲ စီၤပၤနဘူၤကးန့စၢ် စံးပတြၢၤထီၣ်ဝဲ “စီၤရှၤဒရး, စီၤမ့းရှး ဒီး စီၤဧဘ့ၤဒနကိၤတဖၣ် အကစၢ်” ဒီးအၢၣ်လီၤဝဲလၢ “ကစၢ်အဂၤလၢအမၤပူၤမၤဖျဲး တၢ်ဒ်အံၤသိးတအိၣ်ဘၣ်”န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီ, ပကကလၢၢ်ဘၣ် တၢ်အိၣ်အသးမၤအသးတဖၣ် ဒိၣ်ကဲာ်ဆိးအါကဲာ်ဆိးလၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယ့ၣ်ရှူးဆၢထၢၣ်ဃုာ်ဒီး ပှၤလၢအမၤအတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲကစိာ်ဆှၢပှၤန့ၣ်လီၤ.