ခီလ့ၣ်ကၠိဖိမုၣ် ပှၤပီၢ်ထံတဂၤ ပီၢ်ထံအတၢ်လဲၤန့ၣ် ဃၢကဲာ်ဆိးအဃိ ဘၣ်ယိၣ်ဝဲဒၣ်ဒီး စံးလီၤအသး “ဘၣ်ယလဲၤနုာ်လီၤပြၢဘၣ် အိၣ်လၣ်ပ့းတၢ်လိာ်ကွဲပြၢ (Olympics)န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဒွးသရၣ်ဒိၣ်စိ ခဲၣ် အိၣ်နိၣ် (Ken Ono) ကွၢ်ထံဝဲ အတၢ်ပီၢ်ထံအကျိၤအကွာ်ဝံၤ, အဝဲထံၣ်လၢ တၢ်မၤချ့ထီၣ် ၆ စဲးကီာ် လၢလၢပှဲၤပှဲၤ သ့ဝဲဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ၆ စဲးကီာ်မ့ၢ် တၢ်လီၤဆီဖးဒိၣ်လၢတၢ်ပြၢ ဒ်သိးအံၤအဂီၢ်အဃိ အဝဲထီထီၣ် စဲးပီးလီတဖၣ် (sensors) လၢပှၤပီၢ်ထံအချၢလိၤ, ဒီးတပာ်ဖျါ တၢ်ကဆီတလဲတၢ်ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ် ဒ်သိးအကမၤဂ့ၤထီၣ် တၢ်အဆၢကတီၢ်လၢ ပိာ်မုၣ်ဖိတဂၤအံၤအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. အလီၢ်န့ၣ် အိၣ်နိၣ် ပာ်ဖျါ ဒုးနဲၣ်ဝဲ တၢ်ပီၢ်ထံအကျိၤအကျဲ လၢအဂ့ၤအဘၣ် ဒ်အမ့ၢ် တၢ်အဆံးဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤပီၢ်ထံဖိမ့ၢ် မၤဝဲကျိၤကျဲဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ် ဒ်အဒုးနဲၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်ဒီး ကကဲထီၣ် တၢ်ဘျုး, တၢ်လီၤဆီ ကဒါထီၣ်လၢ ပှၤပီၢ်ထံအဂီၢ် ဒီးကမ့ၢ်တၢ်လီၤဆီ လၢအတၢ်မၤနၢၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤအပူၤ တၢ်မၤဂ့ၤ ဘှီဘၣ်က့ၤ တၢ်အဆံးဖိတဖၣ် စ့ၢ်ကီး ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်လီၤဆီအဒိၣ်အမုၢ်တဖၣ် သ့ဝဲဒၣ်လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဝံစကၤရယၤ သိၣ်လိနဲၣ်လိဝဲ တၢ်ဂ့ၢ်ခီၣ်ထံး ဒ်သိးအံၤတမံၤ ဆူ တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်ဝံၤ ပှၤယူၤဒၤဖိလၢ အိၣ်လီၤတဲာ် စှၤဂၤတဖၣ် ဒီးစီၤစရူၤဘၤဘ့လး တ့ထီၣ်ဘှီထီၣ်သကိး ယွၤအတၢ်လုၢ်ဟံၣ် အဆၢကတီၢ် ဘၣ်ဂဲၤလိာ်ဝဲ ဒီးတၢ်သူၣ်ဟးဂီၤသးဟးဂီၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စကၤ ၄:၆ အပူၤ ယွၤစံးဘၣ် စီၤစရူၤဘၤဘ့းလး လၢ “တမ့ၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်အဂံၢ်အဘါဘၣ်, တမ့ၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်အစိအကမီၤဘၣ်, မ့ၢ်လၢ ယသးလီၤ”န့ၣ်လီၤ.

စကၤ ၄:၁၀ အပူၤ ဝံစကၤရယၤ ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဝဲ “မ့ၢ်မတၤ တပးကဲဘၣ် တၢ်အဆံးတဖၣ် အမုၢ်တနံၤန့ၣ် တဂၤလဲၣ်”န့ၣ်လီၤ. ပှၤဘၣ်တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်ဖိတဖၣ် ဘၣ်ယိၣ်ဝဲလၢ ယွၤအတၢ်လုၢ်ဟံၣ်န့ၣ် တလီၤပလိာ်သးဒီး ယွၤအတၢ်လုၢ်ဟံၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်တ့အီၤ ဖဲစီၤပၤရှလိၤမိၣ်အစိၤတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဒ် အိၣ်နိၣ် အပှၤပီၣ်ထံ တဂၤ ပိာ်ထွဲမၤဝဲ တၢ်ဘှီဘၣ်က့ၤ အဆံးဖိတဖၣ်ဒီး တုၤဃီၤဆူ အိၣ်လၣ်ပ့းတၢ်ပြၢ ဒီးမၤန့ၢ်ခိၣ်ဖးလၤကပီၤအသိးန့ၣ်လီၤ. စီၤစရူၤဘၤဘ့လး အပှၤတ့တၢ်ဘှီတၢ်တဖု မၤလိန့ၢ်ဝဲလၢ တၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါအပူၤ မၤဂ့ၤမၤဘၣ် တၢ်အဆံးဖိတဖၣ်လၢ ယွၤအတၢ်မၤစၢၤန့ၣ် ဟဲစိာ်န့ၢ် တၢ်မၤနၢၤ အတၢ်သးခုသ့ဝဲ, ဖဲလၢပတၢ်မၤအဆံးဖိတဖၣ်လၢ အမၤလၤကပီၤ ယွၤအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢကစၢ်ယွၤအပူၤ, တၢ်အဆံးဖိန့ၣ်ကဲထီၣ် တၢ်အဒိၣ်အမုၢ်န့ၣ်လီၤ.