ဖဲတၢ်စံးကတိၤလိာ်သး ဘၣ်ဃးဒီးသးမုာ်စီဆှံအဂ့ၢ် လံာ်တဘ့ၣ်, ဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤလၢ ယၣ်ကၠၢၣ် မီးမၢၣ် (Jürgen Moltmann) အသးအိၣ် ၉၄ နံၣ်န့ၣ်,ဒီးမ့ၢ်ပှၤကၠၢမၢဖိလၢအမၤလိ ယွၤဂ့ၢ်ပီညါန့ၣ် ပှၤထံၣ်လိာ်သံကွၢ်တၢ်တဂၤ သံကွၢ်အီၤလၢ “နထိၣ်ဂဲၤထီၣ်သးစီဆှံဒ်လဲၣ်. ဘၣ်အီၤကသံၣ်ဖီၣ်ဧါ. ကသံၣ်ကသီအခီပနံၣ်တဖၣ် ဟဲစိာ်ဆှၢသးစီဆှံဧါ”န့ၣ်လီၤ. မီးမၢၣ် အမဲာ်တကျိာ်ထီၣ်, ဂံာ်ဂုာ်အခိၣ်, ဒီး စံးဆၢလၢ တၢ်နံၤကမှံ ဒ်အကလုၢ်ထီၣ်ခိလၢ ကၠၢမၢကျိာ် “ယမၤမနုၤကသ့လဲၣ်. တဘၣ်မၤတၢ်နီတမံၤတဂ့ၤ. အိၣ်ခိးသးစီဆှံ, ဒီးသးစီဆှံ ကဟဲဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.”

မီးမၢၣ်ပာ်ဖျါဂ့ၤထီၣ် ပတၢ်နာ်ပၢၢ်လၢအကမၣ်တၢ်တမံၤလၢ အမ့ၢ်ပနာ်လၢ ပဂံၢ်ပဘါ ဒီးတၢ်သ့ၣ်ညါစဲၣ်နီၤတဖၣ်န့ၣ် ဒုးကဲထီၣ် ကယဲၢ်တၢ်ခဲလၢာ် ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်မၤတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် စးထီၣ်သီ အဆၢကတီၢ်, ပှၤကညီအတၢ်ကူၣ်ကျဲၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ကဲခိၣ်ကဲနၢ်လၢ အလီၤဆိကမိၣ်ဒိၣ်အဃိ မ့ၢ်ဂ့ၤ တမ့ၢ် တၢ်နီတမံၤအဃိဘၣ်. တၢ်န့ၣ်တဖၣ် အလီၢ်န့ၣ်, မၤတၢ် ၂:၂ ပာ်ဖျါဝဲ သးစီဆှံ ဟဲတုၤဃီဝဲ “ဒ်ကလံၤမုၢ်ဟဲသီၣ်ဝဲအသိး” ဆူအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် လၢအပျံၤတၢ်, လၢအတၢ်မၤစၢၤတအိၣ်, ပှဲၤဒီးသးသဘံၣ်ဘုၣ်တဖၣ်အအိၣ်, လၢဒၢးတဖျၢၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢခံတပတီၢ်န့ၣ် သးစီဆှံမၤဟးဂီၤကွံာ် ကလုၢ်ဒူၣ် အတၢ်ပာ်ဒိၣ်ပာ်ထီအသးခဲလၢာ် ဒီး ပာ်ဖှိၣ်ပှၤကညီတဖၣ် လၢတၢ်အဒူၣ်အဆၢတဒ်သိးလိာ်သးတဖၣ်ဆူ ကမျၢၢ်ဒူၣ်ထၢ အသီတဒူၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢ အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် ထံၣ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤ မၤတၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ် အသိးအကျါန့ၣ်ဒီး ကဲထီၣ် တၢ်ကမၢကမၣ် ဖးဒိၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အသးပူၤ တမ့ၢ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် ဒုးကဲထီၣ် တၢ်ဘၣ် အဆၢဖိ ၄ စံးဘၣ်ပှၤ “သးန့ၣ် ဒုးကတိၤအီၤ” န့ၣ်လီၤ.

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ ပမၤသကိးတၢ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤန့ၣ် ပပာ်ဖျါထီၣ် အခီပညီ ခီဖျိလၢ ပမၤတၢ်သ့တန့ၢ်ဘၣ်, ပကဘၣ်သန့ၤထီၣ် ပသးလၢာ်လၢာ်ဆ့ဆ့ထဲလၢ သးစီဆှံဧိၤ မၤတၢ်သ့အလိၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သန့ၤထီၣ် လၢသးစီဆှံအံၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ် ပတၢ်သးဒူဒီးသးအတၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤလၢ ပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢဘူၣ်ယဲၢ်ဆံ အမုၢ်နံၤအံၤ မ်ပကအိၣ်ခိးသးစီဆှံ ဒီးစံးဆၢတၢ်တက့ၢ်.