ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Sim Kay Tee

စီၤပၤလၢကသ့ၣ်ယီၤဖိအလိၤ

ဖဲမုၢ်နံၤဒိၣ်တနံၤအံၤၣ် ပသးဒ့ဒီ အလီၢ် တအိၣ်ဘၣ်ႉ ဒ်ယူဒၤဖိတံၢ်နီၢ်လၢ အဲၣ်ယွၤအသိး အ၀ဲကဟဲတ့ၢ်ဆူ ယ့ှူၤ့ှှလ့ၣ် တနံၣ်သၢဘျီ ဖဲဘူၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်အကတီၢ်လီၤ (လူၤကၣ် ၂း၄၁-၄၂‚ ယိၤ ၂း၁၃ၣ် ယ့ၣ့်ှှူးကဲထီၣ်ပှၤတဂၤလၢ ပှၤအါဂၤပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢအီၤလီၤ (မး ၂၁း၉-၁၁) ႉ ဘၣ်မနုၤလၢ ပှၤအကထိတဖၣ်အမဲာ်ညါန့ၣ် အ၀ဲပာ်ဖျါထီၣ်အသး ဒီးလၢအပူၤကွံာ်သၢနံၣ်န့ၣ် အ၀ဲအိၣ်ကစုဒီး တမၤဟူထီၣ်သါလီၤတမံၤမံၤလဲၣ်ႉ ဘၣ်မနုၤအဃိ အ၀ဲတူၢ်လိာ် ပှၤဂီၢ်မုၢ်အတၢ်ကိးသBတီလၢ အ၀ဲမ့ၢ်စီၤပၤ ဖဲတချုးသံယဲၢ်သီ ဒံးန့ၣ်လဲၣ်ႉ
စီၤမးသဲ စံး၀ဲလၢ တၢ်အံၤကမၤအသးလၢ ကမၤလၢပှဲၤထီၣ် ၀ံအတၢ်စံးပာ် အိၣ်ပာ်လၢ အနံၣ်ယဲၢ်ကယၤ (မး ၂၁း၉-၁၁) လၢအစံး၀ဲ စီၤပၤလၢယွၤဃုထၢအီၤ ကဟဲနုာ်ဆူ ယ့ှူၤ့ှှလ့ၣ်ပူၤ ‘‘တီ၀ဲလိၤ၀ဲႉႉႉ (ဘၣ်ဆၣ်) အသူၣ်စူၤသးစူၤဒီး ဒိးကသ့ၣ် ယီၤ’’ (စကၤ ၉း၉ၣ်လီၤႉ အ၀ဲဟဲအိၣ်ဒီးတၢ်၀ံသးစူၤ ဒီးတၢ်ဆီၣ်လီၤသးလီၤႉ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး ဟဲတမ့ၢ်လၢ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဂီၢ်ဘၣ်ႉ မ့ၢ်လၢတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအဂီၢ် ဒီးအ၀ဲမၤအိၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢယွၤ ဒီးပဘၢၣ်စၢၤလီၤ…

ယမ့ၢ်တၢ်လၢယမ့ၢ်

တၢ်ယုၢ်န့ၢ်တၢ်အမံၤ‚ မ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်ဘၣ်ဆိကမိၣ်အီၤယိာ်ယိာ်‚ ဖဲလၢပမ့ၢ်ယုၢ်န့ၢ် ဖိသၣ်တဂၤအမံၤ‚ ခီပနံၣ်တခါအမံၤ မ့တမ့ၢ် ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢ တၢ်ကဘုၣ်အီၤ လၢဟံၣ်အမံၤန့ၣ်လီၤႉ မိၢ်ပၢ်တဖၣ်‚ ပှၤကူလဲၤမၤကၤတၢ် ဒီးဒူၣ်ဖိထၢဖိတဖၣ် စူးကါခိၣ်နူာ် လၢတၢ်ကဆိကမိၣ် တၢ်ယိာ်ယိာ် ဆူတၢ်ကဃုထၢန့ၢ် မံၤသၣ်လၢ အလၢအပှဲၤန့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢး တၢ်ဆူတၢ်ကဃုထၢတၢ်တမံၤမံၤလၢ အကီကီအခဲခဲ ဆူတၢ်ကကဲထီၣ်တၢ်လၢအလီၤဆီ‚ ပှၤအါဒံအါဂၤသးအိၣ်လၢ ကဃုထၢမံၤသၣ်တဖၣ် လၢအအိၣ်ဒီး အခီပညီ လၢအကါဒိၣ်န့ၣ်လီၤႉ အဒိ‚ ပမ့ၢ်ကွၢ် ယမံၤလၢအဘၣ် တၢ်ယုၢ်အီၤလၢတ့ှူးကျိာ်‚ တၢ်အံၤပာ်ဖျါထီၣ် ယမိၢ်ယပၢ်တဖၣ် အိၣ်ဒီး တၢ်မုၢ်လၢ်လၢယဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ် ဆၢမုၢ်လၢ်လၢယကကဲထီၣ် ပှၤလၢအကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်တဂၤန့ၣ်လီၤႉ
လၢလံာ်စီဆှံအပူၤ‚ မံၤသၣ်တဖၣ်စ့ၢ်ကီး မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်နီၢ်မးန့ၣ်လီၤႉ စီၤမိၤဒီးသ့ၣ်ညါ တၢ်အကါဒိၣ်လၢအဘၣ်ထွဲ ဒီးမံၤသၣ်တဖၣ်လီၤႉ ဖဲကစၢ်ယွၤ ထံၣ်လိာ်သး ဒီးအီၤလၢသ့ၣ်တၤဆှုၣ်တခိၣ် ဒီးဟ့ၣ်လီၤအီၤလၢ ကမၤတၢ်မၤတမံၤ‚ လၢတၢ်ကဒုးထူၣ်ဖျဲး ပှၤအံၣ်စရၠာစး့လးဖိတဖၣ် လၢဖၤရၠာစးိၤလၢအစိကမီၤဒိၣ်၀ဲအစုပူၤန့ၣ်လီၤႉ ဖဲအံၤ အ၀ဲသံကွၢ် ကစၢ်ယွၤလၢ ‘နမံၤဒ်လဲၣ် (ကွၢ် ၂ မိၤ ၃း၁၃…

ဒ်ယွၤအသးဒၣ်၀ဲအသိး

ဖဲပှၤမၤတၢ်အနံၣ်အလါအါလၢ စ့တၢးလၢကီၢ်အ့ရၠာစးှၢၣ်တဖၣ်‚ ဘၣ်တၢ်သံကွၢ်အီၤလၢ မ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်အသးကတၢၢ် လၢတၢ်သံကွၢ်မတၤတဖၣ်‚ လၢပှၤအကျါတဂၤ ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်စံးဆၢ ဒ်သိးအံၤ လၢ‚ ‘‘မ့ၢ်နပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်အခီပညီလၢ တၢ်မၤကဲထီၣ် လိၣ်ထီၣ်တၢ်ဒီး တၢ်မၤနၢၤတၢ်န့ၣ် ဒ်လဲၣ်’’လီၤႉ ကီၢ်စ့ကဖိ စံးထံၣ်ဘဲး (ခ) ပှၤဘၣ်မူ ဘၣ်ဒါအဒိၣ်ကတၢၢ် ဆှဲဖျါက့ၤလၢ‚ ‘‘ယနၢ်ပၢၢ်လၢ တၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါတၢ်လၢတၢ်မၤနၢၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤပျဲယၤဆူ တၢ်ကသ့ၣ်ညါ တၢ်လၢအကါဒိၣ် (လၢပှၤလၢ ယထံၣ်လိာ်သးဒီးသံကွၢ်သံဒိးတၢ်) ဒီးတၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ပာ်လုၢ်ပာ်ပရၤ၀ဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ
ကစၢ်ယွၤတခီ‚ ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်အံၤဒ်လဲၣ်ႉ မ့ၢ်အ၀ဲဃုထံၣ် တၢ်မနုၤန့ၣ်လဲၣ်ႉ ပဖးဘၣ် တၢ်ထံၣ်လိာ်သး ဒီးသံကွၢ်သံဒိးတၢ်တမံၤ လၢ ၁ရၠာစးှမူၤအ့လး ၁၆း၁-၁၃ အပူၤ န့ၣ်လီၤႉ ၀ံရၠာစးှမူၤအ့လးဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အီၤ တၢ်မၤလၢကစၢ်ယွၤ ဒ်သိးတၢ်ကပာ်ပနီၣ်ဒီး ပာ်ထီၣ် စီၤပၤလၢအံၣ်စရၠာစး့လး ဒီးကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်လီၤအီၤ တၢ်အကံၢ်အစီတဖၣ် လၢ အလိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ‘‘ပှၤကညီကွၢ်ပှၤအမဲာ်‚ မ့မ့ၢ်ယွၤကွၢ်ပှၤအသးလီၤ’’ ( ၁ရၠာစးှမူၤ ၁၆း၇) ႉ
တၢ်ထံၣ်လိာ်သးဒီး သံကွၢ်သံဒိးပှၤနွံဂၤ ဒီးအ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ် တၢ်သမၢကွံာ်…