ဖဲမုၢ်နံၤဒိၣ်တနံၤအံၤၣ် ပသးဒ့ဒီ အလီၢ် တအိၣ်ဘၣ်ႉ ဒ်ယူဒၤဖိတံၢ်နီၢ်လၢ အဲၣ်ယွၤအသိး အ၀ဲကဟဲတ့ၢ်ဆူ ယ့ှူၤ့ှှလ့ၣ် တနံၣ်သၢဘျီ ဖဲဘူၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်အကတီၢ်လီၤ (လူၤကၣ် ၂း၄၁-၄၂‚ ယိၤ ၂း၁၃ၣ် ယ့ၣ့်ှှူးကဲထီၣ်ပှၤတဂၤလၢ ပှၤအါဂၤပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢအီၤလီၤ (မး ၂၁း၉-၁၁) ႉ ဘၣ်မနုၤလၢ ပှၤအကထိတဖၣ်အမဲာ်ညါန့ၣ် အ၀ဲပာ်ဖျါထီၣ်အသး ဒီးလၢအပူၤကွံာ်သၢနံၣ်န့ၣ် အ၀ဲအိၣ်ကစုဒီး တမၤဟူထီၣ်သါလီၤတမံၤမံၤလဲၣ်ႉ ဘၣ်မနုၤအဃိ အ၀ဲတူၢ်လိာ် ပှၤဂီၢ်မုၢ်အတၢ်ကိးသBတီလၢ အ၀ဲမ့ၢ်စီၤပၤ ဖဲတချုးသံယဲၢ်သီ ဒံးန့ၣ်လဲၣ်ႉ
စီၤမးသဲ စံး၀ဲလၢ တၢ်အံၤကမၤအသးလၢ ကမၤလၢပှဲၤထီၣ် ၀ံအတၢ်စံးပာ် အိၣ်ပာ်လၢ အနံၣ်ယဲၢ်ကယၤ (မး ၂၁း၉-၁၁) လၢအစံး၀ဲ စီၤပၤလၢယွၤဃုထၢအီၤ ကဟဲနုာ်ဆူ ယ့ှူၤ့ှှလ့ၣ်ပူၤ ‘‘တီ၀ဲလိၤ၀ဲႉႉႉ (ဘၣ်ဆၣ်) အသူၣ်စူၤသးစူၤဒီး ဒိးကသ့ၣ် ယီၤ’’ (စကၤ ၉း၉ၣ်လီၤႉ အ၀ဲဟဲအိၣ်ဒီးတၢ်၀ံသးစူၤ ဒီးတၢ်ဆီၣ်လီၤသးလီၤႉ ကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး ဟဲတမ့ၢ်လၢ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဂီၢ်ဘၣ်ႉ မ့ၢ်လၢတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအဂီၢ် ဒီးအ၀ဲမၤအိၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢယွၤ ဒီးပဘၢၣ်စၢၤလီၤ (မၤ ၁၀း၃၆‚ ကလီး ၁း၂၀) ႉ