ဖဲကလံၤစိးခဲရၠာစးိၣ်လဲန့ၣ် ဖၠၣ်စိမိၤအလံာ်ရၠာစးိဖှိၣ်ဒၢး ဖဲပှၤပာ်တၢ်လီၢ်လံၤလၢ ပျၢၤတဖၣ် န့ၣ် အိၣ်ဒီးနၣ်ရၠာစးၣ်ဖိလၢပျၢၤ ၀ံလၢထၢၣ်ပူၤလၢ အဘိတဖၣ် အိၣ်ပတုာ်အသး ဖဲ (၈) နၣ်ရၠာစးံၣ် (၁၉) မံးနံး ဒီး (၅၆) စဲးကီးလီၤႉ နၣ်ရၠာစးံၣ်အကစၢ်အၤလံၤ့ှှါမံးခၠဲး လီၤတဲာ်သံ ဖဲထံလီၤဆှူလၢ အိၣ်ဖဲ အဖလါစံၣ်ကစၢၢ်တဖၣ်အကျါ ဖဲအဆၢကတီၢ်နၣ်ရၠာစးံၣ်အ၀ဲန့ၣ် ဖဲလါယူၤ (၂၇) သီ ၁၈၅၇ နံၣ်န့ၣ်လီၤႉ
ဖၠၣ်စိမိၤသရၠာစးၣ် မဲးခၠဲးအံၤ ကျဲးစၢးဃုထံၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤ ဒ်သိးကဒုးသ့ၣ်ညါ ၀ဲလၢ အ၀ဲအတၢ်တဲလၢ ကစၢၢ်အခိၣ်ထိးအ၀ဲန့ၣ် မ့ၢ်ကစၢၢ်ထီကတၢၢ်လၢ မံးစံးစပံၣ် အမုၢ်ထီၣ်အံၤအဂီၢ်လီၤႉ ကစၢၢ်အံၤ တၢ်ကိးက့ၤလၢ အ၀ဲအမံၤ လၢကစၢၢ်မံးခၠဲးလီၤႉ အ၀ဲအလိၤ အိၣ်ဖဲကစၢၢ်အထီကတၢၢ်အလီၢ် ဖဲအ၀ဲလီၤတဲာ်အကပၤလီၤႉ ဖဲထီၣ် ကစၢၢ်အ၀ဲန့ၣ် တယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် ယဆိကမိၣ်ထီၣ် မံးခၠဲးအဂ့ၢ်ဒီး ယကဘၣ်သံ စ့ၢ်ကီး အဂ့ၢ်ဒီး ပတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဒံးဆူညါဆံးအါလဲၣ်လီၤႉ ယဆိကမိၣ်ထီၣ် ယ့ၣ့်ှှူး အတၢ် ကတိၤလၢ တဲဘၣ်အပျဲၢ်တဖၣ် ဖဲကစၢၢ်သ့ၣ်စၤယံးၣ်ဒီး အိၣ်ကတဲာ်ကတီၤ စ့ၢ်ကီးသုသးတက့ၢ်ႉ အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ နၣ်ရၠာစးံၣ်လၢသုတဆိကမိၣ်ဘၣ်န့ၣ် ပှၤကညီဖိခွါအံၤ ကဟဲ၀ဲလီၤ’’ (မး ၂၄း၄၄) ႉ ယ့ၣ့်ှှူးတဲစ့ၢ်ကီး၀ဲလၢ ပ၀ဲတဂၤမး ပတသ့ၣ်ညါလၢ အဆၢကတီၢ်လၢ ယ့ၣ့်ှှူးကဟဲက့ၤ ဒီးသူၣ်ထီၣ်အဘီအမုၢ်ဘၣ် မ့တမ့ၢ် ကကိးပှၤလၢ ပကဟးထီၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤဒီး လဲၤဆူအအိၣ်အဆၢကတီၢ်ဘၣ်ႉ အ၀ဲတဲပှၤလၢ ပကကတဲာ်ကတီၤပသးဒီး ‘‘ဆိးသီ’’လီၤ (း၄၂) ႉ
တံးႉႉႉ‚ တံးႉႉႉ နံၣ်ရၠာစးံၣ်အသီၣ်လၢ ပတၢ်အိၣ်မူပူၤအံၤ သီၣ်ဒံးဒၣ်တၢ်လီၤႉ မ့ၢ်ကဆံးယံာ်ဒံးလဲၣ်ႉ မ်ပအိၣ်မူဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ ဃုာ်ဒီး အုၣ်ခီၣ်ကစၢ်လၢသးကညီၤ တၢ်အဂ့ၢ် လၢပတၢ်ဆၢကတီၢ်အပူၤ‚ ခိးကွၢ်အီၤ ဒီးမၤတၢ်လၢအဂီၢ်တက့ၢ်ႉ