ဒဲရၠာစးဲးပာ်သူၣ်ပာ်သး၀ဲလၢ အဖိခွါဖိတအဲၣ်ဒိးဘ့ၣ်လီၤကွံာ်အဆ့ ဖဲအလုၣ်ထံအခါ မ့ၢ်လၢ အ၀ဲပာ်သူၣ်ပာ်သးဒိၣ်မးလၢ ပှၤကထံၣ်အမဲာ်ဃးလၢ အိၣ်ဖဲအကနံၣ် ဒဲရၠာစးဲး ဘၣ်လဲၤခီဖျိတၢ်ဆဲးကံၣ်အလိၤ ဒ်သိး ကလီၤဂာ်ဒီး အဖိခွါဖိ ဒီးတူၢ်ဘၣ် တၢ်ဆါဒိၣ်မးလီၤႉ
ဒဲရၠာစးဲးအတၢ်အဲၣ်အဖိခွါအံၤ ဆဲးဖျါ ယွၤအတၢ်အဲၣ်လၢ အဖိခွါအဖိမုၣ် အဂီၢ် လီၤႉ မ့ၢ်လၢ ပ၀ဲ‚ ယွၤအဖိတဖၣ် ပဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ညၣ်ဒီးတၢ်သွံၣ် (ဧ့ၤ့ဘံၤ ၂း၁၄) ၢ်ပှၤကညီက့ၢ်ဂီၤဒီး ဟ့ၣ်ခီ ပှၤကညီ ဒီးမၤထူၣ်ဖျဲးထီၣ်ပှၤလၢတၢ်သံ (း၁၄) ‚ ဘၣ်တၢ်မၤကဲထီၣ်အီၤ ဒ်ပ၀ဲအသိး ဒ်ပှၤကညီနီၢ်နီၢ် လၢတၢ်ကိးမံၤ (း၁၇) ‚ ဒ်သိးကမၤဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးက့ၤပှၤဒီး ယွၤလီၤႉ
ဒဲရၠာစးဲး ဒ်သိးကမၤစၢၤက့ၤ အဖိခွါအတၢ်ကီတၢ်ခဲအဂီၢ် ဆဲးကံၣ်အသး ဒ်သိး ကလီၤဂာ်ဒီးအဖိခွါလီၤႉ ကစၢ်ခရၠာစးံာ်မၤစၢၤပှၤ ပတၢ်ကီ ၣ်အန့ၣ် တၢ်ဘၣ်ကဲကုၢ် ဆူတၢ်သံလီၤႉ အ၀ဲမၤနၢၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ် လၢပဂီၢ် ခီဖျိမၤလီၤဂာ်ဒီးပဂီၢ်လီၤႉ ယ့ၣ့်ှှူး အတၢ်သးအိၣ်လၢ ကဟ့ၣ်နီၤလိာ် တၢ်အိၣ်မူ ဒ်ပှၤကညီအတၢ်အိၣ်မူအံၤ တမ့ၢ်ထဲ မၤဘၣ်လိာ်က့ၤ ပတၢ်ရၠာစး့လိာ်ဒီးယွၤဘၣ်ႉ မ့မ့ၢ် မၤဆူၣ်ထီၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်လ့ပစီ ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲန့ၣ် ပသန့ၤပသးလၢအီၤ လၢတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါဒီးတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ် မ့ၢ်လၢအ၀ဲ ‘‘မၤစၢၤပှၤလၢအဘၣ်တၢ်လ့ပစီတဖၣ်သ့၀ဲလီၤ’’ (း၁၈) ႉ