ယမိၢ်ဆၢတဲာ်ဝဲလၢကတူၢ်လိာ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ်တၢ်အုၣ်ခီၣ်ကစၢ်န့ၣ် ယဝဲၢ်မုၣ်ဒီးယၤ ဒ်ပမ့ၢ်မုၣ်လိၣ်ဘိတဖၣ်အသိး, ပနၢ်တပၢၢ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်ပထံၣ် တၢ်ဆီတလဲတဖၣ် အိၣ်ထီၣ်လၢ ယမိၢ်အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ် ပသမၢအလီၢ်တအိၣ်ဘၣ်. သးအတၢ်ဃူတၢ်မုာ်, ဒီးအတၢ်သးခုအိၣ်အါထီၣ် လၢယမိၢ်အတၢ်အိၣ်မူအပူၤ, ဒီးစးထီၣ်မၤဝဲဒၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အတၢ်မၤတဖၣ် လၢတၢ်သူၣ်တီသးရၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲ အသးစဲမၤလိ လံာ်စီဆှံအဃိ ထီၣ်ဝဲလံာ်စီဆှံကၠိ, ဒီးဖျိထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ယမိၢ်တူၢ်လိာ်ဝဲကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး စှၤနံၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, ယဝဲၢ်မုၣ် တူၢ်လိာ်ကစၢ်ခရံာ်, ဒီးစးထီၣ်မၤယွၤအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးနံၣ်တဖၣ်လဲၤပူၤကွံာ် စှၤနံၣ်ဝံၤ, ယနီၢ်ကစၢ်စ့ၢ်ကီး ယစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, ဒီးစးထီၣ်မၤအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. အါနံၣ်အါလါပူၤကွံာ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, ယပၢ်စ့ၢ်ကီး စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ်သိးသိးဒီးပှၤန့ၣ်လီၤ. ယမိၢ်ပာ်လီၤအသးလၢ ကစၢ်ခရံာ်အဂီၢ်အံၤ ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ဆီတလဲ သးသမူ အလပီ လၢအဟဲဘၣ်ဒိကဲဘျုး ပဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

စီၤတံၤမသ့း အဂီၢ် ပှၤတၢ်မၢဖိ စီၤပီလူး ကွဲးဆှၢလီၤလံာ်ပရၢ အကတၢၢ်တဘ့ၣ် အပူၤန့ၣ် ဟ့ၣ်သဆၣ်ထီၣ် စီၤတံၤမသ့း, ဒ်သိးတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ကအိၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤ လၢကစၢ် ယ့ၣ်ရှူးအဂီၢ်န့ၣ်, အဝဲ သ့ၣ်ညါနီၣ်ပာ်ဖျါ စီၤတံၤမသ့း အနီၢ်သးအတၢ်န့ၢ်သါန့ၣ်လီၤ, လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ၂ တံၤ ၁:၅ အပူၤန့ၣ် ကွဲးနီၣ်ဝဲလၢ “ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်နာ်နီၢ်နီၢ် လၢအအိၣ်ဆိလၢနဖံနီၢ်လိၤအ့ၣ်အပူၤ, ဒီးလၢနမိၢ်နီၢ်အူၤနံက့ၤအပူၤ, ဒီးယနာ်နီၢ်နီၢ်လၢ အအိၣ်စ့ၢ်ကီးလၢနပူၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

မိၢ်တဖၣ်ဒီးဖံတဖၣ်သ့ၣ်သုဧၢ, သုတၢ်ဆၢတဲာ်ပာ်လီၤသးတဖၣ်န့ၣ် ကမၤဘၣ်ဒိကဲဘျုး ပှၤစိၤလၢခံတဖၣ်အဂီၢ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

စီၤတံၤမသ့း အမိၢ်ဒီးအဖံ သိၣ်လိနဲၣ်လိ စီၤတံၤမသ့း အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်, ဒ်သိးကမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢ ကစၢ်ယွၤ ကိးအီၤ ဒ်အကဘၣ်မ့ၢ်တၢ်အသိးန့ၣ်, ဃံဝဲလၤဝဲဒၣ်ထဲလဲၣ်.

မိၢ်အမုၢ်နံၤတနံၤအံၤ, ဒီးမုၢ်နံၤလၢအကဟဲဆူညါတဖၣ်န့ၣ် မ်ပကမၤလၤကပီၤ မိၢ်တဖၣ်, လၢအဆၢတဲာ်ပာ်လီၤသး လၢကပိာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအခံန့ၣ်တက့ၢ်.

မ်ပကပာ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်စ့ၢ်ကီး နီၢ်သးအတၢ်ဟ့ၣ်သါတမံၤအံၤ ဆူပှၤလၢပအဲၣ်ဘၣ်အီၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.