ဖဲ “Paris Peace Conference” (ပၣ်ရံၢ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိး အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်) လၢအမၤကတၢၢ်ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်ဒုးဖးဒိၣ် တၢတဘျီ ဝံၤအလီၢ်ခံ, ကီၢ်ဖရၣ်စ့ၣ် သုးခိၣ်ကျၢၢ် ဖၣ်ဒံၣ်နၣ် ဖိး(ခၠ) French Marshall Ferdinand Foch လၢတၢ်သူၣ်တမုာ်သးတမုာ်အပူၤ စံးဝဲလၢ “တၢ်အံၤ တမ့ၢ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးဘၣ်. မ့ၢ်တၢ်အၢၣ်လီၤလၢ တၢ်ဒုးကဆိကတီၢ် အနံၣ် ခံဆံအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.” ဖိး(ခၠ) အတၢ်ထံၣ် တလီၤပလိာ်လိာ်သးဒီး ပှၤအါဂၤ အတၢ်ဆိကမိၣ် လၢအမ့ၢ် တၢ်ဒုးလိာ်ယၤလိာ်သးလၢ အမၤပျံၤမၤဖုးတၢ်န့ၣ် မ့ၢ် “တၢ်ဒုးလၢ အမၤကတၢၢ် တၢ်ဒုးတဖၣ်ခဲလၢာ်”န့ၣ်လီၤ. အနံၣ်ခံဆံ ဒီးခံလါပူၤကွံာ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်ဒုးဖးဒိၣ် ခံဘျီတဘျီ ဟဲကဲထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဖိး(ခၠ) စံးတၢ်န့ၣ် ဘၣ်ဝဲလီၤ.

လၢပျၢၤ, စီၤမံၤကါယၤ, ယွၤအဝံအမ့ၢ်အတီ ထဲတဂၤဧိၤ, စံးကတိၤပာ်ဖျါဆိ တၢ်ဒုး တၢ်ယၤလၢ အလီၤပျံၤလီၤဖုးအစၢတဖၣ်, လၢပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအဂီၢ် ဖဲစိၤဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ် ပကထံၣ်ဘၣ်ဖဲ ၂ ကွဲးနီၣ် ၁၈:၇ အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအတဒ်သိးလိာ်သးဒီး စီၤမံၤကါယၤ ဝံအတၢ်ကတိၤန့ၣ်, စီၤပၤအၢဃာ် အဝံအဘျၣ် လွံၢ်ကယၤ စံးကတိၤပာ်ဖျါဆိတၢ်မၤနၢၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၂ န့ၣ် စီၤပၤ အပဒိၣ်တဂၤ စံးဘၣ်ဝံမံၤကါယၤ, “ကွၢ်ကွၢ်, ဝံတဖၣ် အတၢ်ကတိၤ မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၤလၢ စီၤပၤအဂ့ၢ်လၢ အထးခိၣ်တပူၤဃီလီၤ. မ်နတၢ်ကတိၤ ကမၤသးဒ် ပှၤလၢ အကျါတဂၤ အတၢ်ကတိၤအသိးန့ၣ်, ဒီးကတိၤတၢ်ဂ့ၤတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

အဆၢဖိ ၁၃ န့ၣ် ဝံမံၤကါယၤ စံးဆၢ “တၢ်လၢယွၤစံးဘၣ်ယၤန့ၣ် ယကကတိၤတၢ်န့ၣ်လီၤ.” အဆၢဖိ ၁၆ အပူၤန့ၣ် စံးကတိၤပာ်ဖျါဆိဝဲလၢ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် “ကလီၤပြံလီၤပြါလၢကစၢၢ်လိၤ, ဒ်သိးလၢအပှၤကွၢ်သိ တအိၣ်ဘၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ.” ဝံမံၤကါယၤ ဝံအတၢ်ကတိၤန့ၣ်ဘၣ်ဝဲလီၤ. အဆၢဖိ ၃၃-၃၄, ဒီး ၁ စီၤ ၂၂:၃၅-၃၆ ပာ်ဖျါဝဲလၢ ပှၤစူၤရံဖိ မၤသံစီၤပၤအၤဃာ်, ဒီးအသုးဖိတဖၣ် ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးအသးန့ၣ်လီၤ

ဒ်ဝံမံၤကါယၤအသိး, ပဝဲနၤယၤ လၢအပိာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအခံတဖၣ် ပဟ့ၣ်ခီလီၤ တၢ်ကစီၣ်လၢ တဒ်သိးလိာ်အသးဒီး ပှၤအါဂၤအတၢ်ထံၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲလၢ ယိၤ ၁၄:၆ အပူၤ, “မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ယၤဒီး ပှၤတဟဲဘၣ်ဆူ ပၢ်အအိၣ် နီတဂၤဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကတိၤအံၤ ဖျါလၢဆူၣ်ဒီးတၢ်ထံၣ်အံၣ်ဆံးအဃိ ပှၤအါဂၤတတူၢ်လိာ်ဘၣ်. ပှၤစံးလၢ တၢ်ကတိၤန့ၣ်ဖျါလၢ အတြီပှၤဂၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ခရံာ် ဟဲစိာ် တၢ်ကစီၣ်လၢ ကမၤမုာ်ထီၣ်ပှၤခဲလၢာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအဃၣ်ကဒါက့ၤအသးဆူ အအိၣ်ခဲလၢာ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ကတူၢ်လိာ်မုာ်ဝဲန့ၣ်လီၤ.