ကိးနံၣ်ဒဲး ဖဲတၢ်ယီၤထီၣ်သီအကတီၢ်အံၤ, ဖီသလ့ၤ (cherry) အလွဲၢ်ဂီၤစၢ်ဖိ ဒီးနၢမူနၢဆှီဒိၣ်မးတဖၣ် ဘိၣ်ထီၣ်ဖီထီၣ်, ဒီးကျၢၢ်ဘၢ ယပၣ်ကီၢ် ဒီတဘ့ၣ်အံၤ မၤမုာ်သူၣ်မုာ်သး ပှၤယပၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိ,ဃုာ်ဒီးပှၤဟးကွၢ်ကီထံဂၤကီၢ်ဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖီတဖၣ် အန့ဆၢၣ် လၢဖီထီၣ်ဖးထီၣ်တစိၢ်ဖိအံၤ မၤဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ် တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်လၢ ပှၤယပၣ်ဖိတဖၣ် ကမုာ်လၤသးခု ဖီဖိတဖၣ် အတၢ်ဃံတၢ်လၤ ဒီးအတၢ်နၢမူနၢဆှီ ဖဲအဖီထီၣ်ဖးထီၣ်ဖုၣ်ကိာ်ဖိအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လဲၤခီဖျိ ဖုၣ်ကိာ်ဖိအံၤ မၤဆူၣ်ထီၣ်မၤအါထီၣ် တၢ်သးသယုၢ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မုာ်လၤသးခုလၢ တၢ်ဆီတလဲသး ချ့သဒံးဒ်သိးအံၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ “တၢ်အဲၣ်သးကညီၤတၢ်လၢ တၢ်တမံၤမံၤအဖီခိၣ်” (mono-no-aware) န့ၣ်လီၤ.

ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်အသိး, ပအဲၣ်ဒိး ဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်သးခုယံာ်ယံာ်အါအါအဂီၢ်န့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်လၢ ပနၢ်ပၢၢ်အီၤသ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီနီၢ်နီၢ်န့ၣ်, သးသမူအံၤ ဃါဃုာ်လိာ်သးဒီးတၢ်အကီအခဲ အခီပညီမ့ၢ်ဝဲ, ပကဘၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ် ပတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် လၢကသ့ထံၣ်စိ တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်, ဒီးတၢ်သူၣ်မုာ်သးမုာ် ခီဖျိမဲာ်ထံကလၤ လၢအမ့ၢ် စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယွၤလၢအအဲၣ်တၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. ပတဘၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢအထံၣ်အၢတၢ်ကဲၣ်ဆိး, မ့တမ့ၢ် ပှၤထံၣ်ဆိကမိၣ်ထဲတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ လၢအကဲထီၣ်အသးတသ့မ့ၢ်ဂ့ၤ န့ၣ်ဘၣ်လီၤ.

လံာ်ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ဟ့ၣ်ပှၤတၢ်အဒိကွၢ်လိ ဒ်သိးကကဲဘျုးလၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တဘျီဘျီန့ၣ် လံာ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ဆိကမိၣ်အီၤလၢ အမ့ၢ်တၢ်ပာ်ဖျါတဂ့ၤတဝါ အစရီတခါ ဘၣ်ဆၣ်, စီၤပၤရှလိၤမိၤ ကွဲးဝဲလၢ စံၣ်တဲၤတဲ ၁:၂ အပူၤ, “တၢ်ကိးမံၤဒဲးန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ကလီကလီလီၤ” န့ၣ်, ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါစ့ၢ်ကီး အပှၤဖးတၢ်ဖိတဖၣ်လၢ ကဃုထံၣ် တၢ်သူၣ်ခုသးခုလၢ တၢ်အိၣ်မူ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤယိယိဖိတဖၣ်အပူၤ, ဒီးစံးဝဲလၢ စံၣ်တဲၤတဲ ၈:၁၅ အပူၤန့ၣ် “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပှၤအီၣ်တၢ်ဒီးအီတၢ် ပာ်မုာ်လၤအသးန့ၣ် တၢ်ဂ့ၤန့ၢ်အန့ၣ်တအိၣ်ဘၣ်” န့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်သ့ၣ်ညါလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ တၢ်ဂၢၢ်တၢ်ကျၢၤ တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်အဃိန့ၣ် အဆၢဖိ ၁၆-၁၇ စံးဘၣ်ပှၤ, ဖဲပဃ့ယွၤ လၢကမၤစၢၤပှၤ ဒ်သိးပက “သ့ၣ်ညါ တၢ်ကူၣ်သ့,” ဒီးမၤလိဃုထံၣ်န့ၢ် “တၢ်လၢယွၤမၤဝဲခဲလၢာ်,” န့ၣ်ဒီး, စံၣ်တဲၤတဲ ၃:၁၁-၁၄, ၇:၁၃-၁၄ ပာ်ဖျါဝဲလၢ, တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီကဟဲဝဲ လၢအကတီၢ် အဃံအလၤ ဒီးလၢတၢ်ကီတၢ်ခဲအကတီၢ် ခံမံၤလိာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.