အဒီး ဟ့းတလၢၣ် (Adolf Hitler) နာ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ကဘျံးကဘျၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်န့ၣ် အစိကမီၤ ဒိၣ်န့ၢ် တၢ်ကဘျံးကဘျၣ်ဆံးဆံးတဖၣ်, ဒီးမၤကွၢ်ဝဲ အတၢ်ကတိၤအံၤတုၤ အလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢသီဖဲစးထီၣ်မၤ ထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ်အကတီၢ်, စံးလီၤအသးလၢ အဝဲမ့ၢ်ပှၤလၢအသးအိၣ်မၤစၢၤဆီၣ်ထွဲ ပှၤဂၤအတၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဒိးန့ၢ် တၢ်စိတၢ်ကမီၤလီၢ်လၤန့ၣ်ဒီး, စံးဝဲလၢ အတၢ်ကရၢကရိန့ၣ် တတိာ်ပာ်ဝဲလၢ ကမၤအၢမၤသီ ပှၤနီတဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံန့ၣ်ဒီး, အဝဲစူးကါ ကမျၢၢ်တၢ်ကစီၣ် ပာ်ဖျါလီၤအသး ဒ်ပၢ်တဂၤ, ဒီးခိၣ်နၢ်လၢ အသကဲာ်ဂ့ၤပ၀းဝါတဂၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

မုၣ်ကီၤလံၢ် စူးကါဝဲတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤတဖၣ် ဒ်သိးကန့ၢ်စိန့ၢ်ကမီၤ လၢပတၢ်အိၣ်မူ အပူၤန့ၣ်လီၤ. တဘျီလၢ်လၢ် တသ့ဖဲအသ့န့ၣ်, အဝဲထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ် တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး, တၢ်သူၣ်ဒိၣ်သးဖျိး, ဒီးတၢ်သးဟးဂီၤ, အဂ့ၢ်န့ၣ် ယိၤ ၈:၄၄ ပာ်ဖျါဝဲလၢ, “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ အဝဲန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢအကတိၤတၢ်ကဘျံးကဘျၣ်, ဒီးမ့ၢ်တၢ်ကတိၤကဘျံးကဘျၣ်အပၢ်” န့ၣ်လီၤ. ဒ်ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲအသိး, မ့ၢ်လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်လၢ မုၣ်ကီၤလံၢ်အပူၤဘၣ်အဃိ မုၣ်ကီၤလံၢ်န့ၣ် စံးကတိၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲအံၤပကထံၣ်ဘၣ် ဒုၣ်ဒါအတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤတနီၤန့ၣ်လီၤ. အခီၣ်ထံးတမံၤမ့ၢ်, ပတၢ်ထုကဖၣ်တဖၣ်န့ၣ် အကါတဒိၣ်ဘၣ်. တၢ်ထံၣ်အံၤတဘၣ်ဘၣ်. လံာ်စီဆှံစံးဝဲလၢ ယၤကိာ် ၅:၁၆ အပူၤ, “ပှၤအတီအလိၤ အတၢ်ထုကဖၣ်သပှၢ်သပှၢ်န့ၣ်, မၤန့ၢ်တၢ်အါမးလီၤ” န့ၣ်လီၤ. ခံမံၤတမံၤ, ဖဲပဘၣ်ကီဘၣ်ခဲအကတီၢ်, ပကပူၤဖျဲးအဂီၢ် ကျဲတအိၣ်နီတမံၤဘၣ်. ကမၣ်ကဒီးလံန့ၣ်လီၤ. မၢ်ကူး ၁၀:၂၇ စံးဝဲ “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤသ့တၢ်လၢာ်လီၤ,” ဒီး ၁ ကရံၣ် ၁၀:၁၃ ပာ်ဖျါဝဲ “ကမၤထီၣ်ကျဲ ဒ်သိးသုကပူၤဖျဲးလၢအီၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ. သၢမံၤတမံၤ, ကစၢ်ယွၤ တအဲၣ်ပှၤဘၣ်. တၢ်ထံၣ်အံၤမ့ၢ်တၢ်လၢအကမၣ်န့ၣ်လီၤ. ရိမ့ၤ ၈:၃၈-၃၉ စံးဘၣ်ပှၤလၢ တၢ် “မၤလီၤဖးပှၤဒီး ယွၤအတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ လၢအအိၣ်လၢ ပကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပူၤတသ့” နီတမံၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီန့ၣ် အစိကမီၤဒိၣ်အါန့ၢ်ဒံး တၢ်ကတိၤ ကဘျံးကဘျၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢယွၤအဂံၢ်အဘါအပူၤ, ပမ့ၢ်စူၢ်ဒိကနၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး သိၣ်လိ နဲၣ်လိပှၤတဖၣ်န့ၣ်ဒီး, ယိၤ ၈:၃၁-၃၂ စံးဘၣ်ပှၤ, “ပကသ့ၣ်ညါတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ” ဒ်သိးပကတြီဆၢတၢ်လၢအကမၣ်, ဒီး “တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီကမၤထူၣ်ဖျဲးပှၤ” န့ၣ်လီၤ.