ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Jennifer Benson Schuldt

တၢ်ကဘျံးကဘျၣ်ဒီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ

အဒီး ဟ့းတလၢၣ် (Adolf Hitler) နာ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ကဘျံးကဘျၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်န့ၣ် အစိကမီၤ ဒိၣ်န့ၢ် တၢ်ကဘျံးကဘျၣ်ဆံးဆံးတဖၣ်, ဒီးမၤကွၢ်ဝဲ အတၢ်ကတိၤအံၤတုၤ အလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢသီဖဲစးထီၣ်မၤ ထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ်အကတီၢ်, စံးလီၤအသးလၢ အဝဲမ့ၢ်ပှၤလၢအသးအိၣ်မၤစၢၤဆီၣ်ထွဲ ပှၤဂၤအတၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဒိးန့ၢ် တၢ်စိတၢ်ကမီၤလီၢ်လၤန့ၣ်ဒီး, စံးဝဲလၢ အတၢ်ကရၢကရိန့ၣ် တတိာ်ပာ်ဝဲလၢ ကမၤအၢမၤသီ ပှၤနီတဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံန့ၣ်ဒီး, အဝဲစူးကါ ကမျၢၢ်တၢ်ကစီၣ် ပာ်ဖျါလီၤအသး ဒ်ပၢ်တဂၤ, ဒီးခိၣ်နၢ်လၢ အသကဲာ်ဂ့ၤပ၀းဝါတဂၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

မုၣ်ကီၤလံၢ် စူးကါဝဲတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤတဖၣ် ဒ်သိးကန့ၢ်စိန့ၢ်ကမီၤ လၢပတၢ်အိၣ်မူ အပူၤန့ၣ်လီၤ. တဘျီလၢ်လၢ် တသ့ဖဲအသ့န့ၣ်, အဝဲထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ် တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး, တၢ်သူၣ်ဒိၣ်သးဖျိး, ဒီးတၢ်သးဟးဂီၤ, အဂ့ၢ်န့ၣ် ယိၤ ၈:၄၄ ပာ်ဖျါဝဲလၢ, “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ အဝဲန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢအကတိၤတၢ်ကဘျံးကဘျၣ်, ဒီးမ့ၢ်တၢ်ကတိၤကဘျံးကဘျၣ်အပၢ်” န့ၣ်လီၤ. ဒ်ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲအသိး, မ့ၢ်လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်လၢ မုၣ်ကီၤလံၢ်အပူၤဘၣ်အဃိ မုၣ်ကီၤလံၢ်န့ၣ် စံးကတိၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲအံၤပကထံၣ်ဘၣ် ဒုၣ်ဒါအတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤတနီၤန့ၣ်လီၤ.…

မၤသကိးတၢ်လၢ ယ့ၣ်ရှူးအပူၤ

ပှၤမၤစၢၤတၢ်တဖၣ် မၤသကိးတၢ် ဒ်သိးကမၤစၢၤ ပိာ်ခွါသၢဂၤလၢ အကဘီအိၣ်တုာ်ထီၣ်အသးလၢခိ, လၢကီးတဖျၢၣ်, ဖဲမဲးခရိၣ်နံရှါ (Micronesia) ကီးပာ်ဖှိၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ တၢ်ဆူးတၢ်ဆါရၤလီၤအသးအဃိ, ပှၤတဂၤဒီးတဂၤတၢ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သးဘူးဘူးတံၢ်တံၢ် ဒ်သိးတအိၣ်အဂီၢ်, လိၣ်ဘၣ် တၢ်ကမၤသကိးတၢ်လၢ ကတြီဃာ်ပၢၤဃာ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအထံၣ် ပှၤအိၣ်လီၤဖျီၣ်လၢကီးလိၤ, အဆိကတၢၢ် မ့ၢ်ဝဲပှၤနီၣ်ကဘီယူၤတဂၤ, ဒီးဆှၢလီၤ ကွဲၤလ့လိၤတၢ်ကစီၣ်ဆူ အီးစထြ့လံယၤ အသုးကဘီ, အိၣ်ဖဲ တၢ်ကပိာ်ကပၤန့ၣ်လီၤ. ကဘီအံၤ ဆှၢလီၤ ဟဲၣ်လံၣ်ခီးပတၢၣ် ကဘီယူၤခံဆိ ဒ်သိးကဟ့ၣ်မၤစၢၤ တၢ်အီၣ်တၢ်အီ, ထံ, ဒီးကသံၣ်ကသီတၢ်ကဟုကယာ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံန့ၣ်, ကီၢ်အမဲရကၤ အပှၤပၢၤပီၣ်လဲၣ်ကၢၢ်နံၤ ဟဲတုၤဝဲဒၣ် ဒ်သိးကကွၢ်ထံကွၢ်ဆးပှၤခံဂၤအံၤ ဒီးဟ့ၣ်တ့ၢ်ဝဲ ကွဲၤလ့လိၤတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. အကတၢၢ်န့ၣ်, မဲးခရိၣ်နံရှါ ကဘီဟးဝ့ၤဝီၤခိးတၢ်ဖိတဆိန့ၣ် ဆှၢက့ၤအဝဲသ့ၣ်ဆူ တၢ်လီၢ်လၢအဲၣ်ဒိးလဲၤဝဲန့ၣ်လီၤ.

ဖဲပမၤသကိးတၢ်န့ၣ်ဒီး ပမၤဝံၤတၢ်အါမံၤသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ် လၢဖံလံးပံၤအပူၤ မၤတၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်, ဒ်သိးကဆီၣ်ထွဲ တၢ်မၢဖိစီၤပီလူးန့ၣ်လီၤ. နီၢ်လူၤဒံဒီးအပှၤဟံၣ်ဖိတဖၣ် တူၢ်လိာ်အီၤလၢအဟံၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ဖျါဖဲ မၤ ၁၆:၁၃-၁၅ န့ၣ်လီၤ. ဖံ…

ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤ တၢ်သူၣ်ပိၢ်သးဝးလၢခရံာ်အဂီၢ်

ပထံၣ်လိာ်သး ဒီး ပှၤအိၣ်လၢပဟံၣ်အဃၢၤ ဟဲၣ်နရံၣ် (Henry) အခီၣ်ထံးတဘျီန့ၣ်, အဝဲထုးထီၣ် လံာ်စီဆှံလီၢ်လံၤဖီဃးတဘ့ၣ်လၢ အထၢၣ် လၢအဝံစိာ်ဝဲအပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢအမဲာ်ချံတဖၣ်ကပြ့ၣ်ထီၣ် အပူၤန့ၣ်, အဝဲသံကွၢ်ပှၤလၢ မ့ၢ်ပသးအိၣ်ကတိၤသကိးတၢ် ဘၣ်ဃး ကစၢ်ယွၤအကလုၢ်ကထါဧါ န့ၣ်လီၤ. ဖဲပဖျးပခိၣ်န့ၣ်ဒီး, အဝဲအိးထီၣ် လံာ်စီဆှံအဆၢတဖၣ်လၢ မၤနီၣ်ပာ်ဝဲချ့ချ့န့ၣ်လီၤ. အဝဲဒုးနဲၣ်ပှၤ အလံာ်ကွဲးနီၣ်တၢ်တဘ့ၣ် လၢအအိၣ်ပှဲၤဒီး အတၢ်ဃုထံၣ်တဖၣ်, ဒီးစံးဝဲလၢ အဝဲ ဒုးအိၣ်ထီၣ် ခီၣ်ဖၠူထၢၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ပာ်ဖျါတဖၣ်, အိၣ်ပှဲၤဒီး တၢ်ဂ့ၢ်ကြၢးသ့ၣ်ညါလၢအဘၣ်ထွဲလိာ်သး တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဟဲၣ်နရံၣ် ဒုးသ့ၣ်ညါကဒီးပှၤလၢ အအိၣ်ဟဲလၢ ဟံၣ်ဒူၣ်ကီခဲတဖျၢၣ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်ဝံၤန့ၣ်, ဘၣ်အိၣ်ထဲတဂၤဧိၤအဂ့ၢ်, ဒီးအတၢ်အိၣ်သးအအၢကတၢၢ်ကတီၢ်အပူၤန့ၣ်, ဒ်မၤတၢ် ၄:၁၂ ပာ်ဖျါဝဲအသိး တူၢ်လိာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အတၢ်သံဒီး အတၢ်ဂဲၤထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤတၢ် ဒ်အမ့ၢ်အတၢ်နာ်ခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိသးစီဆှံ မၤစၢၤအီၤလၢ ကအိၣ်မူပိာ်ထွဲ လံာ်စီဆှံအတၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်အဃိ အတၢ်အိၣ်မူဆီတလဲသးန့ၣ်လီၤ. ဟဲၣ်နရံၣ် ဟ့ၣ်လီၤအးလီၤတ့ၢ်အသးလၢ ကစၢ်ယွၤအစုပူၤ လၢအပူၤကွံာ် အါနံၣ်အါလါအပူၤဘၣ်ဆၣ်, အတၢ်သးဆူၣ်န့ၣ် သီဝဲဒီးအိၣ်စိအိၣ်ကမီၤဒံး အဖၢမုၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဟဲၣ်နရံၣ်, ပှၤလၢအလဲၤတ့ၢ်လံတၢ်ဒီးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး…

ပှၤဆီၣ်လီၤအသးစဲၣ်နီၤ

ပှၤလိာ်ကွဲတၢ်ဝံၤဒီး, ခီလ့ၣ်ကၠိ ပှၤလိာ်ကွဲဖျၢၣ်သွ့ (Basketball) မံၤဟူသၣ်ဖျါတဂၤ အိၣ်တ့ၢ်မၤစၢၤဝဲ ပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်လၢ တၢ်ထၢက့ၤလီခီ, ဒီးကိၣ်ထၢၣ်အဖံးတၢ်ကမှံၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးအီၤတဂၤ ဆှၢထီၣ်တၢ်ဂီၤမူ လၢအမၤတၢ်အံၤ, ဆူပှာ်ဘျးစဲပူၤ ဒီးပှၤကွၢ်တၢ်ဂီၤမူ အိၣ်ဃိးကလးဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤတဂၤ ကွဲးဟ့ၣ်ထီၣ်အတၢ်ထံၣ်လၢ, “ပှၤသးစၢ်တဂၤအံၤ ကမ့ၢ်ပှၤလၢအဆီၣ်လီၤအသးစဲၣ်နီၤတဂၤ လၢပကထံၣ်ဘၣ် လၢတၢ်အိၣ်မူအပူၤ န့ၣ်လီၤ.” အဝဲမ့ၢ်ဟးထီၣ်ဃုာ်ဒီး အတံၤသကိးပှၤလိာ်ကွဲတၢ်တဖၣ် လၢတၢ်မၤလၤကပီၤ တၢ်မၤနၢၤတၢ်လိာ်ကွဲန့ၣ်, ကမ့ၢ်တၢ်ညီကဒၣ်လၢအဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ် လၢတၢ်အံၤအလီၢ်န့ၣ်, အိၣ်တ့ၢ်မၤစၢၤဝဲ မုာ်သးမၤကလီတၢ်မၤလၢ တလိၣ်တၢ်စံးဘျုးအီၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

သးလၢအဆီၣ်လီၤသး အဒိၣ်ကတၢၢ်အံၤ ပကထံၣ်ဘၣ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအပူၤ, ဒ် ဖံလံး ၂:၇ ပာ်ဖျါဝဲ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်အလီၢ်အလၤအဒိၣ်အထီ လၢမူခိၣ်, ဒီးဟံးန့ၢ်ကုၢ်အလီၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. တလိၣ်လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးမၤတၢ် ဒ်သိးအံၤဘၣ်ဆၣ်, လၢတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်အပူၤ အဝဲဆီၣ်လီၤအသးန့ၣ်လီၤ. အတၢ်ဖံးတၢ်မၤ လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤ ပာ်ဃုာ်ဒီး သိၣ်လိၤသီလိၤတၢ်, ကူစါယါဘျါတၢ်, ဒီးအဲၣ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိခဲလၢာ်- ဒီးဒ်သိးကအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ် တူၢ်သံအသး, ဒီးဂဲၤဆၢထၢၣ်သမူထီၣ်က့ၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ခရံာ် အတၢ်ဒိတၢ်တဲာ်န့ၣ် လၢတၢ်ခွဲသိၣ်ခွဲပျီတၢ်, လၢတၢ်ဟံးထီၣ်နီၣ်ဒိ…

ထဲ တၢ်စံးကတိၤကသွံဒံဖိတထံၣ်

တၢ်စံးကတိၤတၢ်ကသွံဒံဖိ တၢ်အဒူၣ် (whispering wall) လၢကီၢ်အမဲကရၤ, ဝ့ၢ် နယူယီး ဂရဲ စံၣ်ထရၢၢ် (Grand Central) လ့ၣ်မ့ၢ်အူသန့အံၤ မ့ၢ်တၢ်ကလုၢ် အိၣ်အ့းစံး (oasis)ဖိတခါ ဖဲလၢတၢ်လီၢ်ကဝီၤ လၢအသီၣ်သတြူး, ဒီးတၢ်ကလုၢ်သီၣ်သဘံၣ်ဘုၣ် အိၣ်တၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်လီၤဆီအံၤ ပျဲပှၤကမျၢၢ်တဖၣ်လၢ ကစံးကတိၤလိာ်သး တၢ်ကစီၣ်ဘှ့ၣ်ဘှ့ၣ်ဘှီၣ်ဘှီၣ် လၢတၢ်အိၣ်စီၤစုၤလိာ်သး သၢဆံခီၣ်ယီၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤတဂၤဂၤ ဆၢထၢၣ် ဒီးစံးကတိၤလီၤတၢ်ကသွံဒံဖိဆူ လၢၢ်ကိၤလိၣ်ဝါဃးအကျဲ တၢ်အဒူၣ်န့ၣ်ဒီး တၢ်ကလုၢ်န့ၣ် လဲၤတုၤဆူ ပှၤအိၣ်ခိးကနၣ်တၢ် လၢတၢ်ဒူၣ်အဂၤတကပၤန့ၣ်လီၤ.

ယိၤဘး ၁:၁၃-၁၉, ၂:၇ ပာ်ဖျါဝဲ စီၤယိၤဘးနၢ်ဟူ တၢ်ကစီၣ်ကသွံဒံဖိတမံၤ ဖဲအသးသမူအိၣ်ပှဲၤဒီး တၢ်သီၣ်တၢ်သဲဒီး တၢ်သူၣ်အုးသးအုး ဖဲလၢအလီၤမၢ်ကွံာ်တၢ်ခဲလၢာ်ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ. အတံၤသကိးတဖၣ် စံးကတိၤအတၢ်ထံၣ်တဖၣ် ဆူၣ်ဆူၣ်ကိၤကိၤ, စီၤယိၤဘးအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ အတၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် လီၤတလ့ၣ်, လီၤပှီၢ်ကွံာ်ဆူ တၢ်အကတၢၢ်တအိၣ်, ဒီးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် ဟဲနုာ်လီၤဆူ အတၢ်အိၣ်သးအပူၤ လၢကျဲကိးကပၤဒဲးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤအသးဒ်သိးအံၤအပူၤ, န့ဆၢၣ်တၢ်ဘၣ်တ့လၢအလီၤဘီလီၤမုၢ်န့ၣ် စံးကတိၤပာ်ဖျါ ကစၢ်ယွၤအစိအကမီၤအဂ့ၢ်…

က့ၢ်ဂီၤအဃံအလၤ ဒီးအကဟုကညီၢ်

ထံကီၢ်အါဘ့ၣ် တၢ်ဃုထံကရူၢ်တဖု ကွၢ်ဒိဝဲ ထိၣ်လၢအလီၤဂာ်ဒီး ထိၣ်ဘျ့ၣ်ဘျီၣ်အဆံးဖိတကလုာ် အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ် ကဘီယူၤဖိ (ဒရိ-drone) န့ၣ်လီၤ. ထိၣ်ဖိတဖၣ် ယူၤဝဲတၢ်အချ့န့ၣ် ၁ နၣ်ရံၣ် မံးလာ် ၉၀ ဒီး ကၢၤကလံၤဒီး ယူၤထီၣ်ယူၤလီၤ, ဃၣ်အသးချ့သဒံး ဒီးပတုာ်ကွံာ်အသး သတူာ်ကလာ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, Drone ဖိလၢ အဒံးအိၣ်တခိၣ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်ထိၣ်သတြီၤကွၢ်လၢ ထိၣ်န့ၣ် အပတီၢ်ဖုၣ်ဒံးအဖၢမုၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤဃုထံတၢ်ဖိတဂၤ စံးဝဲ ထိၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒီးဖံးညၣ်ထူၣ်ပျၢ် တဖၣ် လၢအဝဲသ့ၣ် ယူၤဝဲတၢ်ချ့သဒံးကသ့အဂီၢ် ချံးက့ၤဘိာ်က့ၤအဒံးတဖၣ် ဝံာ်ပကံးဝဲ ဒီးတယၢ်ထီၣ်အဒံးအဂီၢ် ဒီးကကတီၤဃာ် အဂံၢ်အဘါအဂီၢ် မၤစၢၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအၢၣ်လီၤဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးဃုသ့ၣ်ညါန့ၢ်ဒံးဒၣ်ထဲ “ထိၣ်တဘ့ၣ်အတၢ်အိၣ်အသး မျးကယၤတဆံ” န့ၣ်လီၤ.

လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤ တၢ်ဘၣ်တ့ အကလုာ်ကလုာ်အဂီၢ် ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်လီၤတ့ၢ်ဝဲ ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် လၢအလီၤကမၢကမၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ခိးကွၢ်ဃုထံဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ သ့ၣ်ညါတၢ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်အံၤ ကဲထီၣ် ကူၣ်သ့အတၢ်ဂံၢ်ထံးတမံၤလၢ ပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကတိၤ…

တူၢ်လိာ်တၢ်ပၢဆှၢနဲၣ်ကျဲ

ဖဲယတံၤသကိး မ့းၡဲလ် (Michelle) သိၣ်လိယဖိမုၣ်လၢတၢ်ဒိးကသ့ၣ်, ဒီးပဆၢထၢၣ်လၢဘုဖီကပၤ အဆၢကတီၢ် ကလံၤအစိနၢမူဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ဖံးဘ့ၣ်, ဒီးဘုကၠူၣ်အစိလီၤ. မ့းၡဲလ်အကသ့ၣ်ယီၤဝါဖိ အိးထီၣ်အကိာ်ပူၤ ဖဲအဝဲဒုးနဲၣ် တၢ်ကပာ်ကသ့ၣ်အထးအ့ၣ် လၢအမဲတဖၣ်အလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. အဝဲထုးခီကသ့ၣ်ထးအ့ၣ်ပျံၤဆူ ကသ့ၣ်အနၢ် ဒီးမ့းၡဲလ် ပာ်ဖျါဆှဲဝဲ တၢ်လၢကသ့ၣ်အထးအ့ၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ် လၢၦၤဒိးကသ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးကမၤဃၢထီၣ်ကသ့ၣ် ဒီးကဃၣ်အတၢ်လဲၤဆူ စုစ့ၣ် စုထွဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကသ့ၣ်တဒုအထးအ့ၣ်န့ၣ် လီၤဂာ်ဒီးၦၤကညီအပျ့ၤႇ မ့ၢ်တၢ်အဆံးဘၣ်ဆၣ် အကါဒိၣ်ဝဲလီၤ. ခံမံၤလိာ်န့ၣ် စိကမီၤဒိၣ်ဘၢလၢတၢ်အဒိၣ်, ဒီးအဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်အလိၤ - ယၤ ၃:၃, ၅ ပာ်ဖျါဝဲ ကသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ကသ့ၣ်ထးအ့ၣ်, ဒီးလၢပတၢ်စံးတၢ်ကတိၤတဖၣ်အဂီၢ် ပျ့ၤမ့ၢ်တၢ်လၢစိကမီၤ ဒိၣ်ဘၢဝဲဒၣ် န့ၣ်လီၤ.

ပတၢ်ကတိၤတဖၣ် လဲၤဝဲဒၣ်ဆူ တၢ်လီၢ်ကိးကပၤဒဲးသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၉ စံးဘၣ်ပှၤ “ပဆိၣ်ဂ့ၤယွၤ ပၢ်တဂၤန့ၣ်လၢအီၤႇ ဒီးပဆိၣ်အၢၦၤကညီ လၢ အဘၣ်တၢ်တ့အီၤဒ်ယွၤအက့ၢ်အဂီၤ အသိးႇ လၢအီၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ. လူၤ ၆:၄၅ အပူၤ…

ပမုၢ်နံၤခဲလၢာ် အကစၢ်ယွၤ

ယိၣ်အါ(Joan) ဘၣ်ကွဲးကါကူဆါအသး ဒီးကသံၣ်သရၣ် စံးဘၣ်အီၤလၢ တၢ်ကွဲးကါအီၤ တဝံၤဒံးဘၣ်အဃိ ယဲၢ်နွံအတီၢ်ပူၤ ကဘၣ်တၢ်ကွဲးကါ ကဒီးတဘျီန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆၢကတီၢ် ယံၢ်ထီၣ်ဒီး တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ နုာ်လီၤလၢအသးပူၤန့ၣ်လီၤ. ယိၣ်အါ ဒီးအဝၤန့ၣ် မ့ၢ် ပှၤသးပှၢ်တဖၣ်ဒီး အဖိအလံၤတဖၣ် အိၣ်ဆိးဝဲလၢ တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအယံၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်လဲၤနီၣ်သိလ့ၣ်ဆူ ဝ့ၢ်လၢ တလဲၤက့ၤညီနုာ်, ဘၣ်လူၤကွၢ်ဃု တၢ်ဆါဟံၣ်အလီၢ်အကျဲ, ဒီးကဘၣ်ကူစါယါဘျါအသးဒီး ကသံၣ်သရၣ်စဲၣ်နီၤ အသီတဂၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အိၣ်အသးတဖၣ် ဖျါလီၤသးအ့န့လၢ အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ် ယွၤအံးထွဲကွၢ်ထွဲ အဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲသ့ၣ် လဲၤဝဲအဆၢကတီၢ် သိလ့ၣ်အတၢ်နဲၣ်ကျဲသနူ ဟးဂီၤဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤ အိၣ်ဝဲအဃိ လဲၤတုၤဆူ တၢ်ဆါဟံၣ် ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤကတဲာ်ကတီၤ ဟ့ၣ်အဝဲသ့ၣ် လၢတၢ်ကူၣ်သ့န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ဆါဟံၣ်န့ၣ် ခရံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်တဂၤ ဃ့ထုကဖၣ် တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ် ဒီးစံးဘၣ် အဝဲသ့ၣ်လၢ ကမၤစၢၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤ ကတဲာ်ကတီၤ ဟ့ၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢ ပှၤကမၤစၢၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယိၣ်အါကွဲးကါကူစါအသးဝံၤ နၢ်ဟူဘၣ်ဝဲ တၢ်သးခုအကစီၣ်လၢအမ့ၢ်…

တၢ်ကွဲးတၢ်ကါလၢ အိၣ်ဒီးတၢ်ထုကဖၣ်

ဖဲယဖိခွါလိၣ်ဘၣ် ဃံတၢ်ကွဲးကါအခါ ယသးပူၤ ပှဲၤဒီးတၢ်စံးဘျုး လၢကသံၣ်သရၣ်လၢ အကွဲးကါတၢ်အဃိလီၤ. ကသံၣ်သရၣ်လၢ ဘူးကအိၣ်ဘှံးလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဂၤအံၤအုၣ်ကီၤဝဲလၢ အဝဲမၤစၢၤဘၣ်လံပှၤ ဒ်သိးအံၤလၢ အကထိလံအဂ့ၢ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဒၣ်ကယၢာ်, တချုးအစးထီၣ် အတၢ်မၤန့ၣ် အဝဲဃ့ထုကဖၣ်, ဃ့ယွၤလၢကဟ့ၣ်အီၤ တၢ်ကွဲးကါအစၢ လၢအဂ့ၤလီၤ. ဒီးကစၢ်ယွၤ မၤဝဲဒ်န့ၣ်အဃိ ယစံးဘျုးယွၤဒိၣ်မးလီၤ.

စီၤယဟိၤရှၤဖးလၢ အမ့ၢ် ထံကီၢ်ခိၣ်နၢ်လၢအအိၣ်ဒီး တၢ်လဲၤခီဖျိအါမးတဂၤ, ထုကဖၣ်စ့ၢ်ကီး ဖဲတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤလီၤ. ထံကီၢ်သၢဘ့ၣ် ပာ်ဖှိၣ်ဟဲထီဒါအီၤ ဒ်သိးကဒုးတၢ်ဒီး အပှၤတဖၣ်လီၤ. အဝဲအိၣ်လံဒီး တၢ်လဲၤခီဖျိ လၢအအါန့ၢ်အနံၣ်ခံဆံဘၣ်ဆၣ်, အဝဲသံကွၢ် ကစၢ်ယွၤလၢ တၢ်လၢကဘၣ်မၤဝဲအဂီၢ်လီၤ. အဝဲထုကဖၣ်, “ပကိးထီၣ်နၤလၢ ပဘၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအဖၢမုၢ်ဒီး နကဒိကနၣ်, ဒီးမၤစၢၤတၢ်လီၤ” (၂ ကွဲး ၂၀:၉). အဝဲဃ့စ့ၢ်ကီး တၢ်ပၢဆှၢလၢအစံး “ပကမၤဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ပတသ့ၣ်ညါဘၣ်. မ့မ့ၢ် ပမဲာ်အိၣ်ဝဲဆူနအိၣ်လီၤ” (:၁၂).

စီၤယဟိရှၤဖးအတၢ်ဆီၣ်လီၤသးလၢ တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အဂီၢ်အံၤ အိးထီၣ်န့ၢ်အီၤ သးလၢအတူၢ်လိာ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤဃုာ်တၢ်ဒီးအီၤ လၢအဟဲဒ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ဒီးတၢ်ထီကတၢၢ်ကစၢ်တဂၤ အတၢ်မၤလီၤလးန့ၣ်လီၤ…

တၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်လၢ တၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်အပူၤ

ဖဲယဖိခွါဖိအိၣ် ၃ နံၣ်န့ၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢ ယကဘၣ်ကွဲးကါယသးဒီး တုၤယအိၣ်ဆူၣ်ထီၣ်အဂီၢ် ကယံာ်တလါဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ. တချုးလၢ တၢ်ကွဲးကါယၤဒံးဘၣ်န့ၣ် လၢလီၢ်မံခိၣ်လိၤ ယဆိကမိၣ်ထီၣ်, တၢ်ကွဲးကါယၤ မ့ၢ်ဝံၤန့ၣ်ဒီး လီခီဘၣ်အၢတဖၣ် ကအိၣ်ထီၣ်ပူၣ်အသး လၢတၢ်သ့လီခီ အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ယကဘၣ်ကွၢ်ထွဲ ဖိဆံးလၢ အိၣ်ဂၢၢ်တမုာ်တဂၤဒ်လဲၣ်, ယကဆၢထၢၣ်လၢ ဖၣ်ကပူၤဒီး ကဖီအီၣ်ဖီအီၤတၢ်စ့ၢ်ကီး ယဆိကမိၣ်ထံၣ်မှံတၢ် တထီၣ်ဘးလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယပျံၤလၢ ယတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်တဖၣ် ကမၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ပတၢ်အိၣ်မူ အတၢ်လဲၤလၢ အဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဝီၤတၢ်န့ၣ်လီၤ.

တချုးလၢ စီၤကံးဒဧိၣ် ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး ပှၤမံးဒယၣ်ဖိတဖၣ်န့ၣ် ဒ်ယွၤတိာ်ပာ်ဝဲ အသိး မၤစှၤလီၤ ပှၤသုးဖိအနီၣ်ဂံၢ်န့ၣ်လီၤ. စံၣ် ၇:၃ ပာ်ဖျါဝဲ လၢအဆိကတၢၢ်န့ၣ် တၢ်ပျဲက့ၤ ပှၤလၢ အပျံၤတၢ်တဖၣ်အဃိ ပှၤခံကလးခံကထိက့ၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဝံၤန့ၣ်ဒီး, ပှၤအိၣ်တ့ၢ် တကလးအကျါန့ၣ် ပှၤသၢကယၤလၢအဒၢၣ်အီၤထံ လၢစုတဖၣ် ကအိၣ်တ့ၢ်လဲၤဒုးတၢ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၅-၆ စံးဝဲလၢ တၢ်မၤအသးအံၤ ကမ့ၢ်တၢ်လၢ အတြီ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်လၢ…