ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Jennifer Benson Schuldt

ထဲ တၢ်စံးကတိၤကသွံဒံဖိတထံၣ်

တၢ်စံးကတိၤတၢ်ကသွံဒံဖိ တၢ်အဒူၣ် (whispering wall) လၢကီၢ်အမဲကရၤ, ဝ့ၢ် နယူယီး ဂရဲ စံၣ်ထရၢၢ် (Grand Central) လ့ၣ်မ့ၢ်အူသန့အံၤ မ့ၢ်တၢ်ကလုၢ် အိၣ်အ့းစံး (oasis)ဖိတခါ ဖဲလၢတၢ်လီၢ်ကဝီၤ လၢအသီၣ်သတြူး, ဒီးတၢ်ကလုၢ်သီၣ်သဘံၣ်ဘုၣ် အိၣ်တၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်လီၤဆီအံၤ ပျဲပှၤကမျၢၢ်တဖၣ်လၢ ကစံးကတိၤလိာ်သး တၢ်ကစီၣ်ဘှ့ၣ်ဘှ့ၣ်ဘှီၣ်ဘှီၣ် လၢတၢ်အိၣ်စီၤစုၤလိာ်သး သၢဆံခီၣ်ယီၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤတဂၤဂၤ ဆၢထၢၣ် ဒီးစံးကတိၤလီၤတၢ်ကသွံဒံဖိဆူ လၢၢ်ကိၤလိၣ်ဝါဃးအကျဲ တၢ်အဒူၣ်န့ၣ်ဒီး တၢ်ကလုၢ်န့ၣ် လဲၤတုၤဆူ ပှၤအိၣ်ခိးကနၣ်တၢ် လၢတၢ်ဒူၣ်အဂၤတကပၤန့ၣ်လီၤ.

ယိၤဘး ၁:၁၃-၁၉, ၂:၇ ပာ်ဖျါဝဲ စီၤယိၤဘးနၢ်ဟူ တၢ်ကစီၣ်ကသွံဒံဖိတမံၤ ဖဲအသးသမူအိၣ်ပှဲၤဒီး တၢ်သီၣ်တၢ်သဲဒီး တၢ်သူၣ်အုးသးအုး ဖဲလၢအလီၤမၢ်ကွံာ်တၢ်ခဲလၢာ်ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ. အတံၤသကိးတဖၣ် စံးကတိၤအတၢ်ထံၣ်တဖၣ် ဆူၣ်ဆူၣ်ကိၤကိၤ, စီၤယိၤဘးအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ အတၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် လီၤတလ့ၣ်, လီၤပှီၢ်ကွံာ်ဆူ တၢ်အကတၢၢ်တအိၣ်, ဒီးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် ဟဲနုာ်လီၤဆူ အတၢ်အိၣ်သးအပူၤ လၢကျဲကိးကပၤဒဲးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤအသးဒ်သိးအံၤအပူၤ, န့ဆၢၣ်တၢ်ဘၣ်တ့လၢအလီၤဘီလီၤမုၢ်န့ၣ် စံးကတိၤပာ်ဖျါ ကစၢ်ယွၤအစိအကမီၤအဂ့ၢ်…

က့ၢ်ဂီၤအဃံအလၤ ဒီးအကဟုကညီၢ်

ထံကီၢ်အါဘ့ၣ် တၢ်ဃုထံကရူၢ်တဖု ကွၢ်ဒိဝဲ ထိၣ်လၢအလီၤဂာ်ဒီး ထိၣ်ဘျ့ၣ်ဘျီၣ်အဆံးဖိတကလုာ် အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ် ကဘီယူၤဖိ (ဒရိ-drone) န့ၣ်လီၤ. ထိၣ်ဖိတဖၣ် ယူၤဝဲတၢ်အချ့န့ၣ် ၁ နၣ်ရံၣ် မံးလာ် ၉၀ ဒီး ကၢၤကလံၤဒီး ယူၤထီၣ်ယူၤလီၤ, ဃၣ်အသးချ့သဒံး ဒီးပတုာ်ကွံာ်အသး သတူာ်ကလာ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, Drone ဖိလၢ အဒံးအိၣ်တခိၣ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်ထိၣ်သတြီၤကွၢ်လၢ ထိၣ်န့ၣ် အပတီၢ်ဖုၣ်ဒံးအဖၢမုၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤဃုထံတၢ်ဖိတဂၤ စံးဝဲ ထိၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒီးဖံးညၣ်ထူၣ်ပျၢ် တဖၣ် လၢအဝဲသ့ၣ် ယူၤဝဲတၢ်ချ့သဒံးကသ့အဂီၢ် ချံးက့ၤဘိာ်က့ၤအဒံးတဖၣ် ဝံာ်ပကံးဝဲ ဒီးတယၢ်ထီၣ်အဒံးအဂီၢ် ဒီးကကတီၤဃာ် အဂံၢ်အဘါအဂီၢ် မၤစၢၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအၢၣ်လီၤဝဲလၢ အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးဃုသ့ၣ်ညါန့ၢ်ဒံးဒၣ်ထဲ “ထိၣ်တဘ့ၣ်အတၢ်အိၣ်အသး မျးကယၤတဆံ” န့ၣ်လီၤ.

လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤ တၢ်ဘၣ်တ့ အကလုာ်ကလုာ်အဂီၢ် ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်လီၤတ့ၢ်ဝဲ ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် လၢအလီၤကမၢကမၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ခိးကွၢ်ဃုထံဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ သ့ၣ်ညါတၢ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်အံၤ ကဲထီၣ် ကူၣ်သ့အတၢ်ဂံၢ်ထံးတမံၤလၢ ပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကတိၤ…

တူၢ်လိာ်တၢ်ပၢဆှၢနဲၣ်ကျဲ

ဖဲယတံၤသကိး မ့းၡဲလ် (Michelle) သိၣ်လိယဖိမုၣ်လၢတၢ်ဒိးကသ့ၣ်, ဒီးပဆၢထၢၣ်လၢဘုဖီကပၤ အဆၢကတီၢ် ကလံၤအစိနၢမူဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ဖံးဘ့ၣ်, ဒီးဘုကၠူၣ်အစိလီၤ. မ့းၡဲလ်အကသ့ၣ်ယီၤဝါဖိ အိးထီၣ်အကိာ်ပူၤ ဖဲအဝဲဒုးနဲၣ် တၢ်ကပာ်ကသ့ၣ်အထးအ့ၣ် လၢအမဲတဖၣ်အလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. အဝဲထုးခီကသ့ၣ်ထးအ့ၣ်ပျံၤဆူ ကသ့ၣ်အနၢ် ဒီးမ့းၡဲလ် ပာ်ဖျါဆှဲဝဲ တၢ်လၢကသ့ၣ်အထးအ့ၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ် လၢၦၤဒိးကသ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးကမၤဃၢထီၣ်ကသ့ၣ် ဒီးကဃၣ်အတၢ်လဲၤဆူ စုစ့ၣ် စုထွဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကသ့ၣ်တဒုအထးအ့ၣ်န့ၣ် လီၤဂာ်ဒီးၦၤကညီအပျ့ၤႇ မ့ၢ်တၢ်အဆံးဘၣ်ဆၣ် အကါဒိၣ်ဝဲလီၤ. ခံမံၤလိာ်န့ၣ် စိကမီၤဒိၣ်ဘၢလၢတၢ်အဒိၣ်, ဒီးအဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်အလိၤ - ယၤ ၃:၃, ၅ ပာ်ဖျါဝဲ ကသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ကသ့ၣ်ထးအ့ၣ်, ဒီးလၢပတၢ်စံးတၢ်ကတိၤတဖၣ်အဂီၢ် ပျ့ၤမ့ၢ်တၢ်လၢစိကမီၤ ဒိၣ်ဘၢဝဲဒၣ် န့ၣ်လီၤ.

ပတၢ်ကတိၤတဖၣ် လဲၤဝဲဒၣ်ဆူ တၢ်လီၢ်ကိးကပၤဒဲးသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၉ စံးဘၣ်ပှၤ “ပဆိၣ်ဂ့ၤယွၤ ပၢ်တဂၤန့ၣ်လၢအီၤႇ ဒီးပဆိၣ်အၢၦၤကညီ လၢ အဘၣ်တၢ်တ့အီၤဒ်ယွၤအက့ၢ်အဂီၤ အသိးႇ လၢအီၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ. လူၤ ၆:၄၅ အပူၤ…

ပမုၢ်နံၤခဲလၢာ် အကစၢ်ယွၤ

ယိၣ်အါ(Joan) ဘၣ်ကွဲးကါကူဆါအသး ဒီးကသံၣ်သရၣ် စံးဘၣ်အီၤလၢ တၢ်ကွဲးကါအီၤ တဝံၤဒံးဘၣ်အဃိ ယဲၢ်နွံအတီၢ်ပူၤ ကဘၣ်တၢ်ကွဲးကါ ကဒီးတဘျီန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆၢကတီၢ် ယံၢ်ထီၣ်ဒီး တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ နုာ်လီၤလၢအသးပူၤန့ၣ်လီၤ. ယိၣ်အါ ဒီးအဝၤန့ၣ် မ့ၢ် ပှၤသးပှၢ်တဖၣ်ဒီး အဖိအလံၤတဖၣ် အိၣ်ဆိးဝဲလၢ တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအယံၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်လဲၤနီၣ်သိလ့ၣ်ဆူ ဝ့ၢ်လၢ တလဲၤက့ၤညီနုာ်, ဘၣ်လူၤကွၢ်ဃု တၢ်ဆါဟံၣ်အလီၢ်အကျဲ, ဒီးကဘၣ်ကူစါယါဘျါအသးဒီး ကသံၣ်သရၣ်စဲၣ်နီၤ အသီတဂၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အိၣ်အသးတဖၣ် ဖျါလီၤသးအ့န့လၢ အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ် ယွၤအံးထွဲကွၢ်ထွဲ အဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲသ့ၣ် လဲၤဝဲအဆၢကတီၢ် သိလ့ၣ်အတၢ်နဲၣ်ကျဲသနူ ဟးဂီၤဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤ အိၣ်ဝဲအဃိ လဲၤတုၤဆူ တၢ်ဆါဟံၣ် ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤကတဲာ်ကတီၤ ဟ့ၣ်အဝဲသ့ၣ် လၢတၢ်ကူၣ်သ့န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ဆါဟံၣ်န့ၣ် ခရံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်တဂၤ ဃ့ထုကဖၣ် တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ် ဒီးစံးဘၣ် အဝဲသ့ၣ်လၢ ကမၤစၢၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤ ကတဲာ်ကတီၤ ဟ့ၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢ ပှၤကမၤစၢၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယိၣ်အါကွဲးကါကူစါအသးဝံၤ နၢ်ဟူဘၣ်ဝဲ တၢ်သးခုအကစီၣ်လၢအမ့ၢ်…

တၢ်ကွဲးတၢ်ကါလၢ အိၣ်ဒီးတၢ်ထုကဖၣ်

ဖဲယဖိခွါလိၣ်ဘၣ် ဃံတၢ်ကွဲးကါအခါ ယသးပူၤ ပှဲၤဒီးတၢ်စံးဘျုး လၢကသံၣ်သရၣ်လၢ အကွဲးကါတၢ်အဃိလီၤ. ကသံၣ်သရၣ်လၢ ဘူးကအိၣ်ဘှံးလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဂၤအံၤအုၣ်ကီၤဝဲလၢ အဝဲမၤစၢၤဘၣ်လံပှၤ ဒ်သိးအံၤလၢ အကထိလံအဂ့ၢ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဒၣ်ကယၢာ်, တချုးအစးထီၣ် အတၢ်မၤန့ၣ် အဝဲဃ့ထုကဖၣ်, ဃ့ယွၤလၢကဟ့ၣ်အီၤ တၢ်ကွဲးကါအစၢ လၢအဂ့ၤလီၤ. ဒီးကစၢ်ယွၤ မၤဝဲဒ်န့ၣ်အဃိ ယစံးဘျုးယွၤဒိၣ်မးလီၤ.

စီၤယဟိၤရှၤဖးလၢ အမ့ၢ် ထံကီၢ်ခိၣ်နၢ်လၢအအိၣ်ဒီး တၢ်လဲၤခီဖျိအါမးတဂၤ, ထုကဖၣ်စ့ၢ်ကီး ဖဲတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤလီၤ. ထံကီၢ်သၢဘ့ၣ် ပာ်ဖှိၣ်ဟဲထီဒါအီၤ ဒ်သိးကဒုးတၢ်ဒီး အပှၤတဖၣ်လီၤ. အဝဲအိၣ်လံဒီး တၢ်လဲၤခီဖျိ လၢအအါန့ၢ်အနံၣ်ခံဆံဘၣ်ဆၣ်, အဝဲသံကွၢ် ကစၢ်ယွၤလၢ တၢ်လၢကဘၣ်မၤဝဲအဂီၢ်လီၤ. အဝဲထုကဖၣ်, “ပကိးထီၣ်နၤလၢ ပဘၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအဖၢမုၢ်ဒီး နကဒိကနၣ်, ဒီးမၤစၢၤတၢ်လီၤ” (၂ ကွဲး ၂၀:၉). အဝဲဃ့စ့ၢ်ကီး တၢ်ပၢဆှၢလၢအစံး “ပကမၤဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ပတသ့ၣ်ညါဘၣ်. မ့မ့ၢ် ပမဲာ်အိၣ်ဝဲဆူနအိၣ်လီၤ” (:၁၂).

စီၤယဟိရှၤဖးအတၢ်ဆီၣ်လီၤသးလၢ တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အဂီၢ်အံၤ အိးထီၣ်န့ၢ်အီၤ သးလၢအတူၢ်လိာ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤဃုာ်တၢ်ဒီးအီၤ လၢအဟဲဒ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ဒီးတၢ်ထီကတၢၢ်ကစၢ်တဂၤ အတၢ်မၤလီၤလးန့ၣ်လီၤ…

တၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်လၢ တၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်အပူၤ

ဖဲယဖိခွါဖိအိၣ် ၃ နံၣ်န့ၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢ ယကဘၣ်ကွဲးကါယသးဒီး တုၤယအိၣ်ဆူၣ်ထီၣ်အဂီၢ် ကယံာ်တလါဘျဲၣ်န့ၣ်လီၤ. တချုးလၢ တၢ်ကွဲးကါယၤဒံးဘၣ်န့ၣ် လၢလီၢ်မံခိၣ်လိၤ ယဆိကမိၣ်ထီၣ်, တၢ်ကွဲးကါယၤ မ့ၢ်ဝံၤန့ၣ်ဒီး လီခီဘၣ်အၢတဖၣ် ကအိၣ်ထီၣ်ပူၣ်အသး လၢတၢ်သ့လီခီ အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်ယကဘၣ်ကွၢ်ထွဲ ဖိဆံးလၢ အိၣ်ဂၢၢ်တမုာ်တဂၤဒ်လဲၣ်, ယကဆၢထၢၣ်လၢ ဖၣ်ကပူၤဒီး ကဖီအီၣ်ဖီအီၤတၢ်စ့ၢ်ကီး ယဆိကမိၣ်ထံၣ်မှံတၢ် တထီၣ်ဘးလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယပျံၤလၢ ယတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်တဖၣ် ကမၤဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ပတၢ်အိၣ်မူ အတၢ်လဲၤလၢ အဘၣ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဝီၤတၢ်န့ၣ်လီၤ.

တချုးလၢ စီၤကံးဒဧိၣ် ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး ပှၤမံးဒယၣ်ဖိတဖၣ်န့ၣ် ဒ်ယွၤတိာ်ပာ်ဝဲ အသိး မၤစှၤလီၤ ပှၤသုးဖိအနီၣ်ဂံၢ်န့ၣ်လီၤ. စံၣ် ၇:၃ ပာ်ဖျါဝဲ လၢအဆိကတၢၢ်န့ၣ် တၢ်ပျဲက့ၤ ပှၤလၢ အပျံၤတၢ်တဖၣ်အဃိ ပှၤခံကလးခံကထိက့ၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဝံၤန့ၣ်ဒီး, ပှၤအိၣ်တ့ၢ် တကလးအကျါန့ၣ် ပှၤသၢကယၤလၢအဒၢၣ်အီၤထံ လၢစုတဖၣ် ကအိၣ်တ့ၢ်လဲၤဒုးတၢ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၅-၆ စံးဝဲလၢ တၢ်မၤအသးအံၤ ကမ့ၢ်တၢ်လၢ အတြီ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်လၢ…

ကစၢ်ယွၤအစုတဖၣ် သလၣ်ထီၣ်သးဒီး အိၣ်ခိးပှၤလီၤ

ယသံးကွံာ် ယခိၣ်ဒီး သါသဖှိထီၣ် ဖဲယကွၢ် ယကွဲၤဒီနၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ ဒုးသွံးကွံာ်ယမဲာ်တူၢ်ခိၣ်လီၤ. ယတံၤသကိးတဂၤဒီးယၤ ပဂ့ၢ်လိာ်ဘီလိာ်ပသး နးနးကလဲာ် လၢတၢ်ဂ့ၢ်တမံၤ လၢအဘၣ်ထွဲဒီးပဖိပလံၤ, ဒီးယသ့ၣ်ညါလၢ, တၢ်အံၤ လိၣ်ဘၣ်ဝဲ ဒ်သိးယကဆဲးကျိး ဒီးဃ့ကညးအီၤန့ၣ်လီၤ. ယတအဲၣ်ဒိးမၤတၢ်အံၤ မ့ၢ်လၢ ပတၢ်ထံၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်တုၤ ခဲအံၤတစုဒံးလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ယသ့ၣ်ညါ လၢယတအိၣ်ဒီး တၢ်သးကညီၤ ဒီးတၢ်ဆီၣ်လီၤသး ဖဲပကတိၤသကိးတၢ် လၢခံကတၢၢ်တဘျီန့ၣ်လီၤ.

ယကိးဆိအီၤ လၢကွဲၤဒီနၢ် ဒီး, ယသးဒ့ဒီလၢ “မ့ၢ်အဝဲကပျၢ်ယၤ ကစီဒီဧါ.” “မ့ၢ်အဝဲကအဲၣ်ဒီး ရ့ဒီးယၤဆူညါဒံးဧါ”န့ၣ်လီၤ. ဖဲအကတီၢ်အံၤ, တၢ်သးဝံၣ်အယုၢ်ဖိ ဟဲပၢၢ်ထီၣ်လၢ ယသးပူၤ ဒီးဆှၢကဒါက့ၤယၤဆူ တၢ်အကတီၢ် ဖဲယအၢၣ်လီၤ ယတၢ်ဒဲးဘး ဆူ ကစၢ်ယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ယကလၢၢ်ဘၣ် တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤယၤ မ့ၢ်လၢ ယသ့ၣ်ညါ ကစၢ်ယွၤပျၢ်ကွံာ်ယၤဒီး မၤပူၤဖျဲးယၤ လၢတၢ်ဒဲးဘးအဃိန့ၣ်လီၤ.

မ့ၢ်ပှၤဂုၤပှၤဂၤ တဲဆၢ မၤဆၢက့ၤပှၤ ဒ်လဲၣ်အံၤ ပပၢၤဃာ်အီၤ တသ့ဝဲ,…

ယ့ၣ်ရှူးအမ့ၢ်အတီ

တၢ်တဲသကိး အတၢ်သီၣ်တၢ်သဲ လၢဒၢးအပူၤ ဘှ့ၣ်လီၤကွံာ်ဝဲ ဖဲတၢ်ဖးလံာ်အကရူၢ်ခိၣ် စံးကတိၤ တဲကျၢၢ်တံၢ် လံာ်တၢ်တဲဖးထီ ဒ်သိးကရူၢ်ဖိတဖၣ် ကစံးကတိၤသကိးအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယသကိး ယိၣ်အါ(Joan) ဒိကနၣ်ဝဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်ဆၣ် အဝဲတသ့ၣ်ညါ လံာ်အံၤတၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ်ဘၣ်. လၢခံကတၢၢ်, အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲလၢ အဝဲဖးဘၣ်လံာ်တဘ့ၣ်လၢအမံၤ ဒ်သိးသိးလိာ်သးဒီး တၢ်တဲမုာ်နၢ်လၢ ပှၤအဂၤတဖၣ်ဘၣ်ဖးအီၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲဖး လံာ်လၢ “အကမၣ်” အံၤမုာ်သနာ်က့, ဖဲအတံၤသကိးတဖၣ် တဲသကိး လံာ်လၢ “အဘၣ်” တဘ့ၣ် အဂ့ၢ်အခါ အဝဲနုာ်လီၤတဲသကိးတၢ်ဒီး အဝဲသ့ၣ်တသ့ဘၣ်.

စီၤပီလူးတအဲၣ်ဒိးလၢ ပှၤကရံၣ်သူးဖိတဖၣ်လၢ အစူၢ်နာ်ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ် ကလဲၤနုာ်ဘၣ် လၢ ယ့ၣ်ရှူးလၢ “အကမၣ်” န့ၣ်လီၤ. ၂ ကရံၣ်သူး ၁၁:၃–၄ အပူၤ, အဝဲပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ သရၣ်ကဘျံးကဘျၣ်တဖၣ် ဂိာ်နုာ်လီၤအသးဆူ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ ဒီးစံၣ်တဲၤတဲလီၤ “ယ့ၣ်ရှူး” လီၤလီၤဆီဆီတဂၤ, ဒီးအဝဲသ့ၣ် နာ်ဘံၣ်မဲာ် တၢ်လီတၢ်ဝ့ၤတဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

စီၤပီလူးပာ်ဖျါထီၣ် သရၣ်ကဘျံးကဘျၣ်တဖၣ်အံၤ အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ကမၣ်လၢ အတလီၤပလိာ်သးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲကွဲးလံာ်အဆိကတၢၢ်တဘ့ၣ်…

ခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ် အတၢ်လီၤလး

ဖဲတၢ်ပာ်သိလ့ၣ်လီၢ် တၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤတခါအပူၤ, ယထံၣ်ခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်ပူတၢ်ဂီၤဖိ အိၣ်လၢစးခိတလါ လီၢ်လံၤဖီဃးတဖျၢၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲယဟံးန့ၢ် ဖိသၣ်ယ့ၣ်ရှူးအဂီၤန့ၣ် ယပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢ ဖိသၣ်ယ့ၣ်ရှူးအဂီၤဖိန့ၣ် ဘၣ်တၢ်စိးပျၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးအီၤန့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်သီအံၤ တဘၣ်တၢ်ဘိၣ်ဘံဃာ်လၢ ယၣ်ဒီး တဘံၣ်ဃးဝဲအမဲာ်ချံဘၣ်. တမ့ၢ်ဖိသၣ်အဂီၢ်ဒိဖိလၢအမံ ဒီးဘၣ်တၢ်ဘိၣ်ဘံဃာ်လၢသတိၢ်ဒၢဖိအပူၤဒီး အသးနါပှၢ်လၢအသလၣ်ထီၣ်သး, အစုလၢအိးထီၣ်သး, အစုမုၢ်ဘိဖိတဖၣ်လၢ အစူၣ်ထီၣ်သးလီၤ. ဖျါဒ်အစံးဝဲ “ယအိၣ်လၢအံၤ”န့ၣ်လီၤ.

က့ၢ်ဂီၤဒိအံၤ ပာ်ဖျါခရံာ်အိၣ်ဖျဲၣ်အတၢ်လီၤလး - လၢအမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤဆှၢအဖိခွါဆူဟီၣ်ခိၣ်ချၢ ဒ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအနီၢ်ခိအသိးန့ၣ်လီၤ. ဖဲဖိသၣ်ယ့ၣ်ရှူးဒိၣ်ထီၣ်န့ၣ် အစုဖိတဖၣ် ကလိာ်ကွဲဒီးတၢ်လိာ်ကွဲဖိ, လၢခံကဖီၣ်ဃာ် လံာ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီ တၢ်န့ၣ်ဝံၤ အစုန့ၣ် ကထီၣ်ဘှီဟံၣ်ဃီအတၢ်ပိးတၢ်လီတဖၣ် တချုးလၢအတၢ်မၤဖးဒိၣ်စးထီၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အခီၣ်တဖၣ်, ဘၣ်တဘျီန့ၣ် ဘီၣ်ဖျၢၣ်သလၢၣ်ဒီး အိၣ်လၢအိၣ်ၦဲၤ ဖဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ကတီၢ်, ဒိၣ်ထီၣ်ဒီး စိာ်အီၤဆူတၢ်လီၢ်တတီၤဘၣ်တတီၤ ဒ်သိးကသိၣ်လိတၢ်ဒီး ကယါဘျါတၢ်လီၤ. လၢအတၢ်အိၣ်မူလၢခံကတၢၢ်န့ၣ် ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအက့ၢ်အဂီၤ လၢအမ့ၢ် အခီၣ်ဒီးအစုတဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ဆဲးဖျိလၢထး ဒ်သိး အနီၢ်ကစၢ် ကအိၣ်ကျၢၤလၢထူၣ်လိၤလီၤ.

ရိမ့ၤ ၈:၃ စံးဝဲလၢ, “လၢနီၢ်ခိန့ၣ်အပူၤ ကစၢ်ယွၤတဲဖျါထီၣ်တၢ်ဒဲးဘး အတၢ်ပၢ ကတၢၢ်လံဝဲအဂ့ၢ်,…

စူးကါ နကလုၢ်

စးထီၣ်လၢ အသးအိၣ်(၈)နံၣ်န့ၣ် နီၢ်လံစၣ်(Lisa) ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်ကတိၤတၢ်အုးအးဒီး ပျံၤဝဲလၢ အကဘၣ်ရ့လိာ်အသးဒီး ပှၤဂၤတဖၣ်အဃိ လိၣ်ဘၣ်လၢ အဝဲကဘၣ်ကတိၤတၢ်ဒီး ပှၤကမျၢၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အတၢ်အိၣ်မူလၢခံန့ၣ် ဘၣ်တၢ်မၤဘျါအီၤ ဒ်သိးကမၤနၢၤတၢ်တၤအီၤန့ၣ်အဃိ အဝဲပာ်လီၤအသး ဒ်သိးကစူးကါအကလုၢ် လၢတၢ်မၤစၢၤပှၤဂၤတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. အဝဲစးထီၣ်မၤ မုာ်သးမၤကလီ ပှၤကူၣ်လိာ်တၢ် အတၢ်မၤလၢပှၤမၤတၢ်ဖိ လၢဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် ဒီးတၢ်သးဟးဂီၤလၢ အတၢ်သူၣ်ဟူးသးဂဲၤ တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢ ကွဲၤဒီနၢ်အတၢ်မၤလီၢ်တဖၣ်လီၤ.

စီၤမိၤရှ့ ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ် ဘၣ်ထွဲဒီး အတၢ်ကလုၢ်ကတိၤလၢ ကမၤစၢၤ အံၣ်စရ့လးဖိ ကဟးထီၣ် လၢကုၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤမၢအလဲၤကတိၤတၢ် ဒီးစီၤပၤဖၤရိၤ ဘၣ်ဆၣ် စီၤမိၤရှ့ဂ့ၢ်လိာ်ဝဲ မ့ၢ်လၢ အဝဲတအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်န့ၢ် အတၢ်သ့ကလုၢ်ကတိၤတၢ်အဃိလီၤ (၂ မိၤ ၄:၁၀). ကစၢ်ယွၤတၤအီၤဒီးစံး, “မတၤတ့ပှၤကညီအထးခိၣ်လဲၣ်” ဒီးယွၤမၤလီၤတံၢ်က့ၤအီၤဒီးစံး, “ယကအိၣ်ဒီးနထးခိၣ်ဒီး နကကတိၤတၢ် ဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ယကသိၣ်လိနၤလီၤ”(:၁၁-၁၂). ယွၤအတၢ်စံးဆၢ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ပှၤလၢ အဝဲမၤတၢ်ပှဲၤဒီးအစိကမိၤ ခီဖျိပှၤ သ့ဝဲလၢပတၢ်တ့အဒူၣ်အထၢတဖၣ်ဒၣ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲပသ့ၣ်ညါတၢ်အံၤလၢပသးပူၤဒီး ပကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤဃုာ်ဒီးတၢ်ထံၣ်အံၤန့ၣ်…