ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Kenneth Petersen

တၢ်စုသ့ပီညါအဂ့ၤကတၢၢ် အိၣ်လၢ တၢ်တမံၤမံၤအပူၤ

လံာ်တၢ်ကွဲး “The Atlantic” (အဲးတလဲ(န)ထ့း) အပူၤ, ပှၤကွဲးလံာ် အါသၢၣ်.စံၣ်.ဘရူး(စ) (Arthur C. Brooks) တဲဖျါဝဲအတၢ်လဲၤဟးဆူ ကီၢ်တဲၣ်ဝၣ် (Taiwan), “ထံကီၢ်နူၢ်ဧိၤနီဧိၤ ကမျၢၢ်တၢ်ကွၢ်ကီလီၢ်” (National Palace Museum) လၢအအိၣ်ဒီး ပှၤတရူးဖိအပီညါဒွဲလၤတၢ်မၤ အအါကတၢၢ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤနဲၣ်ဆှၢတၢ်ကွၢ်ကီလီၢ်တဂၤသံကွၢ် ဘရူး(စ)လၢ “ဖဲယစံးဘၣ်နၤ ဆိကမိၣ်ကွၢ် တၢ်စးထီၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ် ပီညါဒွဲလၤတၢ်မၤတမံၤန့ၣ်ဒီး မ့ၢ်နကထံၣ်ဆိကမိၣ်ထီၣ်တၢ်မနုၤလဲၣ်.” န့ၣ်လီၤ. ဘရူး(စ) စံးဆၢက့ၤအီၤလၢ “ယတယာ်ကမ့ၢ်တၢ်ကံးယၣ်လၢ အကဘၣ်တၢ်တ့အီၤ” န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် ပှၤတဂၤအံၤ စံးဆၢက့ၤအီၤ, “ကျဲအိၣ်အဂၤတဘိလၢ တၢ်ကထံၣ် ပီညါဒွဲလၤတၢ်မၤအံၤ, ဒ်အမ့ၢ်တၢ်စုသ့ ပီညါန့ၣ်အိၣ်ပာ်စၢၤလံ, ဒီးပှၤစုသ့အတၢ်မၤတခီမ့ၢ်ဒၣ် ကဘၣ်ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်စုသ့ပီညါအံၤန့ၣ်လီၤ.”

အ့းဖ့းစူး ၂:၁၀ အပူၤ လံာ်မဲာ်ဖျၢၣ် “(ယွၤတၢ်ဘၣ်တ့)အတၢ်မၤ”အံၤ ဘၣ်တဘျီဘျီ တၢ်ကွဲး ကျိာ်ထံအီၤ ဒ် “တၢ်စုသ့ပီညါအဂ့ၤကတၢၢ်,” ဒီးအိၣ်ဟဲလၢဟ့းလ့ၣ်ကျိာ် “ပိၣ်အံမၣ်(poiēma)” တၢ်ကတိၤလၢ ပစံး…

လၢအတဖျါလီၤဂာ်ကတၢၢ်

လၢဟီလံဝူး တၢ်ဂီၤမူတဖၣ်အပူၤ ပှၤကွၢ်ဟုၣ်တၢ်တဖၣ် (spies) န့ၣ် ဖျါလီၤဆီဒီးထုးန့ၢ်ပှၤအသး, ဒ်အမ့ၢ် ပှၤနီၣ်သိလ့ၣ်ချ့သဒံး ဒီးနီၣ်ဝဲသိလ့ၣ်ဒ်သိး အဲးစတ့ၣ် မၤတ့ၣ် (Aston Martins) ဒီး သိလ့ၣ်ပြၢတၢ် လၢအပှ့ၤဒိၣ်ကလံၤဒိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ် CIA အပှၤအခိၣ် မၤတ့ၢ်တၢ် ယိၤနၣ် မဲဒဲး(စ) Jonna Mendez ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်အိၣ်အသးနီၣ်နီၣ် လၢတဒံးသိးလိာ်အသးဒီး တၢ်ဂီၤမူအပူၤ န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲဒၣ် ပှၤကွၢ်ဟုၣ်တၢ်တဂၤန့ၣ် ကဘၣ်မ့ၢ် “ပှၤပတီၢ်မုၢ်ဖိဒ်သိးနၤယၤ, ပှၤလၢအတဖျါ လီၤဆီ, ပှၤလၢတထုးန့ၢ်ပှၤအသးဘၣ်တဂၤ, ပှၤသးပ့ၤနီၣ်အီၤညီတဂၤ” န့ၣ်လီၤ. ပှၤကွၢ်ဟုၣ်တၢ်စဲၣ်နီၤ တဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်မ့ၢ်ပှၤတဖၣ် လၢအတဖျါလီၤဂာ်ကတၢၢ် ဒ်ပှၤကွၢ်ဟုၣ်တၢ်တဂၤအသိး န့ၣ်လီၤ.

ယိၤရှူ ၂:၈ အပူၤ, ပကထံၣ်ဘၣ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိအပှၤကွၢ်ဟုၣ်တၢ်ခံဂၤ လဲၤနုာ်ခူသူၣ်ဆူ ဝ့ၢ်ယရံၤဃိန့ၣ်ဒီး, ပှၤလၢအပာ်ခူသူၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢ စီၤပၤအသုးဖိတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲနီၢ်ရၤဃးန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤကစူးကါနီၢ်ရၤဃး ဒ်ပှၤကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စူာ်တၢ်တဂၤအသိးအဂီၢ်န့ၣ် အဝဲမ့ၢ် ပှၤလၢအတဖျါ လီၤဂာ်ကတၢၢ်, ခီဖျိလၢအဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်သၢမံၤ ဒ်အမ့ၢ်ပှၤကနၤဟၣ်ဖိတဂၤ,…

တၢ်ကပီၤအဖီးဖိလၢ အကထိတဖၣ်

ကိးနံၣ်ဒဲးလၢ ကီၢ်စဲၣ်အဲၣ်ဘၤမၤ(Alabama) ကလံၤစိးမုၢ်နုာ်တကပၤန့ၣ် ဒ့း(စ) မဲၤတြီၤလာ် “Dismal Canyon”အိၣ်ဝဲဒီးထုးန့ၢ်ပှၤဟးလိာ်ကွဲ ကွၢ်ကီတၢ်တဖၣ် အါမးဒီး ပှၤဟဲတၢ်အါဝဲဒၣ် ဖဲလါမ့ၤဒီး လါယူၤ, အဆၢကတီၢ်လၢ နါပံာ်လ့ဖိတဖၣ်(gnat larvae)ဖးထီၣ် အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. မုၢ်နၤအကတီၢ် အဝဲသ့ၣ် ထုးထီၣ်တၢ်ကပီၤလါအဲးလၢ အကထိတဖၣ်အဃိ ဒုးကဲထီၣ် တၢ်ကပီၤလၢ အလီၤကမၢကမၣ်တမံၤန့ၣ်လီၤ.

ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူးစ့ၢ်ကီး ကွဲးပာ်ဖျါဝဲ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်တဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် နါပံာ်လ့ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အ့း ၅:၈ အပူၤ စီၤပီလူးစံးဝဲ “လၢသီန့ၣ်သုမ့ၢ် တၢ်ခံး, မ့မ့ၢ်ခဲကနံၣ်အံၤ သုမ့ၢ် တၢ်ကပီၤလၢ ကစၢ်အပူၤလီၤ”န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တဘျီဘျီန့ၣ် ပဆိကမိၣ်ထီၣ် “ပတၢ်ကပီၤ ဆံးဆံးဖိန့ၣ်” မၤတၢ်လီၤလီၤဆီဆီမနုၤတမံၤ ကသ့လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူးစံးဝဲဒၣ် လၢတမ့ၢ် ပကဘၣ်ကပီၤထဲတဂၤဧိၤန့ၣ်ဘၣ်. အဆၢဖိ ၈ အပူၤ အဝဲကိးပှၤလၢ “ပှၤတၢ်ကပီၤဖိတဖၣ်”ဒီးကလီး ၁:၁၂ အပူၤ ပာ်ဖျါဝဲ “အဒုးကဲပှၤလၢ ပှၤဂ့ၤန့ၣ် ဃုာ်တၢ်န့ၢ်သါဘၣ်ဃးဒီး…

ယွၤလၢ အတဆီတလဲနီတဘျီ

တၢ်ဂီၤဖိလၢအမံၤဟူသၣ်ဖျါတဘ့ၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ခီၣ်ဖံဘူး (boot) အခီၣ်ယီၢ်လီၢ်ဖိတခါလၢ အမ့ၢ် ၦၤဒိးမူပျီကဟၣ် ဘး(စ)အၣ်ဒရ့(Buzz Aldrin)အခီၣ်လီၢ်ဖိ, လၢလါဖျၢၣ်အလိၤ ဖဲ ၁၉၆၉ နံၣ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤသ့စဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ် စံးဝဲလၢ ခီၣ်ယီၢ်လီၢ်အံၤ တုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤဒၣ်လဲာ်တဟးဂီၤ, တဆီတလဲအသးလၢ အါနံၣ်အါလါအပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢလါအဖျၢၣ်လိၤန့ၣ် တၢ်လၢအကအီၣ်လ့ၤကွံာ်တၢ်အဂီၢ်, ကလံၤတအိၣ်, ထံတအိၣ်အဃိ, ကယဲၢ်တၢ်မၤအသးလၢ လါဖျၢၣ်လိၤန့ၣ် တၢ်တဟးဂီၤ, အိၣ်တ့ၢ်ဝဲ ဒ်အလီၢ် အလီၢ်ဒၣ်ဝဲ န့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤ ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဒီးပှၤထီဘိ, တၢ်ဆီတလဲတအိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ကဲထီၣ် တၢ်ကမၢကမၣ်အါန့ၢ်ဒိၣ်န့ၢ်တၢ်လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယၤကိာ် ၁:၁၇ အပူၤ စီၤယၤကိာ်ကွဲးဝဲ “ကယဲၢ်တၢ်ဟ့ၣ်အဂ့ၤအဝါဒီး ကယဲၢ်တၢ်ဟ့ၣ်အလၢအပှဲၤတမံၤလၢ်လၢ်န့ၣ် ဟဲလီၤလၢ တၢ်ကပီၤအပၢ် လၢထးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကဒံကဒါမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဃၣ်က့ၤ အကဒုမ့ၢ်ဂ့ၤ, တအိၣ်ဘၣ်ဒီးအီၤဘၣ်”န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၂ အပူၤ ပှၤတၢ်မၢဖိကွဲးပာ်ဖျါဝဲဒၣ်လၢ ပနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ အတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးဂဲၤလိာ်တၢ်အဂီၢ် “တုၤသုလီၤလၢ တၢ်လ့ပစီအကလုာ်ကလုာ်အပူၤ ဒီးပာ်အီၤလၢ တၢ်သူၣ်ခုသးခုခဲလၢာ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်န့ၣ်, မ့ၢ်လၢပဘၣ်တၢ်အဲၣ်ပှၤ,…

တၢ်လီၢ်တဖၣ်လၢ မၤမုာ်ပသး

တၢ်ဟးကသုၣ်ကသီ အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်တနီၤ ပာ်ဖျါဝဲလၢ, လၢခံ တဘျီ နမ့ၢ်လဲၤဟး ဆူဝ့ၢ်မ့းဒ့းတၢၣ်(Middleton), ကီၢ်စဲၣ်ဝ့းကိၤစၢၣ်(Wiscosin) န့ၣ် နကြၢးလဲၤဟးဆူ ကမျၢၢ်ဘျီၣ်ဒုးနဲၣ်သဘၣ်ချံန့ၣ်လီၤ. ပှၤတနီၤနီၤ လၢအဆိကမိၣ်ဝဲ ထဲသဘၣ်တကလုာ်ဒၣ်လဲာ်လၢပှဲၤလံန့ၣ်, ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်လီၢ်အံၤ ကကဲထီၣ် တၢ်ကမၢကမၣ်ဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်အံၤန့ၣ် ပာ်ဖှိၣ်ဒုးနဲၣ်ဝဲ သဘၣ်အကလုာ် ၆၀၉၀ လၢ ပှၤဃုထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လီၤကမၢကမၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢဝ့ၢ်မဲးကလံ(McLean) ကီၢ်စဲၣ်တဲးကစဲး(Texas)န့ၣ် နမ့ၢ်လဲၤထံၣ်ဘၣ် ဘျီၣ်ဒုးနဲၣ်ထးသွဲအကလုာ်, အကလုာ် (Barbed Wire Museum) န့ၣ် ကကဲထီၣ် တၢ်ကမၢကမၣ်လၢနဂီၢ်, မ့ၢ်လၢ ပှၤအိၣ်ဒီး တၢ်သးစဲလီၤလီၤဆီဆီ လၢ တၢ်ဒူၣ်ကရၢၢ်တဖၣ် အိၣ်ဝဲအဃိန့ၣ်လီၤ.

တၢ်တဖၣ်အံၤ ပာ်ဖျါဝဲ ပဃုထၢတၢ်တမံၤမံၤ လၢပပာ် ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ် တၢ်လၢ ပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤကွဲးလံာ်တဂၤ စံးဝဲဒၣ်, နမၤတၢ်နးန့ၢ်အၢန့ၢ် နလဲၤမၤလၢာ် တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ဘျီၣ်ဒုးနဲၣ်တကွံသၣ်တဖၣ်န့ၣ် သ့ဝဲဒၣ်လီၤ. ပဘၣ်သးတူၢ်လိာ်မ့ၢ်ဂ့ၤတတူၢ်လိာ်မ့ၢ်ဂ့ၤ သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်လီၤနံၤအဂီၢ်အိၣ်ဘၣ်ဆၣ်,…

တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် ဖံဖံတဖၣ်

ပှၤဃုသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်ဖိတဖၣ် လၢ အဲၣ်မိၣ်ရံၣ်(Emory) ဖၠၣ်စိမိၤန့ၣ် စူးကါဝဲ MRI scan တဖၣ် ဒ်သိးကမၤလိနၢ်ပၢၢ် ဖံဖံတဖၣ် အခိၣ်နူာ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ထိၣ်ဒွးဝဲ ဖံဖံတဖၣ် ဒိးသူၣ်ဒိသးမၤဆၢက့ၤ တၢ်အဂီၢ် စူးကါဝဲ အကစၢ်အလံၤဒၣ်ဝဲ, အကစၢ်အဖိဒိၣ်တုာ်ဒၣ်ဝဲ ဒီးဖိသၣ်လၢ တသ့ၣ်ညါဝဲတဂၤ အတၢ်ဂီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိတၢ်မၤကွၢ်အံၤန့ၣ် ဖျါလၢ ဖံဖံတဖၣ် အတၢ်ဒိသူၣ်ဒိသးဆူ အလံၤဒၣ်ဝဲန့ၢ် အါန့ၢ်ဒိၣ်န့ၢ် အကစၢ်အဖိလၢ ဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအသးအံၤဘၣ် တၢ်ကိးအီၤလၢ “တၢ်ဂ့ၢ်လၢအလီၤအဲၣ်” ဒီးအခီပညီမ့ၢ်အလံၤန့ၣ် လီၤအဲၣ်လီၤကွံ ဒိၣ်န့ၢ်အါန့ၢ် ဒ်အဖိ ဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ် အဃိန့ၣ်လီၤ.

တချုး ပစံး “ဘၣ်ဝဲ, မ့ၢ်ဝဲသၢၣ်”ဘၣ်န့ၣ်, ဂ့ၤပဆိကမိၣ် ပှၤလၢ အမၤတၢ်ဃုသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ် ကၠ့ရံလ့ (James Rilling), အတၢ်ကတိၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲလၢ “ဖံဖံအလံၤဖိမ့ၢ်နံၤကမှံဒီး အဖံန့ၣ် ကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲ လံၤဖိအတၢ်သးခုန့ၣ်လီၤ. ဒီးလံၤဖိအံၤ မ့ၢ်ဟီၣ်န့ၣ်ဒီး ဖံဖံအသးတူၢ်ဘၣ် ကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲ အလံၤဖိ အတၢ်ဘၣ်ဒိဆါဒီး…

ယွၤကတိၤတၢ်ဒီးပှၤ

ယဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ကိးယၤလၢ ကွဲၤဒီနၢ်ဒီး မ့ၢ်မတၤကိးယၤလဲၣ်န့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါဘၣ်. အါဘျီ ယပျဲ တၢ်ကိးယၤလၢ ကွဲၤဒီနၢ်န့ၣ် ယပျဲၤလဲၤဒၣ်ဆူ တၢ်ကစီၣ်ဒၢပူၤဘၣ်ဆၣ် တဘျီအံၤန့ၣ် ယစံးဆၢယကွဲၤဒီနၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤကိးတၢ်တဂၤအံၤန့ၣ် ဃ့ဝံသးစူၤယၤ လၢတၢ်သညူးသၦၢ်အပူၤ ဒီးသံကွၢ်ယၤ ဒ်သိးကဟ့ၣ်နီၤလီၤဒီး စံးကတိၤသကိး လံာ်စီဆှံ အဆၢတနီၤဒီးယၤအဂီၢ် မ့ၢ်ယဟ့ၣ်အီၤ တၢ်ဆၢကတီၢ်တစိၤဖိ ကန့ၢ်ဧါန့ၣ်လီၤ. အဝဲပာ်ဖျါထီၣ်လီၣ်ဖျါ ၂၁:၃-၅ လၢ အစံးဘၣ်ပှၤ “ယွၤကထွါကွံာ် မဲာ်ထံခဲလၢာ်လၢအမဲာ်”န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဘၣ်ယၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်ဒီး အဝဲမ့ၢ်ပှၤလၢ ကအုၣ်ကီၤပသးသမူ ဒီးပတၢ်မုၢ်လၢ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ယစံးဘၣ်အီၤ ယသ့ၣ်ညါတ့ၢ်လံလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးမ့ၢ် ယတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ တၢ်ကစၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ပှၤကတိၤတၢ်ဒီးယၤတဂၤအံၤန့ၣ် တတိာ်ပာ်ဝဲလၢ ကအုၣ်အသးဘၣ်ဃးဒီး ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်ဒီးယၤဘၣ်. အလီၢ်န့ၣ် ဃ့ယၤ တၢ်ခွဲးလၢ ကဃ့ထုကဖၣ်သကိးဒီးယၤ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးအဝဲဃ့ထုကဖၣ်တၢ်လၢယဂီၢ်, ဒ်သိးယွၤကဟ့ၣ်ယၤလၢ တၢ်မၤဆူၣ်ထီၣ်ယသး ဒီးနီၢ်သးအတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကိးယၤလၢကွဲၤဒီနၢ်တဘျီအံၤန့ၣ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ယၤ “တၢ်ကိး”အဂၤတထံၣ်လၢ လံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ်လီၤ. ၁ရှမူၤ ၃:၄-၁၀ ပာ်ဖျါ…

တၢ်သိၣ်လိနဲၣ်လိ ကစၢ်ယွၤကလုၢ်ကထါ

နံၣ်ကယၤ ၁၈ နံၣ်တဖၣ် ကလၢာ်ဘူးထီၣ် အဆၢကတီၢ်, ပှၤအိၣ်ဆိးလၢ တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ တဒ်သိးလိာ်သးတဖၣ်န့ၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ် လံာ်လဲၢ်တဖၣ် လၢနီၢ်သးတၢ်န့ၢ်ဂံၢ်န့ၢ်ဘါအဂီၢ်, ကစၢ်ယွၤ ကလုၢ်ကထါလၢ ဒ်သိးလိာ်အသးလၢ တၢ်ဆၢကတီၢ် တကတီၢ်ဃီအပူၤန့ၣ်လီၤ. အဆိတၢၢ် တၢ်ထုးထီၣ်ရၤလီၤ ဖဲ ၁၈၇၇ နံၣ်, ဖဲဝ့ၢ်မိၣ်ထရံၣ်ရဲၣ် (Montreal), ကီၢ်ခဲနဒၢ် (Canada)န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၈၉၈ နံၣ်အပူၤ လံာ်လဲၢ်ဒ်သိးအံၤအဂၤတမံၤ ဘၣ်တၢ်ထုးထီၣ်ရၤလီၤ ဖဲဝ့ၢ်နယူယီး(New York)န့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၂၂ နံၣ် တုၤဃီၤဝဲဒၣ် အကတီၢ်န့ၣ် တၢ်ထုးထီၣ်ရၤလီၤ ကစၢ်ယွၤ ကလုၢ်ကထါ လံာ်လဲၢ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ နီၢ်ဂံၢ် အိၣ်ထီၣ် ၅၀၀၀ လၢ အမဲရကၤ ကီၢ်မိၢ်ပှၢ် ကလံၤစိးတကပၤ ဖဲလၢ တၢ်ကိၢ်ခါ အကတီၢ် ကိးကတီၢ်ဒဲးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤအသးအံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢသီ “တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံ ကၠိပျၢ်အကတီၢ်” အတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ စးထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအထိၣ်ဂဲၤ မၤဆူၣ်ထီၣ်…

ပတၢ်ထံၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး

ဖိသၣ်လံၣ်ယိၣ်(Leo)လၢ အအိၣ်ဒံးဒၣ် လွံၢ်လါဖိတဂၤန့ၣ် တထံၣ်သ့ၣ်ညါဝဲ အမိၢ်အပၢ်အမဲာ်သၣ် နီတစုဘၣ်. လၢအတညီနုာ်မၤအသးတမံၤ အိၣ်ကဲထီၣ်အသး ဖဲအဝဲအိၣ်ဖျဲၣ်အဆၢကတီၢ် အဃိ အမဲာ်ချံအတၢ်ထံၣ်န့ၣ် ထံၣ်ဝဲဒၣ်တၢ် အကဒုကယီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢလံၣ်ယိၣ်အဂီၢ် လီၤဂာ်ဒ်သိး ဘၣ်အိၣ်ဆိးဝဲဒၣ်လၢ ဘှ့ၣ်ပစီၤတဖၣ်လီၤဝဲ တီၣ်တီၣ်အလီၢ်အသိး တထံၣ်ဘၣ်တၢ်ဆှံဆှံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် လၢခံ မဲာ်ချံကသံၣ် သရၣ်တဖၣ် ဒုးသိးထီၣ်အီၤ မဲာ်ထံကလၤမဲာ်ဒိး လီၤဆီတဘ့ၣ်လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လံၣ်ယိၣ်အပၢ် ပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဂီၤမူ(Video)တခါ လၢအမိၢ်ဒုးသိးထီၣ် လံၣ်ယိၣ်လၢ မဲာ်ထံကလၤမဲာ်ဒိးဖိလၢ အဆိကတၢၢ်တဘျီန့ၣ်လီၤ. ပခိးကွၢ်ဘၣ်လံၣ်ယိၣ်ဖိကွၢ်စူၢ်ကွၢ်ထီၣ် တၢ်လၢအမဲာ်ချံ, ကယီကယီဖိန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲထံၣ်ဘၣ်အမိၢ်နီၢ်နီၢ် အဆိကတၢၢ် တဘျီဃီန့ၣ်ဒီး အမဲာ်သၣ်ဖိန့ၣ် အိၣ်ပှဲၤဒီး တၢ်နံၤကမှံန့ၣ်လီၤ. အဆၢကတီၢ်ဖိလၢ လံၣ်ယိၣ်ထံၣ်န့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဖျါဆှံဆှံန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ် လၢပကဆၢတဲာ် အလုၢ်အပှ့ၤတသ့ဝဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

စီၤယိၤဟၣ် ကွဲးပာ်ဖျါထီၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒီးအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် စံးကတိၤသကိးတၢ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. ယိၤ ၁၄:၈ အပူၤ စီၤဖံးလံးပူၤ စံးဘၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးလၢ “ဒုးနဲၣ်ပှၤလၢ…

နမ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ်, ယွၤဧၢ

လူဝ့း ရိဒရံၣ်ကၢး(Luis Rodriguez)န့ၣ် မၤတၢ်ဆါတၢ်ပှ့ၤကသံၣ်မူၤဘှီးအဃိ ဖဲအသးအိၣ် ၁၆ နံၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်တ့ၢ်နုာ်အီၤဆူဃိာ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. အခဲအံၤ တဘျီန့ၣ် မ့ၢ်လၢ အဝဲဂုာ်ကျဲးစၢးမၤသံပှၤအဃိ ဘၣ်တၢ်ဖီၣ်တ့ၢ်နုာ်ကဒီးအီၤဆူ ဃိာ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် အဝဲကဒိးန့ၢ် တၢ်စံၣ်ညီၣ်လၢ ကဘၣ်လီၤဃိာ်တစိၤသးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယွၤကတိၤတၢ်ဒီးအီၤ လၢမၤကမၣ်တၢ်အဆၢကတီၢ်အပူၤဒၣ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲဘၣ်အိၣ်လၢဃိာ်ပူၤအခါ လူဝ့းသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်လၢအနီၢ်ဆံးအဆၢကတီၢ် ထီဘိန့ၣ် အမိၢ်လဲၤကိးအီၤဆူ တၢ်ဘါသရိာ်န့ၣ်လီၤ. ခဲကနံၣ်အံၤ အဝဲပလၢၢ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤထိးဘၣ်အသးန့ၣ်လီၤ. အကတၢၢ်န့ၣ် လူဝ့း ပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသးလၢ အတၢ်ဒဲးဘးတဖၣ် ဒီးဟဲက့ၤဝဲဆူ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲလံာ်မၤတၢ်အပူၤ, ပထံၣ်ဘၣ် ပှၤသူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤတဂၤ လၢအမံၤမ့ၢ် စီၤစီလူး, ဒီးလၢပှၤကိးအီၤစ့ၢ်ကီးလၢ စီၤပီလူးန့ၣ်လီၤ. မၤတၢ် ၉:၁ စံးဝဲလၢ အဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်ကမၣ်လၢ အမၤအၢမၤသီ ပှၤလၢအစူၢ်နာ်ယ့ၣ်ရှူးတဖၣ် ဒီးလၢအိၣ်ဒီး တၢ်မၤသံပှၤကညီ လၢအသးပူၤအဃိန့ၣ်လီၤ. မၤတၢ် ၇:၅၈ အပူၤ, တၢ်အုၣ်သးအိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ အဝဲဖျါလီၤဂာ်ဒ် ပှၤတဖုအခိၣ် ဒီးအိၣ်လၢပှၤဂီၢ်မုၢ်အကျါ ဖဲပှၤကွံာ်သံ…