ဖဲပဆိကမိၣ်ကွၢ် ပနံၣ်တၢ်ကၤအတၢ်မၤ အလုၢ်အလၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဒီး, တၢ်လၢအဟဲထီၣ်ဆိ လၢပသးပူၤ, ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ် တမ့ၢ် သူးသ့ၣ်ကံၢ်စီ ဒ်သိးတၢ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤတၢ်ဒီး တၢ်သးအိၣ်ဟ့ၣ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ပှၤမၤမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်အခိၣ် ကၠ့ ရံ (James Rhee) စံးဝဲလၢ တၢ်အကံၢ်အစီတဖၣ်အံၤ ကြၢးအိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ရံ အတၢ်လဲၤခီဖျိ ဒ် စံၣ်အံအိၣ် (CEO) တဂၤလၢခီပနံၣ်တခါ, ဘူးတ့ၢ်လၢ ကျိၣ်စ့အတၢ်ကီတၢ်ခဲအပူၤန့ၣ်, တၢ်ပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤ “တၢ်ဘၣ်ထွဲ လၢအဂ့ၤ,” ဒ်အမ့ၢ် တၢ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤတၢ်, ဒီးသးလၢအအဲၣ်ဟ့ၣ်တၢ်န့ၣ် အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ ခီပနံၣ်, ဒီးနဲၣ်ဆှၢဆူတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်ပာ်ကံၢ်စီတဖၣ်အံၤလၢ တၢ်အကါဒိၣ် အလီၢ်န့ၣ်, ကမ့ၢ်တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်မုၢ်လၢ်, ဒီးတၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤ လၢပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ်အနီၢ်သး အဂီၢ်, တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်လိၣ်ဘၣ်ဝဲ, ဒ်အမ့ၢ် တၢ်မၤသကိးဃူဃူဖိးဖိး, သးလၢကတ့ ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်အသီ, ဒီးကဘှါဆှဲ တၢ်ဂ့ၢ်ကီခဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ရံ စံးဝဲဒၣ်လၢ “တၢ်ဘၣ်ထွဲလၢအဂ့ၤန့ၣ် မ့ၢ်ကံၢ်စီ လုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်နီၢ်နီၢ်, လၢအပာ်ဖှိၣ်ဒီး မၤဒိၣ်ထီၣ်မၤဆူၣ်ထီၣ်တၢ်မၤသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.”

လၢပတၢ်အိၣ်မူ ကိးမုၢ်နံၤအပူၤစ့ၢ်ကီး, ကံၢ်စီ ဒ်တၢ်သူၣ်ဂ့ၤသးဝါအံၤန့ၣ် ပှၤညီနုၢ်ထံၣ်အီၤ တၢ်လၢအတအိၣ်ဖျါ, ဒီးက့ၢ်ဂီၤတအိၣ်ဘၣ်အဃိဒီး, ဘၣ်တၢ်ပာ်အီၤလၢ တၢ်အကါဒိၣ်အဂုၤ အဂၤ တဖၣ်အလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဒ်တၢ်မၢဖိ စီၤပီလူးသိၣ်လိဝဲအသိး, တၢ်အကံၢ်အစီ ဒ်သိးအံၤတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်ကတၢၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

အ့းဖ့း ၄ :၁၅ န့ၣ် စီၤပီလူး ကွဲးဝဲဆူ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်သီဖိတဖၣ်အဂီၢ် ဒီးစံးဝဲ ပှၤစူၢ်က့ၤ နာ်က့ၤတၢ်တဖၣ် အတၢ်အိၣ်မူအတၢ်ပညိၣ်မ့ၢ် ခီဖျိလၢသးစီဆှံန့ၣ် တၢ်လဲလိာ်သးဆူ ခရံာ် အနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤတဖၣ် လၢအဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, အဆၢဖိ ၂၉ န့ၣ် ပာ်ဖျါဝဲ, တၢ်ကတိၤကိးထံၣ်, ဒီးတၢ်ဖံးတၢ်မၤကိးမံၤ လၢအလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်စံးတၢ်န့ၣ် ကဘၣ်မ့ၢ် တၢ်လၢ အမၤထီၣ်မၤထီတၢ် ဒီးကဲဘျုးကဲဖှိၣ်လၢပှၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၃၂ ပာ်ဖျါဝဲ နီၢ်ခိနီၢ်သး အတၢ်လဲလိာ် လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ် မၤအသးကသ့ဝဲဒၣ် ဖဲလၢပမၤဆိ တၢ်ဝံသးစူၤလိာ်သး, တၢ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤ, ဒီးတၢ်ပျၢ်လိာ်သးတၢ်ဒဲးဘး, လၢပတၢ်အိၣ်မူကိးမုၢ်နံၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲသးစီဆှံမိၤဃီၤပှၤဆူ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်လၢခရံာ်အဂၤတဖၣ်န့ၣ်ဒီး, ပဒိၣ်ထီၣ်, ဒိၣ်တုာ် ခိၣ်ပှဲၤထီၣ်, ခီဖျိပမၤလိန့ၢ်တၢ်လၢတဂၤဒီးတဂၤအအိၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ.