ဒဲၢ်က့(လ) (Dan Gill) လၢအသးအိၣ် ခွံနံၣ်ဖိ, ဒီးအတံၤသကိးအဂ့ၤကတၢၢ် အၤခၠံၣ် (Archie) ဟဲတုၤဆူ အတံၤသကိးလၢ အဝဲသ့ၣ်မၤလိသကိးတၢ်တတီၤဃီတဂၤ အနံၤအိၣ်ဖျဲၣ်ဆၢက့ၤအမူးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ပိာ်ခွါဖိသၣ်လၢ အဒိးန့ၢ်ဘၣ် အိၣ်ဖျဲၣ်ဆၢက့ၤတၢ်တဂၤအမိၢ်န့ၣ်, ထံၣ်ဝဲ အၤခၠံၣ် အကတီၢ်န့ၣ်ဒီး, အမိၢ်တပျဲနုာ် အၤခၠံၣ် ဘၣ်. စံးဝဲသပှၢ်ပှၢ်လၢ “လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤတလၢဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. ဒဲၢ် စံးဘၣ်အီၤလၢ ကဆ့ၣ်နီၤဝဲဒၣ် လၢတၢ်အဒါလိၤ ဒ်သိးအတံၤသကိး ပှၤသူဖံးဖိတဂၤအံၤ အလီၢ်ကအိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် မိၢ်တဂၤအံၤ စံးဝဲ “တသ့ဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. ပှၤတတူၢ်လိာ်အတံၤသကိးအဂ့ၢ်အံၤ မၤဘၣ်ဒိဆါအသးဒိၣ်မးအဃိ လၢတၢ်သးဟးဂီၤ ဒီးတၢ်သးအုးအပူၤ, ဒဲၢ်ဖိ ပာ်တ့ၢ် အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ဟ့ၣ်ဖိတဖၣ်လၢ မိၢ်တဂၤအံၤ, ဒီးဟဲက့ၤဆူအဟံၣ် ဃုာ်ဒီး အၤခၠံၣ်ဖိန့ၣ်လီၤ.

နံၣ်လၢအဆံတဖၣ် ပူၤကွံာ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, ဒဲၢ် ကဲထီၣ်ဝဲ ကၠိသရၣ်တဂၤ, ဒီးလၢသိၣ်လိတၢ်အတီၤဒၢးပူၤန့ၣ်ပာ်ဃာ်ဝဲ လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤလီၤဟိတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲကၠိဖိတဖၣ် သံကွၢ်အီၤန့ၣ်ဒီး, အဝဲဒုးသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်လၢ လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်မၤသ့ၣ်နီၣ်အီၤ “လၢတၢ်မၤလိဒၢးအပူၤ တၢ်လီၢ်ကဘၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ်ထီဘိ, လၢပှၤမတၤတဂၤဂ့ၤ တဂၤဂ့ၤအဂီၢ်” န့ၣ်လီၤ.

လံာ်မးသဲ ၁၁:၂၈ ပာ်ဖျါဝဲ သးတဖျၢၣ်လၢ ပှၤခဲလၢာ်အဂီၢ်န့ၣ် ပထံၣ်န့ၢ်သ့ လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အတၢ်ကွဲမုာ်, “ပှၤလၢတၢ်ဘှံးအသး, ဒီးဝံတၢ်ယိးတၢ်ဃၢခဲလၢာ်သ့ၣ်သုဧၢ, ဟဲဆူယအိၣ်တက့ၢ်. ဒီးယကဒုးအိၣ်ဘှံးသုလီၤ” န့ၣ်လီၤ. ဖဲရိမ့ၤ ၁:၁၆ န့ၣ် ပကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ကွဲမုာ်ဘၣ်ထွဲဒီး ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအတကွီၣ်အံၤန့ၣ် ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် ကဖျါတၢ်ထီဒါလိာ်သးဒီး “အဆိလၢ ပှၤယူဒၤဖိတဖၣ်အဂီၢ်” န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ အတၢ်ဟ့ၣ်စံးတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးတဖၣ်ခဲလၢာ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ရိမ့ၤ ၃ :၂၂(ခ့ခါ), အပူၤ စီၤပီလူးကွဲးဝဲ “ကစၢ်ယွၤ မၤတၢ်အံၤလၢ ပှၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ် ကိးဂၤဒဲးအဂီၢ်, မ့ၢ်လၢတၢ်လီၤဆီ တအိၣ်ဘၣ်လၢ ပှၤယူဒၤဖိဒီး ပှၤကလုာ်ဂၤတဖၣ် အဘၢၣ်စၢၤအဃိလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

အလီၢ်အိၣ်လၢပကသူၣ်ခုသးခု လၢခရံာ်အတၢ်ကွဲမုာ်ပှၤခဲလၢာ်, ဒ်အစံးဝဲဖဲ မး ၁၁:၂၉ အပူၤ “ဟံးထီၣ် ယနီၣ်ယိးဘိလၢသုလိၤ, ဒီးမၤလိတၢ်လၢယၤတက့ၢ်….ယသးစူၤ, ဒီးယသးဆီၣ်လီၤ ယသးလီၤ. ဒီးသုကထံၣ်န့ၢ် တၢ်အိၣ်ဘှံးလၢ သုသးအဂီၢ်လီၤ” န့ၣ်လီၤ. ကယဲၢ်ပှၤလၢအဃု ယွၤအတၢ်အိၣ်ဘှံးအဂီၢ်, ကစၢ်ယွၤအိးထီၣ်ပာ်အသး ဒီးအိၣ်ခိးဝဲပှၤန့ၣ်လီၤ.