အဲ(န) (Anne) ဒိၣ်ထီၣ်လၢ တၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ် ဒီးတၢ်သးဘၣ်ဒိအပူၤန့ၣ်လီၤ. အဒီပုၢ်ဝဲၢ် ခံဂၤသံပူၤကွံာ် ဖဲလၢ ဖိသၣ်အီနုၢ်ထံ အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအသးအိၣ်ယဲၢ်နံၣ်အကတီၢ်, မဲာ်ချံတၢ်ဆါအဃိ, ဒီးမဲာ်ချံ အတၢ်ထံၣ်ယုာ်ကွံာ်ဝဲ ဒီးဖးလံာ်ကွဲးလံာ်တန့ၢ်လၢၤဘၣ်. ဖဲအသးအိၣ်ဃိးနံၣ်န့ၣ်, ပသိၣ်တၢ်ဆါအဃိ အမိၢ်သံသဒၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်န့ၣ်, အပၢ်လၢအအၢအသီတဂၤ ပာ်တ့ၢ်အဖိသၢဂၤလၢ အမူတ့ၢ်ဒံးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖိအဆံးကတၢၢ်တဂၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဆှၢအီၤဆူ အဘူးအတံၢ်တဖၣ်အအိၣ် န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ် အဲ(န) ဒီးအပုၢ်ဒ့ခွါ ကၠ့မံၣ် (Jimmie) န့ၣ် ပှၤဆှၢအဝဲသ့ၣ်ဆူ ကၠူးဘဲၣ်ရံၣ် ဟံၣ်လၢ ပှၤဖှီၣ်ပှၤယာ်ဖိတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဒုးအိၣ်ကလီအလီၢ် (Tewksbury Almshouse), လၢအလီၢ်လံၤဟးဂီၤ, ဒီးပှၤအိၣ်ပှဲၤကတံာ်အသးတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. စှၤလါပူၤကွံာ်ဝံၤန့ၣ်, ကၠ့မံၣ် သံဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲအသးအိၣ်တဆံလွံၢ်နံၣ်န့ၣ်, အဲ(န) အတၢ်အိၣ်အသး, မၤအသးတဖၣ် ဂ့ၤထီၣ်ဝဲ, ဒီးဘၣ်တၢ်ဆှၢအီၤဆူ ကၠိလၢပှၤမဲာ်တထံၣ်တၢ်တဖၣ်အဂီၢ်, ဒီးဖဲန့ၣ်ဒိးန့ၢ် တၢ်ကွဲးတၢ်ကါအမဲာ်ချံ, ဒ်သိးကမၤဂ့ၤထီၣ် မဲာ်ချံအတၢ်ထံၣ်, ဒီးမၤလိန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဖးလံာ်, ကွဲးလံာ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဘၣ်ကျဲးစၢး ဂဲၤလိာ်သပှၢ်ပှၢ် ဒ်သိးကလီၤပလိာ်သးဒီး ပှၤဂုၤပှၤဂၤဘၣ်ဆၣ်, မၤတၢ်ဂ့ၤဒိၣ်မးလၢ တၢ်မၤလိအဃိဒီး, ဖျိထီၣ်ဝဲ ဒ်ကၠိဖိလၢ အဖျိးစိကတၢၢ်တဂၤ, ဒီးဘၣ်ကတိၤလီၤတၢ် ဖဲလၢတၢ်ဟ့ၣ် ဖျိကၠိလံာ်အုၣ်သးအမူးန့ၣ်လီၤ. မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ ပှၤသ့ၣ်ညါအီၤအဂ့ၤကတၢၢ် ဒ် အဲ(န) စူလံၣ်ပဲၣ် (Anne Sullivan), လၢအမ့ၢ် ဟဲလဲၣ် ကဲလါ (Helen Keller) အသရၣ်မုၣ်, ဒီးအတံၤသကိးတဂၤအသိးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါ, တၢ်သူၣ်စူၤသးစူၤ, ဒီးတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံအပူၤ, အဲ(န) သိၣ်လိဝဲ ဟဲလဲၣ်ဖိလၢ အမဲာ်ချံတထံၣ်တၢ်, ဒီးအနၢ်တဟူဘၣ်တဂၤအံၤ ဒ်သိးကတိၤတၢ်ကသ့, ဖးပှၤမဲာ်တထံၣ်တၢ်အလံာ် (Braille), ဒီးကဖျိထီၣ်ခီလ့ၣ်ကၠိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

စီၤယိၤသးစ့ၢ်ကီး ဘၣ်မၤနၢၤ တၢ်မၤကွၢ်တဖၣ် လၢအနးဒိၣ်မး, ဒီး ၁ မိၤ ၃၇:၃၉-၄၁ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ်လၢ ဖဲအသးအိၣ် ၁၇ နံၣ်န့ၣ်, အဝဲၢ်ပိာ်ခွါ, လၢအသူၣ်က့ၣ်သးကါအီၤတဖၣ် ဆါလီၤကွံာ်အီၤလၢတၢ်ကဲကုၢ်အဂီၢ်, ဒီးလၢခံဘၣ်လီၤဃိာ်, လၢတၢ်တမ့ၢ်တတီအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ၁မိၤ ၅၀:၂၀ ပာ်ဖျါဝဲလၢ ကစၢ်ယွၤစူးကါအီၤ ဒ်သိးကမၤပူၤမၤဖျဲး ကီၢ်အဲၤကူပတူး, ဃုာ်ဒီးအပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် လၢတၢ်သၣ်ဝံၤလီၤဒိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပဝဲကိးဂၤ, ပဘၣ်လဲၤခီဖျိကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် တၢ်မၤကွၢ်, ဒီးတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဒ်ယွၤမၤစၢၤ စီၤယိၤသး, ဒီး အဲ(န) ကမၤနၢၤတၢ်, ဒီးကကဲဘျုးတၢ်ဒိၣ်ဒိၣ် လၢပှၤဂၤအတၢ်အိၣ်မူအဂီၢ်အသိးန့ၣ်, အဝဲကမၤစၢၤပှၤ, ဒီးကစူးကါပှၤသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤစၢၤ, ဒီးတၢ်နဲၣ်ကျဲအဂီၢ် ဃုထံၣ်န့ၢ်ယွၤတက့ၢ်. ကစၢ်ယွၤထံၣ်တၢ်ဒီး နၢ်ဟူတၢ်န့ၣ်လီၤ.