ဘဲလရံၣ် (Valerie) န့ၣ် အဟုးအသးဟးဂီးလီၤတဲာ် အါလါဝံၤအလီၢ်ခံ ပာ်လီၤအသးလၢ ကဆါကွံာ်အတၢ်ဖိတၢ်လံၤ အလီၢ်လံၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤတ့ဘှီတၢ် ကၠဲၢ်ရၢၣ် (Gerald) လၢ အအိၣ်ယံၤစှၤမံးလာ်တဂၤႇ လၢတၢ်သးဆူၣ်အပူၤ ၦ့ၤဝဲဖိသၣ်အလီၢ်မံစုာ် လၢအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အဆၢကတီၢ် ကၠဲၢ်ရၢၣ်အမါကတိၤသကိးတၢ်ဒီးဘဲလရံၣ် ဒီးသ့ၣ်ညါထွဲလၢ ဘဲလရံၣ် အတၢ်လီၤမၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲနၢ်ဟူဘၣ်ဝဲ ဘဲလရံၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်ဝံၤန့ၣ်ဒီး ကၠဲၢ်ရၢၣ် ပာ်လီၤအသးလၢ ကသူက့ၤဖိသၣ်လီၢ်မံစုာ်အံၤဒီး တ့ဒုးအိၣ်ထီၣ် “တၢ်သ့ၣ်နီၣ်” တမံၤလၢ ဘဲလ်ရံၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တနွံပူၤကွံာ်ဝံၤန့ၣ် လၢမဲာ်ထံဒီးမဲာ်နိအပူၤ ကၠဲၢ်ရၢၣ် ဟဲဟ့ၣ်ဝဲ ဘဲလရံၣ် လၢခးဆ့ၣ်နီၤထီဃံလၤ တဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် ဘဲလရံၣ် စံးဝဲ “ၦၤလၢအဂ့ၤ အိၣ်ဒံးဝဲမးလဲၣ်, ဒီးတၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်အုၣ်သးလီၤ.”

ဒ်ဘဲလရံၣ်အသိး နီၢ်ရူၤသး ဒီးနီၢ်နၤဧမံ လဲၤခီဖျိဘၣ်တၢ်လီၤမၢ်ဖးဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. နီၢ်နၤဧမံ အဝၤဒီး အဖိခွါခံဂၤသံဝဲ ဒီး, ရူၤ ၁:၁-၅ ပာ်ဖျါ အဝဲဒၣ်ဒီး အဒဲၣ်မုၣ်နီၢ်ရူၤသးန့ၣ် ၦၤကန့ၢ်သါတၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ၦၤလၢကကွၢ်ထွဲ, လုၢ်အီၣ်လုၢ်အီအဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်ဂ့ၤ တအိၣ်လၢၤဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ စီၤဘိၤဧး ဟဲနုာ်လီၤဝဲန့ၣ်လီၤ. ရူၤ ၂:၅-၉ ပာ်ဖျါဝဲ နီၢ်ရူၤသး လဲၤဆူစံာ်ပျီအပူၤ ဒ်သိးကထၢဘုစဲၤ အိၣ်လီၤတဲာ်တဖၣ်န့ၣ်ဒီး စံာ်ကစၢ် စီၤဘိၤဧးန့ၣ် သံကွၢ်အဂ့ၢ်အကျိၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲစီၤဘိၤဧးသ့ၣ်ညါ နီၢ်ရူၤသးမ့ၢ်မတၤလဲၣ်န့ၣ် အဝဲဒၣ်သးကညီၤအီၤန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၀ စံးဘၣ်ပှၤလၢ တၢ်ကမၢ ကမၣ်အပူၤ နီၢ်ရူၤသးသံကွၢ်အီၤလၢ “ယဘၣ်ဘျုးလၢနမဲာ် လၢနကပာ်သ့ၣ်ညါနသးလၢယၤ မ့ၢ်အဘၣ်မနုၤလဲၣ်” န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၁ အပူၤ စီၤဘိၤဧးစံးဆၢ, “လၢနဝၤသံအလီၢ်ခံန့ၣ် တၢ်လၢနမၤ နမံၤၦၢ်ပိာ်မုၣ်ခဲလၢာ်န့ၣ်, ဒီးလၢနလဲၤသဒၣ် နမိၢ်ဒီးနပၢ်န့ၣ် ၦၤဒုးနဲၣ်ယၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလီၤ.”န့ၣ်လီၤ.

လၢခံန့ၣ်ဒီး အဆၢဒိၣ် ၄ ပာ်ဖျါလၢ စီၤဘိၤဧး ဟံးန့ၢ်နီၢ်ရူၤသးဒ်အမါအသိး ဒီးလုၢ်အီၣ်လုၢ်အီ နီၢ်နၤဧမံန့ၣ်လီၤ. ခီဖျိစီၤဘိၤဧးဒီးနီၢ်ရူၤသးအဟံၣ်ဃီန့ၣ် စီၤဒၤဝံးအပၢ်ဖးဒိၣ် – ဒီးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအပၢ် ဖးဒိၣ်- ဟဲအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ကစၢ်ယွၤစူးကါ ကၠဲၢ်ရၢၣ်ဒီးဘိၤဧးလၢ ကမၤစၢၤဆီတလဲကွံာ် ၦၤဂုၤပှၤဂၤအတၢ်သးအုးန့ၣ် ယွၤမၤတၢ်သ့ ခီဖျိလၢကဒုးနဲၣ် အတၢ်သးအိၣ်ဒီး အတၢ်သးကညီၤ ဆူၦၤလၢအတူၢ်ဘၣ် တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.