ခဝ့ရှၢၣ်လီၢ်ခၢၣ်သးဘျီၣ်ရိဖှိၣ် လီတၢ်ကပီၤဘၣ်တၢ်မၤစှၤလီၤ, ဒီးပဝဲဖၠၣ်စိမိၤကၠိဖိလၢအကထိတဖၣ် ဆုးလီၤပခိၣ် ဖဲၦၤဆှၢတၢ်ထုကဖၣ်, ဆှၢၦၤလၢတၢ်ဟ့ၣ်လီၤအးလီၤသး အတၢ်ထုကဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ၦၤလၢအသးကလၢၢ်ဘၣ်ဒ်သိး ကဘၣ်လဲၤမၤ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤမံးၡၢၣ်တဖၣ်အဂီၢ် အဝဲကွဲမုာ်လၢ ကဘၣ်ဂဲၤဆၢထၢၣ်ဝဲအဆၢကတီၢ်န့ၣ် ယသ့ၣ်ညါထွဲလၢ ယတံၤသကိးမုၣ် လ့(န)နဲး (Lynette) ဂဲၤဆၢထၢၣ်လၢ အလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤဒီး ယသ့ၣ်ညါ အဝဲအၢၣ်လီၤဝဲလၢ ကလဲၤအိၣ်ဆိး ဒီးမၤတၢ်လၢ ကီၢ်ဖံလပ့ (Philippines) န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ယဲဒၣ်အံၤ ယတအဲၣ်ဒိးဂဲၤဆၢထၢၣ်ဘၣ်. မ့ၢ်လၢယထံၣ် တၢ်လိၣ်တဖၣ်အါမးလၢကီၢ်အမဲရကၤအပူၤအဃိ, ယသးအိၣ်ဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤ ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ် ဖဲဒၣ် ထံကီၢ်လၢယအိၣ်ဖျဲၣ်, ဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်တဘ့ၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်အနံၣ်တဆံပူၤကွံာ်ဝံၤန့ၣ် ယက့ၤအိၣ်ဆိးလၢ ကီၢ်ဘြံၢ်တ့ၣ် (Britain), ဒီးဃုထံၣ်ၦၤတဖၣ်လၢယွၤဟ့ၣ်ယၤ ဒ်သိးအကကဲထီၣ် ၦၤလၢယဃၢၤတဖၣ် လၢယကမၤယွၤအတၢ်မၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ, ကစၢ်ယွၤကွဲမုာ်ယၤ ဆူတၢ်လီၢ်အဂၤ, လၢအလီၤဆီလိာ်ဒီး တၢ်လီၢ်လၢယမၤတ့ၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဒီး ယတၢ်ပာ်သးဘၣ်ထွဲဒီး ယကအိၣ်မူ တၢ်အိၣ်မူဒ်လဲၣ် အဂ့ၢ်န့ၣ်ဆီတလဲကွံာ်ဝဲဒၣ် န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးမၤတၢ် လၢအလီၤကမၢကမၣ် လၢၦၤလၢအထံၣ်လိာ်သးဒီးအီၤတဖၣ်, ပၣ်ဃုာ်လၢ ၦၤဖီၣ်ညၣ်တဖၣ် လၢအကိးဝဲ ဒ်သိးပှၤကပိာ်အခံအဂီၢ် အမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ. မးသဲ ၄:၂ဝ ပာ်ဖျါဝဲ ဖဲခရံာ်ဟ့ၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢတၢ်မၤအသီတမံၤ လၢတၢ်ဖီၣ်ညၣ်အလီၢ်, ကဘၣ်ဖီၣ်ၦၤကညီအဆၢကတီၢ်, စီၤပ့းတရူးဒီးစီၤအၣ်ဒရ့း ပာ်တီၢ်အစၤ “တကီၢ်ခါ” ဒီးပိာ်ထီၣ်အခံန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၂၂ ပာ်ဖျါဝဲ “ဒီးစီၤယၤကိာ်ဒီးစီၤယိၤဟၣ်န့ၣ် ပာ်တ့ၢ်ကွံာ်အချံတကီၢ်ခါ”န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်လဲၤဆူလဲၣ်န့ၣ် တသ့ၣ်ညါလီၤတံၢ်ဘၣ်ဆၣ် လၢတၢ်နာ်န့ၢ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအပူၤ စးထီၣ်အတၢ်လဲၤအသီတမံၤအံၤန့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤႇ ကိးဝဲၦၤအါဂၤ ဒ်သိးကမၤအတၢ်မၤ ဖဲလၢအဝဲသ့ၣ်အိၣ်တၢ်အလီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဝဲနီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပအိၣ်လၢ တၢ်လီၢ်တတီၤတီၤဂ့ၤ, ပလဲၤတၢ်ဂ့ၤႇ ပဝဲခဲလၢာ် ပကမုၢ်လၢ်ကွၢ်စိကစၢ်ယွၤ လၢကမၤကမၢကမၣ်ၦၤ, လၢကျိၤကျဲလၢပတမံမီၢ်ဘၣ်နီၤတဘျီအပူၤ ဒ်သိးပကအိၣ်ဒီးတၢ်လဲၤခီဖျိ လၢအလီၤလိၣ်လီၤလးတဖၣ်, ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်တဖၣ်, ဒ်သိးပကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤလၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.