ဖဲယတံၤသကိး မ့းၡဲလ် (Michelle) သိၣ်လိယဖိမုၣ်လၢတၢ်ဒိးကသ့ၣ်, ဒီးပဆၢထၢၣ်လၢဘုဖီကပၤ အဆၢကတီၢ် ကလံၤအစိနၢမူဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ဖံးဘ့ၣ်, ဒီးဘုကၠူၣ်အစိလီၤ. မ့းၡဲလ်အကသ့ၣ်ယီၤဝါဖိ အိးထီၣ်အကိာ်ပူၤ ဖဲအဝဲဒုးနဲၣ် တၢ်ကပာ်ကသ့ၣ်အထးအ့ၣ် လၢအမဲတဖၣ်အလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. အဝဲထုးခီကသ့ၣ်ထးအ့ၣ်ပျံၤဆူ ကသ့ၣ်အနၢ် ဒီးမ့းၡဲလ် ပာ်ဖျါဆှဲဝဲ တၢ်လၢကသ့ၣ်အထးအ့ၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ် လၢၦၤဒိးကသ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးကမၤဃၢထီၣ်ကသ့ၣ် ဒီးကဃၣ်အတၢ်လဲၤဆူ စုစ့ၣ် စုထွဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကသ့ၣ်တဒုအထးအ့ၣ်န့ၣ် လီၤဂာ်ဒီးၦၤကညီအပျ့ၤႇ မ့ၢ်တၢ်အဆံးဘၣ်ဆၣ် အကါဒိၣ်ဝဲလီၤ. ခံမံၤလိာ်န့ၣ် စိကမီၤဒိၣ်ဘၢလၢတၢ်အဒိၣ်, ဒီးအဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်အလိၤ – ယၤ ၃:၃, ၅ ပာ်ဖျါဝဲ ကသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ကသ့ၣ်ထးအ့ၣ်, ဒီးလၢပတၢ်စံးတၢ်ကတိၤတဖၣ်အဂီၢ် ပျ့ၤမ့ၢ်တၢ်လၢစိကမီၤ ဒိၣ်ဘၢဝဲဒၣ် န့ၣ်လီၤ.

ပတၢ်ကတိၤတဖၣ် လဲၤဝဲဒၣ်ဆူ တၢ်လီၢ်ကိးကပၤဒဲးသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၉ စံးဘၣ်ပှၤ “ပဆိၣ်ဂ့ၤယွၤ ပၢ်တဂၤန့ၣ်လၢအီၤႇ ဒီးပဆိၣ်အၢၦၤကညီ လၢ အဘၣ်တၢ်တ့အီၤဒ်ယွၤအက့ၢ်အဂီၤ အသိးႇ လၢအီၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ. လူၤ ၆:၄၅ အပူၤ လံာ်စီဆှံဟ့ၣ်ပလီၢ်ဝဲလၢ “ဒ်တၢ်ပှဲၤပသး လုၣ်ကွံာ်အသိး, ပထးခိၣ်ကတိၤတၢ်” အဃိ တၢ်လၢပကပၢၤဃာ်ပထးခိၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ကီဒိၣ်မး လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အလီၢ်အိၣ်လၢပကဘၣ်စံးဘျုးဝဲန့ၣ် ကလၤ ၅:၂၂-၂၃ ပာ်ဖျါဝဲလၢ ယွၤအသးစီဆှံ အိၣ်ဆိးဝဲလၢ ၦၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဂၤစုာ်စုာ်အပူၤႇ ဒီးမၤစၢၤၦၤ ဒ်သိးပကဒိၣ်ထီၣ်လၢ တၢ်ဝံသးစူၤႇ တၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါႇ ဒီးတၢ်ပၢၤသူၣ်ကီၤသးန့ၣ်လီၤ. ဖဲပအိၣ်မူမၤသကိးတၢ်ဒီးသးစီဆှံန့ၣ် တၢ်ဆီတလဲ အိၣ်ထီၣ်လၢပသးပူၤအဃိ ပတၢ်ကတိၤတဖၣ်စ့ၢ်ကီး ဆီတလဲသးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ကတိၤဒုၣ်ဒွဲၣ်တၢ်အလီၢ်န့ၣ် ကဲထီၣ်က့ၤ တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤတၢ်, လၢတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤအလီၢ်န့ၣ် တၢ်ကတိၤ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ, ဒီးလၢတၢ်ပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ်တဖၣ်အလီၢ်န့ၣ် တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတဖၣ် ဆီတလဲဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ပၢၤဃာ်ပျ့ၤန့ၣ် တမ့ၢ်ထဲတၢ်မၤလိလီၤက့ၤပသးလၢ ပကစံးကတိၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတဖၣ်ဘၣ်. မ့ၢ်ဝဲတၢ်တူၢ်လိာ်သးစီဆှံကစၢ်အတၢ်နဲၣ်ကျဲႇ ပတၢ်ကတိၤတဖၣ် ကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်သူၣ်ကညီၤ သးကညီၤ, ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတၢ်, လၢဟီၣ်ခိၣ်တဘ့ၣ်အံၤလိၣ်ဘၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.