ဖဲယနီၢ်ဆံးအခါ, တၢ်ကိၢ်အကတီၢ်တဘျီလၢ်လၢ်န့ၣ် ဒ်သိးယကလဲၤအိၣ်ဘၣ်ဒီးယဖံယဖု တနွံအဂီၢ် ယဘၣ်လဲၤ မံးလာ်ခံကယၤအတၢ်လဲၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အခါ ယတသ့ၣ်ညါလၢ ယဒိးန့ၢ် တၢ်ကူၣ်သ့ဒိၣ်ဒိၣ်အါအါ လၢယဖံဖုခံဂၤ လၢယအဲၣ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်မူ အတၢ်လဲၤခီဖျိ, ဒီးအတၢ်လဲၤတၢ်ဒီးယွၤတဖၣ် ဟ့ၣ်အဝဲသ့ၣ်တၢ်ထံၣ်တဖၣ် လၢပှၤသးစၢ်အတၢ် ဆိကမိၣ်တထီၣ်ဘးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပကတိၤသကိးလိာ်သးဒီးအဝဲသ့ၣ်ဘၣ်ဃးယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤ, မၤလီၤတံၢ်ယၤလၢ ကစၢ်ယွၤန့ၣ် ပနာ်န့ၢ်အီၤသ့ ဒီးမၤလၢမၤၦဲၤကယဲၢ်အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ လၢ ဟ့ၣ်လီၤတ့ၢ်ဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအမိၢ်, နီၢ်မၤရံ မ့ၢ်ဒံးဒၣ်ပိာ်မုၣ်လိၣ်ဘိဖိတဂၤ ဖဲမူခိၣ်ကလူးဟဲအိၣ်သကိးအီၤ အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. လူၤ ၁:၃၈ ပာ်ဖျါဝဲ မူခိၣ်ကလူးကၤဘြံၤအ့လး ဟဲစိာ်တၢ်ကစီၣ်လၢ အတလီၤနာ်န့ၣ်, ကမ့ၢ်တၢ်လၢအလုၢ်ဘၢဒိၣ်စိအီၤဘၣ်ဆၣ် လၢတၢ်သးဆူၣ်အပူၤ အၢၣ်လီၤ တူၢ်လိာ်ဝဲမူဒါ, ဒ်အမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, အဆၢဖိ ၃၉-၄၅ ပာ်ဖျါထီၣ် ဖဲလၢနီၢ်မၤရံလဲၤအိၣ်သကိးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်သးပှၢ်မုၣ် နီၢ်အ့းလံၤစါဘ့း – လၢတၢ်လိၤလိၢ်လီၤလးအပူၤ မ့ၢ်ပှၤလၢအဟုးအသးအိၣ်ထီၣ် (ၦၤကူၣ်သ့တနီၤနာ်ဝဲလၢ အ့းလံၤစါဘ့းကအိၣ်ဝဲအနံၣ် ၆ဝ)-န့ၣ် ကဟဲစိာ်န့ၢ်တၢ်သးမုာ်လၢအဂီၢ် ဖဲလၢတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤအပူၤ နီၢ်အ့းလံၤစါဘ့းမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤ, ကလူးကၤဘြံၤအ့လးအတၢ်ကတိၤ, လၢအဝဲမ့ၢ်တၢ်အၢၣ်လီၤဆိပာ် မ့းၡံအၤ, အမိၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ်ပဖံပဖုတဖၣ်အသိး, ပဒိၣ်ထီၣ်, ဒီးဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ၦဲၤလၢခရံာ်ပူၤ, ပမၤလိန့ၢ်တၢ်လၢယွၤန့ၣ် တီဝဲဒီးအတၢ်အၢၣ်လီၤန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၅၇-၅၈ ပာ်ဖျါဝဲ ကစၢ်ယွၤမၤတီအတၢ်အၢၣ်လီၤလၢ နီၢ်အ့းလံၤစါဘ့း, ဒီးအဝၤစီၤစဃၤရံအဂီၢ် လၢဖိခွါတဂၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးဖိခွါအံၤမ့ၢ် ဘျၢတၢ်စီၤယိၤဟၣ်, မ့ၢ်တၢ်ပနီၣ်လၢအဟဲဆိ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်အၢၣ်လီၤလၢအပူၤကွံာ်နံၣ်ကယၤတဖၣ် – ၦၤလၢကဆီတလဲ ခါဆူညါၦၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မးသဲ ၁:၂၁-၂၃ ပာ်ဖျါထီၣ် ကစၢ်ယွၤအၢၣ်လီၤပာ်ဝဲ မ့းၡံအၤ – ဟီၣ်ခိၣ်အၦၤအုၣ်ခီၣ်ကစၢ် – ဟဲလီၤတ့ၢ်လံန့ၣ်လီၤ.