၂ဝ၁၈ နံၣ် တချုး အံး(စ)ထၢၣ်အမုၢ်နံၤန့ၣ် ၦၤအၢဖိလၢအမၤစုဆူၣ်ခီၣ်တကးတၢ်တဂၤ ဟဲနုာ်ဆူ ဖၠါပူၤႇ မၤသံၦၤခံဂၤဒီး လၢတၢ်အုၣ်ခီၣ်အဂီၢ်က့ၤဖီၣ်ပိာ်မုၣ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ကျဲးစၢးမၤထူၣ်ဖျဲး ပိာ်မုၣ်အံၤ တကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်ဘၣ်န့ၣ်ဒီး ပၢၤကီၢ်တဂၤစံးကတိၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲ ၦၤအၢပှၤသီန့ၣ်လၢ ကပျၢ်ကွံာ်ပိာ်မုၣ်န့ၣ်ဒီး အလီၢ်န့ၣ် လၢတၢ်အုၣ်ခီၣ်အဂီၢ် ကဖီၣ်ဟံးဃာ်အီၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကတိၤလၢအဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်တထံၣ်အံၤ, ဒီချၢလိာ်သးဒီး တၢ်ကတိၤကူၣ်သ့လၢ ညီနုာ် ၦၤအါဂၤသ့ၣ်ညါဟံးဃာ်တဖၣ်အဃိဒီး ကဲထီၣ်တၢ်လီၤကမၤကမၣ်ဖးဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. social media အလိၤပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ကတိၤလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်, တၢ်ကတိၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်တဖၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်စံးကတိၤ အီၤလၢပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါတဖၣ်, နမ့ၢ်ထံၣ်ဒီး ထီဘိန့ၣ်နစံးသ့လၢ စိၤဆၢကတီၢ်လုၢ်လၢ်ဆဲးလၤတမံၤ “အတၢ်ကူၣ်သ့” န့ၣ်လီၤ. တၢ်တဲဒိးကတိၤဒိးဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ် လၢပှၤသ့ၣ်ညါအါတထံၣ်စံးဝဲ “သးသမူ အတၢ်လဲၤလၢအဒုးသူၣ်ဟူးသးဂဲၤပှၤအဒိၣ်ကတၢၢ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ပအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤဒ်ပပာ်ပညိၣ်မံမီၢ်ဝဲ အသိး” န့ၣ်လီၤ. အဂၤန့ၣ်စံးဝဲလၢ “အဲၣ်လီၤနသးဒၣ်နဲအဆိႇ ဒီးတၢ်ခဲလၢာ်ကဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး ဝဲန့ၣ်လီၤ”. သၢထံၣ်တထံၣ်စံးဝဲလၢ “လၢနဂီၢ်မၤတၢ်လၢနကဘၣ်မၤ” န့ၣ်လီၤ. ပၢၤကီၢ်တဂၤအံၤ မ့ၢ်မၤပိာ်တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဒ်သိးအံၤတဖၣ်န့ၣ် အဝဲကကွၢ်ဆိတၢ်လၢ အဂီၢ်ဒီးကဃ့ၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၢဖိစီၤယၤကိာ်စံးဝဲ, လၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ တၢ်ကူၣ်သ့အိၣ်ဝဲခံကလုာ် – တၢတထံၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢ အဘၣ်ဃးဒီးဟီၣ်ခိၣ်, ဒီးအဂၤတထံၣ်မ့ၢ် တၢ်ကူၣ်သ့အိၣ်ဟဲလၢထးန့ၣ်လီၤ. အခီၣ်ထံးတထံၣ်န့ၣ် ယၤကိာ် ၃:၁၄-၁၆ အပူၤစံးဝဲလၢ တၢ်သးဆဲးအဲးအခၣ်, ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်လိာ်ဘှီလိာ်လၢသးကံၢ်ပူၤ မ့ၢ်အိၣ်ဒီး, တၢ်တၢထီၣ်တၢလီၤ, ဒီးတၢ်မၤအၢသီတဖၣ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ခံမံၤတမံၤမ့ၢ် တၢ်ကူၣ်သ့ ဟဲလၢထး, ဒီးအဆၢဖိ ၁၃, ၁၇-၁၈ ပာ်ဖျါဝဲ “တၢ်ဆီၣ်လီၤသးႇ ဒိးတၢ်ကညးန့ၢ်အီၤညီ, ဒီးတၢ်မၤဃူ မၤဖိးတၢ်” တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်ကူၣ်သ့န့ၣ် ကွၢ်ဆိအနီၢ်ကစၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်တၢ်ကူၣ်သ့ လၢထးန့ၣ် အဆၢဖိ ၁၃ စံးဝဲ သ့ၣ်ညါကွၢ်ဆိတၢ်လၢပှၤဂၤအဂီၢ်, ဒီးဒုးနဲၣ်အတၢ်မၤ လၢတၢ်ကူၣ်သ့ အတၢ်သူၣ်စူၤသးစူၤန့ၣ်လီၤ.

ၦၤအၢပှၤသီန့ၣ် တူၢ်လိာ်ပၢၤကီၢ်အတၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်အဃိ, ၦၤဘၣ်ဖီၣ်ကမဲထူၣ်ဖျဲးဝဲဘၣ်ဆၣ် ပၢၤကီၢ်န့ၣ်ဘၣ်တၢ်ခးသံအီၤ, ဒီးအံးစထၢၣ်တဘျီလၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ ပှၤထံၣ်ဘၣ်လၢ ၦၤအတၢ်ကမၣ် တအိၣ်တဂၤ ဘၣ်သံလၢ ၦၤအဂၤတဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကတိၤ ၉:၁ဝ ပာ်ဖျါဝဲလၢ “တၢ်ပျံၤယွၤမ့ၢ် တၢ်ကူၣ်သ့အခီၣ်ထံး” အဃိ, တၢ်ကူၣ်သ့လၢထးန့ၣ် နဲၣ်ဆှၢပှၤဆူတၢ်ဆီၣ်လီၤသး အတၢ်မၤတဖၣ် န့ၣ်လီၤ. တနံၤအံၤ နကပိာ်ထွဲတၢ်ကူၣ်သ့ဒ်လဲၣ်တမံၤလဲၣ်.