လၢထံကမါဒၢးဖးဒိၣ်လီၤဆီအပူၤ ယနီၢ်ကစၢ်န့ၣ် ထီၣ်ဖီလၢထံဖီခိၣ်မုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်, ဒီးဒၢးန့ၣ် ခံးလီၤဝဲႇ ဒီးတၢ်ဒ့လၢအသီၣ်ကပုာ်လုးဖိန့ၣ် အကလုၢ်ဘှ့ၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤ. ယဖးဘၣ်လၢ ထံကမါဒၢး ဖးဒိၣ်လီၤဆီတဖၣ်အံၤ မၤစၢၤဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤ ပသးအတၢ်ဝံဃၢ ဒီးတၢ်ဘၣ်ယိၣ် ဘၣ်ဘီတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်မၤအသးဒ်သိးအံၤန့ၣ် ယတကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် နီတဘျီ ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လီၤဂာ်ဒ် ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်သဘံၣ်သဘုၣ်တဖၣ်အိၣ်ကတီၢ်, ဒီးယနၢ်ဟူဘၣ်က့ၤ ယတၢ်ဆိကမိၣ်အယိာ်ကတၢၢ်တဖၣ် ဖျိဖျိဖျါဖျါန့ၣ်လီၤ. ယလဲၤခီဖျိဘၣ်ဒ် တၢ်က့ၤဘၣ်လိာ်ဘၣ်စး, ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဂံၢ်ဘါသီ, ဒီးဒုးသ့ၣ်နီၣ်က့ၤယၤလၢ တၢ်လၢတၢ်အိၣ်ဘှီၣ်ကလာ်န့ၣ် အိၣ်ဒီးအစိကမီၤန့ၣ်လီၤ.

ဒ်သိးပကဘှါဆှဲ ပတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်လၢတနံၤဘၣ်တနံၤအဂီၢ်န့ၣ်, ကစၢ်ယွၤမၤသီထီၣ်က့ၤ ပဂံၢ်ဘါ, ဒီးဟ့ၣ်ပှၤတၢ်ကူၣ်သ့လၢပလိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်အဃိ, ပအိၣ်ဘှံးမုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်, ဒီးပအိၣ် ဘှီၣ်ကလာ်လၢယွၤအမဲာ်ညါသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. စံး ၃၇:၇ စံးဝဲလၢ ဖဲပအိၣ်ဘှီၣ်ကလာ်, မၤဘှ့ၣ် မၤဘှီၣ်တၢ်အသီၣ်, ဒီးလၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ပမ့ၢ်မၤပျီကွံာ် တၢ်လၢအမၤဒံဝ့ၤဒံဝီၤပသးတဖၣ်န့ၣ်ဒီး ကစၢ်ယွၤကဒုးဆူၣ်ထီၣ်က့ၤပဂံၢ်ပဘါ ဒ်သိးပနၢ်ဟူဘၣ် ယွၤအကလုၢ်ကပုာ်လုး, ဖျိဖျိဖျါဖျါ ကသ့ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤမုာ်မၤဂၢၢ်သးအတၢ်သ့ၣ်ညါဒၢးလီၤဆီဒ်သိးအံၤတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဘှ့ၣ်အိၣ်ဘှီၣ်အလီၢ် အက့ၢ်အဂီၤတမံၤဘၣ်ဆၣ် ဒ်သိးပကရ့ဒီးအီၤအဂီၢ် ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်ၦၤ ကျိၤကျဲကဆှီဒီဖိတဘိ လၢတၢ်မၤတံာ်တာ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. မးသဲ ၆:၆ အပူၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲႇ “မ့မ့ၢ်နဲဒၣ်အံၤႇ တုၤနဘါထုကဖၣ်တၢ်ဒီး လဲၤနုာ်လၢနဒၢးပူၤႇ ဒီးကးတံာ်ဃာ်နတြဲၤႇ ဒီးဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢနပၢ် လၢအအိၣ်လၢတၢ်ခူသူၣ်န့ၣ်တက့ၢ်”. စံး ၃၇:၅-၆ စ့ၢ်ကီးပာ်ဖျါဝဲ ဖဲလၢပဃုထံၣ်န့ၢ်တၢ်စံးဆၢ ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်အိၣ်မူအတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်, ဒ်ပအိၣ်ဘှီၣ်ကလာ်လၢယွၤအလၤကပီၤဒိၣ်ဒိၣ် ယိာ်ယိာ်အမဲာ်ညါန့ၣ်ဒီး ကစၢ်ယွၤကနဲၣ်ဆှၢပခီၣ်ကါ, ဒီးခီဖျိလၢပှၤန့ၣ် ယွၤကပျဲအတၢ်တီတၢ်လိၤ ကပီၤထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.