ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Cindy Hess Kasper

ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အသိး

အီၣ်လ့ဘၢၣ်ခီ၀ဲလ်ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢပှၤမၤ ညီနုၢ်အီၤ ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်တဖၣ်အံၤၣ် ပှၤလၢအကါဒိၣ်တဖၣ်အဂီၤ န့ၣ်လီၤႉ ဒီးတၢ်အံၤတမ့ၢ်တၢ်လၢအတမၤညီနုၢ်အသးလၢ ပှၤတ့တၢ်ဂီၤတဂၤ ဒ်သိး ကဟးဆှဲး တၢ်ဆဲၣ်ဃံဆဲၣ်လၤတၢ်လၢ ပှၤလၢအတ့၀ဲ အမဲာ်သၣ် ဒ်သိးတၢ်ဂီၤအက့ၢ်အဂီၤ ကဖျါလီၤသးစဲန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်ဘၣ်ႉ အ၀ဲဒုးပလီၢ်ပှၤတ့တၢ်ဂီၤလၢ‚ ‘နကဘၣ်တ့ ယက့ၢ်ယဂီၤ ဒ်အဖျါ၀ဲ အသိး ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အသိးၣ်ဘၣ်ဒီး‚ ယတဟ့ၣ်နၤတၢ် အဘူးအလဲဘၣ်လီၤႉ
လီၤဂၤလၢ ပှၤတ့တၢ်ဂီၤ ဒိကနၣ်အ၀ဲအကလုၢ်လီၤႉ ခီ၀ဲလ် အဂီၤလၢ အဘၣ် တၢ်တ့အီၤ၀ံၤ‚ အိၣ်ဖျါထီၣ်စ့ၢ်ကီး ထူးသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အမဲာ်သၣ်အလိၤလၢ တၢ်ဆၢကတီၢ်အံၤ‚ လၢကမၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်ဂီၤၣ်လီၤႉ
တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ် ‘‘ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အသိး’’ အခီပညီမ့ၢ် ပှၤကူပှၤကညီတဖၣ်‚ ကဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်အီၤ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အသိး‚ ဃုာ်စ့ၢ်ကီးဒီး အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ကမူၤကမၣ် လၢအမၤတံာ်တာ်တၢ်ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ဂ့ၢ်တနီၤအပူၤ ပကလၢၢ်ဘၣ်လၢတၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်မၤတမံၤလၢ အကီခဲဒိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ဖဲပကွၢ်လီၤက့ၤပသးထံထံၣ်လီၤႉ
ပစံးဘျုးယွၤလၢ အပျၢ်ကွံာ် ပ ‘တၢ်မ့ၢ်တၢ်တဖၣ်’န့ၣ်လီၤႉ ဒီးလၢလံာ်ကလီးစဲ အဆၢဒိၣ် ၃ အပူၤ‚…

မံသပ့ၤမုာ်မုာ်

ဖဲယတံၤသကိး ဖလီး မံတန့ၢ်လၢ မုၢ်နၤကတီၢ်န့ၣ် အ၀ဲဆိကမိၣ်ထီၣ် ထါသး၀ံၣ် ‘‘ယကစၢ် ယ့ၣ့်ှှူး ယအဲၣ်နၤ’’ အဖျၢၣ်လီၤႉ အ၀ဲကိးတၢ်သး၀ံၣ်အံၤ ‘‘မုၢ်နၤယိာ် အတၢ်သး၀ံၣ်’’ န့ၣ် မ့ၢ်လၢတၢ်သး၀ံၣ်အံၤ မၤစၢၤအီၤ ဒ်သိးကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် ကစၢ်ယွၤ အတၢ်အၢၣ်လီၤတဖၣ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်အါမံၤလၢ အ၀ဲဘၣ်အဲၣ်ယွၤအဃိလီၤႉ
တၢ်မံန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအလိၣ်တမံၤ - ဘၣ်ဆၣ် တဘျီတခီၣ်န့ၣ် ပကမံအဂီၢ်ကီ - လၢပတၢ်အိၣ်မူတနီၤ အပူၤန့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်ဖဲတၢ်မၤဘၣ်ပသးလၢ သးစီဆှံကစၢ် မၤသ့ၣ်နီၣ်ပှၤ ဘၣ်ဃး ပတအၢၣ်လီၤပတၢ်ကမၣ်အခါလီၤႉ မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး ပစးထီၣ် ဘၣ်ယိၣ်တၢ်လၢ ပတၢ်မၤ‚ ပတၢ်ရၠာစး့လိာ်ဘၣ်ထွဲ‚ ပကျိၣ်ပစ့‚ ပတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@ၣ် စးထီၣ်အိၣ်ထီၣ်လၢပခိၣ်နူာ်ပူၤလီၤႉ ပပာ်မၤပသးလၢပအၢၣ်လီၤတၢ်ၣ် ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ တၢ်န့ၣ်ပူၤကွံာ်တယံာ်ဒံးဘၣ်လီၤႉ
ဖဲလံာ်တၢ်ကတိၤဒိ ၃း၁၉-၂၄ အပူၤ စီၤပၤ့ှှလိၤမိၤ ဟ့ၣ်ကူၣ်၀ဲလၢ ဖဲပဒိးန့ၢ် ယွၤအကူၣ်သ့ၣ် ပဒိးန့ၢ်တၢ်မံမုာ်အဘျုးလီၤႉ နီၢ်နီၢ်တခီ အ၀ဲတဲဖျါ၀ဲလၢ ‘‘ဒီးကကဲထီၣ်တၢ်မူလၢနသါအဂီၢ်ႉႉႉတုၤနမံလီၤဒီး နတပျံၤဘၣ် တၢ်ဘၣ်ႉ နကမံသပ့ၤမုာ်မုာ်လီၤ’’…

တၢ်အဲၣ်မၤလိမၤအါထီၣ်တၢ်

ဖဲအဘၣ်တၢ်သံကွၢ်အီၤလၢ မ့ၢ်အကဲထီၣ် ကၠၢနၢၣ်လံး (စ) တဂၤ ဒ်လဲၣ်ၣ်လီၤႉ တနံၤစုာ်စုာ်‚ ဖဲအအိၣ်လၢကျဲဖိလၢ ကခီဂာ်ကျဲမုၢ် အလိၤၣ်လီၤႉ လီၤလီၤဆီဆီ‚ ဖဲအ၀ဲအသးခုသးမုာ်လၢ ကဖးဘၣ်တၢ်ပရၠာစးၢပစၢၢ်လၢ အဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်လိာ်ခိၣ်လိာ်ကွဲၣ်လီၤႉ
ညီနုၢ်‚ဖိသၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒီးသးလၢ အအဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါတၢ်ဒီး သးလၢအအဲၣ် မၤလိတၢ်အဃိ‚ တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါအ၀ဲသ့ၣ်လၢ လံာ်စီဆှံၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ် ကသးစဲအါထီၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤအတၢ် အၢၣ်လီၤတဖၣ် ဒီးသူၣ်ဟူးသးဂဲၤလၢလံာ်စီဆှံအပူၤလၢ အဘၣ်ထွဲဒီး ပှၤဒူပှၤဃိၤတဖၣ် န့ၣ်လီၤႉ ‘‘အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်သ့ၣ်ညါ ယိာ်ထီၣ်‚ အ၀ဲသ့ၣ်ကစးထီၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်လၢ အဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဒဲးဘးၢ်အီၤ သ့လၢ တၢ်နာ်ကစၢ်ယွၤအပူၤန့ၣ်လီၤႉ အဒိၣ်လီၤႉ တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပရၤဒိၣ် လၢတၢ်ကူၣ်သ့လၢတၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤ ဖဲအံၤ ဒုးကပီၤထီၣ် တၢ်ကပီၤတမံၤ လၢတၢ်နၢ်ပၢၢ် တၢ်လၢတၢ်အိၣ်မူနီၢ်နီၢ် အတၢ်အိၣ်သး တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ
မၤဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်တၢ်အဲၣ်ဒီးမၤလိတၢ်‚ လီၤလီၤဆီဆီ လၢအဘၣ်ထွဲဒီး နီၢ်သးအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတဖၣ်ၣ်လီၤႉ ဒီးပှၤလၢအလဲၤတၢ်လၢ တၢ်နာ်လၢနံၣ်အါလါအါတဖၣ်ၣ်လီၤႉ ကတိၤဒိ ၁း၅ ဟ့ၣ်ကူၣ် ပှၤလၢ ‘‘မ်ပှၤကူၣ်တၢ်သ့ကနၣ်ႉႉႉ မၤလိတၢ်ကအါထီၣ်’’ လီၤႉ ကစၢ်ယွၤတဆိကတီၢ်အတၢ်သိၣ်လိပှၤၣ်ဘၣ်ႉ

တၢ်ဒုးနဲၣ်ဆှဲဖျါလံာ်စီဆ

တၢ်ကယၢကယဲ ဟံၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ်ကုၢ်မံအဘ့ၣ်ဘၣ် အလွဲၢ်လါအဲးဒီးအ၀ါန့ၣ် ညီနုၢ်ပထံၣ် ဘၣ်လၢ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢ ပှၤဒၢး (ခၠ) ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အဟံၣ်လၢ ၀့ၢ် ဒၢး (ဖ) န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ် တဖၣ် ညီနုၢ်ဒီး ပှၤနဲၣ်သလၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ် ဒ်အမ့ၢ်ပျီမုၢ်ဃါလၢ အဃံလၤ‚ ကလံၤကဟၣ်လၢ တၢ်လီၢ်သကုၤၣ်လီၤႉ
ဖဲနံၣ်ကယၤ ၁၉ အပူၤန့ၣ်ၣ်လီၤႉ ဟီၣ်ကုၢ်ဘ့ၣ်ဘၣ်တဖၣ်အံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်၀ဲ တၢ်ဂ့ၢ်ဘၣ်ဃး စီၤကၤယံၣ်ဒီး စီၤဟ့းဘ့းလး အဒီပုၢ်၀ဲၢ်ခံဂၤလီၤႉ ဖၤရၠာစးိၤအဖိမုၣ်တဖၣ်‚ ့ှှဘၤ အနီၢ်ပၤမုၣ်တဖၣ်ၣ်လီၤႉ ဟံၣ်ဖိဃီဖိအါဒူၣ် သူဟီၣ်ခိၣ်ကုၢ် မံသး ဒ်တၢ်သိၣ်လိအပိးအလီ ဖဲဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ပာ်ဖှိၣ်ဆူးသကိးမ့ၣ်အူ ဒီးဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤ သကိး လံာ်စီဆှံအဂ့ၢ်အကျိၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ် မၤလိသကိး ယွၤအသကဲာ်ပ၀းလၢ အမ့ၢ်ယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤၣ်လီၤႉ
လံာ်စီဆှံအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးဒီး မုၢ်မဆါတနံၤ အံၤန့ၣ်လီၤႉ လံာ်စံးထီၣ်ပ့တၢၤ ၇၈ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤ ဒ်သိးပကသိၣ်လိတၢ်မၤလိလၢ အလီၤ သဒၢ လၢအပူၤကွံာ်တဖၣ်‚ တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ ပနၢ်ဟူဒီး…

တၢ်စူၤတၢ်စီၣ်အမုၢ်နံၤတဖၣ်

ဆၢကတီၢ် ဖဲတၢ်ကူၣ်အီၣ်ကၤအီၣ် တၢ်မၤဆံးဖိအိၣ်လၢ ထဲနစံၣ် ပူၤတဖၣ်ဘၣ်တၢ် ကးတံာ်အီၤသတူၢ်ကလာ်လၢ တၢ်ဒီဒၣ် ခိဘ့း - ၁၉ ြပၤလီၤသး အလီၢ်န့ၣ်‚ ကျးကစၢ် တဖၣ် ဘၣ်ယိၣ်တၢ်လၢ ကကဟုကယာ်ဘၣ် အပှၤမၤတၢ်ဖိတဖၣ် ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်‚က့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ဆီၣ်ထွဲစၢၤက့ၤပှၤတဖၣ်အံၤ အတၢ်ဘၣ်ယိၣ်အဂီၢ်န့ၣ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် သရၠာစးၣ် အိၣ် လၢ နး (့ှှ) ဘ့လံ အကပၤတဂၤ စးထီၣ်မၤစၢၤပှၤကူၣ်ကၤတၢ် တၢ်မၤကစၢ် တဖၣ် လၢကျိၣ်စ့လီၤႉ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၠာစးၣ်အံၤ တဲဖျါ၀ဲ ‘‘ဖဲပှၤတနီၤ ဘၣ်လဲၤခီဖျိ တၢ်စူၤတၢ်စီၣ် အမုၢ်တနံၤအခါ ပကဆ့ၣ်နီၤအိၣ်ဒၣ်လၢ တၢ်စူၤတၢ်စီၣ် တၢ်မၤစၢၤကျိၣ်စ့ အဖီခိၣ်ဒ်သိးန့ၣ်န့ၣ် ပဆ့ၣ်နီၤအိၣ်တသ့ဘၣ်ႉ’’ အ၀ဲသဆၣ်ထီၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဂၤတဖၣ် ဖဲလီၢ်က၀ီၤအံၤအပူၤ ဒ်သိးကပာ်ဖှိၣ်မၤသကိးတၢ်လီၤႉ
တၢ်စူၤတၢ်စီၣ်တၢ်မၤစၢၤကျိၣ်စ့န့ၣ် မ့ၢ်ကျိၣ်စ့လၢ ပှၤပာ်ကတီၤ ဃာ်ၣ် မ့ၢ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိ အန့ဆၢၣ် အခါၢ်ဒံး ပနီၢ်ကစၢ် ပတၢ်လိၣ်ၣ်လီၤႉ လံာ်တၢ်ကတိၤဒိ ၁၁ မၤသ့ၣ်နီၣ်ပှၤလၢ ‘‘ပှၤတဂၤလၢ…

သးသ့ၣ်ဖးလီၤကလဲလၢပပူၤ

ဖဲယမ့ၢ်ပှၤသးစၢ်အခါ ယမိၢ်တ့၀ဲတၢ်ဂီၤတဖၣ်လၢဟံၣ်ပူၤ ဒၢးအဒူၣ်လိၤအိၣ်ဆိး၀ဲဒၣ် လၢ အါနံၣ်အါလါအပူၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ဂီၤအံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်လၢပျၢၤ ပှၤဟ့းလ့ၣ်ဖိတဖၣ် အတၢ် လုၢ်ဟံၣ်လၢဟးဂီၤလီၤပှီၢ်ဒီး အထူၣ်သ့ၣ်တဖၣ် လီၤတကူၢ်လီၤပှီၤအိၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ဂီၤလၢ ပှၤကညီအဂီၤတဖၣ် အကၣ်အဘျဲးသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ ယကွၢ်ပှၤဟ့းလ့ၣ်ဖိ အတၢ် သူၣ်ထီၣ်လီၤဘီလီၤမုၢ်လၢတဘျီခါသ့ၣ်တဖၣ် ဒီးယဆိကမိၣ်ထီၣ်မ့ၢ်တၢ်မနုၤတမံၤ မၤဟးဂီၤ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လဲၣ်လီၤႉ လၢတၢ်မိၣ်သ့ၣ်ညါသးအပူၤ လီၤလီၤဆီဆီ ဖဲယမၤလိဘၣ်လၢ တဘျီအခါ ဘီမုၢ်ဖးဒိၣ်တခါအံၤ အတၢ်ဟးဂီၤ ဒီးတၢ်လီၤဖးလိာ်သး လၢဘီမုၢ်အပူၤ ကဲထီၣ် တၢ်သူၣ်အုးသးအုးအပူၤန့ၣ်လီၤႉ
လၢပခိၣ်ပဃၢၤနီၢ်သးအတၢ်လီၤရၠာစးၢၢ်လီၤစၢၣ် ဒီးတၢ်သးကွံလၢ အမၤဟးဂီၤ ပှၤကညီၤတဖၣ်န့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢ ခ့ခါအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ တၢ်မၤအသး တဖၣ်အံၤ ကဲထီၣ်တၢ်ပာ်တၢ်ကမၣ်လၢ ပှၤကညီတဖၣ် ဒီးထံကီၢ်တဖၣ်လၢညိကွံာ် ကစၢ်ယွၤအဃိန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ပတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးစ့ၢ်ကီး ပ့ကၢးကွၢ်ထံဆိကမိၣ် ကဒါက့ၤ၀ဲဒၣ်န့ၣ်လီၤႉ လံာ်မးသဲ ၇း၁-၅ အပူၤ ဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤ မ်ပသုတမၤအသး ဒ်ပှၤဟးဂီၤဖိတဂၤအဂီၢ် ဖဲပအဲၣ်ဒိးပှၤဂၤ ပှီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤအသးလၢ အတၢ်ဒဲးဘးအဃိ န့ၣ်ဒီး ပတကွၢ်လီၤက့ၤ ပတၢ်အိၣ်သးလၢပသးအပူၤအခါန့ၣ်လီၤႉ
ထါစံးထီၣ်ပ့တၢၤ ၃၂…

ပှၤလၢအထုကဖၣ်

ယဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ယဖု ီငနမုငညါ လၢ အမ့ၢ်ပှၤတဂၤလၢအအိၣ်ဒီး တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢအကျၢၤ‚ ဒီးပှၤတဂၤလၢ အထုကဖၣ်ထီဘိတဂၤလီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် တမ့ၢ်၀ဲဒၣ်ထီဘိဘၣ်ႉ ယမုၢ်ဂၢ်သ့ၣ်နီၣ်လီၤက့ၤ အတၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်တၢ်ဆူ ဟံၣ်ဖိဃီဖိ အခီၣ်ထံးတဘျီဒီးစံး ‘‘ပကစံးထီၣ်ပ့တၢၤယွၤ တချုးပအီၣ်တၢ်အီၣ်’’ အတၢ်ထုကဖၣ် အခီၣ်ထံးတဘျီအံၤယံၤ၀ဲဒီး တၢ်ကလုၢ်သ့ကတိၤဘၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ် ဖုအံၤ ကျဲးစၢး သိၣ်လိအသးလၢ တၢ်ထုကဖၣ် ထီဘိဆူညါအိၣ်၀ဲအနံၣ် (၅၀) ဆံၣ် ဘါထုကဖၣ်တၢ်သ့တနံၤကျၢၤလီၤႉ ဖဲအ၀ဲဒၣ် သံန့ၣ်‚ ယ၀ၤ ဟ့ၣ် ယဖု ‘‘တၢ်ထုကဖၣ် အစု’’ လၢအသူၣ်လီၤ၀ဲ‚ ဒီးစံး၀ဲ‚ ‘‘ပၢ်အံၤ မ့ၢ်တ့ၢ်၀ဲ ပှၤလၢအထုကဖၣ်တၢ်တဂၤလီၤ’’ႉ အ၀ဲဒၣ် စံၣ်ညီၣ်တဲာ်၀ဲလၢ ကပိာ်ထီၣ်ယွၤအခံၣ်‚ လဲလိာ်က့ၤအီၣ်ဆူ ကကဲထီၣ် ယွၤအခ့အပှၤလၢအတီတဂၤလီၤႉ
လံာ်စီဆှံအိၣ်၀ဲဒီးတၢ်ကတိၤအါမးလၢ အဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ထုကဖၣ်လီၤႉ လၢလံာ်မးသဲ ၆း၁၃ အပူၤ ယ့ၣ့်ှှူးဟ့ၣ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ် တၢ်ထုကဖၣ် အက့ၢ် အ၀ီၤအဒိ‚ သိၣ်က့ၤအ၀ဲသ့ၣ် ဒ်သိးကသုးဘူးအသးဆူယွၤ ဃုာ်ဒီးတၢ်စံးထီၣ်ပ့တၢၤ…

ကစၢ်ယွၤသ့ၣ်ညါတၢ်အိၣ်အသးဒီးနၤတဖၣ်

ဖဲပအီၣ် မုၢ်ဆါတၢ်အီၣ်၀ံၤ ယဟဲက့ၤဆူဟံၣ် ဃုာ်ဒီးယသကိးလၢ ယအဲၣ်ကတၢၢ်လၢ သိလ့ၣ်န့ၣ်ၢ်အီၤအဃိလီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ညါ တၢ်အိၣ်သးဒီးယၤခဲလၢာ်ဒီးအဲၣ်ယၤ‚ ယအိၣ်ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်တနီၤလၢ ယဲဒၣ်လဲာ်ယတဘၣ် ယသးတဖၣ် အဖီခိၣ်လီၤႉ အ၀ဲမ့ၢ် ပှၤစှၤဂၤလၢ အတူၢ်လိာ်ယၤအကျါတဂၤ ဒ်ယမ့ၢ်တၢ် အသိး- ယတၢ်မ့ၢ်တၢ်အိၣ်ပာ်လၢယပူၤ‚ ယလုၢ်ယလၢ်တဖၣ်ၣ်ဒၣ်လဲာ်‚ ယအိၣ်ဒီးယဂ့ၢ်တနီၤလၢ ယပာ်ခူသူၣ်အီၤ ဒီး ပှၤလၢယအဲၣ်အဂုၤအဂၤတဖၣ် တသ့ၣ်ညါ- တၢ်ဆၢကတီၢ် ဖဲယတမ့ၢ်ပှၤဒူဃိၤၣ်လီၤႉ
ဘၣ်ဆၣ် ကစၢ်ယွၤသ့ၣ်ညါ၀ဲသပှၢ်တၢၢ် တၢ်အိၣ်သးမၤသးဒီးယၤ တဖၣ်လီၤႉ ကစၢ်မ့ၢ် ပှၤတဂၤလၢယကတိၤတၢ်ဒီးအီၤလၢ တၢ်သဘ@ပူၤသ့ၣ်လီၤႉ
ထါစံးထီၣ်ပ့တၢၤ ၁၃၉ အလံာ်ဖျၢၣ် လီၤပလိာ်ပာ်ဖျါ ပတၢ်ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ် အတၢ်ရၠာစး့လိာ်သးဒီး ယွၤသ့တၢ်လၢာ်ကစၢ်လီၤႉ ယွၤသ့ၣ်ညါပှၤ လၢလၢပှဲၤပှဲၤလီၤ (း၁) ႉ ယွၤသ့ၣ်ညါပကျဲ ခဲလၢာ်လီၤ (း၃) ႉ ယွၤကွဲမုာ်ပှၤလၢ ပကဟဲဆူအအိၣ် ဟဲစိာ်ဃုာ် ပတၢ်သးဒ့ဒီတဖၣ်‚ ပတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီတဖၣ်ၣ်ၣ် မ့ၢ်လၢပဟးယံၤဒီးအီၤ အဃိလီၤႉ
ကစၢ်ယွၤသ့ၣ်ညါပှၤ ဂ့ၤဒိၣ်န့ၢ်ပှၤဂုၤပှၤဂၤသ့ၣ်ညါပှၤလၢအပူၤကွံာ်‚ ဒီးပၢၢ်တုၤ ခဲအံၤတစုလီၤႉ ကစၢ်အဲၣ်ပှၤလီၤႉ…

တၢ်တိာ်ကျဲၤအိၣ်လံဧါ

က့ၣ်ဒၣ်‚ သးစၢ်ခွါလၢ အအိၣ် ၁၈ နံၣ်ဃၣ်ဃၣ်ၣ် ဖဲအမ့ၢ်တုၤလၢခိၣ်ဃၢၤအသီန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲ ပာ်ဖှီိၣ်ပာ်တံၤ တ့ၢ်တိၢ် လၢအမၤန့ၢ်၀ဲလၢ တၢ်မၤတၢ်လၢခီဖး ဒီးအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်သ့ကဲခိၣ်ကဲနၢ်လၢ တၢ်မၤအသီတခါန့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသူၣ်လီၤ ဖီတၢၣ်ဖးဒိၣ်တနီၤ ဒီးတၢ်ကိးမံၤ‚ ဟဲအိၣ်ထီၣ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲးဒ် အရၠာစးဲၣ်လီၤ၀ဲအသိးလီၤႉ
၀ံၤအလီၢ်ခံ‚ ဖဲ ၂၀၂၀ နံၣ် တၢ်ယီၤထီၣ်သီၣ်လီၤႉ
ကၠိလၢအထီၣ်၀ဲဒုးသ့ၣ်ညါ က့ၣ်ဒၣ်လၢ‚ အ၀ဲအတၢ်မၤလိ အဆိကတၢၢ် တပတီၢ် ကဘၣ်ထီၣ်ဒၣ်လၢ အ့ထၢၣ်နဲး (လၢဟံၣ်) လီၤႉ ခီလ့ၣ်ကၠိကရၠာစးၢၢ် တၢ်သးခုကစီၣ် ဆိကတီၢ်အသးလီၤႉ တၢ်မၤလၢ အ၀ဲမၤတ့ၢ်၀ဲစ့ၢ်ကီး ကတၢၢ်ကွံာ်ၣ်လီၤႉ ဖဲအအိၣ်လၢတၢ်သးဟးဂီၤၢ်အီၤ တၢ်ကတိၤအဖျၢၣ်လၢ ပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါလၢ တၢ်တမဲးစုတဂၤ အတၢ်ကတိၤလၢ‚ ‘‘မ့ၢ်လီၤၣ် လီၤ’’ႉ ကတိၤဒိ ၁၆ စံးဘၣ်ပှၤလၢ ဖဲပအးလီၤတၢ်လၢပမၤအီၤကိးမံၤ ဆူကစၢ်ယွၤ အအိၣ်ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ တၢ်အးလီၤသး အမ့ၢ်အတီ‚ မ့ၢ်တၢ်လၢကီ၀ဲခဲ၀ဲသ့လီၤႉ တၢ်အံၤ‚ ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်အိးထီၣ်သးဆူ ကစၢ်ယွၤအတၢ်နဲၣ်ကျဲ‚…

ခီဖျိတၢ်အိၣ်သး ဂ့ၤမ့ၢ်ဂ့ၤ‚ အၢမ့ၢ်ဂ့ၤ

ဖဲ ၁၉၈၆ နံၣ်‚ လါယနူၤအါရၠာစးံၤ ၂၈ သီၣ်လီၤႉ ဒ်သိးတၢ်ကတိၤမၤမုာ်ထီၣ်တၢ်လၢ ထံကီၢ် အပူၤ‚ ကီၢ်ခိၣ် ရၠာစးံကၢၣ် စူးကါတၢ်ကတိၤအဖျါလၢ ‘‘တၢ်ယူၤထီၣ်ထီ’’ အထါလၢ အဘၣ် တၢ်ကွဲးအီၤလၢ ကၠီက့လ်လဲးစ်ပံၣ်မၢၣ်ကံ‚ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီတဘ့ၣ် တၢ်ဒုးခံဘျီတဘျီ ပှၤနီၣ် ကဘီယူၤၣ်လီၤႉဖဲလၢ‚ တၢ်အိၣ်သးနီၢ်နီၢ် ပထိးဘၣ်ကစၢ်ယွၤအမဲာ် လၢပစုမ့ၢ်တသ့ဘၣ်ဆၣ်‚ တဘျီဘျီၣ်လီၤႉ ပှၤတနီၤ ကိးတၢ်အကတီၢ်အံၤလၢ ‘‘တၢ်လီၢ်လၢ တၢ်အိၣ်ဘူးဒီးယွၤ’’ န့ၣ်လီၤႉ တၢ်ဒူၣ်တၢ်ဆၢလၢ အနီၤဖးမူခိၣ်ဒီးဟီၣ်ခိၣ် ဖျါလၢအဘူလီၤန့ၣ်လီၤႉ တၢ်ကလၢၢ်ဘၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤ အိၣ်ဘူးထီၣ်ဒီးပှၤန့ၣ်လီၤႉ
ပှၤအံၣ်စရၠာစး့လးဖိတဖၣ် လဲၤခီဖျိဘၣ် ‘တၢ်လီၢ်တတီၤလၢ အအိၣ်ဘူးဒီးယွၤ’
ဖဲအလဲၤတၢ်လၢ ပှၢ်မုၢ်ကနၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ ကစၢ်ယွၤ မၤပှဲၤတၢ်အၢၣ်ထူၣ်လၢမုၢ်ဆါ ဒီးမ့ၣ်အူထူၣ်လၢမုၢ်နၤ ဒ်သိးကဆှၢအ၀ဲသ့ၣ်လၢ ပှၢ်မုၢ်ကနၢ ( ၂ မိၤ ၄၀း၃၄-၃၈) န့ၣ်လီၤႉ ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်အိၣ်လၢဒဲပူၤ‚ ‘ယွၤအလၤကပီၤ မၤပှဲၤတၢ်အိၣ်အလီၢ်လီၤ’ (း၃၅) ႉ လၢအ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်လဲၤဒီတကတီၢ်‚ အ၀ဲသ့ၣ် သ့ၣ်ညါလၢ…