ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Cindy Hess Kasper

တဘၣ်လီၤဘှံးလီၤဘှါတဂ့ၤ

ယမိၢ်ဒီရသ့ၣ် (Dorothy) တဂၤ အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ဂ့ၤဝဲဒၣ် ဖဲလၢအဆၢကတီၢ်မတၤလဲၣ်န့ၣ် ယတသ့ၣ်နီၣ်က့ၤလၢၤဘၣ်. တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်ဝဲဆံၣ်ဆၢတၢ်ဆါ အါနံၣ်အါလါ ဒီးအဝဲအသွံၣ်ပူၤ အံသၣ်ဆၢအအါအစှၤ, ဆီတလဲၤသးချ့မးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆါအဂၤတဖၣ်အါထီၣ်, ဒီးအကလ့ၣ်လၢအဟးဂီၤတဖၣ်လိၣ်ဘၣ် တၢ်ကသ့မၤကဆှီအီၤထီဘိန့ၣ်လီၤ. အဝဲအနၢၢ်ဘိတဖၣ်ဟးဂီၤ, ဒီးဃံကွဲကၢ်ဝဲဒၣ်အဃိ ဘၣ်စူးကါ ပၣ်လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤလ့ၣ်ဖိန့ၣ်လီၤ. အမဲာ်ချံထံၣ်တၢ်န့ၣ် အဂံၢ်စၢ်လီၤ, ဒီးဘူးထီၣ်လၢအမဲာ်ချံ တထံၣ်တၢ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

အနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤ မ့ၢ်ဟးဂီၤဝဲ ဘၣ်ဆၣ်, လၢယမိၢ် အတၢ်ထုကဖၣ်တၢ်တကပၤ ဆူၣ်ထီၣ်ဝဲ ကွ့ၢ်ကွ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ယမိၢ်စူးကါ နၣ်ရံၣ်အါမး လၢတၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ် တၢ်လၢပှၤဂုၤပှၤဂၤအဂီၢ် ဒ်သိးကသ့ၣ်ညါ ဒီးကလဲၤခီဖျိကလၢၢ်ဘၣ် ယွၤအတၢ်အဲၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤအကလုၢ်ကထါလၢ အလုၢ်ဒိၣ်ပှ့ၤဒိၣ်တဖၣ် ဆၢဒိၣ်ထီၣ်ဒိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တချုးလၢ အဝဲအမဲာ်ချံတၢ်ထံၣ် လီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်, အဝဲကွဲးလံာ်တဘ့ၣ်ဆူ အဒ့မုၣ် မၣ်ကၠိၣ်ရံၣ်(Marjorie)အအိၣ်လၢ အပာ်ဃုာ်ဒီး လံာ်စီဆှံအဆၢ လၢ ၂ ကရံၣ်သူး ၄:၁၆အပူၤ “ပတလီၤဘှံးဘၣ်, ပနီၢ်လၢခိအံၤ မ့ၢ်ဟးဂီၤဘၣ်ဆၣ်ဒီး ပနီၢ်လၢညါန့ၣ် ဘၣ်တၢ်မၤထီၣ်က့ၤအီၤ တနံၤဘၣ်တနံၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

“တၢ်လီၤဘှံးလီၤတီၤလၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအဂီၢ်…

တၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤလၢထီၣ်ၦဲၤထီၣ်

ဖဲယနီၢ်ဆံးအခါ, တၢ်ကိၢ်အကတီၢ်တဘျီလၢ်လၢ်န့ၣ် ဒ်သိးယကလဲၤအိၣ်ဘၣ်ဒီးယဖံယဖု တနွံအဂီၢ် ယဘၣ်လဲၤ မံးလာ်ခံကယၤအတၢ်လဲၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်အခါ ယတသ့ၣ်ညါလၢ ယဒိးန့ၢ် တၢ်ကူၣ်သ့ဒိၣ်ဒိၣ်အါအါ လၢယဖံဖုခံဂၤ လၢယအဲၣ်တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်မူ အတၢ်လဲၤခီဖျိ, ဒီးအတၢ်လဲၤတၢ်ဒီးယွၤတဖၣ် ဟ့ၣ်အဝဲသ့ၣ်တၢ်ထံၣ်တဖၣ် လၢပှၤသးစၢ်အတၢ် ဆိကမိၣ်တထီၣ်ဘးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပကတိၤသကိးလိာ်သးဒီးအဝဲသ့ၣ်ဘၣ်ဃးယွၤအတၢ်တီတၢ်လိၤ, မၤလီၤတံၢ်ယၤလၢ ကစၢ်ယွၤန့ၣ် ပနာ်န့ၢ်အီၤသ့ ဒီးမၤလၢမၤၦဲၤကယဲၢ်အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ လၢ ဟ့ၣ်လီၤတ့ၢ်ဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအမိၢ်, နီၢ်မၤရံ မ့ၢ်ဒံးဒၣ်ပိာ်မုၣ်လိၣ်ဘိဖိတဂၤ ဖဲမူခိၣ်ကလူးဟဲအိၣ်သကိးအီၤ အဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. လူၤ ၁:၃၈ ပာ်ဖျါဝဲ မူခိၣ်ကလူးကၤဘြံၤအ့လး ဟဲစိာ်တၢ်ကစီၣ်လၢ အတလီၤနာ်န့ၣ်, ကမ့ၢ်တၢ်လၢအလုၢ်ဘၢဒိၣ်စိအီၤဘၣ်ဆၣ် လၢတၢ်သးဆူၣ်အပူၤ အၢၣ်လီၤ တူၢ်လိာ်ဝဲမူဒါ, ဒ်အမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, အဆၢဖိ ၃၉-၄၅ ပာ်ဖျါထီၣ် ဖဲလၢနီၢ်မၤရံလဲၤအိၣ်သကိးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်သးပှၢ်မုၣ် နီၢ်အ့းလံၤစါဘ့း - လၢတၢ်လိၤလိၢ်လီၤလးအပူၤ မ့ၢ်ပှၤလၢအဟုးအသးအိၣ်ထီၣ် (ၦၤကူၣ်သ့တနီၤနာ်ဝဲလၢ အ့းလံၤစါဘ့းကအိၣ်ဝဲအနံၣ် ၆ဝ)-န့ၣ် ကဟဲစိာ်န့ၢ်တၢ်သးမုာ်လၢအဂီၢ် ဖဲလၢတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤအပူၤ နီၢ်အ့းလံၤစါဘ့းမၤဂၢၢ်မၤကျၢၤ, ကလူးကၤဘြံၤအ့လးအတၢ်ကတိၤ, လၢအဝဲမ့ၢ်တၢ်အၢၣ်လီၤဆိပာ် မ့းၡံအၤ, အမိၢ်န့ၣ်လီၤ.…

ဒၢးလၢ တၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်အဂီၢ်

နမ့ၢ်အဲၣ် တၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်န့ၣ်, နကဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သး ဒၢးအိၣ်ဝဲတဖျၢၣ် ဖဲဝ့ၢ်မ့ၣ်နံၣ်ယၤပိလ့း(စ) (Minneapolis), ကီၢ်စဲၣ်မ့ၣ်နံၣ်စိထၣ် (Minnesota)န့ၣ်လီၤ. ဒၢးတဖျၢၣ်အံၤ ဆူးသဝံးကွံာ်ဒီး မၤဆံးလီၤစှၤလီၤ တၢ်ကလုၢ်အသီၣ်တဖၣ်ခဲလၢာ် တုၤ မျးကယၤ ၉၉.၉၉ န့ၣ်လီၤ. အီၣ်ဖံ(လ)အတၢ်မၤကွၢ်တၢ်သူၣ်ထီၣ် (Orfield Laboratories) လၢတၢ်သီၣ်တၢ်သဲတအိၣ်ဘၣ်အံၤန့ၣ် အမံၤဟူသၣ်ဖျါလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် ဒ်အမ့ၢ် “တၢ်လီၢ်အဘှ့ၣ်ဘှီၣ်ကတၢၢ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ချၢ” အံၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအသးအိၣ်လဲၤခီဖျိ ကွၢ်တၢ်လီၢ်ဖဲတၢ်သီၣ်တၢ်သဲ တအိၣ်တတီၤအံၤန့ၣ် ကဘၣ်ဆ့ၣ်နီၤဝဲ ဒ်သိးတၢ်သးကဒံကဒါ အသုတအိၣ်ထီၣ်ဝဲလၢ တၢ်ကလုၢ်အသီၣ်အသဲတအိၣ်ဘၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ပှၤလၢအအိၣ်ဆိးကွၢ်ဝဲလၢ ဒၢးပူၤအံၤတဖၣ် အါန့ၢ် (၄၅) မံးနံးန့ၣ် တအိၣ်ဘၣ်နီတဂၤဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ် တၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်ဒ်သိးအံၤန့ၣ် အိၣ်ဒၣ်ထဲ ပှၤစှၤဂၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီဘျီ ပဆၢမိၣ်န့ၢ်ဘၣ်တၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ် တဆံးတက့ၢ်ဖိ, ဖဲဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤလၢအသီၣ်သဲဒီး အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအါတဖျၢၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်လၢ ပကွၢ်အီၤ ဒီးကမျၢၢ်ဂ့ၢ်ဝီတၢ်ကစီၣ် (social media) လၢပစူးကါတဖၣ်န့ၣ် ဟဲစိာ်န့ၢ်ပှၤ တၢ်ကလုၢ်အသီၣ် အကလုာ်ကလုာ် ဒ်သိးကထုးန့ၢ်ပသးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကစီၣ်အါတက့ၢ်န့ၣ် အိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်ကတိၤ ဒီးတၢ်အက့ၢ်အဂီၤတဖၣ်လၢ…

ကဘၣ်မၤဧါ, တဘၣ်မၤဧါ

ဖဲယမ့ၢ်ဖိသၣ်အကတီၢ်, ယဟံၣ်ကပၤ ကမျၢၢ်ဖီကရၢၢ်အပူၤ, ပှၤပာ်ဒုးနဲၣ်သုးသိလ့ၣ်ထဲး (Tank) လၢပှၤစူးကါအီၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်ဒုးတၢ်ယၤ ဖးဒိၣ်ခံဘျီတဘျီအပူၤတခိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပနီၣ်အိၣ် တဘျုးထံၣ်လၢ အဟ့ၣ်ပလီၢ် တၢ်ဘၣ်ယိၣ်လၢ ပှၤကလဲၤထီၣ်လိၣ်ကွဲ လၢသိလ့ၣ်လိၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ယတံၤသကိးခံဂၤန့ၣ် စွါထီၣ်ဝဲဆူ သိလ့ၣ်ထဲးလိၤ တကီၢ်ခါန့ၣ်လီၤ. ပဝဲတနီၤ ပသးတဆူၣ်လဲၤထီၣ် ဘၣ်ဆၣ် အကတၢၢ်န့ၣ် ပလဲၤထီၣ်လိၣ်ကွဲဃုာ်ဒီး အဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ပိာ်ခွါဖိတဂၤ နဲၣ်အစုဆူ တၢ်ပနီၣ် ဘ့ၣ်ဘၣ်လိၤ ဒီးတလဲၤထီၣ်ဝဲဒၣ်ဘၣ်, ဖိသၣ်တဂၤန့ၣ် ဖဲပှၤသးပှၢ်တဂၤ ဟဲဘူးထီၣ်လၢ တၢ်လီၢ်အံၤ အဆၢကတီၢ် စံၣ်လီၤဝဲဒၣ်ချ့ချ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်လ့ပစီလၢ အမၤမုာ်မၤဖှံပသးန့ၣ်, ဒိၣ်န့ၣ်အါန့ၣ် ပတၢ်သးအိၣ်လူၤထွဲပိာ်ထွဲ တၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢန့ၣ်လီၤ.

သးတဖျၢၣ်လၢ အဲၣ်ဒိးထီဒါတၢ်ဒ်ဖိသၣ်အသိးန့ၣ်, လၢတၢ်ခူသူၣ်အပူၤ အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ပပူၤကိးဂၤဒဲးန့ၣ်လီၤ. ပတအဲၣ်ဒိးတူၢ်လိာ် ပှၤကဟဲစံးဘၣ်ပှၤလၢ နကဘၣ် မၤတၢ်မနုၤ, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး နတဘၣ် မၤတၢ်မနုၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲပဖးဘၣ် ယၤ ၄:၁၇ စံးဘၣ်ပှၤလၢ, ဖဲပသ့ၣ်ညါတၢ်လၢ…

တၢ်သ့ထံၣ် တၢ်လၢအလိၣ်တမံၤ

ယပၢ်အသးသမူတချုးဟးထီၣ်ကွံာ် တဘျုးသီအတီၢ်ပူၤန့ၣ်, သရၣ်မုၣ် ကွၢ်ပှၤဆါတဂၤ ဟဲနုာ်လီၤဆူဒၢးပူၤဒီး သံကွၢ်ယၤ မ့ၢ်အကလူၤန့ၣ် ယပၢ်အခၣ်ဆူၣ်ကသ့ဧါန့ၣ်လီၤ. ဖဲရၤဃ့လး လူၤယပၢ်အခၣ်ဆူၣ် ကပုာ်လူးကဖီလီဖိ အဆၢကတီၢ် မၤဆှဲထီၣ် အတၢ်ကတိၤ “ပှၤသးပှၢ်လၢ အနံၣ်အလါဒ်သိးအံၤတဖၣ်, သးအိၣ် မၤကဆှဲကဆှီဒီး လူၤအခၣ်ဆူၣ် ကိးမုၢ်န့ၤဒဲး”န့ၣ်လီၤ. ရၤဃ့လး မ့ၢ်ပှၤလၢ အသ့ထံၣ်တၢ်လၢအလိၣ် ဒီးလၢ အနီၢ်ကစၢ် တၢ်သူၣ်ဂ့ၤသးဝါအပူၤ ဖံးတၢ်မၤတၢ်တဖၣ် ပာ်ဖျါဝဲ တၢ်အဲၣ်သးကညီၤတၢ်, အိၣ်ဒီးအသူးအသ့ၣ် ဒီးလၢတၢ်ယူးယီၣ်ပာ်ကဲပှၤဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အဲၣ်ကဟုကယာ် ကပုာ်လုးကဖီလီဖိ လၢအမၤဝဲဒၣ်န့ၣ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤ လၢယတံၤသကိးမုာ် ကၠူလံၣ် (Julie) လၢအခဲၣ်န့ၢ်ဒံးဒၣ်ဝဲ အမိၢ်သးပှၢ်, အစုမ့ၣ်ခီၣ်မ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်လၢ အမိၢ်သးပှၢ် အတၢ်ဖျါဃံဖျါလၤ လၢအဂီၢ် မ့ၢ်တၢ်အကါအဃိန့ၣ်လီၤ.

မၤတၢ်အဆၢဒိၣ် ၉ စံးဘၣ်ပှၤ, ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဂၤ လၢအမံၤမ့ၢ် “ နီၢ်ဒီၢ်ကါ” (ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီးလၢ နီၢ်တဘံၤသါ)န့ၣ် မ့ၢ်ပိာ်မုၣ်လၢ အပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်အဲၣ်သူၣ်ကညီၤတၢ် ခီဖျိတၢ်ဆး ဆ့ကူဆ့ကၤတဖၣ်…

ဃံလၤဒိၣ်မး

ယမ့ၢ်ဒံးဒၣ် ပှၤသးစၢ်ဖိ ဖဲယစီၤကွၢ်တၢ်ဆူ တၢ်ဆါဟံၣ်အပဲတြီ ဒီးထံၣ်ဘၣ် ဖိသၣ်အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်သီသီ အဆိကတၢၢ်လီၤ. လၢတၢ်တပာ်သးအပူၤ ယသးဟးဂီၤလၢ ယထံၣ်ဘၣ်ဖိသၣ်ဆံးဆံးဖိ, ဖံးသွံးခီသွံး, အဆူၣ်တအိၣ် အိၣ်ဒီးအခိၣ်အဖျၢၣ်စူန့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်အမိၢ်ဆၢထၢၣ်ဖဲ ပကပၤဒီး, ကွၢ်ဖဲ အကမ့ၢ်ဒၣ်ဝဲ, သံကွၢ်ပှၤကိးဂၤ, လၢ“သုကွၢ် တလီၤအဲၣ်လီၤကွံဘၣ်န့ၣ်ဧါ”န့ၣ်လီၤ. ဖဲအကတီၢ်န့ၣ် ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် ယကွၢ်ဘၣ်တၢ်ဂီၤမူ ပၢ်သးစၢ်တဂၤ သးဝံၣ်တၢ်သးဝံၣ်ကဖီလီ, “နဃံလၤဒိၣ်မး” လၢအဖိမုၣ်ဖိအဂီၢ်လီၤ. ပၢ်လၢအသူၣ်မုာ်သးမုာ်ဒိၣ်နီၢ်မးတဂၤအဂီၢ်, “ဖိမုၣ်ဖိအံၤ တၢ်ဘၣ်တ့အကျါ မ့ၢ်တၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်လၢ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ”.

ကစၢ်ယွၤ ကွၢ်ပှၤဒီး ထံၣ်ပှၤဒ်န့ၣ်အသိးန့ၣ်လီၤ. အ့းဖ့းစူး ၂:၁၀ စံးဝဲလၢ ပမ့ၢ် အ“တၢ်မၤလၢအတ့လီၤဝဲ” အစုအတၢ်မၤလီၤ. ဖဲပသးစဲဒၣ်ထဲလၢ ပတၢ်လီၤတူၢ်လီၤကာ်အဖီခိၣ်န့ၣ် ယွၤအဲၣ်ပှၤဒိၣ်မးန့ၣ် ကီလၢ ပကတူၢ်လိာ်အီၤ, ဒီးပလုၢ်ပပှ့ၤအိၣ်လၢအဂီၢ်ထီဘိန့ၣ် ကီခဲဒိၣ်မးလၢ ပကနာ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အဆၢဖိ ၃-၄ ပာ်ဖျါဝဲ ယွၤအဲၣ်ပှၤ တမ့ၢ်လၢပကၢကီၣ်ဒီးတၢ်အဲၣ်ပှၤဘၣ်. ၁ ယိၤ ၄:၈ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ်…

တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢၦဲၤ

ဖဲယထံၣ်ဘၣ် လံၣ်ယိၣ်တီၣ်စထွဲ(Leo Tolstoy)အလံၥ်ဖးဒိၣ်လၢ အမ့ၢ် “တၢ်ဒုးတၢ်ယၤဒီးတၢ်မုၥ်တၢ်ပၢၤ” လၢယတံၤသကိးအလံၥ်စီၣ်န့ၣ်ဒီး ယအၢၣ်လီၤတူၢ်လိၥ်လၢ ယဖးလံၥ်အံၤန့ၣ် တတုၤအကတၢၢ်နီတဘျီဘၣ်. “ဂ့ၤလံ” ယသကိး မၤတံၣ် နံၤကမှံၤဒီးစံးဝဲ “ဖဲယအိၣ်ဘှံးလၢ တၢ်သိၣ်လိ တၢ်ဖံးတၢ်မၤအခါ ယမၤန့ၢ်လံၥ်အံၤ လၢယတံၤသကိးတဂၤလၢ အစံးဝဲ “ခဲအံၤ နမၤန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢကဖးလံၥ်အံၤ” န့ၣ်လီၤ.

လံၥ်ၦၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၃:၁-၈ ပၥ်ဖျါဝဲညီနုၢ်သးသမူအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအပူၤ တၢ်လၢပဘၣ်ဃုထၢမၤဝဲ ဒ်အလီၢ်အိၣ်ဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ. ပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ တကတီၢ်ဘၣ်တကတီၢ် ဖဲပကွၢ်လီၤက့ၤပသးဒီးပကဟံးန့ၢ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒီး ကယဲၢ်တၢ်လၢပအဲၣ်ဒိးမၤခဲလၢၥ် ပကမၤအဂီၢ်ကီခဲဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပကဆၢတဲၥ်လၢတၢ်ကူၣ်သ့အပူၤ ဘၣ်ဃးဒီးပတၢ်ရဲၣ်ကျဲၤ ပတၢ်ဆၢကတီၢ်အဂီၢ် ဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲလၢ ပကအိၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလီၤတံၢ်လီၤဆဲးန့ၣ်လီၤ.

လၢပနီၢ်သးအတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါအဂီၢ် တၢ်ရ့လိၥ်သးဒီးကစၢ်ယွၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အခီၣ်ထံး ဒီးအကါဒိၣ်လၢပကဘၣ်မၤအီၤန့ၣ်လီၤ. “တၢ်မၤလၢပမၤအီၤ မ့ၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီဒီး ကဲထီၣ်တၢ်မံသူၣ်မံသးလၢပနီၢ်သးအဂီၢ်” န့ၣ်လီၤ (စံၣ်တဲၤတဲ ၃:၁၃). ပမ့ၢ်အတၢ်မၤလၢအတ့လီၤဝဲလၢ ယ့ၣ်ၡူးခရံၥ်အပူၤ, ဒ်သိးပကမၤတၢ်ဂ့ၤတဖၣ်လၢ ယွၤကတဲၥ်ကတီၤပၥ်လၢ ပကလဲၤတၢ်လၢအပူၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ (အ့ဖ့းစူး ၂:၁၀). တၢ်အိၣ်ဘှံးအိၣ်ကသုၣ်အဆၢကတီၢ်တဖၣ် န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်မၤလၢၥ်မၤဆှူတၢ်ဆၢကတီၢ်ဘၣ်. မ့ၢ်ဒၣ် တၢ်မၤဂ့ၤမၤသီထီၣ်က့ၤ ပနီၢ်ခိနီၢ်သးန့ၣ်လီၤ.…

ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အသိး

အီၣ်လ့ဘၢၣ်ခီ၀ဲလ်ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢပှၤမၤ ညီနုၢ်အီၤ ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်တဖၣ်အံၤၣ် ပှၤလၢအကါဒိၣ်တဖၣ်အဂီၤ န့ၣ်လီၤႉ ဒီးတၢ်အံၤတမ့ၢ်တၢ်လၢအတမၤညီနုၢ်အသးလၢ ပှၤတ့တၢ်ဂီၤတဂၤ ဒ်သိး ကဟးဆှဲး တၢ်ဆဲၣ်ဃံဆဲၣ်လၤတၢ်လၢ ပှၤလၢအတ့၀ဲ အမဲာ်သၣ် ဒ်သိးတၢ်ဂီၤအက့ၢ်အဂီၤ ကဖျါလီၤသးစဲန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်ဘၣ်ႉ အ၀ဲဒုးပလီၢ်ပှၤတ့တၢ်ဂီၤလၢ‚ ‘နကဘၣ်တ့ ယက့ၢ်ယဂီၤ ဒ်အဖျါ၀ဲ အသိး ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အသိးၣ်ဘၣ်ဒီး‚ ယတဟ့ၣ်နၤတၢ် အဘူးအလဲဘၣ်လီၤႉ
လီၤဂၤလၢ ပှၤတ့တၢ်ဂီၤ ဒိကနၣ်အ၀ဲအကလုၢ်လီၤႉ ခီ၀ဲလ် အဂီၤလၢ အဘၣ် တၢ်တ့အီၤ၀ံၤ‚ အိၣ်ဖျါထီၣ်စ့ၢ်ကီး ထူးသ့ၣ်တဖၣ်လၢ အမဲာ်သၣ်အလိၤလၢ တၢ်ဆၢကတီၢ်အံၤ‚ လၢကမၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်ဂီၤၣ်လီၤႉ
တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ် ‘‘ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အသိး’’ အခီပညီမ့ၢ် ပှၤကူပှၤကညီတဖၣ်‚ ကဘၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်အီၤ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အသိး‚ ဃုာ်စ့ၢ်ကီးဒီး အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ကမူၤကမၣ် လၢအမၤတံာ်တာ်တၢ်ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ဂ့ၢ်တနီၤအပူၤ ပကလၢၢ်ဘၣ်လၢတၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်မၤတမံၤလၢ အကီခဲဒိၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်‚ ဖဲပကွၢ်လီၤက့ၤပသးထံထံၣ်လီၤႉ
ပစံးဘျုးယွၤလၢ အပျၢ်ကွံာ် ပ ‘တၢ်မ့ၢ်တၢ်တဖၣ်’န့ၣ်လီၤႉ ဒီးလၢလံာ်ကလီးစဲ အဆၢဒိၣ် ၃ အပူၤ‚…

မံသပ့ၤမုာ်မုာ်

ဖဲယတံၤသကိး ဖလီး မံတန့ၢ်လၢ မုၢ်နၤကတီၢ်န့ၣ် အ၀ဲဆိကမိၣ်ထီၣ် ထါသး၀ံၣ် ‘‘ယကစၢ် ယ့ၣ့်ှှူး ယအဲၣ်နၤ’’ အဖျၢၣ်လီၤႉ အ၀ဲကိးတၢ်သး၀ံၣ်အံၤ ‘‘မုၢ်နၤယိာ် အတၢ်သး၀ံၣ်’’ န့ၣ် မ့ၢ်လၢတၢ်သး၀ံၣ်အံၤ မၤစၢၤအီၤ ဒ်သိးကသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် ကစၢ်ယွၤ အတၢ်အၢၣ်လီၤတဖၣ်ဒီး တၢ်ဂ့ၢ်အါမံၤလၢ အ၀ဲဘၣ်အဲၣ်ယွၤအဃိလီၤႉ
တၢ်မံန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအလိၣ်တမံၤ - ဘၣ်ဆၣ် တဘျီတခီၣ်န့ၣ် ပကမံအဂီၢ်ကီ - လၢပတၢ်အိၣ်မူတနီၤ အပူၤန့ၣ်လီၤႉ မ့ၢ်ဖဲတၢ်မၤဘၣ်ပသးလၢ သးစီဆှံကစၢ် မၤသ့ၣ်နီၣ်ပှၤ ဘၣ်ဃး ပတအၢၣ်လီၤပတၢ်ကမၣ်အခါလီၤႉ မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး ပစးထီၣ် ဘၣ်ယိၣ်တၢ်လၢ ပတၢ်မၤ‚ ပတၢ်ရၠာစး့လိာ်ဘၣ်ထွဲ‚ ပကျိၣ်ပစ့‚ ပတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@ၣ် စးထီၣ်အိၣ်ထီၣ်လၢပခိၣ်နူာ်ပူၤလီၤႉ ပပာ်မၤပသးလၢပအၢၣ်လီၤတၢ်ၣ် ပသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ တၢ်န့ၣ်ပူၤကွံာ်တယံာ်ဒံးဘၣ်လီၤႉ
ဖဲလံာ်တၢ်ကတိၤဒိ ၃း၁၉-၂၄ အပူၤ စီၤပၤ့ှှလိၤမိၤ ဟ့ၣ်ကူၣ်၀ဲလၢ ဖဲပဒိးန့ၢ် ယွၤအကူၣ်သ့ၣ် ပဒိးန့ၢ်တၢ်မံမုာ်အဘျုးလီၤႉ နီၢ်နီၢ်တခီ အ၀ဲတဲဖျါ၀ဲလၢ ‘‘ဒီးကကဲထီၣ်တၢ်မူလၢနသါအဂီၢ်ႉႉႉတုၤနမံလီၤဒီး နတပျံၤဘၣ် တၢ်ဘၣ်ႉ နကမံသပ့ၤမုာ်မုာ်လီၤ’’…

တၢ်အဲၣ်မၤလိမၤအါထီၣ်တၢ်

ဖဲအဘၣ်တၢ်သံကွၢ်အီၤလၢ မ့ၢ်အကဲထီၣ် ကၠၢနၢၣ်လံး (စ) တဂၤ ဒ်လဲၣ်ၣ်လီၤႉ တနံၤစုာ်စုာ်‚ ဖဲအအိၣ်လၢကျဲဖိလၢ ကခီဂာ်ကျဲမုၢ် အလိၤၣ်လီၤႉ လီၤလီၤဆီဆီ‚ ဖဲအ၀ဲအသးခုသးမုာ်လၢ ကဖးဘၣ်တၢ်ပရၠာစးၢပစၢၢ်လၢ အဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်လိာ်ခိၣ်လိာ်ကွဲၣ်လီၤႉ
ညီနုၢ်‚ဖိသၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒီးသးလၢ အအဲၣ်ဒိးသ့ၣ်ညါတၢ်ဒီး သးလၢအအဲၣ် မၤလိတၢ်အဃိ‚ တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါအ၀ဲသ့ၣ်လၢ လံာ်စီဆှံၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ် ကသးစဲအါထီၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤအတၢ် အၢၣ်လီၤတဖၣ် ဒီးသူၣ်ဟူးသးဂဲၤလၢလံာ်စီဆှံအပူၤလၢ အဘၣ်ထွဲဒီး ပှၤဒူပှၤဃိၤတဖၣ် န့ၣ်လီၤႉ ‘‘အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်သ့ၣ်ညါ ယိာ်ထီၣ်‚ အ၀ဲသ့ၣ်ကစးထီၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်လၢ အဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဒဲးဘးၢ်အီၤ သ့လၢ တၢ်နာ်ကစၢ်ယွၤအပူၤန့ၣ်လီၤႉ အဒိၣ်လီၤႉ တၢ်လုၢ်ဒိၣ်ပရၤဒိၣ် လၢတၢ်ကူၣ်သ့လၢတၢ်ထံၣ်န့ၢ်အီၤ ဖဲအံၤ ဒုးကပီၤထီၣ် တၢ်ကပီၤတမံၤ လၢတၢ်နၢ်ပၢၢ် တၢ်လၢတၢ်အိၣ်မူနီၢ်နီၢ် အတၢ်အိၣ်သး တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ
မၤဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်တၢ်အဲၣ်ဒီးမၤလိတၢ်‚ လီၤလီၤဆီဆီ လၢအဘၣ်ထွဲဒီး နီၢ်သးအတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတဖၣ်ၣ်လီၤႉ ဒီးပှၤလၢအလဲၤတၢ်လၢ တၢ်နာ်လၢနံၣ်အါလါအါတဖၣ်ၣ်လီၤႉ ကတိၤဒိ ၁း၅ ဟ့ၣ်ကူၣ် ပှၤလၢ ‘‘မ်ပှၤကူၣ်တၢ်သ့ကနၣ်ႉႉႉ မၤလိတၢ်ကအါထီၣ်’’ လီၤႉ ကစၢ်ယွၤတဆိကတီၢ်အတၢ်သိၣ်လိပှၤၣ်ဘၣ်ႉ