ယပၢ်အသးသမူတချုးဟးထီၣ်ကွံာ် တဘျုးသီအတီၢ်ပူၤန့ၣ်, သရၣ်မုၣ် ကွၢ်ပှၤဆါတဂၤ ဟဲနုာ်လီၤဆူဒၢးပူၤဒီး သံကွၢ်ယၤ မ့ၢ်အကလူၤန့ၣ် ယပၢ်အခၣ်ဆူၣ်ကသ့ဧါန့ၣ်လီၤ. ဖဲရၤဃ့လး လူၤယပၢ်အခၣ်ဆူၣ် ကပုာ်လူးကဖီလီဖိ အဆၢကတီၢ် မၤဆှဲထီၣ် အတၢ်ကတိၤ “ပှၤသးပှၢ်လၢ အနံၣ်အလါဒ်သိးအံၤတဖၣ်, သးအိၣ် မၤကဆှဲကဆှီဒီး လူၤအခၣ်ဆူၣ် ကိးမုၢ်န့ၤဒဲး”န့ၣ်လီၤ. ရၤဃ့လး မ့ၢ်ပှၤလၢ အသ့ထံၣ်တၢ်လၢအလိၣ် ဒီးလၢ အနီၢ်ကစၢ် တၢ်သူၣ်ဂ့ၤသးဝါအပူၤ ဖံးတၢ်မၤတၢ်တဖၣ် ပာ်ဖျါဝဲ တၢ်အဲၣ်သးကညီၤတၢ်, အိၣ်ဒီးအသူးအသ့ၣ် ဒီးလၢတၢ်ယူးယီၣ်ပာ်ကဲပှၤဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အဲၣ်ကဟုကယာ် ကပုာ်လုးကဖီလီဖိ လၢအမၤဝဲဒၣ်န့ၣ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤ လၢယတံၤသကိးမုာ် ကၠူလံၣ် (Julie) လၢအခဲၣ်န့ၢ်ဒံးဒၣ်ဝဲ အမိၢ်သးပှၢ်, အစုမ့ၣ်ခီၣ်မ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်လၢ အမိၢ်သးပှၢ် အတၢ်ဖျါဃံဖျါလၤ လၢအဂီၢ် မ့ၢ်တၢ်အကါအဃိန့ၣ်လီၤ.

မၤတၢ်အဆၢဒိၣ် ၉ စံးဘၣ်ပှၤ, ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပျဲၢ်အဘီၣ်တဂၤ လၢအမံၤမ့ၢ် “ နီၢ်ဒီၢ်ကါ” (ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါစ့ၢ်ကီးလၢ နီၢ်တဘံၤသါ)န့ၣ် မ့ၢ်ပိာ်မုၣ်လၢ အပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်အဲၣ်သူၣ်ကညီၤတၢ် ခီဖျိတၢ်ဆး ဆ့ကူဆ့ကၤတဖၣ် လၢပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိအဂီၢ်န့ၣ် ပကထံၣ် ဘၣ် ဖဲအဆၢဖိ ၃၆ ဒီး ၃၉ အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲနီၢ်ဒီၢ်ကါ သံအဆၢကတီၢ်, ဒ်အမ့ၢ်ပိာ်မုၣ်လၢ အဲၣ်မၤဂ့ၤမၤစၢၤ ပှၤဂုၤပှၤဂၤအဃိ, လၢမဲာ်ထံမဲာ်နိအပူၤ တံၤသကိးတဖၣ် အိၣ်ပှဲၤဝဲ လၢအဟံၣ်ဒၢးပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်, နီၢ်ဒီၢ်ကါအတၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ် တကတၢၢ် ဖဲန့ၣ်ဘၣ်. ဖဲစီၤပ့းတရူးဘၣ် တၢ်ကိးဆှၢအီၤဆူ ပှၤပာ်နီၢ်ဒီၢ်ကါအသံစိၣ်အလီၢ်န့ၣ် အဝဲချံးလီၤအခီၣ် ဒီးဃ့ထုကဖၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၄၀ ပာ်ဖျါဝဲ လၢယွၤအစိကမီၤအပူၤ စီၤပ့းတရူးကိးထီၣ်ဝဲ နီၢ်ဒီကါလၢအမံၤ ဒီးစံးဝဲ “နီၢ်တဘံၤသါဧၢ, ဂဲၤဆၢထၢၣ်တက့ၢ်”န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ကမၢကမၣ်တၢ်အပူၤ နီၢ်ဒီၢ်ကါစိၣ်ထီၣ်အမဲာ်ဒီး… ဂဲၤထၢၣ်ဆ့ၣ်နီၤဝဲလီၤ. ဖဲအတံၤသကိးတဖၣ် သ့ၣ်ညါဝဲ လၢနီၢ်ဒီၢ်ကါ အိၣ်မူထီၣ်ကဒါက့ၤ တၢ်အဂ့ၢ်အံၤ ရၤလီၤအသးဆူ ခူဧိၤဝ့ၢ်ဧိၤ တၢ်လီၢ်သကုၤဆးဒးအဃိ အဆၢဖိ ၄၂ ပာ်ဖျါဝဲ “ဒီးပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ် အါဂၤလီၤ”န့ၣ်လီၤ.

လၢခံတနံၤန့ၣ် နီၢ်ဒီၢ်ကါစူးကါဝဲ အတၢ်အိၣ်မူဒ်လဲၣ်. ကမ့ၢ်ဒၣ်တၢ် ဒ်သိးအမၤတ့ၢ်ဝဲလၢအပူၤကွံာ် မၤဝဲတဖၣ်, ဒ်အမ့ၢ် တၢ်သ့ထံၣ် ပှၤဂၤအတၢ်လိၣ်တဖၣ် ဒီးမၤဂ့ၤမၤစၢၤ, မၤလၢပှဲၤ ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢကမၤအသး လီၤတံၢ်လီၤဆဲးအပူၤန့ၣ်လီၤ.