တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢတၢ်ဟ့ၣ်ထီၣ် ဖျါလၢဂ့ၤဝဲဒီး မ့ၢ်တၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢ, တၢ်လၢ ဖံထၢၣ်(Peter) လိၣ်ဘၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲဘၣ်တၢ်ဆိကတီၢ်လၢ တၢ်ဖံးတၢ်မၤဝံၤ အလီၢ်ခံ, သးစၢ်ထဲတဂၤဧိၤ လၢအဃုကျိၣ်ဃုစ့ လၢအဟံၣ်ဖိဃီဖိ, လၢတၢ်မုၢ်လၢ်လၢာ်, ဃ့ထုကဖၣ် လၢကဒိးန့ၢ်တၢ်မၤအသီတခါ အဂီၢ်လီၤ. အတံၤသကိး တဲဘၣ်အီၤလၢ “တၢ်အံၤ, မ့ၢ်နီၢ်နီၢ် ကစၢ်ယွၤစံးဆၢတၢ်လၢနဃ့ထုကဖၣ်န့ၣ်လီၤ”.

ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲလၢ အဖးဘၣ်ဝဲ လံာ်အုၣ်သးလၢ ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢပှၤမၤတၢ်ဖိ ကြၢးဒိးန့ၢ်ဝံၤန့ၣ်, ဖံထၢၣ်တဂၤ ကလၢာ်ဘၣ် တၢ်လၢ အတညီတဘှါန့ၣ်လီၤ. ခီပနံာ် တ့ၢ်နုာ်လီၤ ကျိာ်စ့လၢ တၢ်ဖံးတၢ်မၤ လၢအဘၣ်တၢ်သးဒ့ဒီ ဒီးအိၣ်ဒီးတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ လၢတၢ်အီၣ်ကျိၣ်အီၣ်စ့လီၤ. လၢခံကတၢၢ်, လၢတၢ်သးတမုာ်အပူၤ ဖံထၢၣ်သမၢကွံာ် တၢ်မၤအံၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲ တဲဘၣ်ယၤလၢ “ယနာ်လၢ ကစၢ်ယွၤသးအိၣ်လၢ ယကမၤတၢ်လၢ အလိၤဝဲဘၣ်ဝဲ”လီၤ. “အလီၢ်အိၣ်လၢ ထဲဒၣ် ယကအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်လၢ အဝဲကမၤပှဲၤတၢ်လၢ ယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.”

ဖံထၢၣ်အတၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီး စီၤဒၤဝံးအတၢ်သဂၢၢ်လိာ်သးဒီး စီၤစီလူးလၢ လၢၢ်ကအိအပူၤတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤဖျါလၢအဝဲဒိးန့ၢ် တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အလၢအပှဲၤ လၢတၢ်ကမၤသံပှၤလၢ အဃုအသးသမူ, ဘၣ်ဆၣ် စီၤဒၤဝံး ထီဒါကွံာ် တၢ်အံၤလီၤ. “အဝဲစံးဘၣ် အပှၤကညီတဖၣ်, မ်ယွၤအသု တဒုးမၤယၤလၢ တၢ်တမံၤအံၤလၢယကစၢ်, ယွၤအပှၤဒိးဖၠူအသး လၢယယူာ်ထီၣ် ယစုထီဒါအီၤတဂ့ၤ” န့ၣ်လီၤ (၁ ရှမူၤ ၂၄:၆). မ့ၢ်အဝဲကမၤဝဲ ဖဲဒၣ်အသးဧါ. မ့ၢ်ကစူၢ်ဒိကနၣ် တၢ်လၢကစၢ်ယွၤမၤလိာ်ဝဲဧါန့ၣ် စီၤဒၤဝံး ဘၣ်ပဲာ်ဖးနီၤဖးဝဲလၢ တၢ်ပလီၢ်သးန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ကဃုထံၣ် “တၢ်ပနီၣ်တဖၣ်” လၢအဒုးနဲၣ်တၢ်အိၣ်သးအဂ့ၤအလီၢ်, မ်ပကကွၢ်ထီၣ်တၢ်ဆူ ကစၢ်ယွၤ, ဃုာ်ဒီး အတၢ်ကူၣ်သ့တၢ်တီတၢ်လိၤ ဒီးတၢ်နဲၣ်ကျဲ ဒ်သိးပကသ့ပဲာ်ဖးနီၤဖးတၢ်လၢအအိၣ်ခိးပှၤလၢ ပမဲာ်ညါတက့ၢ်. အဝဲကမၤစၢၤပှၤဒ်သိး ပကမၤတၢ်လၢအလိၤအဘၣ်လၢ အဝဲအတၢ်ထံၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.