လၢတၢ်ထံၣ်လိာ်သံကွၢ်စံးဆၢတၢ်(interview)တမံၤအပူၤ, ပှၤဒ့တၢ်အူတၢ်တဂၤလၢ အစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်န့ၣ် သ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤဝဲ အကတီၢ်တဖၣ်လၢ အဘၣ်တၢ်စံးဘၣ်အီၤ ဒ်သိး “ကဆိကတီၢ်တၢ်စံးကတိၤသကိး ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်” အိၣ်ဝဲဒၣ်အါဘျီန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်. လၢတၢ်ဆိကမိၣ်အဂီၢ် ပှၤစံးဘၣ်အီၤ, အဝဲမ့ၢ် ဆိကတီၢ် အတၢ်စံးကတိၤဘၣ်ထွဲဒီး အတၢ်ဖံးတၢ်မၤအံၤ မ့ၢ်ဒၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဃိလီၤ တထံၣ်အံၤန့ၣ် အဝဲသ့ၣ် ပှၤဒ့တၢ်အူတၢ်ကရူၢ်ဖိတဖုအံၤ အမံၤကဟူထီၣ်သါလီၤအါထီၣ် ဒီးကမၤန့ၢ် အါထီၣ် ကျိာ်စ့ ဒ်သိးကဟ့ၣ်မၤစၢၤ လုၢ်အီၣ်လုၢ်အီ ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိကသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဆိကမိၣ်ထီၣ်ဝဲ လီၤတံၢ်လီၤဆဲး ဝံၤစံးဝဲဒၣ်, “တၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ်လၢ ယသူၣ်ဝံၣ်သးဆၢတၢ်အံၤ ဒ်သိးလၢယကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤလီၤ ယတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်နီတမံၤ လၢယကအိၣ်ဘှ့ၣ်အိၣ်ဘှီၣ်အဂီၢ်”န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲဒၣ် “အမူဒါလၢ အကဲၤကီၢ်ထီၣ်တမံၤအံၤ မ့ၢ်ဒၣ် ကဘၣ်ဟ့ၣ်ခီဟၣ်နီၤလီၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်”န့ၣ်လီၤ.

ပှၤတၢ်မၢဖိတဖၣ်စ့ၢ်ကီး တၢ်မၤအသးလၢ တၢ်မၤပျံၤမၤဖုးအဝဲသ့ၣ်တဖၣ်အပူၤ ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်ကစီၣ် ဒ်သိးလိာ်အသးဒီး တၢ်ဂ့ၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. မၤ ၅:၁၉-၂၀ ပာ်ဖျါဝဲ တၢ်မၢဖိတဖၣ် ဘၣ်တၢ်တ့ၢ်နုာ်ဆူဃိာ်ပူၤဒီး လၢတၢ်ကမၢကမၣ်အပူၤန့ၣ် အဝဲသ့ၣ် ဘၣ်တၢ်မၤပူၤဖျဲးလၢ မူခိၣ်ကလုးတဂၤ, ဒီးစံးဘၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢ ကလဲၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤကဒီး တၢ်အိၣ်မူအသီလၢ ခရံာ်အပူၤအဂ့ၢ် ဆူပှၤဂုၤပှၤဂၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ ခိၣ်နၢ်တဖၣ် သ့ၣ်ညါထွဲဝဲဒၣ် လၢတၢ်မၢဖိတဖၣ် ပူၤဖျဲးဝဲဒၣ်လၢတၢ်ဒုးဃာ်ဒီး စံၣ်တဲၤတဲလီၤ တၢ်သးခုကစီၣ် တလီၢ်လီၢ်အဃိ စံးကတိၤ ပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ် တၢ်မၢဖိတဖၣ် ဒီးစံးဝဲ “ဒ်သိးသု သုတသိၣ်က့ၤသီက့ၤတၢ်လၢ တၢ်အမံၤအံၤတဂ့ၤဒီး, ပမၤလိာ်သုသပှၢ်ပှၢ်, တမ့ၢ်ဘၣ်ဧါ” န့ၣ် ပာ်ဖျါလၢ အဆၢဖိ ၂၈ န့ၣ်လီၤ.

လၢအဆၢဖိ ၂၉ အပူၤ တၢ်မၢဖိတဖၣ် စံးဆၢဝဲ “ပဘၣ်စူၢ်ယွၤအါန့ၣ် ပစူၢ်ပှၤကညီ တက့ၢ်လီၤ”န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ အဆၢဖိ ၄၀ အပူၤ ပကထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါ ခိၣ်နၢ်တဖၣ် ဖျ့တၢ်မၢဖိတဖၣ်လၢနီၣ်ဖျ့ ဒီးမၤလိာ်ဝဲဒၣ် ဒ်သိးအသုတစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အမံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤတၢ်မၢဖိတဖၣ် သူၣ်ခုသးခု ခီဖျိလၢ အတူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂီၢ်န့ၣ် ကြၢးဝဲဂ့ၤဝဲဘၣ်ဝဲအဃိဒီး အဆၢဖိ ၄၂ ပာ်ဖျါဝဲလၢ “ဒီးတဆိတ့ၢ်… သိၣ်က့ၤသီက့ၤတၢ်ဒီး စံၣ်တဲၤတဲလီၤ ခရံာ်အဂ့ၢ်… ကိးမုၢ်နံၤဒဲးလီၤ”န့ၣ်လီၤ. မ်ကစၢ်ယွၤကမၤစၢၤပှၤလၢ ပကလူၤပိာ်ထွဲ ပှၤတၢ်မၢဖိတဖၣ် အတၢ်ဒိဂ့ၤတဲာ်ဘၣ်အဂီၢ်န့ၣ်တက့ၢ်.