ရၢးစဲ(လ)မိ (Russell Moore)လၢအမ့ၢ်ပှၤကွဲးလံာ် ဒီးပှၤကူၣ်သ့လၢ ယွၤဂ့ၢ်ပီညါ, ပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး လၢတၢ်ဘှ့ၣ်ဘှီၣ်လီၤဆီ လၢရၢးရှၣ်(Russia)ဖိၣ်ဃဲအိၣ်ဆိးလီၢ်, ဖဲအဝဲလုၢ်ဖိအဖိခွါဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံ, ပှၤတဂၤ ဘှါဆှဲဝဲလၢ လၢဖိသၣ်တဖၣ် ဆိကတီၢ် တၢ်ဟီၣ်မၤသီအကလုၢ် မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ် မၤလိန့ၢ်တၢ်လၢ မတၤတဂၤမး တမၤဆၢက့ၤတၢ်လၢအဝဲသ့ၣ် အတၢ်ဟီၣ်သီၣ်ထီၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ.

ဖဲပကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် တၢ်အကတီၢ်ကီခဲတဖၣ်, ပဝဲစ့ၢ်ကီး ပကကလၢၢ်ဘၣ်လၢ မတၤတဂၤမး တဒိကနၣ်ပှၤန့ၣ်ဘၣ်. ဒီးတၢ်အနးကတၢၢ်တခီ, ပကကလၢၢ်ဘၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤ အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်လဲာ် တဒိကနၣ် ပတၢ်ကိးထီၣ်ဃ့ထီၣ်, တထံၣ် ပမဲာ်ထံမဲာ်နိဘၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, အဝဲမၤဆၢက့ၤတၢ်လီၤ. လၢတၢ်အံၤအဃိ ပလိၣ်ဘၣ် ကျိာ်လၢ တၢ်သကွံၢ်ကညးဒီး ကိးသတြီထီၣ်, လီၤလီၤဆီဆီ လၢလံာ်ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤကွဲးထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ဃ့သကွံၢ်ကညးတၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ် ဃုာ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်ကိးသတြီထီၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်သး ဆူအအိၣ်လီၤ. ဖဲလံာ်ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၁, စီၤဒၤဝံး ဟဲစိာ် အတၢ်သကွံၢ်ကညး ဒီးတၢ်ကိးသတြီထီၣ် လၢတၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်အမဲာ်ညါ, စးထီၣ်တၢ်အံၤ, “တုၤယသး ဘၣ်တၢ်လုၢ်ဘၢအီၤဒီး, ယကိးထီၣ်နၤ လၢဟီၣ်ခိၣ်အကတၢၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ဆှၢယၤဆူလၢၢ်လၢအထီန့ၢ်ယၤ အအိၣ် တက့ၢ်” (:၂). စီၤဒၤဝံးကိးပသူထီၣ် တၢ်ဆူကစၢ်ယွၤအအိၣ်မ့ၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ညါလၢ ထဲဒၣ်ယွၤတဂၤဧိၤ မ့ၢ် “အဝဲအတၢ်ပူၤဖျဲးအလီၢ် ဒီးတၢးထီခၢၣ်သနၢၣ်” (:၃) န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ် သကွံၢ်ကညး ဒီးတၢ်ကိးသတြီထီၣ် လၢလါထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ မ့ၢ်ကျဲတဘိလၢ တၢ်မၤလီၤတံၢ်ကစၢ်ယွၤ လၢအသ့တၢ်လၢာ်ဒီး ပထံၣ်ထီၣ် အဝဲအတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ ဒီးတၢ်ကလုၢ်တီန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် အုၣ်အသးလၢ တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲ ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ် လၢ ပလဲၤခီဖျိဝဲသ့, ဃုာ်ဒီး ကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အကတီၢ်ကီခဲတဖၣ်, ပဝဲကိးဂၤ ပဘၣ်တၢ်လ့ပစီပှၤသ့ဝဲ ဆူတၢ်ကနာ်န့ၢ် တၢ်လီတၢ်ဝ့ၤ လၢပတဘၣ် တၢ်ကဟုကယာ်ပှၤဘၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ကဟုကယာ်ပှၤလီၤ. အဝဲဒိကနၣ်ပှၤ, အိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီးပှၤလီၤ.