ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Glenn Packiam

တၢ်ထုကဖၣ်လၢ တၢ်အဆၢကတီၢ်ကီခဲတဖၣ်

ရၢးစဲ(လ)မိ (Russell Moore)လၢအမ့ၢ်ပှၤကွဲးလံာ် ဒီးပှၤကူၣ်သ့လၢ ယွၤဂ့ၢ်ပီညါ, ပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး လၢတၢ်ဘှ့ၣ်ဘှီၣ်လီၤဆီ လၢရၢးရှၣ်(Russia)ဖိၣ်ဃဲအိၣ်ဆိးလီၢ်, ဖဲအဝဲလုၢ်ဖိအဖိခွါဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံ, ပှၤတဂၤ ဘှါဆှဲဝဲလၢ လၢဖိသၣ်တဖၣ် ဆိကတီၢ် တၢ်ဟီၣ်မၤသီအကလုၢ် မ့ၢ်လၢအဝဲသ့ၣ် မၤလိန့ၢ်တၢ်လၢ မတၤတဂၤမး တမၤဆၢက့ၤတၢ်လၢအဝဲသ့ၣ် အတၢ်ဟီၣ်သီၣ်ထီၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ.

ဖဲပကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် တၢ်အကတီၢ်ကီခဲတဖၣ်, ပဝဲစ့ၢ်ကီး ပကကလၢၢ်ဘၣ်လၢ မတၤတဂၤမး တဒိကနၣ်ပှၤန့ၣ်ဘၣ်. ဒီးတၢ်အနးကတၢၢ်တခီ, ပကကလၢၢ်ဘၣ်လၢ ကစၢ်ယွၤ အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်လဲာ် တဒိကနၣ် ပတၢ်ကိးထီၣ်ဃ့ထီၣ်, တထံၣ် ပမဲာ်ထံမဲာ်နိဘၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, အဝဲမၤဆၢက့ၤတၢ်လီၤ. လၢတၢ်အံၤအဃိ ပလိၣ်ဘၣ် ကျိာ်လၢ တၢ်သကွံၢ်ကညးဒီး ကိးသတြီထီၣ်, လီၤလီၤဆီဆီ လၢလံာ်ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤကွဲးထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ဃ့သကွံၢ်ကညးတၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ် ဃုာ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်ကိးသတြီထီၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်သး ဆူအအိၣ်လီၤ. ဖဲလံာ်ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၆၁, စီၤဒၤဝံး ဟဲစိာ် အတၢ်သကွံၢ်ကညး ဒီးတၢ်ကိးသတြီထီၣ် လၢတၢ်ဘၣ်တ့ကစၢ်အမဲာ်ညါ, စးထီၣ်တၢ်အံၤ, “တုၤယသး…

တၢ်သးအုးဆူ တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤ

မိၣ်နံးကၣ် (Monica) ဘါထုကဖၣ် လၢတၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤ ဒ်သိးအဖိခွါကဟဲက့ၤဆူ ယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဖိခွါတပိာ်ကျဲအဂ့ၤအဃိ ဘၣ်ဟီၣ်ဘၣ်ယၢၤဝဲ ဒီးဘၣ်လူၤကွၢ်ဝဲ အဖိခွါအိၣ်တၢ်အလီၢ်လၢဝ့ၢ်တဘျုးဝ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်သးတဖၣ် ဖျါဒ်တၢ်မုၢ်လၢ်တအိၣ်န့ၣ်လီၤ. တနံၤန့ၣ် တၢ်ကဲထီၣ်အသးလၢအဖိခွါထံၣ်လိာ်သး လီၢ်တံၢ်လီၤဆဲးဒီးယွၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲကဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ပှၤမၤလိယွၤဂ့ၢ်ပီညါစဲၣ်နီးအကျါတဂၤန့ၣ်လီၤ. ပသ့ၣ်ညါအီၤ ဒ်အမ့ၢ် ဘံရှီး(ပၤပၤ) အီကၢးစတံ, လၢဟ့းပိၣ် (Augustine, Bishop of Hippo) န့ၣ်လီၤ.

ဒီးစံးဝဲ “ဆံးယံာ်လဲၣ်, ယွၤဧၢ.”န့ၣ်လီၤ(ဃဘး ၁:၂). ဒီး ဝံဃဘးကူာ် ပာ်ဖျါဝဲ အတၢ်သူၣ်အုးသးအုး မ့ၢ်လၢ ယွၤတမၤတၢ်နီတမံၤ ဘၣ်ဃး ဒီး ပှၤဒိၣ်စိဒိၣ်ကမီၤတဖၣ် ဃၣ်ကွံာ်အသးလၢတၢ်တီတၢ်လိၤ အဃိန့ၣ်လီၤ. ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤ အတၢ်ဆၢကတီၢ်တဖၣ် လၢအမ့ၢ် တၢ်တတီၤတလိၤအဂီၢ်, တၢ်ကူစါယါဘျါလၢ တၢ်မုၢ်လၢ်တအိၣ်, ကျိာ်စ့တၢ်ဃံးတၢ်စ့ၤ, မ့တမ့ၢ် ပဖိတဖၣ် လၢလဲၤကပာ် ကစၢ်ယွၤအဃိ ဒီး ပဘၣ်ဃၣ်ပသးဆူ ယွၤအအိၣ် ဒ်သိး ပကပာ်ဖျါထီၣ် ပတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ, ပတၢ်သူၣ်အုးသးအုးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.…

ယွၤလၢ အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတၢ်

ဒ်သိး ယကဟ့ၣ်ထီၣ် တၢ်အဒိအတဲာ်လၢ ယတၢ်စံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ်အဂီၢ်, ယလဲၤဆူ တၢ်ဂီၤအဃံအလၤတဘ့ၣ် အိၣ်လၢပျၢ်စီၢ်လိၤ ဒီးတ့လီၤတၢ်တိၤပျ့အသူတဘိလၢ တၢ်ဂီၤအံၤအခၢၣ်သးန့ၣ်လီၤ. ပှၤကမျၢၢ်တဖၣ် သါဆဲးဖှိး လၢတၢ်ပျံၤတၢ်ဖုးအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲယမၤဟးဂီၤ တၢ်ဂီၤအံၤအဆၢကတီၢ်, ပှၤလၢအတ့တၢ်ဂီၤအံၤန့ၣ် ဆၢထၢၣ်လၢတၢ်ကပၤ ဒီးကွၢ်ဝဲ တၢ်မၤအသးအံၤ န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်, အဝဲဃုထၢထီၣ် နီၣ်ခဲၣ် (brush) အသီတဘိ, ဒီးလဲလိာ်မၤသီထီၣ်က့ၤ တၢ်ဂီၤလၢအဟးဂီၤအံၤဆူ တၢ်ဂီၤလၢအဂ့ၤသမိးတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ.

အဝဲအတၢ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်အံၤ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ယၤ တၢ်လၢယွၤမၤအီၤသ့တဖၣ် လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ဖဲပမၤဘၣ်အၢဘၣ်သီအီၤအခါန့ၣ်လီၤ. လၢ ယရှါယၤ ၄၂:၁၈-၁၉ အပူၤ, ဝံယရှါယၤ သိၣ်က့ၤသီက့ၤ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အနီၢ်သးတၢ်မဲာ်ဘျီၣ် နၢ်တအၢအဂီၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် လၢခံန့ၣ် ဝံတဲဖျါထီၣ်ဝဲ တၢ်မုၢ်လၢ်လၢအဘၣ်ထွဲဒီး ယွၤအတၢ်မၤပူၤဖျဲးဒီးတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလီၤ. ယရှါယၤ ၄၃:၁ ပာ်ဖျါဝဲ “ပျံၤတၢ်တဂ့ၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယပှ့ၤက့ၤလံနၤလီၤ”. ယွၤမၤတၢ် ဒ်သိးအံၤတမံၤဃီန့ၣ် သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၅-၇ စံးဝဲ ဖဲပမၤဘၣ်တၢ်ဒဲးဘးဝံၤ အလီၢ်ခံဒၣ်လဲၣ်,…

တနံၤဘၣ်တနံၤ အတၢ်သန့ၤ

ဘၣ်တဂီၤ ယဖိအဆံးတဖၣ် ပာ်လီၤအသးလၢ အကပၢၢ်ထီၣ်ဆိဆိ ဒီးမၤအီၣ်မၤအီ ဂီၤတၢ်အီၣ်လၢအဂီၢ်ဒၣ်ဝဲလီၤ. ပလီၤဘှံးလီၤဘှါတ့ၢ် ဒီတနွံညါအဃိ, ယမါဒီးယၤ ပဂုာ်မံတုၤအစှၤကတၢၢ် ဂီၤနွံနၣ်ရံၣ် ဖဲမုၢ်ဘူၣ်နံၤဂီၤခီန့ၣ်လီၤ. သတူၢ်ကလာ် ယနၢ်ဟူ တၢ်သီၣ်ဖးဒိၣ်တမံၤလီၤ. ယစံၣ်ဟးထီၣ်လၢလီၢ်မံ ဒီးဃ့ၢ်သဘျိၣ်ဆူဟံၣ်ဖီလာ်တဆီ, ဒီးထံၣ်ဘၣ်ယဲ လီခီဖျၢၣ်သ့ၣ်ဖးလီၤကလဲသးတဘ့ၣ် ဒီးဘုကၠူၢ်လၢသ့ၣ်ဘၣ်ခိၣ်လိၤ ဒီတကဘျၣ်, ဒီးပဖိခွါ ယိၤနါဖိလၢအသးအိၣ်ယဲၢ်နံၣ်, ဂုာ်ကျဲးစၢးခွဲစီကွံာ် (ဖျါလၢ အဝဲဒွါဘၣ်အၢတၢ်) တၢ်အကပုာ်ဒီး စဲဘူးစဲထီအသးလၢ သ့ၣ်ဘၣ်ခိၣ်န့ၣ်လီၤ. ယဖိတဖၣ်န့ၣ် သၣ်ဝံၤလီၤဘဲဝဲဒၣ် ဘၣ်ဆၣ် တဃုထၢဝဲဒၣ်လၢ ကဃ့တၢ်မၤစၢၤဘၣ်. လၢတၢ်ယူာ်ဃီၤစုလၢ တၢ်သန့ၤသးအပူၤအလီၢ်န့ၣ်, အဝဲသ့ၣ်ဃုထၢတၢ်သဘျ့လီၤ. ဒီးတၢ်အစၢန့ၣ် လ့ၤတက့ၤ တမ့ၢ် တၢ်ဖီအီၣ်တ့ၤအီၣ် လၢအမုာ်အလၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢပှၤကညီအကျိၤကျဲန့ၣ်, ဖိသၣ်တဖၣ် ကဘၣ်ဒိၣ်ထီၣ်လၢတၢ်သန့ၤ ဆူတၢ်သဘျ့န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ်လၢ ပတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲဒီးယွၤတခီန့ၣ်, တၢ်ဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤ အခီပညီမ့ၢ်ဝဲ တၢ်သုးအသး လၢတၢ်သဘျ့ ဆူတၢ်သန့ၤသး လၢယွၤအလိၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢပမၤလိဂဲၤလိ ပတၢ်သန့ၤသးအဂီၢ်လီၤ. ဖဲကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးသိၣ်လိအပျဲၢ်အဘီၣ်တဖၣ်, ဃုာ်ဒီး ပဝဲခဲလၢာ်လၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤအီၤတဖၣ်,…

ကူၣ်သ့ မ့တမ့ၢ် ကူၣ်တသ့

ဖဲယသးအိၣ်အနံၣ်(၁၀)န့ၣ်, ယဟဲက့ၤစိာ်ယသကိးတဂၤ အကဲးစဲးလီလုၤ(cassette tape)လၢအအိၣ်ဒီး ခ့ခါခရံာ်ဖိအတၢ်သးဝံၣ် ဆူဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. ယပၢ်လၢအမ့ၢ်ပှၤလုာ်ဒိၣ်ထီၣ် လၢပှၤဟံၣ်ဒူၤ ဘၣ်ဆၣ် ကဲထီၣ်က့ၤခရံာ်ဖိ ဒီးတုၤဆူတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤတဂၤ တဘၣ်အသးဘၣ်. အဝဲသးလီဒၣ်ဝဲ တၢ်ဘါအတၢ်သးဝံၣ် လၢအိၣ်လၢပဟံၣ်အပူၤတဖၣ်လီၤ. ယတဲနၢ်ပၢၢ်အီၤ လၢတၢ်အံၤဘၣ် တၢ်ထုးထီၣ်လၢခရံာ်ဖိပှၤဒ့တၢ်တဖုနာ်သက့ အသးတလဲလိာ်ဘၣ်. တစိၢ်ဖိ အဝဲဟ့ၣ်ကူၣ်ယၤလၢ ယကဒိကနၣ်အီၤတနွံ ဒီးတၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်အံၤ မ့ၢ်အမၤဘူးထီၣ်ယၤဒီးယွၤ မ့တမ့ၢ် မ့ၢ်အမၤယံၤထီၣ် ယၤဒီးယွၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပတၢ်အိၣ်မူပူၤ တၢ်အိၣ်အါမးလၢ အိၣ်ဖျါဘၣ်လီၤ မ့တမ့ၢ် အကမၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အါဘျီပဘၣ်ဂဲၤလိာ် ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်လၢ ပဘၣ်တဲးလိာ်ဃိလိာ်ပသးလီၤ (ရိမ့ၤ ၁၄:၁-၁၉). လၢတၢ်ဆၢတဲာ် ပကဘၣ်မၤအီၤဒ်လဲၣ်န့ၣ် ပဘၣ်ဃုတၢ်ကူၣ်သ့ လၢယွၤအကလုၢ်ကထါလီၤ. စီၤပီလူးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ပှၤနာ်တၢ်လၢအ့းဖ့းစူးတဖၣ်လၢ တိၢ်သုသးဒ်သိး သုလဲၤကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စုးတၢ်(အိၣ်မူ) တမ့ၢ်ဘၣ်ဒ်ပှၤဟးဂီၤဖိအသိးဘၣ်, မ့ၢ်ဒ်ပှၤကူၣ်တၢ်သ့အသိးန့ၣ်လီၤ (အ့း ၅:၁၅). ဒ်မိၢ်ပၢ်လၢအဂ့ၤအသိး စီၤပီလူးသ့ၣ်ညါဝဲလၢ အိၣ်ဝဲဖဲန့ၣ် ဒီးကဟ့ၣ်ကူၣ်နဲၣ်ကျဲလၢ တၢ်မၤသကိးကတီၢ်န့ၣ် တသ့ဝဲဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်ဘၣ် “ပှ့ၤက့ၤအဆၢကတီၢ် မ့ၢ်လၢမုၢ်နံၤတဖၣ် အၢသီဝဲအဃိ”…

တၢ်ကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤရဲၣ်ကျဲၤ ဒီးယွၤအတၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲတၢ်

ဖဲခရံၥ်နံၣ်ခံကထိအတီၢ်ပူၤ, တၢ်မၤသကိး ပနံၣ်တၢ်ကၤဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ငါလီၤအီၣ်တၢ်ဂီၤမူလၢအ့ထၢၣ်နဲးပှာ်ဘျးစဲ(internet)အပူၤအခါ, ကိပနံၣ်(company)လၢဒိၣ်ထီၣ်သီတခါ အဲၣ်ဒိးဆါဝဲအကိပနံၣ်ဆူ ဘလီးဘးစထၣ်(Blockbuster), (ကိပနံၣ်လၢအဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ်အခါ မၤဝဲ တၢ်မၤဖးဒိၣ်ဘၣ်ဃးဒီး ဟံၣ်ဃီတၢ်ဂီၤမူ ဒီးဘ့းဒယိၤက့(video game)သ့ၣ်တဖၣ်) လၢဒီလၣ် အကကွဲၢ် ၅၀ န့ၣ်လီၤ. နဲးဖလ့း(စ) (Netflix)ကိပနံၣ် မၤန့ၢ်ဝဲ ၦၤမၤသကိးတၢ် ၃၀၀,၀၀၀ အခါ ဘလီးဘးစထၣ် မၤန့ၢ်ဝဲလၢအကကွဲၢ်တဖၣ် အကကွဲၢ် န့ၣ်လီၤ. အဝဲဒၣ်ညိကွံၥ်ဝဲဒီး ဟ့ၣ်လီၤ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဆူ ကိပနံၣ်ဆံးဖိနဲးဖလ့း(စ)လၢကပှ့ၤဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်အစၢဟဲထီၣ်လၢခ့ခါအကတီၢ်ခဲအံၤ နဲးဖလ့း(စ)အိၣ်ဒီး ၦၤပှ့ၤသကိးတၢ်ကမျၢၢ် အါန့ၣ်အကကွဲၢ် ဒီးအလုၢ်အပှ့ၤအိၣ်ဝဲ အကဘီ ၂၀၀ န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ် ဘလီးဘးစထၣ်တခီ ဟါဂီၤလီၤမၢ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ပဝဲဒၣ်ကိးဂၤ ပတယၥ်ဆိခါဆူညါ တၢ်ကမၤအသး တသ့နီတဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်လ့ပစီလၢအလီၤဘၣ်ၦၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲတၢ်နၥ်န့ၢ်လီၤတၢ်လၢ ပဟံးဃၥ်ပၢဆှၢ ပတၢ်အိၣ်မူဒီး ပတၢ်ကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢခါဆူညါအဂီၢ် တၢ်ကကဲထီၣ် လဲၤထီၣ်လဲၤထီဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်မၢဖိစီၤယၤကိၥ် စံးဝဲလၢယၤကိာ် ၄:၁၄ အပူၤ, “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ…

လီၤဂာ်ဒီးတၢ်သံကျံအကူၣ်တဖၣ်

ယမၤ ကမၢကမၣ်ဆူယမါလၢ မူးသးဖှံအလံာ်ပျဲက့ၣ်လီၤႉ ပှၤသး၀ံၣ်တၢ်လၢ အအိၣ်၀ဲဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်အါအံၤ ဘၣ်တၢ်ပိာ်ထိၣ်အခံ ဃုာ်ဒီး ကိၣ်လိၣ်ရၠာစးၣ်ဒိၣ် အတၢ်ဒ့ တၢ်အူတဖု ဒီးမူးသးဖှံအလီၢ်တခီမ့ၢ်၀ဲ ာၠအခ့ူနျျ လနညကန ၠအ ှ ူနိ ှ ူသခုျ တၢ်သူၣ်ထီၣ် တဖျၢၣ်လၢ တအိၣ်ဒီးအခိၣ်ဒုး‚ တၢ်သူၣ်ထီၣ်အီၤ ဖဲလၢၢ်ဖးဒိၣ်ခံဖျၢၣ်အဘၢၣ်စၢၤ‚ အဟီၣ်ခိၣ် အလဲၢ် ၃၀၀‚ တၢ်လီၢ်အကစီၤထီၣ်‚ အိၣ်၀ဲပီၣ်လဲၣ်အမဲာ်ဖံးအဖီခိၣ် လၢပ့ၣ် ၆၀၀၀ လီၤႉ တၢ်ဒ့တၢ်အူတဖုအံၤ ဒ့၀ဲတၢ်သး၀ံၣ်လၢပျၢၤ‚ လၢတၢ်တူၢ်လိာ်အီၤ ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ် ‘‘ခူၠျျငခ ျသညါ’’ အယုၢ်အါမးလီၤႉ တၢ်သး၀ံၣ်လၢအဒ့၀ဲလၢခံကတၢၢ် မ့ၢ်၀ဲ ‘‘ခူၠျျငခ ့ပာည ’’ လၢပျၢၤလံာ်တၢ်သး၀ံၣ်ယွၤလၢ အမံၤဟူသၣ်ဖျါၣ် ဃံလၤ၀ဲၣ် အထီၣ်အလီၤအိၣ်၀ဲဒီး တၢ်သီၣ်အမုာ်အဃိ စိာ်ထီၣ်က့ၢ်ပသး ဆူတၢ်လီၢ်အယံၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ
တၢ်အိၣ်ဒံး၀ဲတမံၤလၢ အဃံအလၤ၀ဲလၢအဘၣ်ဃးဒီး နိးတဖၣ်လၢ တၢ်ဒ့အီၤ ဒီးသး၀ံၣ်အီၤ အိၣ်၀ဲဒီးအသီၣ်အမုၢ် တၢ်ဒ့တၢ်အူအပီးအလီအကလုာ်ကလုာ်ၣ်လီၤႉ ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူး ပညိၣ်ဃီၤအစုဆူ‚ တၢ်သီၣ်မုာ်ဒီး…

ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ်ဒီးတၢ်ခံးတၢ်နၤ

ဖဲ ၁၉၆၀ နံၣ်ခၢၣ်သးၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်နုာ်လီၤဆူ လၢၢ်ကအိ (ခၠလန) လၢအလီၤဆီလိာ်သးအပူၤ‚ ဖဲပှၤဃုထံတၢ်တဖၣ် ပိာ်ထွဲ အ၀ဲသ့ၣ် အီၣ်အီၣ်လီၤႉ လၢအကျါတဂၤ‚ အိၣ်ဆိးလၢ တၢ်ခံးကျါလၢ ၈၈ သီၣ်လီၤႉ တဂၤဆိကမိၣ်လၢအမံတယူာ်ဖိ ဒီးဘၣ်ဆၣ် ထံၣ်သ့ၣ်ညါ၀ဲလၢ အမံဘၣ်နၣ်ရၠာစးံၣ် ၃၀ န့ၣ်လီၤႉ တၢ်ခံးတၢ်နၤ မ့ၢ်တၢ်လၢ အမၤသဘံၣ်ဘုၣ် တၢ်လီၤႉ
ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် ထံၣ်လီၤအသးလၢ အအိၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်ခံးကျါ ဖဲအဘၣ် တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်အ၀ဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ် အိၣ်ခိးတၢ်တလီၤတံၢ်လၢ မ့ၢ်တၢ်မနုၤ ကမၤအသးလၢလဲၣ်န့ၣ်လီၤႉ ၀ံယ့ှှါယၤစူးကါ တၢ်ခံးတၢ်နၤ ဒ်တၢ်အဒိတမံၤလၢ အ၀ဲသ့ၣ် အသူၣ်အသး သဘံၣ်ဘုၣ်ဒီးကျဲတဘိလၢ အတဲဖျါထီၣ် ကစၢ်ယွၤ အတၢ် စံၣ်ညီၣ် (ယ့ှှါယၤ ၈း၂၂) န့ၣ်လီၤႉ လၢခါလၢအပူၤကွံာ်‚ ပှၤအဲၤကူပတူးဖိတဖၣ် ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဘၣ် တၢ်ခံးတၢ်နၤဒ်တၢ်မၤတံာ်တာ်တၢ်တမံၤ (၂ မိၤ ၁၀း၂၁-၂၉) လီၤႉ အခဲအံၤၣ်လီၤႉ
ဘၣ်ဆၣ်ၣ် ထံၣ်ဘၣ်လံ…

မူတၢ်မူဒ်အလီၤဂာ်ဒီးမုၢ်ဂီၤ

ဖဲယဒိးကဘီယူၤဒီး လဲၤတၢ်လၢတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲလၢ တၢ်ဆၢကတီၢ်လီၤဆီလိာ်သး တဖၣ်ၢ်ၣ်လီၤႉ ယဆိကမိၣ်လၢ ယဂုာ် ကျဲးစၢးတ့ၢ်လံကိးမံၤဒဲးလီၤႉ လၢတၢ်အိၣ်သးတဘျီၣ် လီၤႉ ဒ်သိးကအီၣ်ဟါတၢ်အီၣ် ဒ်ပှၤဒိးသကိးကဘီယူၤတဖၣ်အလီၢ်ၢ်အဂီၢ်လီၤႉ တၢ်ဆၢကတီၢ်တဖၣ်လၢ တၢ်ဘၣ်ဒုၣ်တၢ်အီၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအကီခဲဒီး ဂီၤတၢ်အီၣ်လၢအဟဲတုၤဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ် တချုးဖဲကဘီယူၤ စံၣ်လီၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢတၢ်ဆၢမိၣ်န့ၢ်သးလီဘၣ်ဒိၣ်ဒိၣ်လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်ၣ် ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်ကစီဒီလီၤႉ တၢ်အံၤ ဆီၣ်တ့ှူၤယနီၢ်ခိနီၢ်ကစၢ် ဒ်နၣ်ရၠာစးံၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဆၢကတီၢ်ဆူ တၢ်လီၢ်အသီတတီၤ အတၢ်ဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤႉ
စီၤပီလူးသ့ၣ်ညါလၢ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ့်ှှူး မ့ၢ်ပှၤတဖၣ်လၢ အလီၣ်ဖျါ ထီၣ်နီၢ်နီၢ်ခရၠာစးံာ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ဒီးအလီၢ်အိၣ်လၢ အ၀ဲသ့ၣ်ကဘၣ်မူလၢ အခါထီၣ်ခီၣ်ကါ ဃုာ်ဒီးပှၤလၢအအိၣ်လၢအဃၢၤ၀း၀းတဖၣ်န့ၣ်လီၤႉ လၢသီန့ၣ်‚ သု (အ၀ဲသ့ၣ်) မ့ၢ်တၢ်ခံးဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ ဒီးအ၀ဲသ့ၣ် ကလီၤဂာ်ဒီး တၢ်မနုၤန့ၣ်လဲၣ်ႉ စီၤပီလူး လဲၤကဒီးတၢ်ဆူညါ ဒ်သိးကမၤပှဲၤတၢ်အက့ၢ်အဂီၤအံၤ ဒ် ‘‘တၢ်ကပီၤအတၤသၣ်မ့ၢ်ကယဲၢ်တၢ်မၤဂ့ၤဒီး တၢ်တီတၢ်လိၤ ဒီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလီၤ’’ (း၉) ႉ
ယမံယဲ ဖဲတၢ်အီၣ်ဟါတၢ်အီၣ်ကတီၢ်န့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်လၢအဖျါလၢ ယတထံတဆးလၢ ပှၤလၢအဒိးဃုာ်ကဘီယူၤဒီးယၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤႉ မုၢ်နၤယိာ်အကတီၢ် မ့ၢ်တုၤလၢဟီၣ်ခိၣ်‚ ဘၣ်ဆၣ်ဒ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရၠာစးံာ်အသိးၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤ…

တၢ်ရၠာစး့လိာ်သကိးသးလၢခရၠာစးံာ်အပူၤ

ဟါဘဲးဖၠၣ်စိမိၤလၢ တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်လၢ ပှၤနီၢ်ဒိၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤဖးထီၣ်လၢ အယံာ်နံၣ်လၢအဆံတဖၣ်အဆံၣ်လီၤႉ တၢ်ဃုထံ စးထီၣ်သး လၢ က့ှူၢ်တဖုလၢ အနီၣ်ဂံၢ်အိၣ် ၂၆၈ လၢ အမ့ၢ်ပှၤဖၠၣ်စိမိၤ ခံနံၣ်တနံၣ် လၢဟါဘဲး ဖၠၣ်စိမိၤ‚ ဖဲ ၁၉၃၀ နံၣ်၀ံၤအလီၢ်ခံၣ်လီၤႉ ပှၤဃုထံတၢ်ဖိ တဖၣ် ထံၣ်လိာ်သးဒီး သံကွၢ်သံဒိးတၢ်လၢ ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤဒီး မၤလီၤတံၢ်အ၀ဲသ့ၣ် အတၢ်ကွဲးနီၣ်လၢ အဘၣ်ထွဲဒီးကသံၣ်ကသီလၢပူၤကွံာ်စှၤနံၣ်န့ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသ့ၣ်ထံၣ်ဘၣ် လၢ တၢ်ရၠာစး့လိာ်သးဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်မ့ၢ် တၢ်ဂ့ၢ်လၢ အလုၣ်ဘၢတၢ်အဒိၣ်ကတၢၢ်တမံၤ လၢ တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီဒီး တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ခ@န့ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤ အစၢဟဲဟးထီၣ်လၢ ဖဲလၢပမ့ၢ်က၀ီၤဃာ်ပသးဒီး ပှၤလၢပ့ကၢးရၠာစး့အီၤတဖၣ်အဃိၣ်လီၤႉ
တၢ်အံၤဟဲဖျါထီၣ်လၢ တၢ်ဆဲးကပီၤထီၣ်တၢ်လၢ စီၤပီလူးပာ်ဖျါထီၣ် ဖဲ ဖံလံးပံၤ အဆၢဒိၣ် ၁ အပူၤန့ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်ကွဲးအီၤလၢဃိာ်ပူၤ‚ စီၤပီလူး မၤစၢၤတၢ် မ့ၢ်တသ့၀ဲဘၣ်ဆၣ်‚ စံးဘၣ်အတံၤသကိးတဖၣ်လၢ အ၀ဲစံးဘျုးယွၤ ခီဖျိအ၀ဲသ့ၣ်‚ ဖဲအသ့ၣ်နီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်ကိးစုဒဲး‚ ဃ့ထုကဖၣ်လၢ ‘တၢ်သးခုတထံၣ်ဃီ’ (း၄) လီၤႉ ဘၣ်ဆၣ်…