ဖဲခရံၥ်နံၣ်ခံကထိအတီၢ်ပူၤ, တၢ်မၤသကိး ပနံၣ်တၢ်ကၤဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ငါလီၤအီၣ်တၢ်ဂီၤမူလၢအ့ထၢၣ်နဲးပှာ်ဘျးစဲ(internet)အပူၤအခါ, ကိပနံၣ်(company)လၢဒိၣ်ထီၣ်သီတခါ အဲၣ်ဒိးဆါဝဲအကိပနံၣ်ဆူ ဘလီးဘးစထၣ်(Blockbuster), (ကိပနံၣ်လၢအဆၢကတီၢ်ဖဲန့ၣ်အခါ မၤဝဲ တၢ်မၤဖးဒိၣ်ဘၣ်ဃးဒီး ဟံၣ်ဃီတၢ်ဂီၤမူ ဒီးဘ့းဒယိၤက့(video game)သ့ၣ်တဖၣ်) လၢဒီလၣ် အကကွဲၢ် ၅၀ န့ၣ်လီၤ. နဲးဖလ့း(စ) (Netflix)ကိပနံၣ် မၤန့ၢ်ဝဲ ၦၤမၤသကိးတၢ် ၃၀၀,၀၀၀ အခါ ဘလီးဘးစထၣ် မၤန့ၢ်ဝဲလၢအကကွဲၢ်တဖၣ် အကကွဲၢ် န့ၣ်လီၤ. အဝဲဒၣ်ညိကွံၥ်ဝဲဒီး ဟ့ၣ်လီၤ တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဆူ ကိပနံၣ်ဆံးဖိနဲးဖလ့း(စ)လၢကပှ့ၤဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်အစၢဟဲထီၣ်လၢခ့ခါအကတီၢ်ခဲအံၤ နဲးဖလ့း(စ)အိၣ်ဒီး ၦၤပှ့ၤသကိးတၢ်ကမျၢၢ် အါန့ၣ်အကကွဲၢ် ဒီးအလုၢ်အပှ့ၤအိၣ်ဝဲ အကဘီ ၂၀၀ န့ၣ်လီၤ. မ့မ့ၢ် ဘလီးဘးစထၣ်တခီ ဟါဂီၤလီၤမၢ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ပဝဲဒၣ်ကိးဂၤ ပတယၥ်ဆိခါဆူညါ တၢ်ကမၤအသး တသ့နီတဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်လ့ပစီလၢအလီၤဘၣ်ၦၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲတၢ်နၥ်န့ၢ်လီၤတၢ်လၢ ပဟံးဃၥ်ပၢဆှၢ ပတၢ်အိၣ်မူဒီး ပတၢ်ကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢခါဆူညါအဂီၢ် တၢ်ကကဲထီၣ် လဲၤထီၣ်လဲၤထီဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်မၢဖိစီၤယၤကိၥ် စံးဝဲလၢယၤကိာ် ၄:၁၄ အပူၤ, “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ သုသးသမူန့ၣ်, … မ့ၢ်တၢ်ဘှ့ၣ်လၢအအိၣ်ဖျါတစိၢ်ဖိ, ဒီးလၢအလီၢ်ခံန့ၣ် ဒံကွံၥ်ဝဲလီၤ” န့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ်မူတဖၣ်န့ၣ် ဖုၣ်, ချ့မးဒီး မ့ၢ်တၢ်ဟးဂီၤညီ, အါန့ၣ်ဒိၣ်န့ၣ် ပတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကွၢ်စိကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤရဲၣ်ကျဲၤတၢ်လၢခါဆူညါအဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လိၣ်နီၢ်နီၢ်ဘၣ်ဆၣ် ပဆိကမိၣ်လၢပဟံးဃာ်ပၢဆှၢတၢ်န့ၢ်ဝဲသ့ဝဲအံၤ မ့ၢ်တၢ်ဆိကမိၣ်လၢအၢသီဝဲလီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ စီၤယၤကိၥ် ဒုးဟ့ၣ်ပလီၢ်ၦၤလၢအဆၢဖိ ၁၆ ပၥ်ဖျါဝဲ “…သုစံးထီၣ်ပတြၢၤလီၤသုသးလၢ သုပၥ်သုသးကဖၢလၢအဃိလီၤ, ကယဲၢ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤ ဒ်န့ၣ်သိးန့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်အၢတၢ်သီခဲလၢၥ်” န့ၣ်လီၤ.

ကျဲလၢပကဟးဆှဲးတၢ်ဒဲးဘးကျဲအကျိၤအကွၢ်ဒ်သိးန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်အိၣ်မူ မၤသကိးတၢ်ဒီးယွၤ လၢတၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်ဆၢက့ၤအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်စံးဘျုးဆၢက့ၤယွၤအဘျုးန့ၣ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤၦၤလၢယွၤမ့ၢ် “ကယဲၢ်တၢ်ဟ့ၣ်အဂ့ၤအဝါ ဒီးကယဲၢ်တၢ်ဟ့ၣ်အလၢအၦဲၤအခီၣ်ထံးခီၣ်ဘိ”န့ၣ်လီၤ(ယၤကိၥ် ၁:၁၇). လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ ဖဲပဟဲဃီၤဆူ ယွၤအအိၣ်န့ၣ် ဒီးတမ့ၢ်ထဲ ပကဃ့အီၤလၢကဆိၣ်ဂ့ၤ ပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ, တၢ်ကူၣ်ထီၣ်ဖးလီၤတၢ်လၢ ခဲအံၤဒီးခါဆူညါအဂီၢ် တကးဒ်န့ၣ် ပကဘၣ်ဃ့စ့ၢ်ကီး ကမၤစၢၤဟ့ၣ်ဂံၢ်ဘါ ၦၤလၢ ပကမၤသကိးတၢ်ဒီးအတၢ်မၤပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ထုကဖၣ်အခီပညီ ဒ်ယၤကိၥ် ၄:၁၅ အပူၤ ၦၤကွဲးလံၥ်စံးဝဲ, “မ့ၢ်ဘၣ်ကစၢ်အသး” အသိးန့ၣ်လီၤ.