စဲး(Zach)မ့ၢ်ၦၤလၢအိၣ်ဒီး မဲၥ်နံၤကမှံ, အသးဆးဒီး ဘၣ်တၢ်ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးအီၤ လၢၦၤအါဂၤ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, လၢတၢ်ခူသူၣ်အပူၤ, အဝဲဘၣ်ဟူးဂဲၤဝဲဒီးတၢ်သးဟးဂီၤ ဖးဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲကူၣ်သံလီၤသးလၢအသးအိၣ်တဆံယဲၢ်နံၣ်ဝံၤ,အဝဲအမိၢ်လၢ အမ့ၢ်, လီၣ်ရံၣ်(Lori) တဲဖျါထီၣ်အဂ့ၢ်လၢ “ၦၤဒ်သိးအီၤတဂၤ ကတုၤဆူ တၢ်အကတၢၢ်ဒ်သိးအံၤန့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်လၢ ပနၢ်ပၢၢ် တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. စဲး… တမ့ၢ်ၦၤလၢ အဘၣ်ဃးလၢတၢ် ကမၤသံလီၤသး န့ၣ်ဘၣ်”. တၢ်အကတီၢ်တဖၣ်အိၣ်ဝဲ လၢတၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်အပူၤ ဖဲလီၣ်ရံၣ်ပၥ်ထီၣ် အတၢ်သးအုးဆူကစၢ်ယွၤ အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲလၢ, အတၢ်သးအုးယိာ်ယိာ် ဖဲတၢ်ကူၣ်သံလီၤသးအံၤအလီၢ်ခံ မ့ၢ်တၢ်သူၣ်အုးသးအုးအပတီၢ် မ့ၢ်တၢ်အပတီၢ်လၢအလီၤဆီ ဒီတခါ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, အဝဲဒီးအဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ်, မၤလိန့ၢ်တၢ်သန့ၤထီၣ်သး ဆူကစၢ်ယွၤအအိၣ်, ဃုၥ်ဒီးၦၤဂုၤၦၤဂၤ အတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ဒီးအခဲအံၤ, အဝဲသ့ၣ် စူးကါအတၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ပၥ်ဖျါထီၣ်တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ ဆူၦၤဂုၤၦၤဂၤလၢအဘၣ် ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဒီး တၢ်သးဟးဂီၤဖးဒိၣ်န့ၣ်လီၤ.

လီၣ်ရံၣ်အမီထိၣ်မ့ၢ် “တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ ဒီးတၢ်သန့ၤထီၣ်သးလၢယွၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆိကမိၣ်အံၤ မ့ၢ်စ့ၢ်ကီးတၢ်လၢ ပထံၣ်ဘၣ်အီၤလၢ လံၥ်စီဆှံအလီၢ်လံၤ အတၢ်ဂ့ၢ်လၢအမ့ၢ် လံၥ်နီၢ်ရူၤသးအပူၤန့ၣ်လီၤ. နီၢ်ရူၤသး ၁:၃-၅ စံးဝဲ, နီၢ်နၤဧမံအဝၤ ဒီးအဖိခွါ ခံဂၤသံလဲၤပူၤကွံၥ်အီၤ ဒီးအဖိခွါတဂၤန့ၣ် မ့ၢ်ၦၤလၢအဒိးတ့ဒိးဖျီအသးဒီးနီၢ်ရူၤသးန့ၣ်လီၤ. နီၢ်နၤဧမံကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်တၢ်သးအုးဒီး တၢ်သးဟးဂီၤ, မၢဆူၣ် နီၢ်ရူၤသးလၢကက့ၤကဒါက့ၤဆူ အဒူၣ်ဖိထၢဖိအအိၣ်, ဒ်သိးကဒိးန့ၢ် တၢ်ကဟုကယၥ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. နီၢ်ရူၤသးမ့ၢ်တူၢ် ဘၣ်တၢ်သးအုးဘၣ်ဆၣ်, အိၣ်စဲဘူးဒီးအမံၤၦၢ် ဒီးအၢၣ်လီၤသး လၢကအိၣ်ဒီး အမံၤၦၢ်ဒီးကကွၢ်ထွဲအီၤလီၤ (:၁၄-၁၇). အဝဲသ့ၣ် က့ၤကဒါက့ၤဆူ ဘ့ၤသလ့ဃ့ၣ်, လၢအမ့ၢ်နီၢ်နၤဧမံအတၢ်အိၣ်ဆိးလီၢ်, ဖဲန့ၣ် နီၢ်ရူၤသးတဂၤ ကကဲထီၣ် ၦၤလၢအဟဲလၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်အဲၣ်လိၥ်ကွံလိၥ်သး ဒီးသန့ၤလိၥ်သး ကဒဲကဒဲ, ဒီးကစၢ်ယွၤမၤၦဲၤတၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ (၂:၁၁-၁၂).

ဖဲပဘၣ်တၢ်သူၣ်အုးသးအုးအကတီၢ်, ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ်အိၣ်ဂၢၢ်ကျၢၤ လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ထီဘိ အဝဲအိၣ်ဒီးၦၤ ဒ်သိးပကသန့ၤထီၣ်ပသးန့ၣ် လီၤဂၥ်ဒ်ပသန့ၤထီၣ် ဒီးအဲၣ်လိၥ်ကွံလိၥ်ပသးဒီးၦၤဂုၤၦၤဂၤ လၢအတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါအပူၤန့ၣ်လီၤ.