ယမါၡါလ့ၣ်(Shirley)အတၢ်ကိးပသူထီၣ်ဝဲလၢတၢ်သးခုအပူၤ ဖဲအအိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ဟံၣ်အဖီလၥ် ဟီၣ်ခိၣ်လၥ်ဒၢးအပူၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆၢကတီၢ်အါနၣ်ရံၣ်အတီၢ်ပူၤ အဝဲဘၣ်ဂုၥ်ကျဲးစၢးဂဲၤလိၥ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ကစီၣ်အလံၥ်ပရၢအတၢ်မၤဒီးကမၤဝံၤဝဲအဂီၢ် ကတဲၥ်ကတီၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဆူညါကဘၣ်ဆဲးမၤဝဲဒၣ်အဂီၢ်န့ၣ် လၢတၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤဒီး တၢ်တလီၤတံၢ်လီၤဆဲးအပူၤ အဝဲဃ့ဘါထုကဖၣ် တၢ်ဆူကစၢ်ယွၤအအိၣ် လၢတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အတံၤသကိးတဖၣ် လၢဖ့း(စ)ဘိး(Facebook)အပူၤစ့ၢ်ကီး ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဝဲ တၢ်မၤစၢၤအဃိ ခီဖျိ တၢ်မၤသကိးတၢ်အပူၤ တၢ်ကစီၣ်လံၥ်ပရၢအတၢ်မၤန့ၣ် ဝံၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်အိၣ်မူအပူၤ တၢ်ကစီၣ်လံၥ်ပရၢအတၢ်မၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤအဆံး ဘၣ်ဆၣ် (တမ့ၢ်တၢ်အဆံးလၢအဘီၣ်အညီဘၣ်). ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်သးအ့န့ဒီး တၢ်ဘၣ်ယိၣ် တၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤ တၢ်သးတံၥ်တၥ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် နကမ့ၢ်မိၢ်ပၢ်လၢဘၣ်လဲၤခီဖျိတၢ်ကွၢ်ထွဲလုၢ်ဒိၣ်ထီၣ် ဖိသၣ်ဆံး အဆိကတၢၢ်တဘျီ အကတီၢ်, နကမ့ၢ်ကၠိဖိ ၦၤမၤလိတၢ်ဖိတဂၤ လၢဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ် တၢ်မၤလိတၢ်တၤ တၢ်အသီ, လၢတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တကပၤ, နကမ့ၢ်ၦၤတဂၤလၢ ဘၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်သူၣ်အုးသးအုးဖးဒိၣ် ခီဖျိၦၤလၢနအဲၣ်တဂၤဂၤ သံလဲၤပူၤကွံၥ်နၤအဃိ, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး နကလဲၤခီဖျိကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဟံၣ်ဃီ, တၢ်ဖံးတၢ်မၤ ဒီးကစၢ်ယွၤ တၢ်မၤအပူၤ တၢ်တၤတၢ်တမံၤမံၤန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီဘျီလၢ တၢ်တဆိကမိၣ်အပူၤ, ပလဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲန့ၣ် ဒ်ယၤကိၥ် ၄:၂ ပၥ်ဖျါဝဲအသိး “မ့ၢ်လၢပတဃ့တၢ်မၤစၢၤ လၢကစၢ်ယွၤ အအိၣ်”အဃိန့ၣ်လီၤ.

စီၤပီလူး ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲ ၦၤဖံလံးပံၤဖိလၢအပိၥ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးဒီးပဝဲနၤယၤအဂီၢ် ဖံလံးပံၤ ၄:၆ အပူၤစံးဝဲ “သုတဘၣ်ယိၣ်တၢ်နီတမံၤတဂ့ၤ, မ့မ့ၢ်လၢတၢ်ကိးမံၤဒဲးန့ၣ် လၢတၢ်ထုကဖၣ်, ဒီးလၢတၢ်ဃ့ကညးအိၣ်ဒီး တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤတၢ်အဘျုးအဖှိၣ်အပူၤန့ၣ် ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါယွၤလၢ သုတၢ်အဲၣ်ဒိးတဖၣ်န့ၣ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ ဒုးသ့ၣ်ညါၦၤဖဲ ပလိၣ်ဘၣ်တၢ်အဆၢကတီၢ် တၢ်လၢပကမၤဆၢ အဆိကတၢၢ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ တၢ်သဘံၣ်ဘူၣ်အိၣ်ထီၣ်အဆၢကတီၢ် ပလိၣ်ဘၣ် ထါသးဝံၣ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢ အမ့ၢ် “တံၤသကိးသးဘိမ့ၢ်ယ့ၣ်ၡူး – အိ, ပဘျုးပဖှိၣ် လီၤမၢ်ကွံၥ်, ဒီးပနါစိၤတူၢ်တၢ်ဖှီၣ်, မ်တၢ်ကၢၣ်ပထုကဖၣ်န့ၣ် ဒီးတတဲပဂ့ၢ်ပကျိၤ… ” န့ၣ် ကဘၣ်အိၣ်ဝဲ လၢကဘၣ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ ၦၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢကစၢ်ယွၤန့ၣ်ဒီး ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်, အဝဲကဒုးနဲၣ်ၦၤဆူ ၦၤလၢကမၤစၢၤၦၤအအိၣ်ဒ်သိး ပကဃ့တၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.