ကၠဲး(Jack)သ့ၣ်ညါ ကဘၣ်ဆီလီၤပာ်လီၤ လ့ၣ်မ့ၣ်အူ လၢကျဲအဘၣ် ဘၣ်လီၤ. လၢခွံနံၣ်အတီၢ်ပူၤ, တၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤ လ့ၣ်မ့ၣ်အူကဟၣ်လၢ အတွံၢ်လ့ၣ်မ့ၣ်အူ လၢဝ့ၢ်အံၣ်တဲၣ်ဟး (Uitenhage), အဲဖြၤကၤကလံၤစိးသန့န့ၣ်, အဝဲတမၤကမၣ်ဝဲနီတစုဘၣ်.

ကၠဲး မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး ခၠၣ်ကမၣ် ဘၤဘူ (Chacma Baboon) တၤအုးဖးဒိၣ်တဒုန့ၣ်လီၤ. အဝဲဘၣ်တၢ် ကဟုကယာ်အီၤ လၢကၠ့(မ)(စ)ဝဲး(ဒ)(James Wide) လၢအနဲၣ် လ့ၣ်မ့ၣ်အူကျဲအဃိ, အဝဲမၤစၢၤကဒါက့ၤ ကၠ့(မ)(စ) န့ၣ်လီၤ. ကၠ့(မ)(စ)ဝဲး(ဒ) လီၤမၢ်ကွံာ် အခီၣ်ခံခီလၢာ်, ဖဲလၢအလီၤဃံၤလၢ လ့ၣ်မ့ၣ်အူသိလ့ၣ် အမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ.

အဝဲသိၣ်လိ ကၠဲး ဒ်သိးကမၤစၢၤအီၤ, ဒီးကွၢ်ထွဲ ဟံၣ်ကပိာ်ကပၤန့ၣ်လီၤ. ဒီးတယံာ်ဘၣ်ဒီး ဒ်သိး ကၠဲးမၤစၢၤအီၤလၢ တၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤ, ဃုာ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်ဆီၣ်ထီၣ်ဆီၣ်လီၤ စုဟံး ဒ်သိး ကဆှၢလ့ၣ်မ့ၣ်အူအကျဲအကျိၤ ဒ်တၢ်ပနီၣ်ပာ်ဖျါဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ.

လံာ်စီဆှံတဲဘၣ်ပှၤလၢ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိအဂၤတဒု လၢအမၤစၢၤပှၤတဂၤ, လၢကျဲလၢ အလီၤကမၢကမၣ်, လၢအမ့ၢ် စီၤဘံးလၣ် အကသ့ၣ်ယီၤလီၤ. စီၤဘံးလၣ် မ့ၢ်ဝံတဂၤ လၢအတဘူၣ်ယွၤ ဘါထီၣ်ယွၤ, လၢအမၤန့ၢ်တၢ်လၢ စီၤပၤတဂၤ လၢအတိာ်တၢ်လၢ တၢ်ကမၤဆါ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်လီၤ. ဖဲစီၤဘံးလၣ် ဒိးထီၣ်အကသ့ၣ်ယီၤဒီး လဲၤတၢ် ဆူတၢ်ကမၤစၢၤ စီၤပၤအံၤ, “ယွၤအဲးထီၣ် ကသ့ၣ်ယီၤအထးခိၣ်” ဒီးကတိၤတၢ်ဆူ စီၤဘံးလၣ်န့ၣ်လီၤ (၄ မိၤ ၂၂:၂၈). တၢ်ကတိၤလၢအဟဲထီၣ်လၢ ကသ့ၣ်ယီၤအထးခိၣ်, မ့ၢ်တၢ်တမံၤလၢ ကစၢ်ယွၤ ကအိးထီၣ် “စီၤဘံးလၣ်အမဲာ်” (:၃၁), ဒုးပလီၢ်အီၤလၢ တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်, ဒီးတြီဆၢအီၤ ထီဒါ တၢ်ကမၤဆါအပှၤဂီၢ်မုၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၤဘူတၤအုးဖးဒိၣ်တဒုလၢ အမၤတၢ်လၢ လ့ၣ်မ့ၣ်အူ သန့ဧါ. ကသ့ၣ်ယီၤတဒုလၢ အအဲးထီၣ်အထးခိၣ်ဧါ. ဘၣ်မနုၤ ကဲထီၣ်တသ့လဲၣ်. ကစၢ်ယွၤ မ့ၢ်စူးကါဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ်အံၤ လၢတၢ်လီၤကမၢကမၣ်အပူၤ လၢအတၢ်တိာ်လၢ အဂ့ၤအဝါတဖၣ်အဃိ, လၢအဝဲစူးကါနၤဒီးယၤ သ့ဝဲစ့ၢ်ကီးန့ၣ် ပနာ်အီၤသ့ ဒီးတမ့ၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲဘၣ်. ကွၢ်ထီၣ်တၢ်ဆူအအိၣ်ဒီး ဃုထံၣ်န့ၢ် အဝဲအတၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်, ဒီးပကမၤလၢပှဲၤဘၣ်တၢ် အါန့ၢ်ဒံး တၢ်လၢ ပဆိကမိၣ်ထီၣ်လၢ ပမၤသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ.