သးလၢတဂၢၢ်တကျၢၤ, ဟူးဂဲၤတဖၣ်န့ၣ် လၢတၢ်ထူးတၢ်တီၤ ဒီးတၢ်မၤနၢၤ တၢ်လၢ တၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤတဖၣ် အဖီခိၣ် တၢ်သးမံသုးမုာ် အလၢအပှဲၤ တအိၣ်ဝဲနီတဘျီဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဃးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီတထံၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်အုၣ်အသးသ့ဝဲဒၣ်လၢ ပှၤသးဝံၣ်တၢ်မံၤဟူသၣ်ဖျါ လၢသံတ့ၢ်လံတဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်သးဝံၣ် အဲၣ်ဘၣ်(Albums) အဘ့ၣ် ၄၀ န့ၣ် ဘၣ် တၢ်ပာ်ဖျါလၢ ဘ့းဘီး (Billboard) တၢ်သးဝံၣ် အမုာ်ကတၢၢ်စရီအခီၣ်ထံး အယုၢ် ၁၀ အကျါ ဒီးနီၣ်ဂံၢ် ၁ တၢ်သးဝံၣ် တယုၢ်စူာ်စူာ်တဖၣ် အါယုၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အဝဲဟံးန့ၢ် အမါအါဂၤ ဒီးအါတက့ၢ် အတၢ်ဆၢကတီၢ်တဖၣ် လဲၤပူၤကွံာ်ဝဲဒၣ် လၢဘၣ်လီၤဃိာ်န့ၣ်လီၤ. လၢအတၢ်မၤန့ၢ်, မၤနၢၤတၢ်တဖၣ် အါမးအပူၤ တဘျီန့ၣ် ကအုကစွါဝဲဒၣ်လၢ “ယအိၣ်ဒီးသးလၢ တဂၢၢ်တကျၢၤ, တၢ်လၢယမၤနၢၤတသ့, တန့ၢ်နီတဘျီဒီး တမ့ၢ်လၢတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ, တၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီ ဒီးတၢ်လၢအခီပညီတအိၣ်ဘၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. သးလၢ အတဂၢၢ်တကျၢၤအံၤ အိၣ်ဝဲဒၣ်ဒံး အဖၢမုၢ် လၢအပတီၢ်တပတီၢ်အပူၤ, ကအိၣ်တုၤဒၣ်လဲၣ် ယသံတစု” အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢအနီၢ်သးတၢ်အိၣ်ဘှံးအဂီၢ် ကြၢးဃုထံၣ်န့ၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ တချုးသံန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လီၤသးအုး လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ကွဲမုာ်ဝဲ ပှၤခဲလၢာ်, ဒ်သိးဒီး ပှၤသးဝံၣ်တၢ်တဂၤအံၤ, ပှၤတဖၣ် လၢအလီၤဘှံးလီၤဘှါဝဲလၢ တၢ်ဒဲးဘးဒီး တၢ်ဒဲးဘးအဘူးအလဲအပူၤန့ၣ် အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ ကဟဲဆူအအိၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး စံးဝဲလၢ မး ၁၁:၂၈ အပူၤ “ဟဲဆူ ယအိၣ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢပဒိးန့ၢ်ဘၣ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤ လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ်ဒီး အဝဲကဟံးထီၣ် ပတၢ်ဝံတၢ်ယိးတဖၣ်ဒီး, “ကဒုးအိၣ်ဘှံးပှၤ”န့ၣ်လီၤ. ယိၤ ၁၀:၁၀ ပာ်ဖျါဝဲ တၢ်လၢ အလိၣ်ဒီးပှၤတမံၤ မ့ၢ်ဝဲ ပကဘၣ်စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒီးမၤလိန့ၢ် တၢ်လၢအီၤ ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်အိၣ်မူအလၢအပှဲၤ လၢအဟ့ၣ်ပှၤအပူၤန့ၣ် ပကဘၣ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ဒ်လဲၣ်, ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

မးသဲ ၁၁:၂၉ ပာ်ဖျါဝဲလၢ တၢ်ဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ် နီၣ်ယိးဘိ ဒ်အမ့ၢ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအပျဲၢ်အဘီၣ်အသိးန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ် ပတၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်ဘၣ် “တၢ်အိၣ်ဘှံးလၢ (ပ)နီၢ်သးအဂီၢ်”န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပဟဲဆူ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အအိၣ်န့ၣ်, အဝဲတမၤဆံးလီၤစှၤလီၤ ပတၢ်သ့ဟံးန့ၢ်မူဒါလၢ ကစၢ်ယွၤအအိၣ်န့ၣ်ဘၣ်. ခီဖျိ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဟ့ၣ်ပှၤ ကျိၤကျဲအသီ ဒီး တၢ်လၢကမၤဆံးလီၤစှၤလီၤ ပတၢ်ဝံတၢ်ယိးတဖၣ် ဒ်သိး ပကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤလၢအပူၤန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤလၢ ပနီၢ်သးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်အိၣ်ဘှံးအမ့ၢ်အတီ န့ၣ်လီၤ.