ယပၢ်အဲၣ်တၢ်လဲၤဟးကသုၣ်, မ့မုာ်မံခုၣ်အသးလၢကစၢ်ယွၤအစုတၢ်ဘၣ်တ့တဖၣ်အပူၤ, ဒီးဆဲတခွဲ ဃုအီၣ်ညၣ်, ဒီးထၢဖှိၣ်လၢၢ်ဖိလ့ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအသးမုာ်မၤတၢ်စ့ၢ်ကီးလၢ ဟံၣ်ကရၢၢ်ပူၤ, အတၤသၣ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်မၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢကဘၣ်တၢ်မၤဝဲအါမးန့ၣ်လီၤ. အဝဲဘၣ်ဟ့ၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်အါမး ဘၣ်တံာ်ကွံာ်ပဲာ်ကွံာ်တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိ, အဒ့ဒီးအလၣ် လၢအဃ့ထီတဖၣ်, ဘၣ်ကွးကဖီထီၣ်ဟီၣ်ခိၣ်, ဘၣ်သူၣ်လီၤဖှံလီၤ ဖီဒီးတၢ်ချံတၢ်သၣ်, ဘၣ်မၤပျီနီၣ်ဧိၤမံၤဧိၤ, ဘၣ်ကုးပၢၤ တပံာ်တမါ, ဒီးဘၣ်လူန့ၢ်ဝဲထံ လၢတၤသၣ်လီၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အစဲအိၣ်ပှဲၤဒီးအဘျုးအဖှိၣ်, လၢအမ့ၢ် တပံာ်ပျီဖိ, တကီၤဆံၣ်သၣ်အဝံာ်အဘဲတဖၣ်, ဒီးဖီတၤဆှုၣ်အဃံအလၤ, အမုာ်အပၢၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကိးနံၣ်ဒဲး အဝဲပဲာ်ပျီကွံာ် ဖီတၤဆှုၣ်အဒ့တဖၣ် လၢအဘူးဒီးဟီၣ်ခိၣ်လိၤ, ဒီးကိးနံၣ်ဒဲးန့ၣ် ဖီတၤဆှုၣ် တဖၣ် ဖီထီၣ်ဖးထီၣ်ကဒါက့ၤ, ဒီးမၤပှဲၤကရၢၢ်လၢအတၢ်နၢမူအစိ, ဒီးအတၢ်ဃံတၢ်လၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢလံာ် ၁ မိၤရှ့ အပူၤ, ပဖးဘၣ်ဧ့ၤဒၣ်တၤသၣ်လီၢ်အဂ့ၢ်, ဖဲစီၤအၤဒၣ် ဒီးနီၢ်အံၣ်အု အိၣ်ဆိးဝဲ, ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ် ဒီးလဲၤသကိး, ရ့လိာ်သကိး ဒီးကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ၁မိၤ ၂:၉ ပာ်ဖျါဝဲ “ကစၢ်ယွၤ ဒုးမဲထီၣ်ကယဲၢ်သ့ၣ်လၢပကွၢ်ဂ့ၤ ဒီးပအီၣ်ဂ့ၤလၢဟီၣ်ခိၣ်တထံးလၢ်လၢ်” န့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်ထံၣ်မှံယဲ တၤသၣ်လီၢ်အိၣ်လၢအိၣ်ပှဲၤ, ဃုာ်ဒီးဖီဃံလၤအကလုာ်ကလုာ် လၢအပှဲၤဒီးတၢ်နၢမူနၢဆှီ ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် တုၤဒၣ်လဲာ် လၢဖီတၤဆှုၣ် လၢအဆှုၣ်အဒ့တအိၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

၁မိၤ ၃:၁၇-၁၉, ၂၃-၂၄ အပူၤပကထံၣ်ဘၣ် စီၤအၤဒၣ်, ဒီးနီၢ်အံၣ်အု တဒိကနၣ်ကစၢ်ယွၤ အကလုၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်တၢ်နီၣ်ဟးထီၣ်ကွံာ် လၢတၤသၣ်လီၢ်အံၤအဃိဒီး, အလီၢ်အိၣ်လၢ ကဘၣ်သူၣ်လီၤဖျးလီၤ, ဒီးကဟုကယာ်တၢ်မုၢ်တၢ်ဘိ, လၢအကစၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အခီပညီမ့ၢ်ဝဲ ကဘၣ်မၤလီၤကလဲဟီၣ်ခိၣ် လၢအကိၤဝဲမးဝဲ, ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်ဆှုၣ်တၢ်မဲ, ဒီးတၢ်တၤတၢ်အဂုၤ အဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, အဆၢဖိ ၂၁ ပာ်ဖျါဝဲ ကစၢ်ယွၤဟ့ၣ်မၤစၢၤဒံးတၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ် အဖၢမုၢ်န့ၣ်လီၤ. ရိမ့ၤ ၁:၂၀ စံးဘၣ်ပှၤ ဒ်သိးကစၢ်ယွၤကမိၤက့ၤ ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်ဆူအအိၣ်အဂီၢ်န့ၣ် ကစၢ်ယွၤပာ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်ဝဲ တၢ်ဘၣ်တ့အဃံအလၤ လၢပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖီဃံလၤ လၢကရၢၢ်ပူၤ တဖၣ် မ့ၢ်တၢ်မုၢ်လၢ်ဒီး တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤ အတၢ်ပနီၣ်, ဒီးဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ပှၤလၢ ကစၢ်ယွၤအတၢ်အဲၣ် အထူအယိာ်, ဒီးအတၢ်အၢၣ်လီၤလၢ တၢ်ဘၣ်တ့အသီအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.