တယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် မုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤမုၢ်ဃ့ၢ်လီၤအကတီၢ် ပလဲၤအိၣ်သကိးတံၤသကိးတဂၤ လၢဝ့ၢ်ဖးဒိၣ်တဖျၢၣ်အတၢ်ဆါဟံၣ်ဝံၤ ဒ်သိးပကဟးထီၣ်ဆူတၢ်ချၢအဂီၢ် ဖဲပလူၤကွၢ်ဃုကျဲ အဆၢကတီၢ်အခါ, ယဝၤဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲ “ပကလဲၤဆူတၢ်ကပီၤအိၣ်အလီၢ်” န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ နွံအကတၢၢ်အသီဒီးပှၤထီၣ်တၢ်မၤတအိၣ်အဃိ ပှၤကနဲၣ်ပှၤ ဆူကိၣ်လိၣ်ရၤဒိၣ် မုၢ်တၢ်ကပီၤဆဲးကပြုၢ် အိၣ်တၢ်အလီၢ်, ဒီးဆူတၢ်ဆါဟံၣ်အမဲာ်ညါတြဲၤအဂီၢ်, ပှၤတအိၣ်နီတဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဟးဝ့ၤဝီၤလၢ တၢ်ဆါဟံၣ်အပူၤ, ဒီးအကတၢၢ်န့ၣ် ပထံၣ်လိာ်သးဒီးပှၤလၢအထံၣ်သ့ၣ်ညါပတၢ်ကီတၢ်ခဲတဂၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဘၣ်ပှၤ “ဒၢးဖးဒိၣ်အကျဲကိးဘိန့ၣ်လီၤဂာ်လိာ်သး, ဘၣ်ဆၣ်ဒီး, တၢ်ကဟးထီၣ်ဆူတၢ်ချၢအကျဲ မ့ၢ်ကျဲတဘိအံၤန့ၣ်လီၤ.” ခီဖျိလၢအတၢ်နဲၣ်ကျဲအဃိ, ပထံၣ်ဘၣ်တြဲၤလၢ ပကဟးထီၣ်ဆူတၢ်ချၢ, ဒီးမ့ၢ်တြဲၤနီၢ်နီၢ် လၢကဆှၢပှၤဆူ မုၢ်တၢ်ကပီၤန့ၣ်လီၤ.

ပှၤလၢအတစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ်, လၢအအိၣ်ဒီးတၢ်သးသဘံၣ်ဘုၣ်, ဒီးဟးကမၣ်ကျဲတဖၣ်, ဒ်သိးကဟးထီၣ်လၢ နီၣ်သးတၢ်ခံးယိာ်အပူၤ, ဒီးကပိာ်အခံအဂီၢ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးကွဲမုာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ယိၤဟၣ် ၈:၁၂ အပူၤ အဝဲစံးဘၣ်ပှၤ “ယမ့ၢ်ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်ကပီၤလီၤ. ပှၤလၢအပိာ်ယခံတဖၣ်န့ၣ်, တဟးဘၣ်ဝဲလၢ တၢ်ခံးကျါဘၣ်. ဒီးကန့ၢ်ဘၣ်တၢ်မူအတၢ်ကပီၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ. လၢအဝဲအတၢ်ကပီၤ အပူၤ, ပထံၣ်တၢ်လၢအမၤတံာ်တာ်ပကျဲတဖၣ်, တၢ်ဒဲးဘးဒီး တၢ်လီၤဘၣ်ယိၣ်လၢ ပထံၣ်န့ၢ်တသ့တဖၣ် အဃိ, ပကပျဲပကစၢ်မၤပျီကွံာ် သးအတၢ်ခံးသူဒ်သိးအံၤတဖၣ်လၢပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ, ဒ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒုးကပီၤထီၣ်အတၢ်ကပီၤ, လၢပသးကံၢ်ပူၤ, ဒီးလၢပသးသမူအကျဲတဖၣ်အပူၤန့ၣ်တက့ၢ်. ဒ်မ့ၣ်အူထူၣ်ဆှၢ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် လၢပှၢ်မုၢ်ကနၢ်အသိး, ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အတၢ်ကပီၤ ဟဲစိာ်န့ၢ်ပှၤ ကစၢ်ယွၤ အတၢ်အိၣ်ဒီးပှၤ, အတၢ်ဒီတဒၢပှၤ, ဒီးအတၢ်နဲၣ်ဆှၢပှၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ယိၤ ၁:၉ အပူၤ စီၤယိၤဟၣ်ပာ်ဖျါဝဲလၢ, ယ့ၣ်ရှူးမ့ၢ် “တၢ်ကပီၤနီၢ်နီၢ်,” ဒီး “တၢ်ခံးန့ၢ် တတူၢ်လိာ် ဘၣ်အီၤဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟးဝ့ၤဝီၤလၢ သးသမူကျဲအကမၣ်အလီၢ်န့ၣ်, ပဃုထံၣ်န့ၢ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး လၢအလ့ကပီၤထီၣ်ပကျဲတဂၤ ကနဲၣ်ဆှၢပှၤ လၢပတၢ်အိၣ်မူအဂီၢ် သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.