တၢ်ပၢၤဃာ်နီၢ်သး အတၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်

‘Rocky’ တၢ်ဂီၢ်မူတဖၣ်န့ၣ် ဒုးနဲၣ်ဝဲ ပှၤထိတၢ်ဖိ (boxer) လၢအတၢ်လဲၤခီဖျိတအိၣ်တဂၤအဂ့ၢ်, ဒီးခီဖျိလၢတၢ်ပာ်လီၤသးကျၢၤမှုဆှုအဃိ မၤနၢၤ တၢ်လၢအဖျါမၤအသးတသ့တဖၣ် ဒ်သိးကကဲထီၣ် ပှၤထိတၢ်စဲၣ်နီၤတဂၤလၢ ပှၤအတယၢၢ်အဃၢကတၢၢ်အတီၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဂီၤမူ ရီးကံၣ် နီၣ်ဂံၢ်သၢ (Rocky III) အပူၤန့ၣ်, ရီးကံၣ် (Rocky) ကဲထီၣ်လံ ပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါတဂၤ ဒီးဆိကမိၣ်ဒိၣ်လီၤက့ၤ အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ အတၢ်မၤန့ၢ်မၤနၢၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒိ ကွဲၤဟူဖျါ တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ် မၤတံာ်တာ် အတၢ်ဂဲၤလိာ် နီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤစဲၣ်နီၤတဂၤအံၤ အဂံၢ်ဘါစၢ်လီၤဝဲ, ဒီးဘၣ်တၢ်ထိလီၤဃံၤ မၤနၢၤအီၤလၢ ပှၤတၤတၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂီၤမူအအိၣ်တ့ၢ်တကူာ်န့ၣ် ဘၣ်ထွဲဒီး ရီးကံၣ် အတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးမၤန့ၢ်က့ၤ အတၢ်တမဲးစု အပတီၢ်အကံၢ်အစီန့ၣ်လီၤ.

လၢသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤတကပၤန့ၣ်, ယူဒၤအစီၤပၤ စီၤအၤစါ လီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲ တၢ်ဒုး အပတီၢ်ကံၢ်စီန့ၣ်လီၤ. လၢအတၢ်ပၢတၢ်ပြးအခီၣ်ထံး တပတီၢ်, ဖဲတၢ်လီၤပျံၤလီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ် အကတီၢ်န့ၣ် သန့ၤအသးလၢကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤကူၤရှးဖိလၢအဆူၣ်တဖၣ် ကဟဲဒုးတၢ်အဂီၢ် ကတဲာ်ကတီၤအသးအကတီၢ်န့ၣ်, ၂ ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၄:၁၁ ပာ်ဖျါဝဲလၢ…

ယူာ်ဃီၤ ခရံာ်အတၢ်သးကညီၤ

တၢ်သးကညီၤတၢ်ဧါ, မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ကၣ်ဧါ. ဖဲ ကဝီၤတၢ်လိာ်ကွဲသတြီၤ ဖျၢၣ်ဒိ (Little League) အကတီၢ်န့ၣ်, ပှၤကွံာ် ဖျၢၣ်ဒိန့ၣ် တလီၤတံၢ်အဃိ, ဟဲဘၣ်ဒိ အဲၣ်စါယၤ (Isaiah) အခိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဖီၣ်အခိၣ်ဒီး လီၤဃံၤဆူ ဟီၣ်ခိၣ်လိၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအဘူၣ်အတီၢ်ဂ့ၤအဃိ, အခိၣ်ကုာ်ကျၤ ဒီတဒၢဃာ်အီၤလၢ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်လိာ်ကွဲ စးထီၣ်ကဒါက့ၤအကတီၢ်န့ၣ်, အဲၣ်စါယၤ ပာ်သူၣ်ပာ်သးဝဲဒၣ်လၢပှၤကွံာ်ဖျၢၣ်ဒိတဂၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢမၤကမၣ်ဘၣ်တၢ် လၢတၢ်တဆိကမိၣ်အပူၤအဃိ ပျံၤတၢ်လၢတၢ်ကနိးကစုာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. အကတီၢ်ဖဲန့ၣ်, အဲၣ်စါယၤ မၤတၢ်လၢအလီၤဆီဒိၣ်မးတမံၤ တုၤဒၣ်လဲာ် အတၢ်မၤဆၢက့ၤအတၢ်ဂီၤဂဲၤဒိ (video) န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ရၤလီၤသကုၤချ့မးန့ၣ်လီၤ. အဝဲလဲၤဝဲဆူ ပှၤကွံာ်ဖျၢၣ်ဒိတဂၤအံၤအအိၣ်, ဒီးဖိးဟုမၤမုာ်အီၤ, ဒီးဒုးသ့ၣ်ညါမၤလီၤတံၢ်အီၤလၢ တၢ်ခဲလၢာ် ဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးဒီးအီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤသးတခါ လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့အလီၢ်န့ၣ်, အဲၣ်စါယၤ ဃုထၢ တၢ်သးကညီၤအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ.

လၢလံာ်စီဆှံအလီၢ်လံၤ တကတြူၢ်အပူၤ, ပကထံၣ်ဘၣ် စီၤဧ့ရှီၤဃုထၢမၤဝဲ တၢ်ဒ်သိးအံၤ, တၢ်လၢအကီဒိၣ်န့ၢ်အန့ၣ်တၢ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. စီၤဧ့ရှီၤ ဃုထၢဝဲလၢ…

ကစၢ်ယွၤလၢ ခါအပူၤကွံာ်ဒီးခ့ခါအဆၢကတီၢ်

စးထီၣ်လၢပဟးထီၣ် အီရံၣ်ကိၣ် (Oregon) အဝ့ၢ်, ဝ့ၢ်လၢပလုၢ်ဒိၣ်ထီၣ် ပဟံၣ်ဖိဃီဖိန့ၣ်, တၢ်ဆၢကတီၢ်ယံာ်တ့ၢ် အါနံၣ်လံန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် တၢ်သ့ၣ်နီၣ်အဒိၣ်အမုၢ်တဖၣ် အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢပဂီၢ်, ဒီးတယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် ဖဲယက့ၤဟးလိၣ်ကွဲ ဝ့ၢ်အံၤန့ၣ် ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်အကတီၢ်ဖိတဖၣ်လၢယသးပ့ၤနီၣ်တ့ၢ်တဖၣ်, ဒ်အမ့ၢ်ပဖိမုၣ်ဖိတဖၣ် အတၢ်လိာ်ကွဲဖျၢၣ်ထူ, ပဟံၣ်လီၢ်လံ, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အတၢ်ထံၣ်လိာ်ရ့လိာ်သးတဖၣ်, ဒီးပတံၤသကိးတဖၣ် မဲးကစံၣ်ကၣ် Mexican တၢ်အီၣ်ကျးန့ၣ်လီၤ. ဝ့ၢ်အံၤ ဆီတလဲအသးလံဘၣ်ဆၣ် တၢ်လၢအညီနုၢ်လၢယဂီၢ်တဖၣ် အိၣ်ဒံးအလၢအပှဲၤ လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ် ယသးဆၢက့ၤဟးလိာ်ကွဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ဘၣ်တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်အီၤလၢ ဘၤဘူၤလိၣ်အကတီၢ်န့ၣ်, သးသယုၢ်က့ၤ ပှၤကညီတဖၣ်, လီၢ်ပနီၣ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤ လၢအညီနုၢ်ဒီး အဝဲသ့ၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် သးပ့ၤနီၣ်ကွံာ်ဝဲ တၢ်ဘၣ်စိာ်မၢကဲကုၢ်အီၤအံၤ မ့ၢ်လၢအပူထီၣ်ယွၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ယံး ၂၈:၂-၄, ၂၉:၈-၉ အပူၤ, ဖဲဝံအဘျၣ်တဖၣ် စံးဝဲလၢ ခံနံၣ် အတီၢ်ပူၤ, အဝဲသ့ၣ်ကဟဲက့ၤဘၣ်ဆူအဟံၣ်န့ၣ်ဒီး ပထံၣ်ကဘၣ် ပှၤလၢအတူၢ်လိာ်တဖၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ညီဝဲဒၣ်လၢ ပှၤကဒိကနၣ် ဝံအဘျၣ်တဖၣ် အတၢ်ကတိၤလၢအဘျ့ကဆှၣ်,…

About Us

ကွၢ်ထီၣ်ဆူ မူကပိာ်လိၤ

အဲလဲး(စ) စမီလ့ၤ (Alex Smalley) အဲၣ်ဒိးဝဲပှၤကိးဂၤဒဲး ကမံပၢၢ်ထီၣ်ဂီၤဂီၤ, မ့တမ့ၢ် ကဆိကတီၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတစိၢ်ဖိ ဖဲမုၢ်လီၤနုာ် အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်. ဒ်သိးလၢ ကခိးကွၢ် မုၢ်ဟဲထီၣ်, ဒီးမုၢ်လီၤနုာ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စမီလ့ၤ ဒ်အမ့ၢ် ပှၤဃိထံတၢ်လၢကီၢ်ဘြံးတ့ၣ် အတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါ မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဂီၤအခိၣ်တဂၤ အဂီၢ်န့ၣ်, ဆၢကတီၢ်တစိၢ်ဖိတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်အကတီၢ်လၢ အဃံလၤဒိၣ်ကတၢၢ်, အလီၤကဟုကညီၢ်ဒိၣ်ကတၢၢ် လၢမုၢ်နံၤတနံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မုၢ်ဟဲထီၣ် မ့တမ့ၢ် မုၢ်လီၤနုာ်အကတီၢ် လၢအလီၤသးကတုၤ အါန့ၢ် မူကပိာ်လိၤ လါအဲးတဖၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကပီၤကပြ့ၢ်ပံာ်လ့လၢမုၢ်နၤ တဖၣ်န့ၣ်, မၤဂ့ၤအါထီၣ် သးအတၢ်အိၣ်အသး (mood), မၤအါထီၣ် သးအတၢ်ဟူးဂဲၤလၢအဂ့ၤတဖၣ် (positive emotions) ဒီးမၤဆံးလီၤစှၤလီၤ သးအတၢ်ဃၢတၢ်စံာ် (stress) သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. စမီလ့ၤ စံးဝဲလၢ “ဖဲနထံၣ် တၢ်လၢအလဲၢ်ဒီးဒိၣ်ဝဲတမံၤမံၤ, မ့တမ့ၢ် တၢ်လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်လီၤကမၢကမၣ်တမံၤမံၤန့ၣ်ဒီး, နသးကကလၢၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်ကမၤအသးဒ်နတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်ဆံးလီၤစှၤလီၤဝဲ, ဒီးနတကိၢ်ဂီၤလၢၤဘၣ်တၢ် ကဲာ်ဆိးန့ၣ်လီၤ.”

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်လီၤလးလၢ စမီလ့ၤ…

About Us

တၢ်ပၢၤဃာ်နီၢ်သး အတၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်

‘Rocky’ တၢ်ဂီၢ်မူတဖၣ်န့ၣ် ဒုးနဲၣ်ဝဲ ပှၤထိတၢ်ဖိ (boxer) လၢအတၢ်လဲၤခီဖျိတအိၣ်တဂၤအဂ့ၢ်, ဒီးခီဖျိလၢတၢ်ပာ်လီၤသးကျၢၤမှုဆှုအဃိ မၤနၢၤ တၢ်လၢအဖျါမၤအသးတသ့တဖၣ် ဒ်သိးကကဲထီၣ် ပှၤထိတၢ်စဲၣ်နီၤတဂၤလၢ ပှၤအတယၢၢ်အဃၢကတၢၢ်အတီၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဂီၤမူ ရီးကံၣ် နီၣ်ဂံၢ်သၢ (Rocky III) အပူၤန့ၣ်, ရီးကံၣ် (Rocky) ကဲထီၣ်လံ ပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါတဂၤ ဒီးဆိကမိၣ်ဒိၣ်လီၤက့ၤ အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ အတၢ်မၤန့ၢ်မၤနၢၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒိ ကွဲၤဟူဖျါ တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ် မၤတံာ်တာ် အတၢ်ဂဲၤလိာ် နီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤစဲၣ်နီၤတဂၤအံၤ အဂံၢ်ဘါစၢ်လီၤဝဲ, ဒီးဘၣ်တၢ်ထိလီၤဃံၤ မၤနၢၤအီၤလၢ ပှၤတၤတၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂီၤမူအအိၣ်တ့ၢ်တကူာ်န့ၣ် ဘၣ်ထွဲဒီး ရီးကံၣ် အတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးမၤန့ၢ်က့ၤ အတၢ်တမဲးစု အပတီၢ်အကံၢ်အစီန့ၣ်လီၤ.

လၢသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤတကပၤန့ၣ်, ယူဒၤအစီၤပၤ စီၤအၤစါ လီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲ တၢ်ဒုး အပတီၢ်ကံၢ်စီန့ၣ်လီၤ. လၢအတၢ်ပၢတၢ်ပြးအခီၣ်ထံး တပတီၢ်, ဖဲတၢ်လီၤပျံၤလီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ် အကတီၢ်န့ၣ် သန့ၤအသးလၢကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤကူၤရှးဖိလၢအဆူၣ်တဖၣ် ကဟဲဒုးတၢ်အဂီၢ် ကတဲာ်ကတီၤအသးအကတီၢ်န့ၣ်, ၂ ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၄:၁၁ ပာ်ဖျါဝဲလၢ…

About Us

ယူာ်ဃီၤ ခရံာ်အတၢ်သးကညီၤ

တၢ်သးကညီၤတၢ်ဧါ, မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ကၣ်ဧါ. ဖဲ ကဝီၤတၢ်လိာ်ကွဲသတြီၤ ဖျၢၣ်ဒိ (Little League) အကတီၢ်န့ၣ်, ပှၤကွံာ် ဖျၢၣ်ဒိန့ၣ် တလီၤတံၢ်အဃိ, ဟဲဘၣ်ဒိ အဲၣ်စါယၤ (Isaiah) အခိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဖီၣ်အခိၣ်ဒီး လီၤဃံၤဆူ ဟီၣ်ခိၣ်လိၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအဘူၣ်အတီၢ်ဂ့ၤအဃိ, အခိၣ်ကုာ်ကျၤ ဒီတဒၢဃာ်အီၤလၢ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်လိာ်ကွဲ စးထီၣ်ကဒါက့ၤအကတီၢ်န့ၣ်, အဲၣ်စါယၤ ပာ်သူၣ်ပာ်သးဝဲဒၣ်လၢပှၤကွံာ်ဖျၢၣ်ဒိတဂၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢမၤကမၣ်ဘၣ်တၢ် လၢတၢ်တဆိကမိၣ်အပူၤအဃိ ပျံၤတၢ်လၢတၢ်ကနိးကစုာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. အကတီၢ်ဖဲန့ၣ်, အဲၣ်စါယၤ မၤတၢ်လၢအလီၤဆီဒိၣ်မးတမံၤ တုၤဒၣ်လဲာ် အတၢ်မၤဆၢက့ၤအတၢ်ဂီၤဂဲၤဒိ (video) န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ရၤလီၤသကုၤချ့မးန့ၣ်လီၤ. အဝဲလဲၤဝဲဆူ ပှၤကွံာ်ဖျၢၣ်ဒိတဂၤအံၤအအိၣ်, ဒီးဖိးဟုမၤမုာ်အီၤ, ဒီးဒုးသ့ၣ်ညါမၤလီၤတံၢ်အီၤလၢ တၢ်ခဲလၢာ် ဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးဒီးအီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤသးတခါ လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့အလီၢ်န့ၣ်, အဲၣ်စါယၤ ဃုထၢ တၢ်သးကညီၤအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ.

လၢလံာ်စီဆှံအလီၢ်လံၤ တကတြူၢ်အပူၤ, ပကထံၣ်ဘၣ် စီၤဧ့ရှီၤဃုထၢမၤဝဲ တၢ်ဒ်သိးအံၤ, တၢ်လၢအကီဒိၣ်န့ၢ်အန့ၣ်တၢ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. စီၤဧ့ရှီၤ ဃုထၢဝဲလၢ…

About Us

ကစၢ်ယွၤလၢ ခါအပူၤကွံာ်ဒီးခ့ခါအဆၢကတီၢ်

စးထီၣ်လၢပဟးထီၣ် အီရံၣ်ကိၣ် (Oregon) အဝ့ၢ်, ဝ့ၢ်လၢပလုၢ်ဒိၣ်ထီၣ် ပဟံၣ်ဖိဃီဖိန့ၣ်, တၢ်ဆၢကတီၢ်ယံာ်တ့ၢ် အါနံၣ်လံန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် တၢ်သ့ၣ်နီၣ်အဒိၣ်အမုၢ်တဖၣ် အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢပဂီၢ်, ဒီးတယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် ဖဲယက့ၤဟးလိၣ်ကွဲ ဝ့ၢ်အံၤန့ၣ် ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်အကတီၢ်ဖိတဖၣ်လၢယသးပ့ၤနီၣ်တ့ၢ်တဖၣ်, ဒ်အမ့ၢ်ပဖိမုၣ်ဖိတဖၣ် အတၢ်လိာ်ကွဲဖျၢၣ်ထူ, ပဟံၣ်လီၢ်လံ, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အတၢ်ထံၣ်လိာ်ရ့လိာ်သးတဖၣ်, ဒီးပတံၤသကိးတဖၣ် မဲးကစံၣ်ကၣ် Mexican တၢ်အီၣ်ကျးန့ၣ်လီၤ. ဝ့ၢ်အံၤ ဆီတလဲအသးလံဘၣ်ဆၣ် တၢ်လၢအညီနုၢ်လၢယဂီၢ်တဖၣ် အိၣ်ဒံးအလၢအပှဲၤ လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ် ယသးဆၢက့ၤဟးလိာ်ကွဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ဘၣ်တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်အီၤလၢ ဘၤဘူၤလိၣ်အကတီၢ်န့ၣ်, သးသယုၢ်က့ၤ ပှၤကညီတဖၣ်, လီၢ်ပနီၣ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤ လၢအညီနုၢ်ဒီး အဝဲသ့ၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် သးပ့ၤနီၣ်ကွံာ်ဝဲ တၢ်ဘၣ်စိာ်မၢကဲကုၢ်အီၤအံၤ မ့ၢ်လၢအပူထီၣ်ယွၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ယံး ၂၈:၂-၄, ၂၉:၈-၉ အပူၤ, ဖဲဝံအဘျၣ်တဖၣ် စံးဝဲလၢ ခံနံၣ် အတီၢ်ပူၤ, အဝဲသ့ၣ်ကဟဲက့ၤဘၣ်ဆူအဟံၣ်န့ၣ်ဒီး ပထံၣ်ကဘၣ် ပှၤလၢအတူၢ်လိာ်တဖၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ညီဝဲဒၣ်လၢ ပှၤကဒိကနၣ် ဝံအဘျၣ်တဖၣ် အတၢ်ကတိၤလၢအဘျ့ကဆှၣ်,…

About Us

တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါပှၤဂၤလၢကစၢ်ယွၤ

တၢ်အဲၣ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤ ဒီးပှၤကညီတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အခီၣ်ထံးလၢ အမၤဂၢၢ်ကျၢၤ ကဲးသရ့ Kathryn အတၢ်ကွဲးကျိာ်ထံ လံာ်စီဆှံအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. ပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤလၢ ကီၢ်အ့ဒံၢ်ယၢၣ်တဖၣ် ဖးဘၣ်လံာ်စီဆှံလၢအကစၢ်အကျိာ်ဒၣ်ဝဲ ဒီးနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ် ယွၤအကလုၢ်အကထါအကတီၢ်န့ၣ် အဝဲသူၣ်ခုသးခုဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲဒၣ် ဖဲအဝဲသ့ၣ်တဖၣ် နၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်အခါ “အဝဲသ့ၣ် စးထီၣ်ကိးပသူထီၣ်လၢ တၢ်သးခု မ့တမ့ၢ် ဒဲဝဲဒၣ်အစုတလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဖးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်, ဒီးစံးဝဲ ‘အိ, လီၤလးဒိၣ်မး’” န့ၣ်လီၤ.

ပှၤကဖးဘၣ် လံာ်စီဆှံလၢ အကစၢ်ဒၣ်ဝဲအကျိာ်န့ၣ် ကအါထီၣ်ဝဲအဂီၢ် ကဲးသရ့ ဆၢမုၢ်လၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢတၢ်ဆၢန့ၢ်ဘၣ်အံၤန့ၣ်, လၢအသးကံၢ်ပူၤပာ်ဝဲဒၣ်တၢ်မၢဖိစီၤယိၤဟၣ်သးပှၢ် အတၢ်ထံၣ်လၢညါခီလၢ ကီးပးမူးန့ၣ်လီၤ. လီၣ်ဖျါ ၇:၉ ပာ်ဖျါဝဲ ခီဖျိလၢသးစီဆှံန့ၣ်, ယွၤဆှၢနုာ်အီၤဆူ မူခိၣ်အလီၢ်ပစိာ်, ဖဲန့ၣ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲ “ပှၤဂီၢ်မုၢ်ဖးဒိၣ်လၢ ပှၤဂံၢ်ထီၣ်တသ့ဘၣ်နီတဂၤဘၣ်န့ၣ်, ဟဲလၢကယဲၢ်ပှၤကလုာ်, ဒီးကယဲၢ်ပှၤအဒူၣ်, ဒီးကယဲၢ်ပှၤဂီၢ်မုၢ်, ဒီးကယဲၢ်ပှၤကတိၤတၢ်အကျိာ် အကလုာ်ကလုာ်အကျါသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဆၢထၢၣ်လၢ လီၢ်ပစိာ်အမဲာ်ညါဒီး သိဖိအမဲာ်ညါ” န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ကစၢ်ယွၤ, ဒီးလၢအဆၢဖိ ၁၀ န့ၣ်…

About Us

ဘၣ်တၢ်ဃုထၢဒီးကတဲာ်ကတီၤလၢကစၢ်ယွၤ

ယတၢ်မၤကစၢ် စံးဘၣ်ယၤ “ဖဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်ဒုးနဲၣ် လံာ်လဲၢ် (international book expo) အဂီၢ် နတၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်, နကဘၣ်ရဲၣ်ကျဲၤရၤလီၤ တၢ်ကစီၣ်ခီဖျိလၢ ကွဲၤလ့လိၤ ဖဲပှၤဒုးနဲၣ်တၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ.” တၢ်မၤအံၤ လၢယဂီၢ်မ့ၢ် မူဒါလီၢ်ကဝီၤအသီအဃိ ယပျံၤတၢ်ဘၣ်ယိၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဃ့ဘါထုကဖၣ် “ယွၤဧၢ, ယတမၤတ့ၢ်တၢ် ဒ်သိးအံၤ နီတဘျီဘၣ်. ဝံသးစူၤ မၤစၢၤယၤတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

ယွၤကတဲာ်ကတီၤန့ၢ် တၢ်ဖိတၢ်လံၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးတဖၣ်, ဒီးပှၤကဟံးစုနဲၣ်ကျဲယၤတဖၣ်, ခီဖျိပှၤသ့ကွၢ်ထွဲစဲးဖီကဟၣ်တဖၣ်, ဒီးပှၤကကတိၤရၤလီၤတၢ်တဖၣ်, တကးဒံးဘၣ်န့ၣ် ဖဲတၢ်ဒုးနဲၣ်အကတီၢ်, တၢ်မၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤလၢတၢ်ဂ့ၢ် လၢယလဲၤကပာ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယမ့ၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤတၢ်န့ၣ်, မ့ၢ်လၢယွၤသ့ၣ်ညါတၢ်လၢအလိၣ်တဖၣ်, ဒီးထိၣ်ဂဲၤထီၣ်ယၤ လၢယကစူးကါ ယတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တဖၣ် လၢအဝဲဟ့ၣ်တ့ၢ်လံယၤ အဃိ ယသ့ၣ်ညါယဲလၢ တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအတၢ်မၤ လဲၤအသးဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲကစၢ်ယွၤကိးပှၤ လၢတၢ်မၤတမံၤမံၤအကတီၢ်, ကတဲာ်ကတီၤစ့ၢ်ကီးပှၤလၢတၢ်မၤအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယွၤဟ့ၣ်မူဟ့ၣ်ဒါ စီၤဘစၤလအ့လး လၢကဘှီထီၣ်ဒဲစီဆှံအကတီၢ်, စီၤဘစၤလအ့လး မ့ၢ်တ့ၢ်လံပှၤစုသ့စဲၣ်နီၤတဂၤန့ၣ်လီၤ. ၂ မိၤရှ့ ၃၁:၃ ပာ်ဖျါဝဲ, ကစၢ်ယွၤကတဲာ်ကတီၤအါထီၣ်အီၤ ခီဖျိတၢ်မၤပှဲၤအီၤလၢ ယွၤအသးဒီးတၢ်ကူၣ်သ့,…

About Us

တၢ်ဆီတလဲတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ

ယတံၤသကိးမုၣ် ယိၣ်အါ (Joann) လဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ် ခီဖျိလၢတၢ်ဆါကလံၤကျီအီၤ ဖဲတၢ်ဆါသံသတြိာ် Coronavirus စးထီၣ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် လၢ ၂၀၂၀ နံၣ်န့ၣ်လီၤ. အခီၣ်ထံးန့ၣ်, အပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ တၢ်သ့ၣ်နီၣ်တၢ်ဘါန့ၣ် တၢ်ကမၤအီၤလၢ အတၢ်ဘါသရိာ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် လၢခံက့ၤဆၢတဲာ်ဝဲဒၣ်လၢ, ဒ်သိးကပၢၤဃာ် ပှၤဟဲဘါတၢ်နီၢ်ဂံၢ်ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်, တၢ်မ့ၢ်မၤအီၤဖဲ တၢ်ပာ်ပှၤသံဒၢး တချုးလၢတၢ်ခူၣ်လီၤ (funeral home) အလီၢ်န့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢအီၣ်လဲ (online) န့ၣ် လံာ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါက့ၤအသီ ပာ်ဖျါဝဲလၢ, တၢ်ဆီတလဲဃာ် ယိၣ်အါဝါနၢၣ် အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲန့ၣ်လီၤ.

ယိၣ်အါ အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဆီတလဲအသးန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲနီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲပာ်လီၤတဲာ်တ့ၢ် ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ ဒီးလဲၤဆူမူခိၣ်အလီၢ်အကျဲလံန့ၣ်လီၤ. လၢအပူၤကွံာ်အါနံၣ် အါလါန့ၣ် ယွၤလဲလိာ်အတၢ်အိၣ်မူ, ဒီးလၢတၢ်အဲၣ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤန့ၣ် မၤဝဲယွၤအတၢ်မၤ အနံၣ်ယဲၢ်ဆံဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ. တချုးသံ ဖဲအဝဲအိၣ်လၢ တၢ်ဆါဟံၣ် အလီၢ်မံလိၤဒၣ်လဲာ်, သံကွၢ်ဝဲပှၤလၢအအဲၣ်ဘၣ်တဖၣ် လၢအဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးဂဲၤပျုၢ်အသးတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ခဲကနံၣ်အံၤ အဝဲအိၣ်လၢ ယွၤအဂီၤထံးလံ. အတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ် ဆီတလဲအသးလံ.

၂…

About Us

ကစၢ်ယွၤအစုတၢ်မၤ

ဖဲလါယူၤလံ (၁၂) သီ, ၂၀၂၂ နံၣ်န့ၣ်, ပှၤစဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ် အိၣ်ခိးကွၢ် မူပျီအယိာ်ကတၢၢ် အယံၤကတၢၢ် အတၢ်ဂီၤ အဆိကတၢၢ်တဖၣ် လၢတၢ်ကွၢ်မူဒီမဲာ်ထံကလၤပီၤအသီ (James Webb Space Telescope) န့ၣ်လီၤ. မဲာ်ထံကလၤပီၤအသီအံၤ အဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢ ကျိၤကျဲ အပတီၢ်အထီကတၢၢ်အံၤန့ၣ် ကွၢ်ဃီၤတၢ်ဆူမူဟီၣ်ကယၢအပူၤ ယံၤအါန့ၢ်ဝဲဒံး ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် ကွၢ်တ့ၢ်ဝဲခါလၢအပူၤကွံာ်န့ၣ်လီၤ. သတူၢ်ကလာ်, တၢ်ဂီၤလၢအလီၤသးကတုၤတဘ့ၣ်- ခၣ်ရံနၣ် နဲၤဘၠူလၣ် Carina Nebula အတၢ်ဂီၤတဘ့ၣ်အိၣ်ဒီးအလွဲၢ် လၢတၢ်တထံၣ်တ့ၢ်အီၤ ဒ်သိးအံၤနီတဘျီဘၣ်န့ၣ် ဟဲအိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. NASA အပှၤသ့မူကပိာ်ပီညါတဂၤန့ၣ် ဟံးန့ၢ်ဝဲ ကါစၣ်ကၣ် (Carl Sagan) ပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါလၢ တနာ်ထူနာ်ယွၤတဂၤအတၢ်ကတိၤတထံၣ်, ဒီးစံးဝဲ “တၢ်တမံၤမံၤလၢ အဂ့ၤကဲာ်ဆိး, တုၤဒၣ်လဲာ်ပနာ်န့ၢ်အီၤတသ့န့ၣ် အိၣ်ခိးပာ်အသး လၢတၢ်လီၢ်တတီၤတီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီန့ၣ် တၢ်မၤအသးသ့လၢ ပှၤကညီတဖၣ် ကွၢ်ထီၣ်ယွၤဒီးတထံၣ်ယွၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. နာ်သက့ ပှၤကွဲးထါ စီၤဒၤဝံးကွၢ်ထီၣ်ဆူ မူခိၣ်ဒီးတၢ်လၢအထံၣ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဝဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲးအဃိ, စံး…

About Us

တၢ်ကဘျံးကဘျၣ်ဒီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ

အဒီး ဟ့းတလၢၣ် (Adolf Hitler) နာ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ကဘျံးကဘျၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်န့ၣ် အစိကမီၤ ဒိၣ်န့ၢ် တၢ်ကဘျံးကဘျၣ်ဆံးဆံးတဖၣ်, ဒီးမၤကွၢ်ဝဲ အတၢ်ကတိၤအံၤတုၤ အလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢသီဖဲစးထီၣ်မၤ ထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ်အကတီၢ်, စံးလီၤအသးလၢ အဝဲမ့ၢ်ပှၤလၢအသးအိၣ်မၤစၢၤဆီၣ်ထွဲ ပှၤဂၤအတၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဒိးန့ၢ် တၢ်စိတၢ်ကမီၤလီၢ်လၤန့ၣ်ဒီး, စံးဝဲလၢ အတၢ်ကရၢကရိန့ၣ် တတိာ်ပာ်ဝဲလၢ ကမၤအၢမၤသီ ပှၤနီတဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံန့ၣ်ဒီး, အဝဲစူးကါ ကမျၢၢ်တၢ်ကစီၣ် ပာ်ဖျါလီၤအသး ဒ်ပၢ်တဂၤ, ဒီးခိၣ်နၢ်လၢ အသကဲာ်ဂ့ၤပ၀းဝါတဂၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

မုၣ်ကီၤလံၢ် စူးကါဝဲတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤတဖၣ် ဒ်သိးကန့ၢ်စိန့ၢ်ကမီၤ လၢပတၢ်အိၣ်မူ အပူၤန့ၣ်လီၤ. တဘျီလၢ်လၢ် တသ့ဖဲအသ့န့ၣ်, အဝဲထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ် တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး, တၢ်သူၣ်ဒိၣ်သးဖျိး, ဒီးတၢ်သးဟးဂီၤ, အဂ့ၢ်န့ၣ် ယိၤ ၈:၄၄ ပာ်ဖျါဝဲလၢ, “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ အဝဲန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢအကတိၤတၢ်ကဘျံးကဘျၣ်, ဒီးမ့ၢ်တၢ်ကတိၤကဘျံးကဘျၣ်အပၢ်” န့ၣ်လီၤ. ဒ်ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲအသိး, မ့ၢ်လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်လၢ မုၣ်ကီၤလံၢ်အပူၤဘၣ်အဃိ မုၣ်ကီၤလံၢ်န့ၣ် စံးကတိၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲအံၤပကထံၣ်ဘၣ် ဒုၣ်ဒါအတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤတနီၤန့ၣ်လီၤ.…

About Us

တၢ်သူၣ်ခုသးခု ဒီးတၢ်ကူၣ်သ့

ကိးနံၣ်ဒဲး ဖဲတၢ်ယီၤထီၣ်သီအကတီၢ်အံၤ, ဖီသလ့ၤ (cherry) အလွဲၢ်ဂီၤစၢ်ဖိ ဒီးနၢမူနၢဆှီဒိၣ်မးတဖၣ် ဘိၣ်ထီၣ်ဖီထီၣ်, ဒီးကျၢၢ်ဘၢ ယပၣ်ကီၢ် ဒီတဘ့ၣ်အံၤ မၤမုာ်သူၣ်မုာ်သး ပှၤယပၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိ,ဃုာ်ဒီးပှၤဟးကွၢ်ကီထံဂၤကီၢ်ဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖီတဖၣ် အန့ဆၢၣ် လၢဖီထီၣ်ဖးထီၣ်တစိၢ်ဖိအံၤ မၤဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ် တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်လၢ ပှၤယပၣ်ဖိတဖၣ် ကမုာ်လၤသးခု ဖီဖိတဖၣ် အတၢ်ဃံတၢ်လၤ ဒီးအတၢ်နၢမူနၢဆှီ ဖဲအဖီထီၣ်ဖးထီၣ်ဖုၣ်ကိာ်ဖိအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လဲၤခီဖျိ ဖုၣ်ကိာ်ဖိအံၤ မၤဆူၣ်ထီၣ်မၤအါထီၣ် တၢ်သးသယုၢ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မုာ်လၤသးခုလၢ တၢ်ဆီတလဲသး ချ့သဒံးဒ်သိးအံၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ “တၢ်အဲၣ်သးကညီၤတၢ်လၢ တၢ်တမံၤမံၤအဖီခိၣ်” (mono-no-aware) န့ၣ်လီၤ.

ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်အသိး, ပအဲၣ်ဒိး ဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်သးခုယံာ်ယံာ်အါအါအဂီၢ်န့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်လၢ ပနၢ်ပၢၢ်အီၤသ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီနီၢ်နီၢ်န့ၣ်, သးသမူအံၤ ဃါဃုာ်လိာ်သးဒီးတၢ်အကီအခဲ အခီပညီမ့ၢ်ဝဲ, ပကဘၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ် ပတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် လၢကသ့ထံၣ်စိ တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်, ဒီးတၢ်သူၣ်မုာ်သးမုာ် ခီဖျိမဲာ်ထံကလၤ လၢအမ့ၢ် စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယွၤလၢအအဲၣ်တၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. ပတဘၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢအထံၣ်အၢတၢ်ကဲၣ်ဆိး, မ့တမ့ၢ် ပှၤထံၣ်ဆိကမိၣ်ထဲတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ လၢအကဲထီၣ်အသးတသ့မ့ၢ်ဂ့ၤ န့ၣ်ဘၣ်လီၤ.…

တၢ်မၤအသး

ကွၢ်ထီၣ်ဆူ မူကပိာ်လိၤ

အဲလဲး(စ) စမီလ့ၤ (Alex Smalley) အဲၣ်ဒိးဝဲပှၤကိးဂၤဒဲး ကမံပၢၢ်ထီၣ်ဂီၤဂီၤ, မ့တမ့ၢ် ကဆိကတီၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတစိၢ်ဖိ ဖဲမုၢ်လီၤနုာ် အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်. ဒ်သိးလၢ ကခိးကွၢ် မုၢ်ဟဲထီၣ်, ဒီးမုၢ်လီၤနုာ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စမီလ့ၤ ဒ်အမ့ၢ် ပှၤဃိထံတၢ်လၢကီၢ်ဘြံးတ့ၣ် အတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါ မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဂီၤအခိၣ်တဂၤ အဂီၢ်န့ၣ်, ဆၢကတီၢ်တစိၢ်ဖိတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်အကတီၢ်လၢ အဃံလၤဒိၣ်ကတၢၢ်, အလီၤကဟုကညီၢ်ဒိၣ်ကတၢၢ် လၢမုၢ်နံၤတနံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မုၢ်ဟဲထီၣ် မ့တမ့ၢ် မုၢ်လီၤနုာ်အကတီၢ် လၢအလီၤသးကတုၤ အါန့ၢ် မူကပိာ်လိၤ လါအဲးတဖၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကပီၤကပြ့ၢ်ပံာ်လ့လၢမုၢ်နၤ တဖၣ်န့ၣ်, မၤဂ့ၤအါထီၣ် သးအတၢ်အိၣ်အသး (mood), မၤအါထီၣ် သးအတၢ်ဟူးဂဲၤလၢအဂ့ၤတဖၣ် (positive emotions) ဒီးမၤဆံးလီၤစှၤလီၤ သးအတၢ်ဃၢတၢ်စံာ် (stress) သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. စမီလ့ၤ စံးဝဲလၢ “ဖဲနထံၣ် တၢ်လၢအလဲၢ်ဒီးဒိၣ်ဝဲတမံၤမံၤ, မ့တမ့ၢ် တၢ်လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်လီၤကမၢကမၣ်တမံၤမံၤန့ၣ်ဒီး, နသးကကလၢၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်ကမၤအသးဒ်နတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်ဆံးလီၤစှၤလီၤဝဲ, ဒီးနတကိၢ်ဂီၤလၢၤဘၣ်တၢ် ကဲာ်ဆိးန့ၣ်လီၤ.”

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်လီၤလးလၢ စမီလ့ၤ…

တၢ်မၤအသး

တၢ်ပၢၤဃာ်နီၢ်သး အတၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်

‘Rocky’ တၢ်ဂီၢ်မူတဖၣ်န့ၣ် ဒုးနဲၣ်ဝဲ ပှၤထိတၢ်ဖိ (boxer) လၢအတၢ်လဲၤခီဖျိတအိၣ်တဂၤအဂ့ၢ်, ဒီးခီဖျိလၢတၢ်ပာ်လီၤသးကျၢၤမှုဆှုအဃိ မၤနၢၤ တၢ်လၢအဖျါမၤအသးတသ့တဖၣ် ဒ်သိးကကဲထီၣ် ပှၤထိတၢ်စဲၣ်နီၤတဂၤလၢ ပှၤအတယၢၢ်အဃၢကတၢၢ်အတီၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဂီၤမူ ရီးကံၣ် နီၣ်ဂံၢ်သၢ (Rocky III) အပူၤန့ၣ်, ရီးကံၣ် (Rocky) ကဲထီၣ်လံ ပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါတဂၤ ဒီးဆိကမိၣ်ဒိၣ်လီၤက့ၤ အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ အတၢ်မၤန့ၢ်မၤနၢၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒိ ကွဲၤဟူဖျါ တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ် မၤတံာ်တာ် အတၢ်ဂဲၤလိာ် နီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤစဲၣ်နီၤတဂၤအံၤ အဂံၢ်ဘါစၢ်လီၤဝဲ, ဒီးဘၣ်တၢ်ထိလီၤဃံၤ မၤနၢၤအီၤလၢ ပှၤတၤတၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂီၤမူအအိၣ်တ့ၢ်တကူာ်န့ၣ် ဘၣ်ထွဲဒီး ရီးကံၣ် အတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးမၤန့ၢ်က့ၤ အတၢ်တမဲးစု အပတီၢ်အကံၢ်အစီန့ၣ်လီၤ.

လၢသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤတကပၤန့ၣ်, ယူဒၤအစီၤပၤ စီၤအၤစါ လီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲ တၢ်ဒုး အပတီၢ်ကံၢ်စီန့ၣ်လီၤ. လၢအတၢ်ပၢတၢ်ပြးအခီၣ်ထံး တပတီၢ်, ဖဲတၢ်လီၤပျံၤလီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ် အကတီၢ်န့ၣ် သန့ၤအသးလၢကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤကူၤရှးဖိလၢအဆူၣ်တဖၣ် ကဟဲဒုးတၢ်အဂီၢ် ကတဲာ်ကတီၤအသးအကတီၢ်န့ၣ်, ၂ ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၄:၁၁ ပာ်ဖျါဝဲလၢ…

တၢ်မၤအသး

ယူာ်ဃီၤ ခရံာ်အတၢ်သးကညီၤ

တၢ်သးကညီၤတၢ်ဧါ, မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ကၣ်ဧါ. ဖဲ ကဝီၤတၢ်လိာ်ကွဲသတြီၤ ဖျၢၣ်ဒိ (Little League) အကတီၢ်န့ၣ်, ပှၤကွံာ် ဖျၢၣ်ဒိန့ၣ် တလီၤတံၢ်အဃိ, ဟဲဘၣ်ဒိ အဲၣ်စါယၤ (Isaiah) အခိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဖီၣ်အခိၣ်ဒီး လီၤဃံၤဆူ ဟီၣ်ခိၣ်လိၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအဘူၣ်အတီၢ်ဂ့ၤအဃိ, အခိၣ်ကုာ်ကျၤ ဒီတဒၢဃာ်အီၤလၢ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်လိာ်ကွဲ စးထီၣ်ကဒါက့ၤအကတီၢ်န့ၣ်, အဲၣ်စါယၤ ပာ်သူၣ်ပာ်သးဝဲဒၣ်လၢပှၤကွံာ်ဖျၢၣ်ဒိတဂၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢမၤကမၣ်ဘၣ်တၢ် လၢတၢ်တဆိကမိၣ်အပူၤအဃိ ပျံၤတၢ်လၢတၢ်ကနိးကစုာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. အကတီၢ်ဖဲန့ၣ်, အဲၣ်စါယၤ မၤတၢ်လၢအလီၤဆီဒိၣ်မးတမံၤ တုၤဒၣ်လဲာ် အတၢ်မၤဆၢက့ၤအတၢ်ဂီၤဂဲၤဒိ (video) န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ရၤလီၤသကုၤချ့မးန့ၣ်လီၤ. အဝဲလဲၤဝဲဆူ ပှၤကွံာ်ဖျၢၣ်ဒိတဂၤအံၤအအိၣ်, ဒီးဖိးဟုမၤမုာ်အီၤ, ဒီးဒုးသ့ၣ်ညါမၤလီၤတံၢ်အီၤလၢ တၢ်ခဲလၢာ် ဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးဒီးအီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤသးတခါ လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့အလီၢ်န့ၣ်, အဲၣ်စါယၤ ဃုထၢ တၢ်သးကညီၤအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ.

လၢလံာ်စီဆှံအလီၢ်လံၤ တကတြူၢ်အပူၤ, ပကထံၣ်ဘၣ် စီၤဧ့ရှီၤဃုထၢမၤဝဲ တၢ်ဒ်သိးအံၤ, တၢ်လၢအကီဒိၣ်န့ၢ်အန့ၣ်တၢ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. စီၤဧ့ရှီၤ ဃုထၢဝဲလၢ…

တၢ်မၤအသး

ကစၢ်ယွၤလၢ ခါအပူၤကွံာ်ဒီးခ့ခါအဆၢကတီၢ်

စးထီၣ်လၢပဟးထီၣ် အီရံၣ်ကိၣ် (Oregon) အဝ့ၢ်, ဝ့ၢ်လၢပလုၢ်ဒိၣ်ထီၣ် ပဟံၣ်ဖိဃီဖိန့ၣ်, တၢ်ဆၢကတီၢ်ယံာ်တ့ၢ် အါနံၣ်လံန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် တၢ်သ့ၣ်နီၣ်အဒိၣ်အမုၢ်တဖၣ် အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢပဂီၢ်, ဒီးတယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် ဖဲယက့ၤဟးလိၣ်ကွဲ ဝ့ၢ်အံၤန့ၣ် ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်အကတီၢ်ဖိတဖၣ်လၢယသးပ့ၤနီၣ်တ့ၢ်တဖၣ်, ဒ်အမ့ၢ်ပဖိမုၣ်ဖိတဖၣ် အတၢ်လိာ်ကွဲဖျၢၣ်ထူ, ပဟံၣ်လီၢ်လံ, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အတၢ်ထံၣ်လိာ်ရ့လိာ်သးတဖၣ်, ဒီးပတံၤသကိးတဖၣ် မဲးကစံၣ်ကၣ် Mexican တၢ်အီၣ်ကျးန့ၣ်လီၤ. ဝ့ၢ်အံၤ ဆီတလဲအသးလံဘၣ်ဆၣ် တၢ်လၢအညီနုၢ်လၢယဂီၢ်တဖၣ် အိၣ်ဒံးအလၢအပှဲၤ လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ် ယသးဆၢက့ၤဟးလိာ်ကွဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ဘၣ်တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်အီၤလၢ ဘၤဘူၤလိၣ်အကတီၢ်န့ၣ်, သးသယုၢ်က့ၤ ပှၤကညီတဖၣ်, လီၢ်ပနီၣ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤ လၢအညီနုၢ်ဒီး အဝဲသ့ၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် သးပ့ၤနီၣ်ကွံာ်ဝဲ တၢ်ဘၣ်စိာ်မၢကဲကုၢ်အီၤအံၤ မ့ၢ်လၢအပူထီၣ်ယွၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ယံး ၂၈:၂-၄, ၂၉:၈-၉ အပူၤ, ဖဲဝံအဘျၣ်တဖၣ် စံးဝဲလၢ ခံနံၣ် အတီၢ်ပူၤ, အဝဲသ့ၣ်ကဟဲက့ၤဘၣ်ဆူအဟံၣ်န့ၣ်ဒီး ပထံၣ်ကဘၣ် ပှၤလၢအတူၢ်လိာ်တဖၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ညီဝဲဒၣ်လၢ ပှၤကဒိကနၣ် ဝံအဘျၣ်တဖၣ် အတၢ်ကတိၤလၢအဘျ့ကဆှၣ်,…

တၢ်မၤအသး

တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါပှၤဂၤလၢကစၢ်ယွၤ

တၢ်အဲၣ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤ ဒီးပှၤကညီတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အခီၣ်ထံးလၢ အမၤဂၢၢ်ကျၢၤ ကဲးသရ့ Kathryn အတၢ်ကွဲးကျိာ်ထံ လံာ်စီဆှံအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. ပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤလၢ ကီၢ်အ့ဒံၢ်ယၢၣ်တဖၣ် ဖးဘၣ်လံာ်စီဆှံလၢအကစၢ်အကျိာ်ဒၣ်ဝဲ ဒီးနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ် ယွၤအကလုၢ်အကထါအကတီၢ်န့ၣ် အဝဲသူၣ်ခုသးခုဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲဒၣ် ဖဲအဝဲသ့ၣ်တဖၣ် နၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်အခါ “အဝဲသ့ၣ် စးထီၣ်ကိးပသူထီၣ်လၢ တၢ်သးခု မ့တမ့ၢ် ဒဲဝဲဒၣ်အစုတလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဖးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်, ဒီးစံးဝဲ ‘အိ, လီၤလးဒိၣ်မး’” န့ၣ်လီၤ.

ပှၤကဖးဘၣ် လံာ်စီဆှံလၢ အကစၢ်ဒၣ်ဝဲအကျိာ်န့ၣ် ကအါထီၣ်ဝဲအဂီၢ် ကဲးသရ့ ဆၢမုၢ်လၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢတၢ်ဆၢန့ၢ်ဘၣ်အံၤန့ၣ်, လၢအသးကံၢ်ပူၤပာ်ဝဲဒၣ်တၢ်မၢဖိစီၤယိၤဟၣ်သးပှၢ် အတၢ်ထံၣ်လၢညါခီလၢ ကီးပးမူးန့ၣ်လီၤ. လီၣ်ဖျါ ၇:၉ ပာ်ဖျါဝဲ ခီဖျိလၢသးစီဆှံန့ၣ်, ယွၤဆှၢနုာ်အီၤဆူ မူခိၣ်အလီၢ်ပစိာ်, ဖဲန့ၣ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲ “ပှၤဂီၢ်မုၢ်ဖးဒိၣ်လၢ ပှၤဂံၢ်ထီၣ်တသ့ဘၣ်နီတဂၤဘၣ်န့ၣ်, ဟဲလၢကယဲၢ်ပှၤကလုာ်, ဒီးကယဲၢ်ပှၤအဒူၣ်, ဒီးကယဲၢ်ပှၤဂီၢ်မုၢ်, ဒီးကယဲၢ်ပှၤကတိၤတၢ်အကျိာ် အကလုာ်ကလုာ်အကျါသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဆၢထၢၣ်လၢ လီၢ်ပစိာ်အမဲာ်ညါဒီး သိဖိအမဲာ်ညါ” န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ကစၢ်ယွၤ, ဒီးလၢအဆၢဖိ ၁၀ န့ၣ်…

တၢ်မၤအသး

ဘၣ်တၢ်ဃုထၢဒီးကတဲာ်ကတီၤလၢကစၢ်ယွၤ

ယတၢ်မၤကစၢ် စံးဘၣ်ယၤ “ဖဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်ဒုးနဲၣ် လံာ်လဲၢ် (international book expo) အဂီၢ် နတၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်, နကဘၣ်ရဲၣ်ကျဲၤရၤလီၤ တၢ်ကစီၣ်ခီဖျိလၢ ကွဲၤလ့လိၤ ဖဲပှၤဒုးနဲၣ်တၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ.” တၢ်မၤအံၤ လၢယဂီၢ်မ့ၢ် မူဒါလီၢ်ကဝီၤအသီအဃိ ယပျံၤတၢ်ဘၣ်ယိၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဃ့ဘါထုကဖၣ် “ယွၤဧၢ, ယတမၤတ့ၢ်တၢ် ဒ်သိးအံၤ နီတဘျီဘၣ်. ဝံသးစူၤ မၤစၢၤယၤတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

ယွၤကတဲာ်ကတီၤန့ၢ် တၢ်ဖိတၢ်လံၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးတဖၣ်, ဒီးပှၤကဟံးစုနဲၣ်ကျဲယၤတဖၣ်, ခီဖျိပှၤသ့ကွၢ်ထွဲစဲးဖီကဟၣ်တဖၣ်, ဒီးပှၤကကတိၤရၤလီၤတၢ်တဖၣ်, တကးဒံးဘၣ်န့ၣ် ဖဲတၢ်ဒုးနဲၣ်အကတီၢ်, တၢ်မၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤလၢတၢ်ဂ့ၢ် လၢယလဲၤကပာ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယမ့ၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤတၢ်န့ၣ်, မ့ၢ်လၢယွၤသ့ၣ်ညါတၢ်လၢအလိၣ်တဖၣ်, ဒီးထိၣ်ဂဲၤထီၣ်ယၤ လၢယကစူးကါ ယတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တဖၣ် လၢအဝဲဟ့ၣ်တ့ၢ်လံယၤ အဃိ ယသ့ၣ်ညါယဲလၢ တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအတၢ်မၤ လဲၤအသးဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲကစၢ်ယွၤကိးပှၤ လၢတၢ်မၤတမံၤမံၤအကတီၢ်, ကတဲာ်ကတီၤစ့ၢ်ကီးပှၤလၢတၢ်မၤအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယွၤဟ့ၣ်မူဟ့ၣ်ဒါ စီၤဘစၤလအ့လး လၢကဘှီထီၣ်ဒဲစီဆှံအကတီၢ်, စီၤဘစၤလအ့လး မ့ၢ်တ့ၢ်လံပှၤစုသ့စဲၣ်နီၤတဂၤန့ၣ်လီၤ. ၂ မိၤရှ့ ၃၁:၃ ပာ်ဖျါဝဲ, ကစၢ်ယွၤကတဲာ်ကတီၤအါထီၣ်အီၤ ခီဖျိတၢ်မၤပှဲၤအီၤလၢ ယွၤအသးဒီးတၢ်ကူၣ်သ့,…

တၢ်မၤအသး

တၢ်ဆီတလဲတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ

ယတံၤသကိးမုၣ် ယိၣ်အါ (Joann) လဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ် ခီဖျိလၢတၢ်ဆါကလံၤကျီအီၤ ဖဲတၢ်ဆါသံသတြိာ် Coronavirus စးထီၣ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် လၢ ၂၀၂၀ နံၣ်န့ၣ်လီၤ. အခီၣ်ထံးန့ၣ်, အပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ တၢ်သ့ၣ်နီၣ်တၢ်ဘါန့ၣ် တၢ်ကမၤအီၤလၢ အတၢ်ဘါသရိာ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် လၢခံက့ၤဆၢတဲာ်ဝဲဒၣ်လၢ, ဒ်သိးကပၢၤဃာ် ပှၤဟဲဘါတၢ်နီၢ်ဂံၢ်ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်, တၢ်မ့ၢ်မၤအီၤဖဲ တၢ်ပာ်ပှၤသံဒၢး တချုးလၢတၢ်ခူၣ်လီၤ (funeral home) အလီၢ်န့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢအီၣ်လဲ (online) န့ၣ် လံာ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါက့ၤအသီ ပာ်ဖျါဝဲလၢ, တၢ်ဆီတလဲဃာ် ယိၣ်အါဝါနၢၣ် အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲန့ၣ်လီၤ.

ယိၣ်အါ အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဆီတလဲအသးန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲနီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲပာ်လီၤတဲာ်တ့ၢ် ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ ဒီးလဲၤဆူမူခိၣ်အလီၢ်အကျဲလံန့ၣ်လီၤ. လၢအပူၤကွံာ်အါနံၣ် အါလါန့ၣ် ယွၤလဲလိာ်အတၢ်အိၣ်မူ, ဒီးလၢတၢ်အဲၣ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤန့ၣ် မၤဝဲယွၤအတၢ်မၤ အနံၣ်ယဲၢ်ဆံဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ. တချုးသံ ဖဲအဝဲအိၣ်လၢ တၢ်ဆါဟံၣ် အလီၢ်မံလိၤဒၣ်လဲာ်, သံကွၢ်ဝဲပှၤလၢအအဲၣ်ဘၣ်တဖၣ် လၢအဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးဂဲၤပျုၢ်အသးတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ခဲကနံၣ်အံၤ အဝဲအိၣ်လၢ ယွၤအဂီၤထံးလံ. အတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ် ဆီတလဲအသးလံ.

၂…

တၢ်မၤအသး

ကစၢ်ယွၤအစုတၢ်မၤ

ဖဲလါယူၤလံ (၁၂) သီ, ၂၀၂၂ နံၣ်န့ၣ်, ပှၤစဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ် အိၣ်ခိးကွၢ် မူပျီအယိာ်ကတၢၢ် အယံၤကတၢၢ် အတၢ်ဂီၤ အဆိကတၢၢ်တဖၣ် လၢတၢ်ကွၢ်မူဒီမဲာ်ထံကလၤပီၤအသီ (James Webb Space Telescope) န့ၣ်လီၤ. မဲာ်ထံကလၤပီၤအသီအံၤ အဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢ ကျိၤကျဲ အပတီၢ်အထီကတၢၢ်အံၤန့ၣ် ကွၢ်ဃီၤတၢ်ဆူမူဟီၣ်ကယၢအပူၤ ယံၤအါန့ၢ်ဝဲဒံး ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် ကွၢ်တ့ၢ်ဝဲခါလၢအပူၤကွံာ်န့ၣ်လီၤ. သတူၢ်ကလာ်, တၢ်ဂီၤလၢအလီၤသးကတုၤတဘ့ၣ်- ခၣ်ရံနၣ် နဲၤဘၠူလၣ် Carina Nebula အတၢ်ဂီၤတဘ့ၣ်အိၣ်ဒီးအလွဲၢ် လၢတၢ်တထံၣ်တ့ၢ်အီၤ ဒ်သိးအံၤနီတဘျီဘၣ်န့ၣ် ဟဲအိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. NASA အပှၤသ့မူကပိာ်ပီညါတဂၤန့ၣ် ဟံးန့ၢ်ဝဲ ကါစၣ်ကၣ် (Carl Sagan) ပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါလၢ တနာ်ထူနာ်ယွၤတဂၤအတၢ်ကတိၤတထံၣ်, ဒီးစံးဝဲ “တၢ်တမံၤမံၤလၢ အဂ့ၤကဲာ်ဆိး, တုၤဒၣ်လဲာ်ပနာ်န့ၢ်အီၤတသ့န့ၣ် အိၣ်ခိးပာ်အသး လၢတၢ်လီၢ်တတီၤတီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီန့ၣ် တၢ်မၤအသးသ့လၢ ပှၤကညီတဖၣ် ကွၢ်ထီၣ်ယွၤဒီးတထံၣ်ယွၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. နာ်သက့ ပှၤကွဲးထါ စီၤဒၤဝံးကွၢ်ထီၣ်ဆူ မူခိၣ်ဒီးတၢ်လၢအထံၣ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဝဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲးအဃိ, စံး…

တၢ်မၤအသး

တၢ်ကဘျံးကဘျၣ်ဒီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ

အဒီး ဟ့းတလၢၣ် (Adolf Hitler) နာ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ကဘျံးကဘျၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်န့ၣ် အစိကမီၤ ဒိၣ်န့ၢ် တၢ်ကဘျံးကဘျၣ်ဆံးဆံးတဖၣ်, ဒီးမၤကွၢ်ဝဲ အတၢ်ကတိၤအံၤတုၤ အလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢသီဖဲစးထီၣ်မၤ ထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ်အကတီၢ်, စံးလီၤအသးလၢ အဝဲမ့ၢ်ပှၤလၢအသးအိၣ်မၤစၢၤဆီၣ်ထွဲ ပှၤဂၤအတၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဒိးန့ၢ် တၢ်စိတၢ်ကမီၤလီၢ်လၤန့ၣ်ဒီး, စံးဝဲလၢ အတၢ်ကရၢကရိန့ၣ် တတိာ်ပာ်ဝဲလၢ ကမၤအၢမၤသီ ပှၤနီတဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံန့ၣ်ဒီး, အဝဲစူးကါ ကမျၢၢ်တၢ်ကစီၣ် ပာ်ဖျါလီၤအသး ဒ်ပၢ်တဂၤ, ဒီးခိၣ်နၢ်လၢ အသကဲာ်ဂ့ၤပ၀းဝါတဂၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

မုၣ်ကီၤလံၢ် စူးကါဝဲတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤတဖၣ် ဒ်သိးကန့ၢ်စိန့ၢ်ကမီၤ လၢပတၢ်အိၣ်မူ အပူၤန့ၣ်လီၤ. တဘျီလၢ်လၢ် တသ့ဖဲအသ့န့ၣ်, အဝဲထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ် တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး, တၢ်သူၣ်ဒိၣ်သးဖျိး, ဒီးတၢ်သးဟးဂီၤ, အဂ့ၢ်န့ၣ် ယိၤ ၈:၄၄ ပာ်ဖျါဝဲလၢ, “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ အဝဲန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢအကတိၤတၢ်ကဘျံးကဘျၣ်, ဒီးမ့ၢ်တၢ်ကတိၤကဘျံးကဘျၣ်အပၢ်” န့ၣ်လီၤ. ဒ်ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲအသိး, မ့ၢ်လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်လၢ မုၣ်ကီၤလံၢ်အပူၤဘၣ်အဃိ မုၣ်ကီၤလံၢ်န့ၣ် စံးကတိၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲအံၤပကထံၣ်ဘၣ် ဒုၣ်ဒါအတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤတနီၤန့ၣ်လီၤ.…

တၢ်မၤအသး

တၢ်သူၣ်ခုသးခု ဒီးတၢ်ကူၣ်သ့

ကိးနံၣ်ဒဲး ဖဲတၢ်ယီၤထီၣ်သီအကတီၢ်အံၤ, ဖီသလ့ၤ (cherry) အလွဲၢ်ဂီၤစၢ်ဖိ ဒီးနၢမူနၢဆှီဒိၣ်မးတဖၣ် ဘိၣ်ထီၣ်ဖီထီၣ်, ဒီးကျၢၢ်ဘၢ ယပၣ်ကီၢ် ဒီတဘ့ၣ်အံၤ မၤမုာ်သူၣ်မုာ်သး ပှၤယပၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိ,ဃုာ်ဒီးပှၤဟးကွၢ်ကီထံဂၤကီၢ်ဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖီတဖၣ် အန့ဆၢၣ် လၢဖီထီၣ်ဖးထီၣ်တစိၢ်ဖိအံၤ မၤဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ် တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်လၢ ပှၤယပၣ်ဖိတဖၣ် ကမုာ်လၤသးခု ဖီဖိတဖၣ် အတၢ်ဃံတၢ်လၤ ဒီးအတၢ်နၢမူနၢဆှီ ဖဲအဖီထီၣ်ဖးထီၣ်ဖုၣ်ကိာ်ဖိအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လဲၤခီဖျိ ဖုၣ်ကိာ်ဖိအံၤ မၤဆူၣ်ထီၣ်မၤအါထီၣ် တၢ်သးသယုၢ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မုာ်လၤသးခုလၢ တၢ်ဆီတလဲသး ချ့သဒံးဒ်သိးအံၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ “တၢ်အဲၣ်သးကညီၤတၢ်လၢ တၢ်တမံၤမံၤအဖီခိၣ်” (mono-no-aware) န့ၣ်လီၤ.

ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်အသိး, ပအဲၣ်ဒိး ဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်သးခုယံာ်ယံာ်အါအါအဂီၢ်န့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်လၢ ပနၢ်ပၢၢ်အီၤသ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီနီၢ်နီၢ်န့ၣ်, သးသမူအံၤ ဃါဃုာ်လိာ်သးဒီးတၢ်အကီအခဲ အခီပညီမ့ၢ်ဝဲ, ပကဘၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ် ပတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် လၢကသ့ထံၣ်စိ တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်, ဒီးတၢ်သူၣ်မုာ်သးမုာ် ခီဖျိမဲာ်ထံကလၤ လၢအမ့ၢ် စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယွၤလၢအအဲၣ်တၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. ပတဘၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢအထံၣ်အၢတၢ်ကဲၣ်ဆိး, မ့တမ့ၢ် ပှၤထံၣ်ဆိကမိၣ်ထဲတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ လၢအကဲထီၣ်အသးတသ့မ့ၢ်ဂ့ၤ န့ၣ်ဘၣ်လီၤ.…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ကွၢ်ထီၣ်ဆူ မူကပိာ်လိၤ

အဲလဲး(စ) စမီလ့ၤ (Alex Smalley) အဲၣ်ဒိးဝဲပှၤကိးဂၤဒဲး ကမံပၢၢ်ထီၣ်ဂီၤဂီၤ, မ့တမ့ၢ် ကဆိကတီၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတစိၢ်ဖိ ဖဲမုၢ်လီၤနုာ် အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်. ဒ်သိးလၢ ကခိးကွၢ် မုၢ်ဟဲထီၣ်, ဒီးမုၢ်လီၤနုာ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စမီလ့ၤ ဒ်အမ့ၢ် ပှၤဃိထံတၢ်လၢကီၢ်ဘြံးတ့ၣ် အတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါ မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဂီၤအခိၣ်တဂၤ အဂီၢ်န့ၣ်, ဆၢကတီၢ်တစိၢ်ဖိတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်အကတီၢ်လၢ အဃံလၤဒိၣ်ကတၢၢ်, အလီၤကဟုကညီၢ်ဒိၣ်ကတၢၢ် လၢမုၢ်နံၤတနံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မုၢ်ဟဲထီၣ် မ့တမ့ၢ် မုၢ်လီၤနုာ်အကတီၢ် လၢအလီၤသးကတုၤ အါန့ၢ် မူကပိာ်လိၤ လါအဲးတဖၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကပီၤကပြ့ၢ်ပံာ်လ့လၢမုၢ်နၤ တဖၣ်န့ၣ်, မၤဂ့ၤအါထီၣ် သးအတၢ်အိၣ်အသး (mood), မၤအါထီၣ် သးအတၢ်ဟူးဂဲၤလၢအဂ့ၤတဖၣ် (positive emotions) ဒီးမၤဆံးလီၤစှၤလီၤ သးအတၢ်ဃၢတၢ်စံာ် (stress) သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. စမီလ့ၤ စံးဝဲလၢ “ဖဲနထံၣ် တၢ်လၢအလဲၢ်ဒီးဒိၣ်ဝဲတမံၤမံၤ, မ့တမ့ၢ် တၢ်လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်လီၤကမၢကမၣ်တမံၤမံၤန့ၣ်ဒီး, နသးကကလၢၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်ကမၤအသးဒ်နတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်ဆံးလီၤစှၤလီၤဝဲ, ဒီးနတကိၢ်ဂီၤလၢၤဘၣ်တၢ် ကဲာ်ဆိးန့ၣ်လီၤ.”

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်လီၤလးလၢ စမီလ့ၤ…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်ပၢၤဃာ်နီၢ်သး အတၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်

‘Rocky’ တၢ်ဂီၢ်မူတဖၣ်န့ၣ် ဒုးနဲၣ်ဝဲ ပှၤထိတၢ်ဖိ (boxer) လၢအတၢ်လဲၤခီဖျိတအိၣ်တဂၤအဂ့ၢ်, ဒီးခီဖျိလၢတၢ်ပာ်လီၤသးကျၢၤမှုဆှုအဃိ မၤနၢၤ တၢ်လၢအဖျါမၤအသးတသ့တဖၣ် ဒ်သိးကကဲထီၣ် ပှၤထိတၢ်စဲၣ်နီၤတဂၤလၢ ပှၤအတယၢၢ်အဃၢကတၢၢ်အတီၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဂီၤမူ ရီးကံၣ် နီၣ်ဂံၢ်သၢ (Rocky III) အပူၤန့ၣ်, ရီးကံၣ် (Rocky) ကဲထီၣ်လံ ပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါတဂၤ ဒီးဆိကမိၣ်ဒိၣ်လီၤက့ၤ အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ အတၢ်မၤန့ၢ်မၤနၢၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒိ ကွဲၤဟူဖျါ တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ် မၤတံာ်တာ် အတၢ်ဂဲၤလိာ် နီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤစဲၣ်နီၤတဂၤအံၤ အဂံၢ်ဘါစၢ်လီၤဝဲ, ဒီးဘၣ်တၢ်ထိလီၤဃံၤ မၤနၢၤအီၤလၢ ပှၤတၤတၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂီၤမူအအိၣ်တ့ၢ်တကူာ်န့ၣ် ဘၣ်ထွဲဒီး ရီးကံၣ် အတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးမၤန့ၢ်က့ၤ အတၢ်တမဲးစု အပတီၢ်အကံၢ်အစီန့ၣ်လီၤ.

လၢသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤတကပၤန့ၣ်, ယူဒၤအစီၤပၤ စီၤအၤစါ လီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲ တၢ်ဒုး အပတီၢ်ကံၢ်စီန့ၣ်လီၤ. လၢအတၢ်ပၢတၢ်ပြးအခီၣ်ထံး တပတီၢ်, ဖဲတၢ်လီၤပျံၤလီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ် အကတီၢ်န့ၣ် သန့ၤအသးလၢကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤကူၤရှးဖိလၢအဆူၣ်တဖၣ် ကဟဲဒုးတၢ်အဂီၢ် ကတဲာ်ကတီၤအသးအကတီၢ်န့ၣ်, ၂ ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၄:၁၁ ပာ်ဖျါဝဲလၢ…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ယူာ်ဃီၤ ခရံာ်အတၢ်သးကညီၤ

တၢ်သးကညီၤတၢ်ဧါ, မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ကၣ်ဧါ. ဖဲ ကဝီၤတၢ်လိာ်ကွဲသတြီၤ ဖျၢၣ်ဒိ (Little League) အကတီၢ်န့ၣ်, ပှၤကွံာ် ဖျၢၣ်ဒိန့ၣ် တလီၤတံၢ်အဃိ, ဟဲဘၣ်ဒိ အဲၣ်စါယၤ (Isaiah) အခိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဖီၣ်အခိၣ်ဒီး လီၤဃံၤဆူ ဟီၣ်ခိၣ်လိၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအဘူၣ်အတီၢ်ဂ့ၤအဃိ, အခိၣ်ကုာ်ကျၤ ဒီတဒၢဃာ်အီၤလၢ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်လိာ်ကွဲ စးထီၣ်ကဒါက့ၤအကတီၢ်န့ၣ်, အဲၣ်စါယၤ ပာ်သူၣ်ပာ်သးဝဲဒၣ်လၢပှၤကွံာ်ဖျၢၣ်ဒိတဂၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢမၤကမၣ်ဘၣ်တၢ် လၢတၢ်တဆိကမိၣ်အပူၤအဃိ ပျံၤတၢ်လၢတၢ်ကနိးကစုာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. အကတီၢ်ဖဲန့ၣ်, အဲၣ်စါယၤ မၤတၢ်လၢအလီၤဆီဒိၣ်မးတမံၤ တုၤဒၣ်လဲာ် အတၢ်မၤဆၢက့ၤအတၢ်ဂီၤဂဲၤဒိ (video) န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ရၤလီၤသကုၤချ့မးန့ၣ်လီၤ. အဝဲလဲၤဝဲဆူ ပှၤကွံာ်ဖျၢၣ်ဒိတဂၤအံၤအအိၣ်, ဒီးဖိးဟုမၤမုာ်အီၤ, ဒီးဒုးသ့ၣ်ညါမၤလီၤတံၢ်အီၤလၢ တၢ်ခဲလၢာ် ဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးဒီးအီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤသးတခါ လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့အလီၢ်န့ၣ်, အဲၣ်စါယၤ ဃုထၢ တၢ်သးကညီၤအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ.

လၢလံာ်စီဆှံအလီၢ်လံၤ တကတြူၢ်အပူၤ, ပကထံၣ်ဘၣ် စီၤဧ့ရှီၤဃုထၢမၤဝဲ တၢ်ဒ်သိးအံၤ, တၢ်လၢအကီဒိၣ်န့ၢ်အန့ၣ်တၢ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. စီၤဧ့ရှီၤ ဃုထၢဝဲလၢ…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ကစၢ်ယွၤလၢ ခါအပူၤကွံာ်ဒီးခ့ခါအဆၢကတီၢ်

စးထီၣ်လၢပဟးထီၣ် အီရံၣ်ကိၣ် (Oregon) အဝ့ၢ်, ဝ့ၢ်လၢပလုၢ်ဒိၣ်ထီၣ် ပဟံၣ်ဖိဃီဖိန့ၣ်, တၢ်ဆၢကတီၢ်ယံာ်တ့ၢ် အါနံၣ်လံန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် တၢ်သ့ၣ်နီၣ်အဒိၣ်အမုၢ်တဖၣ် အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢပဂီၢ်, ဒီးတယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် ဖဲယက့ၤဟးလိၣ်ကွဲ ဝ့ၢ်အံၤန့ၣ် ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်အကတီၢ်ဖိတဖၣ်လၢယသးပ့ၤနီၣ်တ့ၢ်တဖၣ်, ဒ်အမ့ၢ်ပဖိမုၣ်ဖိတဖၣ် အတၢ်လိာ်ကွဲဖျၢၣ်ထူ, ပဟံၣ်လီၢ်လံ, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အတၢ်ထံၣ်လိာ်ရ့လိာ်သးတဖၣ်, ဒီးပတံၤသကိးတဖၣ် မဲးကစံၣ်ကၣ် Mexican တၢ်အီၣ်ကျးန့ၣ်လီၤ. ဝ့ၢ်အံၤ ဆီတလဲအသးလံဘၣ်ဆၣ် တၢ်လၢအညီနုၢ်လၢယဂီၢ်တဖၣ် အိၣ်ဒံးအလၢအပှဲၤ လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ် ယသးဆၢက့ၤဟးလိာ်ကွဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ဘၣ်တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်အီၤလၢ ဘၤဘူၤလိၣ်အကတီၢ်န့ၣ်, သးသယုၢ်က့ၤ ပှၤကညီတဖၣ်, လီၢ်ပနီၣ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤ လၢအညီနုၢ်ဒီး အဝဲသ့ၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် သးပ့ၤနီၣ်ကွံာ်ဝဲ တၢ်ဘၣ်စိာ်မၢကဲကုၢ်အီၤအံၤ မ့ၢ်လၢအပူထီၣ်ယွၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ယံး ၂၈:၂-၄, ၂၉:၈-၉ အပူၤ, ဖဲဝံအဘျၣ်တဖၣ် စံးဝဲလၢ ခံနံၣ် အတီၢ်ပူၤ, အဝဲသ့ၣ်ကဟဲက့ၤဘၣ်ဆူအဟံၣ်န့ၣ်ဒီး ပထံၣ်ကဘၣ် ပှၤလၢအတူၢ်လိာ်တဖၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ညီဝဲဒၣ်လၢ ပှၤကဒိကနၣ် ဝံအဘျၣ်တဖၣ် အတၢ်ကတိၤလၢအဘျ့ကဆှၣ်,…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါပှၤဂၤလၢကစၢ်ယွၤ

တၢ်အဲၣ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤ ဒီးပှၤကညီတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အခီၣ်ထံးလၢ အမၤဂၢၢ်ကျၢၤ ကဲးသရ့ Kathryn အတၢ်ကွဲးကျိာ်ထံ လံာ်စီဆှံအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. ပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤလၢ ကီၢ်အ့ဒံၢ်ယၢၣ်တဖၣ် ဖးဘၣ်လံာ်စီဆှံလၢအကစၢ်အကျိာ်ဒၣ်ဝဲ ဒီးနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ် ယွၤအကလုၢ်အကထါအကတီၢ်န့ၣ် အဝဲသူၣ်ခုသးခုဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲဒၣ် ဖဲအဝဲသ့ၣ်တဖၣ် နၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်အခါ “အဝဲသ့ၣ် စးထီၣ်ကိးပသူထီၣ်လၢ တၢ်သးခု မ့တမ့ၢ် ဒဲဝဲဒၣ်အစုတလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဖးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်, ဒီးစံးဝဲ ‘အိ, လီၤလးဒိၣ်မး’” န့ၣ်လီၤ.

ပှၤကဖးဘၣ် လံာ်စီဆှံလၢ အကစၢ်ဒၣ်ဝဲအကျိာ်န့ၣ် ကအါထီၣ်ဝဲအဂီၢ် ကဲးသရ့ ဆၢမုၢ်လၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢတၢ်ဆၢန့ၢ်ဘၣ်အံၤန့ၣ်, လၢအသးကံၢ်ပူၤပာ်ဝဲဒၣ်တၢ်မၢဖိစီၤယိၤဟၣ်သးပှၢ် အတၢ်ထံၣ်လၢညါခီလၢ ကီးပးမူးန့ၣ်လီၤ. လီၣ်ဖျါ ၇:၉ ပာ်ဖျါဝဲ ခီဖျိလၢသးစီဆှံန့ၣ်, ယွၤဆှၢနုာ်အီၤဆူ မူခိၣ်အလီၢ်ပစိာ်, ဖဲန့ၣ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲ “ပှၤဂီၢ်မုၢ်ဖးဒိၣ်လၢ ပှၤဂံၢ်ထီၣ်တသ့ဘၣ်နီတဂၤဘၣ်န့ၣ်, ဟဲလၢကယဲၢ်ပှၤကလုာ်, ဒီးကယဲၢ်ပှၤအဒူၣ်, ဒီးကယဲၢ်ပှၤဂီၢ်မုၢ်, ဒီးကယဲၢ်ပှၤကတိၤတၢ်အကျိာ် အကလုာ်ကလုာ်အကျါသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဆၢထၢၣ်လၢ လီၢ်ပစိာ်အမဲာ်ညါဒီး သိဖိအမဲာ်ညါ” န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ကစၢ်ယွၤ, ဒီးလၢအဆၢဖိ ၁၀ န့ၣ်…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ဘၣ်တၢ်ဃုထၢဒီးကတဲာ်ကတီၤလၢကစၢ်ယွၤ

ယတၢ်မၤကစၢ် စံးဘၣ်ယၤ “ဖဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်ဒုးနဲၣ် လံာ်လဲၢ် (international book expo) အဂီၢ် နတၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်, နကဘၣ်ရဲၣ်ကျဲၤရၤလီၤ တၢ်ကစီၣ်ခီဖျိလၢ ကွဲၤလ့လိၤ ဖဲပှၤဒုးနဲၣ်တၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ.” တၢ်မၤအံၤ လၢယဂီၢ်မ့ၢ် မူဒါလီၢ်ကဝီၤအသီအဃိ ယပျံၤတၢ်ဘၣ်ယိၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဃ့ဘါထုကဖၣ် “ယွၤဧၢ, ယတမၤတ့ၢ်တၢ် ဒ်သိးအံၤ နီတဘျီဘၣ်. ဝံသးစူၤ မၤစၢၤယၤတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

ယွၤကတဲာ်ကတီၤန့ၢ် တၢ်ဖိတၢ်လံၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးတဖၣ်, ဒီးပှၤကဟံးစုနဲၣ်ကျဲယၤတဖၣ်, ခီဖျိပှၤသ့ကွၢ်ထွဲစဲးဖီကဟၣ်တဖၣ်, ဒီးပှၤကကတိၤရၤလီၤတၢ်တဖၣ်, တကးဒံးဘၣ်န့ၣ် ဖဲတၢ်ဒုးနဲၣ်အကတီၢ်, တၢ်မၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤလၢတၢ်ဂ့ၢ် လၢယလဲၤကပာ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယမ့ၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤတၢ်န့ၣ်, မ့ၢ်လၢယွၤသ့ၣ်ညါတၢ်လၢအလိၣ်တဖၣ်, ဒီးထိၣ်ဂဲၤထီၣ်ယၤ လၢယကစူးကါ ယတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တဖၣ် လၢအဝဲဟ့ၣ်တ့ၢ်လံယၤ အဃိ ယသ့ၣ်ညါယဲလၢ တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအတၢ်မၤ လဲၤအသးဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲကစၢ်ယွၤကိးပှၤ လၢတၢ်မၤတမံၤမံၤအကတီၢ်, ကတဲာ်ကတီၤစ့ၢ်ကီးပှၤလၢတၢ်မၤအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယွၤဟ့ၣ်မူဟ့ၣ်ဒါ စီၤဘစၤလအ့လး လၢကဘှီထီၣ်ဒဲစီဆှံအကတီၢ်, စီၤဘစၤလအ့လး မ့ၢ်တ့ၢ်လံပှၤစုသ့စဲၣ်နီၤတဂၤန့ၣ်လီၤ. ၂ မိၤရှ့ ၃၁:၃ ပာ်ဖျါဝဲ, ကစၢ်ယွၤကတဲာ်ကတီၤအါထီၣ်အီၤ ခီဖျိတၢ်မၤပှဲၤအီၤလၢ ယွၤအသးဒီးတၢ်ကူၣ်သ့,…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်ဆီတလဲတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ

ယတံၤသကိးမုၣ် ယိၣ်အါ (Joann) လဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ် ခီဖျိလၢတၢ်ဆါကလံၤကျီအီၤ ဖဲတၢ်ဆါသံသတြိာ် Coronavirus စးထီၣ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် လၢ ၂၀၂၀ နံၣ်န့ၣ်လီၤ. အခီၣ်ထံးန့ၣ်, အပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ တၢ်သ့ၣ်နီၣ်တၢ်ဘါန့ၣ် တၢ်ကမၤအီၤလၢ အတၢ်ဘါသရိာ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် လၢခံက့ၤဆၢတဲာ်ဝဲဒၣ်လၢ, ဒ်သိးကပၢၤဃာ် ပှၤဟဲဘါတၢ်နီၢ်ဂံၢ်ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်, တၢ်မ့ၢ်မၤအီၤဖဲ တၢ်ပာ်ပှၤသံဒၢး တချုးလၢတၢ်ခူၣ်လီၤ (funeral home) အလီၢ်န့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢအီၣ်လဲ (online) န့ၣ် လံာ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါက့ၤအသီ ပာ်ဖျါဝဲလၢ, တၢ်ဆီတလဲဃာ် ယိၣ်အါဝါနၢၣ် အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲန့ၣ်လီၤ.

ယိၣ်အါ အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဆီတလဲအသးန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲနီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲပာ်လီၤတဲာ်တ့ၢ် ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ ဒီးလဲၤဆူမူခိၣ်အလီၢ်အကျဲလံန့ၣ်လီၤ. လၢအပူၤကွံာ်အါနံၣ် အါလါန့ၣ် ယွၤလဲလိာ်အတၢ်အိၣ်မူ, ဒီးလၢတၢ်အဲၣ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤန့ၣ် မၤဝဲယွၤအတၢ်မၤ အနံၣ်ယဲၢ်ဆံဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ. တချုးသံ ဖဲအဝဲအိၣ်လၢ တၢ်ဆါဟံၣ် အလီၢ်မံလိၤဒၣ်လဲာ်, သံကွၢ်ဝဲပှၤလၢအအဲၣ်ဘၣ်တဖၣ် လၢအဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးဂဲၤပျုၢ်အသးတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ခဲကနံၣ်အံၤ အဝဲအိၣ်လၢ ယွၤအဂီၤထံးလံ. အတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ် ဆီတလဲအသးလံ.

၂…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ကစၢ်ယွၤအစုတၢ်မၤ

ဖဲလါယူၤလံ (၁၂) သီ, ၂၀၂၂ နံၣ်န့ၣ်, ပှၤစဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ် အိၣ်ခိးကွၢ် မူပျီအယိာ်ကတၢၢ် အယံၤကတၢၢ် အတၢ်ဂီၤ အဆိကတၢၢ်တဖၣ် လၢတၢ်ကွၢ်မူဒီမဲာ်ထံကလၤပီၤအသီ (James Webb Space Telescope) န့ၣ်လီၤ. မဲာ်ထံကလၤပီၤအသီအံၤ အဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢ ကျိၤကျဲ အပတီၢ်အထီကတၢၢ်အံၤန့ၣ် ကွၢ်ဃီၤတၢ်ဆူမူဟီၣ်ကယၢအပူၤ ယံၤအါန့ၢ်ဝဲဒံး ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် ကွၢ်တ့ၢ်ဝဲခါလၢအပူၤကွံာ်န့ၣ်လီၤ. သတူၢ်ကလာ်, တၢ်ဂီၤလၢအလီၤသးကတုၤတဘ့ၣ်- ခၣ်ရံနၣ် နဲၤဘၠူလၣ် Carina Nebula အတၢ်ဂီၤတဘ့ၣ်အိၣ်ဒီးအလွဲၢ် လၢတၢ်တထံၣ်တ့ၢ်အီၤ ဒ်သိးအံၤနီတဘျီဘၣ်န့ၣ် ဟဲအိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. NASA အပှၤသ့မူကပိာ်ပီညါတဂၤန့ၣ် ဟံးန့ၢ်ဝဲ ကါစၣ်ကၣ် (Carl Sagan) ပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါလၢ တနာ်ထူနာ်ယွၤတဂၤအတၢ်ကတိၤတထံၣ်, ဒီးစံးဝဲ “တၢ်တမံၤမံၤလၢ အဂ့ၤကဲာ်ဆိး, တုၤဒၣ်လဲာ်ပနာ်န့ၢ်အီၤတသ့န့ၣ် အိၣ်ခိးပာ်အသး လၢတၢ်လီၢ်တတီၤတီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီန့ၣ် တၢ်မၤအသးသ့လၢ ပှၤကညီတဖၣ် ကွၢ်ထီၣ်ယွၤဒီးတထံၣ်ယွၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. နာ်သက့ ပှၤကွဲးထါ စီၤဒၤဝံးကွၢ်ထီၣ်ဆူ မူခိၣ်ဒီးတၢ်လၢအထံၣ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဝဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲးအဃိ, စံး…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်ကဘျံးကဘျၣ်ဒီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ

အဒီး ဟ့းတလၢၣ် (Adolf Hitler) နာ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ကဘျံးကဘျၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်န့ၣ် အစိကမီၤ ဒိၣ်န့ၢ် တၢ်ကဘျံးကဘျၣ်ဆံးဆံးတဖၣ်, ဒီးမၤကွၢ်ဝဲ အတၢ်ကတိၤအံၤတုၤ အလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢသီဖဲစးထီၣ်မၤ ထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ်အကတီၢ်, စံးလီၤအသးလၢ အဝဲမ့ၢ်ပှၤလၢအသးအိၣ်မၤစၢၤဆီၣ်ထွဲ ပှၤဂၤအတၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဒိးန့ၢ် တၢ်စိတၢ်ကမီၤလီၢ်လၤန့ၣ်ဒီး, စံးဝဲလၢ အတၢ်ကရၢကရိန့ၣ် တတိာ်ပာ်ဝဲလၢ ကမၤအၢမၤသီ ပှၤနီတဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံန့ၣ်ဒီး, အဝဲစူးကါ ကမျၢၢ်တၢ်ကစီၣ် ပာ်ဖျါလီၤအသး ဒ်ပၢ်တဂၤ, ဒီးခိၣ်နၢ်လၢ အသကဲာ်ဂ့ၤပ၀းဝါတဂၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

မုၣ်ကီၤလံၢ် စူးကါဝဲတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤတဖၣ် ဒ်သိးကန့ၢ်စိန့ၢ်ကမီၤ လၢပတၢ်အိၣ်မူ အပူၤန့ၣ်လီၤ. တဘျီလၢ်လၢ် တသ့ဖဲအသ့န့ၣ်, အဝဲထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ် တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး, တၢ်သူၣ်ဒိၣ်သးဖျိး, ဒီးတၢ်သးဟးဂီၤ, အဂ့ၢ်န့ၣ် ယိၤ ၈:၄၄ ပာ်ဖျါဝဲလၢ, “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ အဝဲန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢအကတိၤတၢ်ကဘျံးကဘျၣ်, ဒီးမ့ၢ်တၢ်ကတိၤကဘျံးကဘျၣ်အပၢ်” န့ၣ်လီၤ. ဒ်ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲအသိး, မ့ၢ်လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်လၢ မုၣ်ကီၤလံၢ်အပူၤဘၣ်အဃိ မုၣ်ကီၤလံၢ်န့ၣ် စံးကတိၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲအံၤပကထံၣ်ဘၣ် ဒုၣ်ဒါအတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤတနီၤန့ၣ်လီၤ.…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်သူၣ်ခုသးခု ဒီးတၢ်ကူၣ်သ့

ကိးနံၣ်ဒဲး ဖဲတၢ်ယီၤထီၣ်သီအကတီၢ်အံၤ, ဖီသလ့ၤ (cherry) အလွဲၢ်ဂီၤစၢ်ဖိ ဒီးနၢမူနၢဆှီဒိၣ်မးတဖၣ် ဘိၣ်ထီၣ်ဖီထီၣ်, ဒီးကျၢၢ်ဘၢ ယပၣ်ကီၢ် ဒီတဘ့ၣ်အံၤ မၤမုာ်သူၣ်မုာ်သး ပှၤယပၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိ,ဃုာ်ဒီးပှၤဟးကွၢ်ကီထံဂၤကီၢ်ဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖီတဖၣ် အန့ဆၢၣ် လၢဖီထီၣ်ဖးထီၣ်တစိၢ်ဖိအံၤ မၤဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ် တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်လၢ ပှၤယပၣ်ဖိတဖၣ် ကမုာ်လၤသးခု ဖီဖိတဖၣ် အတၢ်ဃံတၢ်လၤ ဒီးအတၢ်နၢမူနၢဆှီ ဖဲအဖီထီၣ်ဖးထီၣ်ဖုၣ်ကိာ်ဖိအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လဲၤခီဖျိ ဖုၣ်ကိာ်ဖိအံၤ မၤဆူၣ်ထီၣ်မၤအါထီၣ် တၢ်သးသယုၢ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မုာ်လၤသးခုလၢ တၢ်ဆီတလဲသး ချ့သဒံးဒ်သိးအံၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ “တၢ်အဲၣ်သးကညီၤတၢ်လၢ တၢ်တမံၤမံၤအဖီခိၣ်” (mono-no-aware) န့ၣ်လီၤ.

ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်အသိး, ပအဲၣ်ဒိး ဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်သးခုယံာ်ယံာ်အါအါအဂီၢ်န့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်လၢ ပနၢ်ပၢၢ်အီၤသ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီနီၢ်နီၢ်န့ၣ်, သးသမူအံၤ ဃါဃုာ်လိာ်သးဒီးတၢ်အကီအခဲ အခီပညီမ့ၢ်ဝဲ, ပကဘၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ် ပတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် လၢကသ့ထံၣ်စိ တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်, ဒီးတၢ်သူၣ်မုာ်သးမုာ် ခီဖျိမဲာ်ထံကလၤ လၢအမ့ၢ် စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယွၤလၢအအဲၣ်တၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. ပတဘၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢအထံၣ်အၢတၢ်ကဲၣ်ဆိး, မ့တမ့ၢ် ပှၤထံၣ်ဆိကမိၣ်ထဲတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ လၢအကဲထီၣ်အသးတသ့မ့ၢ်ဂ့ၤ န့ၣ်ဘၣ်လီၤ.…

About Us

ကွၢ်ထီၣ်ဆူ မူကပိာ်လိၤ

အဲလဲး(စ) စမီလ့ၤ (Alex Smalley) အဲၣ်ဒိးဝဲပှၤကိးဂၤဒဲး ကမံပၢၢ်ထီၣ်ဂီၤဂီၤ, မ့တမ့ၢ် ကဆိကတီၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတစိၢ်ဖိ ဖဲမုၢ်လီၤနုာ် အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်. ဒ်သိးလၢ ကခိးကွၢ် မုၢ်ဟဲထီၣ်, ဒီးမုၢ်လီၤနုာ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စမီလ့ၤ ဒ်အမ့ၢ် ပှၤဃိထံတၢ်လၢကီၢ်ဘြံးတ့ၣ် အတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါ မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဂီၤအခိၣ်တဂၤ အဂီၢ်န့ၣ်, ဆၢကတီၢ်တစိၢ်ဖိတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်အကတီၢ်လၢ အဃံလၤဒိၣ်ကတၢၢ်, အလီၤကဟုကညီၢ်ဒိၣ်ကတၢၢ် လၢမုၢ်နံၤတနံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မုၢ်ဟဲထီၣ် မ့တမ့ၢ် မုၢ်လီၤနုာ်အကတီၢ် လၢအလီၤသးကတုၤ အါန့ၢ် မူကပိာ်လိၤ လါအဲးတဖၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကပီၤကပြ့ၢ်ပံာ်လ့လၢမုၢ်နၤ တဖၣ်န့ၣ်, မၤဂ့ၤအါထီၣ် သးအတၢ်အိၣ်အသး (mood), မၤအါထီၣ် သးအတၢ်ဟူးဂဲၤလၢအဂ့ၤတဖၣ် (positive emotions) ဒီးမၤဆံးလီၤစှၤလီၤ သးအတၢ်ဃၢတၢ်စံာ် (stress) သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. စမီလ့ၤ စံးဝဲလၢ “ဖဲနထံၣ် တၢ်လၢအလဲၢ်ဒီးဒိၣ်ဝဲတမံၤမံၤ, မ့တမ့ၢ် တၢ်လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်လီၤကမၢကမၣ်တမံၤမံၤန့ၣ်ဒီး, နသးကကလၢၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်ကမၤအသးဒ်နတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်ဆံးလီၤစှၤလီၤဝဲ, ဒီးနတကိၢ်ဂီၤလၢၤဘၣ်တၢ် ကဲာ်ဆိးန့ၣ်လီၤ.”

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်လီၤလးလၢ စမီလ့ၤ…

About Us

တၢ်ပၢၤဃာ်နီၢ်သး အတၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်

‘Rocky’ တၢ်ဂီၢ်မူတဖၣ်န့ၣ် ဒုးနဲၣ်ဝဲ ပှၤထိတၢ်ဖိ (boxer) လၢအတၢ်လဲၤခီဖျိတအိၣ်တဂၤအဂ့ၢ်, ဒီးခီဖျိလၢတၢ်ပာ်လီၤသးကျၢၤမှုဆှုအဃိ မၤနၢၤ တၢ်လၢအဖျါမၤအသးတသ့တဖၣ် ဒ်သိးကကဲထီၣ် ပှၤထိတၢ်စဲၣ်နီၤတဂၤလၢ ပှၤအတယၢၢ်အဃၢကတၢၢ်အတီၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဂီၤမူ ရီးကံၣ် နီၣ်ဂံၢ်သၢ (Rocky III) အပူၤန့ၣ်, ရီးကံၣ် (Rocky) ကဲထီၣ်လံ ပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါတဂၤ ဒီးဆိကမိၣ်ဒိၣ်လီၤက့ၤ အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ အတၢ်မၤန့ၢ်မၤနၢၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒိ ကွဲၤဟူဖျါ တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ် မၤတံာ်တာ် အတၢ်ဂဲၤလိာ် နီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤစဲၣ်နီၤတဂၤအံၤ အဂံၢ်ဘါစၢ်လီၤဝဲ, ဒီးဘၣ်တၢ်ထိလီၤဃံၤ မၤနၢၤအီၤလၢ ပှၤတၤတၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂီၤမူအအိၣ်တ့ၢ်တကူာ်န့ၣ် ဘၣ်ထွဲဒီး ရီးကံၣ် အတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးမၤန့ၢ်က့ၤ အတၢ်တမဲးစု အပတီၢ်အကံၢ်အစီန့ၣ်လီၤ.

လၢသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤတကပၤန့ၣ်, ယူဒၤအစီၤပၤ စီၤအၤစါ လီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲ တၢ်ဒုး အပတီၢ်ကံၢ်စီန့ၣ်လီၤ. လၢအတၢ်ပၢတၢ်ပြးအခီၣ်ထံး တပတီၢ်, ဖဲတၢ်လီၤပျံၤလီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ် အကတီၢ်န့ၣ် သန့ၤအသးလၢကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤကူၤရှးဖိလၢအဆူၣ်တဖၣ် ကဟဲဒုးတၢ်အဂီၢ် ကတဲာ်ကတီၤအသးအကတီၢ်န့ၣ်, ၂ ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၄:၁၁ ပာ်ဖျါဝဲလၢ…

About Us

ယူာ်ဃီၤ ခရံာ်အတၢ်သးကညီၤ

တၢ်သးကညီၤတၢ်ဧါ, မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ကၣ်ဧါ. ဖဲ ကဝီၤတၢ်လိာ်ကွဲသတြီၤ ဖျၢၣ်ဒိ (Little League) အကတီၢ်န့ၣ်, ပှၤကွံာ် ဖျၢၣ်ဒိန့ၣ် တလီၤတံၢ်အဃိ, ဟဲဘၣ်ဒိ အဲၣ်စါယၤ (Isaiah) အခိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဖီၣ်အခိၣ်ဒီး လီၤဃံၤဆူ ဟီၣ်ခိၣ်လိၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအဘူၣ်အတီၢ်ဂ့ၤအဃိ, အခိၣ်ကုာ်ကျၤ ဒီတဒၢဃာ်အီၤလၢ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်လိာ်ကွဲ စးထီၣ်ကဒါက့ၤအကတီၢ်န့ၣ်, အဲၣ်စါယၤ ပာ်သူၣ်ပာ်သးဝဲဒၣ်လၢပှၤကွံာ်ဖျၢၣ်ဒိတဂၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢမၤကမၣ်ဘၣ်တၢ် လၢတၢ်တဆိကမိၣ်အပူၤအဃိ ပျံၤတၢ်လၢတၢ်ကနိးကစုာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. အကတီၢ်ဖဲန့ၣ်, အဲၣ်စါယၤ မၤတၢ်လၢအလီၤဆီဒိၣ်မးတမံၤ တုၤဒၣ်လဲာ် အတၢ်မၤဆၢက့ၤအတၢ်ဂီၤဂဲၤဒိ (video) န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ရၤလီၤသကုၤချ့မးန့ၣ်လီၤ. အဝဲလဲၤဝဲဆူ ပှၤကွံာ်ဖျၢၣ်ဒိတဂၤအံၤအအိၣ်, ဒီးဖိးဟုမၤမုာ်အီၤ, ဒီးဒုးသ့ၣ်ညါမၤလီၤတံၢ်အီၤလၢ တၢ်ခဲလၢာ် ဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးဒီးအီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤသးတခါ လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့အလီၢ်န့ၣ်, အဲၣ်စါယၤ ဃုထၢ တၢ်သးကညီၤအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ.

လၢလံာ်စီဆှံအလီၢ်လံၤ တကတြူၢ်အပူၤ, ပကထံၣ်ဘၣ် စီၤဧ့ရှီၤဃုထၢမၤဝဲ တၢ်ဒ်သိးအံၤ, တၢ်လၢအကီဒိၣ်န့ၢ်အန့ၣ်တၢ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. စီၤဧ့ရှီၤ ဃုထၢဝဲလၢ…

About Us

ကစၢ်ယွၤလၢ ခါအပူၤကွံာ်ဒီးခ့ခါအဆၢကတီၢ်

စးထီၣ်လၢပဟးထီၣ် အီရံၣ်ကိၣ် (Oregon) အဝ့ၢ်, ဝ့ၢ်လၢပလုၢ်ဒိၣ်ထီၣ် ပဟံၣ်ဖိဃီဖိန့ၣ်, တၢ်ဆၢကတီၢ်ယံာ်တ့ၢ် အါနံၣ်လံန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် တၢ်သ့ၣ်နီၣ်အဒိၣ်အမုၢ်တဖၣ် အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢပဂီၢ်, ဒီးတယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် ဖဲယက့ၤဟးလိၣ်ကွဲ ဝ့ၢ်အံၤန့ၣ် ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်အကတီၢ်ဖိတဖၣ်လၢယသးပ့ၤနီၣ်တ့ၢ်တဖၣ်, ဒ်အမ့ၢ်ပဖိမုၣ်ဖိတဖၣ် အတၢ်လိာ်ကွဲဖျၢၣ်ထူ, ပဟံၣ်လီၢ်လံ, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အတၢ်ထံၣ်လိာ်ရ့လိာ်သးတဖၣ်, ဒီးပတံၤသကိးတဖၣ် မဲးကစံၣ်ကၣ် Mexican တၢ်အီၣ်ကျးန့ၣ်လီၤ. ဝ့ၢ်အံၤ ဆီတလဲအသးလံဘၣ်ဆၣ် တၢ်လၢအညီနုၢ်လၢယဂီၢ်တဖၣ် အိၣ်ဒံးအလၢအပှဲၤ လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ် ယသးဆၢက့ၤဟးလိာ်ကွဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ဘၣ်တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်အီၤလၢ ဘၤဘူၤလိၣ်အကတီၢ်န့ၣ်, သးသယုၢ်က့ၤ ပှၤကညီတဖၣ်, လီၢ်ပနီၣ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤ လၢအညီနုၢ်ဒီး အဝဲသ့ၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် သးပ့ၤနီၣ်ကွံာ်ဝဲ တၢ်ဘၣ်စိာ်မၢကဲကုၢ်အီၤအံၤ မ့ၢ်လၢအပူထီၣ်ယွၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ယံး ၂၈:၂-၄, ၂၉:၈-၉ အပူၤ, ဖဲဝံအဘျၣ်တဖၣ် စံးဝဲလၢ ခံနံၣ် အတီၢ်ပူၤ, အဝဲသ့ၣ်ကဟဲက့ၤဘၣ်ဆူအဟံၣ်န့ၣ်ဒီး ပထံၣ်ကဘၣ် ပှၤလၢအတူၢ်လိာ်တဖၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ညီဝဲဒၣ်လၢ ပှၤကဒိကနၣ် ဝံအဘျၣ်တဖၣ် အတၢ်ကတိၤလၢအဘျ့ကဆှၣ်,…

About Us

တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါပှၤဂၤလၢကစၢ်ယွၤ

တၢ်အဲၣ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤ ဒီးပှၤကညီတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အခီၣ်ထံးလၢ အမၤဂၢၢ်ကျၢၤ ကဲးသရ့ Kathryn အတၢ်ကွဲးကျိာ်ထံ လံာ်စီဆှံအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. ပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤလၢ ကီၢ်အ့ဒံၢ်ယၢၣ်တဖၣ် ဖးဘၣ်လံာ်စီဆှံလၢအကစၢ်အကျိာ်ဒၣ်ဝဲ ဒီးနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ် ယွၤအကလုၢ်အကထါအကတီၢ်န့ၣ် အဝဲသူၣ်ခုသးခုဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲဒၣ် ဖဲအဝဲသ့ၣ်တဖၣ် နၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်အခါ “အဝဲသ့ၣ် စးထီၣ်ကိးပသူထီၣ်လၢ တၢ်သးခု မ့တမ့ၢ် ဒဲဝဲဒၣ်အစုတလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဖးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်, ဒီးစံးဝဲ ‘အိ, လီၤလးဒိၣ်မး’” န့ၣ်လီၤ.

ပှၤကဖးဘၣ် လံာ်စီဆှံလၢ အကစၢ်ဒၣ်ဝဲအကျိာ်န့ၣ် ကအါထီၣ်ဝဲအဂီၢ် ကဲးသရ့ ဆၢမုၢ်လၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢတၢ်ဆၢန့ၢ်ဘၣ်အံၤန့ၣ်, လၢအသးကံၢ်ပူၤပာ်ဝဲဒၣ်တၢ်မၢဖိစီၤယိၤဟၣ်သးပှၢ် အတၢ်ထံၣ်လၢညါခီလၢ ကီးပးမူးန့ၣ်လီၤ. လီၣ်ဖျါ ၇:၉ ပာ်ဖျါဝဲ ခီဖျိလၢသးစီဆှံန့ၣ်, ယွၤဆှၢနုာ်အီၤဆူ မူခိၣ်အလီၢ်ပစိာ်, ဖဲန့ၣ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲ “ပှၤဂီၢ်မုၢ်ဖးဒိၣ်လၢ ပှၤဂံၢ်ထီၣ်တသ့ဘၣ်နီတဂၤဘၣ်န့ၣ်, ဟဲလၢကယဲၢ်ပှၤကလုာ်, ဒီးကယဲၢ်ပှၤအဒူၣ်, ဒီးကယဲၢ်ပှၤဂီၢ်မုၢ်, ဒီးကယဲၢ်ပှၤကတိၤတၢ်အကျိာ် အကလုာ်ကလုာ်အကျါသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဆၢထၢၣ်လၢ လီၢ်ပစိာ်အမဲာ်ညါဒီး သိဖိအမဲာ်ညါ” န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ကစၢ်ယွၤ, ဒီးလၢအဆၢဖိ ၁၀ န့ၣ်…

About Us

ဘၣ်တၢ်ဃုထၢဒီးကတဲာ်ကတီၤလၢကစၢ်ယွၤ

ယတၢ်မၤကစၢ် စံးဘၣ်ယၤ “ဖဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်ဒုးနဲၣ် လံာ်လဲၢ် (international book expo) အဂီၢ် နတၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်, နကဘၣ်ရဲၣ်ကျဲၤရၤလီၤ တၢ်ကစီၣ်ခီဖျိလၢ ကွဲၤလ့လိၤ ဖဲပှၤဒုးနဲၣ်တၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ.” တၢ်မၤအံၤ လၢယဂီၢ်မ့ၢ် မူဒါလီၢ်ကဝီၤအသီအဃိ ယပျံၤတၢ်ဘၣ်ယိၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဃ့ဘါထုကဖၣ် “ယွၤဧၢ, ယတမၤတ့ၢ်တၢ် ဒ်သိးအံၤ နီတဘျီဘၣ်. ဝံသးစူၤ မၤစၢၤယၤတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

ယွၤကတဲာ်ကတီၤန့ၢ် တၢ်ဖိတၢ်လံၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးတဖၣ်, ဒီးပှၤကဟံးစုနဲၣ်ကျဲယၤတဖၣ်, ခီဖျိပှၤသ့ကွၢ်ထွဲစဲးဖီကဟၣ်တဖၣ်, ဒီးပှၤကကတိၤရၤလီၤတၢ်တဖၣ်, တကးဒံးဘၣ်န့ၣ် ဖဲတၢ်ဒုးနဲၣ်အကတီၢ်, တၢ်မၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤလၢတၢ်ဂ့ၢ် လၢယလဲၤကပာ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယမ့ၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤတၢ်န့ၣ်, မ့ၢ်လၢယွၤသ့ၣ်ညါတၢ်လၢအလိၣ်တဖၣ်, ဒီးထိၣ်ဂဲၤထီၣ်ယၤ လၢယကစူးကါ ယတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တဖၣ် လၢအဝဲဟ့ၣ်တ့ၢ်လံယၤ အဃိ ယသ့ၣ်ညါယဲလၢ တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအတၢ်မၤ လဲၤအသးဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲကစၢ်ယွၤကိးပှၤ လၢတၢ်မၤတမံၤမံၤအကတီၢ်, ကတဲာ်ကတီၤစ့ၢ်ကီးပှၤလၢတၢ်မၤအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယွၤဟ့ၣ်မူဟ့ၣ်ဒါ စီၤဘစၤလအ့လး လၢကဘှီထီၣ်ဒဲစီဆှံအကတီၢ်, စီၤဘစၤလအ့လး မ့ၢ်တ့ၢ်လံပှၤစုသ့စဲၣ်နီၤတဂၤန့ၣ်လီၤ. ၂ မိၤရှ့ ၃၁:၃ ပာ်ဖျါဝဲ, ကစၢ်ယွၤကတဲာ်ကတီၤအါထီၣ်အီၤ ခီဖျိတၢ်မၤပှဲၤအီၤလၢ ယွၤအသးဒီးတၢ်ကူၣ်သ့,…

About Us

တၢ်ဆီတလဲတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ

ယတံၤသကိးမုၣ် ယိၣ်အါ (Joann) လဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ် ခီဖျိလၢတၢ်ဆါကလံၤကျီအီၤ ဖဲတၢ်ဆါသံသတြိာ် Coronavirus စးထီၣ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် လၢ ၂၀၂၀ နံၣ်န့ၣ်လီၤ. အခီၣ်ထံးန့ၣ်, အပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ တၢ်သ့ၣ်နီၣ်တၢ်ဘါန့ၣ် တၢ်ကမၤအီၤလၢ အတၢ်ဘါသရိာ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် လၢခံက့ၤဆၢတဲာ်ဝဲဒၣ်လၢ, ဒ်သိးကပၢၤဃာ် ပှၤဟဲဘါတၢ်နီၢ်ဂံၢ်ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်, တၢ်မ့ၢ်မၤအီၤဖဲ တၢ်ပာ်ပှၤသံဒၢး တချုးလၢတၢ်ခူၣ်လီၤ (funeral home) အလီၢ်န့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢအီၣ်လဲ (online) န့ၣ် လံာ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါက့ၤအသီ ပာ်ဖျါဝဲလၢ, တၢ်ဆီတလဲဃာ် ယိၣ်အါဝါနၢၣ် အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲန့ၣ်လီၤ.

ယိၣ်အါ အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဆီတလဲအသးန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲနီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲပာ်လီၤတဲာ်တ့ၢ် ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ ဒီးလဲၤဆူမူခိၣ်အလီၢ်အကျဲလံန့ၣ်လီၤ. လၢအပူၤကွံာ်အါနံၣ် အါလါန့ၣ် ယွၤလဲလိာ်အတၢ်အိၣ်မူ, ဒီးလၢတၢ်အဲၣ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤန့ၣ် မၤဝဲယွၤအတၢ်မၤ အနံၣ်ယဲၢ်ဆံဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ. တချုးသံ ဖဲအဝဲအိၣ်လၢ တၢ်ဆါဟံၣ် အလီၢ်မံလိၤဒၣ်လဲာ်, သံကွၢ်ဝဲပှၤလၢအအဲၣ်ဘၣ်တဖၣ် လၢအဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးဂဲၤပျုၢ်အသးတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ခဲကနံၣ်အံၤ အဝဲအိၣ်လၢ ယွၤအဂီၤထံးလံ. အတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ် ဆီတလဲအသးလံ.

၂…

About Us

ကစၢ်ယွၤအစုတၢ်မၤ

ဖဲလါယူၤလံ (၁၂) သီ, ၂၀၂၂ နံၣ်န့ၣ်, ပှၤစဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ် အိၣ်ခိးကွၢ် မူပျီအယိာ်ကတၢၢ် အယံၤကတၢၢ် အတၢ်ဂီၤ အဆိကတၢၢ်တဖၣ် လၢတၢ်ကွၢ်မူဒီမဲာ်ထံကလၤပီၤအသီ (James Webb Space Telescope) န့ၣ်လီၤ. မဲာ်ထံကလၤပီၤအသီအံၤ အဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢ ကျိၤကျဲ အပတီၢ်အထီကတၢၢ်အံၤန့ၣ် ကွၢ်ဃီၤတၢ်ဆူမူဟီၣ်ကယၢအပူၤ ယံၤအါန့ၢ်ဝဲဒံး ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် ကွၢ်တ့ၢ်ဝဲခါလၢအပူၤကွံာ်န့ၣ်လီၤ. သတူၢ်ကလာ်, တၢ်ဂီၤလၢအလီၤသးကတုၤတဘ့ၣ်- ခၣ်ရံနၣ် နဲၤဘၠူလၣ် Carina Nebula အတၢ်ဂီၤတဘ့ၣ်အိၣ်ဒီးအလွဲၢ် လၢတၢ်တထံၣ်တ့ၢ်အီၤ ဒ်သိးအံၤနီတဘျီဘၣ်န့ၣ် ဟဲအိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. NASA အပှၤသ့မူကပိာ်ပီညါတဂၤန့ၣ် ဟံးန့ၢ်ဝဲ ကါစၣ်ကၣ် (Carl Sagan) ပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါလၢ တနာ်ထူနာ်ယွၤတဂၤအတၢ်ကတိၤတထံၣ်, ဒီးစံးဝဲ “တၢ်တမံၤမံၤလၢ အဂ့ၤကဲာ်ဆိး, တုၤဒၣ်လဲာ်ပနာ်န့ၢ်အီၤတသ့န့ၣ် အိၣ်ခိးပာ်အသး လၢတၢ်လီၢ်တတီၤတီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီန့ၣ် တၢ်မၤအသးသ့လၢ ပှၤကညီတဖၣ် ကွၢ်ထီၣ်ယွၤဒီးတထံၣ်ယွၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. နာ်သက့ ပှၤကွဲးထါ စီၤဒၤဝံးကွၢ်ထီၣ်ဆူ မူခိၣ်ဒီးတၢ်လၢအထံၣ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဝဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲးအဃိ, စံး…

About Us

တၢ်ကဘျံးကဘျၣ်ဒီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ

အဒီး ဟ့းတလၢၣ် (Adolf Hitler) နာ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ကဘျံးကဘျၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်န့ၣ် အစိကမီၤ ဒိၣ်န့ၢ် တၢ်ကဘျံးကဘျၣ်ဆံးဆံးတဖၣ်, ဒီးမၤကွၢ်ဝဲ အတၢ်ကတိၤအံၤတုၤ အလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢသီဖဲစးထီၣ်မၤ ထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ်အကတီၢ်, စံးလီၤအသးလၢ အဝဲမ့ၢ်ပှၤလၢအသးအိၣ်မၤစၢၤဆီၣ်ထွဲ ပှၤဂၤအတၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဒိးန့ၢ် တၢ်စိတၢ်ကမီၤလီၢ်လၤန့ၣ်ဒီး, စံးဝဲလၢ အတၢ်ကရၢကရိန့ၣ် တတိာ်ပာ်ဝဲလၢ ကမၤအၢမၤသီ ပှၤနီတဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံန့ၣ်ဒီး, အဝဲစူးကါ ကမျၢၢ်တၢ်ကစီၣ် ပာ်ဖျါလီၤအသး ဒ်ပၢ်တဂၤ, ဒီးခိၣ်နၢ်လၢ အသကဲာ်ဂ့ၤပ၀းဝါတဂၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

မုၣ်ကီၤလံၢ် စူးကါဝဲတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤတဖၣ် ဒ်သိးကန့ၢ်စိန့ၢ်ကမီၤ လၢပတၢ်အိၣ်မူ အပူၤန့ၣ်လီၤ. တဘျီလၢ်လၢ် တသ့ဖဲအသ့န့ၣ်, အဝဲထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ် တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး, တၢ်သူၣ်ဒိၣ်သးဖျိး, ဒီးတၢ်သးဟးဂီၤ, အဂ့ၢ်န့ၣ် ယိၤ ၈:၄၄ ပာ်ဖျါဝဲလၢ, “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ အဝဲန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢအကတိၤတၢ်ကဘျံးကဘျၣ်, ဒီးမ့ၢ်တၢ်ကတိၤကဘျံးကဘျၣ်အပၢ်” န့ၣ်လီၤ. ဒ်ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲအသိး, မ့ၢ်လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်လၢ မုၣ်ကီၤလံၢ်အပူၤဘၣ်အဃိ မုၣ်ကီၤလံၢ်န့ၣ် စံးကတိၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲအံၤပကထံၣ်ဘၣ် ဒုၣ်ဒါအတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤတနီၤန့ၣ်လီၤ.…

About Us

တၢ်သူၣ်ခုသးခု ဒီးတၢ်ကူၣ်သ့

ကိးနံၣ်ဒဲး ဖဲတၢ်ယီၤထီၣ်သီအကတီၢ်အံၤ, ဖီသလ့ၤ (cherry) အလွဲၢ်ဂီၤစၢ်ဖိ ဒီးနၢမူနၢဆှီဒိၣ်မးတဖၣ် ဘိၣ်ထီၣ်ဖီထီၣ်, ဒီးကျၢၢ်ဘၢ ယပၣ်ကီၢ် ဒီတဘ့ၣ်အံၤ မၤမုာ်သူၣ်မုာ်သး ပှၤယပၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိ,ဃုာ်ဒီးပှၤဟးကွၢ်ကီထံဂၤကီၢ်ဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖီတဖၣ် အန့ဆၢၣ် လၢဖီထီၣ်ဖးထီၣ်တစိၢ်ဖိအံၤ မၤဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ် တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်လၢ ပှၤယပၣ်ဖိတဖၣ် ကမုာ်လၤသးခု ဖီဖိတဖၣ် အတၢ်ဃံတၢ်လၤ ဒီးအတၢ်နၢမူနၢဆှီ ဖဲအဖီထီၣ်ဖးထီၣ်ဖုၣ်ကိာ်ဖိအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လဲၤခီဖျိ ဖုၣ်ကိာ်ဖိအံၤ မၤဆူၣ်ထီၣ်မၤအါထီၣ် တၢ်သးသယုၢ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မုာ်လၤသးခုလၢ တၢ်ဆီတလဲသး ချ့သဒံးဒ်သိးအံၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ “တၢ်အဲၣ်သးကညီၤတၢ်လၢ တၢ်တမံၤမံၤအဖီခိၣ်” (mono-no-aware) န့ၣ်လီၤ.

ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်အသိး, ပအဲၣ်ဒိး ဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်သးခုယံာ်ယံာ်အါအါအဂီၢ်န့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်လၢ ပနၢ်ပၢၢ်အီၤသ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီနီၢ်နီၢ်န့ၣ်, သးသမူအံၤ ဃါဃုာ်လိာ်သးဒီးတၢ်အကီအခဲ အခီပညီမ့ၢ်ဝဲ, ပကဘၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ် ပတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် လၢကသ့ထံၣ်စိ တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်, ဒီးတၢ်သူၣ်မုာ်သးမုာ် ခီဖျိမဲာ်ထံကလၤ လၢအမ့ၢ် စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယွၤလၢအအဲၣ်တၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. ပတဘၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢအထံၣ်အၢတၢ်ကဲၣ်ဆိး, မ့တမ့ၢ် ပှၤထံၣ်ဆိကမိၣ်ထဲတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ လၢအကဲထီၣ်အသးတသ့မ့ၢ်ဂ့ၤ န့ၣ်ဘၣ်လီၤ.…

တၢ်မၤအသး

ကွၢ်ထီၣ်ဆူ မူကပိာ်လိၤ

အဲလဲး(စ) စမီလ့ၤ (Alex Smalley) အဲၣ်ဒိးဝဲပှၤကိးဂၤဒဲး ကမံပၢၢ်ထီၣ်ဂီၤဂီၤ, မ့တမ့ၢ် ကဆိကတီၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတစိၢ်ဖိ ဖဲမုၢ်လီၤနုာ် အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်. ဒ်သိးလၢ ကခိးကွၢ် မုၢ်ဟဲထီၣ်, ဒီးမုၢ်လီၤနုာ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စမီလ့ၤ ဒ်အမ့ၢ် ပှၤဃိထံတၢ်လၢကီၢ်ဘြံးတ့ၣ် အတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါ မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဂီၤအခိၣ်တဂၤ အဂီၢ်န့ၣ်, ဆၢကတီၢ်တစိၢ်ဖိတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်အကတီၢ်လၢ အဃံလၤဒိၣ်ကတၢၢ်, အလီၤကဟုကညီၢ်ဒိၣ်ကတၢၢ် လၢမုၢ်နံၤတနံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မုၢ်ဟဲထီၣ် မ့တမ့ၢ် မုၢ်လီၤနုာ်အကတီၢ် လၢအလီၤသးကတုၤ အါန့ၢ် မူကပိာ်လိၤ လါအဲးတဖၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကပီၤကပြ့ၢ်ပံာ်လ့လၢမုၢ်နၤ တဖၣ်န့ၣ်, မၤဂ့ၤအါထီၣ် သးအတၢ်အိၣ်အသး (mood), မၤအါထီၣ် သးအတၢ်ဟူးဂဲၤလၢအဂ့ၤတဖၣ် (positive emotions) ဒီးမၤဆံးလီၤစှၤလီၤ သးအတၢ်ဃၢတၢ်စံာ် (stress) သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. စမီလ့ၤ စံးဝဲလၢ “ဖဲနထံၣ် တၢ်လၢအလဲၢ်ဒီးဒိၣ်ဝဲတမံၤမံၤ, မ့တမ့ၢ် တၢ်လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်လီၤကမၢကမၣ်တမံၤမံၤန့ၣ်ဒီး, နသးကကလၢၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်ကမၤအသးဒ်နတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်ဆံးလီၤစှၤလီၤဝဲ, ဒီးနတကိၢ်ဂီၤလၢၤဘၣ်တၢ် ကဲာ်ဆိးန့ၣ်လီၤ.”

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်လီၤလးလၢ စမီလ့ၤ…

တၢ်မၤအသး

တၢ်ပၢၤဃာ်နီၢ်သး အတၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်

‘Rocky’ တၢ်ဂီၢ်မူတဖၣ်န့ၣ် ဒုးနဲၣ်ဝဲ ပှၤထိတၢ်ဖိ (boxer) လၢအတၢ်လဲၤခီဖျိတအိၣ်တဂၤအဂ့ၢ်, ဒီးခီဖျိလၢတၢ်ပာ်လီၤသးကျၢၤမှုဆှုအဃိ မၤနၢၤ တၢ်လၢအဖျါမၤအသးတသ့တဖၣ် ဒ်သိးကကဲထီၣ် ပှၤထိတၢ်စဲၣ်နီၤတဂၤလၢ ပှၤအတယၢၢ်အဃၢကတၢၢ်အတီၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဂီၤမူ ရီးကံၣ် နီၣ်ဂံၢ်သၢ (Rocky III) အပူၤန့ၣ်, ရီးကံၣ် (Rocky) ကဲထီၣ်လံ ပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါတဂၤ ဒီးဆိကမိၣ်ဒိၣ်လီၤက့ၤ အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ အတၢ်မၤန့ၢ်မၤနၢၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒိ ကွဲၤဟူဖျါ တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ် မၤတံာ်တာ် အတၢ်ဂဲၤလိာ် နီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤစဲၣ်နီၤတဂၤအံၤ အဂံၢ်ဘါစၢ်လီၤဝဲ, ဒီးဘၣ်တၢ်ထိလီၤဃံၤ မၤနၢၤအီၤလၢ ပှၤတၤတၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂီၤမူအအိၣ်တ့ၢ်တကူာ်န့ၣ် ဘၣ်ထွဲဒီး ရီးကံၣ် အတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးမၤန့ၢ်က့ၤ အတၢ်တမဲးစု အပတီၢ်အကံၢ်အစီန့ၣ်လီၤ.

လၢသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤတကပၤန့ၣ်, ယူဒၤအစီၤပၤ စီၤအၤစါ လီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲ တၢ်ဒုး အပတီၢ်ကံၢ်စီန့ၣ်လီၤ. လၢအတၢ်ပၢတၢ်ပြးအခီၣ်ထံး တပတီၢ်, ဖဲတၢ်လီၤပျံၤလီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ် အကတီၢ်န့ၣ် သန့ၤအသးလၢကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤကူၤရှးဖိလၢအဆူၣ်တဖၣ် ကဟဲဒုးတၢ်အဂီၢ် ကတဲာ်ကတီၤအသးအကတီၢ်န့ၣ်, ၂ ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၄:၁၁ ပာ်ဖျါဝဲလၢ…

တၢ်မၤအသး

ယူာ်ဃီၤ ခရံာ်အတၢ်သးကညီၤ

တၢ်သးကညီၤတၢ်ဧါ, မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ကၣ်ဧါ. ဖဲ ကဝီၤတၢ်လိာ်ကွဲသတြီၤ ဖျၢၣ်ဒိ (Little League) အကတီၢ်န့ၣ်, ပှၤကွံာ် ဖျၢၣ်ဒိန့ၣ် တလီၤတံၢ်အဃိ, ဟဲဘၣ်ဒိ အဲၣ်စါယၤ (Isaiah) အခိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဖီၣ်အခိၣ်ဒီး လီၤဃံၤဆူ ဟီၣ်ခိၣ်လိၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအဘူၣ်အတီၢ်ဂ့ၤအဃိ, အခိၣ်ကုာ်ကျၤ ဒီတဒၢဃာ်အီၤလၢ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်လိာ်ကွဲ စးထီၣ်ကဒါက့ၤအကတီၢ်န့ၣ်, အဲၣ်စါယၤ ပာ်သူၣ်ပာ်သးဝဲဒၣ်လၢပှၤကွံာ်ဖျၢၣ်ဒိတဂၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢမၤကမၣ်ဘၣ်တၢ် လၢတၢ်တဆိကမိၣ်အပူၤအဃိ ပျံၤတၢ်လၢတၢ်ကနိးကစုာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. အကတီၢ်ဖဲန့ၣ်, အဲၣ်စါယၤ မၤတၢ်လၢအလီၤဆီဒိၣ်မးတမံၤ တုၤဒၣ်လဲာ် အတၢ်မၤဆၢက့ၤအတၢ်ဂီၤဂဲၤဒိ (video) န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ရၤလီၤသကုၤချ့မးန့ၣ်လီၤ. အဝဲလဲၤဝဲဆူ ပှၤကွံာ်ဖျၢၣ်ဒိတဂၤအံၤအအိၣ်, ဒီးဖိးဟုမၤမုာ်အီၤ, ဒီးဒုးသ့ၣ်ညါမၤလီၤတံၢ်အီၤလၢ တၢ်ခဲလၢာ် ဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးဒီးအီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤသးတခါ လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့အလီၢ်န့ၣ်, အဲၣ်စါယၤ ဃုထၢ တၢ်သးကညီၤအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ.

လၢလံာ်စီဆှံအလီၢ်လံၤ တကတြူၢ်အပူၤ, ပကထံၣ်ဘၣ် စီၤဧ့ရှီၤဃုထၢမၤဝဲ တၢ်ဒ်သိးအံၤ, တၢ်လၢအကီဒိၣ်န့ၢ်အန့ၣ်တၢ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. စီၤဧ့ရှီၤ ဃုထၢဝဲလၢ…

တၢ်မၤအသး

ကစၢ်ယွၤလၢ ခါအပူၤကွံာ်ဒီးခ့ခါအဆၢကတီၢ်

စးထီၣ်လၢပဟးထီၣ် အီရံၣ်ကိၣ် (Oregon) အဝ့ၢ်, ဝ့ၢ်လၢပလုၢ်ဒိၣ်ထီၣ် ပဟံၣ်ဖိဃီဖိန့ၣ်, တၢ်ဆၢကတီၢ်ယံာ်တ့ၢ် အါနံၣ်လံန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် တၢ်သ့ၣ်နီၣ်အဒိၣ်အမုၢ်တဖၣ် အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢပဂီၢ်, ဒီးတယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် ဖဲယက့ၤဟးလိၣ်ကွဲ ဝ့ၢ်အံၤန့ၣ် ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်အကတီၢ်ဖိတဖၣ်လၢယသးပ့ၤနီၣ်တ့ၢ်တဖၣ်, ဒ်အမ့ၢ်ပဖိမုၣ်ဖိတဖၣ် အတၢ်လိာ်ကွဲဖျၢၣ်ထူ, ပဟံၣ်လီၢ်လံ, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အတၢ်ထံၣ်လိာ်ရ့လိာ်သးတဖၣ်, ဒီးပတံၤသကိးတဖၣ် မဲးကစံၣ်ကၣ် Mexican တၢ်အီၣ်ကျးန့ၣ်လီၤ. ဝ့ၢ်အံၤ ဆီတလဲအသးလံဘၣ်ဆၣ် တၢ်လၢအညီနုၢ်လၢယဂီၢ်တဖၣ် အိၣ်ဒံးအလၢအပှဲၤ လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ် ယသးဆၢက့ၤဟးလိာ်ကွဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ဘၣ်တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်အီၤလၢ ဘၤဘူၤလိၣ်အကတီၢ်န့ၣ်, သးသယုၢ်က့ၤ ပှၤကညီတဖၣ်, လီၢ်ပနီၣ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤ လၢအညီနုၢ်ဒီး အဝဲသ့ၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် သးပ့ၤနီၣ်ကွံာ်ဝဲ တၢ်ဘၣ်စိာ်မၢကဲကုၢ်အီၤအံၤ မ့ၢ်လၢအပူထီၣ်ယွၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ယံး ၂၈:၂-၄, ၂၉:၈-၉ အပူၤ, ဖဲဝံအဘျၣ်တဖၣ် စံးဝဲလၢ ခံနံၣ် အတီၢ်ပူၤ, အဝဲသ့ၣ်ကဟဲက့ၤဘၣ်ဆူအဟံၣ်န့ၣ်ဒီး ပထံၣ်ကဘၣ် ပှၤလၢအတူၢ်လိာ်တဖၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ညီဝဲဒၣ်လၢ ပှၤကဒိကနၣ် ဝံအဘျၣ်တဖၣ် အတၢ်ကတိၤလၢအဘျ့ကဆှၣ်,…

တၢ်မၤအသး

တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါပှၤဂၤလၢကစၢ်ယွၤ

တၢ်အဲၣ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤ ဒီးပှၤကညီတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အခီၣ်ထံးလၢ အမၤဂၢၢ်ကျၢၤ ကဲးသရ့ Kathryn အတၢ်ကွဲးကျိာ်ထံ လံာ်စီဆှံအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. ပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤလၢ ကီၢ်အ့ဒံၢ်ယၢၣ်တဖၣ် ဖးဘၣ်လံာ်စီဆှံလၢအကစၢ်အကျိာ်ဒၣ်ဝဲ ဒီးနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ် ယွၤအကလုၢ်အကထါအကတီၢ်န့ၣ် အဝဲသူၣ်ခုသးခုဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲဒၣ် ဖဲအဝဲသ့ၣ်တဖၣ် နၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်အခါ “အဝဲသ့ၣ် စးထီၣ်ကိးပသူထီၣ်လၢ တၢ်သးခု မ့တမ့ၢ် ဒဲဝဲဒၣ်အစုတလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဖးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်, ဒီးစံးဝဲ ‘အိ, လီၤလးဒိၣ်မး’” န့ၣ်လီၤ.

ပှၤကဖးဘၣ် လံာ်စီဆှံလၢ အကစၢ်ဒၣ်ဝဲအကျိာ်န့ၣ် ကအါထီၣ်ဝဲအဂီၢ် ကဲးသရ့ ဆၢမုၢ်လၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢတၢ်ဆၢန့ၢ်ဘၣ်အံၤန့ၣ်, လၢအသးကံၢ်ပူၤပာ်ဝဲဒၣ်တၢ်မၢဖိစီၤယိၤဟၣ်သးပှၢ် အတၢ်ထံၣ်လၢညါခီလၢ ကီးပးမူးန့ၣ်လီၤ. လီၣ်ဖျါ ၇:၉ ပာ်ဖျါဝဲ ခီဖျိလၢသးစီဆှံန့ၣ်, ယွၤဆှၢနုာ်အီၤဆူ မူခိၣ်အလီၢ်ပစိာ်, ဖဲန့ၣ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲ “ပှၤဂီၢ်မုၢ်ဖးဒိၣ်လၢ ပှၤဂံၢ်ထီၣ်တသ့ဘၣ်နီတဂၤဘၣ်န့ၣ်, ဟဲလၢကယဲၢ်ပှၤကလုာ်, ဒီးကယဲၢ်ပှၤအဒူၣ်, ဒီးကယဲၢ်ပှၤဂီၢ်မုၢ်, ဒီးကယဲၢ်ပှၤကတိၤတၢ်အကျိာ် အကလုာ်ကလုာ်အကျါသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဆၢထၢၣ်လၢ လီၢ်ပစိာ်အမဲာ်ညါဒီး သိဖိအမဲာ်ညါ” န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ကစၢ်ယွၤ, ဒီးလၢအဆၢဖိ ၁၀ န့ၣ်…

တၢ်မၤအသး

ဘၣ်တၢ်ဃုထၢဒီးကတဲာ်ကတီၤလၢကစၢ်ယွၤ

ယတၢ်မၤကစၢ် စံးဘၣ်ယၤ “ဖဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်ဒုးနဲၣ် လံာ်လဲၢ် (international book expo) အဂီၢ် နတၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်, နကဘၣ်ရဲၣ်ကျဲၤရၤလီၤ တၢ်ကစီၣ်ခီဖျိလၢ ကွဲၤလ့လိၤ ဖဲပှၤဒုးနဲၣ်တၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ.” တၢ်မၤအံၤ လၢယဂီၢ်မ့ၢ် မူဒါလီၢ်ကဝီၤအသီအဃိ ယပျံၤတၢ်ဘၣ်ယိၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဃ့ဘါထုကဖၣ် “ယွၤဧၢ, ယတမၤတ့ၢ်တၢ် ဒ်သိးအံၤ နီတဘျီဘၣ်. ဝံသးစူၤ မၤစၢၤယၤတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

ယွၤကတဲာ်ကတီၤန့ၢ် တၢ်ဖိတၢ်လံၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးတဖၣ်, ဒီးပှၤကဟံးစုနဲၣ်ကျဲယၤတဖၣ်, ခီဖျိပှၤသ့ကွၢ်ထွဲစဲးဖီကဟၣ်တဖၣ်, ဒီးပှၤကကတိၤရၤလီၤတၢ်တဖၣ်, တကးဒံးဘၣ်န့ၣ် ဖဲတၢ်ဒုးနဲၣ်အကတီၢ်, တၢ်မၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤလၢတၢ်ဂ့ၢ် လၢယလဲၤကပာ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယမ့ၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤတၢ်န့ၣ်, မ့ၢ်လၢယွၤသ့ၣ်ညါတၢ်လၢအလိၣ်တဖၣ်, ဒီးထိၣ်ဂဲၤထီၣ်ယၤ လၢယကစူးကါ ယတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တဖၣ် လၢအဝဲဟ့ၣ်တ့ၢ်လံယၤ အဃိ ယသ့ၣ်ညါယဲလၢ တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအတၢ်မၤ လဲၤအသးဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲကစၢ်ယွၤကိးပှၤ လၢတၢ်မၤတမံၤမံၤအကတီၢ်, ကတဲာ်ကတီၤစ့ၢ်ကီးပှၤလၢတၢ်မၤအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယွၤဟ့ၣ်မူဟ့ၣ်ဒါ စီၤဘစၤလအ့လး လၢကဘှီထီၣ်ဒဲစီဆှံအကတီၢ်, စီၤဘစၤလအ့လး မ့ၢ်တ့ၢ်လံပှၤစုသ့စဲၣ်နီၤတဂၤန့ၣ်လီၤ. ၂ မိၤရှ့ ၃၁:၃ ပာ်ဖျါဝဲ, ကစၢ်ယွၤကတဲာ်ကတီၤအါထီၣ်အီၤ ခီဖျိတၢ်မၤပှဲၤအီၤလၢ ယွၤအသးဒီးတၢ်ကူၣ်သ့,…

တၢ်မၤအသး

တၢ်ဆီတလဲတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ

ယတံၤသကိးမုၣ် ယိၣ်အါ (Joann) လဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ် ခီဖျိလၢတၢ်ဆါကလံၤကျီအီၤ ဖဲတၢ်ဆါသံသတြိာ် Coronavirus စးထီၣ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် လၢ ၂၀၂၀ နံၣ်န့ၣ်လီၤ. အခီၣ်ထံးန့ၣ်, အပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ တၢ်သ့ၣ်နီၣ်တၢ်ဘါန့ၣ် တၢ်ကမၤအီၤလၢ အတၢ်ဘါသရိာ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် လၢခံက့ၤဆၢတဲာ်ဝဲဒၣ်လၢ, ဒ်သိးကပၢၤဃာ် ပှၤဟဲဘါတၢ်နီၢ်ဂံၢ်ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်, တၢ်မ့ၢ်မၤအီၤဖဲ တၢ်ပာ်ပှၤသံဒၢး တချုးလၢတၢ်ခူၣ်လီၤ (funeral home) အလီၢ်န့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢအီၣ်လဲ (online) န့ၣ် လံာ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါက့ၤအသီ ပာ်ဖျါဝဲလၢ, တၢ်ဆီတလဲဃာ် ယိၣ်အါဝါနၢၣ် အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲန့ၣ်လီၤ.

ယိၣ်အါ အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဆီတလဲအသးန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲနီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲပာ်လီၤတဲာ်တ့ၢ် ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ ဒီးလဲၤဆူမူခိၣ်အလီၢ်အကျဲလံန့ၣ်လီၤ. လၢအပူၤကွံာ်အါနံၣ် အါလါန့ၣ် ယွၤလဲလိာ်အတၢ်အိၣ်မူ, ဒီးလၢတၢ်အဲၣ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤန့ၣ် မၤဝဲယွၤအတၢ်မၤ အနံၣ်ယဲၢ်ဆံဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ. တချုးသံ ဖဲအဝဲအိၣ်လၢ တၢ်ဆါဟံၣ် အလီၢ်မံလိၤဒၣ်လဲာ်, သံကွၢ်ဝဲပှၤလၢအအဲၣ်ဘၣ်တဖၣ် လၢအဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးဂဲၤပျုၢ်အသးတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ခဲကနံၣ်အံၤ အဝဲအိၣ်လၢ ယွၤအဂီၤထံးလံ. အတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ် ဆီတလဲအသးလံ.

၂…

တၢ်မၤအသး

ကစၢ်ယွၤအစုတၢ်မၤ

ဖဲလါယူၤလံ (၁၂) သီ, ၂၀၂၂ နံၣ်န့ၣ်, ပှၤစဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ် အိၣ်ခိးကွၢ် မူပျီအယိာ်ကတၢၢ် အယံၤကတၢၢ် အတၢ်ဂီၤ အဆိကတၢၢ်တဖၣ် လၢတၢ်ကွၢ်မူဒီမဲာ်ထံကလၤပီၤအသီ (James Webb Space Telescope) န့ၣ်လီၤ. မဲာ်ထံကလၤပီၤအသီအံၤ အဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢ ကျိၤကျဲ အပတီၢ်အထီကတၢၢ်အံၤန့ၣ် ကွၢ်ဃီၤတၢ်ဆူမူဟီၣ်ကယၢအပူၤ ယံၤအါန့ၢ်ဝဲဒံး ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် ကွၢ်တ့ၢ်ဝဲခါလၢအပူၤကွံာ်န့ၣ်လီၤ. သတူၢ်ကလာ်, တၢ်ဂီၤလၢအလီၤသးကတုၤတဘ့ၣ်- ခၣ်ရံနၣ် နဲၤဘၠူလၣ် Carina Nebula အတၢ်ဂီၤတဘ့ၣ်အိၣ်ဒီးအလွဲၢ် လၢတၢ်တထံၣ်တ့ၢ်အီၤ ဒ်သိးအံၤနီတဘျီဘၣ်န့ၣ် ဟဲအိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. NASA အပှၤသ့မူကပိာ်ပီညါတဂၤန့ၣ် ဟံးန့ၢ်ဝဲ ကါစၣ်ကၣ် (Carl Sagan) ပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါလၢ တနာ်ထူနာ်ယွၤတဂၤအတၢ်ကတိၤတထံၣ်, ဒီးစံးဝဲ “တၢ်တမံၤမံၤလၢ အဂ့ၤကဲာ်ဆိး, တုၤဒၣ်လဲာ်ပနာ်န့ၢ်အီၤတသ့န့ၣ် အိၣ်ခိးပာ်အသး လၢတၢ်လီၢ်တတီၤတီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီန့ၣ် တၢ်မၤအသးသ့လၢ ပှၤကညီတဖၣ် ကွၢ်ထီၣ်ယွၤဒီးတထံၣ်ယွၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. နာ်သက့ ပှၤကွဲးထါ စီၤဒၤဝံးကွၢ်ထီၣ်ဆူ မူခိၣ်ဒီးတၢ်လၢအထံၣ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဝဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲးအဃိ, စံး…

တၢ်မၤအသး

တၢ်ကဘျံးကဘျၣ်ဒီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ

အဒီး ဟ့းတလၢၣ် (Adolf Hitler) နာ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ကဘျံးကဘျၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်န့ၣ် အစိကမီၤ ဒိၣ်န့ၢ် တၢ်ကဘျံးကဘျၣ်ဆံးဆံးတဖၣ်, ဒီးမၤကွၢ်ဝဲ အတၢ်ကတိၤအံၤတုၤ အလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢသီဖဲစးထီၣ်မၤ ထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ်အကတီၢ်, စံးလီၤအသးလၢ အဝဲမ့ၢ်ပှၤလၢအသးအိၣ်မၤစၢၤဆီၣ်ထွဲ ပှၤဂၤအတၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဒိးန့ၢ် တၢ်စိတၢ်ကမီၤလီၢ်လၤန့ၣ်ဒီး, စံးဝဲလၢ အတၢ်ကရၢကရိန့ၣ် တတိာ်ပာ်ဝဲလၢ ကမၤအၢမၤသီ ပှၤနီတဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံန့ၣ်ဒီး, အဝဲစူးကါ ကမျၢၢ်တၢ်ကစီၣ် ပာ်ဖျါလီၤအသး ဒ်ပၢ်တဂၤ, ဒီးခိၣ်နၢ်လၢ အသကဲာ်ဂ့ၤပ၀းဝါတဂၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

မုၣ်ကီၤလံၢ် စူးကါဝဲတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤတဖၣ် ဒ်သိးကန့ၢ်စိန့ၢ်ကမီၤ လၢပတၢ်အိၣ်မူ အပူၤန့ၣ်လီၤ. တဘျီလၢ်လၢ် တသ့ဖဲအသ့န့ၣ်, အဝဲထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ် တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး, တၢ်သူၣ်ဒိၣ်သးဖျိး, ဒီးတၢ်သးဟးဂီၤ, အဂ့ၢ်န့ၣ် ယိၤ ၈:၄၄ ပာ်ဖျါဝဲလၢ, “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ အဝဲန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢအကတိၤတၢ်ကဘျံးကဘျၣ်, ဒီးမ့ၢ်တၢ်ကတိၤကဘျံးကဘျၣ်အပၢ်” န့ၣ်လီၤ. ဒ်ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲအသိး, မ့ၢ်လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်လၢ မုၣ်ကီၤလံၢ်အပူၤဘၣ်အဃိ မုၣ်ကီၤလံၢ်န့ၣ် စံးကတိၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲအံၤပကထံၣ်ဘၣ် ဒုၣ်ဒါအတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤတနီၤန့ၣ်လီၤ.…

တၢ်မၤအသး

တၢ်သူၣ်ခုသးခု ဒီးတၢ်ကူၣ်သ့

ကိးနံၣ်ဒဲး ဖဲတၢ်ယီၤထီၣ်သီအကတီၢ်အံၤ, ဖီသလ့ၤ (cherry) အလွဲၢ်ဂီၤစၢ်ဖိ ဒီးနၢမူနၢဆှီဒိၣ်မးတဖၣ် ဘိၣ်ထီၣ်ဖီထီၣ်, ဒီးကျၢၢ်ဘၢ ယပၣ်ကီၢ် ဒီတဘ့ၣ်အံၤ မၤမုာ်သူၣ်မုာ်သး ပှၤယပၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိ,ဃုာ်ဒီးပှၤဟးကွၢ်ကီထံဂၤကီၢ်ဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖီတဖၣ် အန့ဆၢၣ် လၢဖီထီၣ်ဖးထီၣ်တစိၢ်ဖိအံၤ မၤဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ် တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်လၢ ပှၤယပၣ်ဖိတဖၣ် ကမုာ်လၤသးခု ဖီဖိတဖၣ် အတၢ်ဃံတၢ်လၤ ဒီးအတၢ်နၢမူနၢဆှီ ဖဲအဖီထီၣ်ဖးထီၣ်ဖုၣ်ကိာ်ဖိအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လဲၤခီဖျိ ဖုၣ်ကိာ်ဖိအံၤ မၤဆူၣ်ထီၣ်မၤအါထီၣ် တၢ်သးသယုၢ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မုာ်လၤသးခုလၢ တၢ်ဆီတလဲသး ချ့သဒံးဒ်သိးအံၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ “တၢ်အဲၣ်သးကညီၤတၢ်လၢ တၢ်တမံၤမံၤအဖီခိၣ်” (mono-no-aware) န့ၣ်လီၤ.

ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်အသိး, ပအဲၣ်ဒိး ဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်သးခုယံာ်ယံာ်အါအါအဂီၢ်န့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်လၢ ပနၢ်ပၢၢ်အီၤသ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီနီၢ်နီၢ်န့ၣ်, သးသမူအံၤ ဃါဃုာ်လိာ်သးဒီးတၢ်အကီအခဲ အခီပညီမ့ၢ်ဝဲ, ပကဘၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ် ပတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် လၢကသ့ထံၣ်စိ တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်, ဒီးတၢ်သူၣ်မုာ်သးမုာ် ခီဖျိမဲာ်ထံကလၤ လၢအမ့ၢ် စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယွၤလၢအအဲၣ်တၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. ပတဘၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢအထံၣ်အၢတၢ်ကဲၣ်ဆိး, မ့တမ့ၢ် ပှၤထံၣ်ဆိကမိၣ်ထဲတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ လၢအကဲထီၣ်အသးတသ့မ့ၢ်ဂ့ၤ န့ၣ်ဘၣ်လီၤ.…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ကွၢ်ထီၣ်ဆူ မူကပိာ်လိၤ

အဲလဲး(စ) စမီလ့ၤ (Alex Smalley) အဲၣ်ဒိးဝဲပှၤကိးဂၤဒဲး ကမံပၢၢ်ထီၣ်ဂီၤဂီၤ, မ့တမ့ၢ် ကဆိကတီၢ်တၢ်ဖံးတၢ်မၤတစိၢ်ဖိ ဖဲမုၢ်လီၤနုာ် အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်မနုၤအဃိလဲၣ်. ဒ်သိးလၢ ကခိးကွၢ် မုၢ်ဟဲထီၣ်, ဒီးမုၢ်လီၤနုာ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စမီလ့ၤ ဒ်အမ့ၢ် ပှၤဃိထံတၢ်လၢကီၢ်ဘြံးတ့ၣ် အတၢ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါ မူခိၣ်ကလံၤသီၣ်ဂီၤအခိၣ်တဂၤ အဂီၢ်န့ၣ်, ဆၢကတီၢ်တစိၢ်ဖိတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်အကတီၢ်လၢ အဃံလၤဒိၣ်ကတၢၢ်, အလီၤကဟုကညီၢ်ဒိၣ်ကတၢၢ် လၢမုၢ်နံၤတနံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မုၢ်ဟဲထီၣ် မ့တမ့ၢ် မုၢ်လီၤနုာ်အကတီၢ် လၢအလီၤသးကတုၤ အါန့ၢ် မူကပိာ်လိၤ လါအဲးတဖၣ် မ့တမ့ၢ် တၢ်ကပီၤကပြ့ၢ်ပံာ်လ့လၢမုၢ်နၤ တဖၣ်န့ၣ်, မၤဂ့ၤအါထီၣ် သးအတၢ်အိၣ်အသး (mood), မၤအါထီၣ် သးအတၢ်ဟူးဂဲၤလၢအဂ့ၤတဖၣ် (positive emotions) ဒီးမၤဆံးလီၤစှၤလီၤ သးအတၢ်ဃၢတၢ်စံာ် (stress) သ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. စမီလ့ၤ စံးဝဲလၢ “ဖဲနထံၣ် တၢ်လၢအလဲၢ်ဒီးဒိၣ်ဝဲတမံၤမံၤ, မ့တမ့ၢ် တၢ်လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်လီၤကမၢကမၣ်တမံၤမံၤန့ၣ်ဒီး, နသးကကလၢၢ်ဘၣ်လၢ တၢ်ကမၤအသးဒ်နတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်ဆံးလီၤစှၤလီၤဝဲ, ဒီးနတကိၢ်ဂီၤလၢၤဘၣ်တၢ် ကဲာ်ဆိးန့ၣ်လီၤ.”

ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်လီၤလးလၢ စမီလ့ၤ…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်ပၢၤဃာ်နီၢ်သး အတၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်ဘါဆူၣ်

‘Rocky’ တၢ်ဂီၢ်မူတဖၣ်န့ၣ် ဒုးနဲၣ်ဝဲ ပှၤထိတၢ်ဖိ (boxer) လၢအတၢ်လဲၤခီဖျိတအိၣ်တဂၤအဂ့ၢ်, ဒီးခီဖျိလၢတၢ်ပာ်လီၤသးကျၢၤမှုဆှုအဃိ မၤနၢၤ တၢ်လၢအဖျါမၤအသးတသ့တဖၣ် ဒ်သိးကကဲထီၣ် ပှၤထိတၢ်စဲၣ်နီၤတဂၤလၢ ပှၤအတယၢၢ်အဃၢကတၢၢ်အတီၤန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ဂီၤမူ ရီးကံၣ် နီၣ်ဂံၢ်သၢ (Rocky III) အပူၤန့ၣ်, ရီးကံၣ် (Rocky) ကဲထီၣ်လံ ပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါတဂၤ ဒီးဆိကမိၣ်ဒိၣ်လီၤက့ၤ အနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ အတၢ်မၤန့ၢ်မၤနၢၤတၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒိ ကွဲၤဟူဖျါ တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါတဖၣ် မၤတံာ်တာ် အတၢ်ဂဲၤလိာ် နီၢ်ခိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤစဲၣ်နီၤတဂၤအံၤ အဂံၢ်ဘါစၢ်လီၤဝဲ, ဒီးဘၣ်တၢ်ထိလီၤဃံၤ မၤနၢၤအီၤလၢ ပှၤတၤတၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂီၤမူအအိၣ်တ့ၢ်တကူာ်န့ၣ် ဘၣ်ထွဲဒီး ရီးကံၣ် အတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးမၤန့ၢ်က့ၤ အတၢ်တမဲးစု အပတီၢ်အကံၢ်အစီန့ၣ်လီၤ.

လၢသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤတကပၤန့ၣ်, ယူဒၤအစီၤပၤ စီၤအၤစါ လီၤမၢ်ကွံာ်ဝဲ တၢ်ဒုး အပတီၢ်ကံၢ်စီန့ၣ်လီၤ. လၢအတၢ်ပၢတၢ်ပြးအခီၣ်ထံး တပတီၢ်, ဖဲတၢ်လီၤပျံၤလီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ် အကတီၢ်န့ၣ် သန့ၤအသးလၢကစၢ်ယွၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤကူၤရှးဖိလၢအဆူၣ်တဖၣ် ကဟဲဒုးတၢ်အဂီၢ် ကတဲာ်ကတီၤအသးအကတီၢ်န့ၣ်, ၂ ကွဲးနီၣ်တၢ် ၁၄:၁၁ ပာ်ဖျါဝဲလၢ…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ယူာ်ဃီၤ ခရံာ်အတၢ်သးကညီၤ

တၢ်သးကညီၤတၢ်ဧါ, မ့တမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်ကၣ်ဧါ. ဖဲ ကဝီၤတၢ်လိာ်ကွဲသတြီၤ ဖျၢၣ်ဒိ (Little League) အကတီၢ်န့ၣ်, ပှၤကွံာ် ဖျၢၣ်ဒိန့ၣ် တလီၤတံၢ်အဃိ, ဟဲဘၣ်ဒိ အဲၣ်စါယၤ (Isaiah) အခိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဖီၣ်အခိၣ်ဒီး လီၤဃံၤဆူ ဟီၣ်ခိၣ်လိၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအဘူၣ်အတီၢ်ဂ့ၤအဃိ, အခိၣ်ကုာ်ကျၤ ဒီတဒၢဃာ်အီၤလၢ တၢ်ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး ဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ် န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်လိာ်ကွဲ စးထီၣ်ကဒါက့ၤအကတီၢ်န့ၣ်, အဲၣ်စါယၤ ပာ်သူၣ်ပာ်သးဝဲဒၣ်လၢပှၤကွံာ်ဖျၢၣ်ဒိတဂၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢမၤကမၣ်ဘၣ်တၢ် လၢတၢ်တဆိကမိၣ်အပူၤအဃိ ပျံၤတၢ်လၢတၢ်ကနိးကစုာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. အကတီၢ်ဖဲန့ၣ်, အဲၣ်စါယၤ မၤတၢ်လၢအလီၤဆီဒိၣ်မးတမံၤ တုၤဒၣ်လဲာ် အတၢ်မၤဆၢက့ၤအတၢ်ဂီၤဂဲၤဒိ (video) န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ရၤလီၤသကုၤချ့မးန့ၣ်လီၤ. အဝဲလဲၤဝဲဆူ ပှၤကွံာ်ဖျၢၣ်ဒိတဂၤအံၤအအိၣ်, ဒီးဖိးဟုမၤမုာ်အီၤ, ဒီးဒုးသ့ၣ်ညါမၤလီၤတံၢ်အီၤလၢ တၢ်ခဲလၢာ် ဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးဒီးအီၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤသးတခါ လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်အ့ၣ်လိာ်ဆိးက့အလီၢ်န့ၣ်, အဲၣ်စါယၤ ဃုထၢ တၢ်သးကညီၤအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ.

လၢလံာ်စီဆှံအလီၢ်လံၤ တကတြူၢ်အပူၤ, ပကထံၣ်ဘၣ် စီၤဧ့ရှီၤဃုထၢမၤဝဲ တၢ်ဒ်သိးအံၤ, တၢ်လၢအကီဒိၣ်န့ၢ်အန့ၣ်တၢ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. စီၤဧ့ရှီၤ ဃုထၢဝဲလၢ…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ကစၢ်ယွၤလၢ ခါအပူၤကွံာ်ဒီးခ့ခါအဆၢကတီၢ်

စးထီၣ်လၢပဟးထီၣ် အီရံၣ်ကိၣ် (Oregon) အဝ့ၢ်, ဝ့ၢ်လၢပလုၢ်ဒိၣ်ထီၣ် ပဟံၣ်ဖိဃီဖိန့ၣ်, တၢ်ဆၢကတီၢ်ယံာ်တ့ၢ် အါနံၣ်လံန့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ် တၢ်သ့ၣ်နီၣ်အဒိၣ်အမုၢ်တဖၣ် အိၣ်ဝဲဒၣ်လၢပဂီၢ်, ဒီးတယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် ဖဲယက့ၤဟးလိၣ်ကွဲ ဝ့ၢ်အံၤန့ၣ် ယသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ တၢ်အကတီၢ်ဖိတဖၣ်လၢယသးပ့ၤနီၣ်တ့ၢ်တဖၣ်, ဒ်အမ့ၢ်ပဖိမုၣ်ဖိတဖၣ် အတၢ်လိာ်ကွဲဖျၢၣ်ထူ, ပဟံၣ်လီၢ်လံ, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အတၢ်ထံၣ်လိာ်ရ့လိာ်သးတဖၣ်, ဒီးပတံၤသကိးတဖၣ် မဲးကစံၣ်ကၣ် Mexican တၢ်အီၣ်ကျးန့ၣ်လီၤ. ဝ့ၢ်အံၤ ဆီတလဲအသးလံဘၣ်ဆၣ် တၢ်လၢအညီနုၢ်လၢယဂီၢ်တဖၣ် အိၣ်ဒံးအလၢအပှဲၤ လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ် ယသးဆၢက့ၤဟးလိာ်ကွဲအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ဘၣ်တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်အီၤလၢ ဘၤဘူၤလိၣ်အကတီၢ်န့ၣ်, သးသယုၢ်က့ၤ ပှၤကညီတဖၣ်, လီၢ်ပနီၣ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်ဆဲးတၢ်လၤ လၢအညီနုၢ်ဒီး အဝဲသ့ၣ် တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် သးပ့ၤနီၣ်ကွံာ်ဝဲ တၢ်ဘၣ်စိာ်မၢကဲကုၢ်အီၤအံၤ မ့ၢ်လၢအပူထီၣ်ယွၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ယံး ၂၈:၂-၄, ၂၉:၈-၉ အပူၤ, ဖဲဝံအဘျၣ်တဖၣ် စံးဝဲလၢ ခံနံၣ် အတီၢ်ပူၤ, အဝဲသ့ၣ်ကဟဲက့ၤဘၣ်ဆူအဟံၣ်န့ၣ်ဒီး ပထံၣ်ကဘၣ် ပှၤလၢအတူၢ်လိာ်တဖၣ်အိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ညီဝဲဒၣ်လၢ ပှၤကဒိကနၣ် ဝံအဘျၣ်တဖၣ် အတၢ်ကတိၤလၢအဘျ့ကဆှၣ်,…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်ဒုးသ့ၣ်ညါပှၤဂၤလၢကစၢ်ယွၤ

တၢ်အဲၣ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤ ဒီးပှၤကညီတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်အခီၣ်ထံးလၢ အမၤဂၢၢ်ကျၢၤ ကဲးသရ့ Kathryn အတၢ်ကွဲးကျိာ်ထံ လံာ်စီဆှံအတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. ပိာ်မုၣ်ပိာ်မၢၤလၢ ကီၢ်အ့ဒံၢ်ယၢၣ်တဖၣ် ဖးဘၣ်လံာ်စီဆှံလၢအကစၢ်အကျိာ်ဒၣ်ဝဲ ဒီးနၢ်ပၢၢ်အါထီၣ် ယွၤအကလုၢ်အကထါအကတီၢ်န့ၣ် အဝဲသူၣ်ခုသးခုဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဝဲဒၣ် ဖဲအဝဲသ့ၣ်တဖၣ် နၢ်ပၢၢ်အါထီၣ်အခါ “အဝဲသ့ၣ် စးထီၣ်ကိးပသူထီၣ်လၢ တၢ်သးခု မ့တမ့ၢ် ဒဲဝဲဒၣ်အစုတလီၢ်လီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဖးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂ့ၢ်, ဒီးစံးဝဲ ‘အိ, လီၤလးဒိၣ်မး’” န့ၣ်လီၤ.

ပှၤကဖးဘၣ် လံာ်စီဆှံလၢ အကစၢ်ဒၣ်ဝဲအကျိာ်န့ၣ် ကအါထီၣ်ဝဲအဂီၢ် ကဲးသရ့ ဆၢမုၢ်လၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢတၢ်ဆၢန့ၢ်ဘၣ်အံၤန့ၣ်, လၢအသးကံၢ်ပူၤပာ်ဝဲဒၣ်တၢ်မၢဖိစီၤယိၤဟၣ်သးပှၢ် အတၢ်ထံၣ်လၢညါခီလၢ ကီးပးမူးန့ၣ်လီၤ. လီၣ်ဖျါ ၇:၉ ပာ်ဖျါဝဲ ခီဖျိလၢသးစီဆှံန့ၣ်, ယွၤဆှၢနုာ်အီၤဆူ မူခိၣ်အလီၢ်ပစိာ်, ဖဲန့ၣ်ထံၣ်ဘၣ်ဝဲ “ပှၤဂီၢ်မုၢ်ဖးဒိၣ်လၢ ပှၤဂံၢ်ထီၣ်တသ့ဘၣ်နီတဂၤဘၣ်န့ၣ်, ဟဲလၢကယဲၢ်ပှၤကလုာ်, ဒီးကယဲၢ်ပှၤအဒူၣ်, ဒီးကယဲၢ်ပှၤဂီၢ်မုၢ်, ဒီးကယဲၢ်ပှၤကတိၤတၢ်အကျိာ် အကလုာ်ကလုာ်အကျါသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဆၢထၢၣ်လၢ လီၢ်ပစိာ်အမဲာ်ညါဒီး သိဖိအမဲာ်ညါ” န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ကစၢ်ယွၤ, ဒီးလၢအဆၢဖိ ၁၀ န့ၣ်…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ဘၣ်တၢ်ဃုထၢဒီးကတဲာ်ကတီၤလၢကစၢ်ယွၤ

ယတၢ်မၤကစၢ် စံးဘၣ်ယၤ “ဖဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ် တၢ်ဒုးနဲၣ် လံာ်လဲၢ် (international book expo) အဂီၢ် နတၢ်ဖံးတၢ်မၤန့ၣ်, နကဘၣ်ရဲၣ်ကျဲၤရၤလီၤ တၢ်ကစီၣ်ခီဖျိလၢ ကွဲၤလ့လိၤ ဖဲပှၤဒုးနဲၣ်တၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ.” တၢ်မၤအံၤ လၢယဂီၢ်မ့ၢ် မူဒါလီၢ်ကဝီၤအသီအဃိ ယပျံၤတၢ်ဘၣ်ယိၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဃ့ဘါထုကဖၣ် “ယွၤဧၢ, ယတမၤတ့ၢ်တၢ် ဒ်သိးအံၤ နီတဘျီဘၣ်. ဝံသးစူၤ မၤစၢၤယၤတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

ယွၤကတဲာ်ကတီၤန့ၢ် တၢ်ဖိတၢ်လံၤဂံၢ်ခီၣ်ထံးတဖၣ်, ဒီးပှၤကဟံးစုနဲၣ်ကျဲယၤတဖၣ်, ခီဖျိပှၤသ့ကွၢ်ထွဲစဲးဖီကဟၣ်တဖၣ်, ဒီးပှၤကကတိၤရၤလီၤတၢ်တဖၣ်, တကးဒံးဘၣ်န့ၣ် ဖဲတၢ်ဒုးနဲၣ်အကတီၢ်, တၢ်မၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤလၢတၢ်ဂ့ၢ် လၢယလဲၤကပာ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယမ့ၢ်ကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤတၢ်န့ၣ်, မ့ၢ်လၢယွၤသ့ၣ်ညါတၢ်လၢအလိၣ်တဖၣ်, ဒီးထိၣ်ဂဲၤထီၣ်ယၤ လၢယကစူးကါ ယတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်တဖၣ် လၢအဝဲဟ့ၣ်တ့ၢ်လံယၤ အဃိ ယသ့ၣ်ညါယဲလၢ တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအတၢ်မၤ လဲၤအသးဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲကစၢ်ယွၤကိးပှၤ လၢတၢ်မၤတမံၤမံၤအကတီၢ်, ကတဲာ်ကတီၤစ့ၢ်ကီးပှၤလၢတၢ်မၤအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယွၤဟ့ၣ်မူဟ့ၣ်ဒါ စီၤဘစၤလအ့လး လၢကဘှီထီၣ်ဒဲစီဆှံအကတီၢ်, စီၤဘစၤလအ့လး မ့ၢ်တ့ၢ်လံပှၤစုသ့စဲၣ်နီၤတဂၤန့ၣ်လီၤ. ၂ မိၤရှ့ ၃၁:၃ ပာ်ဖျါဝဲ, ကစၢ်ယွၤကတဲာ်ကတီၤအါထီၣ်အီၤ ခီဖျိတၢ်မၤပှဲၤအီၤလၢ ယွၤအသးဒီးတၢ်ကူၣ်သ့,…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်ဆီတလဲတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ

ယတံၤသကိးမုၣ် ယိၣ်အါ (Joann) လဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ် ခီဖျိလၢတၢ်ဆါကလံၤကျီအီၤ ဖဲတၢ်ဆါသံသတြိာ် Coronavirus စးထီၣ်ဘၣ်ကူဘၣ်ဂာ် လၢ ၂၀၂၀ နံၣ်န့ၣ်လီၤ. အခီၣ်ထံးန့ၣ်, အပှၤဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ တၢ်သ့ၣ်နီၣ်တၢ်ဘါန့ၣ် တၢ်ကမၤအီၤလၢ အတၢ်ဘါသရိာ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် လၢခံက့ၤဆၢတဲာ်ဝဲဒၣ်လၢ, ဒ်သိးကပၢၤဃာ် ပှၤဟဲဘါတၢ်နီၢ်ဂံၢ်ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်, တၢ်မ့ၢ်မၤအီၤဖဲ တၢ်ပာ်ပှၤသံဒၢး တချုးလၢတၢ်ခူၣ်လီၤ (funeral home) အလီၢ်န့ၣ် ကမ့ၢ်တၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢအီၣ်လဲ (online) န့ၣ် လံာ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါက့ၤအသီ ပာ်ဖျါဝဲလၢ, တၢ်ဆီတလဲဃာ် ယိၣ်အါဝါနၢၣ် အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲန့ၣ်လီၤ.

ယိၣ်အါ အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲဆီတလဲအသးန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲနီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲပာ်လီၤတဲာ်တ့ၢ် ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲ ဒီးလဲၤဆူမူခိၣ်အလီၢ်အကျဲလံန့ၣ်လီၤ. လၢအပူၤကွံာ်အါနံၣ် အါလါန့ၣ် ယွၤလဲလိာ်အတၢ်အိၣ်မူ, ဒီးလၢတၢ်အဲၣ်ဘၣ်ကစၢ်ယွၤန့ၣ် မၤဝဲယွၤအတၢ်မၤ အနံၣ်ယဲၢ်ဆံဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ. တချုးသံ ဖဲအဝဲအိၣ်လၢ တၢ်ဆါဟံၣ် အလီၢ်မံလိၤဒၣ်လဲာ်, သံကွၢ်ဝဲပှၤလၢအအဲၣ်ဘၣ်တဖၣ် လၢအဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးဂဲၤပျုၢ်အသးတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ခဲကနံၣ်အံၤ အဝဲအိၣ်လၢ ယွၤအဂီၤထံးလံ. အတၢ်အိၣ်တၢ်ဆိးလီၢ် ဆီတလဲအသးလံ.

၂…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ကစၢ်ယွၤအစုတၢ်မၤ

ဖဲလါယူၤလံ (၁၂) သီ, ၂၀၂၂ နံၣ်န့ၣ်, ပှၤစဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ် အိၣ်ခိးကွၢ် မူပျီအယိာ်ကတၢၢ် အယံၤကတၢၢ် အတၢ်ဂီၤ အဆိကတၢၢ်တဖၣ် လၢတၢ်ကွၢ်မူဒီမဲာ်ထံကလၤပီၤအသီ (James Webb Space Telescope) န့ၣ်လီၤ. မဲာ်ထံကလၤပီၤအသီအံၤ အဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢ ကျိၤကျဲ အပတီၢ်အထီကတၢၢ်အံၤန့ၣ် ကွၢ်ဃီၤတၢ်ဆူမူဟီၣ်ကယၢအပူၤ ယံၤအါန့ၢ်ဝဲဒံး ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် ကွၢ်တ့ၢ်ဝဲခါလၢအပူၤကွံာ်န့ၣ်လီၤ. သတူၢ်ကလာ်, တၢ်ဂီၤလၢအလီၤသးကတုၤတဘ့ၣ်- ခၣ်ရံနၣ် နဲၤဘၠူလၣ် Carina Nebula အတၢ်ဂီၤတဘ့ၣ်အိၣ်ဒီးအလွဲၢ် လၢတၢ်တထံၣ်တ့ၢ်အီၤ ဒ်သိးအံၤနီတဘျီဘၣ်န့ၣ် ဟဲအိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. NASA အပှၤသ့မူကပိာ်ပီညါတဂၤန့ၣ် ဟံးန့ၢ်ဝဲ ကါစၣ်ကၣ် (Carl Sagan) ပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါလၢ တနာ်ထူနာ်ယွၤတဂၤအတၢ်ကတိၤတထံၣ်, ဒီးစံးဝဲ “တၢ်တမံၤမံၤလၢ အဂ့ၤကဲာ်ဆိး, တုၤဒၣ်လဲာ်ပနာ်န့ၢ်အီၤတသ့န့ၣ် အိၣ်ခိးပာ်အသး လၢတၢ်လီၢ်တတီၤတီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီန့ၣ် တၢ်မၤအသးသ့လၢ ပှၤကညီတဖၣ် ကွၢ်ထီၣ်ယွၤဒီးတထံၣ်ယွၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. နာ်သက့ ပှၤကွဲးထါ စီၤဒၤဝံးကွၢ်ထီၣ်ဆူ မူခိၣ်ဒီးတၢ်လၢအထံၣ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဝဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲးအဃိ, စံး…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်ကဘျံးကဘျၣ်ဒီးတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ

အဒီး ဟ့းတလၢၣ် (Adolf Hitler) နာ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ကဘျံးကဘျၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ်န့ၣ် အစိကမီၤ ဒိၣ်န့ၢ် တၢ်ကဘျံးကဘျၣ်ဆံးဆံးတဖၣ်, ဒီးမၤကွၢ်ဝဲ အတၢ်ကတိၤအံၤတုၤ အလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢသီဖဲစးထီၣ်မၤ ထံဂ့ၢ်ကီၢ်ဂ့ၢ်အကတီၢ်, စံးလီၤအသးလၢ အဝဲမ့ၢ်ပှၤလၢအသးအိၣ်မၤစၢၤဆီၣ်ထွဲ ပှၤဂၤအတၢ်မုၢ်လၢ်ကွၢ်စိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဒိးန့ၢ် တၢ်စိတၢ်ကမီၤလီၢ်လၤန့ၣ်ဒီး, စံးဝဲလၢ အတၢ်ကရၢကရိန့ၣ် တတိာ်ပာ်ဝဲလၢ ကမၤအၢမၤသီ ပှၤနီတဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံန့ၣ်ဒီး, အဝဲစူးကါ ကမျၢၢ်တၢ်ကစီၣ် ပာ်ဖျါလီၤအသး ဒ်ပၢ်တဂၤ, ဒီးခိၣ်နၢ်လၢ အသကဲာ်ဂ့ၤပ၀းဝါတဂၤအသိးန့ၣ်လီၤ.

မုၣ်ကီၤလံၢ် စူးကါဝဲတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤတဖၣ် ဒ်သိးကန့ၢ်စိန့ၢ်ကမီၤ လၢပတၢ်အိၣ်မူ အပူၤန့ၣ်လီၤ. တဘျီလၢ်လၢ် တသ့ဖဲအသ့န့ၣ်, အဝဲထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ် တၢ်ပျံၤတၢ်ဖုး, တၢ်သူၣ်ဒိၣ်သးဖျိး, ဒီးတၢ်သးဟးဂီၤ, အဂ့ၢ်န့ၣ် ယိၤ ၈:၄၄ ပာ်ဖျါဝဲလၢ, “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ အဝဲန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢအကတိၤတၢ်ကဘျံးကဘျၣ်, ဒီးမ့ၢ်တၢ်ကတိၤကဘျံးကဘျၣ်အပၢ်” န့ၣ်လီၤ. ဒ်ယ့ၣ်ရှူးစံးဝဲအသိး, မ့ၢ်လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ တအိၣ်နီတမံၤဘၣ်လၢ မုၣ်ကီၤလံၢ်အပူၤဘၣ်အဃိ မုၣ်ကီၤလံၢ်န့ၣ် စံးကတိၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီ တသ့ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲအံၤပကထံၣ်ဘၣ် ဒုၣ်ဒါအတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤတနီၤန့ၣ်လီၤ.…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်သူၣ်ခုသးခု ဒီးတၢ်ကူၣ်သ့

ကိးနံၣ်ဒဲး ဖဲတၢ်ယီၤထီၣ်သီအကတီၢ်အံၤ, ဖီသလ့ၤ (cherry) အလွဲၢ်ဂီၤစၢ်ဖိ ဒီးနၢမူနၢဆှီဒိၣ်မးတဖၣ် ဘိၣ်ထီၣ်ဖီထီၣ်, ဒီးကျၢၢ်ဘၢ ယပၣ်ကီၢ် ဒီတဘ့ၣ်အံၤ မၤမုာ်သူၣ်မုာ်သး ပှၤယပၣ်ထံဖိကီၢ်ဖိ,ဃုာ်ဒီးပှၤဟးကွၢ်ကီထံဂၤကီၢ်ဂၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖီတဖၣ် အန့ဆၢၣ် လၢဖီထီၣ်ဖးထီၣ်တစိၢ်ဖိအံၤ မၤဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ် တၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်လၢ ပှၤယပၣ်ဖိတဖၣ် ကမုာ်လၤသးခု ဖီဖိတဖၣ် အတၢ်ဃံတၢ်လၤ ဒီးအတၢ်နၢမူနၢဆှီ ဖဲအဖီထီၣ်ဖးထီၣ်ဖုၣ်ကိာ်ဖိအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လဲၤခီဖျိ ဖုၣ်ကိာ်ဖိအံၤ မၤဆူၣ်ထီၣ်မၤအါထီၣ် တၢ်သးသယုၢ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မုာ်လၤသးခုလၢ တၢ်ဆီတလဲသး ချ့သဒံးဒ်သိးအံၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကိးအီၤလၢ “တၢ်အဲၣ်သးကညီၤတၢ်လၢ တၢ်တမံၤမံၤအဖီခိၣ်” (mono-no-aware) န့ၣ်လီၤ.

ဒ်ပမ့ၢ်ပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ်အသိး, ပအဲၣ်ဒိး ဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်သးခုယံာ်ယံာ်အါအါအဂီၢ်န့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်လၢ ပနၢ်ပၢၢ်အီၤသ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီနီၢ်နီၢ်န့ၣ်, သးသမူအံၤ ဃါဃုာ်လိာ်သးဒီးတၢ်အကီအခဲ အခီပညီမ့ၢ်ဝဲ, ပကဘၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ် ပတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် လၢကသ့ထံၣ်စိ တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်, ဒီးတၢ်သူၣ်မုာ်သးမုာ် ခီဖျိမဲာ်ထံကလၤ လၢအမ့ၢ် စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယွၤလၢအအဲၣ်တၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. ပတဘၣ်မ့ၢ်ပှၤလၢအထံၣ်အၢတၢ်ကဲၣ်ဆိး, မ့တမ့ၢ် ပှၤထံၣ်ဆိကမိၣ်ထဲတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ လၢအကဲထီၣ်အသးတသ့မ့ၢ်ဂ့ၤ န့ၣ်ဘၣ်လီၤ.…