တၢ်တလၢတပှဲၤလၢ အဒုးဘၣ်ဘျုးတၢ်

သရၣ်ဒိၣ် ဘါဘၣ်န့ၣ် အပျိၢ်သကူး, ဒီးဘၣ်ဟးဝဲလၢ နီၢ်ထိးဘိဘၣ်ဆၣ်, ကွၢ်ထွဲဝဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အါနံၣ်အါလါအပူၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အုၣ်သးတမံၤလၢ အတၢ်သန့ၤလီၤသးလၢ ကစၢ်ယွၤ မ့ၢ်အဂံၢ်ဘါ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၉၃ နံၣ်န့ၣ်, သရၣ်ဒိၣ် ဝ့လယၢၣ် ဘါဘၣ် (Reverend William Barber II) ခံဂၤတဂၤန့ၣ်, ဒိးန့ၢ်တၢ်ဆါလၢ ပျိၣ်ဃံစဲဘူးလိာ်သးအဃိ နီၣ်ခိဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်အတၢ်ဆါအိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ပှၤစံးဘၣ်အီၤလိၤလိၤပျီပျီလၢ “ဘါဘၣ်ဧၢ, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် တမ့ၢ်ကအဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပှၤအနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤ တလၢတပှဲၤတဂၤ ကကဲထီၣ် အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်အဃိ, လၢတၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်မၤအလီၢ်န့ၣ် ကြၢးနဆိကမိၣ် ဃုထံၣ်တၢ်မၤအဂၤ တမံၤလံန့ၣ်လီၤ.” ဘၣ်ဆၣ် ဘါဘၣ် န့ၣ် မၤနၢၤကွံာ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ အမၤဆါသူၣ်ဆါသးအီၤန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ စူးကါ ဘါဘၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်ထဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်တဂၤ အသိးဘၣ်. ယွၤစူးကါစ့ၢ်ကီးအီၤ ဒ်အမ့ၢ်ပှၤကတိၤန့ၢ်တၢ် လၢအိၣ်ဒီးအစိကမီၤ, ဒီးဘၣ်တၢ်ပာ်ဒိၣ်ပးကဲအီၤ လၢပှၤဂံၢ်စၢ်, ဒီးပှၤအဆံးသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ထွဲဒီးပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤ တလၢတပှဲၤတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်…

တၢ်မၤဆူၣ်မၤသီထီၣ်က့ၤပဂံၢ်ဘါ

လံာ်ကြီကြၣ် မိၢ်ဖါတစူၣ်န့ၣ် တ့ထီၣ်ဝဲအထၢဖးဒိၣ်တဖျၢၣ် လၢသ့ၣ်တထံးအလိၤ, သ့ၣ်အိၣ်စီၤစုၤ စှၤမံးလာ်လၢယဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်, ထိၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒီး ထိၣ်လံာ်ကြီကြၣ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် အံးထွဲကွၢ်ထွဲ အဖိဆံး ဖးထီၣ်သီတဖၣ် ဒ်သိးသိး တုၤထိၣ်ဖးဒိၣ်ခံဘ့ၣ်အကျါ တဘ့ၣ်န့ၣ် ဘၣ်ဒိလၢသိလ့ၣ်ဒီး သံတစုန့ၣ်လီၤ. အါနံၤအါသီအတီၢ်ပူၤ, ထိၣ်ဖးဒိၣ်လၢ အိၣ်မူတ့ၢ်တဘ့ၣ်န့ၣ် ယူၤထီၣ်ဆူ တၢ်ထီၣ်ထီဒီးယူၤလီၤဆူ တၢ်လီၢ်ဖုၣ် ဖဲထံကျိတဘိ အကပိာ်အကပၤ, လူၤဃုက့ၤ သးသမူတံၤသကိးလၢအလီၤမၢ်တဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံကတၢၢ်, ထိၣ်ဖးဒိၣ်န့ၣ် က့ၤကဒါက့ၤဆူအထၢ ဒီးဟံးန့ၢ်က့ၤမူဒါ အလၢအပှဲၤ လၢအတၢ်လုၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်မၤအသးတမံၤဂ့ၤတမၠိဂ့ၤန့ၣ်, တၢ်ကဲ မိၢ်ပၢ်ထဲတဂၤဧိၤအဂီၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ကီအိၣ်ထီၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်ကသးခုသးမုာ်အဂီၢ်န့ၣ် ကျိၣ်စ့ဒီးနီၢ်သးအတၢ်ဆီၣ်သနံး ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသး, ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်လဲၤခီဖျိ အဒူၣ်အဆၢဖးဒိၣ် ဖးလဲၢ်တဖၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးမူဒါလၢအကါဒိၣ် ဒ်သိးအံၤတဖၣ်, ဒီးကယဲၢ်ပှၤတဂၤလၢ်လၢ် လၢအဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးရဲၣ်ကျဲၤဝဲ တၢ်အိၣ် အသးလၢ အလီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်မုၢ်လၢ်အိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲလၢပလီၤဘှံးလီၤတီၤ, ဒီးပသူၣ်ကၢ်သးလီၤဘှါအကတီၢ်, ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဒီးပှၤ န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢယွၤန့ၣ်…

စိၤတစိၤဘၣ်တစိၤ

တယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်, ဖံသးပှၢ်, အသးအိၣ် ဃိးဆံတနံၣ်ခံဂၤ လၢကီၢ်စဲၣ် ထဲးကစဲး (Texas), ကီၢ်အမဲရကၤန့ၣ်, မ့ၢ်လၢ အလဲၤတရံး ဟီၣ်ခိၣ်ဖျၢၣ် လၢနံၤသီ ဃိးဆံအတီၢ်ပူၤအဃိဒီး အမံၤဟူသၣ်ဖျါလၢ ကမျၢၢ်တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ခံဆံသၢနံၣ်အတီၢ်ပူၤ, ဒ်အမ့ၢ်တံၤသကိးအဂ့ၤကတၢၢ်ခံဂၤန့ၣ် လဲၤဟးဆှၣ်ထံဆှၣ်ကီၢ် ဒီးလဲၤဟးတုၤဝဲဒၣ် ဆူကီၢ်မိၢ်ပှၢ် နွံဘ့ၣ်လၢာ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်စးထီၣ် အတၢ်လဲၤလၢ အၣ်တၣ်တံးကး (Antarctica), ဂဲၤကလံၣ် ထဲၣ်ကိ (Tango) တၢ်ဂဲၤကလံၣ်လၢ ကီၢ်အၣ်ကၠံၢ်တံနါ, ဖဲကီၢ်အဲၤကူပတူးန့ၣ် ဒိးဝဲကီၤလၤအူး, ဒီးဖဲအလဲၤတုၤ ကလံၤထံး အဟီၣ်စိး (North Pole) အကတီၢ်န့ၣ် ဒိးဝဲမူခိၣ်ဖီလ့ၣ်ကဟၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် လဲၤဟးဆှၣ်ဘၣ် ထံကီၢ် တဆံဃိးဘ့ၣ်အကျါ, ပၣ်ဃုာ်ဒီး စၣ်ဘံၣ်ယၤ(Zambia), အ့ၣ်ဒံၣ်ယၤ(India), နံၣ်ပီ(လ)(Nepal), အ့ၣ်ဒိၣ်နံရှါ(Indonesia), ယပၣ်(Japan) ဒီး အံၣ်တလံၣ်(Italy) တဖၣ်, ဒီးမၤကတၢၢ်အတၢ်လဲၤဖဲ အီစတြ့လယၤ(Australia) န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤ စံးဝဲဒၣ်လၢ အတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်, ကမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ စိၤစၢၤသွဲၣ်သီတဖၣ်,…

About Us

တၢ်ဟံးန့ၢ်မူဒါလၢ တၢ်ကတိၤတဖၣ်အဂီၢ်

ဖဲတၢ်လီၤသးအုးတမံၤမံၤ မၤသးဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ညီနုၢ်ပတနၢ်ဟူ တၢ်ကရၢကရိတဖၣ် အၢၣ်လီၤထွဲက့ၤ အတၢ်ကမၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲပှၤကၠိဖိ တဆံနွံနံၣ်ဖိတဂၤန့ၣ် မၤသံလီၤက့ၤအသး တနံၣ်ပူၤကွံာ်ဝံၤ, ကၠိမံၤဟူသၣ်ဖျါတဖျၢၣ် အၢၣ်လီၤအတၢ်ကမၣ်, “အတၢ်လီၤတူၢ်လီၤကာ်နးမး” လၢ ကဒီဒၣ် ကၠိဖိအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤမၤလိတၢ်ဖိအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤနၢၤမၤဃၣ်အီၤ ဆူၣ်ဆူၣ်ကိၤကိၤ တလီၢ်လီၢ်, ဒီးကၠိခိၣ်နၢ်တဖၣ်, သ့ၣ်ညါထွဲဝဲလၢ ကၠိဖိအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤကမၣ်အီၤဒၣ်ကယၢာ်, တၢ်ကဒီဒၣ်အီၤအဂီၢ် မၤတ့ၢ်တၢ်ဆံးစှၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ခဲကနံၣ်အံၤ, ကၠိတဖျၢၣ်အံၤ အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဝဲလၢ ကမၤဂ့ၤအါထီၣ်ခီၣ်ကါလၢတၢ်ကတြီဆၢ တၢ်မၤပျံၤမၤဖုး, တၢ်မၤနၢၤမၤဃၣ်တၢ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်ကမၤဂ့ၤအါထီၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ် ပှၤကၠိဖိတဖၣ် အနီၢ်ညါတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤ အိၣ်ကဲထီၣ်သးလၢ တၢ်မၤနၢၤမၤဃၣ်တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်အဒိအိၣ်ဖျိ အိၣ်ဖျါ ဘၣ်ထွဲဒီးထးခိၣ်အတၢ်ကတိၤအစိကမီၤန့ၣ်လီၤ. လၢလံာ်တၢ်ကတိၤဒိအပူၤန့ၣ်, ပဘၣ်တၢ်သိၣ်လိပှၤလၢ မ်ပသုတဟံးန့ၢ် တၢ်ကတိၤလၢအမၤဘၣ်ဒိဆါပှၤတဖၣ် ညီညီဘှါဘှါတဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကတိၤ ၁၈:၂၁ ပာ်ဖျါဝဲ “တၢ်သံဒီးတၢ်မူ အိၣ်ဝဲလၢ ပှၤပျ့ၤအစိကမီၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢပစံးကတိၤတၢ်န့ၣ် စိာ်ကဖီထီၣ်တၢ်သ့, မ့တမ့ၢ် မၤလီၤသဘှံးပှၤဂၤ…

About Us

တၢ်တလၢတပှဲၤလၢ အဒုးဘၣ်ဘျုးတၢ်

သရၣ်ဒိၣ် ဘါဘၣ်န့ၣ် အပျိၢ်သကူး, ဒီးဘၣ်ဟးဝဲလၢ နီၢ်ထိးဘိဘၣ်ဆၣ်, ကွၢ်ထွဲဝဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အါနံၣ်အါလါအပူၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အုၣ်သးတမံၤလၢ အတၢ်သန့ၤလီၤသးလၢ ကစၢ်ယွၤ မ့ၢ်အဂံၢ်ဘါ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၉၃ နံၣ်န့ၣ်, သရၣ်ဒိၣ် ဝ့လယၢၣ် ဘါဘၣ် (Reverend William Barber II) ခံဂၤတဂၤန့ၣ်, ဒိးန့ၢ်တၢ်ဆါလၢ ပျိၣ်ဃံစဲဘူးလိာ်သးအဃိ နီၣ်ခိဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်အတၢ်ဆါအိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ပှၤစံးဘၣ်အီၤလိၤလိၤပျီပျီလၢ “ဘါဘၣ်ဧၢ, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် တမ့ၢ်ကအဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပှၤအနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤ တလၢတပှဲၤတဂၤ ကကဲထီၣ် အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်အဃိ, လၢတၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်မၤအလီၢ်န့ၣ် ကြၢးနဆိကမိၣ် ဃုထံၣ်တၢ်မၤအဂၤ တမံၤလံန့ၣ်လီၤ.” ဘၣ်ဆၣ် ဘါဘၣ် န့ၣ် မၤနၢၤကွံာ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ အမၤဆါသူၣ်ဆါသးအီၤန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ စူးကါ ဘါဘၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်ထဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်တဂၤ အသိးဘၣ်. ယွၤစူးကါစ့ၢ်ကီးအီၤ ဒ်အမ့ၢ်ပှၤကတိၤန့ၢ်တၢ် လၢအိၣ်ဒီးအစိကမီၤ, ဒီးဘၣ်တၢ်ပာ်ဒိၣ်ပးကဲအီၤ လၢပှၤဂံၢ်စၢ်, ဒီးပှၤအဆံးသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ထွဲဒီးပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤ တလၢတပှဲၤတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်…

About Us

တၢ်မၤဆူၣ်မၤသီထီၣ်က့ၤပဂံၢ်ဘါ

လံာ်ကြီကြၣ် မိၢ်ဖါတစူၣ်န့ၣ် တ့ထီၣ်ဝဲအထၢဖးဒိၣ်တဖျၢၣ် လၢသ့ၣ်တထံးအလိၤ, သ့ၣ်အိၣ်စီၤစုၤ စှၤမံးလာ်လၢယဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်, ထိၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒီး ထိၣ်လံာ်ကြီကြၣ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် အံးထွဲကွၢ်ထွဲ အဖိဆံး ဖးထီၣ်သီတဖၣ် ဒ်သိးသိး တုၤထိၣ်ဖးဒိၣ်ခံဘ့ၣ်အကျါ တဘ့ၣ်န့ၣ် ဘၣ်ဒိလၢသိလ့ၣ်ဒီး သံတစုန့ၣ်လီၤ. အါနံၤအါသီအတီၢ်ပူၤ, ထိၣ်ဖးဒိၣ်လၢ အိၣ်မူတ့ၢ်တဘ့ၣ်န့ၣ် ယူၤထီၣ်ဆူ တၢ်ထီၣ်ထီဒီးယူၤလီၤဆူ တၢ်လီၢ်ဖုၣ် ဖဲထံကျိတဘိ အကပိာ်အကပၤ, လူၤဃုက့ၤ သးသမူတံၤသကိးလၢအလီၤမၢ်တဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံကတၢၢ်, ထိၣ်ဖးဒိၣ်န့ၣ် က့ၤကဒါက့ၤဆူအထၢ ဒီးဟံးန့ၢ်က့ၤမူဒါ အလၢအပှဲၤ လၢအတၢ်လုၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်မၤအသးတမံၤဂ့ၤတမၠိဂ့ၤန့ၣ်, တၢ်ကဲ မိၢ်ပၢ်ထဲတဂၤဧိၤအဂီၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ကီအိၣ်ထီၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်ကသးခုသးမုာ်အဂီၢ်န့ၣ် ကျိၣ်စ့ဒီးနီၢ်သးအတၢ်ဆီၣ်သနံး ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသး, ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်လဲၤခီဖျိ အဒူၣ်အဆၢဖးဒိၣ် ဖးလဲၢ်တဖၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးမူဒါလၢအကါဒိၣ် ဒ်သိးအံၤတဖၣ်, ဒီးကယဲၢ်ပှၤတဂၤလၢ်လၢ် လၢအဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးရဲၣ်ကျဲၤဝဲ တၢ်အိၣ် အသးလၢ အလီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်မုၢ်လၢ်အိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲလၢပလီၤဘှံးလီၤတီၤ, ဒီးပသူၣ်ကၢ်သးလီၤဘှါအကတီၢ်, ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဒီးပှၤ န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢယွၤန့ၣ်…

About Us

စိၤတစိၤဘၣ်တစိၤ

တယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်, ဖံသးပှၢ်, အသးအိၣ် ဃိးဆံတနံၣ်ခံဂၤ လၢကီၢ်စဲၣ် ထဲးကစဲး (Texas), ကီၢ်အမဲရကၤန့ၣ်, မ့ၢ်လၢ အလဲၤတရံး ဟီၣ်ခိၣ်ဖျၢၣ် လၢနံၤသီ ဃိးဆံအတီၢ်ပူၤအဃိဒီး အမံၤဟူသၣ်ဖျါလၢ ကမျၢၢ်တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ခံဆံသၢနံၣ်အတီၢ်ပူၤ, ဒ်အမ့ၢ်တံၤသကိးအဂ့ၤကတၢၢ်ခံဂၤန့ၣ် လဲၤဟးဆှၣ်ထံဆှၣ်ကီၢ် ဒီးလဲၤဟးတုၤဝဲဒၣ် ဆူကီၢ်မိၢ်ပှၢ် နွံဘ့ၣ်လၢာ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်စးထီၣ် အတၢ်လဲၤလၢ အၣ်တၣ်တံးကး (Antarctica), ဂဲၤကလံၣ် ထဲၣ်ကိ (Tango) တၢ်ဂဲၤကလံၣ်လၢ ကီၢ်အၣ်ကၠံၢ်တံနါ, ဖဲကီၢ်အဲၤကူပတူးန့ၣ် ဒိးဝဲကီၤလၤအူး, ဒီးဖဲအလဲၤတုၤ ကလံၤထံး အဟီၣ်စိး (North Pole) အကတီၢ်န့ၣ် ဒိးဝဲမူခိၣ်ဖီလ့ၣ်ကဟၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် လဲၤဟးဆှၣ်ဘၣ် ထံကီၢ် တဆံဃိးဘ့ၣ်အကျါ, ပၣ်ဃုာ်ဒီး စၣ်ဘံၣ်ယၤ(Zambia), အ့ၣ်ဒံၣ်ယၤ(India), နံၣ်ပီ(လ)(Nepal), အ့ၣ်ဒိၣ်နံရှါ(Indonesia), ယပၣ်(Japan) ဒီး အံၣ်တလံၣ်(Italy) တဖၣ်, ဒီးမၤကတၢၢ်အတၢ်လဲၤဖဲ အီစတြ့လယၤ(Australia) န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤ စံးဝဲဒၣ်လၢ အတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်, ကမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ စိၤစၢၤသွဲၣ်သီတဖၣ်,…

About Us

တၢ်ကစီၣ်လၢ ကြၢးတၢ်ပာ်ပနီၣ်မၤလၤကပီၤ

အါန့ၢ် နံၣ်ခံကယၤ ဘျဲၣ်အတီၢ်ပူၤ, လၢမဲးသဒ့းတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အလံာ်သးဝံၣ်ကစၢ်ယွၤအပူၤန့ၣ် ထါသးဝံၣ်လၢဟဲအဆိကတၢၢ်တယုၢ် မ့ၢ် “ပျ့ၤလၢအကထီ ကသးဝံၣ်တၢ်အဂီၢ်” (O for a Thousand Tongues to Sing) န့ၣ်လီၤ. ထါသးဝံၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤလၢ ခၠါ ဝဲးစလ့ၣ် (Charles Wesley), ဒီးအဆိန့ၣ် အခိၣ်တီမ့ၢ်ဝဲ “ပှၤတဂၤ ချုးန့ၢ်က့ၤ နံၣ်သးဖှံ လၢနီၢ်သးအတၢ်လဲလိာ်သးအဂီၢ်” (For the Anniversary Day of One's Conversion) န့ၣ်လီၤ. ထါသးဝံၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤ လၢတၢ်မၤလၤကပီၤ နီၢ်သးအတၢ်လဲလိာ်အသီ ခီဖျိအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ထါအဆၢ အိၣ်ဝဲ (၁၈) ဆၢ, ဒီးဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါယွၤအတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါအလၤကပီၤ ဆူပှၤလၢအပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသး, ဒီးပိာ်ကစၢ်ခရံာ်အခံတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်စူၢ်တၢ်နာ် ဒ်သိးအံၤန့ၣ် ကြၢးတၢ်ပာ်ပနီၣ် မၤလၤကပီၤအီၤ, ဒီးကြၢး တၢ်ဟ့ၣ်ခီ ဟ့ၣ်နီၤလီၤအီၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးစီၤတံၤမသ့း ကအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤလၢ အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အပူၤ, ဒီးကမၤတၢ်သပှၢ်ပှၢ်…

About Us

ဘါထုကဖၣ်သပှၢ်ပှၢ်

သးပှၢ်မုၣ်တဂၤစံးဝဲဒၣ်, “ယဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢနဂီၢ် အိၣ်လံအနံၣ်ယဲၢ်ဆံလံ” န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်စံးဘျုးဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်အပူၤန့ၣ် ယတံၤသကိး လူ (Lou) ကွၢ်ဝဲ သးပှၢ်မုၣ်အမဲာ်သၣ်လိၤလိၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအလဲၤဟးအိၣ်သကိး ဘူၣ်က့ရံယါ သဝီ (Bulgarian) တဖျၢၣ်, တၢ်လီၢ်လၢအပၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ဒီးဟးထီၣ်ဝဲ ဖဲအမ့ၢ်ခွါလိၣ်ဘိ အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤပိာ်မုၣ်အံၤ မ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဂၤ, ဒီးအိၣ်ဆိးဖဲ လူ အဖံအဖုတဖၣ် အဟံၣ်ဃၢၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအနၢ်ဟူဝဲ လူ အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢ ကီၢ်မိၢ်ပှၢ်အယံၤတဘ့ၣ်အပူၤလံၤလံၤန့ၣ် အဝဲစးထီၣ်ဘါထုကဖၣ်န့ၢ်တၢ်လၢ လူ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤ အနံၣ်ယဲၢ်ဆံဘျဲၣ် လဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ဖဲအလဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂ့ၢ်အကျိၤ အကတီၢ်, လူ လဲၤဟးဆူသဝီအံၤ, ဒီးစံးကတိၤဝဲ အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဂ့ၢ် ဆူပှၤတဖုန့ၣ်လီၤ. အသးအနံၣ်အလါအိၣ်တုၤ သၢဆံဃၣ်ဃၣ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်, လူ တကဲထီၣ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ခရံာ်ဒံးဘၣ်. ဖဲကတိၤတၢ်ဝံၤ, သးပှၢ်မုၣ်အံၤ လဲၤဃီၤဆူအအိၣ်, ဒီးစံးဘၣ်အီၤလၢတၢ်ကတိၤအံၤန့ၣ်ဒီး, အဝဲဆိကမိၣ်ထံ ပိာ်မုၣ်သးပှၢ်အံၤ ထုကဖၣ်တၢ်သပှၢ်ပှၢ် လၢအဂီၢ်န့ၣ် အသဟီၣ်ဆူၣ်အဃိ ဒုးကဲထီၣ်အီၤ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

တချုးပတုၤဆူမူခိၣ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်, တမ့ၢ်လၢပကသ့ၣ်ညါ ပတၢ်ထုကဖၣ်တဖၣ်…

About Us

ဂ့ၤအါထီၣ်တမံၤဃီလၢခရံာ်အပူၤ

ဒီးကထၢၣ် ထ့းဖနံၣ် ကီၤ(လ်)စၣ် (Dr. Tiffany Gholson) ထံၣ်ဝဲ ကီၢ်စဲၣ်အံၣ်လံနွဲး (Illinois) အဝ့ၢ် စ့းလူဝံး မုၢ်ထီၣ် (East Saint Louis) န့ၣ်, တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်မၤကမၣ် ပဒိၣ်အတၢ်ဘျၢသဲစးတဖၣ် လၢကျဲအါဘိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲအတုၤ ၂၀၂၃ နံၣ်န့ၣ်, ဝ့ၢ်အတၢ်ကွဲးနီၣ်ပာ်ဖျါဝဲဒၣ်လၢ တၢ်မၤသံပှၤကညီနီၣ်ဂံၢ် စှၤလီၤဝဲ ၃၁ မျးကယၤ, ဒီးတၢ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်သဲစးတဖၣ်ခဲလၢာ်အဖီခိၣ်န့ၣ် စှၤလီၤဝဲ ၃၇ မျးကယၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤတ့ၢ်အသးအံၤ ကမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်. မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်မၤသကိးတၢ် န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤသကိးတၢ်တပူၤဃီန့ၣ်, ဝ့ၢ်အံၤ “တၢ်မၤလီၤတံၢ်ထွဲ ကမျၢၢ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢကရူၢ်” (Public Safety Enforce-ment Group)- လၢအပၣ်ဃုာ် ကီၢ်စဲၣ် ဒီးဝ့ၢ်အပၢၤကီၢ်, ဝ့ၢ်အကၠိလီၢ်ကဝီၤ, ဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါကရၢကရိတဖၣ် ကျဲးစၢးပာ်ဖှိၣ် မၤသကိးတၢ်, ဒ်သိးအကဆီတလဲကွံာ်တၢ်လၢ ပှၤဝ့ၢ်ဖိခဲလၢာ်အဂီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ကမၤစၢၤပှၤဝ့ၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်, ဝ့ၢ်အပှၤမၤသကိးတၢ်ခဲလၢာ် ပာ်ဖှိၣ်လိာ်သးအံၤန့ၣ်, ဒီးကထၢၣ် ကီၤ(လ်)စၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ, “တၢ်မၤအံၤ ပစံးအီၤလၢ တၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီတမံၤ”န့ၣ်လီၤ.…

About Us

ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ဆိကစၢ်ယွၤ

ယတအိၣ်ဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤနီတဘျီလၢ ယကစးထီၣ် တၢ်ကရၢကရိတခါလၢ အတကွၢ်တၢ်အဘျုး, ဘၣ်ဃးဒီး ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ် အတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. ဒီးဖဲယသးကလၢၢ်ဘၣ်လၢ ယကဘၣ်စးထီၣ်မၤတၢ်အံၤန့ၣ်ဒီး, တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်အိၣ်ထီၣ်အါထံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်သးကညီၤတၢ်ကရၢ (Charity) အံၤအဂီၢ် ကျိၣ်စ့တဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်ပၢဆှၢသုးကျဲၤအီၤဒ်လဲၣ်, ဒီးတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကရၢအံၤ မ့ၢ်မတၤတဖၣ်န့ၣ် ကမၤစၢၤယၤလၢ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ကရၢကရိအံၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. အကတၢၢ်န့ၣ်, လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်အံၤအဂီၢ် တၢ်မၤစၢၤအဒိၣ်ကတၢၢ် အိၣ်ဟဲဝဲဒၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်လၢ ပနံာ်ကၤတၢ်မၤအလံာ်တဘ့ၣ်ဘၣ်, မ့မ့ၢ်အိၣ်ဟဲဝဲလၢလံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ပှၤတဂၤဂၤ လၢကစၢ်ယွၤကိးအီၤ ဒ်သိးကသူၣ်ထီၣ်တၢ်တမံၤမံၤအဂီၢ်, တၢ်ကဖး လံာ်ဧ့စြၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်ကတၢၢ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. လံာ်ဧ့စြၤ ၁:၄-၁၁, ၆:၈-၁၀ ပာ်ဖျါထီၣ်က့ၤ ပှၤယူဒၤတဖၣ် ဘၣ်တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်က့ၤ ဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ် ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်, ကျိၣ်စ့လၢအလိၣ်တဖၣ်န့ၣ် ယွၤကတဲာ်ကတီၤန့ၢ် ခီဖျိလၢကမျၢၢ်အတၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်, ဒီးပဒိၣ်ပပှၢ်အတၢ်ဟ့ၣ်, ဧ့စြၤ ၁:၅,၃:၇ ပာ်ဖျါဝဲ, ပှၤမုာ်သးမၤကလီတၢ်တဖၣ်, ဒီးပှၤဘှီတၢ်တဖၣ် မၤသကိးတၢ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဧ့စြၤ ၃:၈ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ, ပှၤယူဒၤဖိတဖၣ် အတၢ်ဟဲက့ၤ ခံနံၣ်အတီၢ်ပူၤဒၣ်လဲာ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်မၤ တစးထီၣ်ဒံးဘၣ်, မ့ၢ်လၢတၢ်ကတဲာ်ကတီၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်…

About Us

တၢ်ဒဲးဘးတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်မၤဖျါထီၣ်က့ၤ

တၢ်ဘျၣ်တဂၤ ဟဲနုာ်ဆူၣ်လီၤဆူ ပှၤဘှီလီတဲစိ အကျးတဖျၢၣ်, ဒီးတီၢ်သဘှံး မဲာ်ထံကလၤအတလါ လၢပှၤဒုးနဲၣ်တၢ်, ဒီးစးထီၣ်ထၢနုာ်လီတဲစိတဖၣ်ဆူအထၢၣ်ပူၤ န့ၣ်လီၤ. အဝဲ မၤဘၢအမဲာ်သၣ်လၢ တလါစးခိအတီၣ်တဖျၢၣ် ဒီးကျဲးစၢးပာ်ခူသူၣ် အတၢ်မ့ၢ်တၢ်လၢ တၢ်ဒိတၢ်ဂီၤဒၢလၢ အကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စုာ်တၢ် (Surveillance camera) န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲအဟုၣ်တၢ်အဖၢမုၢ်န့ၣ်, တလါဒ့ခံအသးတစိၢ်ဖိ, ဒီးအမဲာ်သၣ်အိၣ်ဖျါထီၣ်အသးန့ၣ်လီၤ. စှၤမံးနံးလဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤ, ကျးကစၢ်ထံၣ် တၢ်ဂီၤမူလၢပှၤဟုၣ်တၢ်, ဒီးကိးဝဲပၢၤကီၢ်, ဒီးပှၤဖီၣ်န့ၢ်တၢ်ဘျၣ်အံၤလၢ ကျးအိၣ်ဘူးတဖျၢၣ်အမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘျၣ်အံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤပှၤ, ကယဲၢ်တၢ်ဒဲးဘးလၢအဘၣ်တၢ်ပာ်ခူသူၣ်တဖၣ်န့ၣ် မုၢ်တနံၤ ကဘၣ်တၢ်မၤဖျါထီၣ်က့ၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးပာ်ခူသူၣ် ပတၢ်ဒဲးဘးတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ပှၤကညီအန့ဆၢၣ် န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲလံာ်ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၁၂:၁၄ အပူၤန့ၣ်, ပကဖးဘၣ်လၢ ပဂ့ၤပိာ်ထွဲယွၤအတၢ်မၤလိာ်တဖၣ်, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကယဲၢ်တၢ်ပာ်ခူသူၣ်ဃာ်တၢ်ခဲလၢာ်, ကဘၣ်တၢ်ဟဲစိာ်အီၤဆူ ယွၤအတၢ်ထံၣ်အတီအလိၤ, ဒီးအတၢ်စံၣ်ညီၣ်တီန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဆၢဖိ ၁၃ န့ၣ်, ပှၤကွဲးလံာ်စံးဝဲဒၣ်လၢ, “ပျံၤယွၤဒီးတိၢ်န့ၢ်အတၢ်မၤလိာ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အဝဲန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤကညီအတၢ်ခဲလၢာ်လီၤ.” ၃ မိၤရှ့ ၄:၁၃…

About Us

တၢ်အါအါကလဲာ် အိၣ်ဟဲလၢထး

ယမုၢ်လၢ်ယဲလၢ ယကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တကွံသၣ်ဃိးဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, လၢတၢ်အံၤအလီၢ်န့ၣ်, ဖဲယအိးထီၣ် ပနံာ်ရိအထၢၣ်လၢ ပှၤဆှၢလီၤဆူယဟံၣ်န့ၣ်, ယထံၣ်ဘၣ် တကွံသၣ် အဖျၢၣ်ခံဆံန့ၣ်လီၤ. ယသ့ၣ်ညါထီၣ်တဘျီဃီလၢ ယတၢ်ဟဲသုးအိၣ်ဆိးဆူကီၢ်အ့ကလဲၣ် (England) အခီပညီန့ၣ် ကဘၣ်မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ဆီတလဲတၢ်မၤလိာ်ဟံးန့ၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢ ပီၣ် (pound) အလီၢ်န့ၣ်ဆူ ကံၣ်လိၣ် (kilo) န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢယကဘၣ်မၤလိာ်ဟံးန့ၢ် တကွံသၣ် သၢပီၣ်အလီၢ်န့ၣ်, ယမၤလိာ်လီၤဘၣ် သၢကံၣ်လိၣ် (နွံပီၣ်ဃၣ်ဃၣ်) န့ၣ်လီၤ.

တကွံသၣ်တဖၣ် အိၣ်အါအါကလဲာ်အဃိ, ဒ်သိးယကနီၤဟ့ၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒီးပှၤဂၤအဂီၢ်, ယတ့ထီၣ်ကိၣ်တကွံသၣ်တဘျုးဖျၢၣ်လၢ ယအီၣ်ဝံၣ်ဒိၣ်မးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢယမၤလီၤကလဲတကွံသၣ်တဖၣ်အကတီၢ်, ယစးထီၣ်ဆိကမိၣ် ယတၢ်အိၣ်မူအဘၢၣ်ကဝီၤ အဂုၤအဂၤတဖၣ်, တၢ်အါအါကလဲာ်လၢယဒိးန့ၢ်အီၤတဖၣ်, တၢ်လၢယတမုၢ်လၢ်တ့ၢ်ဝဲအပူၤန့ၣ်ဒီး, တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအကျဲ ကိးဘိဒဲးန့ၣ် နဲၣ်ဆှၢက့ၤဝဲဆူယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.
ဖျါလၢ စီၤပီလူးအိၣ်ဒီးတၢ်လဲၤခီဖျိ ဒ်သိးအံၤ, လၢတၢ်ကွၢ်ထံဆိကမိၣ်က့ၤ ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအါအါကလဲာ်လၢအတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ. အလံာ်ပရၢအခီၣ်ထံး တဘ့ၣ်ဆူ စီၤတံၤမသ့းအအိၣ်အပူၤန့ၣ်, စီၤပီလူး ဆိကတီၢ်တစိၢ်ဖိ ဒ်သိးကပာ်ဖျါထီၣ်အဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးအတၢ်အိၣ်မူ လၢအတချုးထံၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, ဒီး ၁ တံၤ ၁:၁၁…

တၢ်မၤအသး

တၢ်ဟံးန့ၢ်မူဒါလၢ တၢ်ကတိၤတဖၣ်အဂီၢ်

ဖဲတၢ်လီၤသးအုးတမံၤမံၤ မၤသးဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ညီနုၢ်ပတနၢ်ဟူ တၢ်ကရၢကရိတဖၣ် အၢၣ်လီၤထွဲက့ၤ အတၢ်ကမၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲပှၤကၠိဖိ တဆံနွံနံၣ်ဖိတဂၤန့ၣ် မၤသံလီၤက့ၤအသး တနံၣ်ပူၤကွံာ်ဝံၤ, ကၠိမံၤဟူသၣ်ဖျါတဖျၢၣ် အၢၣ်လီၤအတၢ်ကမၣ်, “အတၢ်လီၤတူၢ်လီၤကာ်နးမး” လၢ ကဒီဒၣ် ကၠိဖိအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤမၤလိတၢ်ဖိအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤနၢၤမၤဃၣ်အီၤ ဆူၣ်ဆူၣ်ကိၤကိၤ တလီၢ်လီၢ်, ဒီးကၠိခိၣ်နၢ်တဖၣ်, သ့ၣ်ညါထွဲဝဲလၢ ကၠိဖိအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤကမၣ်အီၤဒၣ်ကယၢာ်, တၢ်ကဒီဒၣ်အီၤအဂီၢ် မၤတ့ၢ်တၢ်ဆံးစှၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ခဲကနံၣ်အံၤ, ကၠိတဖျၢၣ်အံၤ အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဝဲလၢ ကမၤဂ့ၤအါထီၣ်ခီၣ်ကါလၢတၢ်ကတြီဆၢ တၢ်မၤပျံၤမၤဖုး, တၢ်မၤနၢၤမၤဃၣ်တၢ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်ကမၤဂ့ၤအါထီၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ် ပှၤကၠိဖိတဖၣ် အနီၢ်ညါတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤ အိၣ်ကဲထီၣ်သးလၢ တၢ်မၤနၢၤမၤဃၣ်တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်အဒိအိၣ်ဖျိ အိၣ်ဖျါ ဘၣ်ထွဲဒီးထးခိၣ်အတၢ်ကတိၤအစိကမီၤန့ၣ်လီၤ. လၢလံာ်တၢ်ကတိၤဒိအပူၤန့ၣ်, ပဘၣ်တၢ်သိၣ်လိပှၤလၢ မ်ပသုတဟံးန့ၢ် တၢ်ကတိၤလၢအမၤဘၣ်ဒိဆါပှၤတဖၣ် ညီညီဘှါဘှါတဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကတိၤ ၁၈:၂၁ ပာ်ဖျါဝဲ “တၢ်သံဒီးတၢ်မူ အိၣ်ဝဲလၢ ပှၤပျ့ၤအစိကမီၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢပစံးကတိၤတၢ်န့ၣ် စိာ်ကဖီထီၣ်တၢ်သ့, မ့တမ့ၢ် မၤလီၤသဘှံးပှၤဂၤ…

တၢ်မၤအသး

တၢ်တလၢတပှဲၤလၢ အဒုးဘၣ်ဘျုးတၢ်

သရၣ်ဒိၣ် ဘါဘၣ်န့ၣ် အပျိၢ်သကူး, ဒီးဘၣ်ဟးဝဲလၢ နီၢ်ထိးဘိဘၣ်ဆၣ်, ကွၢ်ထွဲဝဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အါနံၣ်အါလါအပူၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အုၣ်သးတမံၤလၢ အတၢ်သန့ၤလီၤသးလၢ ကစၢ်ယွၤ မ့ၢ်အဂံၢ်ဘါ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၉၃ နံၣ်န့ၣ်, သရၣ်ဒိၣ် ဝ့လယၢၣ် ဘါဘၣ် (Reverend William Barber II) ခံဂၤတဂၤန့ၣ်, ဒိးန့ၢ်တၢ်ဆါလၢ ပျိၣ်ဃံစဲဘူးလိာ်သးအဃိ နီၣ်ခိဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်အတၢ်ဆါအိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ပှၤစံးဘၣ်အီၤလိၤလိၤပျီပျီလၢ “ဘါဘၣ်ဧၢ, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် တမ့ၢ်ကအဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပှၤအနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤ တလၢတပှဲၤတဂၤ ကကဲထီၣ် အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်အဃိ, လၢတၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်မၤအလီၢ်န့ၣ် ကြၢးနဆိကမိၣ် ဃုထံၣ်တၢ်မၤအဂၤ တမံၤလံန့ၣ်လီၤ.” ဘၣ်ဆၣ် ဘါဘၣ် န့ၣ် မၤနၢၤကွံာ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ အမၤဆါသူၣ်ဆါသးအီၤန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ စူးကါ ဘါဘၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်ထဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်တဂၤ အသိးဘၣ်. ယွၤစူးကါစ့ၢ်ကီးအီၤ ဒ်အမ့ၢ်ပှၤကတိၤန့ၢ်တၢ် လၢအိၣ်ဒီးအစိကမီၤ, ဒီးဘၣ်တၢ်ပာ်ဒိၣ်ပးကဲအီၤ လၢပှၤဂံၢ်စၢ်, ဒီးပှၤအဆံးသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ထွဲဒီးပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤ တလၢတပှဲၤတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်…

တၢ်မၤအသး

တၢ်မၤဆူၣ်မၤသီထီၣ်က့ၤပဂံၢ်ဘါ

လံာ်ကြီကြၣ် မိၢ်ဖါတစူၣ်န့ၣ် တ့ထီၣ်ဝဲအထၢဖးဒိၣ်တဖျၢၣ် လၢသ့ၣ်တထံးအလိၤ, သ့ၣ်အိၣ်စီၤစုၤ စှၤမံးလာ်လၢယဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်, ထိၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒီး ထိၣ်လံာ်ကြီကြၣ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် အံးထွဲကွၢ်ထွဲ အဖိဆံး ဖးထီၣ်သီတဖၣ် ဒ်သိးသိး တုၤထိၣ်ဖးဒိၣ်ခံဘ့ၣ်အကျါ တဘ့ၣ်န့ၣ် ဘၣ်ဒိလၢသိလ့ၣ်ဒီး သံတစုန့ၣ်လီၤ. အါနံၤအါသီအတီၢ်ပူၤ, ထိၣ်ဖးဒိၣ်လၢ အိၣ်မူတ့ၢ်တဘ့ၣ်န့ၣ် ယူၤထီၣ်ဆူ တၢ်ထီၣ်ထီဒီးယူၤလီၤဆူ တၢ်လီၢ်ဖုၣ် ဖဲထံကျိတဘိ အကပိာ်အကပၤ, လူၤဃုက့ၤ သးသမူတံၤသကိးလၢအလီၤမၢ်တဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံကတၢၢ်, ထိၣ်ဖးဒိၣ်န့ၣ် က့ၤကဒါက့ၤဆူအထၢ ဒီးဟံးန့ၢ်က့ၤမူဒါ အလၢအပှဲၤ လၢအတၢ်လုၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်မၤအသးတမံၤဂ့ၤတမၠိဂ့ၤန့ၣ်, တၢ်ကဲ မိၢ်ပၢ်ထဲတဂၤဧိၤအဂီၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ကီအိၣ်ထီၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်ကသးခုသးမုာ်အဂီၢ်န့ၣ် ကျိၣ်စ့ဒီးနီၢ်သးအတၢ်ဆီၣ်သနံး ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသး, ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်လဲၤခီဖျိ အဒူၣ်အဆၢဖးဒိၣ် ဖးလဲၢ်တဖၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးမူဒါလၢအကါဒိၣ် ဒ်သိးအံၤတဖၣ်, ဒီးကယဲၢ်ပှၤတဂၤလၢ်လၢ် လၢအဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးရဲၣ်ကျဲၤဝဲ တၢ်အိၣ် အသးလၢ အလီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်မုၢ်လၢ်အိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲလၢပလီၤဘှံးလီၤတီၤ, ဒီးပသူၣ်ကၢ်သးလီၤဘှါအကတီၢ်, ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဒီးပှၤ န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢယွၤန့ၣ်…

တၢ်မၤအသး

စိၤတစိၤဘၣ်တစိၤ

တယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်, ဖံသးပှၢ်, အသးအိၣ် ဃိးဆံတနံၣ်ခံဂၤ လၢကီၢ်စဲၣ် ထဲးကစဲး (Texas), ကီၢ်အမဲရကၤန့ၣ်, မ့ၢ်လၢ အလဲၤတရံး ဟီၣ်ခိၣ်ဖျၢၣ် လၢနံၤသီ ဃိးဆံအတီၢ်ပူၤအဃိဒီး အမံၤဟူသၣ်ဖျါလၢ ကမျၢၢ်တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ခံဆံသၢနံၣ်အတီၢ်ပူၤ, ဒ်အမ့ၢ်တံၤသကိးအဂ့ၤကတၢၢ်ခံဂၤန့ၣ် လဲၤဟးဆှၣ်ထံဆှၣ်ကီၢ် ဒီးလဲၤဟးတုၤဝဲဒၣ် ဆူကီၢ်မိၢ်ပှၢ် နွံဘ့ၣ်လၢာ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်စးထီၣ် အတၢ်လဲၤလၢ အၣ်တၣ်တံးကး (Antarctica), ဂဲၤကလံၣ် ထဲၣ်ကိ (Tango) တၢ်ဂဲၤကလံၣ်လၢ ကီၢ်အၣ်ကၠံၢ်တံနါ, ဖဲကီၢ်အဲၤကူပတူးန့ၣ် ဒိးဝဲကီၤလၤအူး, ဒီးဖဲအလဲၤတုၤ ကလံၤထံး အဟီၣ်စိး (North Pole) အကတီၢ်န့ၣ် ဒိးဝဲမူခိၣ်ဖီလ့ၣ်ကဟၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် လဲၤဟးဆှၣ်ဘၣ် ထံကီၢ် တဆံဃိးဘ့ၣ်အကျါ, ပၣ်ဃုာ်ဒီး စၣ်ဘံၣ်ယၤ(Zambia), အ့ၣ်ဒံၣ်ယၤ(India), နံၣ်ပီ(လ)(Nepal), အ့ၣ်ဒိၣ်နံရှါ(Indonesia), ယပၣ်(Japan) ဒီး အံၣ်တလံၣ်(Italy) တဖၣ်, ဒီးမၤကတၢၢ်အတၢ်လဲၤဖဲ အီစတြ့လယၤ(Australia) န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤ စံးဝဲဒၣ်လၢ အတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်, ကမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ စိၤစၢၤသွဲၣ်သီတဖၣ်,…

တၢ်မၤအသး

တၢ်ကစီၣ်လၢ ကြၢးတၢ်ပာ်ပနီၣ်မၤလၤကပီၤ

အါန့ၢ် နံၣ်ခံကယၤ ဘျဲၣ်အတီၢ်ပူၤ, လၢမဲးသဒ့းတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အလံာ်သးဝံၣ်ကစၢ်ယွၤအပူၤန့ၣ် ထါသးဝံၣ်လၢဟဲအဆိကတၢၢ်တယုၢ် မ့ၢ် “ပျ့ၤလၢအကထီ ကသးဝံၣ်တၢ်အဂီၢ်” (O for a Thousand Tongues to Sing) န့ၣ်လီၤ. ထါသးဝံၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤလၢ ခၠါ ဝဲးစလ့ၣ် (Charles Wesley), ဒီးအဆိန့ၣ် အခိၣ်တီမ့ၢ်ဝဲ “ပှၤတဂၤ ချုးန့ၢ်က့ၤ နံၣ်သးဖှံ လၢနီၢ်သးအတၢ်လဲလိာ်သးအဂီၢ်” (For the Anniversary Day of One's Conversion) န့ၣ်လီၤ. ထါသးဝံၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤ လၢတၢ်မၤလၤကပီၤ နီၢ်သးအတၢ်လဲလိာ်အသီ ခီဖျိအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ထါအဆၢ အိၣ်ဝဲ (၁၈) ဆၢ, ဒီးဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါယွၤအတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါအလၤကပီၤ ဆူပှၤလၢအပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသး, ဒီးပိာ်ကစၢ်ခရံာ်အခံတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်စူၢ်တၢ်နာ် ဒ်သိးအံၤန့ၣ် ကြၢးတၢ်ပာ်ပနီၣ် မၤလၤကပီၤအီၤ, ဒီးကြၢး တၢ်ဟ့ၣ်ခီ ဟ့ၣ်နီၤလီၤအီၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးစီၤတံၤမသ့း ကအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤလၢ အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အပူၤ, ဒီးကမၤတၢ်သပှၢ်ပှၢ်…

တၢ်မၤအသး

ဘါထုကဖၣ်သပှၢ်ပှၢ်

သးပှၢ်မုၣ်တဂၤစံးဝဲဒၣ်, “ယဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢနဂီၢ် အိၣ်လံအနံၣ်ယဲၢ်ဆံလံ” န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်စံးဘျုးဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်အပူၤန့ၣ် ယတံၤသကိး လူ (Lou) ကွၢ်ဝဲ သးပှၢ်မုၣ်အမဲာ်သၣ်လိၤလိၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအလဲၤဟးအိၣ်သကိး ဘူၣ်က့ရံယါ သဝီ (Bulgarian) တဖျၢၣ်, တၢ်လီၢ်လၢအပၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ဒီးဟးထီၣ်ဝဲ ဖဲအမ့ၢ်ခွါလိၣ်ဘိ အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤပိာ်မုၣ်အံၤ မ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဂၤ, ဒီးအိၣ်ဆိးဖဲ လူ အဖံအဖုတဖၣ် အဟံၣ်ဃၢၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအနၢ်ဟူဝဲ လူ အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢ ကီၢ်မိၢ်ပှၢ်အယံၤတဘ့ၣ်အပူၤလံၤလံၤန့ၣ် အဝဲစးထီၣ်ဘါထုကဖၣ်န့ၢ်တၢ်လၢ လူ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤ အနံၣ်ယဲၢ်ဆံဘျဲၣ် လဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ဖဲအလဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂ့ၢ်အကျိၤ အကတီၢ်, လူ လဲၤဟးဆူသဝီအံၤ, ဒီးစံးကတိၤဝဲ အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဂ့ၢ် ဆူပှၤတဖုန့ၣ်လီၤ. အသးအနံၣ်အလါအိၣ်တုၤ သၢဆံဃၣ်ဃၣ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်, လူ တကဲထီၣ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ခရံာ်ဒံးဘၣ်. ဖဲကတိၤတၢ်ဝံၤ, သးပှၢ်မုၣ်အံၤ လဲၤဃီၤဆူအအိၣ်, ဒီးစံးဘၣ်အီၤလၢတၢ်ကတိၤအံၤန့ၣ်ဒီး, အဝဲဆိကမိၣ်ထံ ပိာ်မုၣ်သးပှၢ်အံၤ ထုကဖၣ်တၢ်သပှၢ်ပှၢ် လၢအဂီၢ်န့ၣ် အသဟီၣ်ဆူၣ်အဃိ ဒုးကဲထီၣ်အီၤ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

တချုးပတုၤဆူမူခိၣ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်, တမ့ၢ်လၢပကသ့ၣ်ညါ ပတၢ်ထုကဖၣ်တဖၣ်…

တၢ်မၤအသး

ဂ့ၤအါထီၣ်တမံၤဃီလၢခရံာ်အပူၤ

ဒီးကထၢၣ် ထ့းဖနံၣ် ကီၤ(လ်)စၣ် (Dr. Tiffany Gholson) ထံၣ်ဝဲ ကီၢ်စဲၣ်အံၣ်လံနွဲး (Illinois) အဝ့ၢ် စ့းလူဝံး မုၢ်ထီၣ် (East Saint Louis) န့ၣ်, တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်မၤကမၣ် ပဒိၣ်အတၢ်ဘျၢသဲစးတဖၣ် လၢကျဲအါဘိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲအတုၤ ၂၀၂၃ နံၣ်န့ၣ်, ဝ့ၢ်အတၢ်ကွဲးနီၣ်ပာ်ဖျါဝဲဒၣ်လၢ တၢ်မၤသံပှၤကညီနီၣ်ဂံၢ် စှၤလီၤဝဲ ၃၁ မျးကယၤ, ဒီးတၢ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်သဲစးတဖၣ်ခဲလၢာ်အဖီခိၣ်န့ၣ် စှၤလီၤဝဲ ၃၇ မျးကယၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤတ့ၢ်အသးအံၤ ကမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်. မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်မၤသကိးတၢ် န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤသကိးတၢ်တပူၤဃီန့ၣ်, ဝ့ၢ်အံၤ “တၢ်မၤလီၤတံၢ်ထွဲ ကမျၢၢ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢကရူၢ်” (Public Safety Enforce-ment Group)- လၢအပၣ်ဃုာ် ကီၢ်စဲၣ် ဒီးဝ့ၢ်အပၢၤကီၢ်, ဝ့ၢ်အကၠိလီၢ်ကဝီၤ, ဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါကရၢကရိတဖၣ် ကျဲးစၢးပာ်ဖှိၣ် မၤသကိးတၢ်, ဒ်သိးအကဆီတလဲကွံာ်တၢ်လၢ ပှၤဝ့ၢ်ဖိခဲလၢာ်အဂီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ကမၤစၢၤပှၤဝ့ၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်, ဝ့ၢ်အပှၤမၤသကိးတၢ်ခဲလၢာ် ပာ်ဖှိၣ်လိာ်သးအံၤန့ၣ်, ဒီးကထၢၣ် ကီၤ(လ်)စၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ, “တၢ်မၤအံၤ ပစံးအီၤလၢ တၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီတမံၤ”န့ၣ်လီၤ.…

တၢ်မၤအသး

ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ဆိကစၢ်ယွၤ

ယတအိၣ်ဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤနီတဘျီလၢ ယကစးထီၣ် တၢ်ကရၢကရိတခါလၢ အတကွၢ်တၢ်အဘျုး, ဘၣ်ဃးဒီး ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ် အတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. ဒီးဖဲယသးကလၢၢ်ဘၣ်လၢ ယကဘၣ်စးထီၣ်မၤတၢ်အံၤန့ၣ်ဒီး, တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်အိၣ်ထီၣ်အါထံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်သးကညီၤတၢ်ကရၢ (Charity) အံၤအဂီၢ် ကျိၣ်စ့တဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်ပၢဆှၢသုးကျဲၤအီၤဒ်လဲၣ်, ဒီးတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကရၢအံၤ မ့ၢ်မတၤတဖၣ်န့ၣ် ကမၤစၢၤယၤလၢ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ကရၢကရိအံၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. အကတၢၢ်န့ၣ်, လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်အံၤအဂီၢ် တၢ်မၤစၢၤအဒိၣ်ကတၢၢ် အိၣ်ဟဲဝဲဒၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်လၢ ပနံာ်ကၤတၢ်မၤအလံာ်တဘ့ၣ်ဘၣ်, မ့မ့ၢ်အိၣ်ဟဲဝဲလၢလံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ပှၤတဂၤဂၤ လၢကစၢ်ယွၤကိးအီၤ ဒ်သိးကသူၣ်ထီၣ်တၢ်တမံၤမံၤအဂီၢ်, တၢ်ကဖး လံာ်ဧ့စြၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်ကတၢၢ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. လံာ်ဧ့စြၤ ၁:၄-၁၁, ၆:၈-၁၀ ပာ်ဖျါထီၣ်က့ၤ ပှၤယူဒၤတဖၣ် ဘၣ်တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်က့ၤ ဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ် ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်, ကျိၣ်စ့လၢအလိၣ်တဖၣ်န့ၣ် ယွၤကတဲာ်ကတီၤန့ၢ် ခီဖျိလၢကမျၢၢ်အတၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်, ဒီးပဒိၣ်ပပှၢ်အတၢ်ဟ့ၣ်, ဧ့စြၤ ၁:၅,၃:၇ ပာ်ဖျါဝဲ, ပှၤမုာ်သးမၤကလီတၢ်တဖၣ်, ဒီးပှၤဘှီတၢ်တဖၣ် မၤသကိးတၢ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဧ့စြၤ ၃:၈ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ, ပှၤယူဒၤဖိတဖၣ် အတၢ်ဟဲက့ၤ ခံနံၣ်အတီၢ်ပူၤဒၣ်လဲာ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်မၤ တစးထီၣ်ဒံးဘၣ်, မ့ၢ်လၢတၢ်ကတဲာ်ကတီၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်…

တၢ်မၤအသး

တၢ်ဒဲးဘးတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်မၤဖျါထီၣ်က့ၤ

တၢ်ဘျၣ်တဂၤ ဟဲနုာ်ဆူၣ်လီၤဆူ ပှၤဘှီလီတဲစိ အကျးတဖျၢၣ်, ဒီးတီၢ်သဘှံး မဲာ်ထံကလၤအတလါ လၢပှၤဒုးနဲၣ်တၢ်, ဒီးစးထီၣ်ထၢနုာ်လီတဲစိတဖၣ်ဆူအထၢၣ်ပူၤ န့ၣ်လီၤ. အဝဲ မၤဘၢအမဲာ်သၣ်လၢ တလါစးခိအတီၣ်တဖျၢၣ် ဒီးကျဲးစၢးပာ်ခူသူၣ် အတၢ်မ့ၢ်တၢ်လၢ တၢ်ဒိတၢ်ဂီၤဒၢလၢ အကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စုာ်တၢ် (Surveillance camera) န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲအဟုၣ်တၢ်အဖၢမုၢ်န့ၣ်, တလါဒ့ခံအသးတစိၢ်ဖိ, ဒီးအမဲာ်သၣ်အိၣ်ဖျါထီၣ်အသးန့ၣ်လီၤ. စှၤမံးနံးလဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤ, ကျးကစၢ်ထံၣ် တၢ်ဂီၤမူလၢပှၤဟုၣ်တၢ်, ဒီးကိးဝဲပၢၤကီၢ်, ဒီးပှၤဖီၣ်န့ၢ်တၢ်ဘျၣ်အံၤလၢ ကျးအိၣ်ဘူးတဖျၢၣ်အမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘျၣ်အံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤပှၤ, ကယဲၢ်တၢ်ဒဲးဘးလၢအဘၣ်တၢ်ပာ်ခူသူၣ်တဖၣ်န့ၣ် မုၢ်တနံၤ ကဘၣ်တၢ်မၤဖျါထီၣ်က့ၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးပာ်ခူသူၣ် ပတၢ်ဒဲးဘးတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ပှၤကညီအန့ဆၢၣ် န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲလံာ်ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၁၂:၁၄ အပူၤန့ၣ်, ပကဖးဘၣ်လၢ ပဂ့ၤပိာ်ထွဲယွၤအတၢ်မၤလိာ်တဖၣ်, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကယဲၢ်တၢ်ပာ်ခူသူၣ်ဃာ်တၢ်ခဲလၢာ်, ကဘၣ်တၢ်ဟဲစိာ်အီၤဆူ ယွၤအတၢ်ထံၣ်အတီအလိၤ, ဒီးအတၢ်စံၣ်ညီၣ်တီန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဆၢဖိ ၁၃ န့ၣ်, ပှၤကွဲးလံာ်စံးဝဲဒၣ်လၢ, “ပျံၤယွၤဒီးတိၢ်န့ၢ်အတၢ်မၤလိာ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အဝဲန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤကညီအတၢ်ခဲလၢာ်လီၤ.” ၃ မိၤရှ့ ၄:၁၃…

တၢ်မၤအသး

တၢ်အါအါကလဲာ် အိၣ်ဟဲလၢထး

ယမုၢ်လၢ်ယဲလၢ ယကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တကွံသၣ်ဃိးဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, လၢတၢ်အံၤအလီၢ်န့ၣ်, ဖဲယအိးထီၣ် ပနံာ်ရိအထၢၣ်လၢ ပှၤဆှၢလီၤဆူယဟံၣ်န့ၣ်, ယထံၣ်ဘၣ် တကွံသၣ် အဖျၢၣ်ခံဆံန့ၣ်လီၤ. ယသ့ၣ်ညါထီၣ်တဘျီဃီလၢ ယတၢ်ဟဲသုးအိၣ်ဆိးဆူကီၢ်အ့ကလဲၣ် (England) အခီပညီန့ၣ် ကဘၣ်မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ဆီတလဲတၢ်မၤလိာ်ဟံးန့ၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢ ပီၣ် (pound) အလီၢ်န့ၣ်ဆူ ကံၣ်လိၣ် (kilo) န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢယကဘၣ်မၤလိာ်ဟံးန့ၢ် တကွံသၣ် သၢပီၣ်အလီၢ်န့ၣ်, ယမၤလိာ်လီၤဘၣ် သၢကံၣ်လိၣ် (နွံပီၣ်ဃၣ်ဃၣ်) န့ၣ်လီၤ.

တကွံသၣ်တဖၣ် အိၣ်အါအါကလဲာ်အဃိ, ဒ်သိးယကနီၤဟ့ၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒီးပှၤဂၤအဂီၢ်, ယတ့ထီၣ်ကိၣ်တကွံသၣ်တဘျုးဖျၢၣ်လၢ ယအီၣ်ဝံၣ်ဒိၣ်မးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢယမၤလီၤကလဲတကွံသၣ်တဖၣ်အကတီၢ်, ယစးထီၣ်ဆိကမိၣ် ယတၢ်အိၣ်မူအဘၢၣ်ကဝီၤ အဂုၤအဂၤတဖၣ်, တၢ်အါအါကလဲာ်လၢယဒိးန့ၢ်အီၤတဖၣ်, တၢ်လၢယတမုၢ်လၢ်တ့ၢ်ဝဲအပူၤန့ၣ်ဒီး, တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအကျဲ ကိးဘိဒဲးန့ၣ် နဲၣ်ဆှၢက့ၤဝဲဆူယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.
ဖျါလၢ စီၤပီလူးအိၣ်ဒီးတၢ်လဲၤခီဖျိ ဒ်သိးအံၤ, လၢတၢ်ကွၢ်ထံဆိကမိၣ်က့ၤ ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအါအါကလဲာ်လၢအတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ. အလံာ်ပရၢအခီၣ်ထံး တဘ့ၣ်ဆူ စီၤတံၤမသ့းအအိၣ်အပူၤန့ၣ်, စီၤပီလူး ဆိကတီၢ်တစိၢ်ဖိ ဒ်သိးကပာ်ဖျါထီၣ်အဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးအတၢ်အိၣ်မူ လၢအတချုးထံၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, ဒီး ၁ တံၤ ၁:၁၁…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်ဟံးန့ၢ်မူဒါလၢ တၢ်ကတိၤတဖၣ်အဂီၢ်

ဖဲတၢ်လီၤသးအုးတမံၤမံၤ မၤသးဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ညီနုၢ်ပတနၢ်ဟူ တၢ်ကရၢကရိတဖၣ် အၢၣ်လီၤထွဲက့ၤ အတၢ်ကမၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲပှၤကၠိဖိ တဆံနွံနံၣ်ဖိတဂၤန့ၣ် မၤသံလီၤက့ၤအသး တနံၣ်ပူၤကွံာ်ဝံၤ, ကၠိမံၤဟူသၣ်ဖျါတဖျၢၣ် အၢၣ်လီၤအတၢ်ကမၣ်, “အတၢ်လီၤတူၢ်လီၤကာ်နးမး” လၢ ကဒီဒၣ် ကၠိဖိအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤမၤလိတၢ်ဖိအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤနၢၤမၤဃၣ်အီၤ ဆူၣ်ဆူၣ်ကိၤကိၤ တလီၢ်လီၢ်, ဒီးကၠိခိၣ်နၢ်တဖၣ်, သ့ၣ်ညါထွဲဝဲလၢ ကၠိဖိအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤကမၣ်အီၤဒၣ်ကယၢာ်, တၢ်ကဒီဒၣ်အီၤအဂီၢ် မၤတ့ၢ်တၢ်ဆံးစှၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ခဲကနံၣ်အံၤ, ကၠိတဖျၢၣ်အံၤ အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဝဲလၢ ကမၤဂ့ၤအါထီၣ်ခီၣ်ကါလၢတၢ်ကတြီဆၢ တၢ်မၤပျံၤမၤဖုး, တၢ်မၤနၢၤမၤဃၣ်တၢ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်ကမၤဂ့ၤအါထီၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ် ပှၤကၠိဖိတဖၣ် အနီၢ်ညါတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤ အိၣ်ကဲထီၣ်သးလၢ တၢ်မၤနၢၤမၤဃၣ်တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်အဒိအိၣ်ဖျိ အိၣ်ဖျါ ဘၣ်ထွဲဒီးထးခိၣ်အတၢ်ကတိၤအစိကမီၤန့ၣ်လီၤ. လၢလံာ်တၢ်ကတိၤဒိအပူၤန့ၣ်, ပဘၣ်တၢ်သိၣ်လိပှၤလၢ မ်ပသုတဟံးန့ၢ် တၢ်ကတိၤလၢအမၤဘၣ်ဒိဆါပှၤတဖၣ် ညီညီဘှါဘှါတဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကတိၤ ၁၈:၂၁ ပာ်ဖျါဝဲ “တၢ်သံဒီးတၢ်မူ အိၣ်ဝဲလၢ ပှၤပျ့ၤအစိကမီၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢပစံးကတိၤတၢ်န့ၣ် စိာ်ကဖီထီၣ်တၢ်သ့, မ့တမ့ၢ် မၤလီၤသဘှံးပှၤဂၤ…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်တလၢတပှဲၤလၢ အဒုးဘၣ်ဘျုးတၢ်

သရၣ်ဒိၣ် ဘါဘၣ်န့ၣ် အပျိၢ်သကူး, ဒီးဘၣ်ဟးဝဲလၢ နီၢ်ထိးဘိဘၣ်ဆၣ်, ကွၢ်ထွဲဝဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အါနံၣ်အါလါအပူၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အုၣ်သးတမံၤလၢ အတၢ်သန့ၤလီၤသးလၢ ကစၢ်ယွၤ မ့ၢ်အဂံၢ်ဘါ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၉၃ နံၣ်န့ၣ်, သရၣ်ဒိၣ် ဝ့လယၢၣ် ဘါဘၣ် (Reverend William Barber II) ခံဂၤတဂၤန့ၣ်, ဒိးန့ၢ်တၢ်ဆါလၢ ပျိၣ်ဃံစဲဘူးလိာ်သးအဃိ နီၣ်ခိဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်အတၢ်ဆါအိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ပှၤစံးဘၣ်အီၤလိၤလိၤပျီပျီလၢ “ဘါဘၣ်ဧၢ, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် တမ့ၢ်ကအဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပှၤအနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤ တလၢတပှဲၤတဂၤ ကကဲထီၣ် အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်အဃိ, လၢတၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်မၤအလီၢ်န့ၣ် ကြၢးနဆိကမိၣ် ဃုထံၣ်တၢ်မၤအဂၤ တမံၤလံန့ၣ်လီၤ.” ဘၣ်ဆၣ် ဘါဘၣ် န့ၣ် မၤနၢၤကွံာ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ အမၤဆါသူၣ်ဆါသးအီၤန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ စူးကါ ဘါဘၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်ထဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်တဂၤ အသိးဘၣ်. ယွၤစူးကါစ့ၢ်ကီးအီၤ ဒ်အမ့ၢ်ပှၤကတိၤန့ၢ်တၢ် လၢအိၣ်ဒီးအစိကမီၤ, ဒီးဘၣ်တၢ်ပာ်ဒိၣ်ပးကဲအီၤ လၢပှၤဂံၢ်စၢ်, ဒီးပှၤအဆံးသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ထွဲဒီးပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤ တလၢတပှဲၤတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်မၤဆူၣ်မၤသီထီၣ်က့ၤပဂံၢ်ဘါ

လံာ်ကြီကြၣ် မိၢ်ဖါတစူၣ်န့ၣ် တ့ထီၣ်ဝဲအထၢဖးဒိၣ်တဖျၢၣ် လၢသ့ၣ်တထံးအလိၤ, သ့ၣ်အိၣ်စီၤစုၤ စှၤမံးလာ်လၢယဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်, ထိၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒီး ထိၣ်လံာ်ကြီကြၣ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် အံးထွဲကွၢ်ထွဲ အဖိဆံး ဖးထီၣ်သီတဖၣ် ဒ်သိးသိး တုၤထိၣ်ဖးဒိၣ်ခံဘ့ၣ်အကျါ တဘ့ၣ်န့ၣ် ဘၣ်ဒိလၢသိလ့ၣ်ဒီး သံတစုန့ၣ်လီၤ. အါနံၤအါသီအတီၢ်ပူၤ, ထိၣ်ဖးဒိၣ်လၢ အိၣ်မူတ့ၢ်တဘ့ၣ်န့ၣ် ယူၤထီၣ်ဆူ တၢ်ထီၣ်ထီဒီးယူၤလီၤဆူ တၢ်လီၢ်ဖုၣ် ဖဲထံကျိတဘိ အကပိာ်အကပၤ, လူၤဃုက့ၤ သးသမူတံၤသကိးလၢအလီၤမၢ်တဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံကတၢၢ်, ထိၣ်ဖးဒိၣ်န့ၣ် က့ၤကဒါက့ၤဆူအထၢ ဒီးဟံးန့ၢ်က့ၤမူဒါ အလၢအပှဲၤ လၢအတၢ်လုၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်မၤအသးတမံၤဂ့ၤတမၠိဂ့ၤန့ၣ်, တၢ်ကဲ မိၢ်ပၢ်ထဲတဂၤဧိၤအဂီၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ကီအိၣ်ထီၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်ကသးခုသးမုာ်အဂီၢ်န့ၣ် ကျိၣ်စ့ဒီးနီၢ်သးအတၢ်ဆီၣ်သနံး ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသး, ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်လဲၤခီဖျိ အဒူၣ်အဆၢဖးဒိၣ် ဖးလဲၢ်တဖၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးမူဒါလၢအကါဒိၣ် ဒ်သိးအံၤတဖၣ်, ဒီးကယဲၢ်ပှၤတဂၤလၢ်လၢ် လၢအဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးရဲၣ်ကျဲၤဝဲ တၢ်အိၣ် အသးလၢ အလီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်မုၢ်လၢ်အိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲလၢပလီၤဘှံးလီၤတီၤ, ဒီးပသူၣ်ကၢ်သးလီၤဘှါအကတီၢ်, ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဒီးပှၤ န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢယွၤန့ၣ်…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

စိၤတစိၤဘၣ်တစိၤ

တယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်, ဖံသးပှၢ်, အသးအိၣ် ဃိးဆံတနံၣ်ခံဂၤ လၢကီၢ်စဲၣ် ထဲးကစဲး (Texas), ကီၢ်အမဲရကၤန့ၣ်, မ့ၢ်လၢ အလဲၤတရံး ဟီၣ်ခိၣ်ဖျၢၣ် လၢနံၤသီ ဃိးဆံအတီၢ်ပူၤအဃိဒီး အမံၤဟူသၣ်ဖျါလၢ ကမျၢၢ်တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ခံဆံသၢနံၣ်အတီၢ်ပူၤ, ဒ်အမ့ၢ်တံၤသကိးအဂ့ၤကတၢၢ်ခံဂၤန့ၣ် လဲၤဟးဆှၣ်ထံဆှၣ်ကီၢ် ဒီးလဲၤဟးတုၤဝဲဒၣ် ဆူကီၢ်မိၢ်ပှၢ် နွံဘ့ၣ်လၢာ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်စးထီၣ် အတၢ်လဲၤလၢ အၣ်တၣ်တံးကး (Antarctica), ဂဲၤကလံၣ် ထဲၣ်ကိ (Tango) တၢ်ဂဲၤကလံၣ်လၢ ကီၢ်အၣ်ကၠံၢ်တံနါ, ဖဲကီၢ်အဲၤကူပတူးန့ၣ် ဒိးဝဲကီၤလၤအူး, ဒီးဖဲအလဲၤတုၤ ကလံၤထံး အဟီၣ်စိး (North Pole) အကတီၢ်န့ၣ် ဒိးဝဲမူခိၣ်ဖီလ့ၣ်ကဟၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် လဲၤဟးဆှၣ်ဘၣ် ထံကီၢ် တဆံဃိးဘ့ၣ်အကျါ, ပၣ်ဃုာ်ဒီး စၣ်ဘံၣ်ယၤ(Zambia), အ့ၣ်ဒံၣ်ယၤ(India), နံၣ်ပီ(လ)(Nepal), အ့ၣ်ဒိၣ်နံရှါ(Indonesia), ယပၣ်(Japan) ဒီး အံၣ်တလံၣ်(Italy) တဖၣ်, ဒီးမၤကတၢၢ်အတၢ်လဲၤဖဲ အီစတြ့လယၤ(Australia) န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤ စံးဝဲဒၣ်လၢ အတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်, ကမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ စိၤစၢၤသွဲၣ်သီတဖၣ်,…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်ကစီၣ်လၢ ကြၢးတၢ်ပာ်ပနီၣ်မၤလၤကပီၤ

အါန့ၢ် နံၣ်ခံကယၤ ဘျဲၣ်အတီၢ်ပူၤ, လၢမဲးသဒ့းတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အလံာ်သးဝံၣ်ကစၢ်ယွၤအပူၤန့ၣ် ထါသးဝံၣ်လၢဟဲအဆိကတၢၢ်တယုၢ် မ့ၢ် “ပျ့ၤလၢအကထီ ကသးဝံၣ်တၢ်အဂီၢ်” (O for a Thousand Tongues to Sing) န့ၣ်လီၤ. ထါသးဝံၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤလၢ ခၠါ ဝဲးစလ့ၣ် (Charles Wesley), ဒီးအဆိန့ၣ် အခိၣ်တီမ့ၢ်ဝဲ “ပှၤတဂၤ ချုးန့ၢ်က့ၤ နံၣ်သးဖှံ လၢနီၢ်သးအတၢ်လဲလိာ်သးအဂီၢ်” (For the Anniversary Day of One's Conversion) န့ၣ်လီၤ. ထါသးဝံၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤ လၢတၢ်မၤလၤကပီၤ နီၢ်သးအတၢ်လဲလိာ်အသီ ခီဖျိအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ထါအဆၢ အိၣ်ဝဲ (၁၈) ဆၢ, ဒီးဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါယွၤအတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါအလၤကပီၤ ဆူပှၤလၢအပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသး, ဒီးပိာ်ကစၢ်ခရံာ်အခံတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်စူၢ်တၢ်နာ် ဒ်သိးအံၤန့ၣ် ကြၢးတၢ်ပာ်ပနီၣ် မၤလၤကပီၤအီၤ, ဒီးကြၢး တၢ်ဟ့ၣ်ခီ ဟ့ၣ်နီၤလီၤအီၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးစီၤတံၤမသ့း ကအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤလၢ အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အပူၤ, ဒီးကမၤတၢ်သပှၢ်ပှၢ်…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ဘါထုကဖၣ်သပှၢ်ပှၢ်

သးပှၢ်မုၣ်တဂၤစံးဝဲဒၣ်, “ယဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢနဂီၢ် အိၣ်လံအနံၣ်ယဲၢ်ဆံလံ” န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်စံးဘျုးဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်အပူၤန့ၣ် ယတံၤသကိး လူ (Lou) ကွၢ်ဝဲ သးပှၢ်မုၣ်အမဲာ်သၣ်လိၤလိၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအလဲၤဟးအိၣ်သကိး ဘူၣ်က့ရံယါ သဝီ (Bulgarian) တဖျၢၣ်, တၢ်လီၢ်လၢအပၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ဒီးဟးထီၣ်ဝဲ ဖဲအမ့ၢ်ခွါလိၣ်ဘိ အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤပိာ်မုၣ်အံၤ မ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဂၤ, ဒီးအိၣ်ဆိးဖဲ လူ အဖံအဖုတဖၣ် အဟံၣ်ဃၢၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအနၢ်ဟူဝဲ လူ အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢ ကီၢ်မိၢ်ပှၢ်အယံၤတဘ့ၣ်အပူၤလံၤလံၤန့ၣ် အဝဲစးထီၣ်ဘါထုကဖၣ်န့ၢ်တၢ်လၢ လူ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤ အနံၣ်ယဲၢ်ဆံဘျဲၣ် လဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ဖဲအလဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂ့ၢ်အကျိၤ အကတီၢ်, လူ လဲၤဟးဆူသဝီအံၤ, ဒီးစံးကတိၤဝဲ အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဂ့ၢ် ဆူပှၤတဖုန့ၣ်လီၤ. အသးအနံၣ်အလါအိၣ်တုၤ သၢဆံဃၣ်ဃၣ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်, လူ တကဲထီၣ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ခရံာ်ဒံးဘၣ်. ဖဲကတိၤတၢ်ဝံၤ, သးပှၢ်မုၣ်အံၤ လဲၤဃီၤဆူအအိၣ်, ဒီးစံးဘၣ်အီၤလၢတၢ်ကတိၤအံၤန့ၣ်ဒီး, အဝဲဆိကမိၣ်ထံ ပိာ်မုၣ်သးပှၢ်အံၤ ထုကဖၣ်တၢ်သပှၢ်ပှၢ် လၢအဂီၢ်န့ၣ် အသဟီၣ်ဆူၣ်အဃိ ဒုးကဲထီၣ်အီၤ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

တချုးပတုၤဆူမူခိၣ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်, တမ့ၢ်လၢပကသ့ၣ်ညါ ပတၢ်ထုကဖၣ်တဖၣ်…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ဂ့ၤအါထီၣ်တမံၤဃီလၢခရံာ်အပူၤ

ဒီးကထၢၣ် ထ့းဖနံၣ် ကီၤ(လ်)စၣ် (Dr. Tiffany Gholson) ထံၣ်ဝဲ ကီၢ်စဲၣ်အံၣ်လံနွဲး (Illinois) အဝ့ၢ် စ့းလူဝံး မုၢ်ထီၣ် (East Saint Louis) န့ၣ်, တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်မၤကမၣ် ပဒိၣ်အတၢ်ဘျၢသဲစးတဖၣ် လၢကျဲအါဘိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲအတုၤ ၂၀၂၃ နံၣ်န့ၣ်, ဝ့ၢ်အတၢ်ကွဲးနီၣ်ပာ်ဖျါဝဲဒၣ်လၢ တၢ်မၤသံပှၤကညီနီၣ်ဂံၢ် စှၤလီၤဝဲ ၃၁ မျးကယၤ, ဒီးတၢ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်သဲစးတဖၣ်ခဲလၢာ်အဖီခိၣ်န့ၣ် စှၤလီၤဝဲ ၃၇ မျးကယၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤတ့ၢ်အသးအံၤ ကမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်. မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်မၤသကိးတၢ် န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤသကိးတၢ်တပူၤဃီန့ၣ်, ဝ့ၢ်အံၤ “တၢ်မၤလီၤတံၢ်ထွဲ ကမျၢၢ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢကရူၢ်” (Public Safety Enforce-ment Group)- လၢအပၣ်ဃုာ် ကီၢ်စဲၣ် ဒီးဝ့ၢ်အပၢၤကီၢ်, ဝ့ၢ်အကၠိလီၢ်ကဝီၤ, ဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါကရၢကရိတဖၣ် ကျဲးစၢးပာ်ဖှိၣ် မၤသကိးတၢ်, ဒ်သိးအကဆီတလဲကွံာ်တၢ်လၢ ပှၤဝ့ၢ်ဖိခဲလၢာ်အဂီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ကမၤစၢၤပှၤဝ့ၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်, ဝ့ၢ်အပှၤမၤသကိးတၢ်ခဲလၢာ် ပာ်ဖှိၣ်လိာ်သးအံၤန့ၣ်, ဒီးကထၢၣ် ကီၤ(လ်)စၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ, “တၢ်မၤအံၤ ပစံးအီၤလၢ တၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီတမံၤ”န့ၣ်လီၤ.…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ဆိကစၢ်ယွၤ

ယတအိၣ်ဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤနီတဘျီလၢ ယကစးထီၣ် တၢ်ကရၢကရိတခါလၢ အတကွၢ်တၢ်အဘျုး, ဘၣ်ဃးဒီး ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ် အတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. ဒီးဖဲယသးကလၢၢ်ဘၣ်လၢ ယကဘၣ်စးထီၣ်မၤတၢ်အံၤန့ၣ်ဒီး, တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်အိၣ်ထီၣ်အါထံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်သးကညီၤတၢ်ကရၢ (Charity) အံၤအဂီၢ် ကျိၣ်စ့တဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်ပၢဆှၢသုးကျဲၤအီၤဒ်လဲၣ်, ဒီးတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကရၢအံၤ မ့ၢ်မတၤတဖၣ်န့ၣ် ကမၤစၢၤယၤလၢ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ကရၢကရိအံၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. အကတၢၢ်န့ၣ်, လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်အံၤအဂီၢ် တၢ်မၤစၢၤအဒိၣ်ကတၢၢ် အိၣ်ဟဲဝဲဒၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်လၢ ပနံာ်ကၤတၢ်မၤအလံာ်တဘ့ၣ်ဘၣ်, မ့မ့ၢ်အိၣ်ဟဲဝဲလၢလံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ပှၤတဂၤဂၤ လၢကစၢ်ယွၤကိးအီၤ ဒ်သိးကသူၣ်ထီၣ်တၢ်တမံၤမံၤအဂီၢ်, တၢ်ကဖး လံာ်ဧ့စြၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်ကတၢၢ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. လံာ်ဧ့စြၤ ၁:၄-၁၁, ၆:၈-၁၀ ပာ်ဖျါထီၣ်က့ၤ ပှၤယူဒၤတဖၣ် ဘၣ်တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်က့ၤ ဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ် ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်, ကျိၣ်စ့လၢအလိၣ်တဖၣ်န့ၣ် ယွၤကတဲာ်ကတီၤန့ၢ် ခီဖျိလၢကမျၢၢ်အတၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်, ဒီးပဒိၣ်ပပှၢ်အတၢ်ဟ့ၣ်, ဧ့စြၤ ၁:၅,၃:၇ ပာ်ဖျါဝဲ, ပှၤမုာ်သးမၤကလီတၢ်တဖၣ်, ဒီးပှၤဘှီတၢ်တဖၣ် မၤသကိးတၢ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဧ့စြၤ ၃:၈ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ, ပှၤယူဒၤဖိတဖၣ် အတၢ်ဟဲက့ၤ ခံနံၣ်အတီၢ်ပူၤဒၣ်လဲာ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်မၤ တစးထီၣ်ဒံးဘၣ်, မ့ၢ်လၢတၢ်ကတဲာ်ကတီၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်ဒဲးဘးတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်မၤဖျါထီၣ်က့ၤ

တၢ်ဘျၣ်တဂၤ ဟဲနုာ်ဆူၣ်လီၤဆူ ပှၤဘှီလီတဲစိ အကျးတဖျၢၣ်, ဒီးတီၢ်သဘှံး မဲာ်ထံကလၤအတလါ လၢပှၤဒုးနဲၣ်တၢ်, ဒီးစးထီၣ်ထၢနုာ်လီတဲစိတဖၣ်ဆူအထၢၣ်ပူၤ န့ၣ်လီၤ. အဝဲ မၤဘၢအမဲာ်သၣ်လၢ တလါစးခိအတီၣ်တဖျၢၣ် ဒီးကျဲးစၢးပာ်ခူသူၣ် အတၢ်မ့ၢ်တၢ်လၢ တၢ်ဒိတၢ်ဂီၤဒၢလၢ အကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စုာ်တၢ် (Surveillance camera) န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲအဟုၣ်တၢ်အဖၢမုၢ်န့ၣ်, တလါဒ့ခံအသးတစိၢ်ဖိ, ဒီးအမဲာ်သၣ်အိၣ်ဖျါထီၣ်အသးန့ၣ်လီၤ. စှၤမံးနံးလဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤ, ကျးကစၢ်ထံၣ် တၢ်ဂီၤမူလၢပှၤဟုၣ်တၢ်, ဒီးကိးဝဲပၢၤကီၢ်, ဒီးပှၤဖီၣ်န့ၢ်တၢ်ဘျၣ်အံၤလၢ ကျးအိၣ်ဘူးတဖျၢၣ်အမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘျၣ်အံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤပှၤ, ကယဲၢ်တၢ်ဒဲးဘးလၢအဘၣ်တၢ်ပာ်ခူသူၣ်တဖၣ်န့ၣ် မုၢ်တနံၤ ကဘၣ်တၢ်မၤဖျါထီၣ်က့ၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးပာ်ခူသူၣ် ပတၢ်ဒဲးဘးတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ပှၤကညီအန့ဆၢၣ် န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲလံာ်ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၁၂:၁၄ အပူၤန့ၣ်, ပကဖးဘၣ်လၢ ပဂ့ၤပိာ်ထွဲယွၤအတၢ်မၤလိာ်တဖၣ်, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကယဲၢ်တၢ်ပာ်ခူသူၣ်ဃာ်တၢ်ခဲလၢာ်, ကဘၣ်တၢ်ဟဲစိာ်အီၤဆူ ယွၤအတၢ်ထံၣ်အတီအလိၤ, ဒီးအတၢ်စံၣ်ညီၣ်တီန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဆၢဖိ ၁၃ န့ၣ်, ပှၤကွဲးလံာ်စံးဝဲဒၣ်လၢ, “ပျံၤယွၤဒီးတိၢ်န့ၢ်အတၢ်မၤလိာ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အဝဲန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤကညီအတၢ်ခဲလၢာ်လီၤ.” ၃ မိၤရှ့ ၄:၁၃…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်အါအါကလဲာ် အိၣ်ဟဲလၢထး

ယမုၢ်လၢ်ယဲလၢ ယကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တကွံသၣ်ဃိးဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, လၢတၢ်အံၤအလီၢ်န့ၣ်, ဖဲယအိးထီၣ် ပနံာ်ရိအထၢၣ်လၢ ပှၤဆှၢလီၤဆူယဟံၣ်န့ၣ်, ယထံၣ်ဘၣ် တကွံသၣ် အဖျၢၣ်ခံဆံန့ၣ်လီၤ. ယသ့ၣ်ညါထီၣ်တဘျီဃီလၢ ယတၢ်ဟဲသုးအိၣ်ဆိးဆူကီၢ်အ့ကလဲၣ် (England) အခီပညီန့ၣ် ကဘၣ်မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ဆီတလဲတၢ်မၤလိာ်ဟံးန့ၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢ ပီၣ် (pound) အလီၢ်န့ၣ်ဆူ ကံၣ်လိၣ် (kilo) န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢယကဘၣ်မၤလိာ်ဟံးန့ၢ် တကွံသၣ် သၢပီၣ်အလီၢ်န့ၣ်, ယမၤလိာ်လီၤဘၣ် သၢကံၣ်လိၣ် (နွံပီၣ်ဃၣ်ဃၣ်) န့ၣ်လီၤ.

တကွံသၣ်တဖၣ် အိၣ်အါအါကလဲာ်အဃိ, ဒ်သိးယကနီၤဟ့ၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒီးပှၤဂၤအဂီၢ်, ယတ့ထီၣ်ကိၣ်တကွံသၣ်တဘျုးဖျၢၣ်လၢ ယအီၣ်ဝံၣ်ဒိၣ်မးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢယမၤလီၤကလဲတကွံသၣ်တဖၣ်အကတီၢ်, ယစးထီၣ်ဆိကမိၣ် ယတၢ်အိၣ်မူအဘၢၣ်ကဝီၤ အဂုၤအဂၤတဖၣ်, တၢ်အါအါကလဲာ်လၢယဒိးန့ၢ်အီၤတဖၣ်, တၢ်လၢယတမုၢ်လၢ်တ့ၢ်ဝဲအပူၤန့ၣ်ဒီး, တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအကျဲ ကိးဘိဒဲးန့ၣ် နဲၣ်ဆှၢက့ၤဝဲဆူယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.
ဖျါလၢ စီၤပီလူးအိၣ်ဒီးတၢ်လဲၤခီဖျိ ဒ်သိးအံၤ, လၢတၢ်ကွၢ်ထံဆိကမိၣ်က့ၤ ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအါအါကလဲာ်လၢအတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ. အလံာ်ပရၢအခီၣ်ထံး တဘ့ၣ်ဆူ စီၤတံၤမသ့းအအိၣ်အပူၤန့ၣ်, စီၤပီလူး ဆိကတီၢ်တစိၢ်ဖိ ဒ်သိးကပာ်ဖျါထီၣ်အဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးအတၢ်အိၣ်မူ လၢအတချုးထံၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, ဒီး ၁ တံၤ ၁:၁၁…

About Us

တၢ်ဟံးန့ၢ်မူဒါလၢ တၢ်ကတိၤတဖၣ်အဂီၢ်

ဖဲတၢ်လီၤသးအုးတမံၤမံၤ မၤသးဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ညီနုၢ်ပတနၢ်ဟူ တၢ်ကရၢကရိတဖၣ် အၢၣ်လီၤထွဲက့ၤ အတၢ်ကမၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲပှၤကၠိဖိ တဆံနွံနံၣ်ဖိတဂၤန့ၣ် မၤသံလီၤက့ၤအသး တနံၣ်ပူၤကွံာ်ဝံၤ, ကၠိမံၤဟူသၣ်ဖျါတဖျၢၣ် အၢၣ်လီၤအတၢ်ကမၣ်, “အတၢ်လီၤတူၢ်လီၤကာ်နးမး” လၢ ကဒီဒၣ် ကၠိဖိအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤမၤလိတၢ်ဖိအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤနၢၤမၤဃၣ်အီၤ ဆူၣ်ဆူၣ်ကိၤကိၤ တလီၢ်လီၢ်, ဒီးကၠိခိၣ်နၢ်တဖၣ်, သ့ၣ်ညါထွဲဝဲလၢ ကၠိဖိအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤကမၣ်အီၤဒၣ်ကယၢာ်, တၢ်ကဒီဒၣ်အီၤအဂီၢ် မၤတ့ၢ်တၢ်ဆံးစှၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ခဲကနံၣ်အံၤ, ကၠိတဖျၢၣ်အံၤ အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဝဲလၢ ကမၤဂ့ၤအါထီၣ်ခီၣ်ကါလၢတၢ်ကတြီဆၢ တၢ်မၤပျံၤမၤဖုး, တၢ်မၤနၢၤမၤဃၣ်တၢ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်ကမၤဂ့ၤအါထီၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ် ပှၤကၠိဖိတဖၣ် အနီၢ်ညါတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤ အိၣ်ကဲထီၣ်သးလၢ တၢ်မၤနၢၤမၤဃၣ်တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်အဒိအိၣ်ဖျိ အိၣ်ဖျါ ဘၣ်ထွဲဒီးထးခိၣ်အတၢ်ကတိၤအစိကမီၤန့ၣ်လီၤ. လၢလံာ်တၢ်ကတိၤဒိအပူၤန့ၣ်, ပဘၣ်တၢ်သိၣ်လိပှၤလၢ မ်ပသုတဟံးန့ၢ် တၢ်ကတိၤလၢအမၤဘၣ်ဒိဆါပှၤတဖၣ် ညီညီဘှါဘှါတဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကတိၤ ၁၈:၂၁ ပာ်ဖျါဝဲ “တၢ်သံဒီးတၢ်မူ အိၣ်ဝဲလၢ ပှၤပျ့ၤအစိကမီၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢပစံးကတိၤတၢ်န့ၣ် စိာ်ကဖီထီၣ်တၢ်သ့, မ့တမ့ၢ် မၤလီၤသဘှံးပှၤဂၤ…

About Us

တၢ်တလၢတပှဲၤလၢ အဒုးဘၣ်ဘျုးတၢ်

သရၣ်ဒိၣ် ဘါဘၣ်န့ၣ် အပျိၢ်သကူး, ဒီးဘၣ်ဟးဝဲလၢ နီၢ်ထိးဘိဘၣ်ဆၣ်, ကွၢ်ထွဲဝဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အါနံၣ်အါလါအပူၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အုၣ်သးတမံၤလၢ အတၢ်သန့ၤလီၤသးလၢ ကစၢ်ယွၤ မ့ၢ်အဂံၢ်ဘါ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၉၃ နံၣ်န့ၣ်, သရၣ်ဒိၣ် ဝ့လယၢၣ် ဘါဘၣ် (Reverend William Barber II) ခံဂၤတဂၤန့ၣ်, ဒိးန့ၢ်တၢ်ဆါလၢ ပျိၣ်ဃံစဲဘူးလိာ်သးအဃိ နီၣ်ခိဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်အတၢ်ဆါအိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ပှၤစံးဘၣ်အီၤလိၤလိၤပျီပျီလၢ “ဘါဘၣ်ဧၢ, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် တမ့ၢ်ကအဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပှၤအနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤ တလၢတပှဲၤတဂၤ ကကဲထီၣ် အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်အဃိ, လၢတၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်မၤအလီၢ်န့ၣ် ကြၢးနဆိကမိၣ် ဃုထံၣ်တၢ်မၤအဂၤ တမံၤလံန့ၣ်လီၤ.” ဘၣ်ဆၣ် ဘါဘၣ် န့ၣ် မၤနၢၤကွံာ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ အမၤဆါသူၣ်ဆါသးအီၤန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ စူးကါ ဘါဘၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်ထဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်တဂၤ အသိးဘၣ်. ယွၤစူးကါစ့ၢ်ကီးအီၤ ဒ်အမ့ၢ်ပှၤကတိၤန့ၢ်တၢ် လၢအိၣ်ဒီးအစိကမီၤ, ဒီးဘၣ်တၢ်ပာ်ဒိၣ်ပးကဲအီၤ လၢပှၤဂံၢ်စၢ်, ဒီးပှၤအဆံးသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ထွဲဒီးပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤ တလၢတပှဲၤတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်…

About Us

တၢ်မၤဆူၣ်မၤသီထီၣ်က့ၤပဂံၢ်ဘါ

လံာ်ကြီကြၣ် မိၢ်ဖါတစူၣ်န့ၣ် တ့ထီၣ်ဝဲအထၢဖးဒိၣ်တဖျၢၣ် လၢသ့ၣ်တထံးအလိၤ, သ့ၣ်အိၣ်စီၤစုၤ စှၤမံးလာ်လၢယဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်, ထိၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒီး ထိၣ်လံာ်ကြီကြၣ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် အံးထွဲကွၢ်ထွဲ အဖိဆံး ဖးထီၣ်သီတဖၣ် ဒ်သိးသိး တုၤထိၣ်ဖးဒိၣ်ခံဘ့ၣ်အကျါ တဘ့ၣ်န့ၣ် ဘၣ်ဒိလၢသိလ့ၣ်ဒီး သံတစုန့ၣ်လီၤ. အါနံၤအါသီအတီၢ်ပူၤ, ထိၣ်ဖးဒိၣ်လၢ အိၣ်မူတ့ၢ်တဘ့ၣ်န့ၣ် ယူၤထီၣ်ဆူ တၢ်ထီၣ်ထီဒီးယူၤလီၤဆူ တၢ်လီၢ်ဖုၣ် ဖဲထံကျိတဘိ အကပိာ်အကပၤ, လူၤဃုက့ၤ သးသမူတံၤသကိးလၢအလီၤမၢ်တဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံကတၢၢ်, ထိၣ်ဖးဒိၣ်န့ၣ် က့ၤကဒါက့ၤဆူအထၢ ဒီးဟံးန့ၢ်က့ၤမူဒါ အလၢအပှဲၤ လၢအတၢ်လုၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်မၤအသးတမံၤဂ့ၤတမၠိဂ့ၤန့ၣ်, တၢ်ကဲ မိၢ်ပၢ်ထဲတဂၤဧိၤအဂီၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ကီအိၣ်ထီၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်ကသးခုသးမုာ်အဂီၢ်န့ၣ် ကျိၣ်စ့ဒီးနီၢ်သးအတၢ်ဆီၣ်သနံး ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသး, ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်လဲၤခီဖျိ အဒူၣ်အဆၢဖးဒိၣ် ဖးလဲၢ်တဖၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးမူဒါလၢအကါဒိၣ် ဒ်သိးအံၤတဖၣ်, ဒီးကယဲၢ်ပှၤတဂၤလၢ်လၢ် လၢအဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးရဲၣ်ကျဲၤဝဲ တၢ်အိၣ် အသးလၢ အလီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်မုၢ်လၢ်အိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲလၢပလီၤဘှံးလီၤတီၤ, ဒီးပသူၣ်ကၢ်သးလီၤဘှါအကတီၢ်, ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဒီးပှၤ န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢယွၤန့ၣ်…

About Us

စိၤတစိၤဘၣ်တစိၤ

တယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်, ဖံသးပှၢ်, အသးအိၣ် ဃိးဆံတနံၣ်ခံဂၤ လၢကီၢ်စဲၣ် ထဲးကစဲး (Texas), ကီၢ်အမဲရကၤန့ၣ်, မ့ၢ်လၢ အလဲၤတရံး ဟီၣ်ခိၣ်ဖျၢၣ် လၢနံၤသီ ဃိးဆံအတီၢ်ပူၤအဃိဒီး အမံၤဟူသၣ်ဖျါလၢ ကမျၢၢ်တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ခံဆံသၢနံၣ်အတီၢ်ပူၤ, ဒ်အမ့ၢ်တံၤသကိးအဂ့ၤကတၢၢ်ခံဂၤန့ၣ် လဲၤဟးဆှၣ်ထံဆှၣ်ကီၢ် ဒီးလဲၤဟးတုၤဝဲဒၣ် ဆူကီၢ်မိၢ်ပှၢ် နွံဘ့ၣ်လၢာ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်စးထီၣ် အတၢ်လဲၤလၢ အၣ်တၣ်တံးကး (Antarctica), ဂဲၤကလံၣ် ထဲၣ်ကိ (Tango) တၢ်ဂဲၤကလံၣ်လၢ ကီၢ်အၣ်ကၠံၢ်တံနါ, ဖဲကီၢ်အဲၤကူပတူးန့ၣ် ဒိးဝဲကီၤလၤအူး, ဒီးဖဲအလဲၤတုၤ ကလံၤထံး အဟီၣ်စိး (North Pole) အကတီၢ်န့ၣ် ဒိးဝဲမူခိၣ်ဖီလ့ၣ်ကဟၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် လဲၤဟးဆှၣ်ဘၣ် ထံကီၢ် တဆံဃိးဘ့ၣ်အကျါ, ပၣ်ဃုာ်ဒီး စၣ်ဘံၣ်ယၤ(Zambia), အ့ၣ်ဒံၣ်ယၤ(India), နံၣ်ပီ(လ)(Nepal), အ့ၣ်ဒိၣ်နံရှါ(Indonesia), ယပၣ်(Japan) ဒီး အံၣ်တလံၣ်(Italy) တဖၣ်, ဒီးမၤကတၢၢ်အတၢ်လဲၤဖဲ အီစတြ့လယၤ(Australia) န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤ စံးဝဲဒၣ်လၢ အတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်, ကမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ စိၤစၢၤသွဲၣ်သီတဖၣ်,…

About Us

တၢ်ကစီၣ်လၢ ကြၢးတၢ်ပာ်ပနီၣ်မၤလၤကပီၤ

အါန့ၢ် နံၣ်ခံကယၤ ဘျဲၣ်အတီၢ်ပူၤ, လၢမဲးသဒ့းတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အလံာ်သးဝံၣ်ကစၢ်ယွၤအပူၤန့ၣ် ထါသးဝံၣ်လၢဟဲအဆိကတၢၢ်တယုၢ် မ့ၢ် “ပျ့ၤလၢအကထီ ကသးဝံၣ်တၢ်အဂီၢ်” (O for a Thousand Tongues to Sing) န့ၣ်လီၤ. ထါသးဝံၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤလၢ ခၠါ ဝဲးစလ့ၣ် (Charles Wesley), ဒီးအဆိန့ၣ် အခိၣ်တီမ့ၢ်ဝဲ “ပှၤတဂၤ ချုးန့ၢ်က့ၤ နံၣ်သးဖှံ လၢနီၢ်သးအတၢ်လဲလိာ်သးအဂီၢ်” (For the Anniversary Day of One's Conversion) န့ၣ်လီၤ. ထါသးဝံၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤ လၢတၢ်မၤလၤကပီၤ နီၢ်သးအတၢ်လဲလိာ်အသီ ခီဖျိအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ထါအဆၢ အိၣ်ဝဲ (၁၈) ဆၢ, ဒီးဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါယွၤအတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါအလၤကပီၤ ဆူပှၤလၢအပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသး, ဒီးပိာ်ကစၢ်ခရံာ်အခံတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်စူၢ်တၢ်နာ် ဒ်သိးအံၤန့ၣ် ကြၢးတၢ်ပာ်ပနီၣ် မၤလၤကပီၤအီၤ, ဒီးကြၢး တၢ်ဟ့ၣ်ခီ ဟ့ၣ်နီၤလီၤအီၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးစီၤတံၤမသ့း ကအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤလၢ အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အပူၤ, ဒီးကမၤတၢ်သပှၢ်ပှၢ်…

About Us

ဘါထုကဖၣ်သပှၢ်ပှၢ်

သးပှၢ်မုၣ်တဂၤစံးဝဲဒၣ်, “ယဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢနဂီၢ် အိၣ်လံအနံၣ်ယဲၢ်ဆံလံ” န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်စံးဘျုးဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်အပူၤန့ၣ် ယတံၤသကိး လူ (Lou) ကွၢ်ဝဲ သးပှၢ်မုၣ်အမဲာ်သၣ်လိၤလိၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအလဲၤဟးအိၣ်သကိး ဘူၣ်က့ရံယါ သဝီ (Bulgarian) တဖျၢၣ်, တၢ်လီၢ်လၢအပၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ဒီးဟးထီၣ်ဝဲ ဖဲအမ့ၢ်ခွါလိၣ်ဘိ အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤပိာ်မုၣ်အံၤ မ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဂၤ, ဒီးအိၣ်ဆိးဖဲ လူ အဖံအဖုတဖၣ် အဟံၣ်ဃၢၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအနၢ်ဟူဝဲ လူ အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢ ကီၢ်မိၢ်ပှၢ်အယံၤတဘ့ၣ်အပူၤလံၤလံၤန့ၣ် အဝဲစးထီၣ်ဘါထုကဖၣ်န့ၢ်တၢ်လၢ လူ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤ အနံၣ်ယဲၢ်ဆံဘျဲၣ် လဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ဖဲအလဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂ့ၢ်အကျိၤ အကတီၢ်, လူ လဲၤဟးဆူသဝီအံၤ, ဒီးစံးကတိၤဝဲ အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဂ့ၢ် ဆူပှၤတဖုန့ၣ်လီၤ. အသးအနံၣ်အလါအိၣ်တုၤ သၢဆံဃၣ်ဃၣ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်, လူ တကဲထီၣ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ခရံာ်ဒံးဘၣ်. ဖဲကတိၤတၢ်ဝံၤ, သးပှၢ်မုၣ်အံၤ လဲၤဃီၤဆူအအိၣ်, ဒီးစံးဘၣ်အီၤလၢတၢ်ကတိၤအံၤန့ၣ်ဒီး, အဝဲဆိကမိၣ်ထံ ပိာ်မုၣ်သးပှၢ်အံၤ ထုကဖၣ်တၢ်သပှၢ်ပှၢ် လၢအဂီၢ်န့ၣ် အသဟီၣ်ဆူၣ်အဃိ ဒုးကဲထီၣ်အီၤ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

တချုးပတုၤဆူမူခိၣ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်, တမ့ၢ်လၢပကသ့ၣ်ညါ ပတၢ်ထုကဖၣ်တဖၣ်…

About Us

ဂ့ၤအါထီၣ်တမံၤဃီလၢခရံာ်အပူၤ

ဒီးကထၢၣ် ထ့းဖနံၣ် ကီၤ(လ်)စၣ် (Dr. Tiffany Gholson) ထံၣ်ဝဲ ကီၢ်စဲၣ်အံၣ်လံနွဲး (Illinois) အဝ့ၢ် စ့းလူဝံး မုၢ်ထီၣ် (East Saint Louis) န့ၣ်, တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်မၤကမၣ် ပဒိၣ်အတၢ်ဘျၢသဲစးတဖၣ် လၢကျဲအါဘိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲအတုၤ ၂၀၂၃ နံၣ်န့ၣ်, ဝ့ၢ်အတၢ်ကွဲးနီၣ်ပာ်ဖျါဝဲဒၣ်လၢ တၢ်မၤသံပှၤကညီနီၣ်ဂံၢ် စှၤလီၤဝဲ ၃၁ မျးကယၤ, ဒီးတၢ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်သဲစးတဖၣ်ခဲလၢာ်အဖီခိၣ်န့ၣ် စှၤလီၤဝဲ ၃၇ မျးကယၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤတ့ၢ်အသးအံၤ ကမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်. မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်မၤသကိးတၢ် န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤသကိးတၢ်တပူၤဃီန့ၣ်, ဝ့ၢ်အံၤ “တၢ်မၤလီၤတံၢ်ထွဲ ကမျၢၢ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢကရူၢ်” (Public Safety Enforce-ment Group)- လၢအပၣ်ဃုာ် ကီၢ်စဲၣ် ဒီးဝ့ၢ်အပၢၤကီၢ်, ဝ့ၢ်အကၠိလီၢ်ကဝီၤ, ဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါကရၢကရိတဖၣ် ကျဲးစၢးပာ်ဖှိၣ် မၤသကိးတၢ်, ဒ်သိးအကဆီတလဲကွံာ်တၢ်လၢ ပှၤဝ့ၢ်ဖိခဲလၢာ်အဂီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ကမၤစၢၤပှၤဝ့ၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်, ဝ့ၢ်အပှၤမၤသကိးတၢ်ခဲလၢာ် ပာ်ဖှိၣ်လိာ်သးအံၤန့ၣ်, ဒီးကထၢၣ် ကီၤ(လ်)စၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ, “တၢ်မၤအံၤ ပစံးအီၤလၢ တၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီတမံၤ”န့ၣ်လီၤ.…

About Us

ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ဆိကစၢ်ယွၤ

ယတအိၣ်ဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤနီတဘျီလၢ ယကစးထီၣ် တၢ်ကရၢကရိတခါလၢ အတကွၢ်တၢ်အဘျုး, ဘၣ်ဃးဒီး ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ် အတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. ဒီးဖဲယသးကလၢၢ်ဘၣ်လၢ ယကဘၣ်စးထီၣ်မၤတၢ်အံၤန့ၣ်ဒီး, တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်အိၣ်ထီၣ်အါထံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်သးကညီၤတၢ်ကရၢ (Charity) အံၤအဂီၢ် ကျိၣ်စ့တဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်ပၢဆှၢသုးကျဲၤအီၤဒ်လဲၣ်, ဒီးတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကရၢအံၤ မ့ၢ်မတၤတဖၣ်န့ၣ် ကမၤစၢၤယၤလၢ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ကရၢကရိအံၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. အကတၢၢ်န့ၣ်, လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်အံၤအဂီၢ် တၢ်မၤစၢၤအဒိၣ်ကတၢၢ် အိၣ်ဟဲဝဲဒၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်လၢ ပနံာ်ကၤတၢ်မၤအလံာ်တဘ့ၣ်ဘၣ်, မ့မ့ၢ်အိၣ်ဟဲဝဲလၢလံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ပှၤတဂၤဂၤ လၢကစၢ်ယွၤကိးအီၤ ဒ်သိးကသူၣ်ထီၣ်တၢ်တမံၤမံၤအဂီၢ်, တၢ်ကဖး လံာ်ဧ့စြၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်ကတၢၢ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. လံာ်ဧ့စြၤ ၁:၄-၁၁, ၆:၈-၁၀ ပာ်ဖျါထီၣ်က့ၤ ပှၤယူဒၤတဖၣ် ဘၣ်တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်က့ၤ ဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ် ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်, ကျိၣ်စ့လၢအလိၣ်တဖၣ်န့ၣ် ယွၤကတဲာ်ကတီၤန့ၢ် ခီဖျိလၢကမျၢၢ်အတၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်, ဒီးပဒိၣ်ပပှၢ်အတၢ်ဟ့ၣ်, ဧ့စြၤ ၁:၅,၃:၇ ပာ်ဖျါဝဲ, ပှၤမုာ်သးမၤကလီတၢ်တဖၣ်, ဒီးပှၤဘှီတၢ်တဖၣ် မၤသကိးတၢ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဧ့စြၤ ၃:၈ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ, ပှၤယူဒၤဖိတဖၣ် အတၢ်ဟဲက့ၤ ခံနံၣ်အတီၢ်ပူၤဒၣ်လဲာ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်မၤ တစးထီၣ်ဒံးဘၣ်, မ့ၢ်လၢတၢ်ကတဲာ်ကတီၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်…

About Us

တၢ်ဒဲးဘးတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်မၤဖျါထီၣ်က့ၤ

တၢ်ဘျၣ်တဂၤ ဟဲနုာ်ဆူၣ်လီၤဆူ ပှၤဘှီလီတဲစိ အကျးတဖျၢၣ်, ဒီးတီၢ်သဘှံး မဲာ်ထံကလၤအတလါ လၢပှၤဒုးနဲၣ်တၢ်, ဒီးစးထီၣ်ထၢနုာ်လီတဲစိတဖၣ်ဆူအထၢၣ်ပူၤ န့ၣ်လီၤ. အဝဲ မၤဘၢအမဲာ်သၣ်လၢ တလါစးခိအတီၣ်တဖျၢၣ် ဒီးကျဲးစၢးပာ်ခူသူၣ် အတၢ်မ့ၢ်တၢ်လၢ တၢ်ဒိတၢ်ဂီၤဒၢလၢ အကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စုာ်တၢ် (Surveillance camera) န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲအဟုၣ်တၢ်အဖၢမုၢ်န့ၣ်, တလါဒ့ခံအသးတစိၢ်ဖိ, ဒီးအမဲာ်သၣ်အိၣ်ဖျါထီၣ်အသးန့ၣ်လီၤ. စှၤမံးနံးလဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤ, ကျးကစၢ်ထံၣ် တၢ်ဂီၤမူလၢပှၤဟုၣ်တၢ်, ဒီးကိးဝဲပၢၤကီၢ်, ဒီးပှၤဖီၣ်န့ၢ်တၢ်ဘျၣ်အံၤလၢ ကျးအိၣ်ဘူးတဖျၢၣ်အမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘျၣ်အံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤပှၤ, ကယဲၢ်တၢ်ဒဲးဘးလၢအဘၣ်တၢ်ပာ်ခူသူၣ်တဖၣ်န့ၣ် မုၢ်တနံၤ ကဘၣ်တၢ်မၤဖျါထီၣ်က့ၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးပာ်ခူသူၣ် ပတၢ်ဒဲးဘးတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ပှၤကညီအန့ဆၢၣ် န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲလံာ်ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၁၂:၁၄ အပူၤန့ၣ်, ပကဖးဘၣ်လၢ ပဂ့ၤပိာ်ထွဲယွၤအတၢ်မၤလိာ်တဖၣ်, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကယဲၢ်တၢ်ပာ်ခူသူၣ်ဃာ်တၢ်ခဲလၢာ်, ကဘၣ်တၢ်ဟဲစိာ်အီၤဆူ ယွၤအတၢ်ထံၣ်အတီအလိၤ, ဒီးအတၢ်စံၣ်ညီၣ်တီန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဆၢဖိ ၁၃ န့ၣ်, ပှၤကွဲးလံာ်စံးဝဲဒၣ်လၢ, “ပျံၤယွၤဒီးတိၢ်န့ၢ်အတၢ်မၤလိာ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အဝဲန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤကညီအတၢ်ခဲလၢာ်လီၤ.” ၃ မိၤရှ့ ၄:၁၃…

About Us

တၢ်အါအါကလဲာ် အိၣ်ဟဲလၢထး

ယမုၢ်လၢ်ယဲလၢ ယကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တကွံသၣ်ဃိးဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, လၢတၢ်အံၤအလီၢ်န့ၣ်, ဖဲယအိးထီၣ် ပနံာ်ရိအထၢၣ်လၢ ပှၤဆှၢလီၤဆူယဟံၣ်န့ၣ်, ယထံၣ်ဘၣ် တကွံသၣ် အဖျၢၣ်ခံဆံန့ၣ်လီၤ. ယသ့ၣ်ညါထီၣ်တဘျီဃီလၢ ယတၢ်ဟဲသုးအိၣ်ဆိးဆူကီၢ်အ့ကလဲၣ် (England) အခီပညီန့ၣ် ကဘၣ်မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ဆီတလဲတၢ်မၤလိာ်ဟံးန့ၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢ ပီၣ် (pound) အလီၢ်န့ၣ်ဆူ ကံၣ်လိၣ် (kilo) န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢယကဘၣ်မၤလိာ်ဟံးန့ၢ် တကွံသၣ် သၢပီၣ်အလီၢ်န့ၣ်, ယမၤလိာ်လီၤဘၣ် သၢကံၣ်လိၣ် (နွံပီၣ်ဃၣ်ဃၣ်) န့ၣ်လီၤ.

တကွံသၣ်တဖၣ် အိၣ်အါအါကလဲာ်အဃိ, ဒ်သိးယကနီၤဟ့ၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒီးပှၤဂၤအဂီၢ်, ယတ့ထီၣ်ကိၣ်တကွံသၣ်တဘျုးဖျၢၣ်လၢ ယအီၣ်ဝံၣ်ဒိၣ်မးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢယမၤလီၤကလဲတကွံသၣ်တဖၣ်အကတီၢ်, ယစးထီၣ်ဆိကမိၣ် ယတၢ်အိၣ်မူအဘၢၣ်ကဝီၤ အဂုၤအဂၤတဖၣ်, တၢ်အါအါကလဲာ်လၢယဒိးန့ၢ်အီၤတဖၣ်, တၢ်လၢယတမုၢ်လၢ်တ့ၢ်ဝဲအပူၤန့ၣ်ဒီး, တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအကျဲ ကိးဘိဒဲးန့ၣ် နဲၣ်ဆှၢက့ၤဝဲဆူယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.
ဖျါလၢ စီၤပီလူးအိၣ်ဒီးတၢ်လဲၤခီဖျိ ဒ်သိးအံၤ, လၢတၢ်ကွၢ်ထံဆိကမိၣ်က့ၤ ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအါအါကလဲာ်လၢအတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ. အလံာ်ပရၢအခီၣ်ထံး တဘ့ၣ်ဆူ စီၤတံၤမသ့းအအိၣ်အပူၤန့ၣ်, စီၤပီလူး ဆိကတီၢ်တစိၢ်ဖိ ဒ်သိးကပာ်ဖျါထီၣ်အဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးအတၢ်အိၣ်မူ လၢအတချုးထံၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, ဒီး ၁ တံၤ ၁:၁၁…

တၢ်မၤအသး

တၢ်ဟံးန့ၢ်မူဒါလၢ တၢ်ကတိၤတဖၣ်အဂီၢ်

ဖဲတၢ်လီၤသးအုးတမံၤမံၤ မၤသးဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ညီနုၢ်ပတနၢ်ဟူ တၢ်ကရၢကရိတဖၣ် အၢၣ်လီၤထွဲက့ၤ အတၢ်ကမၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲပှၤကၠိဖိ တဆံနွံနံၣ်ဖိတဂၤန့ၣ် မၤသံလီၤက့ၤအသး တနံၣ်ပူၤကွံာ်ဝံၤ, ကၠိမံၤဟူသၣ်ဖျါတဖျၢၣ် အၢၣ်လီၤအတၢ်ကမၣ်, “အတၢ်လီၤတူၢ်လီၤကာ်နးမး” လၢ ကဒီဒၣ် ကၠိဖိအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤမၤလိတၢ်ဖိအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤနၢၤမၤဃၣ်အီၤ ဆူၣ်ဆူၣ်ကိၤကိၤ တလီၢ်လီၢ်, ဒီးကၠိခိၣ်နၢ်တဖၣ်, သ့ၣ်ညါထွဲဝဲလၢ ကၠိဖိအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤကမၣ်အီၤဒၣ်ကယၢာ်, တၢ်ကဒီဒၣ်အီၤအဂီၢ် မၤတ့ၢ်တၢ်ဆံးစှၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ခဲကနံၣ်အံၤ, ကၠိတဖျၢၣ်အံၤ အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဝဲလၢ ကမၤဂ့ၤအါထီၣ်ခီၣ်ကါလၢတၢ်ကတြီဆၢ တၢ်မၤပျံၤမၤဖုး, တၢ်မၤနၢၤမၤဃၣ်တၢ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်ကမၤဂ့ၤအါထီၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ် ပှၤကၠိဖိတဖၣ် အနီၢ်ညါတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤ အိၣ်ကဲထီၣ်သးလၢ တၢ်မၤနၢၤမၤဃၣ်တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်အဒိအိၣ်ဖျိ အိၣ်ဖျါ ဘၣ်ထွဲဒီးထးခိၣ်အတၢ်ကတိၤအစိကမီၤန့ၣ်လီၤ. လၢလံာ်တၢ်ကတိၤဒိအပူၤန့ၣ်, ပဘၣ်တၢ်သိၣ်လိပှၤလၢ မ်ပသုတဟံးန့ၢ် တၢ်ကတိၤလၢအမၤဘၣ်ဒိဆါပှၤတဖၣ် ညီညီဘှါဘှါတဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကတိၤ ၁၈:၂၁ ပာ်ဖျါဝဲ “တၢ်သံဒီးတၢ်မူ အိၣ်ဝဲလၢ ပှၤပျ့ၤအစိကမီၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢပစံးကတိၤတၢ်န့ၣ် စိာ်ကဖီထီၣ်တၢ်သ့, မ့တမ့ၢ် မၤလီၤသဘှံးပှၤဂၤ…

တၢ်မၤအသး

တၢ်တလၢတပှဲၤလၢ အဒုးဘၣ်ဘျုးတၢ်

သရၣ်ဒိၣ် ဘါဘၣ်န့ၣ် အပျိၢ်သကူး, ဒီးဘၣ်ဟးဝဲလၢ နီၢ်ထိးဘိဘၣ်ဆၣ်, ကွၢ်ထွဲဝဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အါနံၣ်အါလါအပူၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အုၣ်သးတမံၤလၢ အတၢ်သန့ၤလီၤသးလၢ ကစၢ်ယွၤ မ့ၢ်အဂံၢ်ဘါ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၉၃ နံၣ်န့ၣ်, သရၣ်ဒိၣ် ဝ့လယၢၣ် ဘါဘၣ် (Reverend William Barber II) ခံဂၤတဂၤန့ၣ်, ဒိးန့ၢ်တၢ်ဆါလၢ ပျိၣ်ဃံစဲဘူးလိာ်သးအဃိ နီၣ်ခိဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်အတၢ်ဆါအိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ပှၤစံးဘၣ်အီၤလိၤလိၤပျီပျီလၢ “ဘါဘၣ်ဧၢ, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် တမ့ၢ်ကအဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပှၤအနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤ တလၢတပှဲၤတဂၤ ကကဲထီၣ် အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်အဃိ, လၢတၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်မၤအလီၢ်န့ၣ် ကြၢးနဆိကမိၣ် ဃုထံၣ်တၢ်မၤအဂၤ တမံၤလံန့ၣ်လီၤ.” ဘၣ်ဆၣ် ဘါဘၣ် န့ၣ် မၤနၢၤကွံာ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ အမၤဆါသူၣ်ဆါသးအီၤန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ စူးကါ ဘါဘၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်ထဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်တဂၤ အသိးဘၣ်. ယွၤစူးကါစ့ၢ်ကီးအီၤ ဒ်အမ့ၢ်ပှၤကတိၤန့ၢ်တၢ် လၢအိၣ်ဒီးအစိကမီၤ, ဒီးဘၣ်တၢ်ပာ်ဒိၣ်ပးကဲအီၤ လၢပှၤဂံၢ်စၢ်, ဒီးပှၤအဆံးသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ထွဲဒီးပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤ တလၢတပှဲၤတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်…

တၢ်မၤအသး

တၢ်မၤဆူၣ်မၤသီထီၣ်က့ၤပဂံၢ်ဘါ

လံာ်ကြီကြၣ် မိၢ်ဖါတစူၣ်န့ၣ် တ့ထီၣ်ဝဲအထၢဖးဒိၣ်တဖျၢၣ် လၢသ့ၣ်တထံးအလိၤ, သ့ၣ်အိၣ်စီၤစုၤ စှၤမံးလာ်လၢယဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်, ထိၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒီး ထိၣ်လံာ်ကြီကြၣ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် အံးထွဲကွၢ်ထွဲ အဖိဆံး ဖးထီၣ်သီတဖၣ် ဒ်သိးသိး တုၤထိၣ်ဖးဒိၣ်ခံဘ့ၣ်အကျါ တဘ့ၣ်န့ၣ် ဘၣ်ဒိလၢသိလ့ၣ်ဒီး သံတစုန့ၣ်လီၤ. အါနံၤအါသီအတီၢ်ပူၤ, ထိၣ်ဖးဒိၣ်လၢ အိၣ်မူတ့ၢ်တဘ့ၣ်န့ၣ် ယူၤထီၣ်ဆူ တၢ်ထီၣ်ထီဒီးယူၤလီၤဆူ တၢ်လီၢ်ဖုၣ် ဖဲထံကျိတဘိ အကပိာ်အကပၤ, လူၤဃုက့ၤ သးသမူတံၤသကိးလၢအလီၤမၢ်တဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံကတၢၢ်, ထိၣ်ဖးဒိၣ်န့ၣ် က့ၤကဒါက့ၤဆူအထၢ ဒီးဟံးန့ၢ်က့ၤမူဒါ အလၢအပှဲၤ လၢအတၢ်လုၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်မၤအသးတမံၤဂ့ၤတမၠိဂ့ၤန့ၣ်, တၢ်ကဲ မိၢ်ပၢ်ထဲတဂၤဧိၤအဂီၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ကီအိၣ်ထီၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်ကသးခုသးမုာ်အဂီၢ်န့ၣ် ကျိၣ်စ့ဒီးနီၢ်သးအတၢ်ဆီၣ်သနံး ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသး, ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်လဲၤခီဖျိ အဒူၣ်အဆၢဖးဒိၣ် ဖးလဲၢ်တဖၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးမူဒါလၢအကါဒိၣ် ဒ်သိးအံၤတဖၣ်, ဒီးကယဲၢ်ပှၤတဂၤလၢ်လၢ် လၢအဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးရဲၣ်ကျဲၤဝဲ တၢ်အိၣ် အသးလၢ အလီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်မုၢ်လၢ်အိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲလၢပလီၤဘှံးလီၤတီၤ, ဒီးပသူၣ်ကၢ်သးလီၤဘှါအကတီၢ်, ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဒီးပှၤ န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢယွၤန့ၣ်…

တၢ်မၤအသး

စိၤတစိၤဘၣ်တစိၤ

တယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်, ဖံသးပှၢ်, အသးအိၣ် ဃိးဆံတနံၣ်ခံဂၤ လၢကီၢ်စဲၣ် ထဲးကစဲး (Texas), ကီၢ်အမဲရကၤန့ၣ်, မ့ၢ်လၢ အလဲၤတရံး ဟီၣ်ခိၣ်ဖျၢၣ် လၢနံၤသီ ဃိးဆံအတီၢ်ပူၤအဃိဒီး အမံၤဟူသၣ်ဖျါလၢ ကမျၢၢ်တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ခံဆံသၢနံၣ်အတီၢ်ပူၤ, ဒ်အမ့ၢ်တံၤသကိးအဂ့ၤကတၢၢ်ခံဂၤန့ၣ် လဲၤဟးဆှၣ်ထံဆှၣ်ကီၢ် ဒီးလဲၤဟးတုၤဝဲဒၣ် ဆူကီၢ်မိၢ်ပှၢ် နွံဘ့ၣ်လၢာ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်စးထီၣ် အတၢ်လဲၤလၢ အၣ်တၣ်တံးကး (Antarctica), ဂဲၤကလံၣ် ထဲၣ်ကိ (Tango) တၢ်ဂဲၤကလံၣ်လၢ ကီၢ်အၣ်ကၠံၢ်တံနါ, ဖဲကီၢ်အဲၤကူပတူးန့ၣ် ဒိးဝဲကီၤလၤအူး, ဒီးဖဲအလဲၤတုၤ ကလံၤထံး အဟီၣ်စိး (North Pole) အကတီၢ်န့ၣ် ဒိးဝဲမူခိၣ်ဖီလ့ၣ်ကဟၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် လဲၤဟးဆှၣ်ဘၣ် ထံကီၢ် တဆံဃိးဘ့ၣ်အကျါ, ပၣ်ဃုာ်ဒီး စၣ်ဘံၣ်ယၤ(Zambia), အ့ၣ်ဒံၣ်ယၤ(India), နံၣ်ပီ(လ)(Nepal), အ့ၣ်ဒိၣ်နံရှါ(Indonesia), ယပၣ်(Japan) ဒီး အံၣ်တလံၣ်(Italy) တဖၣ်, ဒီးမၤကတၢၢ်အတၢ်လဲၤဖဲ အီစတြ့လယၤ(Australia) န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤ စံးဝဲဒၣ်လၢ အတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်, ကမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ စိၤစၢၤသွဲၣ်သီတဖၣ်,…

တၢ်မၤအသး

တၢ်ကစီၣ်လၢ ကြၢးတၢ်ပာ်ပနီၣ်မၤလၤကပီၤ

အါန့ၢ် နံၣ်ခံကယၤ ဘျဲၣ်အတီၢ်ပူၤ, လၢမဲးသဒ့းတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အလံာ်သးဝံၣ်ကစၢ်ယွၤအပူၤန့ၣ် ထါသးဝံၣ်လၢဟဲအဆိကတၢၢ်တယုၢ် မ့ၢ် “ပျ့ၤလၢအကထီ ကသးဝံၣ်တၢ်အဂီၢ်” (O for a Thousand Tongues to Sing) န့ၣ်လီၤ. ထါသးဝံၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤလၢ ခၠါ ဝဲးစလ့ၣ် (Charles Wesley), ဒီးအဆိန့ၣ် အခိၣ်တီမ့ၢ်ဝဲ “ပှၤတဂၤ ချုးန့ၢ်က့ၤ နံၣ်သးဖှံ လၢနီၢ်သးအတၢ်လဲလိာ်သးအဂီၢ်” (For the Anniversary Day of One's Conversion) န့ၣ်လီၤ. ထါသးဝံၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤ လၢတၢ်မၤလၤကပီၤ နီၢ်သးအတၢ်လဲလိာ်အသီ ခီဖျိအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ထါအဆၢ အိၣ်ဝဲ (၁၈) ဆၢ, ဒီးဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါယွၤအတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါအလၤကပီၤ ဆူပှၤလၢအပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသး, ဒီးပိာ်ကစၢ်ခရံာ်အခံတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်စူၢ်တၢ်နာ် ဒ်သိးအံၤန့ၣ် ကြၢးတၢ်ပာ်ပနီၣ် မၤလၤကပီၤအီၤ, ဒီးကြၢး တၢ်ဟ့ၣ်ခီ ဟ့ၣ်နီၤလီၤအီၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးစီၤတံၤမသ့း ကအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤလၢ အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အပူၤ, ဒီးကမၤတၢ်သပှၢ်ပှၢ်…

တၢ်မၤအသး

ဘါထုကဖၣ်သပှၢ်ပှၢ်

သးပှၢ်မုၣ်တဂၤစံးဝဲဒၣ်, “ယဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢနဂီၢ် အိၣ်လံအနံၣ်ယဲၢ်ဆံလံ” န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်စံးဘျုးဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်အပူၤန့ၣ် ယတံၤသကိး လူ (Lou) ကွၢ်ဝဲ သးပှၢ်မုၣ်အမဲာ်သၣ်လိၤလိၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအလဲၤဟးအိၣ်သကိး ဘူၣ်က့ရံယါ သဝီ (Bulgarian) တဖျၢၣ်, တၢ်လီၢ်လၢအပၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ဒီးဟးထီၣ်ဝဲ ဖဲအမ့ၢ်ခွါလိၣ်ဘိ အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤပိာ်မုၣ်အံၤ မ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဂၤ, ဒီးအိၣ်ဆိးဖဲ လူ အဖံအဖုတဖၣ် အဟံၣ်ဃၢၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအနၢ်ဟူဝဲ လူ အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢ ကီၢ်မိၢ်ပှၢ်အယံၤတဘ့ၣ်အပူၤလံၤလံၤန့ၣ် အဝဲစးထီၣ်ဘါထုကဖၣ်န့ၢ်တၢ်လၢ လူ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤ အနံၣ်ယဲၢ်ဆံဘျဲၣ် လဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ဖဲအလဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂ့ၢ်အကျိၤ အကတီၢ်, လူ လဲၤဟးဆူသဝီအံၤ, ဒီးစံးကတိၤဝဲ အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဂ့ၢ် ဆူပှၤတဖုန့ၣ်လီၤ. အသးအနံၣ်အလါအိၣ်တုၤ သၢဆံဃၣ်ဃၣ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်, လူ တကဲထီၣ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ခရံာ်ဒံးဘၣ်. ဖဲကတိၤတၢ်ဝံၤ, သးပှၢ်မုၣ်အံၤ လဲၤဃီၤဆူအအိၣ်, ဒီးစံးဘၣ်အီၤလၢတၢ်ကတိၤအံၤန့ၣ်ဒီး, အဝဲဆိကမိၣ်ထံ ပိာ်မုၣ်သးပှၢ်အံၤ ထုကဖၣ်တၢ်သပှၢ်ပှၢ် လၢအဂီၢ်န့ၣ် အသဟီၣ်ဆူၣ်အဃိ ဒုးကဲထီၣ်အီၤ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

တချုးပတုၤဆူမူခိၣ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်, တမ့ၢ်လၢပကသ့ၣ်ညါ ပတၢ်ထုကဖၣ်တဖၣ်…

တၢ်မၤအသး

ဂ့ၤအါထီၣ်တမံၤဃီလၢခရံာ်အပူၤ

ဒီးကထၢၣ် ထ့းဖနံၣ် ကီၤ(လ်)စၣ် (Dr. Tiffany Gholson) ထံၣ်ဝဲ ကီၢ်စဲၣ်အံၣ်လံနွဲး (Illinois) အဝ့ၢ် စ့းလူဝံး မုၢ်ထီၣ် (East Saint Louis) န့ၣ်, တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်မၤကမၣ် ပဒိၣ်အတၢ်ဘျၢသဲစးတဖၣ် လၢကျဲအါဘိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲအတုၤ ၂၀၂၃ နံၣ်န့ၣ်, ဝ့ၢ်အတၢ်ကွဲးနီၣ်ပာ်ဖျါဝဲဒၣ်လၢ တၢ်မၤသံပှၤကညီနီၣ်ဂံၢ် စှၤလီၤဝဲ ၃၁ မျးကယၤ, ဒီးတၢ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်သဲစးတဖၣ်ခဲလၢာ်အဖီခိၣ်န့ၣ် စှၤလီၤဝဲ ၃၇ မျးကယၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤတ့ၢ်အသးအံၤ ကမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်. မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်မၤသကိးတၢ် န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤသကိးတၢ်တပူၤဃီန့ၣ်, ဝ့ၢ်အံၤ “တၢ်မၤလီၤတံၢ်ထွဲ ကမျၢၢ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢကရူၢ်” (Public Safety Enforce-ment Group)- လၢအပၣ်ဃုာ် ကီၢ်စဲၣ် ဒီးဝ့ၢ်အပၢၤကီၢ်, ဝ့ၢ်အကၠိလီၢ်ကဝီၤ, ဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါကရၢကရိတဖၣ် ကျဲးစၢးပာ်ဖှိၣ် မၤသကိးတၢ်, ဒ်သိးအကဆီတလဲကွံာ်တၢ်လၢ ပှၤဝ့ၢ်ဖိခဲလၢာ်အဂီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ကမၤစၢၤပှၤဝ့ၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်, ဝ့ၢ်အပှၤမၤသကိးတၢ်ခဲလၢာ် ပာ်ဖှိၣ်လိာ်သးအံၤန့ၣ်, ဒီးကထၢၣ် ကီၤ(လ်)စၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ, “တၢ်မၤအံၤ ပစံးအီၤလၢ တၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီတမံၤ”န့ၣ်လီၤ.…

တၢ်မၤအသး

ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ဆိကစၢ်ယွၤ

ယတအိၣ်ဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤနီတဘျီလၢ ယကစးထီၣ် တၢ်ကရၢကရိတခါလၢ အတကွၢ်တၢ်အဘျုး, ဘၣ်ဃးဒီး ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ် အတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. ဒီးဖဲယသးကလၢၢ်ဘၣ်လၢ ယကဘၣ်စးထီၣ်မၤတၢ်အံၤန့ၣ်ဒီး, တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်အိၣ်ထီၣ်အါထံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်သးကညီၤတၢ်ကရၢ (Charity) အံၤအဂီၢ် ကျိၣ်စ့တဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်ပၢဆှၢသုးကျဲၤအီၤဒ်လဲၣ်, ဒီးတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကရၢအံၤ မ့ၢ်မတၤတဖၣ်န့ၣ် ကမၤစၢၤယၤလၢ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ကရၢကရိအံၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. အကတၢၢ်န့ၣ်, လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်အံၤအဂီၢ် တၢ်မၤစၢၤအဒိၣ်ကတၢၢ် အိၣ်ဟဲဝဲဒၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်လၢ ပနံာ်ကၤတၢ်မၤအလံာ်တဘ့ၣ်ဘၣ်, မ့မ့ၢ်အိၣ်ဟဲဝဲလၢလံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ပှၤတဂၤဂၤ လၢကစၢ်ယွၤကိးအီၤ ဒ်သိးကသူၣ်ထီၣ်တၢ်တမံၤမံၤအဂီၢ်, တၢ်ကဖး လံာ်ဧ့စြၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်ကတၢၢ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. လံာ်ဧ့စြၤ ၁:၄-၁၁, ၆:၈-၁၀ ပာ်ဖျါထီၣ်က့ၤ ပှၤယူဒၤတဖၣ် ဘၣ်တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်က့ၤ ဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ် ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်, ကျိၣ်စ့လၢအလိၣ်တဖၣ်န့ၣ် ယွၤကတဲာ်ကတီၤန့ၢ် ခီဖျိလၢကမျၢၢ်အတၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်, ဒီးပဒိၣ်ပပှၢ်အတၢ်ဟ့ၣ်, ဧ့စြၤ ၁:၅,၃:၇ ပာ်ဖျါဝဲ, ပှၤမုာ်သးမၤကလီတၢ်တဖၣ်, ဒီးပှၤဘှီတၢ်တဖၣ် မၤသကိးတၢ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဧ့စြၤ ၃:၈ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ, ပှၤယူဒၤဖိတဖၣ် အတၢ်ဟဲက့ၤ ခံနံၣ်အတီၢ်ပူၤဒၣ်လဲာ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်မၤ တစးထီၣ်ဒံးဘၣ်, မ့ၢ်လၢတၢ်ကတဲာ်ကတီၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်…

တၢ်မၤအသး

တၢ်ဒဲးဘးတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်မၤဖျါထီၣ်က့ၤ

တၢ်ဘျၣ်တဂၤ ဟဲနုာ်ဆူၣ်လီၤဆူ ပှၤဘှီလီတဲစိ အကျးတဖျၢၣ်, ဒီးတီၢ်သဘှံး မဲာ်ထံကလၤအတလါ လၢပှၤဒုးနဲၣ်တၢ်, ဒီးစးထီၣ်ထၢနုာ်လီတဲစိတဖၣ်ဆူအထၢၣ်ပူၤ န့ၣ်လီၤ. အဝဲ မၤဘၢအမဲာ်သၣ်လၢ တလါစးခိအတီၣ်တဖျၢၣ် ဒီးကျဲးစၢးပာ်ခူသူၣ် အတၢ်မ့ၢ်တၢ်လၢ တၢ်ဒိတၢ်ဂီၤဒၢလၢ အကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စုာ်တၢ် (Surveillance camera) န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲအဟုၣ်တၢ်အဖၢမုၢ်န့ၣ်, တလါဒ့ခံအသးတစိၢ်ဖိ, ဒီးအမဲာ်သၣ်အိၣ်ဖျါထီၣ်အသးန့ၣ်လီၤ. စှၤမံးနံးလဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤ, ကျးကစၢ်ထံၣ် တၢ်ဂီၤမူလၢပှၤဟုၣ်တၢ်, ဒီးကိးဝဲပၢၤကီၢ်, ဒီးပှၤဖီၣ်န့ၢ်တၢ်ဘျၣ်အံၤလၢ ကျးအိၣ်ဘူးတဖျၢၣ်အမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘျၣ်အံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤပှၤ, ကယဲၢ်တၢ်ဒဲးဘးလၢအဘၣ်တၢ်ပာ်ခူသူၣ်တဖၣ်န့ၣ် မုၢ်တနံၤ ကဘၣ်တၢ်မၤဖျါထီၣ်က့ၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးပာ်ခူသူၣ် ပတၢ်ဒဲးဘးတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ပှၤကညီအန့ဆၢၣ် န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲလံာ်ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၁၂:၁၄ အပူၤန့ၣ်, ပကဖးဘၣ်လၢ ပဂ့ၤပိာ်ထွဲယွၤအတၢ်မၤလိာ်တဖၣ်, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကယဲၢ်တၢ်ပာ်ခူသူၣ်ဃာ်တၢ်ခဲလၢာ်, ကဘၣ်တၢ်ဟဲစိာ်အီၤဆူ ယွၤအတၢ်ထံၣ်အတီအလိၤ, ဒီးအတၢ်စံၣ်ညီၣ်တီန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဆၢဖိ ၁၃ န့ၣ်, ပှၤကွဲးလံာ်စံးဝဲဒၣ်လၢ, “ပျံၤယွၤဒီးတိၢ်န့ၢ်အတၢ်မၤလိာ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အဝဲန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤကညီအတၢ်ခဲလၢာ်လီၤ.” ၃ မိၤရှ့ ၄:၁၃…

တၢ်မၤအသး

တၢ်အါအါကလဲာ် အိၣ်ဟဲလၢထး

ယမုၢ်လၢ်ယဲလၢ ယကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တကွံသၣ်ဃိးဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, လၢတၢ်အံၤအလီၢ်န့ၣ်, ဖဲယအိးထီၣ် ပနံာ်ရိအထၢၣ်လၢ ပှၤဆှၢလီၤဆူယဟံၣ်န့ၣ်, ယထံၣ်ဘၣ် တကွံသၣ် အဖျၢၣ်ခံဆံန့ၣ်လီၤ. ယသ့ၣ်ညါထီၣ်တဘျီဃီလၢ ယတၢ်ဟဲသုးအိၣ်ဆိးဆူကီၢ်အ့ကလဲၣ် (England) အခီပညီန့ၣ် ကဘၣ်မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ဆီတလဲတၢ်မၤလိာ်ဟံးန့ၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢ ပီၣ် (pound) အလီၢ်န့ၣ်ဆူ ကံၣ်လိၣ် (kilo) န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢယကဘၣ်မၤလိာ်ဟံးန့ၢ် တကွံသၣ် သၢပီၣ်အလီၢ်န့ၣ်, ယမၤလိာ်လီၤဘၣ် သၢကံၣ်လိၣ် (နွံပီၣ်ဃၣ်ဃၣ်) န့ၣ်လီၤ.

တကွံသၣ်တဖၣ် အိၣ်အါအါကလဲာ်အဃိ, ဒ်သိးယကနီၤဟ့ၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒီးပှၤဂၤအဂီၢ်, ယတ့ထီၣ်ကိၣ်တကွံသၣ်တဘျုးဖျၢၣ်လၢ ယအီၣ်ဝံၣ်ဒိၣ်မးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢယမၤလီၤကလဲတကွံသၣ်တဖၣ်အကတီၢ်, ယစးထီၣ်ဆိကမိၣ် ယတၢ်အိၣ်မူအဘၢၣ်ကဝီၤ အဂုၤအဂၤတဖၣ်, တၢ်အါအါကလဲာ်လၢယဒိးန့ၢ်အီၤတဖၣ်, တၢ်လၢယတမုၢ်လၢ်တ့ၢ်ဝဲအပူၤန့ၣ်ဒီး, တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအကျဲ ကိးဘိဒဲးန့ၣ် နဲၣ်ဆှၢက့ၤဝဲဆူယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.
ဖျါလၢ စီၤပီလူးအိၣ်ဒီးတၢ်လဲၤခီဖျိ ဒ်သိးအံၤ, လၢတၢ်ကွၢ်ထံဆိကမိၣ်က့ၤ ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအါအါကလဲာ်လၢအတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ. အလံာ်ပရၢအခီၣ်ထံး တဘ့ၣ်ဆူ စီၤတံၤမသ့းအအိၣ်အပူၤန့ၣ်, စီၤပီလူး ဆိကတီၢ်တစိၢ်ဖိ ဒ်သိးကပာ်ဖျါထီၣ်အဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးအတၢ်အိၣ်မူ လၢအတချုးထံၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, ဒီး ၁ တံၤ ၁:၁၁…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်ဟံးန့ၢ်မူဒါလၢ တၢ်ကတိၤတဖၣ်အဂီၢ်

ဖဲတၢ်လီၤသးအုးတမံၤမံၤ မၤသးဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ညီနုၢ်ပတနၢ်ဟူ တၢ်ကရၢကရိတဖၣ် အၢၣ်လီၤထွဲက့ၤ အတၢ်ကမၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲပှၤကၠိဖိ တဆံနွံနံၣ်ဖိတဂၤန့ၣ် မၤသံလီၤက့ၤအသး တနံၣ်ပူၤကွံာ်ဝံၤ, ကၠိမံၤဟူသၣ်ဖျါတဖျၢၣ် အၢၣ်လီၤအတၢ်ကမၣ်, “အတၢ်လီၤတူၢ်လီၤကာ်နးမး” လၢ ကဒီဒၣ် ကၠိဖိအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤမၤလိတၢ်ဖိအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤနၢၤမၤဃၣ်အီၤ ဆူၣ်ဆူၣ်ကိၤကိၤ တလီၢ်လီၢ်, ဒီးကၠိခိၣ်နၢ်တဖၣ်, သ့ၣ်ညါထွဲဝဲလၢ ကၠိဖိအံၤ ဘၣ်တၢ်မၤကမၣ်အီၤဒၣ်ကယၢာ်, တၢ်ကဒီဒၣ်အီၤအဂီၢ် မၤတ့ၢ်တၢ်ဆံးစှၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ခဲကနံၣ်အံၤ, ကၠိတဖျၢၣ်အံၤ အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဝဲလၢ ကမၤဂ့ၤအါထီၣ်ခီၣ်ကါလၢတၢ်ကတြီဆၢ တၢ်မၤပျံၤမၤဖုး, တၢ်မၤနၢၤမၤဃၣ်တၢ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်ကမၤဂ့ၤအါထီၣ် တၢ်ကွၢ်ထွဲကဟုကယာ် ပှၤကၠိဖိတဖၣ် အနီၢ်ညါတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤ အိၣ်ကဲထီၣ်သးလၢ တၢ်မၤနၢၤမၤဃၣ်တၢ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်အဒိအိၣ်ဖျိ အိၣ်ဖျါ ဘၣ်ထွဲဒီးထးခိၣ်အတၢ်ကတိၤအစိကမီၤန့ၣ်လီၤ. လၢလံာ်တၢ်ကတိၤဒိအပူၤန့ၣ်, ပဘၣ်တၢ်သိၣ်လိပှၤလၢ မ်ပသုတဟံးန့ၢ် တၢ်ကတိၤလၢအမၤဘၣ်ဒိဆါပှၤတဖၣ် ညီညီဘှါဘှါတဂ့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကတိၤ ၁၈:၂၁ ပာ်ဖျါဝဲ “တၢ်သံဒီးတၢ်မူ အိၣ်ဝဲလၢ ပှၤပျ့ၤအစိကမီၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢပစံးကတိၤတၢ်န့ၣ် စိာ်ကဖီထီၣ်တၢ်သ့, မ့တမ့ၢ် မၤလီၤသဘှံးပှၤဂၤ…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်တလၢတပှဲၤလၢ အဒုးဘၣ်ဘျုးတၢ်

သရၣ်ဒိၣ် ဘါဘၣ်န့ၣ် အပျိၢ်သကူး, ဒီးဘၣ်ဟးဝဲလၢ နီၢ်ထိးဘိဘၣ်ဆၣ်, ကွၢ်ထွဲဝဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အါနံၣ်အါလါအပူၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အုၣ်သးတမံၤလၢ အတၢ်သန့ၤလီၤသးလၢ ကစၢ်ယွၤ မ့ၢ်အဂံၢ်ဘါ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးန့ၣ်လီၤ. ဖဲ ၁၉၉၃ နံၣ်န့ၣ်, သရၣ်ဒိၣ် ဝ့လယၢၣ် ဘါဘၣ် (Reverend William Barber II) ခံဂၤတဂၤန့ၣ်, ဒိးန့ၢ်တၢ်ဆါလၢ ပျိၣ်ဃံစဲဘူးလိာ်သးအဃိ နီၣ်ခိဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်အတၢ်ဆါအိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ပှၤစံးဘၣ်အီၤလိၤလိၤပျီပျီလၢ “ဘါဘၣ်ဧၢ, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် တမ့ၢ်ကအဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပှၤအနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤ တလၢတပှဲၤတဂၤ ကကဲထီၣ် အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်အဃိ, လၢတၢ်ကွၢ်ထွဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်မၤအလီၢ်န့ၣ် ကြၢးနဆိကမိၣ် ဃုထံၣ်တၢ်မၤအဂၤ တမံၤလံန့ၣ်လီၤ.” ဘၣ်ဆၣ် ဘါဘၣ် န့ၣ် မၤနၢၤကွံာ် တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်လၢ အမၤဆါသူၣ်ဆါသးအီၤန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ စူးကါ ဘါဘၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်ထဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်တဂၤ အသိးဘၣ်. ယွၤစူးကါစ့ၢ်ကီးအီၤ ဒ်အမ့ၢ်ပှၤကတိၤန့ၢ်တၢ် လၢအိၣ်ဒီးအစိကမီၤ, ဒီးဘၣ်တၢ်ပာ်ဒိၣ်ပးကဲအီၤ လၢပှၤဂံၢ်စၢ်, ဒီးပှၤအဆံးသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ထွဲဒီးပှၤနီၢ်ခိက့ၢ်ဂီၤ တလၢတပှဲၤတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်ကဘၣ်မၤဒ်လဲၣ်န့ၣ်…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်မၤဆူၣ်မၤသီထီၣ်က့ၤပဂံၢ်ဘါ

လံာ်ကြီကြၣ် မိၢ်ဖါတစူၣ်န့ၣ် တ့ထီၣ်ဝဲအထၢဖးဒိၣ်တဖျၢၣ် လၢသ့ၣ်တထံးအလိၤ, သ့ၣ်အိၣ်စီၤစုၤ စှၤမံးလာ်လၢယဟံၣ်န့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်, ထိၣ်ဖးဒိၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒီး ထိၣ်လံာ်ကြီကြၣ်ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် အံးထွဲကွၢ်ထွဲ အဖိဆံး ဖးထီၣ်သီတဖၣ် ဒ်သိးသိး တုၤထိၣ်ဖးဒိၣ်ခံဘ့ၣ်အကျါ တဘ့ၣ်န့ၣ် ဘၣ်ဒိလၢသိလ့ၣ်ဒီး သံတစုန့ၣ်လီၤ. အါနံၤအါသီအတီၢ်ပူၤ, ထိၣ်ဖးဒိၣ်လၢ အိၣ်မူတ့ၢ်တဘ့ၣ်န့ၣ် ယူၤထီၣ်ဆူ တၢ်ထီၣ်ထီဒီးယူၤလီၤဆူ တၢ်လီၢ်ဖုၣ် ဖဲထံကျိတဘိ အကပိာ်အကပၤ, လူၤဃုက့ၤ သးသမူတံၤသကိးလၢအလီၤမၢ်တဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢခံကတၢၢ်, ထိၣ်ဖးဒိၣ်န့ၣ် က့ၤကဒါက့ၤဆူအထၢ ဒီးဟံးန့ၢ်က့ၤမူဒါ အလၢအပှဲၤ လၢအတၢ်လုၢ်ဒိၣ်ထီၣ်အဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်မၤအသးတမံၤဂ့ၤတမၠိဂ့ၤန့ၣ်, တၢ်ကဲ မိၢ်ပၢ်ထဲတဂၤဧိၤအဂီၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ကီအိၣ်ထီၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်ကသးခုသးမုာ်အဂီၢ်န့ၣ် ကျိၣ်စ့ဒီးနီၢ်သးအတၢ်ဆီၣ်သနံး ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသး, ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်လဲၤခီဖျိ အဒူၣ်အဆၢဖးဒိၣ် ဖးလဲၢ်တဖၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ပှၤလၢအအိၣ်ဒီးမူဒါလၢအကါဒိၣ် ဒ်သိးအံၤတဖၣ်, ဒီးကယဲၢ်ပှၤတဂၤလၢ်လၢ် လၢအဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးရဲၣ်ကျဲၤဝဲ တၢ်အိၣ် အသးလၢ အလီၤဘၣ်ယိၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်မုၢ်လၢ်အိၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲလၢပလီၤဘှံးလီၤတီၤ, ဒီးပသူၣ်ကၢ်သးလီၤဘှါအကတီၢ်, ကစၢ်ယွၤအိၣ်ဒီးပှၤ န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢယွၤန့ၣ်…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

စိၤတစိၤဘၣ်တစိၤ

တယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်, ဖံသးပှၢ်, အသးအိၣ် ဃိးဆံတနံၣ်ခံဂၤ လၢကီၢ်စဲၣ် ထဲးကစဲး (Texas), ကီၢ်အမဲရကၤန့ၣ်, မ့ၢ်လၢ အလဲၤတရံး ဟီၣ်ခိၣ်ဖျၢၣ် လၢနံၤသီ ဃိးဆံအတီၢ်ပူၤအဃိဒီး အမံၤဟူသၣ်ဖျါလၢ ကမျၢၢ်တၢ်ကစီၣ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ခံဆံသၢနံၣ်အတီၢ်ပူၤ, ဒ်အမ့ၢ်တံၤသကိးအဂ့ၤကတၢၢ်ခံဂၤန့ၣ် လဲၤဟးဆှၣ်ထံဆှၣ်ကီၢ် ဒီးလဲၤဟးတုၤဝဲဒၣ် ဆူကီၢ်မိၢ်ပှၢ် နွံဘ့ၣ်လၢာ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်စးထီၣ် အတၢ်လဲၤလၢ အၣ်တၣ်တံးကး (Antarctica), ဂဲၤကလံၣ် ထဲၣ်ကိ (Tango) တၢ်ဂဲၤကလံၣ်လၢ ကီၢ်အၣ်ကၠံၢ်တံနါ, ဖဲကီၢ်အဲၤကူပတူးန့ၣ် ဒိးဝဲကီၤလၤအူး, ဒီးဖဲအလဲၤတုၤ ကလံၤထံး အဟီၣ်စိး (North Pole) အကတီၢ်န့ၣ် ဒိးဝဲမူခိၣ်ဖီလ့ၣ်ကဟၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် လဲၤဟးဆှၣ်ဘၣ် ထံကီၢ် တဆံဃိးဘ့ၣ်အကျါ, ပၣ်ဃုာ်ဒီး စၣ်ဘံၣ်ယၤ(Zambia), အ့ၣ်ဒံၣ်ယၤ(India), နံၣ်ပီ(လ)(Nepal), အ့ၣ်ဒိၣ်နံရှါ(Indonesia), ယပၣ်(Japan) ဒီး အံၣ်တလံၣ်(Italy) တဖၣ်, ဒီးမၤကတၢၢ်အတၢ်လဲၤဖဲ အီစတြ့လယၤ(Australia) န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤ စံးဝဲဒၣ်လၢ အတၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်, ကမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ စိၤစၢၤသွဲၣ်သီတဖၣ်,…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်ကစီၣ်လၢ ကြၢးတၢ်ပာ်ပနီၣ်မၤလၤကပီၤ

အါန့ၢ် နံၣ်ခံကယၤ ဘျဲၣ်အတီၢ်ပူၤ, လၢမဲးသဒ့းတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အလံာ်သးဝံၣ်ကစၢ်ယွၤအပူၤန့ၣ် ထါသးဝံၣ်လၢဟဲအဆိကတၢၢ်တယုၢ် မ့ၢ် “ပျ့ၤလၢအကထီ ကသးဝံၣ်တၢ်အဂီၢ်” (O for a Thousand Tongues to Sing) န့ၣ်လီၤ. ထါသးဝံၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤလၢ ခၠါ ဝဲးစလ့ၣ် (Charles Wesley), ဒီးအဆိန့ၣ် အခိၣ်တီမ့ၢ်ဝဲ “ပှၤတဂၤ ချုးန့ၢ်က့ၤ နံၣ်သးဖှံ လၢနီၢ်သးအတၢ်လဲလိာ်သးအဂီၢ်” (For the Anniversary Day of One's Conversion) န့ၣ်လီၤ. ထါသးဝံၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်ကွဲးအီၤ လၢတၢ်မၤလၤကပီၤ နီၢ်သးအတၢ်လဲလိာ်အသီ ခီဖျိအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ထါအဆၢ အိၣ်ဝဲ (၁၈) ဆၢ, ဒီးဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါယွၤအတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါအလၤကပီၤ ဆူပှၤလၢအပီၢ်ယၢ်လီၤက့ၤသး, ဒီးပိာ်ကစၢ်ခရံာ်အခံတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်စူၢ်တၢ်နာ် ဒ်သိးအံၤန့ၣ် ကြၢးတၢ်ပာ်ပနီၣ် မၤလၤကပီၤအီၤ, ဒီးကြၢး တၢ်ဟ့ၣ်ခီ ဟ့ၣ်နီၤလီၤအီၤန့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးစီၤတံၤမသ့း ကအိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤလၢ အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အပူၤ, ဒီးကမၤတၢ်သပှၢ်ပှၢ်…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ဘါထုကဖၣ်သပှၢ်ပှၢ်

သးပှၢ်မုၣ်တဂၤစံးဝဲဒၣ်, “ယဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လၢနဂီၢ် အိၣ်လံအနံၣ်ယဲၢ်ဆံလံ” န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်စံးဘျုးဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်အပူၤန့ၣ် ယတံၤသကိး လူ (Lou) ကွၢ်ဝဲ သးပှၢ်မုၣ်အမဲာ်သၣ်လိၤလိၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအလဲၤဟးအိၣ်သကိး ဘူၣ်က့ရံယါ သဝီ (Bulgarian) တဖျၢၣ်, တၢ်လီၢ်လၢအပၢ်ဒိၣ်ထီၣ်ဒီးဟးထီၣ်ဝဲ ဖဲအမ့ၢ်ခွါလိၣ်ဘိ အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤပိာ်မုၣ်အံၤ မ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဂၤ, ဒီးအိၣ်ဆိးဖဲ လူ အဖံအဖုတဖၣ် အဟံၣ်ဃၢၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအနၢ်ဟူဝဲ လူ အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လၢ ကီၢ်မိၢ်ပှၢ်အယံၤတဘ့ၣ်အပူၤလံၤလံၤန့ၣ် အဝဲစးထီၣ်ဘါထုကဖၣ်န့ၢ်တၢ်လၢ လူ အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤ အနံၣ်ယဲၢ်ဆံဘျဲၣ် လဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ဖဲအလဲၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤအဂ့ၢ်အကျိၤ အကတီၢ်, လူ လဲၤဟးဆူသဝီအံၤ, ဒီးစံးကတိၤဝဲ အတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အဂ့ၢ် ဆူပှၤတဖုန့ၣ်လီၤ. အသးအနံၣ်အလါအိၣ်တုၤ သၢဆံဃၣ်ဃၣ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်, လူ တကဲထီၣ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ခရံာ်ဒံးဘၣ်. ဖဲကတိၤတၢ်ဝံၤ, သးပှၢ်မုၣ်အံၤ လဲၤဃီၤဆူအအိၣ်, ဒီးစံးဘၣ်အီၤလၢတၢ်ကတိၤအံၤန့ၣ်ဒီး, အဝဲဆိကမိၣ်ထံ ပိာ်မုၣ်သးပှၢ်အံၤ ထုကဖၣ်တၢ်သပှၢ်ပှၢ် လၢအဂီၢ်န့ၣ် အသဟီၣ်ဆူၣ်အဃိ ဒုးကဲထီၣ်အီၤ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

တချုးပတုၤဆူမူခိၣ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်, တမ့ၢ်လၢပကသ့ၣ်ညါ ပတၢ်ထုကဖၣ်တဖၣ်…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ဂ့ၤအါထီၣ်တမံၤဃီလၢခရံာ်အပူၤ

ဒီးကထၢၣ် ထ့းဖနံၣ် ကီၤ(လ်)စၣ် (Dr. Tiffany Gholson) ထံၣ်ဝဲ ကီၢ်စဲၣ်အံၣ်လံနွဲး (Illinois) အဝ့ၢ် စ့းလူဝံး မုၢ်ထီၣ် (East Saint Louis) န့ၣ်, တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်ဝဲ တၢ်မၤကမၣ် ပဒိၣ်အတၢ်ဘျၢသဲစးတဖၣ် လၢကျဲအါဘိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲအတုၤ ၂၀၂၃ နံၣ်န့ၣ်, ဝ့ၢ်အတၢ်ကွဲးနီၣ်ပာ်ဖျါဝဲဒၣ်လၢ တၢ်မၤသံပှၤကညီနီၣ်ဂံၢ် စှၤလီၤဝဲ ၃၁ မျးကယၤ, ဒီးတၢ်လုၢ်သ့ၣ်ခါပတာ်သဲစးတဖၣ်ခဲလၢာ်အဖီခိၣ်န့ၣ် စှၤလီၤဝဲ ၃၇ မျးကယၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤတ့ၢ်အသးအံၤ ကမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်. မ့ၢ်ဒၣ်တၢ်မၤသကိးတၢ် န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤသကိးတၢ်တပူၤဃီန့ၣ်, ဝ့ၢ်အံၤ “တၢ်မၤလီၤတံၢ်ထွဲ ကမျၢၢ်တၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢကရူၢ်” (Public Safety Enforce-ment Group)- လၢအပၣ်ဃုာ် ကီၢ်စဲၣ် ဒီးဝ့ၢ်အပၢၤကီၢ်, ဝ့ၢ်အကၠိလီၢ်ကဝီၤ, ဒီးတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါကရၢကရိတဖၣ် ကျဲးစၢးပာ်ဖှိၣ် မၤသကိးတၢ်, ဒ်သိးအကဆီတလဲကွံာ်တၢ်လၢ ပှၤဝ့ၢ်ဖိခဲလၢာ်အဂီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ကမၤစၢၤပှၤဝ့ၢ်ဖိတဖၣ်အဂီၢ်, ဝ့ၢ်အပှၤမၤသကိးတၢ်ခဲလၢာ် ပာ်ဖှိၣ်လိာ်သးအံၤန့ၣ်, ဒီးကထၢၣ် ကီၤ(လ်)စၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢ, “တၢ်မၤအံၤ ပစံးအီၤလၢ တၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီတမံၤ”န့ၣ်လီၤ.…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်ဆိကစၢ်ယွၤ

ယတအိၣ်ဒီးတၢ်တိာ်ကျဲၤနီတဘျီလၢ ယကစးထီၣ် တၢ်ကရၢကရိတခါလၢ အတကွၢ်တၢ်အဘျုး, ဘၣ်ဃးဒီး ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ် အတၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. ဒီးဖဲယသးကလၢၢ်ဘၣ်လၢ ယကဘၣ်စးထီၣ်မၤတၢ်အံၤန့ၣ်ဒီး, တၢ်သံကွၢ်တဖၣ်အိၣ်ထီၣ်အါထံၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်သးကညီၤတၢ်ကရၢ (Charity) အံၤအဂီၢ် ကျိၣ်စ့တဖၣ်န့ၣ် ကဘၣ်တၢ်ပၢဆှၢသုးကျဲၤအီၤဒ်လဲၣ်, ဒီးတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ကရၢအံၤ မ့ၢ်မတၤတဖၣ်န့ၣ် ကမၤစၢၤယၤလၢ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ကရၢကရိအံၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ. အကတၢၢ်န့ၣ်, လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤတဖၣ်အံၤအဂီၢ် တၢ်မၤစၢၤအဒိၣ်ကတၢၢ် အိၣ်ဟဲဝဲဒၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်လၢ ပနံာ်ကၤတၢ်မၤအလံာ်တဘ့ၣ်ဘၣ်, မ့မ့ၢ်အိၣ်ဟဲဝဲလၢလံာ်စီဆှံအပူၤန့ၣ်လီၤ.

ပှၤတဂၤဂၤ လၢကစၢ်ယွၤကိးအီၤ ဒ်သိးကသူၣ်ထီၣ်တၢ်တမံၤမံၤအဂီၢ်, တၢ်ကဖး လံာ်ဧ့စြၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်ကတၢၢ်တမံၤန့ၣ်လီၤ. လံာ်ဧ့စြၤ ၁:၄-၁၁, ၆:၈-၁၀ ပာ်ဖျါထီၣ်က့ၤ ပှၤယူဒၤတဖၣ် ဘၣ်တၢ်စိာ်မၢကဲကုၢ်ဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ် သူၣ်ထီၣ်ဘှီထီၣ်က့ၤ ဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ် ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်, ကျိၣ်စ့လၢအလိၣ်တဖၣ်န့ၣ် ယွၤကတဲာ်ကတီၤန့ၢ် ခီဖျိလၢကမျၢၢ်အတၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ်, ဒီးပဒိၣ်ပပှၢ်အတၢ်ဟ့ၣ်, ဧ့စြၤ ၁:၅,၃:၇ ပာ်ဖျါဝဲ, ပှၤမုာ်သးမၤကလီတၢ်တဖၣ်, ဒီးပှၤဘှီတၢ်တဖၣ် မၤသကိးတၢ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဧ့စြၤ ၃:၈ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ, ပှၤယူဒၤဖိတဖၣ် အတၢ်ဟဲက့ၤ ခံနံၣ်အတီၢ်ပူၤဒၣ်လဲာ် တၢ်သူၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်မၤ တစးထီၣ်ဒံးဘၣ်, မ့ၢ်လၢတၢ်ကတဲာ်ကတီၤအဆၢကတီၢ်န့ၣ်…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်ဒဲးဘးတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်မၤဖျါထီၣ်က့ၤ

တၢ်ဘျၣ်တဂၤ ဟဲနုာ်ဆူၣ်လီၤဆူ ပှၤဘှီလီတဲစိ အကျးတဖျၢၣ်, ဒီးတီၢ်သဘှံး မဲာ်ထံကလၤအတလါ လၢပှၤဒုးနဲၣ်တၢ်, ဒီးစးထီၣ်ထၢနုာ်လီတဲစိတဖၣ်ဆူအထၢၣ်ပူၤ န့ၣ်လီၤ. အဝဲ မၤဘၢအမဲာ်သၣ်လၢ တလါစးခိအတီၣ်တဖျၢၣ် ဒီးကျဲးစၢးပာ်ခူသူၣ် အတၢ်မ့ၢ်တၢ်လၢ တၢ်ဒိတၢ်ဂီၤဒၢလၢ အကွၢ်ဟုၣ်ကွၢ်စုာ်တၢ် (Surveillance camera) န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲအဟုၣ်တၢ်အဖၢမုၢ်န့ၣ်, တလါဒ့ခံအသးတစိၢ်ဖိ, ဒီးအမဲာ်သၣ်အိၣ်ဖျါထီၣ်အသးန့ၣ်လီၤ. စှၤမံးနံးလဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤ, ကျးကစၢ်ထံၣ် တၢ်ဂီၤမူလၢပှၤဟုၣ်တၢ်, ဒီးကိးဝဲပၢၤကီၢ်, ဒီးပှၤဖီၣ်န့ၢ်တၢ်ဘျၣ်အံၤလၢ ကျးအိၣ်ဘူးတဖျၢၣ်အမဲာ်ညါန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘျၣ်အံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤပှၤ, ကယဲၢ်တၢ်ဒဲးဘးလၢအဘၣ်တၢ်ပာ်ခူသူၣ်တဖၣ်န့ၣ် မုၢ်တနံၤ ကဘၣ်တၢ်မၤဖျါထီၣ်က့ၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးပာ်ခူသူၣ် ပတၢ်ဒဲးဘးတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ်ပှၤကညီအန့ဆၢၣ် န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲလံာ်ပှၤစံၣ်တဲၤတဲလီၤတၢ် ၁၂:၁၄ အပူၤန့ၣ်, ပကဖးဘၣ်လၢ ပဂ့ၤပိာ်ထွဲယွၤအတၢ်မၤလိာ်တဖၣ်, အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ကယဲၢ်တၢ်ပာ်ခူသူၣ်ဃာ်တၢ်ခဲလၢာ်, ကဘၣ်တၢ်ဟဲစိာ်အီၤဆူ ယွၤအတၢ်ထံၣ်အတီအလိၤ, ဒီးအတၢ်စံၣ်ညီၣ်တီန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဆၢဖိ ၁၃ န့ၣ်, ပှၤကွဲးလံာ်စံးဝဲဒၣ်လၢ, “ပျံၤယွၤဒီးတိၢ်န့ၢ်အတၢ်မၤလိာ်တက့ၢ်. အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, အဝဲန့ၣ် မ့ၢ်ပှၤကညီအတၢ်ခဲလၢာ်လီၤ.” ၃ မိၤရှ့ ၄:၁၃…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်အါအါကလဲာ် အိၣ်ဟဲလၢထး

ယမုၢ်လၢ်ယဲလၢ ယကဒိးန့ၢ်ဘၣ် တကွံသၣ်ဃိးဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, လၢတၢ်အံၤအလီၢ်န့ၣ်, ဖဲယအိးထီၣ် ပနံာ်ရိအထၢၣ်လၢ ပှၤဆှၢလီၤဆူယဟံၣ်န့ၣ်, ယထံၣ်ဘၣ် တကွံသၣ် အဖျၢၣ်ခံဆံန့ၣ်လီၤ. ယသ့ၣ်ညါထီၣ်တဘျီဃီလၢ ယတၢ်ဟဲသုးအိၣ်ဆိးဆူကီၢ်အ့ကလဲၣ် (England) အခီပညီန့ၣ် ကဘၣ်မ့ၢ်ဝဲ တၢ်ဆီတလဲတၢ်မၤလိာ်ဟံးန့ၢ်တၢ်အီၣ်တၢ်အီလၢ ပီၣ် (pound) အလီၢ်န့ၣ်ဆူ ကံၣ်လိၣ် (kilo) န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢယကဘၣ်မၤလိာ်ဟံးန့ၢ် တကွံသၣ် သၢပီၣ်အလီၢ်န့ၣ်, ယမၤလိာ်လီၤဘၣ် သၢကံၣ်လိၣ် (နွံပီၣ်ဃၣ်ဃၣ်) န့ၣ်လီၤ.

တကွံသၣ်တဖၣ် အိၣ်အါအါကလဲာ်အဃိ, ဒ်သိးယကနီၤဟ့ၣ်တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤဒီးပှၤဂၤအဂီၢ်, ယတ့ထီၣ်ကိၣ်တကွံသၣ်တဘျုးဖျၢၣ်လၢ ယအီၣ်ဝံၣ်ဒိၣ်မးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢယမၤလီၤကလဲတကွံသၣ်တဖၣ်အကတီၢ်, ယစးထီၣ်ဆိကမိၣ် ယတၢ်အိၣ်မူအဘၢၣ်ကဝီၤ အဂုၤအဂၤတဖၣ်, တၢ်အါအါကလဲာ်လၢယဒိးန့ၢ်အီၤတဖၣ်, တၢ်လၢယတမုၢ်လၢ်တ့ၢ်ဝဲအပူၤန့ၣ်ဒီး, တၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအကျဲ ကိးဘိဒဲးန့ၣ် နဲၣ်ဆှၢက့ၤဝဲဆူယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.
ဖျါလၢ စီၤပီလူးအိၣ်ဒီးတၢ်လဲၤခီဖျိ ဒ်သိးအံၤ, လၢတၢ်ကွၢ်ထံဆိကမိၣ်က့ၤ ယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤအါအါကလဲာ်လၢအတၢ်အိၣ်မူအပူၤန့ၣ်လီၤ. အလံာ်ပရၢအခီၣ်ထံး တဘ့ၣ်ဆူ စီၤတံၤမသ့းအအိၣ်အပူၤန့ၣ်, စီၤပီလူး ဆိကတီၢ်တစိၢ်ဖိ ဒ်သိးကပာ်ဖျါထီၣ်အဂ့ၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးအတၢ်အိၣ်မူ လၢအတချုးထံၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, ဒီး ၁ တံၤ ၁:၁၁…