တၢ်နာ်သန့ၤသးလၢယွၤ

ယလိၣ်ဘၣ် ကသံၣ်ခံကလုာ် လၢအဆိအချ့န့ၣ်လီၤ. ယမိၢ်အဂီၢ် ဖံးဘ့ၣ်လိၤ တၢ်ဂီၤထီၣ်တၢ်ဆါ (allergies) ဒီးယဖိဒိၣ်မုၢ်အဂီၢ် ခူၣ်သးတၢ်ဆါ(eczema)န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်န့ၣ် ယံာ်ထီၣ်နးဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဆၣ်, လၢကသံၣ်ကျးန့ၣ် ပဃုပှ့ၤ ကသံၣ်တန့ၢ်လၢၤဘၣ်ဒီး, တၢ်မုၢ်လၢ်တအိၣ်, လၢတၢ်ဘၣ်ယိၣ်အပူၤ ယဃ့ထုကဖၣ် တဘျီဝံၤတဘျီ “ပၢ်ယွၤဧၢ, မၤစၢၤဘၣ် အဝဲသ့ၣ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

မုၢ်နံၤအါသီလဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤ, အဝဲသ့ၣ် အတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ် ကိညၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖျါလၢကစၢ်ယွၤစံးဝဲ “ဒ်သိးယကယါဘျါတၢ်အဂီၢ် အကတီၢ်တဖၣ်အိၣ်လၢ ယစူးကါကသံၣ်ကသီ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ကသံၣ်ကသီ တမ့ၢ်တၢ်အကတၢၢ်အစဲဘၣ်, မ့ၢ်ဒၣ်ယ၊လီၤ. တဘၣ်သန့ၤနသးလၢ ကသံၣ်ကသီတဂ့ၤ, မ့မ့ၢ် သန့ၤနသးလၢယၤတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

လၢထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၀ အပူၤန့ၣ် ခီဖျိတၢ်နာ်သန့ၤသးလၢကစၢ်ယွၤအဃိ စီၤပၤဒၤဝံးဒိးန့ၢ် တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤအီၤန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၇ ပာ်ဖျါဝဲ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် အိၣ်ဒီးသုးမုၢ်လၢအဂံၢ်ဆူၣ် အဘါဆူၣ်ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်အဒိၣ်ကတၢၢ်အံၤ အိၣ်ဟဲလၢ “ယွၤပကစၢ်အမံၤ” လီၤန့ၣ် ပှၤဂီၢ်မုၢ် သ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်နာ်သန့ၤအသးလၢ…

ထဲ တၢ်စံးကတိၤကသွံဒံဖိတထံၣ်

တၢ်စံးကတိၤတၢ်ကသွံဒံဖိ တၢ်အဒူၣ် (whispering wall) လၢကီၢ်အမဲကရၤ, ဝ့ၢ် နယူယီး ဂရဲ စံၣ်ထရၢၢ် (Grand Central) လ့ၣ်မ့ၢ်အူသန့အံၤ မ့ၢ်တၢ်ကလုၢ် အိၣ်အ့းစံး (oasis)ဖိတခါ ဖဲလၢတၢ်လီၢ်ကဝီၤ လၢအသီၣ်သတြူး, ဒီးတၢ်ကလုၢ်သီၣ်သဘံၣ်ဘုၣ် အိၣ်တၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်လီၤဆီအံၤ ပျဲပှၤကမျၢၢ်တဖၣ်လၢ ကစံးကတိၤလိာ်သး တၢ်ကစီၣ်ဘှ့ၣ်ဘှ့ၣ်ဘှီၣ်ဘှီၣ် လၢတၢ်အိၣ်စီၤစုၤလိာ်သး သၢဆံခီၣ်ယီၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤတဂၤဂၤ ဆၢထၢၣ် ဒီးစံးကတိၤလီၤတၢ်ကသွံဒံဖိဆူ လၢၢ်ကိၤလိၣ်ဝါဃးအကျဲ တၢ်အဒူၣ်န့ၣ်ဒီး တၢ်ကလုၢ်န့ၣ် လဲၤတုၤဆူ ပှၤအိၣ်ခိးကနၣ်တၢ် လၢတၢ်ဒူၣ်အဂၤတကပၤန့ၣ်လီၤ.

ယိၤဘး ၁:၁၃-၁၉, ၂:၇ ပာ်ဖျါဝဲ စီၤယိၤဘးနၢ်ဟူ တၢ်ကစီၣ်ကသွံဒံဖိတမံၤ ဖဲအသးသမူအိၣ်ပှဲၤဒီး တၢ်သီၣ်တၢ်သဲဒီး တၢ်သူၣ်အုးသးအုး ဖဲလၢအလီၤမၢ်ကွံာ်တၢ်ခဲလၢာ်ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ. အတံၤသကိးတဖၣ် စံးကတိၤအတၢ်ထံၣ်တဖၣ် ဆူၣ်ဆူၣ်ကိၤကိၤ, စီၤယိၤဘးအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ အတၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် လီၤတလ့ၣ်, လီၤပှီၢ်ကွံာ်ဆူ တၢ်အကတၢၢ်တအိၣ်, ဒီးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် ဟဲနုာ်လီၤဆူ အတၢ်အိၣ်သးအပူၤ လၢကျဲကိးကပၤဒဲးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤအသးဒ်သိးအံၤအပူၤ, န့ဆၢၣ်တၢ်ဘၣ်တ့လၢအလီၤဘီလီၤမုၢ်န့ၣ် စံးကတိၤပာ်ဖျါ ကစၢ်ယွၤအစိအကမီၤအဂ့ၢ်…

တၢ်အဲၣ်သူၣ်ကညီၤ သးကညီၤ အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်

ဖဲလၢနံၣ်ကယၤ ၁၄နံၣ်န့ၣ် ခဲသရ့(Catherine) လၢ စံၣ်ယဲနၣ်(Sienna) ကွဲးထါဖိတယုၢ်အပူၤ ဒီးစံးဝဲ “တၢ်ဆှုၣ်တဘိ ဆဲးဖျိနုာ်လီၤ ယခီၣ်ညါသးအဃိ, ဘၣ်ဟီၣ်ခူသူၣ်လၢ မုၢ်နၤကတီၢ်” န့ၣ်လီၤ. စံးကဒီးဝဲ “လၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ ပှၤအိၣ်ထဲတနီၤ လၢအသ့ထုးထီၣ်တၢ်ဆှုၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သ့ထုးထီၣ်တၢ်ဆှုၣ်အံၤ အဝဲသ့ၣ်မၤလိန့ၢ်ဝဲလၢ (ကစၢ်ယွၤ)အအိၣ်” န့ၣ်လီၤ. ခဲးသရ့ ဘၣ်လုၢ်ထီၣ်အသးသမူဒီစိၤ ဒ်သိးကဒိးန့ၢ် “တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်” ဒ်သိးအံၤဒီး, မ့ၢ်လၢအဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် လၢအသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်, ဒီးအဲၣ်သးကညီၤ ပှၤတူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ် တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်တဖၣ်အဂီၢ်အဃိ တုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤဒၣ်လဲာ် ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်နီၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ.

တၤဆှုၣ်တၤမဲ ဆဲးဖျိနုာ်လီၤယိာ်ယိာ်လၢ ဘၣ်တူၢ်ခီၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်က့ၢ်ဂီၤအံၤ ဒုးနၢ်ပၢၢ်ယၤလၢ တၢ်ကခွဲးထုးထီၣ်အီၤအဂီၢ် လိၣ်ဘၣ်တၢ်အဲၣ်သးကညီၤတၢ်, ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဂ့ၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သ့ၣ်ညါအံၤ အိၣ်စဲဘူးလၢယသးပူၤန့ၣ်လီၤ. က့ၢ်ဂီၤ ဒ်သိးအံၤ မ့ၢ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ပှၤ လၢပဝဲပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ် တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်, ဒီးဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးထဲလဲၣ်, ဒ်သိးတၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်အဲၣ်သူၣ်ကညီၤ သးကညီၤတၢ်နီၢ်နီၢ် လၢပှၤဂုၤပှၤဂၤ ဃုာ်ဒီးပနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲအဂီၢ်န့ၣ် ပလိၣ်ဘၣ်လၢ တၢဆူၣ်တၤမဲတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်ခွဲးဖျိးထုးထီၣ်အီၤယိာ်ယိာ်န့ၣ်လီၤ.

မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး ကမ့ၢ်က့ၢ်ဂီၤလၢ အဒုးသ့ၣ်နီၣ်ပှၤလၢ…

About Us

ယွၤအသးလၢ ပှၤခဲလၢာ်အဂီၢ်

ဒဲၢ်က့(လ) (Dan Gill) လၢအသးအိၣ် ခွံနံၣ်ဖိ, ဒီးအတံၤသကိးအဂ့ၤကတၢၢ် အၤခၠံၣ် (Archie) ဟဲတုၤဆူ အတံၤသကိးလၢ အဝဲသ့ၣ်မၤလိသကိးတၢ်တတီၤဃီတဂၤ အနံၤအိၣ်ဖျဲၣ်ဆၢက့ၤအမူးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ပိာ်ခွါဖိသၣ်လၢ အဒိးန့ၢ်ဘၣ် အိၣ်ဖျဲၣ်ဆၢက့ၤတၢ်တဂၤအမိၢ်န့ၣ်, ထံၣ်ဝဲ အၤခၠံၣ် အကတီၢ်န့ၣ်ဒီး, အမိၢ်တပျဲနုာ် အၤခၠံၣ် ဘၣ်. စံးဝဲသပှၢ်ပှၢ်လၢ “လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤတလၢဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. ဒဲၢ် စံးဘၣ်အီၤလၢ ကဆ့ၣ်နီၤဝဲဒၣ် လၢတၢ်အဒါလိၤ ဒ်သိးအတံၤသကိး ပှၤသူဖံးဖိတဂၤအံၤ အလီၢ်ကအိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် မိၢ်တဂၤအံၤ စံးဝဲ “တသ့ဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. ပှၤတတူၢ်လိာ်အတံၤသကိးအဂ့ၢ်အံၤ မၤဘၣ်ဒိဆါအသးဒိၣ်မးအဃိ လၢတၢ်သးဟးဂီၤ ဒီးတၢ်သးအုးအပူၤ, ဒဲၢ်ဖိ ပာ်တ့ၢ် အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ဟ့ၣ်ဖိတဖၣ်လၢ မိၢ်တဂၤအံၤ, ဒီးဟဲက့ၤဆူအဟံၣ် ဃုာ်ဒီး အၤခၠံၣ်ဖိန့ၣ်လီၤ.

နံၣ်လၢအဆံတဖၣ် ပူၤကွံာ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, ဒဲၢ် ကဲထီၣ်ဝဲ ကၠိသရၣ်တဂၤ, ဒီးလၢသိၣ်လိတၢ်အတီၤဒၢးပူၤန့ၣ်ပာ်ဃာ်ဝဲ လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤလီၤဟိတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲကၠိဖိတဖၣ် သံကွၢ်အီၤန့ၣ်ဒီး, အဝဲဒုးသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်လၢ လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအံၤ…

About Us

တၢ်နာ်သန့ၤသးလၢယွၤ

ယလိၣ်ဘၣ် ကသံၣ်ခံကလုာ် လၢအဆိအချ့န့ၣ်လီၤ. ယမိၢ်အဂီၢ် ဖံးဘ့ၣ်လိၤ တၢ်ဂီၤထီၣ်တၢ်ဆါ (allergies) ဒီးယဖိဒိၣ်မုၢ်အဂီၢ် ခူၣ်သးတၢ်ဆါ(eczema)န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်န့ၣ် ယံာ်ထီၣ်နးဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဆၣ်, လၢကသံၣ်ကျးန့ၣ် ပဃုပှ့ၤ ကသံၣ်တန့ၢ်လၢၤဘၣ်ဒီး, တၢ်မုၢ်လၢ်တအိၣ်, လၢတၢ်ဘၣ်ယိၣ်အပူၤ ယဃ့ထုကဖၣ် တဘျီဝံၤတဘျီ “ပၢ်ယွၤဧၢ, မၤစၢၤဘၣ် အဝဲသ့ၣ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

မုၢ်နံၤအါသီလဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤ, အဝဲသ့ၣ် အတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ် ကိညၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖျါလၢကစၢ်ယွၤစံးဝဲ “ဒ်သိးယကယါဘျါတၢ်အဂီၢ် အကတီၢ်တဖၣ်အိၣ်လၢ ယစူးကါကသံၣ်ကသီ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ကသံၣ်ကသီ တမ့ၢ်တၢ်အကတၢၢ်အစဲဘၣ်, မ့ၢ်ဒၣ်ယ၊လီၤ. တဘၣ်သန့ၤနသးလၢ ကသံၣ်ကသီတဂ့ၤ, မ့မ့ၢ် သန့ၤနသးလၢယၤတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

လၢထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၀ အပူၤန့ၣ် ခီဖျိတၢ်နာ်သန့ၤသးလၢကစၢ်ယွၤအဃိ စီၤပၤဒၤဝံးဒိးန့ၢ် တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤအီၤန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၇ ပာ်ဖျါဝဲ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် အိၣ်ဒီးသုးမုၢ်လၢအဂံၢ်ဆူၣ် အဘါဆူၣ်ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်အဒိၣ်ကတၢၢ်အံၤ အိၣ်ဟဲလၢ “ယွၤပကစၢ်အမံၤ” လီၤန့ၣ် ပှၤဂီၢ်မုၢ် သ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်နာ်သန့ၤအသးလၢ…

About Us

ထဲ တၢ်စံးကတိၤကသွံဒံဖိတထံၣ်

တၢ်စံးကတိၤတၢ်ကသွံဒံဖိ တၢ်အဒူၣ် (whispering wall) လၢကီၢ်အမဲကရၤ, ဝ့ၢ် နယူယီး ဂရဲ စံၣ်ထရၢၢ် (Grand Central) လ့ၣ်မ့ၢ်အူသန့အံၤ မ့ၢ်တၢ်ကလုၢ် အိၣ်အ့းစံး (oasis)ဖိတခါ ဖဲလၢတၢ်လီၢ်ကဝီၤ လၢအသီၣ်သတြူး, ဒီးတၢ်ကလုၢ်သီၣ်သဘံၣ်ဘုၣ် အိၣ်တၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်လီၤဆီအံၤ ပျဲပှၤကမျၢၢ်တဖၣ်လၢ ကစံးကတိၤလိာ်သး တၢ်ကစီၣ်ဘှ့ၣ်ဘှ့ၣ်ဘှီၣ်ဘှီၣ် လၢတၢ်အိၣ်စီၤစုၤလိာ်သး သၢဆံခီၣ်ယီၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤတဂၤဂၤ ဆၢထၢၣ် ဒီးစံးကတိၤလီၤတၢ်ကသွံဒံဖိဆူ လၢၢ်ကိၤလိၣ်ဝါဃးအကျဲ တၢ်အဒူၣ်န့ၣ်ဒီး တၢ်ကလုၢ်န့ၣ် လဲၤတုၤဆူ ပှၤအိၣ်ခိးကနၣ်တၢ် လၢတၢ်ဒူၣ်အဂၤတကပၤန့ၣ်လီၤ.

ယိၤဘး ၁:၁၃-၁၉, ၂:၇ ပာ်ဖျါဝဲ စီၤယိၤဘးနၢ်ဟူ တၢ်ကစီၣ်ကသွံဒံဖိတမံၤ ဖဲအသးသမူအိၣ်ပှဲၤဒီး တၢ်သီၣ်တၢ်သဲဒီး တၢ်သူၣ်အုးသးအုး ဖဲလၢအလီၤမၢ်ကွံာ်တၢ်ခဲလၢာ်ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ. အတံၤသကိးတဖၣ် စံးကတိၤအတၢ်ထံၣ်တဖၣ် ဆူၣ်ဆူၣ်ကိၤကိၤ, စီၤယိၤဘးအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ အတၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် လီၤတလ့ၣ်, လီၤပှီၢ်ကွံာ်ဆူ တၢ်အကတၢၢ်တအိၣ်, ဒီးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် ဟဲနုာ်လီၤဆူ အတၢ်အိၣ်သးအပူၤ လၢကျဲကိးကပၤဒဲးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤအသးဒ်သိးအံၤအပူၤ, န့ဆၢၣ်တၢ်ဘၣ်တ့လၢအလီၤဘီလီၤမုၢ်န့ၣ် စံးကတိၤပာ်ဖျါ ကစၢ်ယွၤအစိအကမီၤအဂ့ၢ်…

About Us

တၢ်အဲၣ်သူၣ်ကညီၤ သးကညီၤ အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်

ဖဲလၢနံၣ်ကယၤ ၁၄နံၣ်န့ၣ် ခဲသရ့(Catherine) လၢ စံၣ်ယဲနၣ်(Sienna) ကွဲးထါဖိတယုၢ်အပူၤ ဒီးစံးဝဲ “တၢ်ဆှုၣ်တဘိ ဆဲးဖျိနုာ်လီၤ ယခီၣ်ညါသးအဃိ, ဘၣ်ဟီၣ်ခူသူၣ်လၢ မုၢ်နၤကတီၢ်” န့ၣ်လီၤ. စံးကဒီးဝဲ “လၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ ပှၤအိၣ်ထဲတနီၤ လၢအသ့ထုးထီၣ်တၢ်ဆှုၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သ့ထုးထီၣ်တၢ်ဆှုၣ်အံၤ အဝဲသ့ၣ်မၤလိန့ၢ်ဝဲလၢ (ကစၢ်ယွၤ)အအိၣ်” န့ၣ်လီၤ. ခဲးသရ့ ဘၣ်လုၢ်ထီၣ်အသးသမူဒီစိၤ ဒ်သိးကဒိးန့ၢ် “တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်” ဒ်သိးအံၤဒီး, မ့ၢ်လၢအဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် လၢအသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်, ဒီးအဲၣ်သးကညီၤ ပှၤတူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ် တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်တဖၣ်အဂီၢ်အဃိ တုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤဒၣ်လဲာ် ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်နီၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ.

တၤဆှုၣ်တၤမဲ ဆဲးဖျိနုာ်လီၤယိာ်ယိာ်လၢ ဘၣ်တူၢ်ခီၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်က့ၢ်ဂီၤအံၤ ဒုးနၢ်ပၢၢ်ယၤလၢ တၢ်ကခွဲးထုးထီၣ်အီၤအဂီၢ် လိၣ်ဘၣ်တၢ်အဲၣ်သးကညီၤတၢ်, ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဂ့ၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သ့ၣ်ညါအံၤ အိၣ်စဲဘူးလၢယသးပူၤန့ၣ်လီၤ. က့ၢ်ဂီၤ ဒ်သိးအံၤ မ့ၢ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ပှၤ လၢပဝဲပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ် တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်, ဒီးဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးထဲလဲၣ်, ဒ်သိးတၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်အဲၣ်သူၣ်ကညီၤ သးကညီၤတၢ်နီၢ်နီၢ် လၢပှၤဂုၤပှၤဂၤ ဃုာ်ဒီးပနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲအဂီၢ်န့ၣ် ပလိၣ်ဘၣ်လၢ တၢဆူၣ်တၤမဲတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်ခွဲးဖျိးထုးထီၣ်အီၤယိာ်ယိာ်န့ၣ်လီၤ.

မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး ကမ့ၢ်က့ၢ်ဂီၤလၢ အဒုးသ့ၣ်နီၣ်ပှၤလၢ…

About Us

မၤတၢ်လၢယွၤအဂီၢ်

ဖဲကီၢ်အဲကလံး အနီၢ်ပၤမုၣ် အဲလံးစဘဲး(England’s Queen Elizabeth) လဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ် လၢလါစဲးပထ့ဘၢၣ်, ၂၀၂၂ နံၣ် ပှၤသုးဖိ လၢအကထိတဖၣ်အကထိ ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤမူဒါလၢ အကလဲၤမၤလၤကပီၤ တၢ်ပာ်လီၤ နီၢ်ပၤမုၣ်အဒဲဟီၣ်ခိၣ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် အနီၢ်တဂၤစုာ်စုာ်အလီၢ်အလၤတဖၣ် တမ့ၢ်တၢ်ကပာ်သူၣ်ပာ်သး လၢပှၤသုးဖိဂီၢ်မုၢ်ဂီၢ်ပၤအကျါဘၣ်ဆၣ်, ပှၤသုးဖိအါဂၤ ပာ်ကဖၢလၢအသး လၢတၢ်မၤအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. သုးဖိတဂၤစံးဝဲ “တၢ်မၤအံၤမ့ၢ်ခွဲးယာ်ဂ့ၤတမံၤလၢ တၢ်ကမၤလၢပှဲၤ ပမူဒါလၢခံကတၢၢ် လၢနီၢ်ပၤမုၣ်အံၤအဂီၢ်” န့ၣ်လီၤ. (သုဖိအံၤ)လၢအဂီၢ် တၢ်မၤလၢအမၤဝဲန့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်ဘၣ်, တၢ်အကါဒိၣ်ကတၢၢ်လၢအဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်မၤဝဲမတၤတဂၤ အတၢ်မၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤလ့ၤဝံဖိတဖၣ် အိၣ်ဒီးမူဒါလၢ တၢ်ကွၢ်ထွဲ ဒဲစီဆှံအပီးအလီတဖၣ် လၢအအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်တိာ်တမံၤဃီန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအလီၤဂာ်ဒီး ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်တဖၣ်န့ၣ် ၄ မိၤ ၃:၂၅-၂၆, ၂၈,၃၁,၃၆-၃၇, ပာ်ဖျါလၢ စီၤက့ရရှိၣ်, စီၤကဃးဒီး စီၤမရၤရံအဒူၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်မူဒါလၢ, တၢ်မၤကဆှဲကဆှီ ဒဲစီဆှံ အတၢ်ကျၢၢ်ဘၢ, ယၣ်နီၣ်ကျၢၢ်, မ့ၣ်အူဒၢ, နီၣ်တိ ဒီးအဆူၣ်, တၢ်ဂၢၤဝးတရံး…

About Us

ယမ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ်

ဒ်ယမ့ၢ်ကရူၢ်ဖိတဂၤ လၢလီၢ်ကဝီၤပူၤ တၢ်မၤတၢ်သးခုကစီၣ် တၢ်ကဲခိၣ်ကဲနၢ်အကရူၢ်န့ၣ်, မူဒါလၢ ယကဘၣ်မၤမ့ၢ်ဝဲ တၢ်ကွဲမုာ်ခိၣ်နၢ်အဂုၤအဂၤ ဒ်သိးကပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သး လၢကရူၢ်ပာ်ဖှိၣ်စံးကတိၤလိာ်သးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကွဲမုာ်အပူၤ ယပာ်ဖျါ ပလိၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်ကဟဲထီၣ်အိၣ်ဖှိၣ် ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်, ဒီးရဲၣ်လီၤကျိၤကျဲတဖၣ်လၢ, ခိၣ်နၢ်တဖၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢ ကဘၣ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သး ဒီးကရူၢ်ဆၣ်ဖိတဖၣ် ခီဖျိလၢ တၢ်ထံၣ်အိၣ်ဖှိၣ်လိာ်သးမ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်ကိးစိလိာ်သး လၢကွဲၢ်ဒီနၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးကကဲထီၣ်ခိၣ်နၢ်တဂၤအဂီၢ် အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်တူၢ်ဆါခီၣ်ဆါအသးထဲလဲၣ်န့ၣ် ယသ့ၣ်ညါအဃိ, တလီၢ်လီၢ်န့ၣ် ယကမၢဆူၣ်မၤဆူၣ် ပှၤဂုၤပှၤဂၤလၢတၢ်တမံၤမံၤအဂီၢ်, ကဲထီၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီဘျီ ဖဲအဝဲသ့ၣ်စံးဆၢ “မ့ၢ်လၢယမၤဘၣ်ယွၤအတၢ်မၤအဃိ ယဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤ,” ဒ်သိးအံၤန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်တအဲၣ်ဒိးမၤဝဲဒၣ်န့ၣ် ဟ့ၣ်ထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအကလုာ်ကလုာ်သ့ဝဲဘၣ်ဆၣ်, လၢတၢ်အံၤအလီၢ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်စံးဘျုး ကစၢ်ယွၤ, လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ကယဲၢ်တၢ်လၢယွၤမၤဂ့ၤတၢ်တဖၣ် ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ကဟ့ၣ်ဆၢကဒါက့ၤတၢ် လၢတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်တုၤဃီၤဝဲလၢ ကဘၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်အဂံၢ်ထံးတဖၣ် ဒ်သိးကတ့ထီၣ်တၢ်လုၢ်ဟံၣ် လၢကစၢ်ယွၤအဂီၢ်, စီၤဒၤဝံးစ့ၢ်ကီး စံးဆၢမၤဆၢက့ၤ တၢ်လၢအလီၤပလိာ်သး ဒ်သိးအံၤတမံၤန့ၣ် ပကထံၣ်ဘၣ်ဖဲ ၁ ကွဲး…

About Us

ထံၣ်န့ၢ်တၢ်ခီဖျိတၢ်နာ်

ဖဲလၢယဟးမုၢ်ဂီၤကတီၢ်, မုၢ်တၢ်ကပီၤဆဲးကပြုၢ်လီၤလၢ မံၣ်ရှံၣ်ကၣ် (Michigan) နိၣ်ဖးဒိၣ် အထံဖံးခိၣ်, မ့ၢ်တၢ်လၢအဖျါဃံဖျါလၤ, ထုးသူၣ်ထုးသးန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢယအဲၣ်ဒိးဒိတၢ်ဂီၤဖိတဘ့ၣ်အဃိ ဖဲယကတဲာ် ကတီၤ ယခဲမရၣ် အကတီၢ် ယတဲယတံၤသကိးလၢ ကအိၣ်ခိးဘၣ်ယၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ မုၢ်တၢ်ကပီၤ ဆဲးကပြုၢ်အဃိ, တချုးယဒိဘၣ် တၢ်ဂီၤအံၤဝံၤန့ၣ် လၢယကွဲၢ်ဒီနၢ် အမဲာ်သၣ်ပူၤ ယတထံၣ်တၢ်ဂီၤက့ၢ်ဂီၤ ဘၣ်ဆၣ်, ဒ်ယဒိယဲတၢ်ဂီၤတဖၣ်လၢအပူၤကွံာ်အသိး, ယသ့ၣ်ညါလၢ တၢ်တဘျီအံၤ ကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ဂီၤအဂ့ၤကတၢၢ်တဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ယတဲဘၣ် ယတံၤသကိးလၢ “အခဲအံၤ တၢ်ဂီၤတဖျါဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဂီၤဒ်သိးအံၤတဖၣ် ထီဘိ တၢ်ဂီၤဟဲထီၣ်ဂ့ၤဝဲသပှၢ်တၢၢ်န့ၣ်လီၤ.”

တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အတၢ်လဲၤ လၢပတၢ်အိၣ်မူအံၤ, တလီၢ်လီၢ်န့ၣ် လီၤဂာ်ဒ်သိးပဒိတၢ်ဂီၤဖိအံၤန့ၣ်လီၤ. ထီဘိန့ၣ် တၢ်ဟဲဖျါလၢ ကွဲၢ်ဒီနၢ်/ ခဲမရၣ် အမဲာ်သၣ်လိၤတဖၣ်, နတထံၣ်တၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်ဆၣ်, တၢ်အခီပညီတမ့ၢ်လၢ တၢ်ဂီၤအဂ့ၤတအိၣ်လၢအပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. နတထံၣ် ကစၢ်ယွၤမၤတၢ်တဖၣ် ဘၣ်ဆၣ်, ထီဘိနနာ်န့ၢ်အီၤသ့လၢ ယွၤအိၣ်ဝဲဖဲန့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဧ့ၤဘြံၤ ၁၁:၁ အပူၤ ဒ်ပှၤကွဲးလံာ်ဧ့ၤဘြံၤ ပာ်ဖျါဝဲအသိး “ဒီးတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် မ့ၢ်တၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်…

About Us

ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး တၢ်စံးဘျုးစံးထီၣ်ပတြၢၤကိးမံၤ

ပှၤအါဒံအါဂၤ စံၣ်ညီၣ်တဲာ်ဝဲလၢ ဖၣ်ရဲတ့ၣ် (Ferrante) ဒီး တ့ၣ်ကၣ် (Teicher) မ့ၢ်ပှၤဒ့တနၢ် အသ့ကတၢၢ်ဃံာ်ခံတဖု လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်ကိးကတီၢ်ဒဲးန့ၣ်လီၤ. ပှၤခံဂၤ ပာ်ဖှိၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်သံကျံအံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤတံၢ်လီၤဆဲးအဃိ, အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအံၤ ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ် ဒ်စုလွံၢ်ခီ လၢသးတဖျၢၣ်ဃီအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤတဂၤဂၤ ဒိကနၣ် အဝဲသ့ၣ် အတၢ်သံကျံန့ၣ်ဒီး, တၢ်သံကျံလၢ ကဟ့ၣ်ထီၣ်ဝဲတဖၣ် ကဖိးမံလိာ်သးအဂီၢ် အဝဲသ့ၣ် ဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးတၢ်အါမးလီၤန့ၣ် ပှၤသ့ၣ်ညါသ့ ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်, အါန့ၢ်အန့ၣ်, အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ် ပှၤလၢအအဲၣ်ဘၣ်တၢ်လၢအမၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နီၢ်နီၢ်န့ၣ်, ဖဲ ၁၉၈၉ နံၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဘှံးလၢတၢ်မၤအံၤဘၣ်ဆၣ်, ဖၢၣ်ရဲတ့ၣ် ဒီး တ့ၣ်ကၣ်န့ၣ် ဘၣ်တဘျီဘျီ အလီၢ်မ့ၢ်အိၣ် ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်သံကျံတနၢ် လၢလီၢ်ကဝီၤ ပှၤဆါတနၢ်ကျးတဖၣ်အပူၤ လၢတၢ်ဒ့တၢ်အူအမူး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤမ့ၢ် ပှၤကဆှီဒီဖိလၢ အအဲၣ်ဘၣ်တၢ်ဒ့သံကျံတနၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

စီၤပၤ စီၤဒၤဝံး မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး ပှၤလၢအအဲၣ်တၢ်ဒ့တၢ်အူ/တၢ်သံကျံ ဘၣ်ဆၣ်, အဝဲပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးဒီး ကစၢ်ယွၤ ဒ်သိးကဟ့ၣ်ထီၣ် အတၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်…

About Us

တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ် အတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတမံၤ

ဖဲ ၂၀၁၆ နံၣ်, ဖံဖံ ဝၣ်ဒၣ် ဒဲ(န)(ရှ) (Wanda Dench) ဖဲတယံာ်ဘၣ်ဒံးန့ၣ် မ့ၢ်လၢတသ့ၣ်ညါဝဲလၢ အလံၤခွါဆီတလဲ ကွဲၤဒီနၢ်အနီၣ်ဂံၢ်အဃိ ကွဲးဆှၢလီၤဘၣ်လံာ်ပရၢဖိဆူအလံၤခွါလၢ ကဟဲအီၣ်သကိး တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်ဟါတၢ်အီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, တၢ်ကွဲမုာ်ဖိအံၤ လဲၤတုၤဆူ ပှၤအဂၤတဂၤ လၢအမ့ၢ် ကၠၣ်မဲ(လ) (Jamal) အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ကၠၣ်မဲ(လ) အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တအိၣ်ဝဲနီတမံၤအဃိ, ဖဲအဝဲဒုးသ့ၣ်ညါအသးဝံၤ ကွဲးဆၢသံကွၢ်ဖံဖံ ဝၣ်ဒၣ် လၢအကဟဲ တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်ဟါတၢ်အီၣ် ကသ့ဧါန့ၣ်ဒီး, ဖံဖံဝၣ်ဒၣ် စံးဆၢက့ၤလၢ “နဟဲသ့ဝဲသပှၢ်တၢၢ်” န့ၣ်လီၤ. ကၠၣ်မဲလ် လဲၤပာ်ဖှိၣ်အသး ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိ တဒူၣ်အံၤဝံၤ, စးထီၣ်ဖဲန့ၣ် ကၠၣ်မဲလ်အဂီၢ် ကဲထီၣ်လုၢ်လၢ်တမံၤလၢ တနံၣ်တဘျီလဲၤပာ်ဖှိၣ်အီၣ်သကိး ဟါတၢ်အီၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကွဲကမၣ်ဖိတမံၤအံၤ ကဲထီၣ် တနံၣ်တဘျီအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.

ဖံဖံဝၣ်ဒၣ် အတၢ်အဲၣ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤတၢ်, ကွဲမုာ်ဝဲ ပှၤကဟဲအီၣ်သကိးဟါတၢ်အီၣ်ဆူပှၤ လၢအတသ့ၣ်ညါတဂၤအံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤ လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတၢ်အဂ့ၢ် လၢလံာ်လူၤကၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. လူၤကၣ် ၁၄:၁ အပူၤပာ်ဖျါဝဲ တၢ်မၤဟါတၢ်အီၣ်တဘျီဖဲလၢ…

About Us

ဆၣ်လၢအကပီၤတဖၣ်

အဆိကတၢၢ် တၢ်လၢယပာ်သူၣ်ပာ်သးဘၣ် ဝ့ၢ်ဖးဒိၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်တၤကျိၤတၤစ့အလီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အဂၤလၢယထံၣ်မ့ၢ် ကျးလၢအဆါညါဖီတဖၣ်, ကျးလၢပှၤဆါပိးလီၤလၢ ဝံဝာ်ဒီတဒၢတၢ်ကလုာ်ကလိၤ တဖၣ်, ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ အဘ့ၣ်ဘၣ်ဖးဒိၣ် လၢပီၢ်ရီတဖၣ်ကဃုကျိၣ်စ့ ခီဖျိလၢ ပှၤအတၢ်ဟဲဝံအၢ တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအပူၤကွံာ်န့ၣ် ယလဲၤတုၤဝ့ၢ်ဖးဒိၣ်တဖၣ် လၢအပှဲၤဒီးပှၤမၤတၢ်ဒဲးဘးတဖၣ် န့ၣ်ဒီး, ဝ့ၢ်တဖျၢၣ်အံၤ အပတီၢ်ဖျါလၢ တၢ်လီၤသးဟးဂီၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်, လၢခံတဂီၤ ဖဲယကတိၤတၢ်ဒီးပှၤနီၣ်သိလ့ၣ်ထဲးကစံၣ်တဂၤန့ၣ်ဒီး, ယသးပူၤတၢ်မၤအသး ဖျါဒ်သိးသးအတၢ်ထံၣ်ဟဲကပီၤထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဘၣ်ယၤ “ကိးမုၢ်နံၤဒဲး ယဃ့ထုကဖၣ်ကစၢ်ယွၤ ကဆှၢလီၤန့ၢ်ယၤ ပှၤလၢကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိး လၢယကမၤစၢၤအီၤတဖၣ်, ပှၤလၢအသးစဲထီဒီးတၢ်တၤကျိၣ် တၤစ့, ပှၤဃုကျိၣ်စ့ခီဖျိဆါလီၤအီၣ်နီၣ်ခိတဖၣ်, ဒီးပှၤအိၣ်ဟဲလၢဟံၣ်ဒူၣ်ဃီထၢအလီၤမုၢ်လီၤဖးတဖၣ်, မ့ၢ်တဲဘၣ်ယၤအတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢမဲာ်ထံမဲာ်နိန့ၣ်ဒီး ယအိၣ်ပတုာ်သိလ့ၣ်, ယဒိကနၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်, ဒီးယဃ့ထုကဖၣ်တၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအံၤမ့ၢ် ယတၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ.”

ဖံလံးပံၤ ၂:၅-၈ အပူၤ ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူးပာ်ဖျါထီၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အတၢ်ဟဲလီၤဆူပဟီၣ်ခိၣ်ချၢ လၢအလီၤတဲာ်ကွံာ်လၢတၢ်ဒဲးဘးန့ၣ်ဒီး, ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်တဖၣ် တၢ်လၢကဘၣ်မၤဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၃ န့ၣ်စံးဝဲ မၤတၢ်လၢအဘၣ်ယွၤအသး, ဒီးအဆၢဖိ ၁၆…

တၢ်မၤအသး

ယွၤအသးလၢ ပှၤခဲလၢာ်အဂီၢ်

ဒဲၢ်က့(လ) (Dan Gill) လၢအသးအိၣ် ခွံနံၣ်ဖိ, ဒီးအတံၤသကိးအဂ့ၤကတၢၢ် အၤခၠံၣ် (Archie) ဟဲတုၤဆူ အတံၤသကိးလၢ အဝဲသ့ၣ်မၤလိသကိးတၢ်တတီၤဃီတဂၤ အနံၤအိၣ်ဖျဲၣ်ဆၢက့ၤအမူးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ပိာ်ခွါဖိသၣ်လၢ အဒိးန့ၢ်ဘၣ် အိၣ်ဖျဲၣ်ဆၢက့ၤတၢ်တဂၤအမိၢ်န့ၣ်, ထံၣ်ဝဲ အၤခၠံၣ် အကတီၢ်န့ၣ်ဒီး, အမိၢ်တပျဲနုာ် အၤခၠံၣ် ဘၣ်. စံးဝဲသပှၢ်ပှၢ်လၢ “လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤတလၢဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. ဒဲၢ် စံးဘၣ်အီၤလၢ ကဆ့ၣ်နီၤဝဲဒၣ် လၢတၢ်အဒါလိၤ ဒ်သိးအတံၤသကိး ပှၤသူဖံးဖိတဂၤအံၤ အလီၢ်ကအိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် မိၢ်တဂၤအံၤ စံးဝဲ “တသ့ဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. ပှၤတတူၢ်လိာ်အတံၤသကိးအဂ့ၢ်အံၤ မၤဘၣ်ဒိဆါအသးဒိၣ်မးအဃိ လၢတၢ်သးဟးဂီၤ ဒီးတၢ်သးအုးအပူၤ, ဒဲၢ်ဖိ ပာ်တ့ၢ် အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ဟ့ၣ်ဖိတဖၣ်လၢ မိၢ်တဂၤအံၤ, ဒီးဟဲက့ၤဆူအဟံၣ် ဃုာ်ဒီး အၤခၠံၣ်ဖိန့ၣ်လီၤ.

နံၣ်လၢအဆံတဖၣ် ပူၤကွံာ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, ဒဲၢ် ကဲထီၣ်ဝဲ ကၠိသရၣ်တဂၤ, ဒီးလၢသိၣ်လိတၢ်အတီၤဒၢးပူၤန့ၣ်ပာ်ဃာ်ဝဲ လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤလီၤဟိတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲကၠိဖိတဖၣ် သံကွၢ်အီၤန့ၣ်ဒီး, အဝဲဒုးသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်လၢ လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအံၤ…

တၢ်မၤအသး

တၢ်နာ်သန့ၤသးလၢယွၤ

ယလိၣ်ဘၣ် ကသံၣ်ခံကလုာ် လၢအဆိအချ့န့ၣ်လီၤ. ယမိၢ်အဂီၢ် ဖံးဘ့ၣ်လိၤ တၢ်ဂီၤထီၣ်တၢ်ဆါ (allergies) ဒီးယဖိဒိၣ်မုၢ်အဂီၢ် ခူၣ်သးတၢ်ဆါ(eczema)န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်န့ၣ် ယံာ်ထီၣ်နးဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဆၣ်, လၢကသံၣ်ကျးန့ၣ် ပဃုပှ့ၤ ကသံၣ်တန့ၢ်လၢၤဘၣ်ဒီး, တၢ်မုၢ်လၢ်တအိၣ်, လၢတၢ်ဘၣ်ယိၣ်အပူၤ ယဃ့ထုကဖၣ် တဘျီဝံၤတဘျီ “ပၢ်ယွၤဧၢ, မၤစၢၤဘၣ် အဝဲသ့ၣ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

မုၢ်နံၤအါသီလဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤ, အဝဲသ့ၣ် အတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ် ကိညၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖျါလၢကစၢ်ယွၤစံးဝဲ “ဒ်သိးယကယါဘျါတၢ်အဂီၢ် အကတီၢ်တဖၣ်အိၣ်လၢ ယစူးကါကသံၣ်ကသီ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ကသံၣ်ကသီ တမ့ၢ်တၢ်အကတၢၢ်အစဲဘၣ်, မ့ၢ်ဒၣ်ယ၊လီၤ. တဘၣ်သန့ၤနသးလၢ ကသံၣ်ကသီတဂ့ၤ, မ့မ့ၢ် သန့ၤနသးလၢယၤတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

လၢထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၀ အပူၤန့ၣ် ခီဖျိတၢ်နာ်သန့ၤသးလၢကစၢ်ယွၤအဃိ စီၤပၤဒၤဝံးဒိးန့ၢ် တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤအီၤန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၇ ပာ်ဖျါဝဲ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် အိၣ်ဒီးသုးမုၢ်လၢအဂံၢ်ဆူၣ် အဘါဆူၣ်ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်အဒိၣ်ကတၢၢ်အံၤ အိၣ်ဟဲလၢ “ယွၤပကစၢ်အမံၤ” လီၤန့ၣ် ပှၤဂီၢ်မုၢ် သ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်နာ်သန့ၤအသးလၢ…

တၢ်မၤအသး

ထဲ တၢ်စံးကတိၤကသွံဒံဖိတထံၣ်

တၢ်စံးကတိၤတၢ်ကသွံဒံဖိ တၢ်အဒူၣ် (whispering wall) လၢကီၢ်အမဲကရၤ, ဝ့ၢ် နယူယီး ဂရဲ စံၣ်ထရၢၢ် (Grand Central) လ့ၣ်မ့ၢ်အူသန့အံၤ မ့ၢ်တၢ်ကလုၢ် အိၣ်အ့းစံး (oasis)ဖိတခါ ဖဲလၢတၢ်လီၢ်ကဝီၤ လၢအသီၣ်သတြူး, ဒီးတၢ်ကလုၢ်သီၣ်သဘံၣ်ဘုၣ် အိၣ်တၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်လီၤဆီအံၤ ပျဲပှၤကမျၢၢ်တဖၣ်လၢ ကစံးကတိၤလိာ်သး တၢ်ကစီၣ်ဘှ့ၣ်ဘှ့ၣ်ဘှီၣ်ဘှီၣ် လၢတၢ်အိၣ်စီၤစုၤလိာ်သး သၢဆံခီၣ်ယီၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤတဂၤဂၤ ဆၢထၢၣ် ဒီးစံးကတိၤလီၤတၢ်ကသွံဒံဖိဆူ လၢၢ်ကိၤလိၣ်ဝါဃးအကျဲ တၢ်အဒူၣ်န့ၣ်ဒီး တၢ်ကလုၢ်န့ၣ် လဲၤတုၤဆူ ပှၤအိၣ်ခိးကနၣ်တၢ် လၢတၢ်ဒူၣ်အဂၤတကပၤန့ၣ်လီၤ.

ယိၤဘး ၁:၁၃-၁၉, ၂:၇ ပာ်ဖျါဝဲ စီၤယိၤဘးနၢ်ဟူ တၢ်ကစီၣ်ကသွံဒံဖိတမံၤ ဖဲအသးသမူအိၣ်ပှဲၤဒီး တၢ်သီၣ်တၢ်သဲဒီး တၢ်သူၣ်အုးသးအုး ဖဲလၢအလီၤမၢ်ကွံာ်တၢ်ခဲလၢာ်ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ. အတံၤသကိးတဖၣ် စံးကတိၤအတၢ်ထံၣ်တဖၣ် ဆူၣ်ဆူၣ်ကိၤကိၤ, စီၤယိၤဘးအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ အတၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် လီၤတလ့ၣ်, လီၤပှီၢ်ကွံာ်ဆူ တၢ်အကတၢၢ်တအိၣ်, ဒီးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် ဟဲနုာ်လီၤဆူ အတၢ်အိၣ်သးအပူၤ လၢကျဲကိးကပၤဒဲးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤအသးဒ်သိးအံၤအပူၤ, န့ဆၢၣ်တၢ်ဘၣ်တ့လၢအလီၤဘီလီၤမုၢ်န့ၣ် စံးကတိၤပာ်ဖျါ ကစၢ်ယွၤအစိအကမီၤအဂ့ၢ်…

တၢ်မၤအသး

တၢ်အဲၣ်သူၣ်ကညီၤ သးကညီၤ အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်

ဖဲလၢနံၣ်ကယၤ ၁၄နံၣ်န့ၣ် ခဲသရ့(Catherine) လၢ စံၣ်ယဲနၣ်(Sienna) ကွဲးထါဖိတယုၢ်အပူၤ ဒီးစံးဝဲ “တၢ်ဆှုၣ်တဘိ ဆဲးဖျိနုာ်လီၤ ယခီၣ်ညါသးအဃိ, ဘၣ်ဟီၣ်ခူသူၣ်လၢ မုၢ်နၤကတီၢ်” န့ၣ်လီၤ. စံးကဒီးဝဲ “လၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ ပှၤအိၣ်ထဲတနီၤ လၢအသ့ထုးထီၣ်တၢ်ဆှုၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သ့ထုးထီၣ်တၢ်ဆှုၣ်အံၤ အဝဲသ့ၣ်မၤလိန့ၢ်ဝဲလၢ (ကစၢ်ယွၤ)အအိၣ်” န့ၣ်လီၤ. ခဲးသရ့ ဘၣ်လုၢ်ထီၣ်အသးသမူဒီစိၤ ဒ်သိးကဒိးန့ၢ် “တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်” ဒ်သိးအံၤဒီး, မ့ၢ်လၢအဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် လၢအသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်, ဒီးအဲၣ်သးကညီၤ ပှၤတူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ် တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်တဖၣ်အဂီၢ်အဃိ တုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤဒၣ်လဲာ် ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်နီၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ.

တၤဆှုၣ်တၤမဲ ဆဲးဖျိနုာ်လီၤယိာ်ယိာ်လၢ ဘၣ်တူၢ်ခီၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်က့ၢ်ဂီၤအံၤ ဒုးနၢ်ပၢၢ်ယၤလၢ တၢ်ကခွဲးထုးထီၣ်အီၤအဂီၢ် လိၣ်ဘၣ်တၢ်အဲၣ်သးကညီၤတၢ်, ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဂ့ၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သ့ၣ်ညါအံၤ အိၣ်စဲဘူးလၢယသးပူၤန့ၣ်လီၤ. က့ၢ်ဂီၤ ဒ်သိးအံၤ မ့ၢ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ပှၤ လၢပဝဲပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ် တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်, ဒီးဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးထဲလဲၣ်, ဒ်သိးတၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်အဲၣ်သူၣ်ကညီၤ သးကညီၤတၢ်နီၢ်နီၢ် လၢပှၤဂုၤပှၤဂၤ ဃုာ်ဒီးပနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲအဂီၢ်န့ၣ် ပလိၣ်ဘၣ်လၢ တၢဆူၣ်တၤမဲတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်ခွဲးဖျိးထုးထီၣ်အီၤယိာ်ယိာ်န့ၣ်လီၤ.

မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး ကမ့ၢ်က့ၢ်ဂီၤလၢ အဒုးသ့ၣ်နီၣ်ပှၤလၢ…

တၢ်မၤအသး

မၤတၢ်လၢယွၤအဂီၢ်

ဖဲကီၢ်အဲကလံး အနီၢ်ပၤမုၣ် အဲလံးစဘဲး(England’s Queen Elizabeth) လဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ် လၢလါစဲးပထ့ဘၢၣ်, ၂၀၂၂ နံၣ် ပှၤသုးဖိ လၢအကထိတဖၣ်အကထိ ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤမူဒါလၢ အကလဲၤမၤလၤကပီၤ တၢ်ပာ်လီၤ နီၢ်ပၤမုၣ်အဒဲဟီၣ်ခိၣ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် အနီၢ်တဂၤစုာ်စုာ်အလီၢ်အလၤတဖၣ် တမ့ၢ်တၢ်ကပာ်သူၣ်ပာ်သး လၢပှၤသုးဖိဂီၢ်မုၢ်ဂီၢ်ပၤအကျါဘၣ်ဆၣ်, ပှၤသုးဖိအါဂၤ ပာ်ကဖၢလၢအသး လၢတၢ်မၤအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. သုးဖိတဂၤစံးဝဲ “တၢ်မၤအံၤမ့ၢ်ခွဲးယာ်ဂ့ၤတမံၤလၢ တၢ်ကမၤလၢပှဲၤ ပမူဒါလၢခံကတၢၢ် လၢနီၢ်ပၤမုၣ်အံၤအဂီၢ်” န့ၣ်လီၤ. (သုဖိအံၤ)လၢအဂီၢ် တၢ်မၤလၢအမၤဝဲန့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်ဘၣ်, တၢ်အကါဒိၣ်ကတၢၢ်လၢအဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်မၤဝဲမတၤတဂၤ အတၢ်မၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤလ့ၤဝံဖိတဖၣ် အိၣ်ဒီးမူဒါလၢ တၢ်ကွၢ်ထွဲ ဒဲစီဆှံအပီးအလီတဖၣ် လၢအအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်တိာ်တမံၤဃီန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအလီၤဂာ်ဒီး ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်တဖၣ်န့ၣ် ၄ မိၤ ၃:၂၅-၂၆, ၂၈,၃၁,၃၆-၃၇, ပာ်ဖျါလၢ စီၤက့ရရှိၣ်, စီၤကဃးဒီး စီၤမရၤရံအဒူၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်မူဒါလၢ, တၢ်မၤကဆှဲကဆှီ ဒဲစီဆှံ အတၢ်ကျၢၢ်ဘၢ, ယၣ်နီၣ်ကျၢၢ်, မ့ၣ်အူဒၢ, နီၣ်တိ ဒီးအဆူၣ်, တၢ်ဂၢၤဝးတရံး…

တၢ်မၤအသး

ယမ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ်

ဒ်ယမ့ၢ်ကရူၢ်ဖိတဂၤ လၢလီၢ်ကဝီၤပူၤ တၢ်မၤတၢ်သးခုကစီၣ် တၢ်ကဲခိၣ်ကဲနၢ်အကရူၢ်န့ၣ်, မူဒါလၢ ယကဘၣ်မၤမ့ၢ်ဝဲ တၢ်ကွဲမုာ်ခိၣ်နၢ်အဂုၤအဂၤ ဒ်သိးကပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သး လၢကရူၢ်ပာ်ဖှိၣ်စံးကတိၤလိာ်သးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကွဲမုာ်အပူၤ ယပာ်ဖျါ ပလိၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်ကဟဲထီၣ်အိၣ်ဖှိၣ် ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်, ဒီးရဲၣ်လီၤကျိၤကျဲတဖၣ်လၢ, ခိၣ်နၢ်တဖၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢ ကဘၣ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သး ဒီးကရူၢ်ဆၣ်ဖိတဖၣ် ခီဖျိလၢ တၢ်ထံၣ်အိၣ်ဖှိၣ်လိာ်သးမ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်ကိးစိလိာ်သး လၢကွဲၢ်ဒီနၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးကကဲထီၣ်ခိၣ်နၢ်တဂၤအဂီၢ် အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်တူၢ်ဆါခီၣ်ဆါအသးထဲလဲၣ်န့ၣ် ယသ့ၣ်ညါအဃိ, တလီၢ်လီၢ်န့ၣ် ယကမၢဆူၣ်မၤဆူၣ် ပှၤဂုၤပှၤဂၤလၢတၢ်တမံၤမံၤအဂီၢ်, ကဲထီၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီဘျီ ဖဲအဝဲသ့ၣ်စံးဆၢ “မ့ၢ်လၢယမၤဘၣ်ယွၤအတၢ်မၤအဃိ ယဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤ,” ဒ်သိးအံၤန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်တအဲၣ်ဒိးမၤဝဲဒၣ်န့ၣ် ဟ့ၣ်ထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအကလုာ်ကလုာ်သ့ဝဲဘၣ်ဆၣ်, လၢတၢ်အံၤအလီၢ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်စံးဘျုး ကစၢ်ယွၤ, လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ကယဲၢ်တၢ်လၢယွၤမၤဂ့ၤတၢ်တဖၣ် ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ကဟ့ၣ်ဆၢကဒါက့ၤတၢ် လၢတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်တုၤဃီၤဝဲလၢ ကဘၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်အဂံၢ်ထံးတဖၣ် ဒ်သိးကတ့ထီၣ်တၢ်လုၢ်ဟံၣ် လၢကစၢ်ယွၤအဂီၢ်, စီၤဒၤဝံးစ့ၢ်ကီး စံးဆၢမၤဆၢက့ၤ တၢ်လၢအလီၤပလိာ်သး ဒ်သိးအံၤတမံၤန့ၣ် ပကထံၣ်ဘၣ်ဖဲ ၁ ကွဲး…

တၢ်မၤအသး

ထံၣ်န့ၢ်တၢ်ခီဖျိတၢ်နာ်

ဖဲလၢယဟးမုၢ်ဂီၤကတီၢ်, မုၢ်တၢ်ကပီၤဆဲးကပြုၢ်လီၤလၢ မံၣ်ရှံၣ်ကၣ် (Michigan) နိၣ်ဖးဒိၣ် အထံဖံးခိၣ်, မ့ၢ်တၢ်လၢအဖျါဃံဖျါလၤ, ထုးသူၣ်ထုးသးန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢယအဲၣ်ဒိးဒိတၢ်ဂီၤဖိတဘ့ၣ်အဃိ ဖဲယကတဲာ် ကတီၤ ယခဲမရၣ် အကတီၢ် ယတဲယတံၤသကိးလၢ ကအိၣ်ခိးဘၣ်ယၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ မုၢ်တၢ်ကပီၤ ဆဲးကပြုၢ်အဃိ, တချုးယဒိဘၣ် တၢ်ဂီၤအံၤဝံၤန့ၣ် လၢယကွဲၢ်ဒီနၢ် အမဲာ်သၣ်ပူၤ ယတထံၣ်တၢ်ဂီၤက့ၢ်ဂီၤ ဘၣ်ဆၣ်, ဒ်ယဒိယဲတၢ်ဂီၤတဖၣ်လၢအပူၤကွံာ်အသိး, ယသ့ၣ်ညါလၢ တၢ်တဘျီအံၤ ကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ဂီၤအဂ့ၤကတၢၢ်တဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ယတဲဘၣ် ယတံၤသကိးလၢ “အခဲအံၤ တၢ်ဂီၤတဖျါဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဂီၤဒ်သိးအံၤတဖၣ် ထီဘိ တၢ်ဂီၤဟဲထီၣ်ဂ့ၤဝဲသပှၢ်တၢၢ်န့ၣ်လီၤ.”

တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အတၢ်လဲၤ လၢပတၢ်အိၣ်မူအံၤ, တလီၢ်လီၢ်န့ၣ် လီၤဂာ်ဒ်သိးပဒိတၢ်ဂီၤဖိအံၤန့ၣ်လီၤ. ထီဘိန့ၣ် တၢ်ဟဲဖျါလၢ ကွဲၢ်ဒီနၢ်/ ခဲမရၣ် အမဲာ်သၣ်လိၤတဖၣ်, နတထံၣ်တၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်ဆၣ်, တၢ်အခီပညီတမ့ၢ်လၢ တၢ်ဂီၤအဂ့ၤတအိၣ်လၢအပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. နတထံၣ် ကစၢ်ယွၤမၤတၢ်တဖၣ် ဘၣ်ဆၣ်, ထီဘိနနာ်န့ၢ်အီၤသ့လၢ ယွၤအိၣ်ဝဲဖဲန့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဧ့ၤဘြံၤ ၁၁:၁ အပူၤ ဒ်ပှၤကွဲးလံာ်ဧ့ၤဘြံၤ ပာ်ဖျါဝဲအသိး “ဒီးတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် မ့ၢ်တၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်…

တၢ်မၤအသး

ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး တၢ်စံးဘျုးစံးထီၣ်ပတြၢၤကိးမံၤ

ပှၤအါဒံအါဂၤ စံၣ်ညီၣ်တဲာ်ဝဲလၢ ဖၣ်ရဲတ့ၣ် (Ferrante) ဒီး တ့ၣ်ကၣ် (Teicher) မ့ၢ်ပှၤဒ့တနၢ် အသ့ကတၢၢ်ဃံာ်ခံတဖု လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်ကိးကတီၢ်ဒဲးန့ၣ်လီၤ. ပှၤခံဂၤ ပာ်ဖှိၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်သံကျံအံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤတံၢ်လီၤဆဲးအဃိ, အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအံၤ ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ် ဒ်စုလွံၢ်ခီ လၢသးတဖျၢၣ်ဃီအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤတဂၤဂၤ ဒိကနၣ် အဝဲသ့ၣ် အတၢ်သံကျံန့ၣ်ဒီး, တၢ်သံကျံလၢ ကဟ့ၣ်ထီၣ်ဝဲတဖၣ် ကဖိးမံလိာ်သးအဂီၢ် အဝဲသ့ၣ် ဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးတၢ်အါမးလီၤန့ၣ် ပှၤသ့ၣ်ညါသ့ ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်, အါန့ၢ်အန့ၣ်, အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ် ပှၤလၢအအဲၣ်ဘၣ်တၢ်လၢအမၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နီၢ်နီၢ်န့ၣ်, ဖဲ ၁၉၈၉ နံၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဘှံးလၢတၢ်မၤအံၤဘၣ်ဆၣ်, ဖၢၣ်ရဲတ့ၣ် ဒီး တ့ၣ်ကၣ်န့ၣ် ဘၣ်တဘျီဘျီ အလီၢ်မ့ၢ်အိၣ် ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်သံကျံတနၢ် လၢလီၢ်ကဝီၤ ပှၤဆါတနၢ်ကျးတဖၣ်အပူၤ လၢတၢ်ဒ့တၢ်အူအမူး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤမ့ၢ် ပှၤကဆှီဒီဖိလၢ အအဲၣ်ဘၣ်တၢ်ဒ့သံကျံတနၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

စီၤပၤ စီၤဒၤဝံး မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး ပှၤလၢအအဲၣ်တၢ်ဒ့တၢ်အူ/တၢ်သံကျံ ဘၣ်ဆၣ်, အဝဲပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးဒီး ကစၢ်ယွၤ ဒ်သိးကဟ့ၣ်ထီၣ် အတၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်…

တၢ်မၤအသး

တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ် အတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတမံၤ

ဖဲ ၂၀၁၆ နံၣ်, ဖံဖံ ဝၣ်ဒၣ် ဒဲ(န)(ရှ) (Wanda Dench) ဖဲတယံာ်ဘၣ်ဒံးန့ၣ် မ့ၢ်လၢတသ့ၣ်ညါဝဲလၢ အလံၤခွါဆီတလဲ ကွဲၤဒီနၢ်အနီၣ်ဂံၢ်အဃိ ကွဲးဆှၢလီၤဘၣ်လံာ်ပရၢဖိဆူအလံၤခွါလၢ ကဟဲအီၣ်သကိး တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်ဟါတၢ်အီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, တၢ်ကွဲမုာ်ဖိအံၤ လဲၤတုၤဆူ ပှၤအဂၤတဂၤ လၢအမ့ၢ် ကၠၣ်မဲ(လ) (Jamal) အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ကၠၣ်မဲ(လ) အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တအိၣ်ဝဲနီတမံၤအဃိ, ဖဲအဝဲဒုးသ့ၣ်ညါအသးဝံၤ ကွဲးဆၢသံကွၢ်ဖံဖံ ဝၣ်ဒၣ် လၢအကဟဲ တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်ဟါတၢ်အီၣ် ကသ့ဧါန့ၣ်ဒီး, ဖံဖံဝၣ်ဒၣ် စံးဆၢက့ၤလၢ “နဟဲသ့ဝဲသပှၢ်တၢၢ်” န့ၣ်လီၤ. ကၠၣ်မဲလ် လဲၤပာ်ဖှိၣ်အသး ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိ တဒူၣ်အံၤဝံၤ, စးထီၣ်ဖဲန့ၣ် ကၠၣ်မဲလ်အဂီၢ် ကဲထီၣ်လုၢ်လၢ်တမံၤလၢ တနံၣ်တဘျီလဲၤပာ်ဖှိၣ်အီၣ်သကိး ဟါတၢ်အီၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကွဲကမၣ်ဖိတမံၤအံၤ ကဲထီၣ် တနံၣ်တဘျီအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.

ဖံဖံဝၣ်ဒၣ် အတၢ်အဲၣ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤတၢ်, ကွဲမုာ်ဝဲ ပှၤကဟဲအီၣ်သကိးဟါတၢ်အီၣ်ဆူပှၤ လၢအတသ့ၣ်ညါတဂၤအံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤ လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတၢ်အဂ့ၢ် လၢလံာ်လူၤကၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. လူၤကၣ် ၁၄:၁ အပူၤပာ်ဖျါဝဲ တၢ်မၤဟါတၢ်အီၣ်တဘျီဖဲလၢ…

တၢ်မၤအသး

ဆၣ်လၢအကပီၤတဖၣ်

အဆိကတၢၢ် တၢ်လၢယပာ်သူၣ်ပာ်သးဘၣ် ဝ့ၢ်ဖးဒိၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်တၤကျိၤတၤစ့အလီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အဂၤလၢယထံၣ်မ့ၢ် ကျးလၢအဆါညါဖီတဖၣ်, ကျးလၢပှၤဆါပိးလီၤလၢ ဝံဝာ်ဒီတဒၢတၢ်ကလုာ်ကလိၤ တဖၣ်, ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ အဘ့ၣ်ဘၣ်ဖးဒိၣ် လၢပီၢ်ရီတဖၣ်ကဃုကျိၣ်စ့ ခီဖျိလၢ ပှၤအတၢ်ဟဲဝံအၢ တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအပူၤကွံာ်န့ၣ် ယလဲၤတုၤဝ့ၢ်ဖးဒိၣ်တဖၣ် လၢအပှဲၤဒီးပှၤမၤတၢ်ဒဲးဘးတဖၣ် န့ၣ်ဒီး, ဝ့ၢ်တဖျၢၣ်အံၤ အပတီၢ်ဖျါလၢ တၢ်လီၤသးဟးဂီၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်, လၢခံတဂီၤ ဖဲယကတိၤတၢ်ဒီးပှၤနီၣ်သိလ့ၣ်ထဲးကစံၣ်တဂၤန့ၣ်ဒီး, ယသးပူၤတၢ်မၤအသး ဖျါဒ်သိးသးအတၢ်ထံၣ်ဟဲကပီၤထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဘၣ်ယၤ “ကိးမုၢ်နံၤဒဲး ယဃ့ထုကဖၣ်ကစၢ်ယွၤ ကဆှၢလီၤန့ၢ်ယၤ ပှၤလၢကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိး လၢယကမၤစၢၤအီၤတဖၣ်, ပှၤလၢအသးစဲထီဒီးတၢ်တၤကျိၣ် တၤစ့, ပှၤဃုကျိၣ်စ့ခီဖျိဆါလီၤအီၣ်နီၣ်ခိတဖၣ်, ဒီးပှၤအိၣ်ဟဲလၢဟံၣ်ဒူၣ်ဃီထၢအလီၤမုၢ်လီၤဖးတဖၣ်, မ့ၢ်တဲဘၣ်ယၤအတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢမဲာ်ထံမဲာ်နိန့ၣ်ဒီး ယအိၣ်ပတုာ်သိလ့ၣ်, ယဒိကနၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်, ဒီးယဃ့ထုကဖၣ်တၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအံၤမ့ၢ် ယတၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ.”

ဖံလံးပံၤ ၂:၅-၈ အပူၤ ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူးပာ်ဖျါထီၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အတၢ်ဟဲလီၤဆူပဟီၣ်ခိၣ်ချၢ လၢအလီၤတဲာ်ကွံာ်လၢတၢ်ဒဲးဘးန့ၣ်ဒီး, ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်တဖၣ် တၢ်လၢကဘၣ်မၤဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၃ န့ၣ်စံးဝဲ မၤတၢ်လၢအဘၣ်ယွၤအသး, ဒီးအဆၢဖိ ၁၆…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ယွၤအသးလၢ ပှၤခဲလၢာ်အဂီၢ်

ဒဲၢ်က့(လ) (Dan Gill) လၢအသးအိၣ် ခွံနံၣ်ဖိ, ဒီးအတံၤသကိးအဂ့ၤကတၢၢ် အၤခၠံၣ် (Archie) ဟဲတုၤဆူ အတံၤသကိးလၢ အဝဲသ့ၣ်မၤလိသကိးတၢ်တတီၤဃီတဂၤ အနံၤအိၣ်ဖျဲၣ်ဆၢက့ၤအမူးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး ပိာ်ခွါဖိသၣ်လၢ အဒိးန့ၢ်ဘၣ် အိၣ်ဖျဲၣ်ဆၢက့ၤတၢ်တဂၤအမိၢ်န့ၣ်, ထံၣ်ဝဲ အၤခၠံၣ် အကတီၢ်န့ၣ်ဒီး, အမိၢ်တပျဲနုာ် အၤခၠံၣ် ဘၣ်. စံးဝဲသပှၢ်ပှၢ်လၢ “လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤတလၢဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. ဒဲၢ် စံးဘၣ်အီၤလၢ ကဆ့ၣ်နီၤဝဲဒၣ် လၢတၢ်အဒါလိၤ ဒ်သိးအတံၤသကိး ပှၤသူဖံးဖိတဂၤအံၤ အလီၢ်ကအိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် မိၢ်တဂၤအံၤ စံးဝဲ “တသ့ဘၣ်” န့ၣ်လီၤ. ပှၤတတူၢ်လိာ်အတံၤသကိးအဂ့ၢ်အံၤ မၤဘၣ်ဒိဆါအသးဒိၣ်မးအဃိ လၢတၢ်သးဟးဂီၤ ဒီးတၢ်သးအုးအပူၤ, ဒဲၢ်ဖိ ပာ်တ့ၢ် အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ဟ့ၣ်ဖိတဖၣ်လၢ မိၢ်တဂၤအံၤ, ဒီးဟဲက့ၤဆူအဟံၣ် ဃုာ်ဒီး အၤခၠံၣ်ဖိန့ၣ်လီၤ.

နံၣ်လၢအဆံတဖၣ် ပူၤကွံာ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, ဒဲၢ် ကဲထီၣ်ဝဲ ကၠိသရၣ်တဂၤ, ဒီးလၢသိၣ်လိတၢ်အတီၤဒၢးပူၤန့ၣ်ပာ်ဃာ်ဝဲ လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤလီၤဟိတဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲကၠိဖိတဖၣ် သံကွၢ်အီၤန့ၣ်ဒီး, အဝဲဒုးသ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်လၢ လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအံၤ…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်နာ်သန့ၤသးလၢယွၤ

ယလိၣ်ဘၣ် ကသံၣ်ခံကလုာ် လၢအဆိအချ့န့ၣ်လီၤ. ယမိၢ်အဂီၢ် ဖံးဘ့ၣ်လိၤ တၢ်ဂီၤထီၣ်တၢ်ဆါ (allergies) ဒီးယဖိဒိၣ်မုၢ်အဂီၢ် ခူၣ်သးတၢ်ဆါ(eczema)န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်န့ၣ် ယံာ်ထီၣ်နးဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဆၣ်, လၢကသံၣ်ကျးန့ၣ် ပဃုပှ့ၤ ကသံၣ်တန့ၢ်လၢၤဘၣ်ဒီး, တၢ်မုၢ်လၢ်တအိၣ်, လၢတၢ်ဘၣ်ယိၣ်အပူၤ ယဃ့ထုကဖၣ် တဘျီဝံၤတဘျီ “ပၢ်ယွၤဧၢ, မၤစၢၤဘၣ် အဝဲသ့ၣ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

မုၢ်နံၤအါသီလဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤ, အဝဲသ့ၣ် အတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်တဖၣ် ကိညၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖျါလၢကစၢ်ယွၤစံးဝဲ “ဒ်သိးယကယါဘျါတၢ်အဂီၢ် အကတီၢ်တဖၣ်အိၣ်လၢ ယစူးကါကသံၣ်ကသီ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ကသံၣ်ကသီ တမ့ၢ်တၢ်အကတၢၢ်အစဲဘၣ်, မ့ၢ်ဒၣ်ယ၊လီၤ. တဘၣ်သန့ၤနသးလၢ ကသံၣ်ကသီတဂ့ၤ, မ့မ့ၢ် သန့ၤနသးလၢယၤတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

လၢထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၂၀ အပူၤန့ၣ် ခီဖျိတၢ်နာ်သန့ၤသးလၢကစၢ်ယွၤအဃိ စီၤပၤဒၤဝံးဒိးန့ၢ် တၢ်မၤမုာ်ထီၣ်က့ၤအီၤန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၇ ပာ်ဖျါဝဲ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် အိၣ်ဒီးသုးမုၢ်လၢအဂံၢ်ဆူၣ် အဘါဆူၣ်ဘၣ်ဆၣ်, တၢ်ဂံၢ်ဆူၣ်အဒိၣ်ကတၢၢ်အံၤ အိၣ်ဟဲလၢ “ယွၤပကစၢ်အမံၤ” လီၤန့ၣ် ပှၤဂီၢ်မုၢ် သ့ၣ်ညါဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်နာ်သန့ၤအသးလၢ…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ထဲ တၢ်စံးကတိၤကသွံဒံဖိတထံၣ်

တၢ်စံးကတိၤတၢ်ကသွံဒံဖိ တၢ်အဒူၣ် (whispering wall) လၢကီၢ်အမဲကရၤ, ဝ့ၢ် နယူယီး ဂရဲ စံၣ်ထရၢၢ် (Grand Central) လ့ၣ်မ့ၢ်အူသန့အံၤ မ့ၢ်တၢ်ကလုၢ် အိၣ်အ့းစံး (oasis)ဖိတခါ ဖဲလၢတၢ်လီၢ်ကဝီၤ လၢအသီၣ်သတြူး, ဒီးတၢ်ကလုၢ်သီၣ်သဘံၣ်ဘုၣ် အိၣ်တၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လီၢ်လီၤဆီအံၤ ပျဲပှၤကမျၢၢ်တဖၣ်လၢ ကစံးကတိၤလိာ်သး တၢ်ကစီၣ်ဘှ့ၣ်ဘှ့ၣ်ဘှီၣ်ဘှီၣ် လၢတၢ်အိၣ်စီၤစုၤလိာ်သး သၢဆံခီၣ်ယီၢ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤတဂၤဂၤ ဆၢထၢၣ် ဒီးစံးကတိၤလီၤတၢ်ကသွံဒံဖိဆူ လၢၢ်ကိၤလိၣ်ဝါဃးအကျဲ တၢ်အဒူၣ်န့ၣ်ဒီး တၢ်ကလုၢ်န့ၣ် လဲၤတုၤဆူ ပှၤအိၣ်ခိးကနၣ်တၢ် လၢတၢ်ဒူၣ်အဂၤတကပၤန့ၣ်လီၤ.

ယိၤဘး ၁:၁၃-၁၉, ၂:၇ ပာ်ဖျါဝဲ စီၤယိၤဘးနၢ်ဟူ တၢ်ကစီၣ်ကသွံဒံဖိတမံၤ ဖဲအသးသမူအိၣ်ပှဲၤဒီး တၢ်သီၣ်တၢ်သဲဒီး တၢ်သူၣ်အုးသးအုး ဖဲလၢအလီၤမၢ်ကွံာ်တၢ်ခဲလၢာ်ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ. အတံၤသကိးတဖၣ် စံးကတိၤအတၢ်ထံၣ်တဖၣ် ဆူၣ်ဆူၣ်ကိၤကိၤ, စီၤယိၤဘးအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲ အတၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် လီၤတလ့ၣ်, လီၤပှီၢ်ကွံာ်ဆူ တၢ်အကတၢၢ်တအိၣ်, ဒီးတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ် ဟဲနုာ်လီၤဆူ အတၢ်အိၣ်သးအပူၤ လၢကျဲကိးကပၤဒဲးန့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်မၤအသးဒ်သိးအံၤအပူၤ, န့ဆၢၣ်တၢ်ဘၣ်တ့လၢအလီၤဘီလီၤမုၢ်န့ၣ် စံးကတိၤပာ်ဖျါ ကစၢ်ယွၤအစိအကမီၤအဂ့ၢ်…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်အဲၣ်သူၣ်ကညီၤ သးကညီၤ အတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်

ဖဲလၢနံၣ်ကယၤ ၁၄နံၣ်န့ၣ် ခဲသရ့(Catherine) လၢ စံၣ်ယဲနၣ်(Sienna) ကွဲးထါဖိတယုၢ်အပူၤ ဒီးစံးဝဲ “တၢ်ဆှုၣ်တဘိ ဆဲးဖျိနုာ်လီၤ ယခီၣ်ညါသးအဃိ, ဘၣ်ဟီၣ်ခူသူၣ်လၢ မုၢ်နၤကတီၢ်” န့ၣ်လီၤ. စံးကဒီးဝဲ “လၢဟီၣ်ခိၣ်အံၤ ပှၤအိၣ်ထဲတနီၤ လၢအသ့ထုးထီၣ်တၢ်ဆှုၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သ့ထုးထီၣ်တၢ်ဆှုၣ်အံၤ အဝဲသ့ၣ်မၤလိန့ၢ်ဝဲလၢ (ကစၢ်ယွၤ)အအိၣ်” န့ၣ်လီၤ. ခဲးသရ့ ဘၣ်လုၢ်ထီၣ်အသးသမူဒီစိၤ ဒ်သိးကဒိးန့ၢ် “တၢ်သ့တၢ်ဘၣ်” ဒ်သိးအံၤဒီး, မ့ၢ်လၢအဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ် လၢအသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်, ဒီးအဲၣ်သးကညီၤ ပှၤတူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ် တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်တဖၣ်အဂီၢ်အဃိ တုၤမုၢ်မဆါတနံၤအံၤဒၣ်လဲာ် ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်နီၣ်အီၤန့ၣ်လီၤ.

တၤဆှုၣ်တၤမဲ ဆဲးဖျိနုာ်လီၤယိာ်ယိာ်လၢ ဘၣ်တူၢ်ခီၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်က့ၢ်ဂီၤအံၤ ဒုးနၢ်ပၢၢ်ယၤလၢ တၢ်ကခွဲးထုးထီၣ်အီၤအဂီၢ် လိၣ်ဘၣ်တၢ်အဲၣ်သးကညီၤတၢ်, ဒီးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်ဂ့ၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်သ့ၣ်ညါအံၤ အိၣ်စဲဘူးလၢယသးပူၤန့ၣ်လီၤ. က့ၢ်ဂီၤ ဒ်သိးအံၤ မ့ၢ်တၢ်ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်ပှၤ လၢပဝဲပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ် တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်, ဒီးဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးထဲလဲၣ်, ဒ်သိးတၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်အဲၣ်သူၣ်ကညီၤ သးကညီၤတၢ်နီၢ်နီၢ် လၢပှၤဂုၤပှၤဂၤ ဃုာ်ဒီးပနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲအဂီၢ်န့ၣ် ပလိၣ်ဘၣ်လၢ တၢဆူၣ်တၤမဲတဖၣ် ကဘၣ်တၢ်ခွဲးဖျိးထုးထီၣ်အီၤယိာ်ယိာ်န့ၣ်လီၤ.

မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး ကမ့ၢ်က့ၢ်ဂီၤလၢ အဒုးသ့ၣ်နီၣ်ပှၤလၢ…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

မၤတၢ်လၢယွၤအဂီၢ်

ဖဲကီၢ်အဲကလံး အနီၢ်ပၤမုၣ် အဲလံးစဘဲး(England’s Queen Elizabeth) လဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ် လၢလါစဲးပထ့ဘၢၣ်, ၂၀၂၂ နံၣ် ပှၤသုးဖိ လၢအကထိတဖၣ်အကထိ ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီၤမူဒါလၢ အကလဲၤမၤလၤကပီၤ တၢ်ပာ်လီၤ နီၢ်ပၤမုၣ်အဒဲဟီၣ်ခိၣ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် အနီၢ်တဂၤစုာ်စုာ်အလီၢ်အလၤတဖၣ် တမ့ၢ်တၢ်ကပာ်သူၣ်ပာ်သး လၢပှၤသုးဖိဂီၢ်မုၢ်ဂီၢ်ပၤအကျါဘၣ်ဆၣ်, ပှၤသုးဖိအါဂၤ ပာ်ကဖၢလၢအသး လၢတၢ်မၤအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. သုးဖိတဂၤစံးဝဲ “တၢ်မၤအံၤမ့ၢ်ခွဲးယာ်ဂ့ၤတမံၤလၢ တၢ်ကမၤလၢပှဲၤ ပမူဒါလၢခံကတၢၢ် လၢနီၢ်ပၤမုၣ်အံၤအဂီၢ်” န့ၣ်လီၤ. (သုဖိအံၤ)လၢအဂီၢ် တၢ်မၤလၢအမၤဝဲန့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်ဘၣ်, တၢ်အကါဒိၣ်ကတၢၢ်လၢအဂီၢ်န့ၣ် မ့ၢ်မၤဝဲမတၤတဂၤ အတၢ်မၤလဲၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤလ့ၤဝံဖိတဖၣ် အိၣ်ဒီးမူဒါလၢ တၢ်ကွၢ်ထွဲ ဒဲစီဆှံအပီးအလီတဖၣ် လၢအအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး တၢ်တိာ်တမံၤဃီန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအလီၤဂာ်ဒီး ပှၤလုၢ်တၢ်အဒိၣ်တဖၣ်န့ၣ် ၄ မိၤ ၃:၂၅-၂၆, ၂၈,၃၁,၃၆-၃၇, ပာ်ဖျါလၢ စီၤက့ရရှိၣ်, စီၤကဃးဒီး စီၤမရၤရံအဒူၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်မူဒါလၢ, တၢ်မၤကဆှဲကဆှီ ဒဲစီဆှံ အတၢ်ကျၢၢ်ဘၢ, ယၣ်နီၣ်ကျၢၢ်, မ့ၣ်အူဒၢ, နီၣ်တိ ဒီးအဆူၣ်, တၢ်ဂၢၤဝးတရံး…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ယမ့ၢ်မတၤတဂၤလဲၣ်

ဒ်ယမ့ၢ်ကရူၢ်ဖိတဂၤ လၢလီၢ်ကဝီၤပူၤ တၢ်မၤတၢ်သးခုကစီၣ် တၢ်ကဲခိၣ်ကဲနၢ်အကရူၢ်န့ၣ်, မူဒါလၢ ယကဘၣ်မၤမ့ၢ်ဝဲ တၢ်ကွဲမုာ်ခိၣ်နၢ်အဂုၤအဂၤ ဒ်သိးကပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သး လၢကရူၢ်ပာ်ဖှိၣ်စံးကတိၤလိာ်သးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကွဲမုာ်အပူၤ ယပာ်ဖျါ ပလိၣ်ဘၣ်လၢ တၢ်ကဟဲထီၣ်အိၣ်ဖှိၣ် ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်, ဒီးရဲၣ်လီၤကျိၤကျဲတဖၣ်လၢ, ခိၣ်နၢ်တဖၣ် အလီၢ်အိၣ်လၢ ကဘၣ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သး ဒီးကရူၢ်ဆၣ်ဖိတဖၣ် ခီဖျိလၢ တၢ်ထံၣ်အိၣ်ဖှိၣ်လိာ်သးမ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်ကိးစိလိာ်သး လၢကွဲၢ်ဒီနၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ န့ၣ်လီၤ. ဒ်သိးကကဲထီၣ်ခိၣ်နၢ်တဂၤအဂီၢ် အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်တူၢ်ဆါခီၣ်ဆါအသးထဲလဲၣ်န့ၣ် ယသ့ၣ်ညါအဃိ, တလီၢ်လီၢ်န့ၣ် ယကမၢဆူၣ်မၤဆူၣ် ပှၤဂုၤပှၤဂၤလၢတၢ်တမံၤမံၤအဂီၢ်, ကဲထီၣ်တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်တဘျီဘျီ ဖဲအဝဲသ့ၣ်စံးဆၢ “မ့ၢ်လၢယမၤဘၣ်ယွၤအတၢ်မၤအဃိ ယဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤ,” ဒ်သိးအံၤန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်တအဲၣ်ဒိးမၤဝဲဒၣ်န့ၣ် ဟ့ၣ်ထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤအကလုာ်ကလုာ်သ့ဝဲဘၣ်ဆၣ်, လၢတၢ်အံၤအလီၢ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်ပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်စံးဘျုး ကစၢ်ယွၤ, လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ကယဲၢ်တၢ်လၢယွၤမၤဂ့ၤတၢ်တဖၣ် ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢ တၢ်ကဟ့ၣ်ဆၢကဒါက့ၤတၢ် လၢတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဆူၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်တုၤဃီၤဝဲလၢ ကဘၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်အဂံၢ်ထံးတဖၣ် ဒ်သိးကတ့ထီၣ်တၢ်လုၢ်ဟံၣ် လၢကစၢ်ယွၤအဂီၢ်, စီၤဒၤဝံးစ့ၢ်ကီး စံးဆၢမၤဆၢက့ၤ တၢ်လၢအလီၤပလိာ်သး ဒ်သိးအံၤတမံၤန့ၣ် ပကထံၣ်ဘၣ်ဖဲ ၁ ကွဲး…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ထံၣ်န့ၢ်တၢ်ခီဖျိတၢ်နာ်

ဖဲလၢယဟးမုၢ်ဂီၤကတီၢ်, မုၢ်တၢ်ကပီၤဆဲးကပြုၢ်လီၤလၢ မံၣ်ရှံၣ်ကၣ် (Michigan) နိၣ်ဖးဒိၣ် အထံဖံးခိၣ်, မ့ၢ်တၢ်လၢအဖျါဃံဖျါလၤ, ထုးသူၣ်ထုးသးန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢယအဲၣ်ဒိးဒိတၢ်ဂီၤဖိတဘ့ၣ်အဃိ ဖဲယကတဲာ် ကတီၤ ယခဲမရၣ် အကတီၢ် ယတဲယတံၤသကိးလၢ ကအိၣ်ခိးဘၣ်ယၤန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ မုၢ်တၢ်ကပီၤ ဆဲးကပြုၢ်အဃိ, တချုးယဒိဘၣ် တၢ်ဂီၤအံၤဝံၤန့ၣ် လၢယကွဲၢ်ဒီနၢ် အမဲာ်သၣ်ပူၤ ယတထံၣ်တၢ်ဂီၤက့ၢ်ဂီၤ ဘၣ်ဆၣ်, ဒ်ယဒိယဲတၢ်ဂီၤတဖၣ်လၢအပူၤကွံာ်အသိး, ယသ့ၣ်ညါလၢ တၢ်တဘျီအံၤ ကဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ဂီၤအဂ့ၤကတၢၢ်တဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ယတဲဘၣ် ယတံၤသကိးလၢ “အခဲအံၤ တၢ်ဂီၤတဖျါဘၣ်ဆၣ် တၢ်ဂီၤဒ်သိးအံၤတဖၣ် ထီဘိ တၢ်ဂီၤဟဲထီၣ်ဂ့ၤဝဲသပှၢ်တၢၢ်န့ၣ်လီၤ.”

တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်အတၢ်လဲၤ လၢပတၢ်အိၣ်မူအံၤ, တလီၢ်လီၢ်န့ၣ် လီၤဂာ်ဒ်သိးပဒိတၢ်ဂီၤဖိအံၤန့ၣ်လီၤ. ထီဘိန့ၣ် တၢ်ဟဲဖျါလၢ ကွဲၢ်ဒီနၢ်/ ခဲမရၣ် အမဲာ်သၣ်လိၤတဖၣ်, နတထံၣ်တၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲးဘၣ်ဆၣ်, တၢ်အခီပညီတမ့ၢ်လၢ တၢ်ဂီၤအဂ့ၤတအိၣ်လၢအပူၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. နတထံၣ် ကစၢ်ယွၤမၤတၢ်တဖၣ် ဘၣ်ဆၣ်, ထီဘိနနာ်န့ၢ်အီၤသ့လၢ ယွၤအိၣ်ဝဲဖဲန့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဧ့ၤဘြံၤ ၁၁:၁ အပူၤ ဒ်ပှၤကွဲးလံာ်ဧ့ၤဘြံၤ ပာ်ဖျါဝဲအသိး “ဒီးတၢ်စူၢ်တၢ်နာ် မ့ၢ်တၢ်မုၢ်လၢ်န့ၣ်…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ကြၢးဝဲဘၣ်ဝဲဒီး တၢ်စံးဘျုးစံးထီၣ်ပတြၢၤကိးမံၤ

ပှၤအါဒံအါဂၤ စံၣ်ညီၣ်တဲာ်ဝဲလၢ ဖၣ်ရဲတ့ၣ် (Ferrante) ဒီး တ့ၣ်ကၣ် (Teicher) မ့ၢ်ပှၤဒ့တနၢ် အသ့ကတၢၢ်ဃံာ်ခံတဖု လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်ကိးကတီၢ်ဒဲးန့ၣ်လီၤ. ပှၤခံဂၤ ပာ်ဖှိၣ်ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်သံကျံအံၤ မ့ၢ်တၢ်လၢအလီၤတံၢ်လီၤဆဲးအဃိ, အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအံၤ ဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ် ဒ်စုလွံၢ်ခီ လၢသးတဖျၢၣ်ဃီအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤတဂၤဂၤ ဒိကနၣ် အဝဲသ့ၣ် အတၢ်သံကျံန့ၣ်ဒီး, တၢ်သံကျံလၢ ကဟ့ၣ်ထီၣ်ဝဲတဖၣ် ကဖိးမံလိာ်သးအဂီၢ် အဝဲသ့ၣ် ဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢးတၢ်အါမးလီၤန့ၣ် ပှၤသ့ၣ်ညါသ့ ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်, အါန့ၢ်အန့ၣ်, အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ် ပှၤလၢအအဲၣ်ဘၣ်တၢ်လၢအမၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နီၢ်နီၢ်န့ၣ်, ဖဲ ၁၉၈၉ နံၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဘှံးလၢတၢ်မၤအံၤဘၣ်ဆၣ်, ဖၢၣ်ရဲတ့ၣ် ဒီး တ့ၣ်ကၣ်န့ၣ် ဘၣ်တဘျီဘျီ အလီၢ်မ့ၢ်အိၣ် ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်သံကျံတနၢ် လၢလီၢ်ကဝီၤ ပှၤဆါတနၢ်ကျးတဖၣ်အပူၤ လၢတၢ်ဒ့တၢ်အူအမူး အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤမ့ၢ် ပှၤကဆှီဒီဖိလၢ အအဲၣ်ဘၣ်တၢ်ဒ့သံကျံတနၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

စီၤပၤ စီၤဒၤဝံး မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး ပှၤလၢအအဲၣ်တၢ်ဒ့တၢ်အူ/တၢ်သံကျံ ဘၣ်ဆၣ်, အဝဲပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်အသးဒီး ကစၢ်ယွၤ ဒ်သိးကဟ့ၣ်ထီၣ် အတၢ်သးဝံၣ်တဖၣ်…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ် အတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတမံၤ

ဖဲ ၂၀၁၆ နံၣ်, ဖံဖံ ဝၣ်ဒၣ် ဒဲ(န)(ရှ) (Wanda Dench) ဖဲတယံာ်ဘၣ်ဒံးန့ၣ် မ့ၢ်လၢတသ့ၣ်ညါဝဲလၢ အလံၤခွါဆီတလဲ ကွဲၤဒီနၢ်အနီၣ်ဂံၢ်အဃိ ကွဲးဆှၢလီၤဘၣ်လံာ်ပရၢဖိဆူအလံၤခွါလၢ ကဟဲအီၣ်သကိး တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်ဟါတၢ်အီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, တၢ်ကွဲမုာ်ဖိအံၤ လဲၤတုၤဆူ ပှၤအဂၤတဂၤ လၢအမ့ၢ် ကၠၣ်မဲ(လ) (Jamal) အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ကၠၣ်မဲ(လ) အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ တအိၣ်ဝဲနီတမံၤအဃိ, ဖဲအဝဲဒုးသ့ၣ်ညါအသးဝံၤ ကွဲးဆၢသံကွၢ်ဖံဖံ ဝၣ်ဒၣ် လၢအကဟဲ တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်ဟါတၢ်အီၣ် ကသ့ဧါန့ၣ်ဒီး, ဖံဖံဝၣ်ဒၣ် စံးဆၢက့ၤလၢ “နဟဲသ့ဝဲသပှၢ်တၢၢ်” န့ၣ်လီၤ. ကၠၣ်မဲလ် လဲၤပာ်ဖှိၣ်အသး ဒီးဟံၣ်ဖိဃီဖိ တဒူၣ်အံၤဝံၤ, စးထီၣ်ဖဲန့ၣ် ကၠၣ်မဲလ်အဂီၢ် ကဲထီၣ်လုၢ်လၢ်တမံၤလၢ တနံၣ်တဘျီလဲၤပာ်ဖှိၣ်အီၣ်သကိး ဟါတၢ်အီၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကွဲကမၣ်ဖိတမံၤအံၤ ကဲထီၣ် တနံၣ်တဘျီအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.

ဖံဖံဝၣ်ဒၣ် အတၢ်အဲၣ်သူၣ်ကညီၤသးကညီၤတၢ်, ကွဲမုာ်ဝဲ ပှၤကဟဲအီၣ်သကိးဟါတၢ်အီၣ်ဆူပှၤ လၢအတသ့ၣ်ညါတဂၤအံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤယၤ လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတၢ်အဂ့ၢ် လၢလံာ်လူၤကၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. လူၤကၣ် ၁၄:၁ အပူၤပာ်ဖျါဝဲ တၢ်မၤဟါတၢ်အီၣ်တဘျီဖဲလၢ…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ဆၣ်လၢအကပီၤတဖၣ်

အဆိကတၢၢ် တၢ်လၢယပာ်သူၣ်ပာ်သးဘၣ် ဝ့ၢ်ဖးဒိၣ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်တၤကျိၤတၤစ့အလီၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အဂၤလၢယထံၣ်မ့ၢ် ကျးလၢအဆါညါဖီတဖၣ်, ကျးလၢပှၤဆါပိးလီၤလၢ ဝံဝာ်ဒီတဒၢတၢ်ကလုာ်ကလိၤ တဖၣ်, ဒီးတၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ အဘ့ၣ်ဘၣ်ဖးဒိၣ် လၢပီၢ်ရီတဖၣ်ကဃုကျိၣ်စ့ ခီဖျိလၢ ပှၤအတၢ်ဟဲဝံအၢ တဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအပူၤကွံာ်န့ၣ် ယလဲၤတုၤဝ့ၢ်ဖးဒိၣ်တဖၣ် လၢအပှဲၤဒီးပှၤမၤတၢ်ဒဲးဘးတဖၣ် န့ၣ်ဒီး, ဝ့ၢ်တဖျၢၣ်အံၤ အပတီၢ်ဖျါလၢ တၢ်လီၤသးဟးဂီၤကတၢၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်, လၢခံတဂီၤ ဖဲယကတိၤတၢ်ဒီးပှၤနီၣ်သိလ့ၣ်ထဲးကစံၣ်တဂၤန့ၣ်ဒီး, ယသးပူၤတၢ်မၤအသး ဖျါဒ်သိးသးအတၢ်ထံၣ်ဟဲကပီၤထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲစံးဘၣ်ယၤ “ကိးမုၢ်နံၤဒဲး ယဃ့ထုကဖၣ်ကစၢ်ယွၤ ကဆှၢလီၤန့ၢ်ယၤ ပှၤလၢကစၢ်ယွၤအဲၣ်ဒိး လၢယကမၤစၢၤအီၤတဖၣ်, ပှၤလၢအသးစဲထီဒီးတၢ်တၤကျိၣ် တၤစ့, ပှၤဃုကျိၣ်စ့ခီဖျိဆါလီၤအီၣ်နီၣ်ခိတဖၣ်, ဒီးပှၤအိၣ်ဟဲလၢဟံၣ်ဒူၣ်ဃီထၢအလီၤမုၢ်လီၤဖးတဖၣ်, မ့ၢ်တဲဘၣ်ယၤအတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢမဲာ်ထံမဲာ်နိန့ၣ်ဒီး ယအိၣ်ပတုာ်သိလ့ၣ်, ယဒိကနၣ်အတၢ်ဂ့ၢ်ကီတဖၣ်, ဒီးယဃ့ထုကဖၣ်တၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအံၤမ့ၢ် ယတၢ်သးခုကစီၣ်အတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ.”

ဖံလံးပံၤ ၂:၅-၈ အပူၤ ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူးပာ်ဖျါထီၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး အတၢ်ဟဲလီၤဆူပဟီၣ်ခိၣ်ချၢ လၢအလီၤတဲာ်ကွံာ်လၢတၢ်ဒဲးဘးန့ၣ်ဒီး, ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်တဖၣ် တၢ်လၢကဘၣ်မၤဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၃ န့ၣ်စံးဝဲ မၤတၢ်လၢအဘၣ်ယွၤအသး, ဒီးအဆၢဖိ ၁၆…