ယွၤလၢ အမၤတၢ်လၢအဂ့ၢ်အဝီ

စဲး(သ်) (Seth) ဟံးန့ၢ်အီလီၤ ကသံၣ်ကသီတဖၣ်ခဲလၢာ်လၢ အထံၣ်န့ၢ်ဝဲ ဖဲတၢ်ပာ် ကသံၣ်ဖီၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. စဲး(သ်) ဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဝဲဟံၣ်ဃီလၢ တၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤတအိၣ်, ဒီးလၢတၢ်တလိၤတဃီၤအပူၤအဃိ, အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ် သဘံၣ်ဘုၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အပၢ်န့ၣ်မၤဘၣ်ဒိဆါ အမိၢ်လၢ တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးထီဘိ တုၤလီၤလၢ အမၤသံလီၤက့ၤအသးတစုန့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤ စဲး(သ်) အဲၣ်ဒိး “မၤကတၢၢ်ကွံာ်” အသးသမူ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဆိကမိၣ် “ယမ့ၢ်သံယကလဲၤဆူလဲၣ်” ဟဲနုာ်လီၤလၢအသးပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢယွၤအဘျုးအဃိ တသံဝဲဒၣ် ဖဲမုၢ်နံၤအံၤန့ၣ်ဘၣ်. လၢတၢ်ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်အပူၤ, အဝဲမၤလိသကိးလံာ်စီဆှံဒီးအတံၤသကိး ဝံၤအလီၢ်ခံ, တူၢ်လိာ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ်ပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအထုးန့ၢ်က့ၤအီၤဆူ ယွၤ အအိၣ်အကျါတမံၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢအထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဃံတၢ်လၤ, ဒီးတၢ်အဂ့ၢ်အဝီအိၣ်လၢတၢ်ဘၣ်တ့အပူၤအဃိန့ၣ်လီၤ. စဲး(သ်) စံးဝဲလၢ, “ယထံၣ်ဘၣ် တၢ်လၢအဃံဝဲလၤဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤတဂၤဂၤတ့လီၤ တၢ်တဖၣ်အံၤခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ.”

၁ မိၤရှ့ ၁ န့ၣ် ပဖးဘၣ်လၢ ယွၤမ့ၢ်ပှၤနီၢ်နီၢ်လၢအတ့လီၤတၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးအဆၢဖိ ၂ စံးဝဲဒၣ် ဟီၣ်ခိၣ်အံၤ အိၣ်သယုၢ်အိၣ်ကလီ (သဘံၣ်ဘူၣ်ဆးဃၢ),…

ယွၤအခၢၣ်စးတဖၣ် လၢတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအဂီၢ်

နိၣ်ရၣ် (Nora) လဲၤဝဲဆူ တၢ်ဒုးနဲၣ်ကမျၢၢ်တၢ်ဘၣ်သးလၢ တၢ်ကစုဒုအပူၤ မ့ၢ်လၢ အတၢ်သးဆူၣ်သးဂဲၤဒိၣ်မး လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ဒ်တၢ်သုးကျဲၤပာ်လီၤအသိး, တၢ်ဒုးနဲၣ်တၢ်ဘၣ်သးန့ၣ် လၢတၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤဒုးနဲၣ်တၢ်ဘၣ်သးတဖၣ် ဟးဝဲလၢ တၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်လၢအသဟီၣ်ဒိၣ်အပူၤ လၢဝ့ၢ်ခၢၣ်သးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်န့ၣ်ဝံၤ သိလ့ၣ်ခံခိၣ် ဟဲအိၣ်ကတီၢ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ပှၤအိၣ်လၢ ဝ့ၢ်အချၢတဖၣ်ကမၤတၢထီၣ်တၢလီၤတၢ်အဂီၢ် ဟဲတုၤဃီၤဝဲန့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် တၢ်တၢထီၣ်တၢလီၤ အိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သးဘၣ်ဒိဖးဒိၣ်အပူၤ နိၣ်ရၣ် ဟးထီၣ်ကွံာ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်တိာ်ပာ်လၢ အဂ့ၤတဖၣ်န့ၣ် ဖျါလၢအဘျုးတအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်မၢဖိစီၤပီလူး လဲၤဆူ ဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ် အတၢ်လုၢ်ဟံၣ်န့ၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး ပှၤလၢအထီဒါအီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ် ၂၁:၂၇ ပာ်ဖျါလၢ အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်, “ပှၤယူၤဒၤဖိလၢအၤစံတဖၣ်,” ဒီးထံၣ်ဝဲကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ်အမ့ၢ်ပှၤမၤပျံၤမၤဖုး အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်မူအကျိၤအကျဲန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၂၈-၂၉ န့ၣ် ပကထံၣ်ဘၣ် အဝဲသ့ၣ် ကိးထီၣ် စီၤပီလူး အတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤဒီးတၢ်ပစိၣ်ပစ့ ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်သဘံၣ်ဘူၣ် အဆိအချ့န့ၣ်လီၤ. ပှၤဂီၢ်မုၢ်တၢထီၣ်တၢလီၤ ဒီးတွံၢ်ထုးထီၣ်စီၤပီလူးဆူ တၢ်လုၢ်ဟံၣ်အချၢ, ဒိအီၤတီၢ်အီၤဒီး, သုးဖိတဖၣ်…

တၢ်အီၣ်ဆၣ်အလီၢ်လါဟ့တဖၣ် သးဝံၣ်တၢ်

ယကတိၤနံၤတၢ်ဒီး ယမံၤပှၢ်ပိာ်မုၣ်လၢတၢ်သးခုအပူၤတလီၢ်လီၢ်, မ့ၢ်လၢအဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်သ့တမံၤလၢ ကတိၤတၢ်ဒီး အထွံၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအထွံၣ်တဖၣ် မီၤတၢ်န့ၣ်ဒီးအဝဲကတိၤဆၢဝဲပှဲၤဒီး တၢ်အဲၣ်အတၢ်နၢ်ပၢၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဒီးပှၤဘုၣ်ထွံၣ်လၢ တၢ်လီၢ်ကိးပူၤတဖၣ်, ကစီၤကနၣ် အတံၤသကိးထွံၣ်ဖိတဖၣ် ဒီးကနံၤဝဲသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသ့စဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ် ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဃုာ်ဒီးထွံၣ်, ကျီၢ်မိၢ်, ထွံၣ်ဟီၣ်ခိၣ်, ပီၣ်လဲၣ်ရှီ, ဒီးထိၣ်ကံာ်တဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ဒီး "အကလုၢ်အသီၣ်အပနီၣ် တဖၣ်" လၢအဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤ ဒ်တၢ်နံၤတၢ်အ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထံၣ်သ့ၣ်ညါလီၤတံၢ် တၢ်အကလုၢ်တဖၣ် အခီပညီအံၤ မၤစၢၤပှၤဒ်သိးပကသ့ၣ်ညါနီၤဖး ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ အလုၢ်အလၢ်တဖၣ်, ဒီးလၢကျဲအဂၤန့ၣ်, ပှၤလၢဃုသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ် ကဖျါလီၤဂာ်ဒ် အကမၤဆါလိာ်သးန့ၣ်လီၤ.

ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် အတၢ်နံၤတၢ်အ့ ဒီးတၢ်သးခုအံၤန့ၣ် ဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်ထံၣ်ကဒုကယီၢ်တမံၤလၢ အလီၤသးခုသးမုာ်န့ၣ် ကလီၤဂာ်ဒ် တၢ်ဘၣ်တ့အဂၤတဖၣ် မ့ၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢ အကျိၤအကျဲအကစၢ်ဒၣ်ဝဲအသိးန့ၣ် တၢ်ကမၤအသး, တၢ်ကအိၣ်သးဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်စီၤပၤဒၤဝံး ကွၢ်တရံးအခိၣ်အဃၢၤလၢ စံး ၆၅:၁၂,၁၃ အပူၤန့ၣ် ဖျါဘၣ်အီၤလၢ “တၢ်စိခိၣ်တဖၣ် ကံာ်တူာ်အယီၢ်ဒ့လၢ တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ” ဒီး…

About Us

ကစၢ်ယွၤသ့ၣ်ညါ ပတၢ်လိၣ်တဖၣ်

လဲဒိၢ် (Lando) မ့ၢ်ပှၤနီၣ်ကၠံးပနံၣ် (သိလ့ၣ်, ဘၢး(စ) လၢကီၢ်ဖံလံးပံ) ဖဲဝ့ၢ်မနံလၣ်အပူၤ, အီ ခီဖံၣ် ဖဲကျဲကပၤကျးန့ၣ်လီၤ. ခိၣ်ဘံး-၁၉ တၢ်တြီ ပှၤဟးထီၣ်ဆူတၢ်ချၢ တဖၣ် အကတီၢ်ဝံၤလံအဃိ, ပှၤလဲၤထီၣ်က့ၤလီၤတၢ်တဖၣ် ပှဲၤက့ၤလၢ ကျဲခိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဆိကမိၣ်, တနံၤအံၤ တၢ်လိာ်ခိၣ်လိာ်ကွဲ အကတီၢ်အိၣ်အဃိ ပှၤလဲၤတၢ်က့ၤတၢ်တဖၣ် ကအိၣ်အါမးန့ၣ်လီၤ. ယကမၤန့ၢ် ကျိၣ်စ့တဖၣ် ဒ်လၢညါအသိး, ဒီးအကတၢၢ်န့ၣ် ယဆိကတီၢ် ယတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီတဖၣ် သ့လံန့ၣ်လီၤ.

ဖဲအဝဲကစးထီၣ်နီၣ် သိလ့ၣ်န့ၣ် ထံၣ်ဝဲ ရီနံၣ် (Ronnie) ဆ့ၣ်နီၤလၢခးဆ့ၣ်နီၤ ဖးထီ, အိၣ်ဖဲတၢ်ကပိာ်ကပၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ် ပှၤခွဲသိၣ်ခွဲပျီကျဲတဂၤဒီး မၤအသးဒ်သိး အတၢ်ဂ့ၢ်ကီအိၣ်ဝဲ, ဒီးဖျါလၢ အလိၣ်ဘၣ်ပှၤကကတိၤတၢ်ဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ. လဲဒိၢ် ဆိကမိၣ်ဝဲ, တၢ်ဆၢကတီၢ်ကိးမံးနံးန့ၣ် အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤဒံးအါ ယကမၤန့ၢ် ကျိာ်စ့ဒံးအါန့ၣ်လီၤ. ယမၤယံာ်မၤနီၣ်ယသးလၢအီၤတသ့ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်, အသးပူၤ ပလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ ယွၤအဲၣ်ဒိးလၢ အကလဲၤဆူ ရီနံၣ် အအိၣ်အဃိဒီး…

About Us

ယွၤလၢ အမၤတၢ်လၢအဂ့ၢ်အဝီ

စဲး(သ်) (Seth) ဟံးန့ၢ်အီလီၤ ကသံၣ်ကသီတဖၣ်ခဲလၢာ်လၢ အထံၣ်န့ၢ်ဝဲ ဖဲတၢ်ပာ် ကသံၣ်ဖီၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. စဲး(သ်) ဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဝဲဟံၣ်ဃီလၢ တၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤတအိၣ်, ဒီးလၢတၢ်တလိၤတဃီၤအပူၤအဃိ, အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ် သဘံၣ်ဘုၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အပၢ်န့ၣ်မၤဘၣ်ဒိဆါ အမိၢ်လၢ တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးထီဘိ တုၤလီၤလၢ အမၤသံလီၤက့ၤအသးတစုန့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤ စဲး(သ်) အဲၣ်ဒိး “မၤကတၢၢ်ကွံာ်” အသးသမူ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဆိကမိၣ် “ယမ့ၢ်သံယကလဲၤဆူလဲၣ်” ဟဲနုာ်လီၤလၢအသးပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢယွၤအဘျုးအဃိ တသံဝဲဒၣ် ဖဲမုၢ်နံၤအံၤန့ၣ်ဘၣ်. လၢတၢ်ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်အပူၤ, အဝဲမၤလိသကိးလံာ်စီဆှံဒီးအတံၤသကိး ဝံၤအလီၢ်ခံ, တူၢ်လိာ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ်ပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအထုးန့ၢ်က့ၤအီၤဆူ ယွၤ အအိၣ်အကျါတမံၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢအထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဃံတၢ်လၤ, ဒီးတၢ်အဂ့ၢ်အဝီအိၣ်လၢတၢ်ဘၣ်တ့အပူၤအဃိန့ၣ်လီၤ. စဲး(သ်) စံးဝဲလၢ, “ယထံၣ်ဘၣ် တၢ်လၢအဃံဝဲလၤဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤတဂၤဂၤတ့လီၤ တၢ်တဖၣ်အံၤခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ.”

၁ မိၤရှ့ ၁ န့ၣ် ပဖးဘၣ်လၢ ယွၤမ့ၢ်ပှၤနီၢ်နီၢ်လၢအတ့လီၤတၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးအဆၢဖိ ၂ စံးဝဲဒၣ် ဟီၣ်ခိၣ်အံၤ အိၣ်သယုၢ်အိၣ်ကလီ (သဘံၣ်ဘူၣ်ဆးဃၢ),…

About Us

ယွၤအခၢၣ်စးတဖၣ် လၢတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအဂီၢ်

နိၣ်ရၣ် (Nora) လဲၤဝဲဆူ တၢ်ဒုးနဲၣ်ကမျၢၢ်တၢ်ဘၣ်သးလၢ တၢ်ကစုဒုအပူၤ မ့ၢ်လၢ အတၢ်သးဆူၣ်သးဂဲၤဒိၣ်မး လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ဒ်တၢ်သုးကျဲၤပာ်လီၤအသိး, တၢ်ဒုးနဲၣ်တၢ်ဘၣ်သးန့ၣ် လၢတၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤဒုးနဲၣ်တၢ်ဘၣ်သးတဖၣ် ဟးဝဲလၢ တၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်လၢအသဟီၣ်ဒိၣ်အပူၤ လၢဝ့ၢ်ခၢၣ်သးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်န့ၣ်ဝံၤ သိလ့ၣ်ခံခိၣ် ဟဲအိၣ်ကတီၢ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ပှၤအိၣ်လၢ ဝ့ၢ်အချၢတဖၣ်ကမၤတၢထီၣ်တၢလီၤတၢ်အဂီၢ် ဟဲတုၤဃီၤဝဲန့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် တၢ်တၢထီၣ်တၢလီၤ အိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သးဘၣ်ဒိဖးဒိၣ်အပူၤ နိၣ်ရၣ် ဟးထီၣ်ကွံာ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်တိာ်ပာ်လၢ အဂ့ၤတဖၣ်န့ၣ် ဖျါလၢအဘျုးတအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်မၢဖိစီၤပီလူး လဲၤဆူ ဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ် အတၢ်လုၢ်ဟံၣ်န့ၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး ပှၤလၢအထီဒါအီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ် ၂၁:၂၇ ပာ်ဖျါလၢ အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်, “ပှၤယူၤဒၤဖိလၢအၤစံတဖၣ်,” ဒီးထံၣ်ဝဲကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ်အမ့ၢ်ပှၤမၤပျံၤမၤဖုး အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်မူအကျိၤအကျဲန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၂၈-၂၉ န့ၣ် ပကထံၣ်ဘၣ် အဝဲသ့ၣ် ကိးထီၣ် စီၤပီလူး အတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤဒီးတၢ်ပစိၣ်ပစ့ ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်သဘံၣ်ဘူၣ် အဆိအချ့န့ၣ်လီၤ. ပှၤဂီၢ်မုၢ်တၢထီၣ်တၢလီၤ ဒီးတွံၢ်ထုးထီၣ်စီၤပီလူးဆူ တၢ်လုၢ်ဟံၣ်အချၢ, ဒိအီၤတီၢ်အီၤဒီး, သုးဖိတဖၣ်…

About Us

တၢ်အီၣ်ဆၣ်အလီၢ်လါဟ့တဖၣ် သးဝံၣ်တၢ်

ယကတိၤနံၤတၢ်ဒီး ယမံၤပှၢ်ပိာ်မုၣ်လၢတၢ်သးခုအပူၤတလီၢ်လီၢ်, မ့ၢ်လၢအဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်သ့တမံၤလၢ ကတိၤတၢ်ဒီး အထွံၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအထွံၣ်တဖၣ် မီၤတၢ်န့ၣ်ဒီးအဝဲကတိၤဆၢဝဲပှဲၤဒီး တၢ်အဲၣ်အတၢ်နၢ်ပၢၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဒီးပှၤဘုၣ်ထွံၣ်လၢ တၢ်လီၢ်ကိးပူၤတဖၣ်, ကစီၤကနၣ် အတံၤသကိးထွံၣ်ဖိတဖၣ် ဒီးကနံၤဝဲသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသ့စဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ် ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဃုာ်ဒီးထွံၣ်, ကျီၢ်မိၢ်, ထွံၣ်ဟီၣ်ခိၣ်, ပီၣ်လဲၣ်ရှီ, ဒီးထိၣ်ကံာ်တဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ဒီး "အကလုၢ်အသီၣ်အပနီၣ် တဖၣ်" လၢအဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤ ဒ်တၢ်နံၤတၢ်အ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထံၣ်သ့ၣ်ညါလီၤတံၢ် တၢ်အကလုၢ်တဖၣ် အခီပညီအံၤ မၤစၢၤပှၤဒ်သိးပကသ့ၣ်ညါနီၤဖး ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ အလုၢ်အလၢ်တဖၣ်, ဒီးလၢကျဲအဂၤန့ၣ်, ပှၤလၢဃုသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ် ကဖျါလီၤဂာ်ဒ် အကမၤဆါလိာ်သးန့ၣ်လီၤ.

ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် အတၢ်နံၤတၢ်အ့ ဒီးတၢ်သးခုအံၤန့ၣ် ဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်ထံၣ်ကဒုကယီၢ်တမံၤလၢ အလီၤသးခုသးမုာ်န့ၣ် ကလီၤဂာ်ဒ် တၢ်ဘၣ်တ့အဂၤတဖၣ် မ့ၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢ အကျိၤအကျဲအကစၢ်ဒၣ်ဝဲအသိးန့ၣ် တၢ်ကမၤအသး, တၢ်ကအိၣ်သးဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်စီၤပၤဒၤဝံး ကွၢ်တရံးအခိၣ်အဃၢၤလၢ စံး ၆၅:၁၂,၁၃ အပူၤန့ၣ် ဖျါဘၣ်အီၤလၢ “တၢ်စိခိၣ်တဖၣ် ကံာ်တူာ်အယီၢ်ဒ့လၢ တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ” ဒီး…

About Us

မဲာ်ချံလၢ အထံၣ်တၢ်သ့တဖၣ်

ကၠဲနဘံ (Genevieve)ကဲထီၣ် မဲာ်ချံတဖၣ်လၢအဖိသၢဂၤအဂီၢ်, မ့ၢ်လၢဖိတဂၤစုာ်စုာ် အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဃုာ်ဒီး မဲာ်ပှၤဖိထီၣ်ဝါအသးဒီး တထံၣ်ဘၣ်တၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲလဲၤကိးအဖိ တဖၣ်ဆူအသဝီ တဘျီလၢ်လၢ်, လၢကီၢ်ဘံၣ်န့ ( Benin )လၢ အဲဖြၤကၤမုၢ်နုာ်န့ၣ်, အဝဲပုထီၣ် အဖိဆံးဖိလၢအချၢ, ဒီးအစုခံခီန့ၣ် ဖီၣ်ဃာ်ဝဲအဖိ အဒိၣ်ခံဂၤအစု ဖျါဒ်သိးအကွဲမုာ်တၢ်ကဟဲမၤကီမၤခဲအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆဲးတၢ်လၤစံးဝဲလၢ တၢ်မဲာ်တထံၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်နါအတၢ်မၤလၢအဘၣ်တၢ်ဟိၣ်တၢ်ယီအဃိ, လၢတၢ်သးဟးဂီၤအပူၤ ကၠဲနဘံ ကိးပသူထီၣ် တၢ်မၤစၢၤ ဆူကစၢ်ယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢခံ, ပိာ်ခွါလၢ အသဝီပူၤတဂၤ ဒုးသ့ၣ်ညါအီၤ တၢ်သးကညီကဘီတဖၣ် (Mercy Ships) အဂ့ၢ်, တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤတမံၤလၢ အမၤစၢၤဆီၣ်ထွဲတၢ်ကွဲးကါ တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, လၢတၢ်မၤလၤကပီၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး လၢအဟဲစိာ် တၢ်မုၢ်လၢ် ဒီးတၢ်မၤဘျါ ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် မၤစၢၤအီၤကန့ၢ်-တန့ၢ်န့ၣ် တလီၤတံာ်ဘၣ်ဆၣ်, ကၠဲနဘံ လဲၤဝဲဆူ အဝဲသ့ၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်တဖၣ်, ဖုသံနီၣ်က့ၤလၢ တၢ်ကွဲးကါ အဝဲသ့ၣ် အမဲာ်ချံဝံၤအလီၢ်ခံ, အဝဲသ့ၣ်ထံၣ်က့ၤတၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤ အဂ့ၢ်အကျိၤထီဘိန့ၣ် ဟဲအိၣ်ထီၣ်…

About Us

ကူထီၣ်သိးထီၣ်ကစၢ်ခရံာ်

ဖဲယသိးထီၣ်သီ ယမဲာ်ဒိးအသီလၢတၢ်အဆိကတၢၢ်တဘျီန့ၣ် ယသူၣ်ဟူးသးဂဲၤယဲဒိၣ်မးဘၣ်ဆၣ်, လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်စှၤနၣ်ရံၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, ယအဲၣ်ဒိး စူးကွံာ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ယမဲာ်ချံ ဒီးယခိၣ်ဆါထီၣ် ဖဲယသိးမဲာ်ဒိးအံၤန့ၣ်လီၤ. ယနၢ်ခံခီ ညိးထီၣ် မ့ၢ်လၢမဲာ်ဒိးအံၤ တညီနုၢ်ဒီးယၤအဃိန့ၣ်လီၤ. လၢခံတနံၤ, ဖဲယသ့ၣ်နီၣ်လၢ ယဘၣ်သိးထီၣ်မဲာ်ဒိးအံၤန့ၣ်ဒီး ယကအုကစွါယဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တနံၤဘၣ်တနံၤ, ယဘၣ်ဃုထၢစူးကါမဲာ်ဒိး, ဒ်သိးယနီၢ်ကစၢ် ကဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးဒီးမဲာ်ဒိးကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တဘျုးနွံဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ယသိးဃာ်မဲာ်ဒိးဒၣ်လဲာ် ယတပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်သိးထီၣ် တၢ်အသီတမံၤမံၤန့ၣ် လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးက့ၤ တၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ယံာ်ထီၣ်န့ၣ်ဒီး ကဲထီၣ်တၢ်ညီနုၢ်အဃိ, ဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ်လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအပူၤကွံာ် ပတထံၣ်အီၤတဖၣ်ဒၣ်လဲာ် ပကထံၣ်ဘၣ်တၢ်တမံၤမံၤ, န့ၣ်လီၤ. လၢလံာ်ရိမ့ၤ ၁၃ :၁၂ န့ၣ် ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူး မၤလိာ် ပှၤလၢအပိာ်ကစၢ်ခရံာ်အခံတဖၣ်, က“ဟံးထီၣ်သကိး တၢ်ကပီၤအစုကဝဲၤ,” ဒီးကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ တၢ်အိၣ်မူအဂ့ၤအဝါန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၁-၁၃ စံးဘၣ်ပှၤ, အဝဲသ့ၣ် မ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတ့ၢ်လံ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးဘၣ်ဆၣ်, ဖျါလၢ အဝဲသ့ၣ် “မံခ့မံသပ့ၤ”, ဒီးအသးမံဒၣ်အတၢ်ဒၣ်ဝဲအဃိ, အဝဲသ့ၣ် လိၣ်ဘၣ်တၢ် “ကဖုသံနီၣ်”…

About Us

တၢ်သးခုလၢခူပူၤဝ့ၢ်ပူၤ

ဖဲ ၂၀၂၂ နံၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်, ဖျၢၣ်ထူတၢ်ပြၢလၢခံကတၢၢ်န့ၣ်, ဖြ့ၣ်စ့ၣ်ဒီးအၣ်ကၠ့ၣ်တံနါထံၣ်လိာ်သးဒီး တၢ်လိာ်ကွဲပြၢန့ၣ်ဂ့ၤဒိၣ်မးအဃိ, ပှၤအါဂၤစံးဝဲလၢ “စံၣ်စိၤနုာ် ဖျၢၣ်ထူတၢ်ပြၢအဒိၣ်ကတၢၢ်” န့ၣ်လီၤ. တၢ်လိာ်ကွဲတၢ်ဆၢကတီၢ် လၢအဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အါထီၣ် ဒၣ်လဲာ် လဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤန့ၣ် ပှၤခံဖုလိာ် ဒိးန့ၢ်တခီ ၃ဖျၢၣ် စုာ်စုာ်အဃိ, လၢတၢ်ကမၤနၢၤတၢ် အဂီၢ်, ပှၤလိာ်ကွဲတၢ်ဖိတဖၣ် ကဘၣ်ထူနုာ် ပဲၣ်နဲ(လ်)တံၣ် န့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲအၣ်ကၠ့ၣ်တံနါမၤနၢၤတၢ်ဝံၤ, အထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ် သူၣ်ခုသးခုဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤအၣ်ကၠ့ၣ်တံနါဖိ အနီၢ်ဂံၢ် အါန့ၢ်ဒံးတကကွဲၢ်တဖၣ် ပှဲၤလုၢ်ကွံာ်လၢ ဝ့ၢ်ဘၠဲနိၣ်စဲရၢး(စ) အခၢၣ်သးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂီၤမူအဘၣ်တၢ်ဒိဃာ်လၢ ကဟၣ်ယူၤ (drone) န့ၣ်, ဘၣ်တၢ်ရၤပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ကိးပသူလၢ တၢ်အကလုၢ်ဖးဒိၣ် ဒ်အမ့ၢ်တၢ်သူၣ်ခုသးခုအက့ၢ်အဂီၤန့ၣ်လီၤ. ဘံၣ်ဘံၣ်စံၣ် တၢ်ကစီၣ်တယုၢ် ပာ်ဖျါထီၣ် ဝ့ၢ်အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ, ဒ်အမ့ၢ် “တၢ်သူၣ်ခုသးခု ပိာ်ဖးထီၣ်” န့ၣ်လီၤ.

ထီဘိန့ၣ် တၢ်သးခုမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လၢ အလီၤလးတမံၤန့ၣ်လီၤ. လံာ်တၢ်ကတိၤဒိ ပာ်ဖျါထီၣ် ဝ့ၢ်တဝ့ၢ်, ပှၤတကလုာ်, လဲၤခီဖျိ တၢ်သးခု အဒိၣ်အယိာ်,…

About Us

တၢ်အဂ့ၤအဝါ ယဲၢ်ထံၣ်

ဒ်တၢ်ဃုထံပာ်ဖျါဝဲအသိး, တၢ်လၢအအိၣ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ် ပှၤစံးဘျုးစံးဖှိၣ်က့ၤတၢ်နီၢ်နီၢ်တဖၣ်န့ၣ်, မံၤဘၣ်မုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်, တၢ်ဆါအက့ၢ်အဂီၤဆံးစှၤ, ဒီးမ့ၢ်ပှၤလၢအသူၣ်ခုသးခုတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ, မ့ၢ်တၢ်အဘျုးအဖှိၣ်လၢ အဂ့ၤဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. ပှၤကူၣ်သ့လၢသးဂ့ၢ် ပီညါတဖၣ် ဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲတုၤဒၣ်လဲာ်လၢ, တၢ်ကပာ် “တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ် အတၢ်ကွဲးနီၣ်” လၢကမၤဂ့ၤထီၣ် ပနီၢ်တဂၤ တၢ်န့ၢ်ဘျုး, ခီဖျိတၢ်ကွဲးလီၤ တၢ်ဂ့ၢ်ယဲၢ်ထံၣ် လၢတနွံဘၣ်တနွံစုာ်စုာ်အဂီၢ် လၢပကဘၣ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ.

လံာ်စီဆှံ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်က့ၤတၢ်အလုၢ်အလၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ယံာ်တ့ၢ်လံန့ၣ်လီၤ. ဒ်၁ တံၤ ၄:၃-၅ ပာ်ဖျါဝဲအသိး, စးထီၣ်လၢ တၢ်အီၣ်တၢ်အီ ဒီးတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီ, ဒီးဒ် စံး ၁၀၄ ပာ်ဖျါဝဲအသိး, တုၤလၢ တၢ်ဘၣ်တ့အဃံအလၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံ အဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပကထံၣ်တၢ်တဖၣ်အံၤ, ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်တဖၣ် ဒီးစံးဘျုးက့ၤပှၤလၢအဟ့ၣ်တၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. စံး ၁၀၇ ယၢၤထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ယဲၢ်မံၤလၢ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်ကဘၣ် စံးဘျုးစံးဖှိၣ်က့ၤတၢ် လီၤလီၤဆီဆီန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၄-၉ န့ၣ် အဘၣ်တၢ်မၤပူၤမၤဖျဲးအီၤလၢပှၤမုၢ်ကနၢ, အဆၢဖိ ၁၀-၁၆ န့ၣ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးထီၣ်လၢတၢ်မၢကဲကုၢ်,…

About Us

ပန့ဆၢၣ်အသီလၢ ခရံာ်အပူၤ

ပသ့ၣ်ဆှိလါအဲး (blue spruce) တထူၣ်အသၣ်, ဒီးအလၣ်ဒ်ထးဘိဖိတဖၣ် လီၤဆှုဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. သရၣ်လၢအယါဘျါ သ့ၣ်မုၣ်ဝၣ်ဘိန့ၣ် ကွၢ်ဝဲတဘျး ဒီးဒုးသ့ၣ်ညါပှၤ တၢ်ဂ့ၢ်ကီ, ဒီးစံးဝဲလၢ “တၢ်အံၤမ့ၢ် သ့ၣ်ဆှိအဃိလီၤ.” ယဆၢမုၢ်လၢ်လၢ ယကသ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး (မ့တမ့ၢ်) ကျိၤကျဲလၢ တၢ်ကူစါယါဘျါအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ပှၤကူၣ်သ့လၢသ့ၣ်မုၣ်ဝၣ်ဘိတဂၤအံၤ စံးကဒီးဝဲလၢ “တၢ်အံၤ မ့ၢ်ဒၣ်သ့ၣ်ဆှိအဃိ န့ၣ်လီၤ.” မ့ၢ်လၢသ့ၣ်ဆှိအန့ဆၢၣ်န့ၣ် ကဘၣ်ဒုးလီၤဆှု အလၣ်အဘိဖိတဖၣ်အဃိ, တၢ်ဆီတလဲကွံာ် အန့ဆၢၣ်အံၤတသ့ဝဲဘၣ်.

မ့ၢ်လၢပနီၢ်သးအတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်, တဘၣ်တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်အဆၢ ခီဖျိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးတဖၣ် လၢတၢ်ဆီတလဲတန့ၢ်တသ့တဖၣ်အဃိ အလီၢ်အိၣ်လၢပကဘၣ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်အသီတဖၣ် လၢဝ့ၢ်အ့းဖ့းစူး အဂီၢ် စီၤပီလူး ပာ်ဖျါမၤလီၤတံၢ်ဝဲ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ ကမၤပူၤဖျဲးတၢ်န့ၣ် ဖျါဖဲ အ့း ၄:၁၈-၁၉ အပူၤ, ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိတဖၣ် “အသူၣ်ခံးအသးခံး သတးဒီး,” ကတူၢ်လိာ်ယွၤအဂီၢ် ကးတံၢ်ဃးအသးန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်သူၣ်ကိၤအသးကိၤ, အိၣ်ပှဲၤဒီး“တၢ်တစီတဆှံ ကိးမံၤဒဲး” ဒီးလူၤပိာ်ထွဲ တၢ်သးကတၢအခံ, ဒီးတၢ်သူၣ်လီသးကွံတၢ်န့ၣ်လီၤ.

အဆၢဖိ…

About Us

ကစၢ်ယွၤအတၢ်အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤ

မိၤန့း (Monique) ဘၣ်ဂဲၤပျုၢ်အိၣ်မူဝဲကီကီခဲခဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲအိၣ်ဒီး အတံၤသကိးတဖၣ်, လၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, ဒီးအဝဲပတြၢၤဘၣ် အတံၤသကိးတဖၣ် ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ တၢ်အိၣ်မူ အတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအသူၣ်က့ၣ်သးကါ ဘၣ်အတံၤသကိးတဖၣ် တဆံးတက့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, မိၤန့း ဆိကမိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ဒ်အဝဲသ့ၣ်အသိး တသ့ဝဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဆိကမိၣ်လၢ တၢ်စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်စံးတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအဘၣ်အိၣ်မူပိာ်ထွဲ တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. အကတၢၢ်န့ၣ်, အတံၤသကိး လၢဖၠၣ်စိမိၤတဂၤ, မၤစၢၤအီၤလၢ ကထံၣ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤန့ၣ် တမ့ၢ်ကစၢ်လၢ အကမၤဟးဂီၤအသးသမူဘၣ်, ဒီးလၢတၢ်အံၤအလီၢ်န့ၣ်, ကစၢ်ယွၤအသးအိၣ် တၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်, လၢအတၢ်အိၣ်မူ အထီၣ်အလီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ မိၤန့း သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်အံၤဝံၤန့ၣ်ဒီး, လၢအဂီၢ်အကတီၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ ကစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ်အမ့ၢ်ပှၤလၢအုၣ်က့ၤခိၣ်က့ၤအီၤ, ဒီးဟံးဃာ်ဂၢၢ်ကျၢၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ အလီၤဘီလီၤမုၢ်, လၢအမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤ အတၢ်အဲၣ်လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢမိၤန့းအဂီၢ်န့ၣ် စီၤပၤ ရှလိၤမိၤစ့ၢ်ကီး ကဟ့ၣ်ဝဲ တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဒ်သိးအံၤန့ၣ်လီၤ. စီၤရှလိၤမိၤသ့ၣ်ညါနီၢ်ဝဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်အံၤ အိၣ်ပှဲၤဒီး အတၢ်သူၣ်အုးသးအုးဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. နီၢ်နီၢ်န့ၣ်, စံၣ်တဲၤတဲ…

တၢ်မၤအသး

ကစၢ်ယွၤသ့ၣ်ညါ ပတၢ်လိၣ်တဖၣ်

လဲဒိၢ် (Lando) မ့ၢ်ပှၤနီၣ်ကၠံးပနံၣ် (သိလ့ၣ်, ဘၢး(စ) လၢကီၢ်ဖံလံးပံ) ဖဲဝ့ၢ်မနံလၣ်အပူၤ, အီ ခီဖံၣ် ဖဲကျဲကပၤကျးန့ၣ်လီၤ. ခိၣ်ဘံး-၁၉ တၢ်တြီ ပှၤဟးထီၣ်ဆူတၢ်ချၢ တဖၣ် အကတီၢ်ဝံၤလံအဃိ, ပှၤလဲၤထီၣ်က့ၤလီၤတၢ်တဖၣ် ပှဲၤက့ၤလၢ ကျဲခိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဆိကမိၣ်, တနံၤအံၤ တၢ်လိာ်ခိၣ်လိာ်ကွဲ အကတီၢ်အိၣ်အဃိ ပှၤလဲၤတၢ်က့ၤတၢ်တဖၣ် ကအိၣ်အါမးန့ၣ်လီၤ. ယကမၤန့ၢ် ကျိၣ်စ့တဖၣ် ဒ်လၢညါအသိး, ဒီးအကတၢၢ်န့ၣ် ယဆိကတီၢ် ယတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီတဖၣ် သ့လံန့ၣ်လီၤ.

ဖဲအဝဲကစးထီၣ်နီၣ် သိလ့ၣ်န့ၣ် ထံၣ်ဝဲ ရီနံၣ် (Ronnie) ဆ့ၣ်နီၤလၢခးဆ့ၣ်နီၤ ဖးထီ, အိၣ်ဖဲတၢ်ကပိာ်ကပၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ် ပှၤခွဲသိၣ်ခွဲပျီကျဲတဂၤဒီး မၤအသးဒ်သိး အတၢ်ဂ့ၢ်ကီအိၣ်ဝဲ, ဒီးဖျါလၢ အလိၣ်ဘၣ်ပှၤကကတိၤတၢ်ဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ. လဲဒိၢ် ဆိကမိၣ်ဝဲ, တၢ်ဆၢကတီၢ်ကိးမံးနံးန့ၣ် အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤဒံးအါ ယကမၤန့ၢ် ကျိာ်စ့ဒံးအါန့ၣ်လီၤ. ယမၤယံာ်မၤနီၣ်ယသးလၢအီၤတသ့ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်, အသးပူၤ ပလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ ယွၤအဲၣ်ဒိးလၢ အကလဲၤဆူ ရီနံၣ် အအိၣ်အဃိဒီး…

တၢ်မၤအသး

ယွၤလၢ အမၤတၢ်လၢအဂ့ၢ်အဝီ

စဲး(သ်) (Seth) ဟံးန့ၢ်အီလီၤ ကသံၣ်ကသီတဖၣ်ခဲလၢာ်လၢ အထံၣ်န့ၢ်ဝဲ ဖဲတၢ်ပာ် ကသံၣ်ဖီၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. စဲး(သ်) ဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဝဲဟံၣ်ဃီလၢ တၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤတအိၣ်, ဒီးလၢတၢ်တလိၤတဃီၤအပူၤအဃိ, အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ် သဘံၣ်ဘုၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အပၢ်န့ၣ်မၤဘၣ်ဒိဆါ အမိၢ်လၢ တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးထီဘိ တုၤလီၤလၢ အမၤသံလီၤက့ၤအသးတစုန့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤ စဲး(သ်) အဲၣ်ဒိး “မၤကတၢၢ်ကွံာ်” အသးသမူ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဆိကမိၣ် “ယမ့ၢ်သံယကလဲၤဆူလဲၣ်” ဟဲနုာ်လီၤလၢအသးပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢယွၤအဘျုးအဃိ တသံဝဲဒၣ် ဖဲမုၢ်နံၤအံၤန့ၣ်ဘၣ်. လၢတၢ်ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်အပူၤ, အဝဲမၤလိသကိးလံာ်စီဆှံဒီးအတံၤသကိး ဝံၤအလီၢ်ခံ, တူၢ်လိာ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ်ပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအထုးန့ၢ်က့ၤအီၤဆူ ယွၤ အအိၣ်အကျါတမံၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢအထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဃံတၢ်လၤ, ဒီးတၢ်အဂ့ၢ်အဝီအိၣ်လၢတၢ်ဘၣ်တ့အပူၤအဃိန့ၣ်လီၤ. စဲး(သ်) စံးဝဲလၢ, “ယထံၣ်ဘၣ် တၢ်လၢအဃံဝဲလၤဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤတဂၤဂၤတ့လီၤ တၢ်တဖၣ်အံၤခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ.”

၁ မိၤရှ့ ၁ န့ၣ် ပဖးဘၣ်လၢ ယွၤမ့ၢ်ပှၤနီၢ်နီၢ်လၢအတ့လီၤတၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးအဆၢဖိ ၂ စံးဝဲဒၣ် ဟီၣ်ခိၣ်အံၤ အိၣ်သယုၢ်အိၣ်ကလီ (သဘံၣ်ဘူၣ်ဆးဃၢ),…

တၢ်မၤအသး

ယွၤအခၢၣ်စးတဖၣ် လၢတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအဂီၢ်

နိၣ်ရၣ် (Nora) လဲၤဝဲဆူ တၢ်ဒုးနဲၣ်ကမျၢၢ်တၢ်ဘၣ်သးလၢ တၢ်ကစုဒုအပူၤ မ့ၢ်လၢ အတၢ်သးဆူၣ်သးဂဲၤဒိၣ်မး လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ဒ်တၢ်သုးကျဲၤပာ်လီၤအသိး, တၢ်ဒုးနဲၣ်တၢ်ဘၣ်သးန့ၣ် လၢတၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤဒုးနဲၣ်တၢ်ဘၣ်သးတဖၣ် ဟးဝဲလၢ တၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်လၢအသဟီၣ်ဒိၣ်အပူၤ လၢဝ့ၢ်ခၢၣ်သးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်န့ၣ်ဝံၤ သိလ့ၣ်ခံခိၣ် ဟဲအိၣ်ကတီၢ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ပှၤအိၣ်လၢ ဝ့ၢ်အချၢတဖၣ်ကမၤတၢထီၣ်တၢလီၤတၢ်အဂီၢ် ဟဲတုၤဃီၤဝဲန့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် တၢ်တၢထီၣ်တၢလီၤ အိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သးဘၣ်ဒိဖးဒိၣ်အပူၤ နိၣ်ရၣ် ဟးထီၣ်ကွံာ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်တိာ်ပာ်လၢ အဂ့ၤတဖၣ်န့ၣ် ဖျါလၢအဘျုးတအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်မၢဖိစီၤပီလူး လဲၤဆူ ဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ် အတၢ်လုၢ်ဟံၣ်န့ၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး ပှၤလၢအထီဒါအီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ် ၂၁:၂၇ ပာ်ဖျါလၢ အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်, “ပှၤယူၤဒၤဖိလၢအၤစံတဖၣ်,” ဒီးထံၣ်ဝဲကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ်အမ့ၢ်ပှၤမၤပျံၤမၤဖုး အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်မူအကျိၤအကျဲန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၂၈-၂၉ န့ၣ် ပကထံၣ်ဘၣ် အဝဲသ့ၣ် ကိးထီၣ် စီၤပီလူး အတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤဒီးတၢ်ပစိၣ်ပစ့ ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်သဘံၣ်ဘူၣ် အဆိအချ့န့ၣ်လီၤ. ပှၤဂီၢ်မုၢ်တၢထီၣ်တၢလီၤ ဒီးတွံၢ်ထုးထီၣ်စီၤပီလူးဆူ တၢ်လုၢ်ဟံၣ်အချၢ, ဒိအီၤတီၢ်အီၤဒီး, သုးဖိတဖၣ်…

တၢ်မၤအသး

တၢ်အီၣ်ဆၣ်အလီၢ်လါဟ့တဖၣ် သးဝံၣ်တၢ်

ယကတိၤနံၤတၢ်ဒီး ယမံၤပှၢ်ပိာ်မုၣ်လၢတၢ်သးခုအပူၤတလီၢ်လီၢ်, မ့ၢ်လၢအဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်သ့တမံၤလၢ ကတိၤတၢ်ဒီး အထွံၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအထွံၣ်တဖၣ် မီၤတၢ်န့ၣ်ဒီးအဝဲကတိၤဆၢဝဲပှဲၤဒီး တၢ်အဲၣ်အတၢ်နၢ်ပၢၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဒီးပှၤဘုၣ်ထွံၣ်လၢ တၢ်လီၢ်ကိးပူၤတဖၣ်, ကစီၤကနၣ် အတံၤသကိးထွံၣ်ဖိတဖၣ် ဒီးကနံၤဝဲသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသ့စဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ် ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဃုာ်ဒီးထွံၣ်, ကျီၢ်မိၢ်, ထွံၣ်ဟီၣ်ခိၣ်, ပီၣ်လဲၣ်ရှီ, ဒီးထိၣ်ကံာ်တဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ဒီး "အကလုၢ်အသီၣ်အပနီၣ် တဖၣ်" လၢအဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤ ဒ်တၢ်နံၤတၢ်အ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထံၣ်သ့ၣ်ညါလီၤတံၢ် တၢ်အကလုၢ်တဖၣ် အခီပညီအံၤ မၤစၢၤပှၤဒ်သိးပကသ့ၣ်ညါနီၤဖး ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ အလုၢ်အလၢ်တဖၣ်, ဒီးလၢကျဲအဂၤန့ၣ်, ပှၤလၢဃုသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ် ကဖျါလီၤဂာ်ဒ် အကမၤဆါလိာ်သးန့ၣ်လီၤ.

ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် အတၢ်နံၤတၢ်အ့ ဒီးတၢ်သးခုအံၤန့ၣ် ဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်ထံၣ်ကဒုကယီၢ်တမံၤလၢ အလီၤသးခုသးမုာ်န့ၣ် ကလီၤဂာ်ဒ် တၢ်ဘၣ်တ့အဂၤတဖၣ် မ့ၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢ အကျိၤအကျဲအကစၢ်ဒၣ်ဝဲအသိးန့ၣ် တၢ်ကမၤအသး, တၢ်ကအိၣ်သးဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်စီၤပၤဒၤဝံး ကွၢ်တရံးအခိၣ်အဃၢၤလၢ စံး ၆၅:၁၂,၁၃ အပူၤန့ၣ် ဖျါဘၣ်အီၤလၢ “တၢ်စိခိၣ်တဖၣ် ကံာ်တူာ်အယီၢ်ဒ့လၢ တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ” ဒီး…

တၢ်မၤအသး

မဲာ်ချံလၢ အထံၣ်တၢ်သ့တဖၣ်

ကၠဲနဘံ (Genevieve)ကဲထီၣ် မဲာ်ချံတဖၣ်လၢအဖိသၢဂၤအဂီၢ်, မ့ၢ်လၢဖိတဂၤစုာ်စုာ် အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဃုာ်ဒီး မဲာ်ပှၤဖိထီၣ်ဝါအသးဒီး တထံၣ်ဘၣ်တၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲလဲၤကိးအဖိ တဖၣ်ဆူအသဝီ တဘျီလၢ်လၢ်, လၢကီၢ်ဘံၣ်န့ ( Benin )လၢ အဲဖြၤကၤမုၢ်နုာ်န့ၣ်, အဝဲပုထီၣ် အဖိဆံးဖိလၢအချၢ, ဒီးအစုခံခီန့ၣ် ဖီၣ်ဃာ်ဝဲအဖိ အဒိၣ်ခံဂၤအစု ဖျါဒ်သိးအကွဲမုာ်တၢ်ကဟဲမၤကီမၤခဲအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆဲးတၢ်လၤစံးဝဲလၢ တၢ်မဲာ်တထံၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်နါအတၢ်မၤလၢအဘၣ်တၢ်ဟိၣ်တၢ်ယီအဃိ, လၢတၢ်သးဟးဂီၤအပူၤ ကၠဲနဘံ ကိးပသူထီၣ် တၢ်မၤစၢၤ ဆူကစၢ်ယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢခံ, ပိာ်ခွါလၢ အသဝီပူၤတဂၤ ဒုးသ့ၣ်ညါအီၤ တၢ်သးကညီကဘီတဖၣ် (Mercy Ships) အဂ့ၢ်, တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤတမံၤလၢ အမၤစၢၤဆီၣ်ထွဲတၢ်ကွဲးကါ တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, လၢတၢ်မၤလၤကပီၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး လၢအဟဲစိာ် တၢ်မုၢ်လၢ် ဒီးတၢ်မၤဘျါ ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် မၤစၢၤအီၤကန့ၢ်-တန့ၢ်န့ၣ် တလီၤတံာ်ဘၣ်ဆၣ်, ကၠဲနဘံ လဲၤဝဲဆူ အဝဲသ့ၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်တဖၣ်, ဖုသံနီၣ်က့ၤလၢ တၢ်ကွဲးကါ အဝဲသ့ၣ် အမဲာ်ချံဝံၤအလီၢ်ခံ, အဝဲသ့ၣ်ထံၣ်က့ၤတၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤ အဂ့ၢ်အကျိၤထီဘိန့ၣ် ဟဲအိၣ်ထီၣ်…

တၢ်မၤအသး

ကူထီၣ်သိးထီၣ်ကစၢ်ခရံာ်

ဖဲယသိးထီၣ်သီ ယမဲာ်ဒိးအသီလၢတၢ်အဆိကတၢၢ်တဘျီန့ၣ် ယသူၣ်ဟူးသးဂဲၤယဲဒိၣ်မးဘၣ်ဆၣ်, လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်စှၤနၣ်ရံၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, ယအဲၣ်ဒိး စူးကွံာ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ယမဲာ်ချံ ဒီးယခိၣ်ဆါထီၣ် ဖဲယသိးမဲာ်ဒိးအံၤန့ၣ်လီၤ. ယနၢ်ခံခီ ညိးထီၣ် မ့ၢ်လၢမဲာ်ဒိးအံၤ တညီနုၢ်ဒီးယၤအဃိန့ၣ်လီၤ. လၢခံတနံၤ, ဖဲယသ့ၣ်နီၣ်လၢ ယဘၣ်သိးထီၣ်မဲာ်ဒိးအံၤန့ၣ်ဒီး ယကအုကစွါယဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တနံၤဘၣ်တနံၤ, ယဘၣ်ဃုထၢစူးကါမဲာ်ဒိး, ဒ်သိးယနီၢ်ကစၢ် ကဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးဒီးမဲာ်ဒိးကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တဘျုးနွံဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ယသိးဃာ်မဲာ်ဒိးဒၣ်လဲာ် ယတပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်သိးထီၣ် တၢ်အသီတမံၤမံၤန့ၣ် လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးက့ၤ တၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ယံာ်ထီၣ်န့ၣ်ဒီး ကဲထီၣ်တၢ်ညီနုၢ်အဃိ, ဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ်လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအပူၤကွံာ် ပတထံၣ်အီၤတဖၣ်ဒၣ်လဲာ် ပကထံၣ်ဘၣ်တၢ်တမံၤမံၤ, န့ၣ်လီၤ. လၢလံာ်ရိမ့ၤ ၁၃ :၁၂ န့ၣ် ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူး မၤလိာ် ပှၤလၢအပိာ်ကစၢ်ခရံာ်အခံတဖၣ်, က“ဟံးထီၣ်သကိး တၢ်ကပီၤအစုကဝဲၤ,” ဒီးကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ တၢ်အိၣ်မူအဂ့ၤအဝါန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၁-၁၃ စံးဘၣ်ပှၤ, အဝဲသ့ၣ် မ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတ့ၢ်လံ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးဘၣ်ဆၣ်, ဖျါလၢ အဝဲသ့ၣ် “မံခ့မံသပ့ၤ”, ဒီးအသးမံဒၣ်အတၢ်ဒၣ်ဝဲအဃိ, အဝဲသ့ၣ် လိၣ်ဘၣ်တၢ် “ကဖုသံနီၣ်”…

တၢ်မၤအသး

တၢ်သးခုလၢခူပူၤဝ့ၢ်ပူၤ

ဖဲ ၂၀၂၂ နံၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်, ဖျၢၣ်ထူတၢ်ပြၢလၢခံကတၢၢ်န့ၣ်, ဖြ့ၣ်စ့ၣ်ဒီးအၣ်ကၠ့ၣ်တံနါထံၣ်လိာ်သးဒီး တၢ်လိာ်ကွဲပြၢန့ၣ်ဂ့ၤဒိၣ်မးအဃိ, ပှၤအါဂၤစံးဝဲလၢ “စံၣ်စိၤနုာ် ဖျၢၣ်ထူတၢ်ပြၢအဒိၣ်ကတၢၢ်” န့ၣ်လီၤ. တၢ်လိာ်ကွဲတၢ်ဆၢကတီၢ် လၢအဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အါထီၣ် ဒၣ်လဲာ် လဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤန့ၣ် ပှၤခံဖုလိာ် ဒိးန့ၢ်တခီ ၃ဖျၢၣ် စုာ်စုာ်အဃိ, လၢတၢ်ကမၤနၢၤတၢ် အဂီၢ်, ပှၤလိာ်ကွဲတၢ်ဖိတဖၣ် ကဘၣ်ထူနုာ် ပဲၣ်နဲ(လ်)တံၣ် န့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲအၣ်ကၠ့ၣ်တံနါမၤနၢၤတၢ်ဝံၤ, အထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ် သူၣ်ခုသးခုဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤအၣ်ကၠ့ၣ်တံနါဖိ အနီၢ်ဂံၢ် အါန့ၢ်ဒံးတကကွဲၢ်တဖၣ် ပှဲၤလုၢ်ကွံာ်လၢ ဝ့ၢ်ဘၠဲနိၣ်စဲရၢး(စ) အခၢၣ်သးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂီၤမူအဘၣ်တၢ်ဒိဃာ်လၢ ကဟၣ်ယူၤ (drone) န့ၣ်, ဘၣ်တၢ်ရၤပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ကိးပသူလၢ တၢ်အကလုၢ်ဖးဒိၣ် ဒ်အမ့ၢ်တၢ်သူၣ်ခုသးခုအက့ၢ်အဂီၤန့ၣ်လီၤ. ဘံၣ်ဘံၣ်စံၣ် တၢ်ကစီၣ်တယုၢ် ပာ်ဖျါထီၣ် ဝ့ၢ်အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ, ဒ်အမ့ၢ် “တၢ်သူၣ်ခုသးခု ပိာ်ဖးထီၣ်” န့ၣ်လီၤ.

ထီဘိန့ၣ် တၢ်သးခုမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လၢ အလီၤလးတမံၤန့ၣ်လီၤ. လံာ်တၢ်ကတိၤဒိ ပာ်ဖျါထီၣ် ဝ့ၢ်တဝ့ၢ်, ပှၤတကလုာ်, လဲၤခီဖျိ တၢ်သးခု အဒိၣ်အယိာ်,…

တၢ်မၤအသး

တၢ်အဂ့ၤအဝါ ယဲၢ်ထံၣ်

ဒ်တၢ်ဃုထံပာ်ဖျါဝဲအသိး, တၢ်လၢအအိၣ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ် ပှၤစံးဘျုးစံးဖှိၣ်က့ၤတၢ်နီၢ်နီၢ်တဖၣ်န့ၣ်, မံၤဘၣ်မုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်, တၢ်ဆါအက့ၢ်အဂီၤဆံးစှၤ, ဒီးမ့ၢ်ပှၤလၢအသူၣ်ခုသးခုတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ, မ့ၢ်တၢ်အဘျုးအဖှိၣ်လၢ အဂ့ၤဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. ပှၤကူၣ်သ့လၢသးဂ့ၢ် ပီညါတဖၣ် ဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲတုၤဒၣ်လဲာ်လၢ, တၢ်ကပာ် “တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ် အတၢ်ကွဲးနီၣ်” လၢကမၤဂ့ၤထီၣ် ပနီၢ်တဂၤ တၢ်န့ၢ်ဘျုး, ခီဖျိတၢ်ကွဲးလီၤ တၢ်ဂ့ၢ်ယဲၢ်ထံၣ် လၢတနွံဘၣ်တနွံစုာ်စုာ်အဂီၢ် လၢပကဘၣ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ.

လံာ်စီဆှံ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်က့ၤတၢ်အလုၢ်အလၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ယံာ်တ့ၢ်လံန့ၣ်လီၤ. ဒ်၁ တံၤ ၄:၃-၅ ပာ်ဖျါဝဲအသိး, စးထီၣ်လၢ တၢ်အီၣ်တၢ်အီ ဒီးတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီ, ဒီးဒ် စံး ၁၀၄ ပာ်ဖျါဝဲအသိး, တုၤလၢ တၢ်ဘၣ်တ့အဃံအလၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံ အဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပကထံၣ်တၢ်တဖၣ်အံၤ, ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်တဖၣ် ဒီးစံးဘျုးက့ၤပှၤလၢအဟ့ၣ်တၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. စံး ၁၀၇ ယၢၤထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ယဲၢ်မံၤလၢ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်ကဘၣ် စံးဘျုးစံးဖှိၣ်က့ၤတၢ် လီၤလီၤဆီဆီန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၄-၉ န့ၣ် အဘၣ်တၢ်မၤပူၤမၤဖျဲးအီၤလၢပှၤမုၢ်ကနၢ, အဆၢဖိ ၁၀-၁၆ န့ၣ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးထီၣ်လၢတၢ်မၢကဲကုၢ်,…

တၢ်မၤအသး

ပန့ဆၢၣ်အသီလၢ ခရံာ်အပူၤ

ပသ့ၣ်ဆှိလါအဲး (blue spruce) တထူၣ်အသၣ်, ဒီးအလၣ်ဒ်ထးဘိဖိတဖၣ် လီၤဆှုဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. သရၣ်လၢအယါဘျါ သ့ၣ်မုၣ်ဝၣ်ဘိန့ၣ် ကွၢ်ဝဲတဘျး ဒီးဒုးသ့ၣ်ညါပှၤ တၢ်ဂ့ၢ်ကီ, ဒီးစံးဝဲလၢ “တၢ်အံၤမ့ၢ် သ့ၣ်ဆှိအဃိလီၤ.” ယဆၢမုၢ်လၢ်လၢ ယကသ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး (မ့တမ့ၢ်) ကျိၤကျဲလၢ တၢ်ကူစါယါဘျါအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ပှၤကူၣ်သ့လၢသ့ၣ်မုၣ်ဝၣ်ဘိတဂၤအံၤ စံးကဒီးဝဲလၢ “တၢ်အံၤ မ့ၢ်ဒၣ်သ့ၣ်ဆှိအဃိ န့ၣ်လီၤ.” မ့ၢ်လၢသ့ၣ်ဆှိအန့ဆၢၣ်န့ၣ် ကဘၣ်ဒုးလီၤဆှု အလၣ်အဘိဖိတဖၣ်အဃိ, တၢ်ဆီတလဲကွံာ် အန့ဆၢၣ်အံၤတသ့ဝဲဘၣ်.

မ့ၢ်လၢပနီၢ်သးအတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်, တဘၣ်တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်အဆၢ ခီဖျိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးတဖၣ် လၢတၢ်ဆီတလဲတန့ၢ်တသ့တဖၣ်အဃိ အလီၢ်အိၣ်လၢပကဘၣ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်အသီတဖၣ် လၢဝ့ၢ်အ့းဖ့းစူး အဂီၢ် စီၤပီလူး ပာ်ဖျါမၤလီၤတံၢ်ဝဲ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ ကမၤပူၤဖျဲးတၢ်န့ၣ် ဖျါဖဲ အ့း ၄:၁၈-၁၉ အပူၤ, ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိတဖၣ် “အသူၣ်ခံးအသးခံး သတးဒီး,” ကတူၢ်လိာ်ယွၤအဂီၢ် ကးတံၢ်ဃးအသးန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်သူၣ်ကိၤအသးကိၤ, အိၣ်ပှဲၤဒီး“တၢ်တစီတဆှံ ကိးမံၤဒဲး” ဒီးလူၤပိာ်ထွဲ တၢ်သးကတၢအခံ, ဒီးတၢ်သူၣ်လီသးကွံတၢ်န့ၣ်လီၤ.

အဆၢဖိ…

တၢ်မၤအသး

ကစၢ်ယွၤအတၢ်အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤ

မိၤန့း (Monique) ဘၣ်ဂဲၤပျုၢ်အိၣ်မူဝဲကီကီခဲခဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲအိၣ်ဒီး အတံၤသကိးတဖၣ်, လၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, ဒီးအဝဲပတြၢၤဘၣ် အတံၤသကိးတဖၣ် ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ တၢ်အိၣ်မူ အတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအသူၣ်က့ၣ်သးကါ ဘၣ်အတံၤသကိးတဖၣ် တဆံးတက့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, မိၤန့း ဆိကမိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ဒ်အဝဲသ့ၣ်အသိး တသ့ဝဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဆိကမိၣ်လၢ တၢ်စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်စံးတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအဘၣ်အိၣ်မူပိာ်ထွဲ တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. အကတၢၢ်န့ၣ်, အတံၤသကိး လၢဖၠၣ်စိမိၤတဂၤ, မၤစၢၤအီၤလၢ ကထံၣ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤန့ၣ် တမ့ၢ်ကစၢ်လၢ အကမၤဟးဂီၤအသးသမူဘၣ်, ဒီးလၢတၢ်အံၤအလီၢ်န့ၣ်, ကစၢ်ယွၤအသးအိၣ် တၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်, လၢအတၢ်အိၣ်မူ အထီၣ်အလီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ မိၤန့း သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်အံၤဝံၤန့ၣ်ဒီး, လၢအဂီၢ်အကတီၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ ကစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ်အမ့ၢ်ပှၤလၢအုၣ်က့ၤခိၣ်က့ၤအီၤ, ဒီးဟံးဃာ်ဂၢၢ်ကျၢၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ အလီၤဘီလီၤမုၢ်, လၢအမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤ အတၢ်အဲၣ်လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢမိၤန့းအဂီၢ်န့ၣ် စီၤပၤ ရှလိၤမိၤစ့ၢ်ကီး ကဟ့ၣ်ဝဲ တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဒ်သိးအံၤန့ၣ်လီၤ. စီၤရှလိၤမိၤသ့ၣ်ညါနီၢ်ဝဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်အံၤ အိၣ်ပှဲၤဒီး အတၢ်သူၣ်အုးသးအုးဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. နီၢ်နီၢ်န့ၣ်, စံၣ်တဲၤတဲ…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ကစၢ်ယွၤသ့ၣ်ညါ ပတၢ်လိၣ်တဖၣ်

လဲဒိၢ် (Lando) မ့ၢ်ပှၤနီၣ်ကၠံးပနံၣ် (သိလ့ၣ်, ဘၢး(စ) လၢကီၢ်ဖံလံးပံ) ဖဲဝ့ၢ်မနံလၣ်အပူၤ, အီ ခီဖံၣ် ဖဲကျဲကပၤကျးန့ၣ်လီၤ. ခိၣ်ဘံး-၁၉ တၢ်တြီ ပှၤဟးထီၣ်ဆူတၢ်ချၢ တဖၣ် အကတီၢ်ဝံၤလံအဃိ, ပှၤလဲၤထီၣ်က့ၤလီၤတၢ်တဖၣ် ပှဲၤက့ၤလၢ ကျဲခိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဆိကမိၣ်, တနံၤအံၤ တၢ်လိာ်ခိၣ်လိာ်ကွဲ အကတီၢ်အိၣ်အဃိ ပှၤလဲၤတၢ်က့ၤတၢ်တဖၣ် ကအိၣ်အါမးန့ၣ်လီၤ. ယကမၤန့ၢ် ကျိၣ်စ့တဖၣ် ဒ်လၢညါအသိး, ဒီးအကတၢၢ်န့ၣ် ယဆိကတီၢ် ယတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီတဖၣ် သ့လံန့ၣ်လီၤ.

ဖဲအဝဲကစးထီၣ်နီၣ် သိလ့ၣ်န့ၣ် ထံၣ်ဝဲ ရီနံၣ် (Ronnie) ဆ့ၣ်နီၤလၢခးဆ့ၣ်နီၤ ဖးထီ, အိၣ်ဖဲတၢ်ကပိာ်ကပၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ် ပှၤခွဲသိၣ်ခွဲပျီကျဲတဂၤဒီး မၤအသးဒ်သိး အတၢ်ဂ့ၢ်ကီအိၣ်ဝဲ, ဒီးဖျါလၢ အလိၣ်ဘၣ်ပှၤကကတိၤတၢ်ဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ. လဲဒိၢ် ဆိကမိၣ်ဝဲ, တၢ်ဆၢကတီၢ်ကိးမံးနံးန့ၣ် အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤဒံးအါ ယကမၤန့ၢ် ကျိာ်စ့ဒံးအါန့ၣ်လီၤ. ယမၤယံာ်မၤနီၣ်ယသးလၢအီၤတသ့ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်, အသးပူၤ ပလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ ယွၤအဲၣ်ဒိးလၢ အကလဲၤဆူ ရီနံၣ် အအိၣ်အဃိဒီး…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ယွၤလၢ အမၤတၢ်လၢအဂ့ၢ်အဝီ

စဲး(သ်) (Seth) ဟံးန့ၢ်အီလီၤ ကသံၣ်ကသီတဖၣ်ခဲလၢာ်လၢ အထံၣ်န့ၢ်ဝဲ ဖဲတၢ်ပာ် ကသံၣ်ဖီၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. စဲး(သ်) ဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဝဲဟံၣ်ဃီလၢ တၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤတအိၣ်, ဒီးလၢတၢ်တလိၤတဃီၤအပူၤအဃိ, အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ် သဘံၣ်ဘုၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အပၢ်န့ၣ်မၤဘၣ်ဒိဆါ အမိၢ်လၢ တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးထီဘိ တုၤလီၤလၢ အမၤသံလီၤက့ၤအသးတစုန့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤ စဲး(သ်) အဲၣ်ဒိး “မၤကတၢၢ်ကွံာ်” အသးသမူ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဆိကမိၣ် “ယမ့ၢ်သံယကလဲၤဆူလဲၣ်” ဟဲနုာ်လီၤလၢအသးပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢယွၤအဘျုးအဃိ တသံဝဲဒၣ် ဖဲမုၢ်နံၤအံၤန့ၣ်ဘၣ်. လၢတၢ်ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်အပူၤ, အဝဲမၤလိသကိးလံာ်စီဆှံဒီးအတံၤသကိး ဝံၤအလီၢ်ခံ, တူၢ်လိာ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ်ပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအထုးန့ၢ်က့ၤအီၤဆူ ယွၤ အအိၣ်အကျါတမံၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢအထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဃံတၢ်လၤ, ဒီးတၢ်အဂ့ၢ်အဝီအိၣ်လၢတၢ်ဘၣ်တ့အပူၤအဃိန့ၣ်လီၤ. စဲး(သ်) စံးဝဲလၢ, “ယထံၣ်ဘၣ် တၢ်လၢအဃံဝဲလၤဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤတဂၤဂၤတ့လီၤ တၢ်တဖၣ်အံၤခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ.”

၁ မိၤရှ့ ၁ န့ၣ် ပဖးဘၣ်လၢ ယွၤမ့ၢ်ပှၤနီၢ်နီၢ်လၢအတ့လီၤတၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးအဆၢဖိ ၂ စံးဝဲဒၣ် ဟီၣ်ခိၣ်အံၤ အိၣ်သယုၢ်အိၣ်ကလီ (သဘံၣ်ဘူၣ်ဆးဃၢ),…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ယွၤအခၢၣ်စးတဖၣ် လၢတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအဂီၢ်

နိၣ်ရၣ် (Nora) လဲၤဝဲဆူ တၢ်ဒုးနဲၣ်ကမျၢၢ်တၢ်ဘၣ်သးလၢ တၢ်ကစုဒုအပူၤ မ့ၢ်လၢ အတၢ်သးဆူၣ်သးဂဲၤဒိၣ်မး လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ဒ်တၢ်သုးကျဲၤပာ်လီၤအသိး, တၢ်ဒုးနဲၣ်တၢ်ဘၣ်သးန့ၣ် လၢတၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤဒုးနဲၣ်တၢ်ဘၣ်သးတဖၣ် ဟးဝဲလၢ တၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်လၢအသဟီၣ်ဒိၣ်အပူၤ လၢဝ့ၢ်ခၢၣ်သးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်န့ၣ်ဝံၤ သိလ့ၣ်ခံခိၣ် ဟဲအိၣ်ကတီၢ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ပှၤအိၣ်လၢ ဝ့ၢ်အချၢတဖၣ်ကမၤတၢထီၣ်တၢလီၤတၢ်အဂီၢ် ဟဲတုၤဃီၤဝဲန့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် တၢ်တၢထီၣ်တၢလီၤ အိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သးဘၣ်ဒိဖးဒိၣ်အပူၤ နိၣ်ရၣ် ဟးထီၣ်ကွံာ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်တိာ်ပာ်လၢ အဂ့ၤတဖၣ်န့ၣ် ဖျါလၢအဘျုးတအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်မၢဖိစီၤပီလူး လဲၤဆူ ဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ် အတၢ်လုၢ်ဟံၣ်န့ၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး ပှၤလၢအထီဒါအီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ် ၂၁:၂၇ ပာ်ဖျါလၢ အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်, “ပှၤယူၤဒၤဖိလၢအၤစံတဖၣ်,” ဒီးထံၣ်ဝဲကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ်အမ့ၢ်ပှၤမၤပျံၤမၤဖုး အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်မူအကျိၤအကျဲန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၂၈-၂၉ န့ၣ် ပကထံၣ်ဘၣ် အဝဲသ့ၣ် ကိးထီၣ် စီၤပီလူး အတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤဒီးတၢ်ပစိၣ်ပစ့ ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်သဘံၣ်ဘူၣ် အဆိအချ့န့ၣ်လီၤ. ပှၤဂီၢ်မုၢ်တၢထီၣ်တၢလီၤ ဒီးတွံၢ်ထုးထီၣ်စီၤပီလူးဆူ တၢ်လုၢ်ဟံၣ်အချၢ, ဒိအီၤတီၢ်အီၤဒီး, သုးဖိတဖၣ်…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်အီၣ်ဆၣ်အလီၢ်လါဟ့တဖၣ် သးဝံၣ်တၢ်

ယကတိၤနံၤတၢ်ဒီး ယမံၤပှၢ်ပိာ်မုၣ်လၢတၢ်သးခုအပူၤတလီၢ်လီၢ်, မ့ၢ်လၢအဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်သ့တမံၤလၢ ကတိၤတၢ်ဒီး အထွံၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအထွံၣ်တဖၣ် မီၤတၢ်န့ၣ်ဒီးအဝဲကတိၤဆၢဝဲပှဲၤဒီး တၢ်အဲၣ်အတၢ်နၢ်ပၢၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဒီးပှၤဘုၣ်ထွံၣ်လၢ တၢ်လီၢ်ကိးပူၤတဖၣ်, ကစီၤကနၣ် အတံၤသကိးထွံၣ်ဖိတဖၣ် ဒီးကနံၤဝဲသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသ့စဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ် ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဃုာ်ဒီးထွံၣ်, ကျီၢ်မိၢ်, ထွံၣ်ဟီၣ်ခိၣ်, ပီၣ်လဲၣ်ရှီ, ဒီးထိၣ်ကံာ်တဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ဒီး "အကလုၢ်အသီၣ်အပနီၣ် တဖၣ်" လၢအဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤ ဒ်တၢ်နံၤတၢ်အ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထံၣ်သ့ၣ်ညါလီၤတံၢ် တၢ်အကလုၢ်တဖၣ် အခီပညီအံၤ မၤစၢၤပှၤဒ်သိးပကသ့ၣ်ညါနီၤဖး ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ အလုၢ်အလၢ်တဖၣ်, ဒီးလၢကျဲအဂၤန့ၣ်, ပှၤလၢဃုသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ် ကဖျါလီၤဂာ်ဒ် အကမၤဆါလိာ်သးန့ၣ်လီၤ.

ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် အတၢ်နံၤတၢ်အ့ ဒီးတၢ်သးခုအံၤန့ၣ် ဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်ထံၣ်ကဒုကယီၢ်တမံၤလၢ အလီၤသးခုသးမုာ်န့ၣ် ကလီၤဂာ်ဒ် တၢ်ဘၣ်တ့အဂၤတဖၣ် မ့ၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢ အကျိၤအကျဲအကစၢ်ဒၣ်ဝဲအသိးန့ၣ် တၢ်ကမၤအသး, တၢ်ကအိၣ်သးဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်စီၤပၤဒၤဝံး ကွၢ်တရံးအခိၣ်အဃၢၤလၢ စံး ၆၅:၁၂,၁၃ အပူၤန့ၣ် ဖျါဘၣ်အီၤလၢ “တၢ်စိခိၣ်တဖၣ် ကံာ်တူာ်အယီၢ်ဒ့လၢ တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ” ဒီး…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

မဲာ်ချံလၢ အထံၣ်တၢ်သ့တဖၣ်

ကၠဲနဘံ (Genevieve)ကဲထီၣ် မဲာ်ချံတဖၣ်လၢအဖိသၢဂၤအဂီၢ်, မ့ၢ်လၢဖိတဂၤစုာ်စုာ် အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဃုာ်ဒီး မဲာ်ပှၤဖိထီၣ်ဝါအသးဒီး တထံၣ်ဘၣ်တၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲလဲၤကိးအဖိ တဖၣ်ဆူအသဝီ တဘျီလၢ်လၢ်, လၢကီၢ်ဘံၣ်န့ ( Benin )လၢ အဲဖြၤကၤမုၢ်နုာ်န့ၣ်, အဝဲပုထီၣ် အဖိဆံးဖိလၢအချၢ, ဒီးအစုခံခီန့ၣ် ဖီၣ်ဃာ်ဝဲအဖိ အဒိၣ်ခံဂၤအစု ဖျါဒ်သိးအကွဲမုာ်တၢ်ကဟဲမၤကီမၤခဲအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆဲးတၢ်လၤစံးဝဲလၢ တၢ်မဲာ်တထံၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်နါအတၢ်မၤလၢအဘၣ်တၢ်ဟိၣ်တၢ်ယီအဃိ, လၢတၢ်သးဟးဂီၤအပူၤ ကၠဲနဘံ ကိးပသူထီၣ် တၢ်မၤစၢၤ ဆူကစၢ်ယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢခံ, ပိာ်ခွါလၢ အသဝီပူၤတဂၤ ဒုးသ့ၣ်ညါအီၤ တၢ်သးကညီကဘီတဖၣ် (Mercy Ships) အဂ့ၢ်, တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤတမံၤလၢ အမၤစၢၤဆီၣ်ထွဲတၢ်ကွဲးကါ တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, လၢတၢ်မၤလၤကပီၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး လၢအဟဲစိာ် တၢ်မုၢ်လၢ် ဒီးတၢ်မၤဘျါ ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် မၤစၢၤအီၤကန့ၢ်-တန့ၢ်န့ၣ် တလီၤတံာ်ဘၣ်ဆၣ်, ကၠဲနဘံ လဲၤဝဲဆူ အဝဲသ့ၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်တဖၣ်, ဖုသံနီၣ်က့ၤလၢ တၢ်ကွဲးကါ အဝဲသ့ၣ် အမဲာ်ချံဝံၤအလီၢ်ခံ, အဝဲသ့ၣ်ထံၣ်က့ၤတၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤ အဂ့ၢ်အကျိၤထီဘိန့ၣ် ဟဲအိၣ်ထီၣ်…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ကူထီၣ်သိးထီၣ်ကစၢ်ခရံာ်

ဖဲယသိးထီၣ်သီ ယမဲာ်ဒိးအသီလၢတၢ်အဆိကတၢၢ်တဘျီန့ၣ် ယသူၣ်ဟူးသးဂဲၤယဲဒိၣ်မးဘၣ်ဆၣ်, လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်စှၤနၣ်ရံၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, ယအဲၣ်ဒိး စူးကွံာ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ယမဲာ်ချံ ဒီးယခိၣ်ဆါထီၣ် ဖဲယသိးမဲာ်ဒိးအံၤန့ၣ်လီၤ. ယနၢ်ခံခီ ညိးထီၣ် မ့ၢ်လၢမဲာ်ဒိးအံၤ တညီနုၢ်ဒီးယၤအဃိန့ၣ်လီၤ. လၢခံတနံၤ, ဖဲယသ့ၣ်နီၣ်လၢ ယဘၣ်သိးထီၣ်မဲာ်ဒိးအံၤန့ၣ်ဒီး ယကအုကစွါယဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တနံၤဘၣ်တနံၤ, ယဘၣ်ဃုထၢစူးကါမဲာ်ဒိး, ဒ်သိးယနီၢ်ကစၢ် ကဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးဒီးမဲာ်ဒိးကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တဘျုးနွံဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ယသိးဃာ်မဲာ်ဒိးဒၣ်လဲာ် ယတပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်သိးထီၣ် တၢ်အသီတမံၤမံၤန့ၣ် လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးက့ၤ တၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ယံာ်ထီၣ်န့ၣ်ဒီး ကဲထီၣ်တၢ်ညီနုၢ်အဃိ, ဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ်လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအပူၤကွံာ် ပတထံၣ်အီၤတဖၣ်ဒၣ်လဲာ် ပကထံၣ်ဘၣ်တၢ်တမံၤမံၤ, န့ၣ်လီၤ. လၢလံာ်ရိမ့ၤ ၁၃ :၁၂ န့ၣ် ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူး မၤလိာ် ပှၤလၢအပိာ်ကစၢ်ခရံာ်အခံတဖၣ်, က“ဟံးထီၣ်သကိး တၢ်ကပီၤအစုကဝဲၤ,” ဒီးကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ တၢ်အိၣ်မူအဂ့ၤအဝါန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၁-၁၃ စံးဘၣ်ပှၤ, အဝဲသ့ၣ် မ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတ့ၢ်လံ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးဘၣ်ဆၣ်, ဖျါလၢ အဝဲသ့ၣ် “မံခ့မံသပ့ၤ”, ဒီးအသးမံဒၣ်အတၢ်ဒၣ်ဝဲအဃိ, အဝဲသ့ၣ် လိၣ်ဘၣ်တၢ် “ကဖုသံနီၣ်”…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်သးခုလၢခူပူၤဝ့ၢ်ပူၤ

ဖဲ ၂၀၂၂ နံၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်, ဖျၢၣ်ထူတၢ်ပြၢလၢခံကတၢၢ်န့ၣ်, ဖြ့ၣ်စ့ၣ်ဒီးအၣ်ကၠ့ၣ်တံနါထံၣ်လိာ်သးဒီး တၢ်လိာ်ကွဲပြၢန့ၣ်ဂ့ၤဒိၣ်မးအဃိ, ပှၤအါဂၤစံးဝဲလၢ “စံၣ်စိၤနုာ် ဖျၢၣ်ထူတၢ်ပြၢအဒိၣ်ကတၢၢ်” န့ၣ်လီၤ. တၢ်လိာ်ကွဲတၢ်ဆၢကတီၢ် လၢအဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အါထီၣ် ဒၣ်လဲာ် လဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤန့ၣ် ပှၤခံဖုလိာ် ဒိးန့ၢ်တခီ ၃ဖျၢၣ် စုာ်စုာ်အဃိ, လၢတၢ်ကမၤနၢၤတၢ် အဂီၢ်, ပှၤလိာ်ကွဲတၢ်ဖိတဖၣ် ကဘၣ်ထူနုာ် ပဲၣ်နဲ(လ်)တံၣ် န့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲအၣ်ကၠ့ၣ်တံနါမၤနၢၤတၢ်ဝံၤ, အထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ် သူၣ်ခုသးခုဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤအၣ်ကၠ့ၣ်တံနါဖိ အနီၢ်ဂံၢ် အါန့ၢ်ဒံးတကကွဲၢ်တဖၣ် ပှဲၤလုၢ်ကွံာ်လၢ ဝ့ၢ်ဘၠဲနိၣ်စဲရၢး(စ) အခၢၣ်သးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂီၤမူအဘၣ်တၢ်ဒိဃာ်လၢ ကဟၣ်ယူၤ (drone) န့ၣ်, ဘၣ်တၢ်ရၤပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ကိးပသူလၢ တၢ်အကလုၢ်ဖးဒိၣ် ဒ်အမ့ၢ်တၢ်သူၣ်ခုသးခုအက့ၢ်အဂီၤန့ၣ်လီၤ. ဘံၣ်ဘံၣ်စံၣ် တၢ်ကစီၣ်တယုၢ် ပာ်ဖျါထီၣ် ဝ့ၢ်အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ, ဒ်အမ့ၢ် “တၢ်သူၣ်ခုသးခု ပိာ်ဖးထီၣ်” န့ၣ်လီၤ.

ထီဘိန့ၣ် တၢ်သးခုမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လၢ အလီၤလးတမံၤန့ၣ်လီၤ. လံာ်တၢ်ကတိၤဒိ ပာ်ဖျါထီၣ် ဝ့ၢ်တဝ့ၢ်, ပှၤတကလုာ်, လဲၤခီဖျိ တၢ်သးခု အဒိၣ်အယိာ်,…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်အဂ့ၤအဝါ ယဲၢ်ထံၣ်

ဒ်တၢ်ဃုထံပာ်ဖျါဝဲအသိး, တၢ်လၢအအိၣ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ် ပှၤစံးဘျုးစံးဖှိၣ်က့ၤတၢ်နီၢ်နီၢ်တဖၣ်န့ၣ်, မံၤဘၣ်မုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်, တၢ်ဆါအက့ၢ်အဂီၤဆံးစှၤ, ဒီးမ့ၢ်ပှၤလၢအသူၣ်ခုသးခုတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ, မ့ၢ်တၢ်အဘျုးအဖှိၣ်လၢ အဂ့ၤဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. ပှၤကူၣ်သ့လၢသးဂ့ၢ် ပီညါတဖၣ် ဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲတုၤဒၣ်လဲာ်လၢ, တၢ်ကပာ် “တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ် အတၢ်ကွဲးနီၣ်” လၢကမၤဂ့ၤထီၣ် ပနီၢ်တဂၤ တၢ်န့ၢ်ဘျုး, ခီဖျိတၢ်ကွဲးလီၤ တၢ်ဂ့ၢ်ယဲၢ်ထံၣ် လၢတနွံဘၣ်တနွံစုာ်စုာ်အဂီၢ် လၢပကဘၣ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ.

လံာ်စီဆှံ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်က့ၤတၢ်အလုၢ်အလၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ယံာ်တ့ၢ်လံန့ၣ်လီၤ. ဒ်၁ တံၤ ၄:၃-၅ ပာ်ဖျါဝဲအသိး, စးထီၣ်လၢ တၢ်အီၣ်တၢ်အီ ဒီးတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီ, ဒီးဒ် စံး ၁၀၄ ပာ်ဖျါဝဲအသိး, တုၤလၢ တၢ်ဘၣ်တ့အဃံအလၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံ အဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပကထံၣ်တၢ်တဖၣ်အံၤ, ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်တဖၣ် ဒီးစံးဘျုးက့ၤပှၤလၢအဟ့ၣ်တၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. စံး ၁၀၇ ယၢၤထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ယဲၢ်မံၤလၢ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်ကဘၣ် စံးဘျုးစံးဖှိၣ်က့ၤတၢ် လီၤလီၤဆီဆီန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၄-၉ န့ၣ် အဘၣ်တၢ်မၤပူၤမၤဖျဲးအီၤလၢပှၤမုၢ်ကနၢ, အဆၢဖိ ၁၀-၁၆ န့ၣ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးထီၣ်လၢတၢ်မၢကဲကုၢ်,…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ပန့ဆၢၣ်အသီလၢ ခရံာ်အပူၤ

ပသ့ၣ်ဆှိလါအဲး (blue spruce) တထူၣ်အသၣ်, ဒီးအလၣ်ဒ်ထးဘိဖိတဖၣ် လီၤဆှုဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. သရၣ်လၢအယါဘျါ သ့ၣ်မုၣ်ဝၣ်ဘိန့ၣ် ကွၢ်ဝဲတဘျး ဒီးဒုးသ့ၣ်ညါပှၤ တၢ်ဂ့ၢ်ကီ, ဒီးစံးဝဲလၢ “တၢ်အံၤမ့ၢ် သ့ၣ်ဆှိအဃိလီၤ.” ယဆၢမုၢ်လၢ်လၢ ယကသ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး (မ့တမ့ၢ်) ကျိၤကျဲလၢ တၢ်ကူစါယါဘျါအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ပှၤကူၣ်သ့လၢသ့ၣ်မုၣ်ဝၣ်ဘိတဂၤအံၤ စံးကဒီးဝဲလၢ “တၢ်အံၤ မ့ၢ်ဒၣ်သ့ၣ်ဆှိအဃိ န့ၣ်လီၤ.” မ့ၢ်လၢသ့ၣ်ဆှိအန့ဆၢၣ်န့ၣ် ကဘၣ်ဒုးလီၤဆှု အလၣ်အဘိဖိတဖၣ်အဃိ, တၢ်ဆီတလဲကွံာ် အန့ဆၢၣ်အံၤတသ့ဝဲဘၣ်.

မ့ၢ်လၢပနီၢ်သးအတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်, တဘၣ်တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်အဆၢ ခီဖျိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးတဖၣ် လၢတၢ်ဆီတလဲတန့ၢ်တသ့တဖၣ်အဃိ အလီၢ်အိၣ်လၢပကဘၣ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်အသီတဖၣ် လၢဝ့ၢ်အ့းဖ့းစူး အဂီၢ် စီၤပီလူး ပာ်ဖျါမၤလီၤတံၢ်ဝဲ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ ကမၤပူၤဖျဲးတၢ်န့ၣ် ဖျါဖဲ အ့း ၄:၁၈-၁၉ အပူၤ, ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိတဖၣ် “အသူၣ်ခံးအသးခံး သတးဒီး,” ကတူၢ်လိာ်ယွၤအဂီၢ် ကးတံၢ်ဃးအသးန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်သူၣ်ကိၤအသးကိၤ, အိၣ်ပှဲၤဒီး“တၢ်တစီတဆှံ ကိးမံၤဒဲး” ဒီးလူၤပိာ်ထွဲ တၢ်သးကတၢအခံ, ဒီးတၢ်သူၣ်လီသးကွံတၢ်န့ၣ်လီၤ.

အဆၢဖိ…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ကစၢ်ယွၤအတၢ်အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤ

မိၤန့း (Monique) ဘၣ်ဂဲၤပျုၢ်အိၣ်မူဝဲကီကီခဲခဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲအိၣ်ဒီး အတံၤသကိးတဖၣ်, လၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, ဒီးအဝဲပတြၢၤဘၣ် အတံၤသကိးတဖၣ် ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ တၢ်အိၣ်မူ အတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအသူၣ်က့ၣ်သးကါ ဘၣ်အတံၤသကိးတဖၣ် တဆံးတက့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, မိၤန့း ဆိကမိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ဒ်အဝဲသ့ၣ်အသိး တသ့ဝဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဆိကမိၣ်လၢ တၢ်စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်စံးတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအဘၣ်အိၣ်မူပိာ်ထွဲ တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. အကတၢၢ်န့ၣ်, အတံၤသကိး လၢဖၠၣ်စိမိၤတဂၤ, မၤစၢၤအီၤလၢ ကထံၣ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤန့ၣ် တမ့ၢ်ကစၢ်လၢ အကမၤဟးဂီၤအသးသမူဘၣ်, ဒီးလၢတၢ်အံၤအလီၢ်န့ၣ်, ကစၢ်ယွၤအသးအိၣ် တၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်, လၢအတၢ်အိၣ်မူ အထီၣ်အလီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ မိၤန့း သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်အံၤဝံၤန့ၣ်ဒီး, လၢအဂီၢ်အကတီၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ ကစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ်အမ့ၢ်ပှၤလၢအုၣ်က့ၤခိၣ်က့ၤအီၤ, ဒီးဟံးဃာ်ဂၢၢ်ကျၢၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ အလီၤဘီလီၤမုၢ်, လၢအမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤ အတၢ်အဲၣ်လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢမိၤန့းအဂီၢ်န့ၣ် စီၤပၤ ရှလိၤမိၤစ့ၢ်ကီး ကဟ့ၣ်ဝဲ တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဒ်သိးအံၤန့ၣ်လီၤ. စီၤရှလိၤမိၤသ့ၣ်ညါနီၢ်ဝဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်အံၤ အိၣ်ပှဲၤဒီး အတၢ်သူၣ်အုးသးအုးဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. နီၢ်နီၢ်န့ၣ်, စံၣ်တဲၤတဲ…

About Us

ကစၢ်ယွၤသ့ၣ်ညါ ပတၢ်လိၣ်တဖၣ်

လဲဒိၢ် (Lando) မ့ၢ်ပှၤနီၣ်ကၠံးပနံၣ် (သိလ့ၣ်, ဘၢး(စ) လၢကီၢ်ဖံလံးပံ) ဖဲဝ့ၢ်မနံလၣ်အပူၤ, အီ ခီဖံၣ် ဖဲကျဲကပၤကျးန့ၣ်လီၤ. ခိၣ်ဘံး-၁၉ တၢ်တြီ ပှၤဟးထီၣ်ဆူတၢ်ချၢ တဖၣ် အကတီၢ်ဝံၤလံအဃိ, ပှၤလဲၤထီၣ်က့ၤလီၤတၢ်တဖၣ် ပှဲၤက့ၤလၢ ကျဲခိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဆိကမိၣ်, တနံၤအံၤ တၢ်လိာ်ခိၣ်လိာ်ကွဲ အကတီၢ်အိၣ်အဃိ ပှၤလဲၤတၢ်က့ၤတၢ်တဖၣ် ကအိၣ်အါမးန့ၣ်လီၤ. ယကမၤန့ၢ် ကျိၣ်စ့တဖၣ် ဒ်လၢညါအသိး, ဒီးအကတၢၢ်န့ၣ် ယဆိကတီၢ် ယတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီတဖၣ် သ့လံန့ၣ်လီၤ.

ဖဲအဝဲကစးထီၣ်နီၣ် သိလ့ၣ်န့ၣ် ထံၣ်ဝဲ ရီနံၣ် (Ronnie) ဆ့ၣ်နီၤလၢခးဆ့ၣ်နီၤ ဖးထီ, အိၣ်ဖဲတၢ်ကပိာ်ကပၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ် ပှၤခွဲသိၣ်ခွဲပျီကျဲတဂၤဒီး မၤအသးဒ်သိး အတၢ်ဂ့ၢ်ကီအိၣ်ဝဲ, ဒီးဖျါလၢ အလိၣ်ဘၣ်ပှၤကကတိၤတၢ်ဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ. လဲဒိၢ် ဆိကမိၣ်ဝဲ, တၢ်ဆၢကတီၢ်ကိးမံးနံးန့ၣ် အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤဒံးအါ ယကမၤန့ၢ် ကျိာ်စ့ဒံးအါန့ၣ်လီၤ. ယမၤယံာ်မၤနီၣ်ယသးလၢအီၤတသ့ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်, အသးပူၤ ပလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ ယွၤအဲၣ်ဒိးလၢ အကလဲၤဆူ ရီနံၣ် အအိၣ်အဃိဒီး…

About Us

ယွၤလၢ အမၤတၢ်လၢအဂ့ၢ်အဝီ

စဲး(သ်) (Seth) ဟံးန့ၢ်အီလီၤ ကသံၣ်ကသီတဖၣ်ခဲလၢာ်လၢ အထံၣ်န့ၢ်ဝဲ ဖဲတၢ်ပာ် ကသံၣ်ဖီၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. စဲး(သ်) ဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဝဲဟံၣ်ဃီလၢ တၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤတအိၣ်, ဒီးလၢတၢ်တလိၤတဃီၤအပူၤအဃိ, အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ် သဘံၣ်ဘုၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အပၢ်န့ၣ်မၤဘၣ်ဒိဆါ အမိၢ်လၢ တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးထီဘိ တုၤလီၤလၢ အမၤသံလီၤက့ၤအသးတစုန့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤ စဲး(သ်) အဲၣ်ဒိး “မၤကတၢၢ်ကွံာ်” အသးသမူ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဆိကမိၣ် “ယမ့ၢ်သံယကလဲၤဆူလဲၣ်” ဟဲနုာ်လီၤလၢအသးပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢယွၤအဘျုးအဃိ တသံဝဲဒၣ် ဖဲမုၢ်နံၤအံၤန့ၣ်ဘၣ်. လၢတၢ်ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်အပူၤ, အဝဲမၤလိသကိးလံာ်စီဆှံဒီးအတံၤသကိး ဝံၤအလီၢ်ခံ, တူၢ်လိာ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ်ပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအထုးန့ၢ်က့ၤအီၤဆူ ယွၤ အအိၣ်အကျါတမံၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢအထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဃံတၢ်လၤ, ဒီးတၢ်အဂ့ၢ်အဝီအိၣ်လၢတၢ်ဘၣ်တ့အပူၤအဃိန့ၣ်လီၤ. စဲး(သ်) စံးဝဲလၢ, “ယထံၣ်ဘၣ် တၢ်လၢအဃံဝဲလၤဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤတဂၤဂၤတ့လီၤ တၢ်တဖၣ်အံၤခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ.”

၁ မိၤရှ့ ၁ န့ၣ် ပဖးဘၣ်လၢ ယွၤမ့ၢ်ပှၤနီၢ်နီၢ်လၢအတ့လီၤတၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးအဆၢဖိ ၂ စံးဝဲဒၣ် ဟီၣ်ခိၣ်အံၤ အိၣ်သယုၢ်အိၣ်ကလီ (သဘံၣ်ဘူၣ်ဆးဃၢ),…

About Us

ယွၤအခၢၣ်စးတဖၣ် လၢတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအဂီၢ်

နိၣ်ရၣ် (Nora) လဲၤဝဲဆူ တၢ်ဒုးနဲၣ်ကမျၢၢ်တၢ်ဘၣ်သးလၢ တၢ်ကစုဒုအပူၤ မ့ၢ်လၢ အတၢ်သးဆူၣ်သးဂဲၤဒိၣ်မး လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ဒ်တၢ်သုးကျဲၤပာ်လီၤအသိး, တၢ်ဒုးနဲၣ်တၢ်ဘၣ်သးန့ၣ် လၢတၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤဒုးနဲၣ်တၢ်ဘၣ်သးတဖၣ် ဟးဝဲလၢ တၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်လၢအသဟီၣ်ဒိၣ်အပူၤ လၢဝ့ၢ်ခၢၣ်သးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်န့ၣ်ဝံၤ သိလ့ၣ်ခံခိၣ် ဟဲအိၣ်ကတီၢ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ပှၤအိၣ်လၢ ဝ့ၢ်အချၢတဖၣ်ကမၤတၢထီၣ်တၢလီၤတၢ်အဂီၢ် ဟဲတုၤဃီၤဝဲန့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် တၢ်တၢထီၣ်တၢလီၤ အိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သးဘၣ်ဒိဖးဒိၣ်အပူၤ နိၣ်ရၣ် ဟးထီၣ်ကွံာ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်တိာ်ပာ်လၢ အဂ့ၤတဖၣ်န့ၣ် ဖျါလၢအဘျုးတအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်မၢဖိစီၤပီလူး လဲၤဆူ ဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ် အတၢ်လုၢ်ဟံၣ်န့ၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး ပှၤလၢအထီဒါအီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ် ၂၁:၂၇ ပာ်ဖျါလၢ အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်, “ပှၤယူၤဒၤဖိလၢအၤစံတဖၣ်,” ဒီးထံၣ်ဝဲကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ်အမ့ၢ်ပှၤမၤပျံၤမၤဖုး အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်မူအကျိၤအကျဲန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၂၈-၂၉ န့ၣ် ပကထံၣ်ဘၣ် အဝဲသ့ၣ် ကိးထီၣ် စီၤပီလူး အတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤဒီးတၢ်ပစိၣ်ပစ့ ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်သဘံၣ်ဘူၣ် အဆိအချ့န့ၣ်လီၤ. ပှၤဂီၢ်မုၢ်တၢထီၣ်တၢလီၤ ဒီးတွံၢ်ထုးထီၣ်စီၤပီလူးဆူ တၢ်လုၢ်ဟံၣ်အချၢ, ဒိအီၤတီၢ်အီၤဒီး, သုးဖိတဖၣ်…

About Us

တၢ်အီၣ်ဆၣ်အလီၢ်လါဟ့တဖၣ် သးဝံၣ်တၢ်

ယကတိၤနံၤတၢ်ဒီး ယမံၤပှၢ်ပိာ်မုၣ်လၢတၢ်သးခုအပူၤတလီၢ်လီၢ်, မ့ၢ်လၢအဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်သ့တမံၤလၢ ကတိၤတၢ်ဒီး အထွံၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအထွံၣ်တဖၣ် မီၤတၢ်န့ၣ်ဒီးအဝဲကတိၤဆၢဝဲပှဲၤဒီး တၢ်အဲၣ်အတၢ်နၢ်ပၢၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဒီးပှၤဘုၣ်ထွံၣ်လၢ တၢ်လီၢ်ကိးပူၤတဖၣ်, ကစီၤကနၣ် အတံၤသကိးထွံၣ်ဖိတဖၣ် ဒီးကနံၤဝဲသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသ့စဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ် ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဃုာ်ဒီးထွံၣ်, ကျီၢ်မိၢ်, ထွံၣ်ဟီၣ်ခိၣ်, ပီၣ်လဲၣ်ရှီ, ဒီးထိၣ်ကံာ်တဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ဒီး "အကလုၢ်အသီၣ်အပနီၣ် တဖၣ်" လၢအဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤ ဒ်တၢ်နံၤတၢ်အ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထံၣ်သ့ၣ်ညါလီၤတံၢ် တၢ်အကလုၢ်တဖၣ် အခီပညီအံၤ မၤစၢၤပှၤဒ်သိးပကသ့ၣ်ညါနီၤဖး ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ အလုၢ်အလၢ်တဖၣ်, ဒီးလၢကျဲအဂၤန့ၣ်, ပှၤလၢဃုသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ် ကဖျါလီၤဂာ်ဒ် အကမၤဆါလိာ်သးန့ၣ်လီၤ.

ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် အတၢ်နံၤတၢ်အ့ ဒီးတၢ်သးခုအံၤန့ၣ် ဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်ထံၣ်ကဒုကယီၢ်တမံၤလၢ အလီၤသးခုသးမုာ်န့ၣ် ကလီၤဂာ်ဒ် တၢ်ဘၣ်တ့အဂၤတဖၣ် မ့ၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢ အကျိၤအကျဲအကစၢ်ဒၣ်ဝဲအသိးန့ၣ် တၢ်ကမၤအသး, တၢ်ကအိၣ်သးဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်စီၤပၤဒၤဝံး ကွၢ်တရံးအခိၣ်အဃၢၤလၢ စံး ၆၅:၁၂,၁၃ အပူၤန့ၣ် ဖျါဘၣ်အီၤလၢ “တၢ်စိခိၣ်တဖၣ် ကံာ်တူာ်အယီၢ်ဒ့လၢ တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ” ဒီး…

About Us

မဲာ်ချံလၢ အထံၣ်တၢ်သ့တဖၣ်

ကၠဲနဘံ (Genevieve)ကဲထီၣ် မဲာ်ချံတဖၣ်လၢအဖိသၢဂၤအဂီၢ်, မ့ၢ်လၢဖိတဂၤစုာ်စုာ် အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဃုာ်ဒီး မဲာ်ပှၤဖိထီၣ်ဝါအသးဒီး တထံၣ်ဘၣ်တၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲလဲၤကိးအဖိ တဖၣ်ဆူအသဝီ တဘျီလၢ်လၢ်, လၢကီၢ်ဘံၣ်န့ ( Benin )လၢ အဲဖြၤကၤမုၢ်နုာ်န့ၣ်, အဝဲပုထီၣ် အဖိဆံးဖိလၢအချၢ, ဒီးအစုခံခီန့ၣ် ဖီၣ်ဃာ်ဝဲအဖိ အဒိၣ်ခံဂၤအစု ဖျါဒ်သိးအကွဲမုာ်တၢ်ကဟဲမၤကီမၤခဲအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆဲးတၢ်လၤစံးဝဲလၢ တၢ်မဲာ်တထံၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်နါအတၢ်မၤလၢအဘၣ်တၢ်ဟိၣ်တၢ်ယီအဃိ, လၢတၢ်သးဟးဂီၤအပူၤ ကၠဲနဘံ ကိးပသူထီၣ် တၢ်မၤစၢၤ ဆူကစၢ်ယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢခံ, ပိာ်ခွါလၢ အသဝီပူၤတဂၤ ဒုးသ့ၣ်ညါအီၤ တၢ်သးကညီကဘီတဖၣ် (Mercy Ships) အဂ့ၢ်, တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤတမံၤလၢ အမၤစၢၤဆီၣ်ထွဲတၢ်ကွဲးကါ တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, လၢတၢ်မၤလၤကပီၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး လၢအဟဲစိာ် တၢ်မုၢ်လၢ် ဒီးတၢ်မၤဘျါ ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် မၤစၢၤအီၤကန့ၢ်-တန့ၢ်န့ၣ် တလီၤတံာ်ဘၣ်ဆၣ်, ကၠဲနဘံ လဲၤဝဲဆူ အဝဲသ့ၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်တဖၣ်, ဖုသံနီၣ်က့ၤလၢ တၢ်ကွဲးကါ အဝဲသ့ၣ် အမဲာ်ချံဝံၤအလီၢ်ခံ, အဝဲသ့ၣ်ထံၣ်က့ၤတၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤ အဂ့ၢ်အကျိၤထီဘိန့ၣ် ဟဲအိၣ်ထီၣ်…

About Us

ကူထီၣ်သိးထီၣ်ကစၢ်ခရံာ်

ဖဲယသိးထီၣ်သီ ယမဲာ်ဒိးအသီလၢတၢ်အဆိကတၢၢ်တဘျီန့ၣ် ယသူၣ်ဟူးသးဂဲၤယဲဒိၣ်မးဘၣ်ဆၣ်, လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်စှၤနၣ်ရံၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, ယအဲၣ်ဒိး စူးကွံာ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ယမဲာ်ချံ ဒီးယခိၣ်ဆါထီၣ် ဖဲယသိးမဲာ်ဒိးအံၤန့ၣ်လီၤ. ယနၢ်ခံခီ ညိးထီၣ် မ့ၢ်လၢမဲာ်ဒိးအံၤ တညီနုၢ်ဒီးယၤအဃိန့ၣ်လီၤ. လၢခံတနံၤ, ဖဲယသ့ၣ်နီၣ်လၢ ယဘၣ်သိးထီၣ်မဲာ်ဒိးအံၤန့ၣ်ဒီး ယကအုကစွါယဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တနံၤဘၣ်တနံၤ, ယဘၣ်ဃုထၢစူးကါမဲာ်ဒိး, ဒ်သိးယနီၢ်ကစၢ် ကဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးဒီးမဲာ်ဒိးကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တဘျုးနွံဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ယသိးဃာ်မဲာ်ဒိးဒၣ်လဲာ် ယတပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်သိးထီၣ် တၢ်အသီတမံၤမံၤန့ၣ် လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးက့ၤ တၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ယံာ်ထီၣ်န့ၣ်ဒီး ကဲထီၣ်တၢ်ညီနုၢ်အဃိ, ဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ်လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအပူၤကွံာ် ပတထံၣ်အီၤတဖၣ်ဒၣ်လဲာ် ပကထံၣ်ဘၣ်တၢ်တမံၤမံၤ, န့ၣ်လီၤ. လၢလံာ်ရိမ့ၤ ၁၃ :၁၂ န့ၣ် ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူး မၤလိာ် ပှၤလၢအပိာ်ကစၢ်ခရံာ်အခံတဖၣ်, က“ဟံးထီၣ်သကိး တၢ်ကပီၤအစုကဝဲၤ,” ဒီးကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ တၢ်အိၣ်မူအဂ့ၤအဝါန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၁-၁၃ စံးဘၣ်ပှၤ, အဝဲသ့ၣ် မ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတ့ၢ်လံ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးဘၣ်ဆၣ်, ဖျါလၢ အဝဲသ့ၣ် “မံခ့မံသပ့ၤ”, ဒီးအသးမံဒၣ်အတၢ်ဒၣ်ဝဲအဃိ, အဝဲသ့ၣ် လိၣ်ဘၣ်တၢ် “ကဖုသံနီၣ်”…

About Us

တၢ်သးခုလၢခူပူၤဝ့ၢ်ပူၤ

ဖဲ ၂၀၂၂ နံၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်, ဖျၢၣ်ထူတၢ်ပြၢလၢခံကတၢၢ်န့ၣ်, ဖြ့ၣ်စ့ၣ်ဒီးအၣ်ကၠ့ၣ်တံနါထံၣ်လိာ်သးဒီး တၢ်လိာ်ကွဲပြၢန့ၣ်ဂ့ၤဒိၣ်မးအဃိ, ပှၤအါဂၤစံးဝဲလၢ “စံၣ်စိၤနုာ် ဖျၢၣ်ထူတၢ်ပြၢအဒိၣ်ကတၢၢ်” န့ၣ်လီၤ. တၢ်လိာ်ကွဲတၢ်ဆၢကတီၢ် လၢအဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အါထီၣ် ဒၣ်လဲာ် လဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤန့ၣ် ပှၤခံဖုလိာ် ဒိးန့ၢ်တခီ ၃ဖျၢၣ် စုာ်စုာ်အဃိ, လၢတၢ်ကမၤနၢၤတၢ် အဂီၢ်, ပှၤလိာ်ကွဲတၢ်ဖိတဖၣ် ကဘၣ်ထူနုာ် ပဲၣ်နဲ(လ်)တံၣ် န့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲအၣ်ကၠ့ၣ်တံနါမၤနၢၤတၢ်ဝံၤ, အထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ် သူၣ်ခုသးခုဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤအၣ်ကၠ့ၣ်တံနါဖိ အနီၢ်ဂံၢ် အါန့ၢ်ဒံးတကကွဲၢ်တဖၣ် ပှဲၤလုၢ်ကွံာ်လၢ ဝ့ၢ်ဘၠဲနိၣ်စဲရၢး(စ) အခၢၣ်သးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂီၤမူအဘၣ်တၢ်ဒိဃာ်လၢ ကဟၣ်ယူၤ (drone) န့ၣ်, ဘၣ်တၢ်ရၤပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ကိးပသူလၢ တၢ်အကလုၢ်ဖးဒိၣ် ဒ်အမ့ၢ်တၢ်သူၣ်ခုသးခုအက့ၢ်အဂီၤန့ၣ်လီၤ. ဘံၣ်ဘံၣ်စံၣ် တၢ်ကစီၣ်တယုၢ် ပာ်ဖျါထီၣ် ဝ့ၢ်အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ, ဒ်အမ့ၢ် “တၢ်သူၣ်ခုသးခု ပိာ်ဖးထီၣ်” န့ၣ်လီၤ.

ထီဘိန့ၣ် တၢ်သးခုမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လၢ အလီၤလးတမံၤန့ၣ်လီၤ. လံာ်တၢ်ကတိၤဒိ ပာ်ဖျါထီၣ် ဝ့ၢ်တဝ့ၢ်, ပှၤတကလုာ်, လဲၤခီဖျိ တၢ်သးခု အဒိၣ်အယိာ်,…

About Us

တၢ်အဂ့ၤအဝါ ယဲၢ်ထံၣ်

ဒ်တၢ်ဃုထံပာ်ဖျါဝဲအသိး, တၢ်လၢအအိၣ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ် ပှၤစံးဘျုးစံးဖှိၣ်က့ၤတၢ်နီၢ်နီၢ်တဖၣ်န့ၣ်, မံၤဘၣ်မုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်, တၢ်ဆါအက့ၢ်အဂီၤဆံးစှၤ, ဒီးမ့ၢ်ပှၤလၢအသူၣ်ခုသးခုတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ, မ့ၢ်တၢ်အဘျုးအဖှိၣ်လၢ အဂ့ၤဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. ပှၤကူၣ်သ့လၢသးဂ့ၢ် ပီညါတဖၣ် ဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲတုၤဒၣ်လဲာ်လၢ, တၢ်ကပာ် “တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ် အတၢ်ကွဲးနီၣ်” လၢကမၤဂ့ၤထီၣ် ပနီၢ်တဂၤ တၢ်န့ၢ်ဘျုး, ခီဖျိတၢ်ကွဲးလီၤ တၢ်ဂ့ၢ်ယဲၢ်ထံၣ် လၢတနွံဘၣ်တနွံစုာ်စုာ်အဂီၢ် လၢပကဘၣ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ.

လံာ်စီဆှံ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်က့ၤတၢ်အလုၢ်အလၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ယံာ်တ့ၢ်လံန့ၣ်လီၤ. ဒ်၁ တံၤ ၄:၃-၅ ပာ်ဖျါဝဲအသိး, စးထီၣ်လၢ တၢ်အီၣ်တၢ်အီ ဒီးတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီ, ဒီးဒ် စံး ၁၀၄ ပာ်ဖျါဝဲအသိး, တုၤလၢ တၢ်ဘၣ်တ့အဃံအလၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံ အဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပကထံၣ်တၢ်တဖၣ်အံၤ, ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်တဖၣ် ဒီးစံးဘျုးက့ၤပှၤလၢအဟ့ၣ်တၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. စံး ၁၀၇ ယၢၤထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ယဲၢ်မံၤလၢ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်ကဘၣ် စံးဘျုးစံးဖှိၣ်က့ၤတၢ် လီၤလီၤဆီဆီန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၄-၉ န့ၣ် အဘၣ်တၢ်မၤပူၤမၤဖျဲးအီၤလၢပှၤမုၢ်ကနၢ, အဆၢဖိ ၁၀-၁၆ န့ၣ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးထီၣ်လၢတၢ်မၢကဲကုၢ်,…

About Us

ပန့ဆၢၣ်အသီလၢ ခရံာ်အပူၤ

ပသ့ၣ်ဆှိလါအဲး (blue spruce) တထူၣ်အသၣ်, ဒီးအလၣ်ဒ်ထးဘိဖိတဖၣ် လီၤဆှုဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. သရၣ်လၢအယါဘျါ သ့ၣ်မုၣ်ဝၣ်ဘိန့ၣ် ကွၢ်ဝဲတဘျး ဒီးဒုးသ့ၣ်ညါပှၤ တၢ်ဂ့ၢ်ကီ, ဒီးစံးဝဲလၢ “တၢ်အံၤမ့ၢ် သ့ၣ်ဆှိအဃိလီၤ.” ယဆၢမုၢ်လၢ်လၢ ယကသ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး (မ့တမ့ၢ်) ကျိၤကျဲလၢ တၢ်ကူစါယါဘျါအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ပှၤကူၣ်သ့လၢသ့ၣ်မုၣ်ဝၣ်ဘိတဂၤအံၤ စံးကဒီးဝဲလၢ “တၢ်အံၤ မ့ၢ်ဒၣ်သ့ၣ်ဆှိအဃိ န့ၣ်လီၤ.” မ့ၢ်လၢသ့ၣ်ဆှိအန့ဆၢၣ်န့ၣ် ကဘၣ်ဒုးလီၤဆှု အလၣ်အဘိဖိတဖၣ်အဃိ, တၢ်ဆီတလဲကွံာ် အန့ဆၢၣ်အံၤတသ့ဝဲဘၣ်.

မ့ၢ်လၢပနီၢ်သးအတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်, တဘၣ်တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်အဆၢ ခီဖျိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးတဖၣ် လၢတၢ်ဆီတလဲတန့ၢ်တသ့တဖၣ်အဃိ အလီၢ်အိၣ်လၢပကဘၣ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်အသီတဖၣ် လၢဝ့ၢ်အ့းဖ့းစူး အဂီၢ် စီၤပီလူး ပာ်ဖျါမၤလီၤတံၢ်ဝဲ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ ကမၤပူၤဖျဲးတၢ်န့ၣ် ဖျါဖဲ အ့း ၄:၁၈-၁၉ အပူၤ, ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိတဖၣ် “အသူၣ်ခံးအသးခံး သတးဒီး,” ကတူၢ်လိာ်ယွၤအဂီၢ် ကးတံၢ်ဃးအသးန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်သူၣ်ကိၤအသးကိၤ, အိၣ်ပှဲၤဒီး“တၢ်တစီတဆှံ ကိးမံၤဒဲး” ဒီးလူၤပိာ်ထွဲ တၢ်သးကတၢအခံ, ဒီးတၢ်သူၣ်လီသးကွံတၢ်န့ၣ်လီၤ.

အဆၢဖိ…

About Us

ကစၢ်ယွၤအတၢ်အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤ

မိၤန့း (Monique) ဘၣ်ဂဲၤပျုၢ်အိၣ်မူဝဲကီကီခဲခဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲအိၣ်ဒီး အတံၤသကိးတဖၣ်, လၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, ဒီးအဝဲပတြၢၤဘၣ် အတံၤသကိးတဖၣ် ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ တၢ်အိၣ်မူ အတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအသူၣ်က့ၣ်သးကါ ဘၣ်အတံၤသကိးတဖၣ် တဆံးတက့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, မိၤန့း ဆိကမိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ဒ်အဝဲသ့ၣ်အသိး တသ့ဝဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဆိကမိၣ်လၢ တၢ်စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်စံးတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအဘၣ်အိၣ်မူပိာ်ထွဲ တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. အကတၢၢ်န့ၣ်, အတံၤသကိး လၢဖၠၣ်စိမိၤတဂၤ, မၤစၢၤအီၤလၢ ကထံၣ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤန့ၣ် တမ့ၢ်ကစၢ်လၢ အကမၤဟးဂီၤအသးသမူဘၣ်, ဒီးလၢတၢ်အံၤအလီၢ်န့ၣ်, ကစၢ်ယွၤအသးအိၣ် တၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်, လၢအတၢ်အိၣ်မူ အထီၣ်အလီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ မိၤန့း သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်အံၤဝံၤန့ၣ်ဒီး, လၢအဂီၢ်အကတီၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ ကစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ်အမ့ၢ်ပှၤလၢအုၣ်က့ၤခိၣ်က့ၤအီၤ, ဒီးဟံးဃာ်ဂၢၢ်ကျၢၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ အလီၤဘီလီၤမုၢ်, လၢအမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤ အတၢ်အဲၣ်လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢမိၤန့းအဂီၢ်န့ၣ် စီၤပၤ ရှလိၤမိၤစ့ၢ်ကီး ကဟ့ၣ်ဝဲ တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဒ်သိးအံၤန့ၣ်လီၤ. စီၤရှလိၤမိၤသ့ၣ်ညါနီၢ်ဝဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်အံၤ အိၣ်ပှဲၤဒီး အတၢ်သူၣ်အုးသးအုးဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. နီၢ်နီၢ်န့ၣ်, စံၣ်တဲၤတဲ…

တၢ်မၤအသး

ကစၢ်ယွၤသ့ၣ်ညါ ပတၢ်လိၣ်တဖၣ်

လဲဒိၢ် (Lando) မ့ၢ်ပှၤနီၣ်ကၠံးပနံၣ် (သိလ့ၣ်, ဘၢး(စ) လၢကီၢ်ဖံလံးပံ) ဖဲဝ့ၢ်မနံလၣ်အပူၤ, အီ ခီဖံၣ် ဖဲကျဲကပၤကျးန့ၣ်လီၤ. ခိၣ်ဘံး-၁၉ တၢ်တြီ ပှၤဟးထီၣ်ဆူတၢ်ချၢ တဖၣ် အကတီၢ်ဝံၤလံအဃိ, ပှၤလဲၤထီၣ်က့ၤလီၤတၢ်တဖၣ် ပှဲၤက့ၤလၢ ကျဲခိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဆိကမိၣ်, တနံၤအံၤ တၢ်လိာ်ခိၣ်လိာ်ကွဲ အကတီၢ်အိၣ်အဃိ ပှၤလဲၤတၢ်က့ၤတၢ်တဖၣ် ကအိၣ်အါမးန့ၣ်လီၤ. ယကမၤန့ၢ် ကျိၣ်စ့တဖၣ် ဒ်လၢညါအသိး, ဒီးအကတၢၢ်န့ၣ် ယဆိကတီၢ် ယတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီတဖၣ် သ့လံန့ၣ်လီၤ.

ဖဲအဝဲကစးထီၣ်နီၣ် သိလ့ၣ်န့ၣ် ထံၣ်ဝဲ ရီနံၣ် (Ronnie) ဆ့ၣ်နီၤလၢခးဆ့ၣ်နီၤ ဖးထီ, အိၣ်ဖဲတၢ်ကပိာ်ကပၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ် ပှၤခွဲသိၣ်ခွဲပျီကျဲတဂၤဒီး မၤအသးဒ်သိး အတၢ်ဂ့ၢ်ကီအိၣ်ဝဲ, ဒီးဖျါလၢ အလိၣ်ဘၣ်ပှၤကကတိၤတၢ်ဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ. လဲဒိၢ် ဆိကမိၣ်ဝဲ, တၢ်ဆၢကတီၢ်ကိးမံးနံးန့ၣ် အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤဒံးအါ ယကမၤန့ၢ် ကျိာ်စ့ဒံးအါန့ၣ်လီၤ. ယမၤယံာ်မၤနီၣ်ယသးလၢအီၤတသ့ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်, အသးပူၤ ပလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ ယွၤအဲၣ်ဒိးလၢ အကလဲၤဆူ ရီနံၣ် အအိၣ်အဃိဒီး…

တၢ်မၤအသး

ယွၤလၢ အမၤတၢ်လၢအဂ့ၢ်အဝီ

စဲး(သ်) (Seth) ဟံးန့ၢ်အီလီၤ ကသံၣ်ကသီတဖၣ်ခဲလၢာ်လၢ အထံၣ်န့ၢ်ဝဲ ဖဲတၢ်ပာ် ကသံၣ်ဖီၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. စဲး(သ်) ဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဝဲဟံၣ်ဃီလၢ တၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤတအိၣ်, ဒီးလၢတၢ်တလိၤတဃီၤအပူၤအဃိ, အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ် သဘံၣ်ဘုၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အပၢ်န့ၣ်မၤဘၣ်ဒိဆါ အမိၢ်လၢ တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးထီဘိ တုၤလီၤလၢ အမၤသံလီၤက့ၤအသးတစုန့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤ စဲး(သ်) အဲၣ်ဒိး “မၤကတၢၢ်ကွံာ်” အသးသမူ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဆိကမိၣ် “ယမ့ၢ်သံယကလဲၤဆူလဲၣ်” ဟဲနုာ်လီၤလၢအသးပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢယွၤအဘျုးအဃိ တသံဝဲဒၣ် ဖဲမုၢ်နံၤအံၤန့ၣ်ဘၣ်. လၢတၢ်ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်အပူၤ, အဝဲမၤလိသကိးလံာ်စီဆှံဒီးအတံၤသကိး ဝံၤအလီၢ်ခံ, တူၢ်လိာ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ်ပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအထုးန့ၢ်က့ၤအီၤဆူ ယွၤ အအိၣ်အကျါတမံၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢအထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဃံတၢ်လၤ, ဒီးတၢ်အဂ့ၢ်အဝီအိၣ်လၢတၢ်ဘၣ်တ့အပူၤအဃိန့ၣ်လီၤ. စဲး(သ်) စံးဝဲလၢ, “ယထံၣ်ဘၣ် တၢ်လၢအဃံဝဲလၤဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤတဂၤဂၤတ့လီၤ တၢ်တဖၣ်အံၤခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ.”

၁ မိၤရှ့ ၁ န့ၣ် ပဖးဘၣ်လၢ ယွၤမ့ၢ်ပှၤနီၢ်နီၢ်လၢအတ့လီၤတၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးအဆၢဖိ ၂ စံးဝဲဒၣ် ဟီၣ်ခိၣ်အံၤ အိၣ်သယုၢ်အိၣ်ကလီ (သဘံၣ်ဘူၣ်ဆးဃၢ),…

တၢ်မၤအသး

ယွၤအခၢၣ်စးတဖၣ် လၢတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအဂီၢ်

နိၣ်ရၣ် (Nora) လဲၤဝဲဆူ တၢ်ဒုးနဲၣ်ကမျၢၢ်တၢ်ဘၣ်သးလၢ တၢ်ကစုဒုအပူၤ မ့ၢ်လၢ အတၢ်သးဆူၣ်သးဂဲၤဒိၣ်မး လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ဒ်တၢ်သုးကျဲၤပာ်လီၤအသိး, တၢ်ဒုးနဲၣ်တၢ်ဘၣ်သးန့ၣ် လၢတၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤဒုးနဲၣ်တၢ်ဘၣ်သးတဖၣ် ဟးဝဲလၢ တၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်လၢအသဟီၣ်ဒိၣ်အပူၤ လၢဝ့ၢ်ခၢၣ်သးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်န့ၣ်ဝံၤ သိလ့ၣ်ခံခိၣ် ဟဲအိၣ်ကတီၢ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ပှၤအိၣ်လၢ ဝ့ၢ်အချၢတဖၣ်ကမၤတၢထီၣ်တၢလီၤတၢ်အဂီၢ် ဟဲတုၤဃီၤဝဲန့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် တၢ်တၢထီၣ်တၢလီၤ အိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သးဘၣ်ဒိဖးဒိၣ်အပူၤ နိၣ်ရၣ် ဟးထီၣ်ကွံာ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်တိာ်ပာ်လၢ အဂ့ၤတဖၣ်န့ၣ် ဖျါလၢအဘျုးတအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်မၢဖိစီၤပီလူး လဲၤဆူ ဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ် အတၢ်လုၢ်ဟံၣ်န့ၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး ပှၤလၢအထီဒါအီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ် ၂၁:၂၇ ပာ်ဖျါလၢ အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်, “ပှၤယူၤဒၤဖိလၢအၤစံတဖၣ်,” ဒီးထံၣ်ဝဲကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ်အမ့ၢ်ပှၤမၤပျံၤမၤဖုး အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်မူအကျိၤအကျဲန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၂၈-၂၉ န့ၣ် ပကထံၣ်ဘၣ် အဝဲသ့ၣ် ကိးထီၣ် စီၤပီလူး အတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤဒီးတၢ်ပစိၣ်ပစ့ ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်သဘံၣ်ဘူၣ် အဆိအချ့န့ၣ်လီၤ. ပှၤဂီၢ်မုၢ်တၢထီၣ်တၢလီၤ ဒီးတွံၢ်ထုးထီၣ်စီၤပီလူးဆူ တၢ်လုၢ်ဟံၣ်အချၢ, ဒိအီၤတီၢ်အီၤဒီး, သုးဖိတဖၣ်…

တၢ်မၤအသး

တၢ်အီၣ်ဆၣ်အလီၢ်လါဟ့တဖၣ် သးဝံၣ်တၢ်

ယကတိၤနံၤတၢ်ဒီး ယမံၤပှၢ်ပိာ်မုၣ်လၢတၢ်သးခုအပူၤတလီၢ်လီၢ်, မ့ၢ်လၢအဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်သ့တမံၤလၢ ကတိၤတၢ်ဒီး အထွံၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအထွံၣ်တဖၣ် မီၤတၢ်န့ၣ်ဒီးအဝဲကတိၤဆၢဝဲပှဲၤဒီး တၢ်အဲၣ်အတၢ်နၢ်ပၢၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဒီးပှၤဘုၣ်ထွံၣ်လၢ တၢ်လီၢ်ကိးပူၤတဖၣ်, ကစီၤကနၣ် အတံၤသကိးထွံၣ်ဖိတဖၣ် ဒီးကနံၤဝဲသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသ့စဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ် ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဃုာ်ဒီးထွံၣ်, ကျီၢ်မိၢ်, ထွံၣ်ဟီၣ်ခိၣ်, ပီၣ်လဲၣ်ရှီ, ဒီးထိၣ်ကံာ်တဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ဒီး "အကလုၢ်အသီၣ်အပနီၣ် တဖၣ်" လၢအဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤ ဒ်တၢ်နံၤတၢ်အ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထံၣ်သ့ၣ်ညါလီၤတံၢ် တၢ်အကလုၢ်တဖၣ် အခီပညီအံၤ မၤစၢၤပှၤဒ်သိးပကသ့ၣ်ညါနီၤဖး ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ အလုၢ်အလၢ်တဖၣ်, ဒီးလၢကျဲအဂၤန့ၣ်, ပှၤလၢဃုသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ် ကဖျါလီၤဂာ်ဒ် အကမၤဆါလိာ်သးန့ၣ်လီၤ.

ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် အတၢ်နံၤတၢ်အ့ ဒီးတၢ်သးခုအံၤန့ၣ် ဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်ထံၣ်ကဒုကယီၢ်တမံၤလၢ အလီၤသးခုသးမုာ်န့ၣ် ကလီၤဂာ်ဒ် တၢ်ဘၣ်တ့အဂၤတဖၣ် မ့ၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢ အကျိၤအကျဲအကစၢ်ဒၣ်ဝဲအသိးန့ၣ် တၢ်ကမၤအသး, တၢ်ကအိၣ်သးဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်စီၤပၤဒၤဝံး ကွၢ်တရံးအခိၣ်အဃၢၤလၢ စံး ၆၅:၁၂,၁၃ အပူၤန့ၣ် ဖျါဘၣ်အီၤလၢ “တၢ်စိခိၣ်တဖၣ် ကံာ်တူာ်အယီၢ်ဒ့လၢ တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ” ဒီး…

တၢ်မၤအသး

မဲာ်ချံလၢ အထံၣ်တၢ်သ့တဖၣ်

ကၠဲနဘံ (Genevieve)ကဲထီၣ် မဲာ်ချံတဖၣ်လၢအဖိသၢဂၤအဂီၢ်, မ့ၢ်လၢဖိတဂၤစုာ်စုာ် အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဃုာ်ဒီး မဲာ်ပှၤဖိထီၣ်ဝါအသးဒီး တထံၣ်ဘၣ်တၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲလဲၤကိးအဖိ တဖၣ်ဆူအသဝီ တဘျီလၢ်လၢ်, လၢကီၢ်ဘံၣ်န့ ( Benin )လၢ အဲဖြၤကၤမုၢ်နုာ်န့ၣ်, အဝဲပုထီၣ် အဖိဆံးဖိလၢအချၢ, ဒီးအစုခံခီန့ၣ် ဖီၣ်ဃာ်ဝဲအဖိ အဒိၣ်ခံဂၤအစု ဖျါဒ်သိးအကွဲမုာ်တၢ်ကဟဲမၤကီမၤခဲအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆဲးတၢ်လၤစံးဝဲလၢ တၢ်မဲာ်တထံၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်နါအတၢ်မၤလၢအဘၣ်တၢ်ဟိၣ်တၢ်ယီအဃိ, လၢတၢ်သးဟးဂီၤအပူၤ ကၠဲနဘံ ကိးပသူထီၣ် တၢ်မၤစၢၤ ဆူကစၢ်ယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢခံ, ပိာ်ခွါလၢ အသဝီပူၤတဂၤ ဒုးသ့ၣ်ညါအီၤ တၢ်သးကညီကဘီတဖၣ် (Mercy Ships) အဂ့ၢ်, တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤတမံၤလၢ အမၤစၢၤဆီၣ်ထွဲတၢ်ကွဲးကါ တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, လၢတၢ်မၤလၤကပီၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး လၢအဟဲစိာ် တၢ်မုၢ်လၢ် ဒီးတၢ်မၤဘျါ ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် မၤစၢၤအီၤကန့ၢ်-တန့ၢ်န့ၣ် တလီၤတံာ်ဘၣ်ဆၣ်, ကၠဲနဘံ လဲၤဝဲဆူ အဝဲသ့ၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်တဖၣ်, ဖုသံနီၣ်က့ၤလၢ တၢ်ကွဲးကါ အဝဲသ့ၣ် အမဲာ်ချံဝံၤအလီၢ်ခံ, အဝဲသ့ၣ်ထံၣ်က့ၤတၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤ အဂ့ၢ်အကျိၤထီဘိန့ၣ် ဟဲအိၣ်ထီၣ်…

တၢ်မၤအသး

ကူထီၣ်သိးထီၣ်ကစၢ်ခရံာ်

ဖဲယသိးထီၣ်သီ ယမဲာ်ဒိးအသီလၢတၢ်အဆိကတၢၢ်တဘျီန့ၣ် ယသူၣ်ဟူးသးဂဲၤယဲဒိၣ်မးဘၣ်ဆၣ်, လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်စှၤနၣ်ရံၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, ယအဲၣ်ဒိး စူးကွံာ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ယမဲာ်ချံ ဒီးယခိၣ်ဆါထီၣ် ဖဲယသိးမဲာ်ဒိးအံၤန့ၣ်လီၤ. ယနၢ်ခံခီ ညိးထီၣ် မ့ၢ်လၢမဲာ်ဒိးအံၤ တညီနုၢ်ဒီးယၤအဃိန့ၣ်လီၤ. လၢခံတနံၤ, ဖဲယသ့ၣ်နီၣ်လၢ ယဘၣ်သိးထီၣ်မဲာ်ဒိးအံၤန့ၣ်ဒီး ယကအုကစွါယဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တနံၤဘၣ်တနံၤ, ယဘၣ်ဃုထၢစူးကါမဲာ်ဒိး, ဒ်သိးယနီၢ်ကစၢ် ကဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးဒီးမဲာ်ဒိးကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တဘျုးနွံဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ယသိးဃာ်မဲာ်ဒိးဒၣ်လဲာ် ယတပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်သိးထီၣ် တၢ်အသီတမံၤမံၤန့ၣ် လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးက့ၤ တၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ယံာ်ထီၣ်န့ၣ်ဒီး ကဲထီၣ်တၢ်ညီနုၢ်အဃိ, ဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ်လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအပူၤကွံာ် ပတထံၣ်အီၤတဖၣ်ဒၣ်လဲာ် ပကထံၣ်ဘၣ်တၢ်တမံၤမံၤ, န့ၣ်လီၤ. လၢလံာ်ရိမ့ၤ ၁၃ :၁၂ န့ၣ် ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူး မၤလိာ် ပှၤလၢအပိာ်ကစၢ်ခရံာ်အခံတဖၣ်, က“ဟံးထီၣ်သကိး တၢ်ကပီၤအစုကဝဲၤ,” ဒီးကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ တၢ်အိၣ်မူအဂ့ၤအဝါန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၁-၁၃ စံးဘၣ်ပှၤ, အဝဲသ့ၣ် မ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတ့ၢ်လံ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးဘၣ်ဆၣ်, ဖျါလၢ အဝဲသ့ၣ် “မံခ့မံသပ့ၤ”, ဒီးအသးမံဒၣ်အတၢ်ဒၣ်ဝဲအဃိ, အဝဲသ့ၣ် လိၣ်ဘၣ်တၢ် “ကဖုသံနီၣ်”…

တၢ်မၤအသး

တၢ်သးခုလၢခူပူၤဝ့ၢ်ပူၤ

ဖဲ ၂၀၂၂ နံၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်, ဖျၢၣ်ထူတၢ်ပြၢလၢခံကတၢၢ်န့ၣ်, ဖြ့ၣ်စ့ၣ်ဒီးအၣ်ကၠ့ၣ်တံနါထံၣ်လိာ်သးဒီး တၢ်လိာ်ကွဲပြၢန့ၣ်ဂ့ၤဒိၣ်မးအဃိ, ပှၤအါဂၤစံးဝဲလၢ “စံၣ်စိၤနုာ် ဖျၢၣ်ထူတၢ်ပြၢအဒိၣ်ကတၢၢ်” န့ၣ်လီၤ. တၢ်လိာ်ကွဲတၢ်ဆၢကတီၢ် လၢအဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အါထီၣ် ဒၣ်လဲာ် လဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤန့ၣ် ပှၤခံဖုလိာ် ဒိးန့ၢ်တခီ ၃ဖျၢၣ် စုာ်စုာ်အဃိ, လၢတၢ်ကမၤနၢၤတၢ် အဂီၢ်, ပှၤလိာ်ကွဲတၢ်ဖိတဖၣ် ကဘၣ်ထူနုာ် ပဲၣ်နဲ(လ်)တံၣ် န့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲအၣ်ကၠ့ၣ်တံနါမၤနၢၤတၢ်ဝံၤ, အထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ် သူၣ်ခုသးခုဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤအၣ်ကၠ့ၣ်တံနါဖိ အနီၢ်ဂံၢ် အါန့ၢ်ဒံးတကကွဲၢ်တဖၣ် ပှဲၤလုၢ်ကွံာ်လၢ ဝ့ၢ်ဘၠဲနိၣ်စဲရၢး(စ) အခၢၣ်သးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂီၤမူအဘၣ်တၢ်ဒိဃာ်လၢ ကဟၣ်ယူၤ (drone) န့ၣ်, ဘၣ်တၢ်ရၤပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ကိးပသူလၢ တၢ်အကလုၢ်ဖးဒိၣ် ဒ်အမ့ၢ်တၢ်သူၣ်ခုသးခုအက့ၢ်အဂီၤန့ၣ်လီၤ. ဘံၣ်ဘံၣ်စံၣ် တၢ်ကစီၣ်တယုၢ် ပာ်ဖျါထီၣ် ဝ့ၢ်အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ, ဒ်အမ့ၢ် “တၢ်သူၣ်ခုသးခု ပိာ်ဖးထီၣ်” န့ၣ်လီၤ.

ထီဘိန့ၣ် တၢ်သးခုမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လၢ အလီၤလးတမံၤန့ၣ်လီၤ. လံာ်တၢ်ကတိၤဒိ ပာ်ဖျါထီၣ် ဝ့ၢ်တဝ့ၢ်, ပှၤတကလုာ်, လဲၤခီဖျိ တၢ်သးခု အဒိၣ်အယိာ်,…

တၢ်မၤအသး

တၢ်အဂ့ၤအဝါ ယဲၢ်ထံၣ်

ဒ်တၢ်ဃုထံပာ်ဖျါဝဲအသိး, တၢ်လၢအအိၣ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ် ပှၤစံးဘျုးစံးဖှိၣ်က့ၤတၢ်နီၢ်နီၢ်တဖၣ်န့ၣ်, မံၤဘၣ်မုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်, တၢ်ဆါအက့ၢ်အဂီၤဆံးစှၤ, ဒီးမ့ၢ်ပှၤလၢအသူၣ်ခုသးခုတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ, မ့ၢ်တၢ်အဘျုးအဖှိၣ်လၢ အဂ့ၤဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. ပှၤကူၣ်သ့လၢသးဂ့ၢ် ပီညါတဖၣ် ဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲတုၤဒၣ်လဲာ်လၢ, တၢ်ကပာ် “တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ် အတၢ်ကွဲးနီၣ်” လၢကမၤဂ့ၤထီၣ် ပနီၢ်တဂၤ တၢ်န့ၢ်ဘျုး, ခီဖျိတၢ်ကွဲးလီၤ တၢ်ဂ့ၢ်ယဲၢ်ထံၣ် လၢတနွံဘၣ်တနွံစုာ်စုာ်အဂီၢ် လၢပကဘၣ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ.

လံာ်စီဆှံ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်က့ၤတၢ်အလုၢ်အလၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ယံာ်တ့ၢ်လံန့ၣ်လီၤ. ဒ်၁ တံၤ ၄:၃-၅ ပာ်ဖျါဝဲအသိး, စးထီၣ်လၢ တၢ်အီၣ်တၢ်အီ ဒီးတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီ, ဒီးဒ် စံး ၁၀၄ ပာ်ဖျါဝဲအသိး, တုၤလၢ တၢ်ဘၣ်တ့အဃံအလၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံ အဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပကထံၣ်တၢ်တဖၣ်အံၤ, ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်တဖၣ် ဒီးစံးဘျုးက့ၤပှၤလၢအဟ့ၣ်တၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. စံး ၁၀၇ ယၢၤထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ယဲၢ်မံၤလၢ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်ကဘၣ် စံးဘျုးစံးဖှိၣ်က့ၤတၢ် လီၤလီၤဆီဆီန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၄-၉ န့ၣ် အဘၣ်တၢ်မၤပူၤမၤဖျဲးအီၤလၢပှၤမုၢ်ကနၢ, အဆၢဖိ ၁၀-၁၆ န့ၣ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးထီၣ်လၢတၢ်မၢကဲကုၢ်,…

တၢ်မၤအသး

ပန့ဆၢၣ်အသီလၢ ခရံာ်အပူၤ

ပသ့ၣ်ဆှိလါအဲး (blue spruce) တထူၣ်အသၣ်, ဒီးအလၣ်ဒ်ထးဘိဖိတဖၣ် လီၤဆှုဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. သရၣ်လၢအယါဘျါ သ့ၣ်မုၣ်ဝၣ်ဘိန့ၣ် ကွၢ်ဝဲတဘျး ဒီးဒုးသ့ၣ်ညါပှၤ တၢ်ဂ့ၢ်ကီ, ဒီးစံးဝဲလၢ “တၢ်အံၤမ့ၢ် သ့ၣ်ဆှိအဃိလီၤ.” ယဆၢမုၢ်လၢ်လၢ ယကသ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး (မ့တမ့ၢ်) ကျိၤကျဲလၢ တၢ်ကူစါယါဘျါအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ပှၤကူၣ်သ့လၢသ့ၣ်မုၣ်ဝၣ်ဘိတဂၤအံၤ စံးကဒီးဝဲလၢ “တၢ်အံၤ မ့ၢ်ဒၣ်သ့ၣ်ဆှိအဃိ န့ၣ်လီၤ.” မ့ၢ်လၢသ့ၣ်ဆှိအန့ဆၢၣ်န့ၣ် ကဘၣ်ဒုးလီၤဆှု အလၣ်အဘိဖိတဖၣ်အဃိ, တၢ်ဆီတလဲကွံာ် အန့ဆၢၣ်အံၤတသ့ဝဲဘၣ်.

မ့ၢ်လၢပနီၢ်သးအတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်, တဘၣ်တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်အဆၢ ခီဖျိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးတဖၣ် လၢတၢ်ဆီတလဲတန့ၢ်တသ့တဖၣ်အဃိ အလီၢ်အိၣ်လၢပကဘၣ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်အသီတဖၣ် လၢဝ့ၢ်အ့းဖ့းစူး အဂီၢ် စီၤပီလူး ပာ်ဖျါမၤလီၤတံၢ်ဝဲ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ ကမၤပူၤဖျဲးတၢ်န့ၣ် ဖျါဖဲ အ့း ၄:၁၈-၁၉ အပူၤ, ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိတဖၣ် “အသူၣ်ခံးအသးခံး သတးဒီး,” ကတူၢ်လိာ်ယွၤအဂီၢ် ကးတံၢ်ဃးအသးန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်သူၣ်ကိၤအသးကိၤ, အိၣ်ပှဲၤဒီး“တၢ်တစီတဆှံ ကိးမံၤဒဲး” ဒီးလူၤပိာ်ထွဲ တၢ်သးကတၢအခံ, ဒီးတၢ်သူၣ်လီသးကွံတၢ်န့ၣ်လီၤ.

အဆၢဖိ…

တၢ်မၤအသး

ကစၢ်ယွၤအတၢ်အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤ

မိၤန့း (Monique) ဘၣ်ဂဲၤပျုၢ်အိၣ်မူဝဲကီကီခဲခဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲအိၣ်ဒီး အတံၤသကိးတဖၣ်, လၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, ဒီးအဝဲပတြၢၤဘၣ် အတံၤသကိးတဖၣ် ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ တၢ်အိၣ်မူ အတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအသူၣ်က့ၣ်သးကါ ဘၣ်အတံၤသကိးတဖၣ် တဆံးတက့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, မိၤန့း ဆိကမိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ဒ်အဝဲသ့ၣ်အသိး တသ့ဝဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဆိကမိၣ်လၢ တၢ်စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်စံးတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအဘၣ်အိၣ်မူပိာ်ထွဲ တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. အကတၢၢ်န့ၣ်, အတံၤသကိး လၢဖၠၣ်စိမိၤတဂၤ, မၤစၢၤအီၤလၢ ကထံၣ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤန့ၣ် တမ့ၢ်ကစၢ်လၢ အကမၤဟးဂီၤအသးသမူဘၣ်, ဒီးလၢတၢ်အံၤအလီၢ်န့ၣ်, ကစၢ်ယွၤအသးအိၣ် တၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်, လၢအတၢ်အိၣ်မူ အထီၣ်အလီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ မိၤန့း သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်အံၤဝံၤန့ၣ်ဒီး, လၢအဂီၢ်အကတီၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ ကစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ်အမ့ၢ်ပှၤလၢအုၣ်က့ၤခိၣ်က့ၤအီၤ, ဒီးဟံးဃာ်ဂၢၢ်ကျၢၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ အလီၤဘီလီၤမုၢ်, လၢအမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤ အတၢ်အဲၣ်လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢမိၤန့းအဂီၢ်န့ၣ် စီၤပၤ ရှလိၤမိၤစ့ၢ်ကီး ကဟ့ၣ်ဝဲ တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဒ်သိးအံၤန့ၣ်လီၤ. စီၤရှလိၤမိၤသ့ၣ်ညါနီၢ်ဝဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်အံၤ အိၣ်ပှဲၤဒီး အတၢ်သူၣ်အုးသးအုးဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. နီၢ်နီၢ်န့ၣ်, စံၣ်တဲၤတဲ…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ကစၢ်ယွၤသ့ၣ်ညါ ပတၢ်လိၣ်တဖၣ်

လဲဒိၢ် (Lando) မ့ၢ်ပှၤနီၣ်ကၠံးပနံၣ် (သိလ့ၣ်, ဘၢး(စ) လၢကီၢ်ဖံလံးပံ) ဖဲဝ့ၢ်မနံလၣ်အပူၤ, အီ ခီဖံၣ် ဖဲကျဲကပၤကျးန့ၣ်လီၤ. ခိၣ်ဘံး-၁၉ တၢ်တြီ ပှၤဟးထီၣ်ဆူတၢ်ချၢ တဖၣ် အကတီၢ်ဝံၤလံအဃိ, ပှၤလဲၤထီၣ်က့ၤလီၤတၢ်တဖၣ် ပှဲၤက့ၤလၢ ကျဲခိၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဆိကမိၣ်, တနံၤအံၤ တၢ်လိာ်ခိၣ်လိာ်ကွဲ အကတီၢ်အိၣ်အဃိ ပှၤလဲၤတၢ်က့ၤတၢ်တဖၣ် ကအိၣ်အါမးန့ၣ်လီၤ. ယကမၤန့ၢ် ကျိၣ်စ့တဖၣ် ဒ်လၢညါအသိး, ဒီးအကတၢၢ်န့ၣ် ယဆိကတီၢ် ယတၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီတဖၣ် သ့လံန့ၣ်လီၤ.

ဖဲအဝဲကစးထီၣ်နီၣ် သိလ့ၣ်န့ၣ် ထံၣ်ဝဲ ရီနံၣ် (Ronnie) ဆ့ၣ်နီၤလၢခးဆ့ၣ်နီၤ ဖးထီ, အိၣ်ဖဲတၢ်ကပိာ်ကပၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ် ပှၤခွဲသိၣ်ခွဲပျီကျဲတဂၤဒီး မၤအသးဒ်သိး အတၢ်ဂ့ၢ်ကီအိၣ်ဝဲ, ဒီးဖျါလၢ အလိၣ်ဘၣ်ပှၤကကတိၤတၢ်ဒီးအီၤန့ၣ်လီၤ. လဲဒိၢ် ဆိကမိၣ်ဝဲ, တၢ်ဆၢကတီၢ်ကိးမံးနံးန့ၣ် အလုၢ်ပှ့ၤဒိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤဒံးအါ ယကမၤန့ၢ် ကျိာ်စ့ဒံးအါန့ၣ်လီၤ. ယမၤယံာ်မၤနီၣ်ယသးလၢအီၤတသ့ဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ်, အသးပူၤ ပလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ ယွၤအဲၣ်ဒိးလၢ အကလဲၤဆူ ရီနံၣ် အအိၣ်အဃိဒီး…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ယွၤလၢ အမၤတၢ်လၢအဂ့ၢ်အဝီ

စဲး(သ်) (Seth) ဟံးန့ၢ်အီလီၤ ကသံၣ်ကသီတဖၣ်ခဲလၢာ်လၢ အထံၣ်န့ၢ်ဝဲ ဖဲတၢ်ပာ် ကသံၣ်ဖီၣ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. စဲး(သ်) ဒိၣ်ထီၣ်ဘၣ်ဝဲဟံၣ်ဃီလၢ တၢ်မုာ်တၢ်ပၢၤတအိၣ်, ဒီးလၢတၢ်တလိၤတဃီၤအပူၤအဃိ, အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ် သဘံၣ်ဘုၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အပၢ်န့ၣ်မၤဘၣ်ဒိဆါ အမိၢ်လၢ တၢ်စုဆူၣ်ခီၣ်တကးထီဘိ တုၤလီၤလၢ အမၤသံလီၤက့ၤအသးတစုန့ၣ်လီၤ. ခဲအံၤ စဲး(သ်) အဲၣ်ဒိး “မၤကတၢၢ်ကွံာ်” အသးသမူ န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တၢ်ဆိကမိၣ် “ယမ့ၢ်သံယကလဲၤဆူလဲၣ်” ဟဲနုာ်လီၤလၢအသးပူၤန့ၣ်လီၤ. လၢယွၤအဘျုးအဃိ တသံဝဲဒၣ် ဖဲမုၢ်နံၤအံၤန့ၣ်ဘၣ်. လၢတၢ်ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်အပူၤ, အဝဲမၤလိသကိးလံာ်စီဆှံဒီးအတံၤသကိး ဝံၤအလီၢ်ခံ, တူၢ်လိာ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ်ပှၤအုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤအီၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအထုးန့ၢ်က့ၤအီၤဆူ ယွၤ အအိၣ်အကျါတမံၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢအထံၣ်ဘၣ် တၢ်ဃံတၢ်လၤ, ဒီးတၢ်အဂ့ၢ်အဝီအိၣ်လၢတၢ်ဘၣ်တ့အပူၤအဃိန့ၣ်လီၤ. စဲး(သ်) စံးဝဲလၢ, “ယထံၣ်ဘၣ် တၢ်လၢအဃံဝဲလၤဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤတဂၤဂၤတ့လီၤ တၢ်တဖၣ်အံၤခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ.”

၁ မိၤရှ့ ၁ န့ၣ် ပဖးဘၣ်လၢ ယွၤမ့ၢ်ပှၤနီၢ်နီၢ်လၢအတ့လီၤတၢ်ခဲလၢာ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးအဆၢဖိ ၂ စံးဝဲဒၣ် ဟီၣ်ခိၣ်အံၤ အိၣ်သယုၢ်အိၣ်ကလီ (သဘံၣ်ဘူၣ်ဆးဃၢ),…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ယွၤအခၢၣ်စးတဖၣ် လၢတၢ်ဃူတၢ်ဖိးအဂီၢ်

နိၣ်ရၣ် (Nora) လဲၤဝဲဆူ တၢ်ဒုးနဲၣ်ကမျၢၢ်တၢ်ဘၣ်သးလၢ တၢ်ကစုဒုအပူၤ မ့ၢ်လၢ အတၢ်သးဆူၣ်သးဂဲၤဒိၣ်မး လၢတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီအဂီၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ဒ်တၢ်သုးကျဲၤပာ်လီၤအသိး, တၢ်ဒုးနဲၣ်တၢ်ဘၣ်သးန့ၣ် လၢတၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ပှၤဒုးနဲၣ်တၢ်ဘၣ်သးတဖၣ် ဟးဝဲလၢ တၢ်ဘှ့ၣ်တၢ်ဘှီၣ်လၢအသဟီၣ်ဒိၣ်အပူၤ လၢဝ့ၢ်ခၢၣ်သးန့ၣ်လီၤ.

တၢ်န့ၣ်ဝံၤ သိလ့ၣ်ခံခိၣ် ဟဲအိၣ်ကတီၢ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ပှၤအိၣ်လၢ ဝ့ၢ်အချၢတဖၣ်ကမၤတၢထီၣ်တၢလီၤတၢ်အဂီၢ် ဟဲတုၤဃီၤဝဲန့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဘၣ်န့ၣ် တၢ်တၢထီၣ်တၢလီၤ အိၣ်ထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်သးဘၣ်ဒိဖးဒိၣ်အပူၤ နိၣ်ရၣ် ဟးထီၣ်ကွံာ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်တိာ်ပာ်လၢ အဂ့ၤတဖၣ်န့ၣ် ဖျါလၢအဘျုးတအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်မၢဖိစီၤပီလူး လဲၤဆူ ဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ် အတၢ်လုၢ်ဟံၣ်န့ၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး ပှၤလၢအထီဒါအီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မၤတၢ် ၂၁:၂၇ ပာ်ဖျါလၢ အဝဲသ့ၣ်မ့ၢ်, “ပှၤယူၤဒၤဖိလၢအၤစံတဖၣ်,” ဒီးထံၣ်ဝဲကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ်အမ့ၢ်ပှၤမၤပျံၤမၤဖုး အဝဲသ့ၣ်အတၢ်အိၣ်မူအကျိၤအကျဲန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၂၈-၂၉ န့ၣ် ပကထံၣ်ဘၣ် အဝဲသ့ၣ် ကိးထီၣ် စီၤပီလူး အတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤဒီးတၢ်ပစိၣ်ပစ့ ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်သဘံၣ်ဘူၣ် အဆိအချ့န့ၣ်လီၤ. ပှၤဂီၢ်မုၢ်တၢထီၣ်တၢလီၤ ဒီးတွံၢ်ထုးထီၣ်စီၤပီလူးဆူ တၢ်လုၢ်ဟံၣ်အချၢ, ဒိအီၤတီၢ်အီၤဒီး, သုးဖိတဖၣ်…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်အီၣ်ဆၣ်အလီၢ်လါဟ့တဖၣ် သးဝံၣ်တၢ်

ယကတိၤနံၤတၢ်ဒီး ယမံၤပှၢ်ပိာ်မုၣ်လၢတၢ်သးခုအပူၤတလီၢ်လီၢ်, မ့ၢ်လၢအဝဲအိၣ်ဒီးတၢ်သ့တမံၤလၢ ကတိၤတၢ်ဒီး အထွံၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအထွံၣ်တဖၣ် မီၤတၢ်န့ၣ်ဒီးအဝဲကတိၤဆၢဝဲပှဲၤဒီး တၢ်အဲၣ်အတၢ်နၢ်ပၢၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဒီးပှၤဘုၣ်ထွံၣ်လၢ တၢ်လီၢ်ကိးပူၤတဖၣ်, ကစီၤကနၣ် အတံၤသကိးထွံၣ်ဖိတဖၣ် ဒီးကနံၤဝဲသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသ့စဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ် ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဃုာ်ဒီးထွံၣ်, ကျီၢ်မိၢ်, ထွံၣ်ဟီၣ်ခိၣ်, ပီၣ်လဲၣ်ရှီ, ဒီးထိၣ်ကံာ်တဖၣ်န့ၣ် အိၣ်ဒီး "အကလုၢ်အသီၣ်အပနီၣ် တဖၣ်" လၢအဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါအီၤ ဒ်တၢ်နံၤတၢ်အ့န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထံၣ်သ့ၣ်ညါလီၤတံၢ် တၢ်အကလုၢ်တဖၣ် အခီပညီအံၤ မၤစၢၤပှၤဒ်သိးပကသ့ၣ်ညါနီၤဖး ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိ အလုၢ်အလၢ်တဖၣ်, ဒီးလၢကျဲအဂၤန့ၣ်, ပှၤလၢဃုသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် အဂီၢ် ကဖျါလီၤဂာ်ဒ် အကမၤဆါလိာ်သးန့ၣ်လီၤ.

ဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ဒုးနဲၣ်ဖျါထီၣ် အတၢ်နံၤတၢ်အ့ ဒီးတၢ်သးခုအံၤန့ၣ် ဟ့ၣ်ပှၤ တၢ်ထံၣ်ကဒုကယီၢ်တမံၤလၢ အလီၤသးခုသးမုာ်န့ၣ် ကလီၤဂာ်ဒ် တၢ်ဘၣ်တ့အဂၤတဖၣ် မ့ၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤလၢ အကျိၤအကျဲအကစၢ်ဒၣ်ဝဲအသိးန့ၣ် တၢ်ကမၤအသး, တၢ်ကအိၣ်သးဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်စီၤပၤဒၤဝံး ကွၢ်တရံးအခိၣ်အဃၢၤလၢ စံး ၆၅:၁၂,၁၃ အပူၤန့ၣ် ဖျါဘၣ်အီၤလၢ “တၢ်စိခိၣ်တဖၣ် ကံာ်တူာ်အယီၢ်ဒ့လၢ တၢ်သူၣ်ဖှံသးညီ” ဒီး…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

မဲာ်ချံလၢ အထံၣ်တၢ်သ့တဖၣ်

ကၠဲနဘံ (Genevieve)ကဲထီၣ် မဲာ်ချံတဖၣ်လၢအဖိသၢဂၤအဂီၢ်, မ့ၢ်လၢဖိတဂၤစုာ်စုာ် အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဃုာ်ဒီး မဲာ်ပှၤဖိထီၣ်ဝါအသးဒီး တထံၣ်ဘၣ်တၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲလဲၤကိးအဖိ တဖၣ်ဆူအသဝီ တဘျီလၢ်လၢ်, လၢကီၢ်ဘံၣ်န့ ( Benin )လၢ အဲဖြၤကၤမုၢ်နုာ်န့ၣ်, အဝဲပုထီၣ် အဖိဆံးဖိလၢအချၢ, ဒီးအစုခံခီန့ၣ် ဖီၣ်ဃာ်ဝဲအဖိ အဒိၣ်ခံဂၤအစု ဖျါဒ်သိးအကွဲမုာ်တၢ်ကဟဲမၤကီမၤခဲအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆဲးတၢ်လၤစံးဝဲလၢ တၢ်မဲာ်တထံၣ်တၢ်မ့ၢ်တၢ်နါအတၢ်မၤလၢအဘၣ်တၢ်ဟိၣ်တၢ်ယီအဃိ, လၢတၢ်သးဟးဂီၤအပူၤ ကၠဲနဘံ ကိးပသူထီၣ် တၢ်မၤစၢၤ ဆူကစၢ်ယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢခံ, ပိာ်ခွါလၢ အသဝီပူၤတဂၤ ဒုးသ့ၣ်ညါအီၤ တၢ်သးကညီကဘီတဖၣ် (Mercy Ships) အဂ့ၢ်, တၢ်သးခုကစီၣ်တၢ်မၤတမံၤလၢ အမၤစၢၤဆီၣ်ထွဲတၢ်ကွဲးကါ တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ, လၢတၢ်မၤလၤကပီၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး လၢအဟဲစိာ် တၢ်မုၢ်လၢ် ဒီးတၢ်မၤဘျါ ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် မၤစၢၤအီၤကန့ၢ်-တန့ၢ်န့ၣ် တလီၤတံာ်ဘၣ်ဆၣ်, ကၠဲနဘံ လဲၤဝဲဆူ အဝဲသ့ၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖိသၣ်တဖၣ်, ဖုသံနီၣ်က့ၤလၢ တၢ်ကွဲးကါ အဝဲသ့ၣ် အမဲာ်ချံဝံၤအလီၢ်ခံ, အဝဲသ့ၣ်ထံၣ်က့ၤတၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤ အဂ့ၢ်အကျိၤထီဘိန့ၣ် ဟဲအိၣ်ထီၣ်…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ကူထီၣ်သိးထီၣ်ကစၢ်ခရံာ်

ဖဲယသိးထီၣ်သီ ယမဲာ်ဒိးအသီလၢတၢ်အဆိကတၢၢ်တဘျီန့ၣ် ယသူၣ်ဟူးသးဂဲၤယဲဒိၣ်မးဘၣ်ဆၣ်, လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်စှၤနၣ်ရံၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, ယအဲၣ်ဒိး စူးကွံာ်အီၤန့ၣ်လီၤ. ယမဲာ်ချံ ဒီးယခိၣ်ဆါထီၣ် ဖဲယသိးမဲာ်ဒိးအံၤန့ၣ်လီၤ. ယနၢ်ခံခီ ညိးထီၣ် မ့ၢ်လၢမဲာ်ဒိးအံၤ တညီနုၢ်ဒီးယၤအဃိန့ၣ်လီၤ. လၢခံတနံၤ, ဖဲယသ့ၣ်နီၣ်လၢ ယဘၣ်သိးထီၣ်မဲာ်ဒိးအံၤန့ၣ်ဒီး ယကအုကစွါယဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တနံၤဘၣ်တနံၤ, ယဘၣ်ဃုထၢစူးကါမဲာ်ဒိး, ဒ်သိးယနီၢ်ကစၢ် ကဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးဒီးမဲာ်ဒိးကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တဘျုးနွံဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ယသိးဃာ်မဲာ်ဒိးဒၣ်လဲာ် ယတပာ်သူၣ်ပာ်သးလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်သိးထီၣ် တၢ်အသီတမံၤမံၤန့ၣ် လိၣ်ဘၣ်တၢ်မၤဘၣ်လိာ်ဘၣ်စးက့ၤ တၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ယံာ်ထီၣ်န့ၣ်ဒီး ကဲထီၣ်တၢ်ညီနုၢ်အဃိ, ဘၣ်ဘျိးဘၣ်ဒါဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ်လၢပဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအပူၤကွံာ် ပတထံၣ်အီၤတဖၣ်ဒၣ်လဲာ် ပကထံၣ်ဘၣ်တၢ်တမံၤမံၤ, န့ၣ်လီၤ. လၢလံာ်ရိမ့ၤ ၁၃ :၁၂ န့ၣ် ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူး မၤလိာ် ပှၤလၢအပိာ်ကစၢ်ခရံာ်အခံတဖၣ်, က“ဟံးထီၣ်သကိး တၢ်ကပီၤအစုကဝဲၤ,” ဒီးကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ တၢ်အိၣ်မူအဂ့ၤအဝါန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၁-၁၃ စံးဘၣ်ပှၤ, အဝဲသ့ၣ် မ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတ့ၢ်လံ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးဘၣ်ဆၣ်, ဖျါလၢ အဝဲသ့ၣ် “မံခ့မံသပ့ၤ”, ဒီးအသးမံဒၣ်အတၢ်ဒၣ်ဝဲအဃိ, အဝဲသ့ၣ် လိၣ်ဘၣ်တၢ် “ကဖုသံနီၣ်”…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်သးခုလၢခူပူၤဝ့ၢ်ပူၤ

ဖဲ ၂၀၂၂ နံၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်, ဖျၢၣ်ထူတၢ်ပြၢလၢခံကတၢၢ်န့ၣ်, ဖြ့ၣ်စ့ၣ်ဒီးအၣ်ကၠ့ၣ်တံနါထံၣ်လိာ်သးဒီး တၢ်လိာ်ကွဲပြၢန့ၣ်ဂ့ၤဒိၣ်မးအဃိ, ပှၤအါဂၤစံးဝဲလၢ “စံၣ်စိၤနုာ် ဖျၢၣ်ထူတၢ်ပြၢအဒိၣ်ကတၢၢ်” န့ၣ်လီၤ. တၢ်လိာ်ကွဲတၢ်ဆၢကတီၢ် လၢအဘၣ်တၢ်ဟ့ၣ်အါထီၣ် ဒၣ်လဲာ် လဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤန့ၣ် ပှၤခံဖုလိာ် ဒိးန့ၢ်တခီ ၃ဖျၢၣ် စုာ်စုာ်အဃိ, လၢတၢ်ကမၤနၢၤတၢ် အဂီၢ်, ပှၤလိာ်ကွဲတၢ်ဖိတဖၣ် ကဘၣ်ထူနုာ် ပဲၣ်နဲ(လ်)တံၣ် န့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲအၣ်ကၠ့ၣ်တံနါမၤနၢၤတၢ်ဝံၤ, အထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ် သူၣ်ခုသးခုဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤအၣ်ကၠ့ၣ်တံနါဖိ အနီၢ်ဂံၢ် အါန့ၢ်ဒံးတကကွဲၢ်တဖၣ် ပှဲၤလုၢ်ကွံာ်လၢ ဝ့ၢ်ဘၠဲနိၣ်စဲရၢး(စ) အခၢၣ်သးန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဂီၤမူအဘၣ်တၢ်ဒိဃာ်လၢ ကဟၣ်ယူၤ (drone) န့ၣ်, ဘၣ်တၢ်ရၤပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်ကိးပသူလၢ တၢ်အကလုၢ်ဖးဒိၣ် ဒ်အမ့ၢ်တၢ်သူၣ်ခုသးခုအက့ၢ်အဂီၤန့ၣ်လီၤ. ဘံၣ်ဘံၣ်စံၣ် တၢ်ကစီၣ်တယုၢ် ပာ်ဖျါထီၣ် ဝ့ၢ်အတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ, ဒ်အမ့ၢ် “တၢ်သူၣ်ခုသးခု ပိာ်ဖးထီၣ်” န့ၣ်လီၤ.

ထီဘိန့ၣ် တၢ်သးခုမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်လၢ အလီၤလးတမံၤန့ၣ်လီၤ. လံာ်တၢ်ကတိၤဒိ ပာ်ဖျါထီၣ် ဝ့ၢ်တဝ့ၢ်, ပှၤတကလုာ်, လဲၤခီဖျိ တၢ်သးခု အဒိၣ်အယိာ်,…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်အဂ့ၤအဝါ ယဲၢ်ထံၣ်

ဒ်တၢ်ဃုထံပာ်ဖျါဝဲအသိး, တၢ်လၢအအိၣ်ဒီးအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ် ပှၤစံးဘျုးစံးဖှိၣ်က့ၤတၢ်နီၢ်နီၢ်တဖၣ်န့ၣ်, မံၤဘၣ်မုာ်မုာ်ခုၣ်ခုၣ်, တၢ်ဆါအက့ၢ်အဂီၤဆံးစှၤ, ဒီးမ့ၢ်ပှၤလၢအသူၣ်ခုသးခုတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ, မ့ၢ်တၢ်အဘျုးအဖှိၣ်လၢ အဂ့ၤဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. ပှၤကူၣ်သ့လၢသးဂ့ၢ် ပီညါတဖၣ် ဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲတုၤဒၣ်လဲာ်လၢ, တၢ်ကပာ် “တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ် အတၢ်ကွဲးနီၣ်” လၢကမၤဂ့ၤထီၣ် ပနီၢ်တဂၤ တၢ်န့ၢ်ဘျုး, ခီဖျိတၢ်ကွဲးလီၤ တၢ်ဂ့ၢ်ယဲၢ်ထံၣ် လၢတနွံဘၣ်တနွံစုာ်စုာ်အဂီၢ် လၢပကဘၣ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ.

လံာ်စီဆှံ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ တၢ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်က့ၤတၢ်အလုၢ်အလၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ယံာ်တ့ၢ်လံန့ၣ်လီၤ. ဒ်၁ တံၤ ၄:၃-၅ ပာ်ဖျါဝဲအသိး, စးထီၣ်လၢ တၢ်အီၣ်တၢ်အီ ဒီးတၢ်ဆီဟံၣ်ဆီဃီ, ဒီးဒ် စံး ၁၀၄ ပာ်ဖျါဝဲအသိး, တုၤလၢ တၢ်ဘၣ်တ့အဃံအလၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်စီဆှံ အဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ပကထံၣ်တၢ်တဖၣ်အံၤ, ဒ်အမ့ၢ် တၢ်ဟ့ၣ်တဖၣ် ဒီးစံးဘျုးက့ၤပှၤလၢအဟ့ၣ်တၢ်တဂၤန့ၣ်လီၤ. စံး ၁၀၇ ယၢၤထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ယဲၢ်မံၤလၢ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်ကဘၣ် စံးဘျုးစံးဖှိၣ်က့ၤတၢ် လီၤလီၤဆီဆီန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၄-၉ န့ၣ် အဘၣ်တၢ်မၤပူၤမၤဖျဲးအီၤလၢပှၤမုၢ်ကနၢ, အဆၢဖိ ၁၀-၁၆ န့ၣ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးထီၣ်လၢတၢ်မၢကဲကုၢ်,…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ပန့ဆၢၣ်အသီလၢ ခရံာ်အပူၤ

ပသ့ၣ်ဆှိလါအဲး (blue spruce) တထူၣ်အသၣ်, ဒီးအလၣ်ဒ်ထးဘိဖိတဖၣ် လီၤဆှုဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. သရၣ်လၢအယါဘျါ သ့ၣ်မုၣ်ဝၣ်ဘိန့ၣ် ကွၢ်ဝဲတဘျး ဒီးဒုးသ့ၣ်ညါပှၤ တၢ်ဂ့ၢ်ကီ, ဒီးစံးဝဲလၢ “တၢ်အံၤမ့ၢ် သ့ၣ်ဆှိအဃိလီၤ.” ယဆၢမုၢ်လၢ်လၢ ယကသ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤဆဲး (မ့တမ့ၢ်) ကျိၤကျဲလၢ တၢ်ကူစါယါဘျါအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ပှၤကူၣ်သ့လၢသ့ၣ်မုၣ်ဝၣ်ဘိတဂၤအံၤ စံးကဒီးဝဲလၢ “တၢ်အံၤ မ့ၢ်ဒၣ်သ့ၣ်ဆှိအဃိ န့ၣ်လီၤ.” မ့ၢ်လၢသ့ၣ်ဆှိအန့ဆၢၣ်န့ၣ် ကဘၣ်ဒုးလီၤဆှု အလၣ်အဘိဖိတဖၣ်အဃိ, တၢ်ဆီတလဲကွံာ် အန့ဆၢၣ်အံၤတသ့ဝဲဘၣ်.

မ့ၢ်လၢပနီၢ်သးအတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်, တဘၣ်တၢ်တြီပာ်ပနီၣ်အဆၢ ခီဖျိတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ မ့တမ့ၢ် တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးတဖၣ် လၢတၢ်ဆီတလဲတန့ၢ်တသ့တဖၣ်အဃိ အလီၢ်အိၣ်လၢပကဘၣ်စံးဘျုးစံးဖှိၣ်တၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်အသီတဖၣ် လၢဝ့ၢ်အ့းဖ့းစူး အဂီၢ် စီၤပီလူး ပာ်ဖျါမၤလီၤတံၢ်ဝဲ တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ ကမၤပူၤဖျဲးတၢ်န့ၣ် ဖျါဖဲ အ့း ၄:၁၈-၁၉ အပူၤ, ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိတဖၣ် “အသူၣ်ခံးအသးခံး သတးဒီး,” ကတူၢ်လိာ်ယွၤအဂီၢ် ကးတံၢ်ဃးအသးန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်အတၢ်သူၣ်ကိၤအသးကိၤ, အိၣ်ပှဲၤဒီး“တၢ်တစီတဆှံ ကိးမံၤဒဲး” ဒီးလူၤပိာ်ထွဲ တၢ်သးကတၢအခံ, ဒီးတၢ်သူၣ်လီသးကွံတၢ်န့ၣ်လီၤ.

အဆၢဖိ…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ကစၢ်ယွၤအတၢ်အိၣ်ဂၢၢ်ဆိးကျၢၤ

မိၤန့း (Monique) ဘၣ်ဂဲၤပျုၢ်အိၣ်မူဝဲကီကီခဲခဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲအိၣ်ဒီး အတံၤသကိးတဖၣ်, လၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, ဒီးအဝဲပတြၢၤဘၣ် အတံၤသကိးတဖၣ် ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ တၢ်အိၣ်မူ အတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲအသူၣ်က့ၣ်သးကါ ဘၣ်အတံၤသကိးတဖၣ် တဆံးတက့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, မိၤန့း ဆိကမိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ ကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤ ဒ်အဝဲသ့ၣ်အသိး တသ့ဝဲဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဆိကမိၣ်လၢ တၢ်စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်စံးတၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအဘၣ်အိၣ်မူပိာ်ထွဲ တၢ်သိၣ်တၢ်သီတဖၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. အကတၢၢ်န့ၣ်, အတံၤသကိး လၢဖၠၣ်စိမိၤတဂၤ, မၤစၢၤအီၤလၢ ကထံၣ်ဘၣ် ကစၢ်ယွၤန့ၣ် တမ့ၢ်ကစၢ်လၢ အကမၤဟးဂီၤအသးသမူဘၣ်, ဒီးလၢတၢ်အံၤအလီၢ်န့ၣ်, ကစၢ်ယွၤအသးအိၣ် တၢ်အဂ့ၤကတၢၢ်, လၢအတၢ်အိၣ်မူ အထီၣ်အလီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲ မိၤန့း သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်အံၤဝံၤန့ၣ်ဒီး, လၢအဂီၢ်အကတီၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ ကစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒ်အမ့ၢ်ပှၤလၢအုၣ်က့ၤခိၣ်က့ၤအီၤ, ဒီးဟံးဃာ်ဂၢၢ်ကျၢၤတၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢ အလီၤဘီလီၤမုၢ်, လၢအမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤ အတၢ်အဲၣ်လၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢမိၤန့းအဂီၢ်န့ၣ် စီၤပၤ ရှလိၤမိၤစ့ၢ်ကီး ကဟ့ၣ်ဝဲ တၢ်ဟ့ၣ်ကူၣ်ဒ်သိးအံၤန့ၣ်လီၤ. စီၤရှလိၤမိၤသ့ၣ်ညါနီၢ်ဝဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်အံၤ အိၣ်ပှဲၤဒီး အတၢ်သူၣ်အုးသးအုးဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. နီၢ်နီၢ်န့ၣ်, စံၣ်တဲၤတဲ…