သးလၢအမၤတၢ်ခ့တၢ်ၦၤအတၢ်မၤ

ဖဲယဖါတံၢ် အဲမိၣ်ရံၣ် (Emory) စူးကွံာ်သးအကတီၢ်, တၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤအီၤတဖၣ် အိၣ်ဝဲအါမး, ဒီးအိၣ်ဝဲအကလုာ်ကလုာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၤကပီၤခဲလၢာ် အိၣ်ဒီးအခိၣ်တီတမံၤဃီလၢ အဲမိၣ်ရံၣ် ပာ်ဖျါဝဲအတၢ်အဲၣ်ယွၤ ခီဖျိလၢမၤတၢ်ခ့တၢ်ၦၤတၢ်မၤဆူၦၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ဒုးဖးဒိၣ် ခံဘျီတဘျီအကတီၢ်န့ၣ်, နုာ်လီၤမၤဝဲ ဒ်ၦၤမၤစၢၤတၢ်လၢ တၢ်ကူစါယါဘျါတကပၤႇ ဒ်အမ့ၢ်ၦၤလဲၤဒုးတၢ်လၢအတစိာ်တၢ်စုကဝဲၤတဂၤအသိးန့ၣ်, တၢ်ဒိတဲာ်လၢအပာ်ဖျါဝဲအံၤ ပထံၣ်န့ၢ်တသ့လၢတၢ်လီၢ်အဂၤလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ အတၢ်သူၣ်ဒူသးရၤအဃိ, အဲမိၣ်ရံၣ် ဒိးန့ၢ်ဝဲတၢ်လၤကပီၤအထီကတၢၢ်လၢသုးတကပၤဘၣ်ဆၣ်, အါတက့ၢ်န့ၣ်, တၢ်ဘၣ်သ့ၣ်နီၣ်အီၤလၢ အတၢ်အဲၣ်တၢ်သးကညီၤအတၢ်မၤ လၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအကတီၢ်, ဒီးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤဝံၤအလီၤခံန့ၣ်လီၤ.

အဲမိၣ်ရံၣ် စူးကွံာ်ညိကွံာ်အသး, ဒီးအိၣ်မူဝဲ ဒ်စီၤပီလူးတၤဝဲ ၦၤကလၤတံဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူးကွဲးဝဲလၢ ကလၤ ၅:၁၃အပူၤ, “ပုၢ်သ့ၣ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢႇ တၢ်ကိးက့ၤသု ဆူတၢ်ထူၣ်ဖျဲးအပူၤလီၤ. ထဲတၢ်အံၤႇ သုတမၤသုတၢ်ထူၣ်ဖျဲးန့ၣ်လၢ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ပဖံး ပညၣ်အလီၢ်တဂ့ၤ. မ့မ့ၢ်လၢတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံန့ၣ် မၤစၢၤလိာ်သုသးတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပကဘၣ်အိၣ်မူဒ်လဲၣ်. လၢပတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤအပူၤ, တၢ်မၤဆိတၢ်လၢၦၤဂၤအဂီၢ်အလီၢ်န့ၣ် ပအဲၣ်ဒိးမၤဆိတၢ်လၢပဂီၢ်အဃိ, တၢ်ညိကွံာ်သးလၢ အတမ့ၢ် ပန့ဆၢၣ်တမံၤအံၤ အိၣ်ဟဲဝဲဒၣ်ဖဲလဲၣ်.

ဖံးလံး ၂:၅ အပူၤန့ၣ်, စီၤပီလူး…

တၢ်အိၣ်သးကီခဲ ဒီးတၢ်နာ်ယိာ်ယိာ်

ဖဲမုၢ်ဘူၣ်နံၤဂီၤ တၢ်မၤလိသကိးလံာ်စီဆှံအကတီၢ်, ပှၤဟဲထီၣ်မၤလိတၢ်အကျါ, ပာ်တဂၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢ အဖိမုၣ်လၢအအဲၣ်ဝဲ, ဒီးလူၤဖဲအသးတဂၤ ဟဲက့ၤတုၤဆူဝ့ၢ်အဃိဒီး, ပၢ်တဂၤအံၤ အသးတမုာ်ဝဲဘၣ်, ခီဖျိလၢအဖိမုၣ်အတၢ်အိၣ်မူသကဲာ်ပဝးတဂ့ၤအဃိ, အဖိမုၣ်အိၣ်ဆိး လၢအဟံၣ်န့ၣ် အသးဘၣ်တံာ်တာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပိာ်မုၣ်ဟဲထီၣ်မၤလိတၢ်အကျါတဂၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢဆါဆိးက့ ဖးယံာ်ဖးထၢ, ဒီးအတၢ်သးၦၢ်ထီၣ်န့ၣ် မၤဘၣ်ဒိအနီၢ်ခိအဃိ, အနီၢ်ကစၢ် တၢ်ဘၣ်အီၤတမုာ်တလၤန့ၣ်လီၤ. တဘျီဘၣ် တဘျီ အတၢ်လဲၤဒုးနဲၣ်ကူစါအသး လၢကသံၣ်သရၣ်တဘျုးဂၤအအိၣ်န့ၣ် အတၢ်ဆါဘျါဂ့ၤထီၣ်ဝဲန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အဆံးအစှၤအဃိ, အနီၢ်သးဂံၢ်ဘါ လီၤစၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိတၢ်ဟဲလၢ ယွၤအတၢ်ကူၣ်အပူၤန့ၣ်, လံာ်စီဆှံတတီၤလၢ မုၢ်တနံၤအံၤ ပှၤမၤလိသကိး မ့ၢ်ဝဲ လံာ်မၢ်ကူး အဆၢဒိၣ် ၅ န့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲတၢ်မၤလိကတၢၢ် န့ၣ်ဒီးႇ တၢ်မုၢ်လၢ်ဒီးတၢ်သူၣ်ခုသးခု အိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲဂ့ၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲ မၢ်ကူး ၅:၂၃ အပူၤန့ၣ်, စီၤယၤအ့ၤရူးႇ မ့ၢ်ပၢ်လၢအအိၣ်ဒီး ဖိလၢအဆါတဂၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲႇ “ယဖိမုၣ်လၢ အနီၢ်ဆံးတဂၤ ကသံတ့ၢ်လီၤ.” ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး အတၢ်လဲၢကျဲဆူပိာ်မုၣ်ဖိသၣ်အအိၣ်န့ၣ်, မၤဘျါဝဲ ပိာ်မုၣ် လၢအဆါဆိးက့ယံာ်တ့ၢ်လံ, ဒီးအမံၤတၢ်တပာ်ဖျါထီၣ်အီၤတဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်…

ဆိးသီကွၢ်လၢ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအတၢ်ဟဲက့ၤ

ၦၤဘှီစဲးဖီကဟၣ်တဂၤကဟဲ, ဒီးဘှီဂ့ၤထီၣ်အတၢ်ခုၣ်ဒၢအဂီၢ် ယတံၤသကိး ပီလ် အိၣ်ခိးကွၢ်လၢ်ဝဲအကတီၢ်န့ၣ်, ထံၣ်တၢ်ကစီၣ် ဟဲဖျါထီၣ်လၢ အလီတဲစိ ဘၣ်တၢ်ဆှၢန့ၢ်အီၤ လၢတၢ်ဘှီဂ့ၤထီၣ်တၢ်အခီပနံာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကစီၣ် စံးဝဲႇ “ယ့ၣ်ၡူးဟဲဝဲလၢကျဲ, ဒီးတၢ်တယာ်လၢ ကတုၤဝဲဖဲ ဂီၤ ၁၁:၃၅ န့ၣ်လီၤ.” ပီလ် သ့ၣ်ညါထွဲဝဲလၢ ၦၤဘှီတၢ်တဂၤအံၤအမံၤ မ့ၢ်ဝဲ ယ့ၣ်ၡူး (ဟ့-စူးစ်- Jesus) နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်, ယွၤအဖိခွါ, ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး ကဟဲဝဲအကတီၢ်မတၤလဲၣ်န့ၣ် ပမုၢ်လၢ်ဘၣ်ကသ့ဧါ. အပူၤကွံာ် အနံၣ်ခံကထိ, ဖဲအဝဲဟဲဒ် ၦၤကညီအသိးႇ ဒီးဟ့ၣ်လီၤအသး, လၢပတၢ်ဒဲးဘးအဃိ တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဝံၤ, မး ၂၄:၃၆ အပူၤန့ၣ် စံးဝဲလၢ ကဟဲက့ၤဝဲဘၣ်ဆၣ် ထဲပၢ်ကစၢ်ယွၤတဂၤဧိၤ သ့ၣ်ညါဝဲ မုၢ်နံၤဒီးနၣ်ရံၣ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢ အတၢ်ဟဲက့ၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ် ယိၤ ၁၄:၁-၃ပာ်ဖျါဝဲအသိး, ပမ့ၢ်သ့ၣ်ညါ တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ပတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤကစၢ် ကဟဲက့ၤဆူဟီၣ်ခီၣ်န့ၣ်ဒီး, တၢ်လီၤတိၢ်လီၤဆီမနုၤ ကအိၣ်ထီၣ်လၢ ကိးမုၢ်နံၤပတၢ်ဖံးတၢ်မၤ လၢပပာ်ဒိၣ်အီၤ တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လဲၣ်.…

About Us

တၢ်ယါဘျါဂ့ၤထီၣ်က့ၤ အတၢ်မုၢ်လၢ်

ၦၤအပျိၢ်ဃံဘၣ်ဒိ, ဒီးဟူးတသ့လၢၤတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်မၤအသးအသီဟဲအိၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ၦၤကၠၢမနံၣ်ဖိ လၢအဃုသ့ၣ်ညါတၢ်တဖၣ် ဃုထံၣ်န့ၢ်ကျဲလၢ ကဒုးထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ် ထူၣ်ပျၢ်နၢာ်(nerve )ကဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ် ဒ်သိးဒီးကဘျးစဲက့ၤ ခိၣ်နူာ်ထူၣ်ပျၢ်အကျိၤ လၢပညၣ်ထူၣ်တဖၣ်, ဒီးခိၣ်နူာ်အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်အံၤန့ၣ် မၤကွၢ်ဝဲယုၢ်လၢဟူးဂဲၤ တသ့တဖၣ်န့ၣ်ဒီး ယုၢ်န့ၣ်ဟူးဂဲၤက့ၤဝဲသ့အဃိ, ဒ်သိးကဆၢတဲာ်ဝဲလၢ တၢ်ကူစါယါဘျါအကျဲအံၤ ကပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ဘၣ်ယိာ်, ဒီးကကဲဘျုး တုၤလီၤတီၤလီၤလၢ ၦၤကညီတဖၣ်အဂီၢ်ဧါန့ၣ် တၢ်မၤကွၢ်အံၤ ကဘၣ်တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါအါထီၣ်ဒံးဆူညါန့ၣ်လီၤ.

ၦၤဟူးဂဲၤတသ့တန့ၢ်တဖၣ်အဂီၢ်, စဲအ့ၣ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်တမံၤအံၤန့ၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးမၤဝဲ ခီဖျိလၢတၢ်လီၤလးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယိၤ ၅:၅ ပာ်ဖျါဝဲ, ဖဲကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးလဲၤဆူ နိၣ်ဘ့ၤသ့းစဒါ, တၢ်လီၢ်လၢ ၦၤအါဂၤအိၣ်ခိးဝဲ, အိၣ်ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်လၢ အတၢ်ဆူးတၢ်ဆါကဘျါက့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး ထံၣ်ၦၤလၢ “တၢ်ဆါတ့ၢ်အီၤ သၢဆံဃိးနံၣ်” တဂၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးသ့ၣ်ညါဝဲလၢ ၦၤတဂၤအံၤ အဲၣ်ဒိးဘျါက့ၤနီၢ်နီၢ်အဃိ, ကစၢ်ခရံာ်နဲၣ်အီၤလၢ ကဂဲၤဆၢထၢၣ်, ဒီးဟးန့ၣ်လီၤ. ပကထံၣ်ဘၣ် အဆၢဖိ ၉ ပာ်ဖျါဝဲ, “ဒီးဘျါက့ၤဝဲတကီၢ်ခါ, ဒီးဟံးန့ၢ်အလီၢ်မံ, ဒီးဟးထီၣ်ဝဲလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤတအၢၣ်လီၤၦၤလၢ ကမၤဘျါက့ၤ ပနီၢ်ခိအတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်.…

About Us

သးလၢအမၤတၢ်ခ့တၢ်ၦၤအတၢ်မၤ

ဖဲယဖါတံၢ် အဲမိၣ်ရံၣ် (Emory) စူးကွံာ်သးအကတီၢ်, တၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤအီၤတဖၣ် အိၣ်ဝဲအါမး, ဒီးအိၣ်ဝဲအကလုာ်ကလုာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၤကပီၤခဲလၢာ် အိၣ်ဒီးအခိၣ်တီတမံၤဃီလၢ အဲမိၣ်ရံၣ် ပာ်ဖျါဝဲအတၢ်အဲၣ်ယွၤ ခီဖျိလၢမၤတၢ်ခ့တၢ်ၦၤတၢ်မၤဆူၦၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ဒုးဖးဒိၣ် ခံဘျီတဘျီအကတီၢ်န့ၣ်, နုာ်လီၤမၤဝဲ ဒ်ၦၤမၤစၢၤတၢ်လၢ တၢ်ကူစါယါဘျါတကပၤႇ ဒ်အမ့ၢ်ၦၤလဲၤဒုးတၢ်လၢအတစိာ်တၢ်စုကဝဲၤတဂၤအသိးန့ၣ်, တၢ်ဒိတဲာ်လၢအပာ်ဖျါဝဲအံၤ ပထံၣ်န့ၢ်တသ့လၢတၢ်လီၢ်အဂၤလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ အတၢ်သူၣ်ဒူသးရၤအဃိ, အဲမိၣ်ရံၣ် ဒိးန့ၢ်ဝဲတၢ်လၤကပီၤအထီကတၢၢ်လၢသုးတကပၤဘၣ်ဆၣ်, အါတက့ၢ်န့ၣ်, တၢ်ဘၣ်သ့ၣ်နီၣ်အီၤလၢ အတၢ်အဲၣ်တၢ်သးကညီၤအတၢ်မၤ လၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအကတီၢ်, ဒီးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤဝံၤအလီၤခံန့ၣ်လီၤ.

အဲမိၣ်ရံၣ် စူးကွံာ်ညိကွံာ်အသး, ဒီးအိၣ်မူဝဲ ဒ်စီၤပီလူးတၤဝဲ ၦၤကလၤတံဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူးကွဲးဝဲလၢ ကလၤ ၅:၁၃အပူၤ, “ပုၢ်သ့ၣ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢႇ တၢ်ကိးက့ၤသု ဆူတၢ်ထူၣ်ဖျဲးအပူၤလီၤ. ထဲတၢ်အံၤႇ သုတမၤသုတၢ်ထူၣ်ဖျဲးန့ၣ်လၢ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ပဖံး ပညၣ်အလီၢ်တဂ့ၤ. မ့မ့ၢ်လၢတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံန့ၣ် မၤစၢၤလိာ်သုသးတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပကဘၣ်အိၣ်မူဒ်လဲၣ်. လၢပတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤအပူၤ, တၢ်မၤဆိတၢ်လၢၦၤဂၤအဂီၢ်အလီၢ်န့ၣ် ပအဲၣ်ဒိးမၤဆိတၢ်လၢပဂီၢ်အဃိ, တၢ်ညိကွံာ်သးလၢ အတမ့ၢ် ပန့ဆၢၣ်တမံၤအံၤ အိၣ်ဟဲဝဲဒၣ်ဖဲလဲၣ်.

ဖံးလံး ၂:၅ အပူၤန့ၣ်, စီၤပီလူး…

About Us

တၢ်အိၣ်သးကီခဲ ဒီးတၢ်နာ်ယိာ်ယိာ်

ဖဲမုၢ်ဘူၣ်နံၤဂီၤ တၢ်မၤလိသကိးလံာ်စီဆှံအကတီၢ်, ပှၤဟဲထီၣ်မၤလိတၢ်အကျါ, ပာ်တဂၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢ အဖိမုၣ်လၢအအဲၣ်ဝဲ, ဒီးလူၤဖဲအသးတဂၤ ဟဲက့ၤတုၤဆူဝ့ၢ်အဃိဒီး, ပၢ်တဂၤအံၤ အသးတမုာ်ဝဲဘၣ်, ခီဖျိလၢအဖိမုၣ်အတၢ်အိၣ်မူသကဲာ်ပဝးတဂ့ၤအဃိ, အဖိမုၣ်အိၣ်ဆိး လၢအဟံၣ်န့ၣ် အသးဘၣ်တံာ်တာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပိာ်မုၣ်ဟဲထီၣ်မၤလိတၢ်အကျါတဂၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢဆါဆိးက့ ဖးယံာ်ဖးထၢ, ဒီးအတၢ်သးၦၢ်ထီၣ်န့ၣ် မၤဘၣ်ဒိအနီၢ်ခိအဃိ, အနီၢ်ကစၢ် တၢ်ဘၣ်အီၤတမုာ်တလၤန့ၣ်လီၤ. တဘျီဘၣ် တဘျီ အတၢ်လဲၤဒုးနဲၣ်ကူစါအသး လၢကသံၣ်သရၣ်တဘျုးဂၤအအိၣ်န့ၣ် အတၢ်ဆါဘျါဂ့ၤထီၣ်ဝဲန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အဆံးအစှၤအဃိ, အနီၢ်သးဂံၢ်ဘါ လီၤစၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိတၢ်ဟဲလၢ ယွၤအတၢ်ကူၣ်အပူၤန့ၣ်, လံာ်စီဆှံတတီၤလၢ မုၢ်တနံၤအံၤ ပှၤမၤလိသကိး မ့ၢ်ဝဲ လံာ်မၢ်ကူး အဆၢဒိၣ် ၅ န့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲတၢ်မၤလိကတၢၢ် န့ၣ်ဒီးႇ တၢ်မုၢ်လၢ်ဒီးတၢ်သူၣ်ခုသးခု အိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲဂ့ၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲ မၢ်ကူး ၅:၂၃ အပူၤန့ၣ်, စီၤယၤအ့ၤရူးႇ မ့ၢ်ပၢ်လၢအအိၣ်ဒီး ဖိလၢအဆါတဂၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲႇ “ယဖိမုၣ်လၢ အနီၢ်ဆံးတဂၤ ကသံတ့ၢ်လီၤ.” ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး အတၢ်လဲၢကျဲဆူပိာ်မုၣ်ဖိသၣ်အအိၣ်န့ၣ်, မၤဘျါဝဲ ပိာ်မုၣ် လၢအဆါဆိးက့ယံာ်တ့ၢ်လံ, ဒီးအမံၤတၢ်တပာ်ဖျါထီၣ်အီၤတဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်…

About Us

ဆိးသီကွၢ်လၢ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအတၢ်ဟဲက့ၤ

ၦၤဘှီစဲးဖီကဟၣ်တဂၤကဟဲ, ဒီးဘှီဂ့ၤထီၣ်အတၢ်ခုၣ်ဒၢအဂီၢ် ယတံၤသကိး ပီလ် အိၣ်ခိးကွၢ်လၢ်ဝဲအကတီၢ်န့ၣ်, ထံၣ်တၢ်ကစီၣ် ဟဲဖျါထီၣ်လၢ အလီတဲစိ ဘၣ်တၢ်ဆှၢန့ၢ်အီၤ လၢတၢ်ဘှီဂ့ၤထီၣ်တၢ်အခီပနံာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကစီၣ် စံးဝဲႇ “ယ့ၣ်ၡူးဟဲဝဲလၢကျဲ, ဒီးတၢ်တယာ်လၢ ကတုၤဝဲဖဲ ဂီၤ ၁၁:၃၅ န့ၣ်လီၤ.” ပီလ် သ့ၣ်ညါထွဲဝဲလၢ ၦၤဘှီတၢ်တဂၤအံၤအမံၤ မ့ၢ်ဝဲ ယ့ၣ်ၡူး (ဟ့-စူးစ်- Jesus) နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်, ယွၤအဖိခွါ, ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး ကဟဲဝဲအကတီၢ်မတၤလဲၣ်န့ၣ် ပမုၢ်လၢ်ဘၣ်ကသ့ဧါ. အပူၤကွံာ် အနံၣ်ခံကထိ, ဖဲအဝဲဟဲဒ် ၦၤကညီအသိးႇ ဒီးဟ့ၣ်လီၤအသး, လၢပတၢ်ဒဲးဘးအဃိ တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဝံၤ, မး ၂၄:၃၆ အပူၤန့ၣ် စံးဝဲလၢ ကဟဲက့ၤဝဲဘၣ်ဆၣ် ထဲပၢ်ကစၢ်ယွၤတဂၤဧိၤ သ့ၣ်ညါဝဲ မုၢ်နံၤဒီးနၣ်ရံၣ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢ အတၢ်ဟဲက့ၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ် ယိၤ ၁၄:၁-၃ပာ်ဖျါဝဲအသိး, ပမ့ၢ်သ့ၣ်ညါ တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ပတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤကစၢ် ကဟဲက့ၤဆူဟီၣ်ခီၣ်န့ၣ်ဒီး, တၢ်လီၤတိၢ်လီၤဆီမနုၤ ကအိၣ်ထီၣ်လၢ ကိးမုၢ်နံၤပတၢ်ဖံးတၢ်မၤ လၢပပာ်ဒိၣ်အီၤ တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လဲၣ်.…

About Us

ကစၢ်ယွၤ အတၢ်ဘၣ်တ့ အဂ့ၤကတၢၢ်

ခိၣ်နူာ်မၤတၢ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခိၣ်နူာ်စဲအ့ၣ်ပီညါ ဒုးသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ၦၤဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်ဘၣ်ဆၣ်, ၦၤစဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ် အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဝဲ, တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ် သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် ခိၣ်နူာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်, အိၣ်ဒံးဒၣ် အခီၣ်ထံးအပတီၢ်သီသီန့ၣ်လီၤ. ခိၣ်နူာ်အက့ၢ်အဂီၤ အတကွီၢ်, ခိၣ်နူာ်မၤတၢ်ဒ်လဲၣ်, ဒီးခိၣ်နူာ်တၢ်လီၢ်ကဝီၤလၢ အစံးဆၢ, မၤဆၢခိၣ်ဃၢၤ တၢ်အိၣ်သးႇ တၢ်လၢအထိၣ်ဂဲၤထီၣ် ပစ့ၣ် (senses) တၢ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်, တၢ်လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်, ဒီးပၢၤဃး သးအတၢ်ဟူးဂဲၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တုၤအကတီၢ်အံၤဒၣ်လဲာ် တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အတၢ်ဘၣ်ထွဲခီဆၢလိာ်သးယၢ်ခီယၢ်ခီန့ၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်သကဲးပဝာ်, တၢ်ထံၣ်သ့ၣ်ညါ, ဒီးတၢ်တိၢ်နီၣ်ဖံးဃာ်တဖၣ် ဒ်လဲၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်တသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဝဲဒံးဘၣ်. ကစၢ်ယွၤ စုအတၢ်ဘၣ်တ့အဂ့ၤကတၢၢ်လၢ အလီၤလး, ဒီးတၢ်ကနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်အီၤကီဒိၣ်မး, လၢအမ့ၢ် ၦၤကညီအံၤ ကဲဝဲတၢ်လီၤကမၢကမၣ်လၢအအိၣ်ခူသူၣ် တုၤခဲကနံၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

စီၤဒၤဝံး အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဝဲ ၦၤကညီအနီၢ်ခိအတၢ်လီၤလးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. စံး ၁၃၉:၁၃ အပူၤန့ၣ်, လၢတၢ်မၤလၤကပီၤ ယွၤအစိကမီၤအဂီၢ်, တၢ်အုၣ်အသးန့ၣ် ဟဲခီဖျိယွၤပၢဆှၢတၢ်အစိကမီၤ လၢန့ဆၢၣ်တၢ်မၤအသးခဲလၢာ်အဖီခိၣ်, ဒီးအဝဲစူးကါ တၢ်ကတိၤဟ့ၣ်ဒိ, “နဒုးကဲထီၣ်ယၤလၢ ယမိၢ်အဟၢဖၢပူၤလီၤ” အံၤန့ၣ်လီၤ.အဆၢဖိ ၁၄…

About Us

စီၤၡၤဘနၤ အတၢ်သွၣ်ခိၣ်

ၦၤအါရံးၡ်ဖိ (Irish) ၦၤကွဲးထါ ယံး (ထ်စ်) (W. B. Yeats) သးအိၣ်လၢ ၦၤကခူၣ်လီၤအီၤဖဲ “ဘဲဘူလ်ဘဲ” ကစၢၢ်လၢအခိၣ်ပၢၤ အခီၣ်ထံး (Under Ben Bulben), ဒီးထါလၢအကွဲးဝဲ လၢခံကတၢၢ်အကျါတယုၢ်အခိၣ်တီန့ၣ် ယုၢ်န့ၢ်ဝဲ တၢ်လီၢ်တတီၤအံၤအမံၤ န့ၣ်လီၤ. ထါအကတၢၢ်တကျိၤ- “တၢ်သးစဲတအိၣ် / လၢတၢ်မူႇ ဒီးလၢတၢ်သံ / ပမ့ၢ်လဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်ဘၣ်ဆၣ် သးသမူတဖၣ် ကမူဒံးဝဲဆူညါအါမး” အံၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကွဲး စိးပျၤပာ်ဖျါထီၣ်လၢ အသွၣ်ခိၣ်လၢၢ်ဘ့ၣ်ဘၣ်အလိၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကွဲးအခီပညီ ကမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် တၢ်တယၣ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် အိၣ်ထီၣ်အါမးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်, ကမ့ၢ်ဝဲ ၦၤကွဲးထါ အတၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ် တၢ်မူဒီးတၢ်သံ ခံမံၤလိာ်အတၢ်မ့ၢ်တၢ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤန့ၣ်, ယံး (ထ်စ်) အတၢ်ဆၢမိၣ်န့ၢ် လၢအမ့ၢ် တၢ်ကဘၣ်ခူၣ်လီၤအီၤဖဲလဲၣ်, ဒီးလၢအသွၣ်ခိၣ်လၢၣ်ဘ့ၣ်ဘၣ်အလိၤန့ၣ် တၢ်ကဘၣ်ကွဲး မနုၤလဲၣ်န့ၣ် လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢအတမုာ်တလၤတခီ ပမ့ၢ်လဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်အံၤဘၣ်ဆၣ်, ပလဲၤပူၤကွံာ်တၢ်အဂီၢ် တၢ်လီၤဆီတအိၣ်ဘၣ်ဆၣ်,…

About Us

တၢ်ဆၢကတီၢ်ကိးကတီၢ်ဒဲးန့ၣ် အကါဒိၣ်ဝဲ

ဖဲ ၁၉၁၂ နံၣ်, လါအ့ဖြ့ၣ်န့ၣ် ကဘီဖးဒိၣ် တဲၣ်တဲန့း (Titanic) ဘၣ်ဒိဒီးထံလီၤသကၤကိၣ်လိၣ်ဖးဒိၣ်, ဒီးလၢတၢ်အုၣ်ခီၣ်သးသမူအချံ စှၤဘ့ၣ်အကျါ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် ကၠီၣ်ဟါဖၢၣ် (John Harper) န့ၣ် အဖိမုၣ်လၢအသးအိၣ် ဃုနံၣ်ဖိအဂီၢ် ဒိးန့ၢ်ဝဲတၢ်လီၢ်တလီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဟ့ၣ်လီၤ အတၢ်အုၣ်ခီၣ်သးသမူဆ့ကၤ ဆူပှၤလဲၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤတဂၤ, ဒီးစံၣ်တဲၤတဲလီၤ တၢ်သးခုကစီၣ် ဆူပှၤလၢအဒိကနၣ်အီၤတဖၣ် ကိးဂၤဒဲးအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ကဘီဖးဒိၣ် လီၤဘျၢလၢထံကျါ, ဒီးပှၤလဲၤတၢ်ဖိလၢအကယၤတဖၣ် အိၣ်ခိးကွၢ်လၢ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလၢ အကဲထီၣ်တသ့တမံၤအကတီၢ်, ဟါဖၢၣ် ပီၢ်ထံဆူပှၤတဂၤဘၣ် တဂၤအအိၣ်, ဒီးစံၣ်တဲၤတဲလီၤဝဲ, ဒ် မၤတၢ် ၁၆: ၃၀ ပာ်ဖျါထီၣ်အသိး, “စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်တက့ၢ်, ဒီးနကတုၤလၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

လၢ တဲၣ်တဲန့း ကဘီအတၢ်လီၤဘျၢန့ၣ်, ပှၤလၢအတသံ, အိၣ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်တဖၣ်, ထံၣ်လိာ်အသး လၢဝ့ၢ်အိၣ်တဲရံၣ်ယိၣ် (Ontario), ကီၢ်ခဲနဒၣ် (Canada)အကတီၢ်, ပှၤတဂၤန့ၣ် စံးလီၤအသး, ဒ်အမ့ၢ် “ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ခရံာ် လၢခံကတၢၢ်တဂၤ လၢ…

About Us

တၢ်ဟ့ၣ်လၢ တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်အဒိၣ်အယိာ်

ယမါ စူ (Sue) ဘၣ်သိၣ်လိဝဲ တနွံတဘျီ တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံကရၢ ဖဲလၢကၠိပျၢ်ဝံၤအကတီၢ်န့ၣ်, ဃ့ဖိသၣ်တဖၣ်တၢ်မၤစၢၤ လၢကမၤဘူၣ်ကျိၣ်စ့, ဆူဖိသၣ်လၢ အဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဖၣ်အဂီၢ်, မ့ၢ်လၢ ယူၣ်ကရ့ (Ukraine) ထံကီၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ စူ ဒုးသ့ၣ်ညါ ပလံၤမုၢ်ဖိ မဲးကံၣ် (Maggi) လၢအသးအိၣ်တဆံတနံၣ်န့ၣ်ဝံၤ, တနွံဃၣ်ဃၣ်အပူၤ ပဒိးန့ၣ်လံာ်ဒၢဖိတဖျၢၣ်လၢအအိၣ် ဟဲခီဖျိလံာ်ပရၢဝဲၤလီၢ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်ဒၢအပူၤအိၣ်ဒီး စ့ဒီလၣ် ၃.၄၅ ဃုာ်ဒီးတၢ်ကွဲးဖုၣ်ကိာ် “ဖိသၣ်တဖၣ်လၢ ယူၣ်ကရ့ ထံကီၢ်အဂီၢ် စ့ လၢအိၣ်ဒီးယၤတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲခဲလၢာ်လီၤ. လၢခံန့ၣ်ယကဆှၢအါထီၣ်ဒံး” န့ၣ်လီၤ.

စူ တဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲ မဲးကံၣ် လၢအကြၢးမၤစၢၤတၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ကမ့ၢ် သးစီဆှံ ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤအီၤသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအအဲၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, ဒီးဘၣ်သးအိၣ်မူလၢအဂီၢ်အဃိ, မဲးကံၣ် စံးဆၢက့ၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်ဆိကမိၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဆံးဖိ လၢတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ် အဒိၣ်အယိာ်အံၤန့ၣ်, ပမၤလိန့ၢ် တၢ်မၤလိဒိၣ်ဒိၣ်အါအါသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ ဒုးထံၣ်က့ၤပှၤ စီၤပီလူး အတၢ်သိၣ်လိသီလိတၢ်အကျါ, ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဟ့ၣ်အဂ့ၢ်, ဖဲ…

About Us

ကစၢ်အဂၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢဟံၣ်ပူၤ

ပိာ်ခွါတဖၣ်လၢ ဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံတဖုအံၤ အသးအနံၣ်အလါန့ၣ် ဘူးထီၣ်လၢအကပှဲၤထီၣ် အနံၣ်ဃိးဆံအဃိ, ဖဲယသ့ၣ်ညါထွဲ အဝဲသ့ၣ်ဒ်သိးကပူၤဖျဲး တၢ်ကလုာ်ကလိၤတၢ်အပူၤအဂီၢ် ဘၣ်ဂဲၤပျုၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်ဒီး ကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်အသးစၢ်လံၤလံၤ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤလၢ အဘၣ်ဒုးဝဲန့ၣ် တကတၢၢ် ဒံးဘၣ်. လၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဂီၢ်, ကိးမုၢ်နံၤန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်အၢၣ်လီၤအသးလၢ ကပိာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအခံ, ဒီးဃ့ပျၢ်တၢ်ကမၣ် လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်လီၤတူာ်လီၤကာ် အကတီၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပှၤအဲၣ်ထူအဲၣ်ယွၤတဖၣ် ဘၣ်ဒုးထီဒါတၢ်ဒီး တၢ်လ့ပစီအဂံၢ်ထံးတဖၣ်န့ၣ် တုၤဒၣ်လဲာ် အသးပှၢ်အကတီၢ်အံၤ, ကကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ် လၢပဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ်, တကြၢးလၢပကမၢကမၣ်ဘၣ်. တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ် မ့ၢ်တၢ်တမံၤမံၤ လၢအမၤပျံၤမၤဖုးတၢ် ဒ်သိးကဟံးန့ၢ်ယွၤအလီၢ်လၢ ပသးသမူအပူၤ, ဒီးတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ပဆိကမိၣ်လၢ အတအိၣ်လၢၤဘၣ်ဒီးပှၤန့ၣ် ယံာ်တ့ၢ်လံဝံၤအလီၢ်ခံ ဟဲက့ၤအိၣ်ဖျါထီၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢလံာ်စီဆှံအပူၤ, စီၤယၤကိာ် ဘၣ်တၢ်မၤပူၤမၤဖျဲးအီၤလၢ အဖါတံၢ် စီၤလၤဘၣ် ဒီးအဝဲၢ် စီၤဧ့ရှီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၁ မိၤ ၃၅:၂-၄ ပာ်ဖျါဝဲလၢ စီၤယၤကိာ် ကဘူၣ်ထီၣ် ဘါထီၣ်ယွၤ, ဒီးကမၤလၤကပီၤယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတဖၣ်အဂီၢ်, ဟဲက့ၤဆူ ဘ့ၤသ့လး ဘၣ်ဆၣ်, အဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဟံးဃာ်ပှၤတခီဘီမုၢ်အကစၢ်တဖၣ်လၢ…

About Us

တၢ်သးခုလၢ ဟ့ၣ်တၢ်အပူၤ

ခဲရံၣ် (Keri) အဖိခွါအဆံး, မ့ၢ်လၢအအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လံၤလံၤ, အိၣ်ဒီးအညၣ်ထူၣ်ဂံၢ်ဘါစၢ်လီၤ တစဲးဘၣ်တစဲးတၢ်ဆါအဃိ, ဘၣ်တၢ်ကွဲးကါကူဆါကဒီးတဘျီန့ၣ်ဒီး, အဝဲအဲၣ်ဒိး ဃၣ်ကပၤတၢ်သးဘၣ်ဆဲး လၢအဟံၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်အိၣ်အသး ခီဖျိလၢကမၤတၢ်တမံၤမံၤလၢ ပှၤအဂၤတဂၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ် အဖိခွါ အခီၣ်ဖံး ရှူ (shoes) လၢအဒိးဝဲတဘၣ်လၢၤဘၣ်, ဒီးဂ့ၤဒံးအဖၢမုၢ်တဖၣ်, ဒီးဟ့ၣ်မၤဘူၣ်ဝဲ ဆူတၢ်သးခုကစီၣ် အကရၢကရိတခါန့ၣ်လီၤ. အတၢ်ဟ့ၣ်အံၤန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤ အတံၤသကိးတဖၣ်, ဒီးအဝဲသ့ၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် တုၤဒၣ်လဲာ် ပှၤလၢအခိၣ်အဃၢၤသ့ၣ်တဖၣ်, လၢတၢ်ကမၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤအဂီၢ်, ဒီးတယံာ်ဘၣ်န့ၣ် ခီၣ်ဖံးအစူၣ်ခံကယၤဘျဲၣ် ဘၣ်တၢ်မၤဘူၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ် ခီၣ်ဖံးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ အတၢ်ပညိၣ် မ့ၢ်ဝဲလၢပှၤဂုၤပှၤဂၤ ကဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤအဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ခဲရံၣ် အသးကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ အဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤအါန့ၢ် ပှၤဂၤန့ၣ်လီၤ. “တၢ်လဲၤခီဖျိတဘျီအံၤ စိာ်ကဖီထီၣ်ပသူၣ်ပသး နီၢ်နီၢ်, ဒီးမၤစၢၤပှၤ ဒ်သိး ပကပညိၣ်တၢ်ဆူတၢ်လီၢ်အဂၤန့ၣ်လီၤ”.

ပှၤပိာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအခံသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်သးအိၣ်ဟ့ၣ်ညီတၢ်န့ၣ် အကါဒိၣ်ဝဲဆံးဒိၣ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် စီၤပီလူး နၢ်ပၢၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအတၢ်လဲၤဆူဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ်န့ၣ်, ပှၤတၢ်မၢဖိ စီၤပီလူး နုာ်လီၤအိၣ်သကိးဝဲ အ့းဖ့းစူးအဝ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲလၢ,…

တၢ်မၤအသး

တၢ်ယါဘျါဂ့ၤထီၣ်က့ၤ အတၢ်မုၢ်လၢ်

ၦၤအပျိၢ်ဃံဘၣ်ဒိ, ဒီးဟူးတသ့လၢၤတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်မၤအသးအသီဟဲအိၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ၦၤကၠၢမနံၣ်ဖိ လၢအဃုသ့ၣ်ညါတၢ်တဖၣ် ဃုထံၣ်န့ၢ်ကျဲလၢ ကဒုးထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ် ထူၣ်ပျၢ်နၢာ်(nerve )ကဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ် ဒ်သိးဒီးကဘျးစဲက့ၤ ခိၣ်နူာ်ထူၣ်ပျၢ်အကျိၤ လၢပညၣ်ထူၣ်တဖၣ်, ဒီးခိၣ်နူာ်အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်အံၤန့ၣ် မၤကွၢ်ဝဲယုၢ်လၢဟူးဂဲၤ တသ့တဖၣ်န့ၣ်ဒီး ယုၢ်န့ၣ်ဟူးဂဲၤက့ၤဝဲသ့အဃိ, ဒ်သိးကဆၢတဲာ်ဝဲလၢ တၢ်ကူစါယါဘျါအကျဲအံၤ ကပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ဘၣ်ယိာ်, ဒီးကကဲဘျုး တုၤလီၤတီၤလီၤလၢ ၦၤကညီတဖၣ်အဂီၢ်ဧါန့ၣ် တၢ်မၤကွၢ်အံၤ ကဘၣ်တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါအါထီၣ်ဒံးဆူညါန့ၣ်လီၤ.

ၦၤဟူးဂဲၤတသ့တန့ၢ်တဖၣ်အဂီၢ်, စဲအ့ၣ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်တမံၤအံၤန့ၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးမၤဝဲ ခီဖျိလၢတၢ်လီၤလးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယိၤ ၅:၅ ပာ်ဖျါဝဲ, ဖဲကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးလဲၤဆူ နိၣ်ဘ့ၤသ့းစဒါ, တၢ်လီၢ်လၢ ၦၤအါဂၤအိၣ်ခိးဝဲ, အိၣ်ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်လၢ အတၢ်ဆူးတၢ်ဆါကဘျါက့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး ထံၣ်ၦၤလၢ “တၢ်ဆါတ့ၢ်အီၤ သၢဆံဃိးနံၣ်” တဂၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးသ့ၣ်ညါဝဲလၢ ၦၤတဂၤအံၤ အဲၣ်ဒိးဘျါက့ၤနီၢ်နီၢ်အဃိ, ကစၢ်ခရံာ်နဲၣ်အီၤလၢ ကဂဲၤဆၢထၢၣ်, ဒီးဟးန့ၣ်လီၤ. ပကထံၣ်ဘၣ် အဆၢဖိ ၉ ပာ်ဖျါဝဲ, “ဒီးဘျါက့ၤဝဲတကီၢ်ခါ, ဒီးဟံးန့ၢ်အလီၢ်မံ, ဒီးဟးထီၣ်ဝဲလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤတအၢၣ်လီၤၦၤလၢ ကမၤဘျါက့ၤ ပနီၢ်ခိအတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်.…

တၢ်မၤအသး

သးလၢအမၤတၢ်ခ့တၢ်ၦၤအတၢ်မၤ

ဖဲယဖါတံၢ် အဲမိၣ်ရံၣ် (Emory) စူးကွံာ်သးအကတီၢ်, တၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤအီၤတဖၣ် အိၣ်ဝဲအါမး, ဒီးအိၣ်ဝဲအကလုာ်ကလုာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၤကပီၤခဲလၢာ် အိၣ်ဒီးအခိၣ်တီတမံၤဃီလၢ အဲမိၣ်ရံၣ် ပာ်ဖျါဝဲအတၢ်အဲၣ်ယွၤ ခီဖျိလၢမၤတၢ်ခ့တၢ်ၦၤတၢ်မၤဆူၦၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ဒုးဖးဒိၣ် ခံဘျီတဘျီအကတီၢ်န့ၣ်, နုာ်လီၤမၤဝဲ ဒ်ၦၤမၤစၢၤတၢ်လၢ တၢ်ကူစါယါဘျါတကပၤႇ ဒ်အမ့ၢ်ၦၤလဲၤဒုးတၢ်လၢအတစိာ်တၢ်စုကဝဲၤတဂၤအသိးန့ၣ်, တၢ်ဒိတဲာ်လၢအပာ်ဖျါဝဲအံၤ ပထံၣ်န့ၢ်တသ့လၢတၢ်လီၢ်အဂၤလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ အတၢ်သူၣ်ဒူသးရၤအဃိ, အဲမိၣ်ရံၣ် ဒိးန့ၢ်ဝဲတၢ်လၤကပီၤအထီကတၢၢ်လၢသုးတကပၤဘၣ်ဆၣ်, အါတက့ၢ်န့ၣ်, တၢ်ဘၣ်သ့ၣ်နီၣ်အီၤလၢ အတၢ်အဲၣ်တၢ်သးကညီၤအတၢ်မၤ လၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအကတီၢ်, ဒီးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤဝံၤအလီၤခံန့ၣ်လီၤ.

အဲမိၣ်ရံၣ် စူးကွံာ်ညိကွံာ်အသး, ဒီးအိၣ်မူဝဲ ဒ်စီၤပီလူးတၤဝဲ ၦၤကလၤတံဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူးကွဲးဝဲလၢ ကလၤ ၅:၁၃အပူၤ, “ပုၢ်သ့ၣ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢႇ တၢ်ကိးက့ၤသု ဆူတၢ်ထူၣ်ဖျဲးအပူၤလီၤ. ထဲတၢ်အံၤႇ သုတမၤသုတၢ်ထူၣ်ဖျဲးန့ၣ်လၢ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ပဖံး ပညၣ်အလီၢ်တဂ့ၤ. မ့မ့ၢ်လၢတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံန့ၣ် မၤစၢၤလိာ်သုသးတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပကဘၣ်အိၣ်မူဒ်လဲၣ်. လၢပတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤအပူၤ, တၢ်မၤဆိတၢ်လၢၦၤဂၤအဂီၢ်အလီၢ်န့ၣ် ပအဲၣ်ဒိးမၤဆိတၢ်လၢပဂီၢ်အဃိ, တၢ်ညိကွံာ်သးလၢ အတမ့ၢ် ပန့ဆၢၣ်တမံၤအံၤ အိၣ်ဟဲဝဲဒၣ်ဖဲလဲၣ်.

ဖံးလံး ၂:၅ အပူၤန့ၣ်, စီၤပီလူး…

တၢ်မၤအသး

တၢ်အိၣ်သးကီခဲ ဒီးတၢ်နာ်ယိာ်ယိာ်

ဖဲမုၢ်ဘူၣ်နံၤဂီၤ တၢ်မၤလိသကိးလံာ်စီဆှံအကတီၢ်, ပှၤဟဲထီၣ်မၤလိတၢ်အကျါ, ပာ်တဂၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢ အဖိမုၣ်လၢအအဲၣ်ဝဲ, ဒီးလူၤဖဲအသးတဂၤ ဟဲက့ၤတုၤဆူဝ့ၢ်အဃိဒီး, ပၢ်တဂၤအံၤ အသးတမုာ်ဝဲဘၣ်, ခီဖျိလၢအဖိမုၣ်အတၢ်အိၣ်မူသကဲာ်ပဝးတဂ့ၤအဃိ, အဖိမုၣ်အိၣ်ဆိး လၢအဟံၣ်န့ၣ် အသးဘၣ်တံာ်တာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပိာ်မုၣ်ဟဲထီၣ်မၤလိတၢ်အကျါတဂၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢဆါဆိးက့ ဖးယံာ်ဖးထၢ, ဒီးအတၢ်သးၦၢ်ထီၣ်န့ၣ် မၤဘၣ်ဒိအနီၢ်ခိအဃိ, အနီၢ်ကစၢ် တၢ်ဘၣ်အီၤတမုာ်တလၤန့ၣ်လီၤ. တဘျီဘၣ် တဘျီ အတၢ်လဲၤဒုးနဲၣ်ကူစါအသး လၢကသံၣ်သရၣ်တဘျုးဂၤအအိၣ်န့ၣ် အတၢ်ဆါဘျါဂ့ၤထီၣ်ဝဲန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အဆံးအစှၤအဃိ, အနီၢ်သးဂံၢ်ဘါ လီၤစၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိတၢ်ဟဲလၢ ယွၤအတၢ်ကူၣ်အပူၤန့ၣ်, လံာ်စီဆှံတတီၤလၢ မုၢ်တနံၤအံၤ ပှၤမၤလိသကိး မ့ၢ်ဝဲ လံာ်မၢ်ကူး အဆၢဒိၣ် ၅ န့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲတၢ်မၤလိကတၢၢ် န့ၣ်ဒီးႇ တၢ်မုၢ်လၢ်ဒီးတၢ်သူၣ်ခုသးခု အိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲဂ့ၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲ မၢ်ကူး ၅:၂၃ အပူၤန့ၣ်, စီၤယၤအ့ၤရူးႇ မ့ၢ်ပၢ်လၢအအိၣ်ဒီး ဖိလၢအဆါတဂၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲႇ “ယဖိမုၣ်လၢ အနီၢ်ဆံးတဂၤ ကသံတ့ၢ်လီၤ.” ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး အတၢ်လဲၢကျဲဆူပိာ်မုၣ်ဖိသၣ်အအိၣ်န့ၣ်, မၤဘျါဝဲ ပိာ်မုၣ် လၢအဆါဆိးက့ယံာ်တ့ၢ်လံ, ဒီးအမံၤတၢ်တပာ်ဖျါထီၣ်အီၤတဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်…

တၢ်မၤအသး

ဆိးသီကွၢ်လၢ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအတၢ်ဟဲက့ၤ

ၦၤဘှီစဲးဖီကဟၣ်တဂၤကဟဲ, ဒီးဘှီဂ့ၤထီၣ်အတၢ်ခုၣ်ဒၢအဂီၢ် ယတံၤသကိး ပီလ် အိၣ်ခိးကွၢ်လၢ်ဝဲအကတီၢ်န့ၣ်, ထံၣ်တၢ်ကစီၣ် ဟဲဖျါထီၣ်လၢ အလီတဲစိ ဘၣ်တၢ်ဆှၢန့ၢ်အီၤ လၢတၢ်ဘှီဂ့ၤထီၣ်တၢ်အခီပနံာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကစီၣ် စံးဝဲႇ “ယ့ၣ်ၡူးဟဲဝဲလၢကျဲ, ဒီးတၢ်တယာ်လၢ ကတုၤဝဲဖဲ ဂီၤ ၁၁:၃၅ န့ၣ်လီၤ.” ပီလ် သ့ၣ်ညါထွဲဝဲလၢ ၦၤဘှီတၢ်တဂၤအံၤအမံၤ မ့ၢ်ဝဲ ယ့ၣ်ၡူး (ဟ့-စူးစ်- Jesus) နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်, ယွၤအဖိခွါ, ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး ကဟဲဝဲအကတီၢ်မတၤလဲၣ်န့ၣ် ပမုၢ်လၢ်ဘၣ်ကသ့ဧါ. အပူၤကွံာ် အနံၣ်ခံကထိ, ဖဲအဝဲဟဲဒ် ၦၤကညီအသိးႇ ဒီးဟ့ၣ်လီၤအသး, လၢပတၢ်ဒဲးဘးအဃိ တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဝံၤ, မး ၂၄:၃၆ အပူၤန့ၣ် စံးဝဲလၢ ကဟဲက့ၤဝဲဘၣ်ဆၣ် ထဲပၢ်ကစၢ်ယွၤတဂၤဧိၤ သ့ၣ်ညါဝဲ မုၢ်နံၤဒီးနၣ်ရံၣ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢ အတၢ်ဟဲက့ၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ် ယိၤ ၁၄:၁-၃ပာ်ဖျါဝဲအသိး, ပမ့ၢ်သ့ၣ်ညါ တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ပတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤကစၢ် ကဟဲက့ၤဆူဟီၣ်ခီၣ်န့ၣ်ဒီး, တၢ်လီၤတိၢ်လီၤဆီမနုၤ ကအိၣ်ထီၣ်လၢ ကိးမုၢ်နံၤပတၢ်ဖံးတၢ်မၤ လၢပပာ်ဒိၣ်အီၤ တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လဲၣ်.…

တၢ်မၤအသး

ကစၢ်ယွၤ အတၢ်ဘၣ်တ့ အဂ့ၤကတၢၢ်

ခိၣ်နူာ်မၤတၢ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခိၣ်နူာ်စဲအ့ၣ်ပီညါ ဒုးသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ၦၤဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်ဘၣ်ဆၣ်, ၦၤစဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ် အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဝဲ, တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ် သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် ခိၣ်နူာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်, အိၣ်ဒံးဒၣ် အခီၣ်ထံးအပတီၢ်သီသီန့ၣ်လီၤ. ခိၣ်နူာ်အက့ၢ်အဂီၤ အတကွီၢ်, ခိၣ်နူာ်မၤတၢ်ဒ်လဲၣ်, ဒီးခိၣ်နူာ်တၢ်လီၢ်ကဝီၤလၢ အစံးဆၢ, မၤဆၢခိၣ်ဃၢၤ တၢ်အိၣ်သးႇ တၢ်လၢအထိၣ်ဂဲၤထီၣ် ပစ့ၣ် (senses) တၢ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်, တၢ်လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်, ဒီးပၢၤဃး သးအတၢ်ဟူးဂဲၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တုၤအကတီၢ်အံၤဒၣ်လဲာ် တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အတၢ်ဘၣ်ထွဲခီဆၢလိာ်သးယၢ်ခီယၢ်ခီန့ၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်သကဲးပဝာ်, တၢ်ထံၣ်သ့ၣ်ညါ, ဒီးတၢ်တိၢ်နီၣ်ဖံးဃာ်တဖၣ် ဒ်လဲၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်တသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဝဲဒံးဘၣ်. ကစၢ်ယွၤ စုအတၢ်ဘၣ်တ့အဂ့ၤကတၢၢ်လၢ အလီၤလး, ဒီးတၢ်ကနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်အီၤကီဒိၣ်မး, လၢအမ့ၢ် ၦၤကညီအံၤ ကဲဝဲတၢ်လီၤကမၢကမၣ်လၢအအိၣ်ခူသူၣ် တုၤခဲကနံၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

စီၤဒၤဝံး အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဝဲ ၦၤကညီအနီၢ်ခိအတၢ်လီၤလးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. စံး ၁၃၉:၁၃ အပူၤန့ၣ်, လၢတၢ်မၤလၤကပီၤ ယွၤအစိကမီၤအဂီၢ်, တၢ်အုၣ်အသးန့ၣ် ဟဲခီဖျိယွၤပၢဆှၢတၢ်အစိကမီၤ လၢန့ဆၢၣ်တၢ်မၤအသးခဲလၢာ်အဖီခိၣ်, ဒီးအဝဲစူးကါ တၢ်ကတိၤဟ့ၣ်ဒိ, “နဒုးကဲထီၣ်ယၤလၢ ယမိၢ်အဟၢဖၢပူၤလီၤ” အံၤန့ၣ်လီၤ.အဆၢဖိ ၁၄…

တၢ်မၤအသး

စီၤၡၤဘနၤ အတၢ်သွၣ်ခိၣ်

ၦၤအါရံးၡ်ဖိ (Irish) ၦၤကွဲးထါ ယံး (ထ်စ်) (W. B. Yeats) သးအိၣ်လၢ ၦၤကခူၣ်လီၤအီၤဖဲ “ဘဲဘူလ်ဘဲ” ကစၢၢ်လၢအခိၣ်ပၢၤ အခီၣ်ထံး (Under Ben Bulben), ဒီးထါလၢအကွဲးဝဲ လၢခံကတၢၢ်အကျါတယုၢ်အခိၣ်တီန့ၣ် ယုၢ်န့ၢ်ဝဲ တၢ်လီၢ်တတီၤအံၤအမံၤ န့ၣ်လီၤ. ထါအကတၢၢ်တကျိၤ- “တၢ်သးစဲတအိၣ် / လၢတၢ်မူႇ ဒီးလၢတၢ်သံ / ပမ့ၢ်လဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်ဘၣ်ဆၣ် သးသမူတဖၣ် ကမူဒံးဝဲဆူညါအါမး” အံၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကွဲး စိးပျၤပာ်ဖျါထီၣ်လၢ အသွၣ်ခိၣ်လၢၢ်ဘ့ၣ်ဘၣ်အလိၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကွဲးအခီပညီ ကမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် တၢ်တယၣ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် အိၣ်ထီၣ်အါမးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်, ကမ့ၢ်ဝဲ ၦၤကွဲးထါ အတၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ် တၢ်မူဒီးတၢ်သံ ခံမံၤလိာ်အတၢ်မ့ၢ်တၢ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤန့ၣ်, ယံး (ထ်စ်) အတၢ်ဆၢမိၣ်န့ၢ် လၢအမ့ၢ် တၢ်ကဘၣ်ခူၣ်လီၤအီၤဖဲလဲၣ်, ဒီးလၢအသွၣ်ခိၣ်လၢၣ်ဘ့ၣ်ဘၣ်အလိၤန့ၣ် တၢ်ကဘၣ်ကွဲး မနုၤလဲၣ်န့ၣ် လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢအတမုာ်တလၤတခီ ပမ့ၢ်လဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်အံၤဘၣ်ဆၣ်, ပလဲၤပူၤကွံာ်တၢ်အဂီၢ် တၢ်လီၤဆီတအိၣ်ဘၣ်ဆၣ်,…

တၢ်မၤအသး

တၢ်ဆၢကတီၢ်ကိးကတီၢ်ဒဲးန့ၣ် အကါဒိၣ်ဝဲ

ဖဲ ၁၉၁၂ နံၣ်, လါအ့ဖြ့ၣ်န့ၣ် ကဘီဖးဒိၣ် တဲၣ်တဲန့း (Titanic) ဘၣ်ဒိဒီးထံလီၤသကၤကိၣ်လိၣ်ဖးဒိၣ်, ဒီးလၢတၢ်အုၣ်ခီၣ်သးသမူအချံ စှၤဘ့ၣ်အကျါ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် ကၠီၣ်ဟါဖၢၣ် (John Harper) န့ၣ် အဖိမုၣ်လၢအသးအိၣ် ဃုနံၣ်ဖိအဂီၢ် ဒိးန့ၢ်ဝဲတၢ်လီၢ်တလီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဟ့ၣ်လီၤ အတၢ်အုၣ်ခီၣ်သးသမူဆ့ကၤ ဆူပှၤလဲၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤတဂၤ, ဒီးစံၣ်တဲၤတဲလီၤ တၢ်သးခုကစီၣ် ဆူပှၤလၢအဒိကနၣ်အီၤတဖၣ် ကိးဂၤဒဲးအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ကဘီဖးဒိၣ် လီၤဘျၢလၢထံကျါ, ဒီးပှၤလဲၤတၢ်ဖိလၢအကယၤတဖၣ် အိၣ်ခိးကွၢ်လၢ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလၢ အကဲထီၣ်တသ့တမံၤအကတီၢ်, ဟါဖၢၣ် ပီၢ်ထံဆူပှၤတဂၤဘၣ် တဂၤအအိၣ်, ဒီးစံၣ်တဲၤတဲလီၤဝဲ, ဒ် မၤတၢ် ၁၆: ၃၀ ပာ်ဖျါထီၣ်အသိး, “စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်တက့ၢ်, ဒီးနကတုၤလၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

လၢ တဲၣ်တဲန့း ကဘီအတၢ်လီၤဘျၢန့ၣ်, ပှၤလၢအတသံ, အိၣ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်တဖၣ်, ထံၣ်လိာ်အသး လၢဝ့ၢ်အိၣ်တဲရံၣ်ယိၣ် (Ontario), ကီၢ်ခဲနဒၣ် (Canada)အကတီၢ်, ပှၤတဂၤန့ၣ် စံးလီၤအသး, ဒ်အမ့ၢ် “ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ခရံာ် လၢခံကတၢၢ်တဂၤ လၢ…

တၢ်မၤအသး

တၢ်ဟ့ၣ်လၢ တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်အဒိၣ်အယိာ်

ယမါ စူ (Sue) ဘၣ်သိၣ်လိဝဲ တနွံတဘျီ တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံကရၢ ဖဲလၢကၠိပျၢ်ဝံၤအကတီၢ်န့ၣ်, ဃ့ဖိသၣ်တဖၣ်တၢ်မၤစၢၤ လၢကမၤဘူၣ်ကျိၣ်စ့, ဆူဖိသၣ်လၢ အဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဖၣ်အဂီၢ်, မ့ၢ်လၢ ယူၣ်ကရ့ (Ukraine) ထံကီၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ စူ ဒုးသ့ၣ်ညါ ပလံၤမုၢ်ဖိ မဲးကံၣ် (Maggi) လၢအသးအိၣ်တဆံတနံၣ်န့ၣ်ဝံၤ, တနွံဃၣ်ဃၣ်အပူၤ ပဒိးန့ၣ်လံာ်ဒၢဖိတဖျၢၣ်လၢအအိၣ် ဟဲခီဖျိလံာ်ပရၢဝဲၤလီၢ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်ဒၢအပူၤအိၣ်ဒီး စ့ဒီလၣ် ၃.၄၅ ဃုာ်ဒီးတၢ်ကွဲးဖုၣ်ကိာ် “ဖိသၣ်တဖၣ်လၢ ယူၣ်ကရ့ ထံကီၢ်အဂီၢ် စ့ လၢအိၣ်ဒီးယၤတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲခဲလၢာ်လီၤ. လၢခံန့ၣ်ယကဆှၢအါထီၣ်ဒံး” န့ၣ်လီၤ.

စူ တဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲ မဲးကံၣ် လၢအကြၢးမၤစၢၤတၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ကမ့ၢ် သးစီဆှံ ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤအီၤသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအအဲၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, ဒီးဘၣ်သးအိၣ်မူလၢအဂီၢ်အဃိ, မဲးကံၣ် စံးဆၢက့ၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်ဆိကမိၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဆံးဖိ လၢတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ် အဒိၣ်အယိာ်အံၤန့ၣ်, ပမၤလိန့ၢ် တၢ်မၤလိဒိၣ်ဒိၣ်အါအါသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ ဒုးထံၣ်က့ၤပှၤ စီၤပီလူး အတၢ်သိၣ်လိသီလိတၢ်အကျါ, ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဟ့ၣ်အဂ့ၢ်, ဖဲ…

တၢ်မၤအသး

ကစၢ်အဂၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢဟံၣ်ပူၤ

ပိာ်ခွါတဖၣ်လၢ ဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံတဖုအံၤ အသးအနံၣ်အလါန့ၣ် ဘူးထီၣ်လၢအကပှဲၤထီၣ် အနံၣ်ဃိးဆံအဃိ, ဖဲယသ့ၣ်ညါထွဲ အဝဲသ့ၣ်ဒ်သိးကပူၤဖျဲး တၢ်ကလုာ်ကလိၤတၢ်အပူၤအဂီၢ် ဘၣ်ဂဲၤပျုၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်ဒီး ကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်အသးစၢ်လံၤလံၤ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤလၢ အဘၣ်ဒုးဝဲန့ၣ် တကတၢၢ် ဒံးဘၣ်. လၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဂီၢ်, ကိးမုၢ်နံၤန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်အၢၣ်လီၤအသးလၢ ကပိာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအခံ, ဒီးဃ့ပျၢ်တၢ်ကမၣ် လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်လီၤတူာ်လီၤကာ် အကတီၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပှၤအဲၣ်ထူအဲၣ်ယွၤတဖၣ် ဘၣ်ဒုးထီဒါတၢ်ဒီး တၢ်လ့ပစီအဂံၢ်ထံးတဖၣ်န့ၣ် တုၤဒၣ်လဲာ် အသးပှၢ်အကတီၢ်အံၤ, ကကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ် လၢပဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ်, တကြၢးလၢပကမၢကမၣ်ဘၣ်. တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ် မ့ၢ်တၢ်တမံၤမံၤ လၢအမၤပျံၤမၤဖုးတၢ် ဒ်သိးကဟံးန့ၢ်ယွၤအလီၢ်လၢ ပသးသမူအပူၤ, ဒီးတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ပဆိကမိၣ်လၢ အတအိၣ်လၢၤဘၣ်ဒီးပှၤန့ၣ် ယံာ်တ့ၢ်လံဝံၤအလီၢ်ခံ ဟဲက့ၤအိၣ်ဖျါထီၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢလံာ်စီဆှံအပူၤ, စီၤယၤကိာ် ဘၣ်တၢ်မၤပူၤမၤဖျဲးအီၤလၢ အဖါတံၢ် စီၤလၤဘၣ် ဒီးအဝဲၢ် စီၤဧ့ရှီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၁ မိၤ ၃၅:၂-၄ ပာ်ဖျါဝဲလၢ စီၤယၤကိာ် ကဘူၣ်ထီၣ် ဘါထီၣ်ယွၤ, ဒီးကမၤလၤကပီၤယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတဖၣ်အဂီၢ်, ဟဲက့ၤဆူ ဘ့ၤသ့လး ဘၣ်ဆၣ်, အဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဟံးဃာ်ပှၤတခီဘီမုၢ်အကစၢ်တဖၣ်လၢ…

တၢ်မၤအသး

တၢ်သးခုလၢ ဟ့ၣ်တၢ်အပူၤ

ခဲရံၣ် (Keri) အဖိခွါအဆံး, မ့ၢ်လၢအအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လံၤလံၤ, အိၣ်ဒီးအညၣ်ထူၣ်ဂံၢ်ဘါစၢ်လီၤ တစဲးဘၣ်တစဲးတၢ်ဆါအဃိ, ဘၣ်တၢ်ကွဲးကါကူဆါကဒီးတဘျီန့ၣ်ဒီး, အဝဲအဲၣ်ဒိး ဃၣ်ကပၤတၢ်သးဘၣ်ဆဲး လၢအဟံၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်အိၣ်အသး ခီဖျိလၢကမၤတၢ်တမံၤမံၤလၢ ပှၤအဂၤတဂၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ် အဖိခွါ အခီၣ်ဖံး ရှူ (shoes) လၢအဒိးဝဲတဘၣ်လၢၤဘၣ်, ဒီးဂ့ၤဒံးအဖၢမုၢ်တဖၣ်, ဒီးဟ့ၣ်မၤဘူၣ်ဝဲ ဆူတၢ်သးခုကစီၣ် အကရၢကရိတခါန့ၣ်လီၤ. အတၢ်ဟ့ၣ်အံၤန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤ အတံၤသကိးတဖၣ်, ဒီးအဝဲသ့ၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် တုၤဒၣ်လဲာ် ပှၤလၢအခိၣ်အဃၢၤသ့ၣ်တဖၣ်, လၢတၢ်ကမၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤအဂီၢ်, ဒီးတယံာ်ဘၣ်န့ၣ် ခီၣ်ဖံးအစူၣ်ခံကယၤဘျဲၣ် ဘၣ်တၢ်မၤဘူၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ် ခီၣ်ဖံးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ အတၢ်ပညိၣ် မ့ၢ်ဝဲလၢပှၤဂုၤပှၤဂၤ ကဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤအဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ခဲရံၣ် အသးကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ အဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤအါန့ၢ် ပှၤဂၤန့ၣ်လီၤ. “တၢ်လဲၤခီဖျိတဘျီအံၤ စိာ်ကဖီထီၣ်ပသူၣ်ပသး နီၢ်နီၢ်, ဒီးမၤစၢၤပှၤ ဒ်သိး ပကပညိၣ်တၢ်ဆူတၢ်လီၢ်အဂၤန့ၣ်လီၤ”.

ပှၤပိာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအခံသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်သးအိၣ်ဟ့ၣ်ညီတၢ်န့ၣ် အကါဒိၣ်ဝဲဆံးဒိၣ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် စီၤပီလူး နၢ်ပၢၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအတၢ်လဲၤဆူဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ်န့ၣ်, ပှၤတၢ်မၢဖိ စီၤပီလူး နုာ်လီၤအိၣ်သကိးဝဲ အ့းဖ့းစူးအဝ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲလၢ,…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်ယါဘျါဂ့ၤထီၣ်က့ၤ အတၢ်မုၢ်လၢ်

ၦၤအပျိၢ်ဃံဘၣ်ဒိ, ဒီးဟူးတသ့လၢၤတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်မၤအသးအသီဟဲအိၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ၦၤကၠၢမနံၣ်ဖိ လၢအဃုသ့ၣ်ညါတၢ်တဖၣ် ဃုထံၣ်န့ၢ်ကျဲလၢ ကဒုးထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ် ထူၣ်ပျၢ်နၢာ်(nerve )ကဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ် ဒ်သိးဒီးကဘျးစဲက့ၤ ခိၣ်နူာ်ထူၣ်ပျၢ်အကျိၤ လၢပညၣ်ထူၣ်တဖၣ်, ဒီးခိၣ်နူာ်အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်အံၤန့ၣ် မၤကွၢ်ဝဲယုၢ်လၢဟူးဂဲၤ တသ့တဖၣ်န့ၣ်ဒီး ယုၢ်န့ၣ်ဟူးဂဲၤက့ၤဝဲသ့အဃိ, ဒ်သိးကဆၢတဲာ်ဝဲလၢ တၢ်ကူစါယါဘျါအကျဲအံၤ ကပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ဘၣ်ယိာ်, ဒီးကကဲဘျုး တုၤလီၤတီၤလီၤလၢ ၦၤကညီတဖၣ်အဂီၢ်ဧါန့ၣ် တၢ်မၤကွၢ်အံၤ ကဘၣ်တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါအါထီၣ်ဒံးဆူညါန့ၣ်လီၤ.

ၦၤဟူးဂဲၤတသ့တန့ၢ်တဖၣ်အဂီၢ်, စဲအ့ၣ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်တမံၤအံၤန့ၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးမၤဝဲ ခီဖျိလၢတၢ်လီၤလးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယိၤ ၅:၅ ပာ်ဖျါဝဲ, ဖဲကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးလဲၤဆူ နိၣ်ဘ့ၤသ့းစဒါ, တၢ်လီၢ်လၢ ၦၤအါဂၤအိၣ်ခိးဝဲ, အိၣ်ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်လၢ အတၢ်ဆူးတၢ်ဆါကဘျါက့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး ထံၣ်ၦၤလၢ “တၢ်ဆါတ့ၢ်အီၤ သၢဆံဃိးနံၣ်” တဂၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးသ့ၣ်ညါဝဲလၢ ၦၤတဂၤအံၤ အဲၣ်ဒိးဘျါက့ၤနီၢ်နီၢ်အဃိ, ကစၢ်ခရံာ်နဲၣ်အီၤလၢ ကဂဲၤဆၢထၢၣ်, ဒီးဟးန့ၣ်လီၤ. ပကထံၣ်ဘၣ် အဆၢဖိ ၉ ပာ်ဖျါဝဲ, “ဒီးဘျါက့ၤဝဲတကီၢ်ခါ, ဒီးဟံးန့ၢ်အလီၢ်မံ, ဒီးဟးထီၣ်ဝဲလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤတအၢၣ်လီၤၦၤလၢ ကမၤဘျါက့ၤ ပနီၢ်ခိအတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်.…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

သးလၢအမၤတၢ်ခ့တၢ်ၦၤအတၢ်မၤ

ဖဲယဖါတံၢ် အဲမိၣ်ရံၣ် (Emory) စူးကွံာ်သးအကတီၢ်, တၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤအီၤတဖၣ် အိၣ်ဝဲအါမး, ဒီးအိၣ်ဝဲအကလုာ်ကလုာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၤကပီၤခဲလၢာ် အိၣ်ဒီးအခိၣ်တီတမံၤဃီလၢ အဲမိၣ်ရံၣ် ပာ်ဖျါဝဲအတၢ်အဲၣ်ယွၤ ခီဖျိလၢမၤတၢ်ခ့တၢ်ၦၤတၢ်မၤဆူၦၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ဒုးဖးဒိၣ် ခံဘျီတဘျီအကတီၢ်န့ၣ်, နုာ်လီၤမၤဝဲ ဒ်ၦၤမၤစၢၤတၢ်လၢ တၢ်ကူစါယါဘျါတကပၤႇ ဒ်အမ့ၢ်ၦၤလဲၤဒုးတၢ်လၢအတစိာ်တၢ်စုကဝဲၤတဂၤအသိးန့ၣ်, တၢ်ဒိတဲာ်လၢအပာ်ဖျါဝဲအံၤ ပထံၣ်န့ၢ်တသ့လၢတၢ်လီၢ်အဂၤလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ အတၢ်သူၣ်ဒူသးရၤအဃိ, အဲမိၣ်ရံၣ် ဒိးန့ၢ်ဝဲတၢ်လၤကပီၤအထီကတၢၢ်လၢသုးတကပၤဘၣ်ဆၣ်, အါတက့ၢ်န့ၣ်, တၢ်ဘၣ်သ့ၣ်နီၣ်အီၤလၢ အတၢ်အဲၣ်တၢ်သးကညီၤအတၢ်မၤ လၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအကတီၢ်, ဒီးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤဝံၤအလီၤခံန့ၣ်လီၤ.

အဲမိၣ်ရံၣ် စူးကွံာ်ညိကွံာ်အသး, ဒီးအိၣ်မူဝဲ ဒ်စီၤပီလူးတၤဝဲ ၦၤကလၤတံဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူးကွဲးဝဲလၢ ကလၤ ၅:၁၃အပူၤ, “ပုၢ်သ့ၣ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢႇ တၢ်ကိးက့ၤသု ဆူတၢ်ထူၣ်ဖျဲးအပူၤလီၤ. ထဲတၢ်အံၤႇ သုတမၤသုတၢ်ထူၣ်ဖျဲးန့ၣ်လၢ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ပဖံး ပညၣ်အလီၢ်တဂ့ၤ. မ့မ့ၢ်လၢတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံန့ၣ် မၤစၢၤလိာ်သုသးတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပကဘၣ်အိၣ်မူဒ်လဲၣ်. လၢပတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤအပူၤ, တၢ်မၤဆိတၢ်လၢၦၤဂၤအဂီၢ်အလီၢ်န့ၣ် ပအဲၣ်ဒိးမၤဆိတၢ်လၢပဂီၢ်အဃိ, တၢ်ညိကွံာ်သးလၢ အတမ့ၢ် ပန့ဆၢၣ်တမံၤအံၤ အိၣ်ဟဲဝဲဒၣ်ဖဲလဲၣ်.

ဖံးလံး ၂:၅ အပူၤန့ၣ်, စီၤပီလူး…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်အိၣ်သးကီခဲ ဒီးတၢ်နာ်ယိာ်ယိာ်

ဖဲမုၢ်ဘူၣ်နံၤဂီၤ တၢ်မၤလိသကိးလံာ်စီဆှံအကတီၢ်, ပှၤဟဲထီၣ်မၤလိတၢ်အကျါ, ပာ်တဂၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢ အဖိမုၣ်လၢအအဲၣ်ဝဲ, ဒီးလူၤဖဲအသးတဂၤ ဟဲက့ၤတုၤဆူဝ့ၢ်အဃိဒီး, ပၢ်တဂၤအံၤ အသးတမုာ်ဝဲဘၣ်, ခီဖျိလၢအဖိမုၣ်အတၢ်အိၣ်မူသကဲာ်ပဝးတဂ့ၤအဃိ, အဖိမုၣ်အိၣ်ဆိး လၢအဟံၣ်န့ၣ် အသးဘၣ်တံာ်တာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပိာ်မုၣ်ဟဲထီၣ်မၤလိတၢ်အကျါတဂၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢဆါဆိးက့ ဖးယံာ်ဖးထၢ, ဒီးအတၢ်သးၦၢ်ထီၣ်န့ၣ် မၤဘၣ်ဒိအနီၢ်ခိအဃိ, အနီၢ်ကစၢ် တၢ်ဘၣ်အီၤတမုာ်တလၤန့ၣ်လီၤ. တဘျီဘၣ် တဘျီ အတၢ်လဲၤဒုးနဲၣ်ကူစါအသး လၢကသံၣ်သရၣ်တဘျုးဂၤအအိၣ်န့ၣ် အတၢ်ဆါဘျါဂ့ၤထီၣ်ဝဲန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အဆံးအစှၤအဃိ, အနီၢ်သးဂံၢ်ဘါ လီၤစၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိတၢ်ဟဲလၢ ယွၤအတၢ်ကူၣ်အပူၤန့ၣ်, လံာ်စီဆှံတတီၤလၢ မုၢ်တနံၤအံၤ ပှၤမၤလိသကိး မ့ၢ်ဝဲ လံာ်မၢ်ကူး အဆၢဒိၣ် ၅ န့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲတၢ်မၤလိကတၢၢ် န့ၣ်ဒီးႇ တၢ်မုၢ်လၢ်ဒီးတၢ်သူၣ်ခုသးခု အိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲဂ့ၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲ မၢ်ကူး ၅:၂၃ အပူၤန့ၣ်, စီၤယၤအ့ၤရူးႇ မ့ၢ်ပၢ်လၢအအိၣ်ဒီး ဖိလၢအဆါတဂၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲႇ “ယဖိမုၣ်လၢ အနီၢ်ဆံးတဂၤ ကသံတ့ၢ်လီၤ.” ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး အတၢ်လဲၢကျဲဆူပိာ်မုၣ်ဖိသၣ်အအိၣ်န့ၣ်, မၤဘျါဝဲ ပိာ်မုၣ် လၢအဆါဆိးက့ယံာ်တ့ၢ်လံ, ဒီးအမံၤတၢ်တပာ်ဖျါထီၣ်အီၤတဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ဆိးသီကွၢ်လၢ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအတၢ်ဟဲက့ၤ

ၦၤဘှီစဲးဖီကဟၣ်တဂၤကဟဲ, ဒီးဘှီဂ့ၤထီၣ်အတၢ်ခုၣ်ဒၢအဂီၢ် ယတံၤသကိး ပီလ် အိၣ်ခိးကွၢ်လၢ်ဝဲအကတီၢ်န့ၣ်, ထံၣ်တၢ်ကစီၣ် ဟဲဖျါထီၣ်လၢ အလီတဲစိ ဘၣ်တၢ်ဆှၢန့ၢ်အီၤ လၢတၢ်ဘှီဂ့ၤထီၣ်တၢ်အခီပနံာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကစီၣ် စံးဝဲႇ “ယ့ၣ်ၡူးဟဲဝဲလၢကျဲ, ဒီးတၢ်တယာ်လၢ ကတုၤဝဲဖဲ ဂီၤ ၁၁:၃၅ န့ၣ်လီၤ.” ပီလ် သ့ၣ်ညါထွဲဝဲလၢ ၦၤဘှီတၢ်တဂၤအံၤအမံၤ မ့ၢ်ဝဲ ယ့ၣ်ၡူး (ဟ့-စူးစ်- Jesus) နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်, ယွၤအဖိခွါ, ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး ကဟဲဝဲအကတီၢ်မတၤလဲၣ်န့ၣ် ပမုၢ်လၢ်ဘၣ်ကသ့ဧါ. အပူၤကွံာ် အနံၣ်ခံကထိ, ဖဲအဝဲဟဲဒ် ၦၤကညီအသိးႇ ဒီးဟ့ၣ်လီၤအသး, လၢပတၢ်ဒဲးဘးအဃိ တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဝံၤ, မး ၂၄:၃၆ အပူၤန့ၣ် စံးဝဲလၢ ကဟဲက့ၤဝဲဘၣ်ဆၣ် ထဲပၢ်ကစၢ်ယွၤတဂၤဧိၤ သ့ၣ်ညါဝဲ မုၢ်နံၤဒီးနၣ်ရံၣ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢ အတၢ်ဟဲက့ၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ် ယိၤ ၁၄:၁-၃ပာ်ဖျါဝဲအသိး, ပမ့ၢ်သ့ၣ်ညါ တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ပတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤကစၢ် ကဟဲက့ၤဆူဟီၣ်ခီၣ်န့ၣ်ဒီး, တၢ်လီၤတိၢ်လီၤဆီမနုၤ ကအိၣ်ထီၣ်လၢ ကိးမုၢ်နံၤပတၢ်ဖံးတၢ်မၤ လၢပပာ်ဒိၣ်အီၤ တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လဲၣ်.…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ကစၢ်ယွၤ အတၢ်ဘၣ်တ့ အဂ့ၤကတၢၢ်

ခိၣ်နူာ်မၤတၢ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခိၣ်နူာ်စဲအ့ၣ်ပီညါ ဒုးသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ၦၤဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်ဘၣ်ဆၣ်, ၦၤစဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ် အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဝဲ, တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ် သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် ခိၣ်နူာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်, အိၣ်ဒံးဒၣ် အခီၣ်ထံးအပတီၢ်သီသီန့ၣ်လီၤ. ခိၣ်နူာ်အက့ၢ်အဂီၤ အတကွီၢ်, ခိၣ်နူာ်မၤတၢ်ဒ်လဲၣ်, ဒီးခိၣ်နူာ်တၢ်လီၢ်ကဝီၤလၢ အစံးဆၢ, မၤဆၢခိၣ်ဃၢၤ တၢ်အိၣ်သးႇ တၢ်လၢအထိၣ်ဂဲၤထီၣ် ပစ့ၣ် (senses) တၢ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်, တၢ်လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်, ဒီးပၢၤဃး သးအတၢ်ဟူးဂဲၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တုၤအကတီၢ်အံၤဒၣ်လဲာ် တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အတၢ်ဘၣ်ထွဲခီဆၢလိာ်သးယၢ်ခီယၢ်ခီန့ၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်သကဲးပဝာ်, တၢ်ထံၣ်သ့ၣ်ညါ, ဒီးတၢ်တိၢ်နီၣ်ဖံးဃာ်တဖၣ် ဒ်လဲၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်တသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဝဲဒံးဘၣ်. ကစၢ်ယွၤ စုအတၢ်ဘၣ်တ့အဂ့ၤကတၢၢ်လၢ အလီၤလး, ဒီးတၢ်ကနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်အီၤကီဒိၣ်မး, လၢအမ့ၢ် ၦၤကညီအံၤ ကဲဝဲတၢ်လီၤကမၢကမၣ်လၢအအိၣ်ခူသူၣ် တုၤခဲကနံၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

စီၤဒၤဝံး အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဝဲ ၦၤကညီအနီၢ်ခိအတၢ်လီၤလးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. စံး ၁၃၉:၁၃ အပူၤန့ၣ်, လၢတၢ်မၤလၤကပီၤ ယွၤအစိကမီၤအဂီၢ်, တၢ်အုၣ်အသးန့ၣ် ဟဲခီဖျိယွၤပၢဆှၢတၢ်အစိကမီၤ လၢန့ဆၢၣ်တၢ်မၤအသးခဲလၢာ်အဖီခိၣ်, ဒီးအဝဲစူးကါ တၢ်ကတိၤဟ့ၣ်ဒိ, “နဒုးကဲထီၣ်ယၤလၢ ယမိၢ်အဟၢဖၢပူၤလီၤ” အံၤန့ၣ်လီၤ.အဆၢဖိ ၁၄…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

စီၤၡၤဘနၤ အတၢ်သွၣ်ခိၣ်

ၦၤအါရံးၡ်ဖိ (Irish) ၦၤကွဲးထါ ယံး (ထ်စ်) (W. B. Yeats) သးအိၣ်လၢ ၦၤကခူၣ်လီၤအီၤဖဲ “ဘဲဘူလ်ဘဲ” ကစၢၢ်လၢအခိၣ်ပၢၤ အခီၣ်ထံး (Under Ben Bulben), ဒီးထါလၢအကွဲးဝဲ လၢခံကတၢၢ်အကျါတယုၢ်အခိၣ်တီန့ၣ် ယုၢ်န့ၢ်ဝဲ တၢ်လီၢ်တတီၤအံၤအမံၤ န့ၣ်လီၤ. ထါအကတၢၢ်တကျိၤ- “တၢ်သးစဲတအိၣ် / လၢတၢ်မူႇ ဒီးလၢတၢ်သံ / ပမ့ၢ်လဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်ဘၣ်ဆၣ် သးသမူတဖၣ် ကမူဒံးဝဲဆူညါအါမး” အံၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကွဲး စိးပျၤပာ်ဖျါထီၣ်လၢ အသွၣ်ခိၣ်လၢၢ်ဘ့ၣ်ဘၣ်အလိၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကွဲးအခီပညီ ကမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် တၢ်တယၣ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် အိၣ်ထီၣ်အါမးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်, ကမ့ၢ်ဝဲ ၦၤကွဲးထါ အတၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ် တၢ်မူဒီးတၢ်သံ ခံမံၤလိာ်အတၢ်မ့ၢ်တၢ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤန့ၣ်, ယံး (ထ်စ်) အတၢ်ဆၢမိၣ်န့ၢ် လၢအမ့ၢ် တၢ်ကဘၣ်ခူၣ်လီၤအီၤဖဲလဲၣ်, ဒီးလၢအသွၣ်ခိၣ်လၢၣ်ဘ့ၣ်ဘၣ်အလိၤန့ၣ် တၢ်ကဘၣ်ကွဲး မနုၤလဲၣ်န့ၣ် လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢအတမုာ်တလၤတခီ ပမ့ၢ်လဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်အံၤဘၣ်ဆၣ်, ပလဲၤပူၤကွံာ်တၢ်အဂီၢ် တၢ်လီၤဆီတအိၣ်ဘၣ်ဆၣ်,…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်ဆၢကတီၢ်ကိးကတီၢ်ဒဲးန့ၣ် အကါဒိၣ်ဝဲ

ဖဲ ၁၉၁၂ နံၣ်, လါအ့ဖြ့ၣ်န့ၣ် ကဘီဖးဒိၣ် တဲၣ်တဲန့း (Titanic) ဘၣ်ဒိဒီးထံလီၤသကၤကိၣ်လိၣ်ဖးဒိၣ်, ဒီးလၢတၢ်အုၣ်ခီၣ်သးသမူအချံ စှၤဘ့ၣ်အကျါ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် ကၠီၣ်ဟါဖၢၣ် (John Harper) န့ၣ် အဖိမုၣ်လၢအသးအိၣ် ဃုနံၣ်ဖိအဂီၢ် ဒိးန့ၢ်ဝဲတၢ်လီၢ်တလီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဟ့ၣ်လီၤ အတၢ်အုၣ်ခီၣ်သးသမူဆ့ကၤ ဆူပှၤလဲၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤတဂၤ, ဒီးစံၣ်တဲၤတဲလီၤ တၢ်သးခုကစီၣ် ဆူပှၤလၢအဒိကနၣ်အီၤတဖၣ် ကိးဂၤဒဲးအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ကဘီဖးဒိၣ် လီၤဘျၢလၢထံကျါ, ဒီးပှၤလဲၤတၢ်ဖိလၢအကယၤတဖၣ် အိၣ်ခိးကွၢ်လၢ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလၢ အကဲထီၣ်တသ့တမံၤအကတီၢ်, ဟါဖၢၣ် ပီၢ်ထံဆူပှၤတဂၤဘၣ် တဂၤအအိၣ်, ဒီးစံၣ်တဲၤတဲလီၤဝဲ, ဒ် မၤတၢ် ၁၆: ၃၀ ပာ်ဖျါထီၣ်အသိး, “စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်တက့ၢ်, ဒီးနကတုၤလၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

လၢ တဲၣ်တဲန့း ကဘီအတၢ်လီၤဘျၢန့ၣ်, ပှၤလၢအတသံ, အိၣ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်တဖၣ်, ထံၣ်လိာ်အသး လၢဝ့ၢ်အိၣ်တဲရံၣ်ယိၣ် (Ontario), ကီၢ်ခဲနဒၣ် (Canada)အကတီၢ်, ပှၤတဂၤန့ၣ် စံးလီၤအသး, ဒ်အမ့ၢ် “ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ခရံာ် လၢခံကတၢၢ်တဂၤ လၢ…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်ဟ့ၣ်လၢ တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်အဒိၣ်အယိာ်

ယမါ စူ (Sue) ဘၣ်သိၣ်လိဝဲ တနွံတဘျီ တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံကရၢ ဖဲလၢကၠိပျၢ်ဝံၤအကတီၢ်န့ၣ်, ဃ့ဖိသၣ်တဖၣ်တၢ်မၤစၢၤ လၢကမၤဘူၣ်ကျိၣ်စ့, ဆူဖိသၣ်လၢ အဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဖၣ်အဂီၢ်, မ့ၢ်လၢ ယူၣ်ကရ့ (Ukraine) ထံကီၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ စူ ဒုးသ့ၣ်ညါ ပလံၤမုၢ်ဖိ မဲးကံၣ် (Maggi) လၢအသးအိၣ်တဆံတနံၣ်န့ၣ်ဝံၤ, တနွံဃၣ်ဃၣ်အပူၤ ပဒိးန့ၣ်လံာ်ဒၢဖိတဖျၢၣ်လၢအအိၣ် ဟဲခီဖျိလံာ်ပရၢဝဲၤလီၢ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်ဒၢအပူၤအိၣ်ဒီး စ့ဒီလၣ် ၃.၄၅ ဃုာ်ဒီးတၢ်ကွဲးဖုၣ်ကိာ် “ဖိသၣ်တဖၣ်လၢ ယူၣ်ကရ့ ထံကီၢ်အဂီၢ် စ့ လၢအိၣ်ဒီးယၤတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲခဲလၢာ်လီၤ. လၢခံန့ၣ်ယကဆှၢအါထီၣ်ဒံး” န့ၣ်လီၤ.

စူ တဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲ မဲးကံၣ် လၢအကြၢးမၤစၢၤတၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ကမ့ၢ် သးစီဆှံ ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤအီၤသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအအဲၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, ဒီးဘၣ်သးအိၣ်မူလၢအဂီၢ်အဃိ, မဲးကံၣ် စံးဆၢက့ၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်ဆိကမိၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဆံးဖိ လၢတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ် အဒိၣ်အယိာ်အံၤန့ၣ်, ပမၤလိန့ၢ် တၢ်မၤလိဒိၣ်ဒိၣ်အါအါသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ ဒုးထံၣ်က့ၤပှၤ စီၤပီလူး အတၢ်သိၣ်လိသီလိတၢ်အကျါ, ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဟ့ၣ်အဂ့ၢ်, ဖဲ…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ကစၢ်အဂၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢဟံၣ်ပူၤ

ပိာ်ခွါတဖၣ်လၢ ဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံတဖုအံၤ အသးအနံၣ်အလါန့ၣ် ဘူးထီၣ်လၢအကပှဲၤထီၣ် အနံၣ်ဃိးဆံအဃိ, ဖဲယသ့ၣ်ညါထွဲ အဝဲသ့ၣ်ဒ်သိးကပူၤဖျဲး တၢ်ကလုာ်ကလိၤတၢ်အပူၤအဂီၢ် ဘၣ်ဂဲၤပျုၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်ဒီး ကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်အသးစၢ်လံၤလံၤ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤလၢ အဘၣ်ဒုးဝဲန့ၣ် တကတၢၢ် ဒံးဘၣ်. လၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဂီၢ်, ကိးမုၢ်နံၤန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်အၢၣ်လီၤအသးလၢ ကပိာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအခံ, ဒီးဃ့ပျၢ်တၢ်ကမၣ် လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်လီၤတူာ်လီၤကာ် အကတီၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပှၤအဲၣ်ထူအဲၣ်ယွၤတဖၣ် ဘၣ်ဒုးထီဒါတၢ်ဒီး တၢ်လ့ပစီအဂံၢ်ထံးတဖၣ်န့ၣ် တုၤဒၣ်လဲာ် အသးပှၢ်အကတီၢ်အံၤ, ကကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ် လၢပဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ်, တကြၢးလၢပကမၢကမၣ်ဘၣ်. တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ် မ့ၢ်တၢ်တမံၤမံၤ လၢအမၤပျံၤမၤဖုးတၢ် ဒ်သိးကဟံးန့ၢ်ယွၤအလီၢ်လၢ ပသးသမူအပူၤ, ဒီးတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ပဆိကမိၣ်လၢ အတအိၣ်လၢၤဘၣ်ဒီးပှၤန့ၣ် ယံာ်တ့ၢ်လံဝံၤအလီၢ်ခံ ဟဲက့ၤအိၣ်ဖျါထီၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢလံာ်စီဆှံအပူၤ, စီၤယၤကိာ် ဘၣ်တၢ်မၤပူၤမၤဖျဲးအီၤလၢ အဖါတံၢ် စီၤလၤဘၣ် ဒီးအဝဲၢ် စီၤဧ့ရှီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၁ မိၤ ၃၅:၂-၄ ပာ်ဖျါဝဲလၢ စီၤယၤကိာ် ကဘူၣ်ထီၣ် ဘါထီၣ်ယွၤ, ဒီးကမၤလၤကပီၤယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတဖၣ်အဂီၢ်, ဟဲက့ၤဆူ ဘ့ၤသ့လး ဘၣ်ဆၣ်, အဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဟံးဃာ်ပှၤတခီဘီမုၢ်အကစၢ်တဖၣ်လၢ…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်သးခုလၢ ဟ့ၣ်တၢ်အပူၤ

ခဲရံၣ် (Keri) အဖိခွါအဆံး, မ့ၢ်လၢအအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လံၤလံၤ, အိၣ်ဒီးအညၣ်ထူၣ်ဂံၢ်ဘါစၢ်လီၤ တစဲးဘၣ်တစဲးတၢ်ဆါအဃိ, ဘၣ်တၢ်ကွဲးကါကူဆါကဒီးတဘျီန့ၣ်ဒီး, အဝဲအဲၣ်ဒိး ဃၣ်ကပၤတၢ်သးဘၣ်ဆဲး လၢအဟံၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်အိၣ်အသး ခီဖျိလၢကမၤတၢ်တမံၤမံၤလၢ ပှၤအဂၤတဂၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ် အဖိခွါ အခီၣ်ဖံး ရှူ (shoes) လၢအဒိးဝဲတဘၣ်လၢၤဘၣ်, ဒီးဂ့ၤဒံးအဖၢမုၢ်တဖၣ်, ဒီးဟ့ၣ်မၤဘူၣ်ဝဲ ဆူတၢ်သးခုကစီၣ် အကရၢကရိတခါန့ၣ်လီၤ. အတၢ်ဟ့ၣ်အံၤန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤ အတံၤသကိးတဖၣ်, ဒီးအဝဲသ့ၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် တုၤဒၣ်လဲာ် ပှၤလၢအခိၣ်အဃၢၤသ့ၣ်တဖၣ်, လၢတၢ်ကမၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤအဂီၢ်, ဒီးတယံာ်ဘၣ်န့ၣ် ခီၣ်ဖံးအစူၣ်ခံကယၤဘျဲၣ် ဘၣ်တၢ်မၤဘူၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ် ခီၣ်ဖံးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ အတၢ်ပညိၣ် မ့ၢ်ဝဲလၢပှၤဂုၤပှၤဂၤ ကဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤအဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ခဲရံၣ် အသးကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ အဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤအါန့ၢ် ပှၤဂၤန့ၣ်လီၤ. “တၢ်လဲၤခီဖျိတဘျီအံၤ စိာ်ကဖီထီၣ်ပသူၣ်ပသး နီၢ်နီၢ်, ဒီးမၤစၢၤပှၤ ဒ်သိး ပကပညိၣ်တၢ်ဆူတၢ်လီၢ်အဂၤန့ၣ်လီၤ”.

ပှၤပိာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအခံသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်သးအိၣ်ဟ့ၣ်ညီတၢ်န့ၣ် အကါဒိၣ်ဝဲဆံးဒိၣ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် စီၤပီလူး နၢ်ပၢၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအတၢ်လဲၤဆူဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ်န့ၣ်, ပှၤတၢ်မၢဖိ စီၤပီလူး နုာ်လီၤအိၣ်သကိးဝဲ အ့းဖ့းစူးအဝ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲလၢ,…

About Us

တၢ်ယါဘျါဂ့ၤထီၣ်က့ၤ အတၢ်မုၢ်လၢ်

ၦၤအပျိၢ်ဃံဘၣ်ဒိ, ဒီးဟူးတသ့လၢၤတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်မၤအသးအသီဟဲအိၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ၦၤကၠၢမနံၣ်ဖိ လၢအဃုသ့ၣ်ညါတၢ်တဖၣ် ဃုထံၣ်န့ၢ်ကျဲလၢ ကဒုးထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ် ထူၣ်ပျၢ်နၢာ်(nerve )ကဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ် ဒ်သိးဒီးကဘျးစဲက့ၤ ခိၣ်နူာ်ထူၣ်ပျၢ်အကျိၤ လၢပညၣ်ထူၣ်တဖၣ်, ဒီးခိၣ်နူာ်အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်အံၤန့ၣ် မၤကွၢ်ဝဲယုၢ်လၢဟူးဂဲၤ တသ့တဖၣ်န့ၣ်ဒီး ယုၢ်န့ၣ်ဟူးဂဲၤက့ၤဝဲသ့အဃိ, ဒ်သိးကဆၢတဲာ်ဝဲလၢ တၢ်ကူစါယါဘျါအကျဲအံၤ ကပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ဘၣ်ယိာ်, ဒီးကကဲဘျုး တုၤလီၤတီၤလီၤလၢ ၦၤကညီတဖၣ်အဂီၢ်ဧါန့ၣ် တၢ်မၤကွၢ်အံၤ ကဘၣ်တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါအါထီၣ်ဒံးဆူညါန့ၣ်လီၤ.

ၦၤဟူးဂဲၤတသ့တန့ၢ်တဖၣ်အဂီၢ်, စဲအ့ၣ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်တမံၤအံၤန့ၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးမၤဝဲ ခီဖျိလၢတၢ်လီၤလးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယိၤ ၅:၅ ပာ်ဖျါဝဲ, ဖဲကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးလဲၤဆူ နိၣ်ဘ့ၤသ့းစဒါ, တၢ်လီၢ်လၢ ၦၤအါဂၤအိၣ်ခိးဝဲ, အိၣ်ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်လၢ အတၢ်ဆူးတၢ်ဆါကဘျါက့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး ထံၣ်ၦၤလၢ “တၢ်ဆါတ့ၢ်အီၤ သၢဆံဃိးနံၣ်” တဂၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးသ့ၣ်ညါဝဲလၢ ၦၤတဂၤအံၤ အဲၣ်ဒိးဘျါက့ၤနီၢ်နီၢ်အဃိ, ကစၢ်ခရံာ်နဲၣ်အီၤလၢ ကဂဲၤဆၢထၢၣ်, ဒီးဟးန့ၣ်လီၤ. ပကထံၣ်ဘၣ် အဆၢဖိ ၉ ပာ်ဖျါဝဲ, “ဒီးဘျါက့ၤဝဲတကီၢ်ခါ, ဒီးဟံးန့ၢ်အလီၢ်မံ, ဒီးဟးထီၣ်ဝဲလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤတအၢၣ်လီၤၦၤလၢ ကမၤဘျါက့ၤ ပနီၢ်ခိအတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်.…

About Us

သးလၢအမၤတၢ်ခ့တၢ်ၦၤအတၢ်မၤ

ဖဲယဖါတံၢ် အဲမိၣ်ရံၣ် (Emory) စူးကွံာ်သးအကတီၢ်, တၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤအီၤတဖၣ် အိၣ်ဝဲအါမး, ဒီးအိၣ်ဝဲအကလုာ်ကလုာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၤကပီၤခဲလၢာ် အိၣ်ဒီးအခိၣ်တီတမံၤဃီလၢ အဲမိၣ်ရံၣ် ပာ်ဖျါဝဲအတၢ်အဲၣ်ယွၤ ခီဖျိလၢမၤတၢ်ခ့တၢ်ၦၤတၢ်မၤဆူၦၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ဒုးဖးဒိၣ် ခံဘျီတဘျီအကတီၢ်န့ၣ်, နုာ်လီၤမၤဝဲ ဒ်ၦၤမၤစၢၤတၢ်လၢ တၢ်ကူစါယါဘျါတကပၤႇ ဒ်အမ့ၢ်ၦၤလဲၤဒုးတၢ်လၢအတစိာ်တၢ်စုကဝဲၤတဂၤအသိးန့ၣ်, တၢ်ဒိတဲာ်လၢအပာ်ဖျါဝဲအံၤ ပထံၣ်န့ၢ်တသ့လၢတၢ်လီၢ်အဂၤလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ အတၢ်သူၣ်ဒူသးရၤအဃိ, အဲမိၣ်ရံၣ် ဒိးန့ၢ်ဝဲတၢ်လၤကပီၤအထီကတၢၢ်လၢသုးတကပၤဘၣ်ဆၣ်, အါတက့ၢ်န့ၣ်, တၢ်ဘၣ်သ့ၣ်နီၣ်အီၤလၢ အတၢ်အဲၣ်တၢ်သးကညီၤအတၢ်မၤ လၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအကတီၢ်, ဒီးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤဝံၤအလီၤခံန့ၣ်လီၤ.

အဲမိၣ်ရံၣ် စူးကွံာ်ညိကွံာ်အသး, ဒီးအိၣ်မူဝဲ ဒ်စီၤပီလူးတၤဝဲ ၦၤကလၤတံဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူးကွဲးဝဲလၢ ကလၤ ၅:၁၃အပူၤ, “ပုၢ်သ့ၣ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢႇ တၢ်ကိးက့ၤသု ဆူတၢ်ထူၣ်ဖျဲးအပူၤလီၤ. ထဲတၢ်အံၤႇ သုတမၤသုတၢ်ထူၣ်ဖျဲးန့ၣ်လၢ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ပဖံး ပညၣ်အလီၢ်တဂ့ၤ. မ့မ့ၢ်လၢတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံန့ၣ် မၤစၢၤလိာ်သုသးတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပကဘၣ်အိၣ်မူဒ်လဲၣ်. လၢပတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤအပူၤ, တၢ်မၤဆိတၢ်လၢၦၤဂၤအဂီၢ်အလီၢ်န့ၣ် ပအဲၣ်ဒိးမၤဆိတၢ်လၢပဂီၢ်အဃိ, တၢ်ညိကွံာ်သးလၢ အတမ့ၢ် ပန့ဆၢၣ်တမံၤအံၤ အိၣ်ဟဲဝဲဒၣ်ဖဲလဲၣ်.

ဖံးလံး ၂:၅ အပူၤန့ၣ်, စီၤပီလူး…

About Us

တၢ်အိၣ်သးကီခဲ ဒီးတၢ်နာ်ယိာ်ယိာ်

ဖဲမုၢ်ဘူၣ်နံၤဂီၤ တၢ်မၤလိသကိးလံာ်စီဆှံအကတီၢ်, ပှၤဟဲထီၣ်မၤလိတၢ်အကျါ, ပာ်တဂၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢ အဖိမုၣ်လၢအအဲၣ်ဝဲ, ဒီးလူၤဖဲအသးတဂၤ ဟဲက့ၤတုၤဆူဝ့ၢ်အဃိဒီး, ပၢ်တဂၤအံၤ အသးတမုာ်ဝဲဘၣ်, ခီဖျိလၢအဖိမုၣ်အတၢ်အိၣ်မူသကဲာ်ပဝးတဂ့ၤအဃိ, အဖိမုၣ်အိၣ်ဆိး လၢအဟံၣ်န့ၣ် အသးဘၣ်တံာ်တာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပိာ်မုၣ်ဟဲထီၣ်မၤလိတၢ်အကျါတဂၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢဆါဆိးက့ ဖးယံာ်ဖးထၢ, ဒီးအတၢ်သးၦၢ်ထီၣ်န့ၣ် မၤဘၣ်ဒိအနီၢ်ခိအဃိ, အနီၢ်ကစၢ် တၢ်ဘၣ်အီၤတမုာ်တလၤန့ၣ်လီၤ. တဘျီဘၣ် တဘျီ အတၢ်လဲၤဒုးနဲၣ်ကူစါအသး လၢကသံၣ်သရၣ်တဘျုးဂၤအအိၣ်န့ၣ် အတၢ်ဆါဘျါဂ့ၤထီၣ်ဝဲန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အဆံးအစှၤအဃိ, အနီၢ်သးဂံၢ်ဘါ လီၤစၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိတၢ်ဟဲလၢ ယွၤအတၢ်ကူၣ်အပူၤန့ၣ်, လံာ်စီဆှံတတီၤလၢ မုၢ်တနံၤအံၤ ပှၤမၤလိသကိး မ့ၢ်ဝဲ လံာ်မၢ်ကူး အဆၢဒိၣ် ၅ န့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲတၢ်မၤလိကတၢၢ် န့ၣ်ဒီးႇ တၢ်မုၢ်လၢ်ဒီးတၢ်သူၣ်ခုသးခု အိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲဂ့ၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲ မၢ်ကူး ၅:၂၃ အပူၤန့ၣ်, စီၤယၤအ့ၤရူးႇ မ့ၢ်ပၢ်လၢအအိၣ်ဒီး ဖိလၢအဆါတဂၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲႇ “ယဖိမုၣ်လၢ အနီၢ်ဆံးတဂၤ ကသံတ့ၢ်လီၤ.” ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး အတၢ်လဲၢကျဲဆူပိာ်မုၣ်ဖိသၣ်အအိၣ်န့ၣ်, မၤဘျါဝဲ ပိာ်မုၣ် လၢအဆါဆိးက့ယံာ်တ့ၢ်လံ, ဒီးအမံၤတၢ်တပာ်ဖျါထီၣ်အီၤတဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်…

About Us

ဆိးသီကွၢ်လၢ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအတၢ်ဟဲက့ၤ

ၦၤဘှီစဲးဖီကဟၣ်တဂၤကဟဲ, ဒီးဘှီဂ့ၤထီၣ်အတၢ်ခုၣ်ဒၢအဂီၢ် ယတံၤသကိး ပီလ် အိၣ်ခိးကွၢ်လၢ်ဝဲအကတီၢ်န့ၣ်, ထံၣ်တၢ်ကစီၣ် ဟဲဖျါထီၣ်လၢ အလီတဲစိ ဘၣ်တၢ်ဆှၢန့ၢ်အီၤ လၢတၢ်ဘှီဂ့ၤထီၣ်တၢ်အခီပနံာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကစီၣ် စံးဝဲႇ “ယ့ၣ်ၡူးဟဲဝဲလၢကျဲ, ဒီးတၢ်တယာ်လၢ ကတုၤဝဲဖဲ ဂီၤ ၁၁:၃၅ န့ၣ်လီၤ.” ပီလ် သ့ၣ်ညါထွဲဝဲလၢ ၦၤဘှီတၢ်တဂၤအံၤအမံၤ မ့ၢ်ဝဲ ယ့ၣ်ၡူး (ဟ့-စူးစ်- Jesus) နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်, ယွၤအဖိခွါ, ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး ကဟဲဝဲအကတီၢ်မတၤလဲၣ်န့ၣ် ပမုၢ်လၢ်ဘၣ်ကသ့ဧါ. အပူၤကွံာ် အနံၣ်ခံကထိ, ဖဲအဝဲဟဲဒ် ၦၤကညီအသိးႇ ဒီးဟ့ၣ်လီၤအသး, လၢပတၢ်ဒဲးဘးအဃိ တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဝံၤ, မး ၂၄:၃၆ အပူၤန့ၣ် စံးဝဲလၢ ကဟဲက့ၤဝဲဘၣ်ဆၣ် ထဲပၢ်ကစၢ်ယွၤတဂၤဧိၤ သ့ၣ်ညါဝဲ မုၢ်နံၤဒီးနၣ်ရံၣ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢ အတၢ်ဟဲက့ၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ် ယိၤ ၁၄:၁-၃ပာ်ဖျါဝဲအသိး, ပမ့ၢ်သ့ၣ်ညါ တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ပတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤကစၢ် ကဟဲက့ၤဆူဟီၣ်ခီၣ်န့ၣ်ဒီး, တၢ်လီၤတိၢ်လီၤဆီမနုၤ ကအိၣ်ထီၣ်လၢ ကိးမုၢ်နံၤပတၢ်ဖံးတၢ်မၤ လၢပပာ်ဒိၣ်အီၤ တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လဲၣ်.…

About Us

ကစၢ်ယွၤ အတၢ်ဘၣ်တ့ အဂ့ၤကတၢၢ်

ခိၣ်နူာ်မၤတၢ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခိၣ်နူာ်စဲအ့ၣ်ပီညါ ဒုးသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ၦၤဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်ဘၣ်ဆၣ်, ၦၤစဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ် အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဝဲ, တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ် သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် ခိၣ်နူာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်, အိၣ်ဒံးဒၣ် အခီၣ်ထံးအပတီၢ်သီသီန့ၣ်လီၤ. ခိၣ်နူာ်အက့ၢ်အဂီၤ အတကွီၢ်, ခိၣ်နူာ်မၤတၢ်ဒ်လဲၣ်, ဒီးခိၣ်နူာ်တၢ်လီၢ်ကဝီၤလၢ အစံးဆၢ, မၤဆၢခိၣ်ဃၢၤ တၢ်အိၣ်သးႇ တၢ်လၢအထိၣ်ဂဲၤထီၣ် ပစ့ၣ် (senses) တၢ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်, တၢ်လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်, ဒီးပၢၤဃး သးအတၢ်ဟူးဂဲၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တုၤအကတီၢ်အံၤဒၣ်လဲာ် တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အတၢ်ဘၣ်ထွဲခီဆၢလိာ်သးယၢ်ခီယၢ်ခီန့ၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်သကဲးပဝာ်, တၢ်ထံၣ်သ့ၣ်ညါ, ဒီးတၢ်တိၢ်နီၣ်ဖံးဃာ်တဖၣ် ဒ်လဲၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်တသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဝဲဒံးဘၣ်. ကစၢ်ယွၤ စုအတၢ်ဘၣ်တ့အဂ့ၤကတၢၢ်လၢ အလီၤလး, ဒီးတၢ်ကနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်အီၤကီဒိၣ်မး, လၢအမ့ၢ် ၦၤကညီအံၤ ကဲဝဲတၢ်လီၤကမၢကမၣ်လၢအအိၣ်ခူသူၣ် တုၤခဲကနံၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

စီၤဒၤဝံး အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဝဲ ၦၤကညီအနီၢ်ခိအတၢ်လီၤလးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. စံး ၁၃၉:၁၃ အပူၤန့ၣ်, လၢတၢ်မၤလၤကပီၤ ယွၤအစိကမီၤအဂီၢ်, တၢ်အုၣ်အသးန့ၣ် ဟဲခီဖျိယွၤပၢဆှၢတၢ်အစိကမီၤ လၢန့ဆၢၣ်တၢ်မၤအသးခဲလၢာ်အဖီခိၣ်, ဒီးအဝဲစူးကါ တၢ်ကတိၤဟ့ၣ်ဒိ, “နဒုးကဲထီၣ်ယၤလၢ ယမိၢ်အဟၢဖၢပူၤလီၤ” အံၤန့ၣ်လီၤ.အဆၢဖိ ၁၄…

About Us

စီၤၡၤဘနၤ အတၢ်သွၣ်ခိၣ်

ၦၤအါရံးၡ်ဖိ (Irish) ၦၤကွဲးထါ ယံး (ထ်စ်) (W. B. Yeats) သးအိၣ်လၢ ၦၤကခူၣ်လီၤအီၤဖဲ “ဘဲဘူလ်ဘဲ” ကစၢၢ်လၢအခိၣ်ပၢၤ အခီၣ်ထံး (Under Ben Bulben), ဒီးထါလၢအကွဲးဝဲ လၢခံကတၢၢ်အကျါတယုၢ်အခိၣ်တီန့ၣ် ယုၢ်န့ၢ်ဝဲ တၢ်လီၢ်တတီၤအံၤအမံၤ န့ၣ်လီၤ. ထါအကတၢၢ်တကျိၤ- “တၢ်သးစဲတအိၣ် / လၢတၢ်မူႇ ဒီးလၢတၢ်သံ / ပမ့ၢ်လဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်ဘၣ်ဆၣ် သးသမူတဖၣ် ကမူဒံးဝဲဆူညါအါမး” အံၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကွဲး စိးပျၤပာ်ဖျါထီၣ်လၢ အသွၣ်ခိၣ်လၢၢ်ဘ့ၣ်ဘၣ်အလိၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကွဲးအခီပညီ ကမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် တၢ်တယၣ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် အိၣ်ထီၣ်အါမးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်, ကမ့ၢ်ဝဲ ၦၤကွဲးထါ အတၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ် တၢ်မူဒီးတၢ်သံ ခံမံၤလိာ်အတၢ်မ့ၢ်တၢ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤန့ၣ်, ယံး (ထ်စ်) အတၢ်ဆၢမိၣ်န့ၢ် လၢအမ့ၢ် တၢ်ကဘၣ်ခူၣ်လီၤအီၤဖဲလဲၣ်, ဒီးလၢအသွၣ်ခိၣ်လၢၣ်ဘ့ၣ်ဘၣ်အလိၤန့ၣ် တၢ်ကဘၣ်ကွဲး မနုၤလဲၣ်န့ၣ် လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢအတမုာ်တလၤတခီ ပမ့ၢ်လဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်အံၤဘၣ်ဆၣ်, ပလဲၤပူၤကွံာ်တၢ်အဂီၢ် တၢ်လီၤဆီတအိၣ်ဘၣ်ဆၣ်,…

About Us

တၢ်ဆၢကတီၢ်ကိးကတီၢ်ဒဲးန့ၣ် အကါဒိၣ်ဝဲ

ဖဲ ၁၉၁၂ နံၣ်, လါအ့ဖြ့ၣ်န့ၣ် ကဘီဖးဒိၣ် တဲၣ်တဲန့း (Titanic) ဘၣ်ဒိဒီးထံလီၤသကၤကိၣ်လိၣ်ဖးဒိၣ်, ဒီးလၢတၢ်အုၣ်ခီၣ်သးသမူအချံ စှၤဘ့ၣ်အကျါ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် ကၠီၣ်ဟါဖၢၣ် (John Harper) န့ၣ် အဖိမုၣ်လၢအသးအိၣ် ဃုနံၣ်ဖိအဂီၢ် ဒိးန့ၢ်ဝဲတၢ်လီၢ်တလီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဟ့ၣ်လီၤ အတၢ်အုၣ်ခီၣ်သးသမူဆ့ကၤ ဆူပှၤလဲၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤတဂၤ, ဒီးစံၣ်တဲၤတဲလီၤ တၢ်သးခုကစီၣ် ဆူပှၤလၢအဒိကနၣ်အီၤတဖၣ် ကိးဂၤဒဲးအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ကဘီဖးဒိၣ် လီၤဘျၢလၢထံကျါ, ဒီးပှၤလဲၤတၢ်ဖိလၢအကယၤတဖၣ် အိၣ်ခိးကွၢ်လၢ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလၢ အကဲထီၣ်တသ့တမံၤအကတီၢ်, ဟါဖၢၣ် ပီၢ်ထံဆူပှၤတဂၤဘၣ် တဂၤအအိၣ်, ဒီးစံၣ်တဲၤတဲလီၤဝဲ, ဒ် မၤတၢ် ၁၆: ၃၀ ပာ်ဖျါထီၣ်အသိး, “စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်တက့ၢ်, ဒီးနကတုၤလၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

လၢ တဲၣ်တဲန့း ကဘီအတၢ်လီၤဘျၢန့ၣ်, ပှၤလၢအတသံ, အိၣ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်တဖၣ်, ထံၣ်လိာ်အသး လၢဝ့ၢ်အိၣ်တဲရံၣ်ယိၣ် (Ontario), ကီၢ်ခဲနဒၣ် (Canada)အကတီၢ်, ပှၤတဂၤန့ၣ် စံးလီၤအသး, ဒ်အမ့ၢ် “ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ခရံာ် လၢခံကတၢၢ်တဂၤ လၢ…

About Us

တၢ်ဟ့ၣ်လၢ တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်အဒိၣ်အယိာ်

ယမါ စူ (Sue) ဘၣ်သိၣ်လိဝဲ တနွံတဘျီ တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံကရၢ ဖဲလၢကၠိပျၢ်ဝံၤအကတီၢ်န့ၣ်, ဃ့ဖိသၣ်တဖၣ်တၢ်မၤစၢၤ လၢကမၤဘူၣ်ကျိၣ်စ့, ဆူဖိသၣ်လၢ အဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဖၣ်အဂီၢ်, မ့ၢ်လၢ ယူၣ်ကရ့ (Ukraine) ထံကီၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ စူ ဒုးသ့ၣ်ညါ ပလံၤမုၢ်ဖိ မဲးကံၣ် (Maggi) လၢအသးအိၣ်တဆံတနံၣ်န့ၣ်ဝံၤ, တနွံဃၣ်ဃၣ်အပူၤ ပဒိးန့ၣ်လံာ်ဒၢဖိတဖျၢၣ်လၢအအိၣ် ဟဲခီဖျိလံာ်ပရၢဝဲၤလီၢ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်ဒၢအပူၤအိၣ်ဒီး စ့ဒီလၣ် ၃.၄၅ ဃုာ်ဒီးတၢ်ကွဲးဖုၣ်ကိာ် “ဖိသၣ်တဖၣ်လၢ ယူၣ်ကရ့ ထံကီၢ်အဂီၢ် စ့ လၢအိၣ်ဒီးယၤတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲခဲလၢာ်လီၤ. လၢခံန့ၣ်ယကဆှၢအါထီၣ်ဒံး” န့ၣ်လီၤ.

စူ တဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲ မဲးကံၣ် လၢအကြၢးမၤစၢၤတၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ကမ့ၢ် သးစီဆှံ ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤအီၤသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအအဲၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, ဒီးဘၣ်သးအိၣ်မူလၢအဂီၢ်အဃိ, မဲးကံၣ် စံးဆၢက့ၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်ဆိကမိၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဆံးဖိ လၢတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ် အဒိၣ်အယိာ်အံၤန့ၣ်, ပမၤလိန့ၢ် တၢ်မၤလိဒိၣ်ဒိၣ်အါအါသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ ဒုးထံၣ်က့ၤပှၤ စီၤပီလူး အတၢ်သိၣ်လိသီလိတၢ်အကျါ, ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဟ့ၣ်အဂ့ၢ်, ဖဲ…

About Us

ကစၢ်အဂၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢဟံၣ်ပူၤ

ပိာ်ခွါတဖၣ်လၢ ဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံတဖုအံၤ အသးအနံၣ်အလါန့ၣ် ဘူးထီၣ်လၢအကပှဲၤထီၣ် အနံၣ်ဃိးဆံအဃိ, ဖဲယသ့ၣ်ညါထွဲ အဝဲသ့ၣ်ဒ်သိးကပူၤဖျဲး တၢ်ကလုာ်ကလိၤတၢ်အပူၤအဂီၢ် ဘၣ်ဂဲၤပျုၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်ဒီး ကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်အသးစၢ်လံၤလံၤ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤလၢ အဘၣ်ဒုးဝဲန့ၣ် တကတၢၢ် ဒံးဘၣ်. လၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဂီၢ်, ကိးမုၢ်နံၤန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်အၢၣ်လီၤအသးလၢ ကပိာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအခံ, ဒီးဃ့ပျၢ်တၢ်ကမၣ် လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်လီၤတူာ်လီၤကာ် အကတီၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပှၤအဲၣ်ထူအဲၣ်ယွၤတဖၣ် ဘၣ်ဒုးထီဒါတၢ်ဒီး တၢ်လ့ပစီအဂံၢ်ထံးတဖၣ်န့ၣ် တုၤဒၣ်လဲာ် အသးပှၢ်အကတီၢ်အံၤ, ကကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ် လၢပဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ်, တကြၢးလၢပကမၢကမၣ်ဘၣ်. တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ် မ့ၢ်တၢ်တမံၤမံၤ လၢအမၤပျံၤမၤဖုးတၢ် ဒ်သိးကဟံးန့ၢ်ယွၤအလီၢ်လၢ ပသးသမူအပူၤ, ဒီးတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ပဆိကမိၣ်လၢ အတအိၣ်လၢၤဘၣ်ဒီးပှၤန့ၣ် ယံာ်တ့ၢ်လံဝံၤအလီၢ်ခံ ဟဲက့ၤအိၣ်ဖျါထီၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢလံာ်စီဆှံအပူၤ, စီၤယၤကိာ် ဘၣ်တၢ်မၤပူၤမၤဖျဲးအီၤလၢ အဖါတံၢ် စီၤလၤဘၣ် ဒီးအဝဲၢ် စီၤဧ့ရှီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၁ မိၤ ၃၅:၂-၄ ပာ်ဖျါဝဲလၢ စီၤယၤကိာ် ကဘူၣ်ထီၣ် ဘါထီၣ်ယွၤ, ဒီးကမၤလၤကပီၤယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတဖၣ်အဂီၢ်, ဟဲက့ၤဆူ ဘ့ၤသ့လး ဘၣ်ဆၣ်, အဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဟံးဃာ်ပှၤတခီဘီမုၢ်အကစၢ်တဖၣ်လၢ…

About Us

တၢ်သးခုလၢ ဟ့ၣ်တၢ်အပူၤ

ခဲရံၣ် (Keri) အဖိခွါအဆံး, မ့ၢ်လၢအအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လံၤလံၤ, အိၣ်ဒီးအညၣ်ထူၣ်ဂံၢ်ဘါစၢ်လီၤ တစဲးဘၣ်တစဲးတၢ်ဆါအဃိ, ဘၣ်တၢ်ကွဲးကါကူဆါကဒီးတဘျီန့ၣ်ဒီး, အဝဲအဲၣ်ဒိး ဃၣ်ကပၤတၢ်သးဘၣ်ဆဲး လၢအဟံၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်အိၣ်အသး ခီဖျိလၢကမၤတၢ်တမံၤမံၤလၢ ပှၤအဂၤတဂၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ် အဖိခွါ အခီၣ်ဖံး ရှူ (shoes) လၢအဒိးဝဲတဘၣ်လၢၤဘၣ်, ဒီးဂ့ၤဒံးအဖၢမုၢ်တဖၣ်, ဒီးဟ့ၣ်မၤဘူၣ်ဝဲ ဆူတၢ်သးခုကစီၣ် အကရၢကရိတခါန့ၣ်လီၤ. အတၢ်ဟ့ၣ်အံၤန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤ အတံၤသကိးတဖၣ်, ဒီးအဝဲသ့ၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် တုၤဒၣ်လဲာ် ပှၤလၢအခိၣ်အဃၢၤသ့ၣ်တဖၣ်, လၢတၢ်ကမၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤအဂီၢ်, ဒီးတယံာ်ဘၣ်န့ၣ် ခီၣ်ဖံးအစူၣ်ခံကယၤဘျဲၣ် ဘၣ်တၢ်မၤဘူၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ် ခီၣ်ဖံးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ အတၢ်ပညိၣ် မ့ၢ်ဝဲလၢပှၤဂုၤပှၤဂၤ ကဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤအဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ခဲရံၣ် အသးကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ အဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤအါန့ၢ် ပှၤဂၤန့ၣ်လီၤ. “တၢ်လဲၤခီဖျိတဘျီအံၤ စိာ်ကဖီထီၣ်ပသူၣ်ပသး နီၢ်နီၢ်, ဒီးမၤစၢၤပှၤ ဒ်သိး ပကပညိၣ်တၢ်ဆူတၢ်လီၢ်အဂၤန့ၣ်လီၤ”.

ပှၤပိာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအခံသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်သးအိၣ်ဟ့ၣ်ညီတၢ်န့ၣ် အကါဒိၣ်ဝဲဆံးဒိၣ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် စီၤပီလူး နၢ်ပၢၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအတၢ်လဲၤဆူဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ်န့ၣ်, ပှၤတၢ်မၢဖိ စီၤပီလူး နုာ်လီၤအိၣ်သကိးဝဲ အ့းဖ့းစူးအဝ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲလၢ,…

တၢ်မၤအသး

တၢ်ယါဘျါဂ့ၤထီၣ်က့ၤ အတၢ်မုၢ်လၢ်

ၦၤအပျိၢ်ဃံဘၣ်ဒိ, ဒီးဟူးတသ့လၢၤတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်မၤအသးအသီဟဲအိၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ၦၤကၠၢမနံၣ်ဖိ လၢအဃုသ့ၣ်ညါတၢ်တဖၣ် ဃုထံၣ်န့ၢ်ကျဲလၢ ကဒုးထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ် ထူၣ်ပျၢ်နၢာ်(nerve )ကဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ် ဒ်သိးဒီးကဘျးစဲက့ၤ ခိၣ်နူာ်ထူၣ်ပျၢ်အကျိၤ လၢပညၣ်ထူၣ်တဖၣ်, ဒီးခိၣ်နူာ်အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်အံၤန့ၣ် မၤကွၢ်ဝဲယုၢ်လၢဟူးဂဲၤ တသ့တဖၣ်န့ၣ်ဒီး ယုၢ်န့ၣ်ဟူးဂဲၤက့ၤဝဲသ့အဃိ, ဒ်သိးကဆၢတဲာ်ဝဲလၢ တၢ်ကူစါယါဘျါအကျဲအံၤ ကပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ဘၣ်ယိာ်, ဒီးကကဲဘျုး တုၤလီၤတီၤလီၤလၢ ၦၤကညီတဖၣ်အဂီၢ်ဧါန့ၣ် တၢ်မၤကွၢ်အံၤ ကဘၣ်တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါအါထီၣ်ဒံးဆူညါန့ၣ်လီၤ.

ၦၤဟူးဂဲၤတသ့တန့ၢ်တဖၣ်အဂီၢ်, စဲအ့ၣ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်တမံၤအံၤန့ၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးမၤဝဲ ခီဖျိလၢတၢ်လီၤလးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယိၤ ၅:၅ ပာ်ဖျါဝဲ, ဖဲကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးလဲၤဆူ နိၣ်ဘ့ၤသ့းစဒါ, တၢ်လီၢ်လၢ ၦၤအါဂၤအိၣ်ခိးဝဲ, အိၣ်ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်လၢ အတၢ်ဆူးတၢ်ဆါကဘျါက့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး ထံၣ်ၦၤလၢ “တၢ်ဆါတ့ၢ်အီၤ သၢဆံဃိးနံၣ်” တဂၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးသ့ၣ်ညါဝဲလၢ ၦၤတဂၤအံၤ အဲၣ်ဒိးဘျါက့ၤနီၢ်နီၢ်အဃိ, ကစၢ်ခရံာ်နဲၣ်အီၤလၢ ကဂဲၤဆၢထၢၣ်, ဒီးဟးန့ၣ်လီၤ. ပကထံၣ်ဘၣ် အဆၢဖိ ၉ ပာ်ဖျါဝဲ, “ဒီးဘျါက့ၤဝဲတကီၢ်ခါ, ဒီးဟံးန့ၢ်အလီၢ်မံ, ဒီးဟးထီၣ်ဝဲလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤတအၢၣ်လီၤၦၤလၢ ကမၤဘျါက့ၤ ပနီၢ်ခိအတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်.…

တၢ်မၤအသး

သးလၢအမၤတၢ်ခ့တၢ်ၦၤအတၢ်မၤ

ဖဲယဖါတံၢ် အဲမိၣ်ရံၣ် (Emory) စူးကွံာ်သးအကတီၢ်, တၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤအီၤတဖၣ် အိၣ်ဝဲအါမး, ဒီးအိၣ်ဝဲအကလုာ်ကလုာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၤကပီၤခဲလၢာ် အိၣ်ဒီးအခိၣ်တီတမံၤဃီလၢ အဲမိၣ်ရံၣ် ပာ်ဖျါဝဲအတၢ်အဲၣ်ယွၤ ခီဖျိလၢမၤတၢ်ခ့တၢ်ၦၤတၢ်မၤဆူၦၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ဒုးဖးဒိၣ် ခံဘျီတဘျီအကတီၢ်န့ၣ်, နုာ်လီၤမၤဝဲ ဒ်ၦၤမၤစၢၤတၢ်လၢ တၢ်ကူစါယါဘျါတကပၤႇ ဒ်အမ့ၢ်ၦၤလဲၤဒုးတၢ်လၢအတစိာ်တၢ်စုကဝဲၤတဂၤအသိးန့ၣ်, တၢ်ဒိတဲာ်လၢအပာ်ဖျါဝဲအံၤ ပထံၣ်န့ၢ်တသ့လၢတၢ်လီၢ်အဂၤလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ အတၢ်သူၣ်ဒူသးရၤအဃိ, အဲမိၣ်ရံၣ် ဒိးန့ၢ်ဝဲတၢ်လၤကပီၤအထီကတၢၢ်လၢသုးတကပၤဘၣ်ဆၣ်, အါတက့ၢ်န့ၣ်, တၢ်ဘၣ်သ့ၣ်နီၣ်အီၤလၢ အတၢ်အဲၣ်တၢ်သးကညီၤအတၢ်မၤ လၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအကတီၢ်, ဒီးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤဝံၤအလီၤခံန့ၣ်လီၤ.

အဲမိၣ်ရံၣ် စူးကွံာ်ညိကွံာ်အသး, ဒီးအိၣ်မူဝဲ ဒ်စီၤပီလူးတၤဝဲ ၦၤကလၤတံဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူးကွဲးဝဲလၢ ကလၤ ၅:၁၃အပူၤ, “ပုၢ်သ့ၣ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢႇ တၢ်ကိးက့ၤသု ဆူတၢ်ထူၣ်ဖျဲးအပူၤလီၤ. ထဲတၢ်အံၤႇ သုတမၤသုတၢ်ထူၣ်ဖျဲးန့ၣ်လၢ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ပဖံး ပညၣ်အလီၢ်တဂ့ၤ. မ့မ့ၢ်လၢတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံန့ၣ် မၤစၢၤလိာ်သုသးတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပကဘၣ်အိၣ်မူဒ်လဲၣ်. လၢပတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤအပူၤ, တၢ်မၤဆိတၢ်လၢၦၤဂၤအဂီၢ်အလီၢ်န့ၣ် ပအဲၣ်ဒိးမၤဆိတၢ်လၢပဂီၢ်အဃိ, တၢ်ညိကွံာ်သးလၢ အတမ့ၢ် ပန့ဆၢၣ်တမံၤအံၤ အိၣ်ဟဲဝဲဒၣ်ဖဲလဲၣ်.

ဖံးလံး ၂:၅ အပူၤန့ၣ်, စီၤပီလူး…

တၢ်မၤအသး

တၢ်အိၣ်သးကီခဲ ဒီးတၢ်နာ်ယိာ်ယိာ်

ဖဲမုၢ်ဘူၣ်နံၤဂီၤ တၢ်မၤလိသကိးလံာ်စီဆှံအကတီၢ်, ပှၤဟဲထီၣ်မၤလိတၢ်အကျါ, ပာ်တဂၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢ အဖိမုၣ်လၢအအဲၣ်ဝဲ, ဒီးလူၤဖဲအသးတဂၤ ဟဲက့ၤတုၤဆူဝ့ၢ်အဃိဒီး, ပၢ်တဂၤအံၤ အသးတမုာ်ဝဲဘၣ်, ခီဖျိလၢအဖိမုၣ်အတၢ်အိၣ်မူသကဲာ်ပဝးတဂ့ၤအဃိ, အဖိမုၣ်အိၣ်ဆိး လၢအဟံၣ်န့ၣ် အသးဘၣ်တံာ်တာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပိာ်မုၣ်ဟဲထီၣ်မၤလိတၢ်အကျါတဂၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢဆါဆိးက့ ဖးယံာ်ဖးထၢ, ဒီးအတၢ်သးၦၢ်ထီၣ်န့ၣ် မၤဘၣ်ဒိအနီၢ်ခိအဃိ, အနီၢ်ကစၢ် တၢ်ဘၣ်အီၤတမုာ်တလၤန့ၣ်လီၤ. တဘျီဘၣ် တဘျီ အတၢ်လဲၤဒုးနဲၣ်ကူစါအသး လၢကသံၣ်သရၣ်တဘျုးဂၤအအိၣ်န့ၣ် အတၢ်ဆါဘျါဂ့ၤထီၣ်ဝဲန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အဆံးအစှၤအဃိ, အနီၢ်သးဂံၢ်ဘါ လီၤစၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိတၢ်ဟဲလၢ ယွၤအတၢ်ကူၣ်အပူၤန့ၣ်, လံာ်စီဆှံတတီၤလၢ မုၢ်တနံၤအံၤ ပှၤမၤလိသကိး မ့ၢ်ဝဲ လံာ်မၢ်ကူး အဆၢဒိၣ် ၅ န့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲတၢ်မၤလိကတၢၢ် န့ၣ်ဒီးႇ တၢ်မုၢ်လၢ်ဒီးတၢ်သူၣ်ခုသးခု အိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲဂ့ၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲ မၢ်ကူး ၅:၂၃ အပူၤန့ၣ်, စီၤယၤအ့ၤရူးႇ မ့ၢ်ပၢ်လၢအအိၣ်ဒီး ဖိလၢအဆါတဂၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲႇ “ယဖိမုၣ်လၢ အနီၢ်ဆံးတဂၤ ကသံတ့ၢ်လီၤ.” ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး အတၢ်လဲၢကျဲဆူပိာ်မုၣ်ဖိသၣ်အအိၣ်န့ၣ်, မၤဘျါဝဲ ပိာ်မုၣ် လၢအဆါဆိးက့ယံာ်တ့ၢ်လံ, ဒီးအမံၤတၢ်တပာ်ဖျါထီၣ်အီၤတဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်…

တၢ်မၤအသး

ဆိးသီကွၢ်လၢ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအတၢ်ဟဲက့ၤ

ၦၤဘှီစဲးဖီကဟၣ်တဂၤကဟဲ, ဒီးဘှီဂ့ၤထီၣ်အတၢ်ခုၣ်ဒၢအဂီၢ် ယတံၤသကိး ပီလ် အိၣ်ခိးကွၢ်လၢ်ဝဲအကတီၢ်န့ၣ်, ထံၣ်တၢ်ကစီၣ် ဟဲဖျါထီၣ်လၢ အလီတဲစိ ဘၣ်တၢ်ဆှၢန့ၢ်အီၤ လၢတၢ်ဘှီဂ့ၤထီၣ်တၢ်အခီပနံာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကစီၣ် စံးဝဲႇ “ယ့ၣ်ၡူးဟဲဝဲလၢကျဲ, ဒီးတၢ်တယာ်လၢ ကတုၤဝဲဖဲ ဂီၤ ၁၁:၃၅ န့ၣ်လီၤ.” ပီလ် သ့ၣ်ညါထွဲဝဲလၢ ၦၤဘှီတၢ်တဂၤအံၤအမံၤ မ့ၢ်ဝဲ ယ့ၣ်ၡူး (ဟ့-စူးစ်- Jesus) နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်, ယွၤအဖိခွါ, ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး ကဟဲဝဲအကတီၢ်မတၤလဲၣ်န့ၣ် ပမုၢ်လၢ်ဘၣ်ကသ့ဧါ. အပူၤကွံာ် အနံၣ်ခံကထိ, ဖဲအဝဲဟဲဒ် ၦၤကညီအသိးႇ ဒီးဟ့ၣ်လီၤအသး, လၢပတၢ်ဒဲးဘးအဃိ တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဝံၤ, မး ၂၄:၃၆ အပူၤန့ၣ် စံးဝဲလၢ ကဟဲက့ၤဝဲဘၣ်ဆၣ် ထဲပၢ်ကစၢ်ယွၤတဂၤဧိၤ သ့ၣ်ညါဝဲ မုၢ်နံၤဒီးနၣ်ရံၣ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢ အတၢ်ဟဲက့ၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ် ယိၤ ၁၄:၁-၃ပာ်ဖျါဝဲအသိး, ပမ့ၢ်သ့ၣ်ညါ တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ပတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤကစၢ် ကဟဲက့ၤဆူဟီၣ်ခီၣ်န့ၣ်ဒီး, တၢ်လီၤတိၢ်လီၤဆီမနုၤ ကအိၣ်ထီၣ်လၢ ကိးမုၢ်နံၤပတၢ်ဖံးတၢ်မၤ လၢပပာ်ဒိၣ်အီၤ တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လဲၣ်.…

တၢ်မၤအသး

ကစၢ်ယွၤ အတၢ်ဘၣ်တ့ အဂ့ၤကတၢၢ်

ခိၣ်နူာ်မၤတၢ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခိၣ်နူာ်စဲအ့ၣ်ပီညါ ဒုးသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ၦၤဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်ဘၣ်ဆၣ်, ၦၤစဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ် အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဝဲ, တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ် သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် ခိၣ်နူာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်, အိၣ်ဒံးဒၣ် အခီၣ်ထံးအပတီၢ်သီသီန့ၣ်လီၤ. ခိၣ်နူာ်အက့ၢ်အဂီၤ အတကွီၢ်, ခိၣ်နူာ်မၤတၢ်ဒ်လဲၣ်, ဒီးခိၣ်နူာ်တၢ်လီၢ်ကဝီၤလၢ အစံးဆၢ, မၤဆၢခိၣ်ဃၢၤ တၢ်အိၣ်သးႇ တၢ်လၢအထိၣ်ဂဲၤထီၣ် ပစ့ၣ် (senses) တၢ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်, တၢ်လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်, ဒီးပၢၤဃး သးအတၢ်ဟူးဂဲၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တုၤအကတီၢ်အံၤဒၣ်လဲာ် တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အတၢ်ဘၣ်ထွဲခီဆၢလိာ်သးယၢ်ခီယၢ်ခီန့ၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်သကဲးပဝာ်, တၢ်ထံၣ်သ့ၣ်ညါ, ဒီးတၢ်တိၢ်နီၣ်ဖံးဃာ်တဖၣ် ဒ်လဲၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်တသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဝဲဒံးဘၣ်. ကစၢ်ယွၤ စုအတၢ်ဘၣ်တ့အဂ့ၤကတၢၢ်လၢ အလီၤလး, ဒီးတၢ်ကနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်အီၤကီဒိၣ်မး, လၢအမ့ၢ် ၦၤကညီအံၤ ကဲဝဲတၢ်လီၤကမၢကမၣ်လၢအအိၣ်ခူသူၣ် တုၤခဲကနံၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

စီၤဒၤဝံး အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဝဲ ၦၤကညီအနီၢ်ခိအတၢ်လီၤလးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. စံး ၁၃၉:၁၃ အပူၤန့ၣ်, လၢတၢ်မၤလၤကပီၤ ယွၤအစိကမီၤအဂီၢ်, တၢ်အုၣ်အသးန့ၣ် ဟဲခီဖျိယွၤပၢဆှၢတၢ်အစိကမီၤ လၢန့ဆၢၣ်တၢ်မၤအသးခဲလၢာ်အဖီခိၣ်, ဒီးအဝဲစူးကါ တၢ်ကတိၤဟ့ၣ်ဒိ, “နဒုးကဲထီၣ်ယၤလၢ ယမိၢ်အဟၢဖၢပူၤလီၤ” အံၤန့ၣ်လီၤ.အဆၢဖိ ၁၄…

တၢ်မၤအသး

စီၤၡၤဘနၤ အတၢ်သွၣ်ခိၣ်

ၦၤအါရံးၡ်ဖိ (Irish) ၦၤကွဲးထါ ယံး (ထ်စ်) (W. B. Yeats) သးအိၣ်လၢ ၦၤကခူၣ်လီၤအီၤဖဲ “ဘဲဘူလ်ဘဲ” ကစၢၢ်လၢအခိၣ်ပၢၤ အခီၣ်ထံး (Under Ben Bulben), ဒီးထါလၢအကွဲးဝဲ လၢခံကတၢၢ်အကျါတယုၢ်အခိၣ်တီန့ၣ် ယုၢ်န့ၢ်ဝဲ တၢ်လီၢ်တတီၤအံၤအမံၤ န့ၣ်လီၤ. ထါအကတၢၢ်တကျိၤ- “တၢ်သးစဲတအိၣ် / လၢတၢ်မူႇ ဒီးလၢတၢ်သံ / ပမ့ၢ်လဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်ဘၣ်ဆၣ် သးသမူတဖၣ် ကမူဒံးဝဲဆူညါအါမး” အံၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကွဲး စိးပျၤပာ်ဖျါထီၣ်လၢ အသွၣ်ခိၣ်လၢၢ်ဘ့ၣ်ဘၣ်အလိၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကွဲးအခီပညီ ကမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် တၢ်တယၣ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် အိၣ်ထီၣ်အါမးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်, ကမ့ၢ်ဝဲ ၦၤကွဲးထါ အတၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ် တၢ်မူဒီးတၢ်သံ ခံမံၤလိာ်အတၢ်မ့ၢ်တၢ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤန့ၣ်, ယံး (ထ်စ်) အတၢ်ဆၢမိၣ်န့ၢ် လၢအမ့ၢ် တၢ်ကဘၣ်ခူၣ်လီၤအီၤဖဲလဲၣ်, ဒီးလၢအသွၣ်ခိၣ်လၢၣ်ဘ့ၣ်ဘၣ်အလိၤန့ၣ် တၢ်ကဘၣ်ကွဲး မနုၤလဲၣ်န့ၣ် လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢအတမုာ်တလၤတခီ ပမ့ၢ်လဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်အံၤဘၣ်ဆၣ်, ပလဲၤပူၤကွံာ်တၢ်အဂီၢ် တၢ်လီၤဆီတအိၣ်ဘၣ်ဆၣ်,…

တၢ်မၤအသး

တၢ်ဆၢကတီၢ်ကိးကတီၢ်ဒဲးန့ၣ် အကါဒိၣ်ဝဲ

ဖဲ ၁၉၁၂ နံၣ်, လါအ့ဖြ့ၣ်န့ၣ် ကဘီဖးဒိၣ် တဲၣ်တဲန့း (Titanic) ဘၣ်ဒိဒီးထံလီၤသကၤကိၣ်လိၣ်ဖးဒိၣ်, ဒီးလၢတၢ်အုၣ်ခီၣ်သးသမူအချံ စှၤဘ့ၣ်အကျါ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် ကၠီၣ်ဟါဖၢၣ် (John Harper) န့ၣ် အဖိမုၣ်လၢအသးအိၣ် ဃုနံၣ်ဖိအဂီၢ် ဒိးန့ၢ်ဝဲတၢ်လီၢ်တလီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဟ့ၣ်လီၤ အတၢ်အုၣ်ခီၣ်သးသမူဆ့ကၤ ဆူပှၤလဲၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤတဂၤ, ဒီးစံၣ်တဲၤတဲလီၤ တၢ်သးခုကစီၣ် ဆူပှၤလၢအဒိကနၣ်အီၤတဖၣ် ကိးဂၤဒဲးအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ကဘီဖးဒိၣ် လီၤဘျၢလၢထံကျါ, ဒီးပှၤလဲၤတၢ်ဖိလၢအကယၤတဖၣ် အိၣ်ခိးကွၢ်လၢ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလၢ အကဲထီၣ်တသ့တမံၤအကတီၢ်, ဟါဖၢၣ် ပီၢ်ထံဆူပှၤတဂၤဘၣ် တဂၤအအိၣ်, ဒီးစံၣ်တဲၤတဲလီၤဝဲ, ဒ် မၤတၢ် ၁၆: ၃၀ ပာ်ဖျါထီၣ်အသိး, “စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်တက့ၢ်, ဒီးနကတုၤလၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

လၢ တဲၣ်တဲန့း ကဘီအတၢ်လီၤဘျၢန့ၣ်, ပှၤလၢအတသံ, အိၣ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်တဖၣ်, ထံၣ်လိာ်အသး လၢဝ့ၢ်အိၣ်တဲရံၣ်ယိၣ် (Ontario), ကီၢ်ခဲနဒၣ် (Canada)အကတီၢ်, ပှၤတဂၤန့ၣ် စံးလီၤအသး, ဒ်အမ့ၢ် “ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ခရံာ် လၢခံကတၢၢ်တဂၤ လၢ…

တၢ်မၤအသး

တၢ်ဟ့ၣ်လၢ တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်အဒိၣ်အယိာ်

ယမါ စူ (Sue) ဘၣ်သိၣ်လိဝဲ တနွံတဘျီ တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံကရၢ ဖဲလၢကၠိပျၢ်ဝံၤအကတီၢ်န့ၣ်, ဃ့ဖိသၣ်တဖၣ်တၢ်မၤစၢၤ လၢကမၤဘူၣ်ကျိၣ်စ့, ဆူဖိသၣ်လၢ အဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဖၣ်အဂီၢ်, မ့ၢ်လၢ ယူၣ်ကရ့ (Ukraine) ထံကီၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ စူ ဒုးသ့ၣ်ညါ ပလံၤမုၢ်ဖိ မဲးကံၣ် (Maggi) လၢအသးအိၣ်တဆံတနံၣ်န့ၣ်ဝံၤ, တနွံဃၣ်ဃၣ်အပူၤ ပဒိးန့ၣ်လံာ်ဒၢဖိတဖျၢၣ်လၢအအိၣ် ဟဲခီဖျိလံာ်ပရၢဝဲၤလီၢ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်ဒၢအပူၤအိၣ်ဒီး စ့ဒီလၣ် ၃.၄၅ ဃုာ်ဒီးတၢ်ကွဲးဖုၣ်ကိာ် “ဖိသၣ်တဖၣ်လၢ ယူၣ်ကရ့ ထံကီၢ်အဂီၢ် စ့ လၢအိၣ်ဒီးယၤတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲခဲလၢာ်လီၤ. လၢခံန့ၣ်ယကဆှၢအါထီၣ်ဒံး” န့ၣ်လီၤ.

စူ တဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲ မဲးကံၣ် လၢအကြၢးမၤစၢၤတၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ကမ့ၢ် သးစီဆှံ ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤအီၤသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအအဲၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, ဒီးဘၣ်သးအိၣ်မူလၢအဂီၢ်အဃိ, မဲးကံၣ် စံးဆၢက့ၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်ဆိကမိၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဆံးဖိ လၢတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ် အဒိၣ်အယိာ်အံၤန့ၣ်, ပမၤလိန့ၢ် တၢ်မၤလိဒိၣ်ဒိၣ်အါအါသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ ဒုးထံၣ်က့ၤပှၤ စီၤပီလူး အတၢ်သိၣ်လိသီလိတၢ်အကျါ, ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဟ့ၣ်အဂ့ၢ်, ဖဲ…

တၢ်မၤအသး

ကစၢ်အဂၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢဟံၣ်ပူၤ

ပိာ်ခွါတဖၣ်လၢ ဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံတဖုအံၤ အသးအနံၣ်အလါန့ၣ် ဘူးထီၣ်လၢအကပှဲၤထီၣ် အနံၣ်ဃိးဆံအဃိ, ဖဲယသ့ၣ်ညါထွဲ အဝဲသ့ၣ်ဒ်သိးကပူၤဖျဲး တၢ်ကလုာ်ကလိၤတၢ်အပူၤအဂီၢ် ဘၣ်ဂဲၤပျုၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်ဒီး ကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်အသးစၢ်လံၤလံၤ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤလၢ အဘၣ်ဒုးဝဲန့ၣ် တကတၢၢ် ဒံးဘၣ်. လၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဂီၢ်, ကိးမုၢ်နံၤန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်အၢၣ်လီၤအသးလၢ ကပိာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအခံ, ဒီးဃ့ပျၢ်တၢ်ကမၣ် လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်လီၤတူာ်လီၤကာ် အကတီၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပှၤအဲၣ်ထူအဲၣ်ယွၤတဖၣ် ဘၣ်ဒုးထီဒါတၢ်ဒီး တၢ်လ့ပစီအဂံၢ်ထံးတဖၣ်န့ၣ် တုၤဒၣ်လဲာ် အသးပှၢ်အကတီၢ်အံၤ, ကကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ် လၢပဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ်, တကြၢးလၢပကမၢကမၣ်ဘၣ်. တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ် မ့ၢ်တၢ်တမံၤမံၤ လၢအမၤပျံၤမၤဖုးတၢ် ဒ်သိးကဟံးန့ၢ်ယွၤအလီၢ်လၢ ပသးသမူအပူၤ, ဒီးတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ပဆိကမိၣ်လၢ အတအိၣ်လၢၤဘၣ်ဒီးပှၤန့ၣ် ယံာ်တ့ၢ်လံဝံၤအလီၢ်ခံ ဟဲက့ၤအိၣ်ဖျါထီၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢလံာ်စီဆှံအပူၤ, စီၤယၤကိာ် ဘၣ်တၢ်မၤပူၤမၤဖျဲးအီၤလၢ အဖါတံၢ် စီၤလၤဘၣ် ဒီးအဝဲၢ် စီၤဧ့ရှီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၁ မိၤ ၃၅:၂-၄ ပာ်ဖျါဝဲလၢ စီၤယၤကိာ် ကဘူၣ်ထီၣ် ဘါထီၣ်ယွၤ, ဒီးကမၤလၤကပီၤယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတဖၣ်အဂီၢ်, ဟဲက့ၤဆူ ဘ့ၤသ့လး ဘၣ်ဆၣ်, အဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဟံးဃာ်ပှၤတခီဘီမုၢ်အကစၢ်တဖၣ်လၢ…

တၢ်မၤအသး

တၢ်သးခုလၢ ဟ့ၣ်တၢ်အပူၤ

ခဲရံၣ် (Keri) အဖိခွါအဆံး, မ့ၢ်လၢအအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လံၤလံၤ, အိၣ်ဒီးအညၣ်ထူၣ်ဂံၢ်ဘါစၢ်လီၤ တစဲးဘၣ်တစဲးတၢ်ဆါအဃိ, ဘၣ်တၢ်ကွဲးကါကူဆါကဒီးတဘျီန့ၣ်ဒီး, အဝဲအဲၣ်ဒိး ဃၣ်ကပၤတၢ်သးဘၣ်ဆဲး လၢအဟံၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်အိၣ်အသး ခီဖျိလၢကမၤတၢ်တမံၤမံၤလၢ ပှၤအဂၤတဂၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ် အဖိခွါ အခီၣ်ဖံး ရှူ (shoes) လၢအဒိးဝဲတဘၣ်လၢၤဘၣ်, ဒီးဂ့ၤဒံးအဖၢမုၢ်တဖၣ်, ဒီးဟ့ၣ်မၤဘူၣ်ဝဲ ဆူတၢ်သးခုကစီၣ် အကရၢကရိတခါန့ၣ်လီၤ. အတၢ်ဟ့ၣ်အံၤန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤ အတံၤသကိးတဖၣ်, ဒီးအဝဲသ့ၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် တုၤဒၣ်လဲာ် ပှၤလၢအခိၣ်အဃၢၤသ့ၣ်တဖၣ်, လၢတၢ်ကမၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤအဂီၢ်, ဒီးတယံာ်ဘၣ်န့ၣ် ခီၣ်ဖံးအစူၣ်ခံကယၤဘျဲၣ် ဘၣ်တၢ်မၤဘူၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ် ခီၣ်ဖံးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ အတၢ်ပညိၣ် မ့ၢ်ဝဲလၢပှၤဂုၤပှၤဂၤ ကဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤအဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ခဲရံၣ် အသးကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ အဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤအါန့ၢ် ပှၤဂၤန့ၣ်လီၤ. “တၢ်လဲၤခီဖျိတဘျီအံၤ စိာ်ကဖီထီၣ်ပသူၣ်ပသး နီၢ်နီၢ်, ဒီးမၤစၢၤပှၤ ဒ်သိး ပကပညိၣ်တၢ်ဆူတၢ်လီၢ်အဂၤန့ၣ်လီၤ”.

ပှၤပိာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအခံသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်သးအိၣ်ဟ့ၣ်ညီတၢ်န့ၣ် အကါဒိၣ်ဝဲဆံးဒိၣ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် စီၤပီလူး နၢ်ပၢၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအတၢ်လဲၤဆူဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ်န့ၣ်, ပှၤတၢ်မၢဖိ စီၤပီလူး နုာ်လီၤအိၣ်သကိးဝဲ အ့းဖ့းစူးအဝ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲလၢ,…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်ယါဘျါဂ့ၤထီၣ်က့ၤ အတၢ်မုၢ်လၢ်

ၦၤအပျိၢ်ဃံဘၣ်ဒိ, ဒီးဟူးတသ့လၢၤတဖၣ်အဂီၢ် တၢ်မၤအသးအသီဟဲအိၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ၦၤကၠၢမနံၣ်ဖိ လၢအဃုသ့ၣ်ညါတၢ်တဖၣ် ဃုထံၣ်န့ၢ်ကျဲလၢ ကဒုးထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤထီၣ် ထူၣ်ပျၢ်နၢာ်(nerve )ကဒိၣ်ထီၣ်ထီထီၣ် ဒ်သိးဒီးကဘျးစဲက့ၤ ခိၣ်နူာ်ထူၣ်ပျၢ်အကျိၤ လၢပညၣ်ထူၣ်တဖၣ်, ဒီးခိၣ်နူာ်အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဒုးဒိၣ်ထီၣ်က့ၤတၢ်အံၤန့ၣ် မၤကွၢ်ဝဲယုၢ်လၢဟူးဂဲၤ တသ့တဖၣ်န့ၣ်ဒီး ယုၢ်န့ၣ်ဟူးဂဲၤက့ၤဝဲသ့အဃိ, ဒ်သိးကဆၢတဲာ်ဝဲလၢ တၢ်ကူစါယါဘျါအကျဲအံၤ ကပူၤဖျဲးဒီးတၢ်ဘၣ်ယိာ်, ဒီးကကဲဘျုး တုၤလီၤတီၤလီၤလၢ ၦၤကညီတဖၣ်အဂီၢ်ဧါန့ၣ် တၢ်မၤကွၢ်အံၤ ကဘၣ်တၢ်ဃုသ့ၣ်ညါအါထီၣ်ဒံးဆူညါန့ၣ်လီၤ.

ၦၤဟူးဂဲၤတသ့တန့ၢ်တဖၣ်အဂီၢ်, စဲအ့ၣ်ဃုထံၣ်သ့ၣ်ညါတၢ်တမံၤအံၤန့ၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးမၤဝဲ ခီဖျိလၢတၢ်လီၤလးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ယိၤ ၅:၅ ပာ်ဖျါဝဲ, ဖဲကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးလဲၤဆူ နိၣ်ဘ့ၤသ့းစဒါ, တၢ်လီၢ်လၢ ၦၤအါဂၤအိၣ်ခိးဝဲ, အိၣ်ဒီးတၢ်မုၢ်လၢ်လၢ အတၢ်ဆူးတၢ်ဆါကဘျါက့ၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲန့ၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး ထံၣ်ၦၤလၢ “တၢ်ဆါတ့ၢ်အီၤ သၢဆံဃိးနံၣ်” တဂၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးသ့ၣ်ညါဝဲလၢ ၦၤတဂၤအံၤ အဲၣ်ဒိးဘျါက့ၤနီၢ်နီၢ်အဃိ, ကစၢ်ခရံာ်နဲၣ်အီၤလၢ ကဂဲၤဆၢထၢၣ်, ဒီးဟးန့ၣ်လီၤ. ပကထံၣ်ဘၣ် အဆၢဖိ ၉ ပာ်ဖျါဝဲ, “ဒီးဘျါက့ၤဝဲတကီၢ်ခါ, ဒီးဟံးန့ၢ်အလီၢ်မံ, ဒီးဟးထီၣ်ဝဲလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယွၤတအၢၣ်လီၤၦၤလၢ ကမၤဘျါက့ၤ ပနီၢ်ခိအတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်တဖၣ်န့ၣ်ဘၣ်.…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

သးလၢအမၤတၢ်ခ့တၢ်ၦၤအတၢ်မၤ

ဖဲယဖါတံၢ် အဲမိၣ်ရံၣ် (Emory) စူးကွံာ်သးအကတီၢ်, တၢ်ဟ့ၣ်လၤကပီၤအီၤတဖၣ် အိၣ်ဝဲအါမး, ဒီးအိၣ်ဝဲအကလုာ်ကလုာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်လၤကပီၤခဲလၢာ် အိၣ်ဒီးအခိၣ်တီတမံၤဃီလၢ အဲမိၣ်ရံၣ် ပာ်ဖျါဝဲအတၢ်အဲၣ်ယွၤ ခီဖျိလၢမၤတၢ်ခ့တၢ်ၦၤတၢ်မၤဆူၦၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ဒုးဖးဒိၣ် ခံဘျီတဘျီအကတီၢ်န့ၣ်, နုာ်လီၤမၤဝဲ ဒ်ၦၤမၤစၢၤတၢ်လၢ တၢ်ကူစါယါဘျါတကပၤႇ ဒ်အမ့ၢ်ၦၤလဲၤဒုးတၢ်လၢအတစိာ်တၢ်စုကဝဲၤတဂၤအသိးန့ၣ်, တၢ်ဒိတဲာ်လၢအပာ်ဖျါဝဲအံၤ ပထံၣ်န့ၢ်တသ့လၢတၢ်လီၢ်အဂၤလၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိလၢ အတၢ်သူၣ်ဒူသးရၤအဃိ, အဲမိၣ်ရံၣ် ဒိးန့ၢ်ဝဲတၢ်လၤကပီၤအထီကတၢၢ်လၢသုးတကပၤဘၣ်ဆၣ်, အါတက့ၢ်န့ၣ်, တၢ်ဘၣ်သ့ၣ်နီၣ်အီၤလၢ အတၢ်အဲၣ်တၢ်သးကညီၤအတၢ်မၤ လၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအကတီၢ်, ဒီးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤဝံၤအလီၤခံန့ၣ်လီၤ.

အဲမိၣ်ရံၣ် စူးကွံာ်ညိကွံာ်အသး, ဒီးအိၣ်မူဝဲ ဒ်စီၤပီလူးတၤဝဲ ၦၤကလၤတံဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူးကွဲးဝဲလၢ ကလၤ ၅:၁၃အပူၤ, “ပုၢ်သ့ၣ်ဝဲၢ်သ့ၣ်ဧၢႇ တၢ်ကိးက့ၤသု ဆူတၢ်ထူၣ်ဖျဲးအပူၤလီၤ. ထဲတၢ်အံၤႇ သုတမၤသုတၢ်ထူၣ်ဖျဲးန့ၣ်လၢ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ပဖံး ပညၣ်အလီၢ်တဂ့ၤ. မ့မ့ၢ်လၢတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံန့ၣ် မၤစၢၤလိာ်သုသးတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ပကဘၣ်အိၣ်မူဒ်လဲၣ်. လၢပတၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤအပူၤ, တၢ်မၤဆိတၢ်လၢၦၤဂၤအဂီၢ်အလီၢ်န့ၣ် ပအဲၣ်ဒိးမၤဆိတၢ်လၢပဂီၢ်အဃိ, တၢ်ညိကွံာ်သးလၢ အတမ့ၢ် ပန့ဆၢၣ်တမံၤအံၤ အိၣ်ဟဲဝဲဒၣ်ဖဲလဲၣ်.

ဖံးလံး ၂:၅ အပူၤန့ၣ်, စီၤပီလူး…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်အိၣ်သးကီခဲ ဒီးတၢ်နာ်ယိာ်ယိာ်

ဖဲမုၢ်ဘူၣ်နံၤဂီၤ တၢ်မၤလိသကိးလံာ်စီဆှံအကတီၢ်, ပှၤဟဲထီၣ်မၤလိတၢ်အကျါ, ပာ်တဂၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢ အဖိမုၣ်လၢအအဲၣ်ဝဲ, ဒီးလူၤဖဲအသးတဂၤ ဟဲက့ၤတုၤဆူဝ့ၢ်အဃိဒီး, ပၢ်တဂၤအံၤ အသးတမုာ်ဝဲဘၣ်, ခီဖျိလၢအဖိမုၣ်အတၢ်အိၣ်မူသကဲာ်ပဝးတဂ့ၤအဃိ, အဖိမုၣ်အိၣ်ဆိး လၢအဟံၣ်န့ၣ် အသးဘၣ်တံာ်တာ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပိာ်မုၣ်ဟဲထီၣ်မၤလိတၢ်အကျါတဂၤန့ၣ် မ့ၢ်လၢဆါဆိးက့ ဖးယံာ်ဖးထၢ, ဒီးအတၢ်သးၦၢ်ထီၣ်န့ၣ် မၤဘၣ်ဒိအနီၢ်ခိအဃိ, အနီၢ်ကစၢ် တၢ်ဘၣ်အီၤတမုာ်တလၤန့ၣ်လီၤ. တဘျီဘၣ် တဘျီ အတၢ်လဲၤဒုးနဲၣ်ကူစါအသး လၢကသံၣ်သရၣ်တဘျုးဂၤအအိၣ်န့ၣ် အတၢ်ဆါဘျါဂ့ၤထီၣ်ဝဲန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်အဆံးအစှၤအဃိ, အနီၢ်သးဂံၢ်ဘါ လီၤစၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ခီဖျိတၢ်ဟဲလၢ ယွၤအတၢ်ကူၣ်အပူၤန့ၣ်, လံာ်စီဆှံတတီၤလၢ မုၢ်တနံၤအံၤ ပှၤမၤလိသကိး မ့ၢ်ဝဲ လံာ်မၢ်ကူး အဆၢဒိၣ် ၅ န့ၣ်လီၤ. ဒီးဖဲတၢ်မၤလိကတၢၢ် န့ၣ်ဒီးႇ တၢ်မုၢ်လၢ်ဒီးတၢ်သူၣ်ခုသးခု အိၣ်ဖျါထီၣ်ဝဲဂ့ၤဂ့ၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲ မၢ်ကူး ၅:၂၃ အပူၤန့ၣ်, စီၤယၤအ့ၤရူးႇ မ့ၢ်ပၢ်လၢအအိၣ်ဒီး ဖိလၢအဆါတဂၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲႇ “ယဖိမုၣ်လၢ အနီၢ်ဆံးတဂၤ ကသံတ့ၢ်လီၤ.” ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး အတၢ်လဲၢကျဲဆူပိာ်မုၣ်ဖိသၣ်အအိၣ်န့ၣ်, မၤဘျါဝဲ ပိာ်မုၣ် လၢအဆါဆိးက့ယံာ်တ့ၢ်လံ, ဒီးအမံၤတၢ်တပာ်ဖျါထီၣ်အီၤတဂၤအဂ့ၢ်န့ၣ်…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ဆိးသီကွၢ်လၢ်ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူးအတၢ်ဟဲက့ၤ

ၦၤဘှီစဲးဖီကဟၣ်တဂၤကဟဲ, ဒီးဘှီဂ့ၤထီၣ်အတၢ်ခုၣ်ဒၢအဂီၢ် ယတံၤသကိး ပီလ် အိၣ်ခိးကွၢ်လၢ်ဝဲအကတီၢ်န့ၣ်, ထံၣ်တၢ်ကစီၣ် ဟဲဖျါထီၣ်လၢ အလီတဲစိ ဘၣ်တၢ်ဆှၢန့ၢ်အီၤ လၢတၢ်ဘှီဂ့ၤထီၣ်တၢ်အခီပနံာ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကစီၣ် စံးဝဲႇ “ယ့ၣ်ၡူးဟဲဝဲလၢကျဲ, ဒီးတၢ်တယာ်လၢ ကတုၤဝဲဖဲ ဂီၤ ၁၁:၃၅ န့ၣ်လီၤ.” ပီလ် သ့ၣ်ညါထွဲဝဲလၢ ၦၤဘှီတၢ်တဂၤအံၤအမံၤ မ့ၢ်ဝဲ ယ့ၣ်ၡူး (ဟ့-စူးစ်- Jesus) နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်, ယွၤအဖိခွါ, ကစၢ်ယ့ၣ်ၡူး ကဟဲဝဲအကတီၢ်မတၤလဲၣ်န့ၣ် ပမုၢ်လၢ်ဘၣ်ကသ့ဧါ. အပူၤကွံာ် အနံၣ်ခံကထိ, ဖဲအဝဲဟဲဒ် ၦၤကညီအသိးႇ ဒီးဟ့ၣ်လီၤအသး, လၢပတၢ်ဒဲးဘးအဃိ တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်ဝံၤ, မး ၂၄:၃၆ အပူၤန့ၣ် စံးဝဲလၢ ကဟဲက့ၤဝဲဘၣ်ဆၣ် ထဲပၢ်ကစၢ်ယွၤတဂၤဧိၤ သ့ၣ်ညါဝဲ မုၢ်နံၤဒီးနၣ်ရံၣ် လီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢ အတၢ်ဟဲက့ၤတၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ် ယိၤ ၁၄:၁-၃ပာ်ဖျါဝဲအသိး, ပမ့ၢ်သ့ၣ်ညါ တၢ်ဆၢကတီၢ်လၢ ပတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤကစၢ် ကဟဲက့ၤဆူဟီၣ်ခီၣ်န့ၣ်ဒီး, တၢ်လီၤတိၢ်လီၤဆီမနုၤ ကအိၣ်ထီၣ်လၢ ကိးမုၢ်နံၤပတၢ်ဖံးတၢ်မၤ လၢပပာ်ဒိၣ်အီၤ တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လဲၣ်.…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ကစၢ်ယွၤ အတၢ်ဘၣ်တ့ အဂ့ၤကတၢၢ်

ခိၣ်နူာ်မၤတၢ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ခိၣ်နူာ်စဲအ့ၣ်ပီညါ ဒုးသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ၦၤဒိၣ်ဒိၣ်ယိာ်ယိာ်ဘၣ်ဆၣ်, ၦၤစဲအ့ၣ်ဖိတဖၣ် အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဝဲ, တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ် သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် ခိၣ်နူာ်အဂ့ၢ်န့ၣ်, အိၣ်ဒံးဒၣ် အခီၣ်ထံးအပတီၢ်သီသီန့ၣ်လီၤ. ခိၣ်နူာ်အက့ၢ်အဂီၤ အတကွီၢ်, ခိၣ်နူာ်မၤတၢ်ဒ်လဲၣ်, ဒီးခိၣ်နူာ်တၢ်လီၢ်ကဝီၤလၢ အစံးဆၢ, မၤဆၢခိၣ်ဃၢၤ တၢ်အိၣ်သးႇ တၢ်လၢအထိၣ်ဂဲၤထီၣ် ပစ့ၣ် (senses) တၢ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်, တၢ်လၢအဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤတဖၣ်, ဒီးပၢၤဃး သးအတၢ်ဟူးဂဲၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တုၤအကတီၢ်အံၤဒၣ်လဲာ် တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အတၢ်ဘၣ်ထွဲခီဆၢလိာ်သးယၢ်ခီယၢ်ခီန့ၣ် ဒုးအိၣ်ထီၣ် တၢ်သကဲးပဝာ်, တၢ်ထံၣ်သ့ၣ်ညါ, ဒီးတၢ်တိၢ်နီၣ်ဖံးဃာ်တဖၣ် ဒ်လဲၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ်တသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်ဝဲဒံးဘၣ်. ကစၢ်ယွၤ စုအတၢ်ဘၣ်တ့အဂ့ၤကတၢၢ်လၢ အလီၤလး, ဒီးတၢ်ကနၢ်ပၢၢ်ဘၣ်အီၤကီဒိၣ်မး, လၢအမ့ၢ် ၦၤကညီအံၤ ကဲဝဲတၢ်လီၤကမၢကမၣ်လၢအအိၣ်ခူသူၣ် တုၤခဲကနံၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

စီၤဒၤဝံး အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဝဲ ၦၤကညီအနီၢ်ခိအတၢ်လီၤလးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. စံး ၁၃၉:၁၃ အပူၤန့ၣ်, လၢတၢ်မၤလၤကပီၤ ယွၤအစိကမီၤအဂီၢ်, တၢ်အုၣ်အသးန့ၣ် ဟဲခီဖျိယွၤပၢဆှၢတၢ်အစိကမီၤ လၢန့ဆၢၣ်တၢ်မၤအသးခဲလၢာ်အဖီခိၣ်, ဒီးအဝဲစူးကါ တၢ်ကတိၤဟ့ၣ်ဒိ, “နဒုးကဲထီၣ်ယၤလၢ ယမိၢ်အဟၢဖၢပူၤလီၤ” အံၤန့ၣ်လီၤ.အဆၢဖိ ၁၄…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

စီၤၡၤဘနၤ အတၢ်သွၣ်ခိၣ်

ၦၤအါရံးၡ်ဖိ (Irish) ၦၤကွဲးထါ ယံး (ထ်စ်) (W. B. Yeats) သးအိၣ်လၢ ၦၤကခူၣ်လီၤအီၤဖဲ “ဘဲဘူလ်ဘဲ” ကစၢၢ်လၢအခိၣ်ပၢၤ အခီၣ်ထံး (Under Ben Bulben), ဒီးထါလၢအကွဲးဝဲ လၢခံကတၢၢ်အကျါတယုၢ်အခိၣ်တီန့ၣ် ယုၢ်န့ၢ်ဝဲ တၢ်လီၢ်တတီၤအံၤအမံၤ န့ၣ်လီၤ. ထါအကတၢၢ်တကျိၤ- “တၢ်သးစဲတအိၣ် / လၢတၢ်မူႇ ဒီးလၢတၢ်သံ / ပမ့ၢ်လဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်ဘၣ်ဆၣ် သးသမူတဖၣ် ကမူဒံးဝဲဆူညါအါမး” အံၤန့ၣ် ဘၣ်တၢ်ကွဲး စိးပျၤပာ်ဖျါထီၣ်လၢ အသွၣ်ခိၣ်လၢၢ်ဘ့ၣ်ဘၣ်အလိၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ကွဲးအခီပညီ ကမ့ၢ်တၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် တၢ်တယၣ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် အိၣ်ထီၣ်အါမးန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်, ကမ့ၢ်ဝဲ ၦၤကွဲးထါ အတၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ် တၢ်မူဒီးတၢ်သံ ခံမံၤလိာ်အတၢ်မ့ၢ်တၢ်နီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤ ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤန့ၣ်, ယံး (ထ်စ်) အတၢ်ဆၢမိၣ်န့ၢ် လၢအမ့ၢ် တၢ်ကဘၣ်ခူၣ်လီၤအီၤဖဲလဲၣ်, ဒီးလၢအသွၣ်ခိၣ်လၢၣ်ဘ့ၣ်ဘၣ်အလိၤန့ၣ် တၢ်ကဘၣ်ကွဲး မနုၤလဲၣ်န့ၣ် လၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တၢ်မ့ၢ်တၢ်တီလၢအတမုာ်တလၤတခီ ပမ့ၢ်လဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်အံၤဘၣ်ဆၣ်, ပလဲၤပူၤကွံာ်တၢ်အဂီၢ် တၢ်လီၤဆီတအိၣ်ဘၣ်ဆၣ်,…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်ဆၢကတီၢ်ကိးကတီၢ်ဒဲးန့ၣ် အကါဒိၣ်ဝဲ

ဖဲ ၁၉၁၂ နံၣ်, လါအ့ဖြ့ၣ်န့ၣ် ကဘီဖးဒိၣ် တဲၣ်တဲန့း (Titanic) ဘၣ်ဒိဒီးထံလီၤသကၤကိၣ်လိၣ်ဖးဒိၣ်, ဒီးလၢတၢ်အုၣ်ခီၣ်သးသမူအချံ စှၤဘ့ၣ်အကျါ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ် ကၠီၣ်ဟါဖၢၣ် (John Harper) န့ၣ် အဖိမုၣ်လၢအသးအိၣ် ဃုနံၣ်ဖိအဂီၢ် ဒိးန့ၢ်ဝဲတၢ်လီၢ်တလီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲဟ့ၣ်လီၤ အတၢ်အုၣ်ခီၣ်သးသမူဆ့ကၤ ဆူပှၤလဲၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤတဂၤ, ဒီးစံၣ်တဲၤတဲလီၤ တၢ်သးခုကစီၣ် ဆူပှၤလၢအဒိကနၣ်အီၤတဖၣ် ကိးဂၤဒဲးအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ကဘီဖးဒိၣ် လီၤဘျၢလၢထံကျါ, ဒီးပှၤလဲၤတၢ်ဖိလၢအကယၤတဖၣ် အိၣ်ခိးကွၢ်လၢ် တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလၢ အကဲထီၣ်တသ့တမံၤအကတီၢ်, ဟါဖၢၣ် ပီၢ်ထံဆူပှၤတဂၤဘၣ် တဂၤအအိၣ်, ဒီးစံၣ်တဲၤတဲလီၤဝဲ, ဒ် မၤတၢ် ၁၆: ၃၀ ပာ်ဖျါထီၣ်အသိး, “စူၢ်က့ၤနာ်က့ၤကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်တက့ၢ်, ဒီးနကတုၤလၢတၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလီၤ” န့ၣ်လီၤ.

လၢ တဲၣ်တဲန့း ကဘီအတၢ်လီၤဘျၢန့ၣ်, ပှၤလၢအတသံ, အိၣ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်တဖၣ်, ထံၣ်လိာ်အသး လၢဝ့ၢ်အိၣ်တဲရံၣ်ယိၣ် (Ontario), ကီၢ်ခဲနဒၣ် (Canada)အကတီၢ်, ပှၤတဂၤန့ၣ် စံးလီၤအသး, ဒ်အမ့ၢ် “ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ခရံာ် လၢခံကတၢၢ်တဂၤ လၢ…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်ဟ့ၣ်လၢ တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်အဒိၣ်အယိာ်

ယမါ စူ (Sue) ဘၣ်သိၣ်လိဝဲ တနွံတဘျီ တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံကရၢ ဖဲလၢကၠိပျၢ်ဝံၤအကတီၢ်န့ၣ်, ဃ့ဖိသၣ်တဖၣ်တၢ်မၤစၢၤ လၢကမၤဘူၣ်ကျိၣ်စ့, ဆူဖိသၣ်လၢ အဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတဖၣ်အဂီၢ်, မ့ၢ်လၢ ယူၣ်ကရ့ (Ukraine) ထံကီၢ်ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ဂ့ၢ်အံၤ စူ ဒုးသ့ၣ်ညါ ပလံၤမုၢ်ဖိ မဲးကံၣ် (Maggi) လၢအသးအိၣ်တဆံတနံၣ်န့ၣ်ဝံၤ, တနွံဃၣ်ဃၣ်အပူၤ ပဒိးန့ၣ်လံာ်ဒၢဖိတဖျၢၣ်လၢအအိၣ် ဟဲခီဖျိလံာ်ပရၢဝဲၤလီၢ်န့ၣ်လီၤ. လံာ်ဒၢအပူၤအိၣ်ဒီး စ့ဒီလၣ် ၃.၄၅ ဃုာ်ဒီးတၢ်ကွဲးဖုၣ်ကိာ် “ဖိသၣ်တဖၣ်လၢ ယူၣ်ကရ့ ထံကီၢ်အဂီၢ် စ့ လၢအိၣ်ဒီးယၤတဖၣ်အံၤ မ့ၢ်ဝဲခဲလၢာ်လီၤ. လၢခံန့ၣ်ယကဆှၢအါထီၣ်ဒံး” န့ၣ်လီၤ.

စူ တဟ့ၣ်ကူၣ်ဝဲ မဲးကံၣ် လၢအကြၢးမၤစၢၤတၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ကမ့ၢ် သးစီဆှံ ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤအီၤသ့ၣ်သ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢအအဲၣ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး, ဒီးဘၣ်သးအိၣ်မူလၢအဂီၢ်အဃိ, မဲးကံၣ် စံးဆၢက့ၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်ဆိကမိၣ်တၢ်ဟ့ၣ်ဆံးဖိ လၢတၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ် အဒိၣ်အယိာ်အံၤန့ၣ်, ပမၤလိန့ၢ် တၢ်မၤလိဒိၣ်ဒိၣ်အါအါသ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ ဒုးထံၣ်က့ၤပှၤ စီၤပီလူး အတၢ်သိၣ်လိသီလိတၢ်အကျါ, ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်ဟ့ၣ်အဂ့ၢ်, ဖဲ…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ကစၢ်အဂၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢဟံၣ်ပူၤ

ပိာ်ခွါတဖၣ်လၢ ဟဲထီၣ်တၢ်မၤလိလံာ်စီဆှံတဖုအံၤ အသးအနံၣ်အလါန့ၣ် ဘူးထီၣ်လၢအကပှဲၤထီၣ် အနံၣ်ဃိးဆံအဃိ, ဖဲယသ့ၣ်ညါထွဲ အဝဲသ့ၣ်ဒ်သိးကပူၤဖျဲး တၢ်ကလုာ်ကလိၤတၢ်အပူၤအဂီၢ် ဘၣ်ဂဲၤပျုၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်ဒီး ကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်အသးစၢ်လံၤလံၤ တၢ်ဒုးတၢ်ယၤလၢ အဘၣ်ဒုးဝဲန့ၣ် တကတၢၢ် ဒံးဘၣ်. လၢတၢ်ဂ့ၢ်အံၤအဂီၢ်, ကိးမုၢ်နံၤန့ၣ် အဝဲသ့ၣ်အၢၣ်လီၤအသးလၢ ကပိာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအခံ, ဒီးဃ့ပျၢ်တၢ်ကမၣ် လၢအဝဲသ့ၣ်အတၢ်လီၤတူာ်လီၤကာ် အကတီၢ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပှၤအဲၣ်ထူအဲၣ်ယွၤတဖၣ် ဘၣ်ဒုးထီဒါတၢ်ဒီး တၢ်လ့ပစီအဂံၢ်ထံးတဖၣ်န့ၣ် တုၤဒၣ်လဲာ် အသးပှၢ်အကတီၢ်အံၤ, ကကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ် လၢပဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ်, တကြၢးလၢပကမၢကမၣ်ဘၣ်. တၢ်ဂီၤတၢ်ဖီၣ် မ့ၢ်တၢ်တမံၤမံၤ လၢအမၤပျံၤမၤဖုးတၢ် ဒ်သိးကဟံးန့ၢ်ယွၤအလီၢ်လၢ ပသးသမူအပူၤ, ဒီးတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ပဆိကမိၣ်လၢ အတအိၣ်လၢၤဘၣ်ဒီးပှၤန့ၣ် ယံာ်တ့ၢ်လံဝံၤအလီၢ်ခံ ဟဲက့ၤအိၣ်ဖျါထီၣ်သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

လၢလံာ်စီဆှံအပူၤ, စီၤယၤကိာ် ဘၣ်တၢ်မၤပူၤမၤဖျဲးအီၤလၢ အဖါတံၢ် စီၤလၤဘၣ် ဒီးအဝဲၢ် စီၤဧ့ရှီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၁ မိၤ ၃၅:၂-၄ ပာ်ဖျါဝဲလၢ စီၤယၤကိာ် ကဘူၣ်ထီၣ် ဘါထီၣ်ယွၤ, ဒီးကမၤလၤကပီၤယွၤအတၢ်ဆိၣ်ဂ့ၤတဖၣ်အဂီၢ်, ဟဲက့ၤဆူ ဘ့ၤသ့လး ဘၣ်ဆၣ်, အဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဟံးဃာ်ပှၤတခီဘီမုၢ်အကစၢ်တဖၣ်လၢ…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်သးခုလၢ ဟ့ၣ်တၢ်အပူၤ

ခဲရံၣ် (Keri) အဖိခွါအဆံး, မ့ၢ်လၢအအိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်လံၤလံၤ, အိၣ်ဒီးအညၣ်ထူၣ်ဂံၢ်ဘါစၢ်လီၤ တစဲးဘၣ်တစဲးတၢ်ဆါအဃိ, ဘၣ်တၢ်ကွဲးကါကူဆါကဒီးတဘျီန့ၣ်ဒီး, အဝဲအဲၣ်ဒိး ဃၣ်ကပၤတၢ်သးဘၣ်ဆဲး လၢအဟံၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်အိၣ်အသး ခီဖျိလၢကမၤတၢ်တမံၤမံၤလၢ ပှၤအဂၤတဂၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်န့ၣ်အဃိ, ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ် အဖိခွါ အခီၣ်ဖံး ရှူ (shoes) လၢအဒိးဝဲတဘၣ်လၢၤဘၣ်, ဒီးဂ့ၤဒံးအဖၢမုၢ်တဖၣ်, ဒီးဟ့ၣ်မၤဘူၣ်ဝဲ ဆူတၢ်သးခုကစီၣ် အကရၢကရိတခါန့ၣ်လီၤ. အတၢ်ဟ့ၣ်အံၤန့ၣ် ကဲထီၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤ အတံၤသကိးတဖၣ်, ဒီးအဝဲသ့ၣ်အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် တုၤဒၣ်လဲာ် ပှၤလၢအခိၣ်အဃၢၤသ့ၣ်တဖၣ်, လၢတၢ်ကမၤသကိးတၢ်ဒီးအီၤအဂီၢ်, ဒီးတယံာ်ဘၣ်န့ၣ် ခီၣ်ဖံးအစူၣ်ခံကယၤဘျဲၣ် ဘၣ်တၢ်မၤဘူၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟ့ၣ်မၤဘူၣ် ခီၣ်ဖံးအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤ အတၢ်ပညိၣ် မ့ၢ်ဝဲလၢပှၤဂုၤပှၤဂၤ ကဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤအဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ်, ခဲရံၣ် အသးကလၢၢ်ဘၣ်ဝဲလၢ အဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဘၣ်ဆိၣ်ဂ့ၤအါန့ၢ် ပှၤဂၤန့ၣ်လီၤ. “တၢ်လဲၤခီဖျိတဘျီအံၤ စိာ်ကဖီထီၣ်ပသူၣ်ပသး နီၢ်နီၢ်, ဒီးမၤစၢၤပှၤ ဒ်သိး ပကပညိၣ်တၢ်ဆူတၢ်လီၢ်အဂၤန့ၣ်လီၤ”.

ပှၤပိာ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအခံသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် တၢ်သးအိၣ်ဟ့ၣ်ညီတၢ်န့ၣ် အကါဒိၣ်ဝဲဆံးဒိၣ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် စီၤပီလူး နၢ်ပၢၢ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအတၢ်လဲၤဆူဝ့ၢ်ယရူၤရှလ့ၣ်န့ၣ်, ပှၤတၢ်မၢဖိ စီၤပီလူး နုာ်လီၤအိၣ်သကိးဝဲ အ့းဖ့းစူးအဝ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲလၢ,…