တၢ်အိၣ်ဆိးကွၢ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအလီၢ်

ပမ့ၢ်ဒိးထီၣ် စီၤလိၣ်စီၤပၤ အခီၣ်ဖံးဒီး လဲၤတၢ်န့ၣ် တၢ်ကမၤသးဒ်လဲၣ်. အဲကၠံၣ်လၣ် ခဲလ့ၣ် (Angela Kelly) လၢအမ့ၢ် ပှၤမၤတၢ်လၢ ကဘီသန့ၤ ဒီးသရၣ်မုၣ် ကွၢ်ပှၤဆါ အဖိမုၣ်တဂၤအံၤန့ၣ် ကသ့ၣ်ညါဝဲန့ၣ်လီၤ. အနံၣ်ခံဆံအတီၢ်ပူၤ အဝဲမ့ၢ် ပှၤလၢ အဘၣ်ဒုးကူဒုးသိး ဆ့ကူဆ့ကၤလၢ နီၣ်ပၤမုၢ် အဲလံးစဘဲး (Elizabeth) လၢအလဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်တဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢအမူဒါတဖၣ်အကျါတမံၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲ ဘၣ်ဒိးဆိန့ၢ် နီၢ်ပၤမုၣ်သးပှၢ်တဂၤအံၤ အခီၣ်ဖံးအသီတဖၣ် ဒီးဘၣ်ဟးဝ့ၤဝီၤ လၢနီအကရၢၢ်ပူၤ ဒ်သိးနီၢ်ပၤမုၣ်ဒိးခီၣ်ဖံးတဖၣ် ကမုာ်ပၢၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ အိၣ်ဒီးအဂ့ၢ်အကျိၤ - တၢ်သးအိၣ်မၤစၢၤ ပိာ်မုၣ်သးပှၢ်လၢ ဘၣ်တဘျီဘျီ အလီၢ်အိၣ်ဝဲလၢ ကဆၢထၢၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်ဖးယံာ်ဖးစၢၢ်လၢ မူးသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤ ဒိးခီၣ်ဖံး အဒိၣ်အလဲၢ် ဒ်သိးလိာ်သးအဃိ ခဲလ့ၣ် မၤစၢၤမၤစၢ်လီၤ တၢ်တမုာ်တလၤတနီၤ လၢနီၢ်ပၤမုၣ်အဂီၢ် သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ခဲလ့ၣ် အတၢ်ကဟုကယာ်လၢ နီၢ်ပၤမုၣ်အဂီၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ဖိအံၤ ဒုးဆိကမိၣ်ထီၣ်ယၤ စီၤပီလူးအတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ…

ယွၤအတြဲၤတဖၣ်လၢ အအိးထီၣ်အသး

ဖဲယဘၣ်လဲၤထီၣ်ကၠိအသီ, လၢအအိၣ်ဘူးဒီးဝ့ၢ်ဖးဒိၣ်န့ၣ်, ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်နဲၣ်ကျဲၤတၢ်န့ၣ်ကွၢ်ယၤတဘျး, ဒီးပာ်ယၤလၢ တၢ်မၤလိ တၢ်ကွဲးဒီးတၢ်ဖး ကိၤလၤဝါကျိာ်အဖုၣ်ကတၢၢ်အတီၤဒၢးန့ၣ်လီၤ. ယအိၣ်ဟဲသုးယသးလၢ ဝ့ၢ်ဖးဒိၣ်အကၠိ ဃုာ်ဒီးတၢ်ဒိးစဲးအစၢဖျိးစိ, မးအပတီၢ်တဖၣ်ဂ့ၤဒိၣ်မး, တုၤဒၣ်လဲာ် ကၠိခိၣ် ဟ့ၣ်လၤကပီၤယၤလၢ ယတၢ်ကွဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်နဲၣ်ကျဲၤတၢ်တဂၤ စံၣ်ညီၣ်တဲာ်ဝဲလၢ ယတကြၢးဘၣ် (မ့) တၢ်ကတဲာ်ကတီၤဒီးယၤတအိၣ်ဒံးဘၣ်အဃိ, တြဲၤလၢ ယကဘၣ်နုာ်လီၤဆူ တၢ်မၤလိ တၢ်ကွဲး ကိၤလၤဝါကျိာ်တီၤဒၢး “အဂ့ၤကတၢၢ်” လၢကၠိအသီတဖျၢၣ်အံၤ ကးတံာ်အသးလၢယဂီၢ်လံန့ၣ်လီၤ.

လၢပျၢၤ ဖံၤလဒ့းလဖံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ် ကနၢ်ပၢၢ်ဝဲ တၢ်တြီမၤတံာ်တာ် ခီဖျိလၢတၢ်ဆဲတဲာ်တခီတၢၤအတၢ်ထံၣ်အဃိ န့ၣ်လီၤ. နံၣ်တဖၣ်လၢအပူၤကွံာ် အတယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်, အဝ့ၢ်တူၢ်ဘၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဟူးအဃိ, ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဆံးဖိအသိး တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤ အိၣ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်ဝဲဒၣ် ဖးယံာ်ညါန့ၣ်လီၤ. တကးဒ်ဘၣ်န့ၣ်, လီၣ်ဖျါ ၃:၉ ပာ်ဖျါဝဲလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး မုၣ်ကီၤလံၢ် အတၢ်မၤထီဒါအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးလၢ အဂဲၤဆၢထၢၣ် သမူထီၣ်က့ၤတဂၤ ကွဲးနီၣ်ဝဲလၢ အဆၢဖိ ၈ အသိး, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ တဘၣ်တၢ်ပာ်ကဲဒ်သိးအံၤ အိၣ်ဒီး…

ယွၤအတၢ်ပညိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ အပှဲၤဒီးတၢ်ကူၣ်သ့

ကီၢ်အဲကလံးအဘီမုၢ် (The United Kingdom) န့ၣ် အိၣ်ပှဲၤဝဲဒီး တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲနလဲၤတပူၤ လၢ်လၢ်န့ၣ်, နကထံၣ်ဘၣ် ထးဘ့ၣ်ဘၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ကွဲးတဖၣ်လၢအလိၤ လၢတၢ်မၤလၤကပီၤ ပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါ လၢတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအပူၤ (မ့) တၢ်မၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတဖၣ် ဖဲတၢ်ဂ့ၢ်အကါဒိၣ်တဖၣ် ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်အသး န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ထးဘ့ၣ်ဘၣ်ဖိတဖၣ်အကျါတဘ့ၣ်အလိၤ တၢ်ကွဲးဖိတထံၣ်န့ၣ် ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်လီၤနံၤအဒိအတဲာ်, လၢပှၤအဲကလံးဖိသ့ၣ်တဖၣ် လၢအမၤမုာ်မၤဖှံပှၤသးန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်လီၢ် ဝ့ၢ်စဲဒဝ့း (Sandwich), ကီၢ်အဲကလံး (England), လၢတမှံၤဟံၣ်ဒွဲတဖျၢၣ်အချၢန့ၣ် ထးဘ့ၣ်ဘၣ်ဖိလၢအတူၢ်န့ၢ်ခီၣ်ကဲတဘ့ၣ်အလိၤ တၢ်ကွဲးအိၣ်ဝဲလၢ, “တၢ်လီၢ်တတီၤအံၤ, ဖဲလါစဲးပတ့ဘၢၣ်, ၅ သီ, ၁၇၈၂ နံၣ်န့ၣ်, တၢ်မၤအသးတအိၣ်ဘၣ်နီတမံၤဘၣ်” န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီ, ပတၢ်ဃ့ထုကဖၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဖျါလၢတၢ်ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်တအိၣ်နီတမံၤလၢပဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဃ့ဝံၤဃ့, ပဆၢမုၢ်လၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤကစံးဆၢပှၤအခဲအံၤတဘျီဃီအဃိ, ပဟဲစိာ်ပတၢ်ဃ့သကွံၢ်ကညးတၢ်တဖၣ် ဆူပပၢ် ကစၢ်ယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤကွဲးလံာ်ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ, စီၤဒၤဝံး ဖဲအဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်သးတံာ်တာ် ဒ်သိးအံၤဖဲ စံး၁၃:၁ အပူၤ…

About Us

တူၢ်လိာ်မုာ် ပှၤစီစၣ်

လၢလံာ် “ကယဲၢ်တၢ်သူၣ်အုးသးအုးခဲလၢာ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်မၤအသးနီၢ်နီၢ်ဘၣ်” (Everything Sad Is Untrue) အပူၤန့ၣ် ပှၤကွဲးလံာ် ဒဲနယၢၣ် န့ရံၣ် (Daniel Nayeri) ပာ်ဖျါဝဲ ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်ကပူၤဖျဲးဒီးတၢ်မၤနးမၤဖှီၣ်အဂီၢ် အတၢ်ဒိးကဘီယူၤ လၢတၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤအပူၤ ဃုာ်ဒီးအမိၢ်ဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ် ဘၣ်ဟဲခီဖျိလၢဒဲကဝီၤ ဆူတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအလီၢ် ကီၢ်အမဲရကၤ န့ၣ်လီၤ. ပှၤသးပှၢ်ဒီမိၢ်ဝၤခံဂၤန့ၣ် တသ့ၣ်ညါအဝဲသ့ၣ်ဘၣ်ဆၣ် အၢၣ်လီၤဝဲလၢ ကမၤစၢၤအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. နံၣ်တဖၣ် လဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤဒၣ်လဲာ် ပှၤမၤစၢၤအီၤတၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ် ဒဲနယၢၣ်အသးတမံဝဲဒၣ်ဘၣ်. အဝဲကွဲးဝဲ “တၢ်န့ၣ် နနာ်သ့ကစီဒီဧါ. အဝဲသ့ၣ် တသ့ၣ်ညါတၢ်နီတမံၤဘၣ်ဆၣ် မၤတ့ၢ်ဝဲလီၤ. ပတထံၣ်လိာ်သးနီတဘျီဘၣ်. ပမ့မ့ၢ်ဘၣ်ဖုး ပှၤအၢပှၤသီတဖၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ် ကတူၢ်ဘၣ်တၢ်လီၤ. တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်မၤတၢ်ခဲလၢာ်ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ် လၢတၢ်သူၣ်ဒူသးဒူ, တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ်, ဒီးတၢ်တပလီၢ်အသး, ဒီးယဆိကမိၣ်လၢ ပှၤကမၤတၢ်ဒ်န့ၣ် တအိၣ်နီတဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.”

မ့ၢ်နာ်သက့, ယွၤအသးအိၣ်လၢ ပကအိၣ်ဒီး တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး အပတီၢ်ဒ်သိးအံၤ ဆူပှၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ စံးဘၣ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်လၢ ကသူၣ်အိၣ်သးအိၣ် ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၃…

About Us

တၢ်အိၣ်ဆိးကွၢ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအလီၢ်

ပမ့ၢ်ဒိးထီၣ် စီၤလိၣ်စီၤပၤ အခီၣ်ဖံးဒီး လဲၤတၢ်န့ၣ် တၢ်ကမၤသးဒ်လဲၣ်. အဲကၠံၣ်လၣ် ခဲလ့ၣ် (Angela Kelly) လၢအမ့ၢ် ပှၤမၤတၢ်လၢ ကဘီသန့ၤ ဒီးသရၣ်မုၣ် ကွၢ်ပှၤဆါ အဖိမုၣ်တဂၤအံၤန့ၣ် ကသ့ၣ်ညါဝဲန့ၣ်လီၤ. အနံၣ်ခံဆံအတီၢ်ပူၤ အဝဲမ့ၢ် ပှၤလၢ အဘၣ်ဒုးကူဒုးသိး ဆ့ကူဆ့ကၤလၢ နီၣ်ပၤမုၢ် အဲလံးစဘဲး (Elizabeth) လၢအလဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်တဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢအမူဒါတဖၣ်အကျါတမံၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲ ဘၣ်ဒိးဆိန့ၢ် နီၢ်ပၤမုၣ်သးပှၢ်တဂၤအံၤ အခီၣ်ဖံးအသီတဖၣ် ဒီးဘၣ်ဟးဝ့ၤဝီၤ လၢနီအကရၢၢ်ပူၤ ဒ်သိးနီၢ်ပၤမုၣ်ဒိးခီၣ်ဖံးတဖၣ် ကမုာ်ပၢၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ အိၣ်ဒီးအဂ့ၢ်အကျိၤ - တၢ်သးအိၣ်မၤစၢၤ ပိာ်မုၣ်သးပှၢ်လၢ ဘၣ်တဘျီဘျီ အလီၢ်အိၣ်ဝဲလၢ ကဆၢထၢၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်ဖးယံာ်ဖးစၢၢ်လၢ မူးသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤ ဒိးခီၣ်ဖံး အဒိၣ်အလဲၢ် ဒ်သိးလိာ်သးအဃိ ခဲလ့ၣ် မၤစၢၤမၤစၢ်လီၤ တၢ်တမုာ်တလၤတနီၤ လၢနီၢ်ပၤမုၣ်အဂီၢ် သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ခဲလ့ၣ် အတၢ်ကဟုကယာ်လၢ နီၢ်ပၤမုၣ်အဂီၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ဖိအံၤ ဒုးဆိကမိၣ်ထီၣ်ယၤ စီၤပီလူးအတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ…

About Us

ယွၤအတြဲၤတဖၣ်လၢ အအိးထီၣ်အသး

ဖဲယဘၣ်လဲၤထီၣ်ကၠိအသီ, လၢအအိၣ်ဘူးဒီးဝ့ၢ်ဖးဒိၣ်န့ၣ်, ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်နဲၣ်ကျဲၤတၢ်န့ၣ်ကွၢ်ယၤတဘျး, ဒီးပာ်ယၤလၢ တၢ်မၤလိ တၢ်ကွဲးဒီးတၢ်ဖး ကိၤလၤဝါကျိာ်အဖုၣ်ကတၢၢ်အတီၤဒၢးန့ၣ်လီၤ. ယအိၣ်ဟဲသုးယသးလၢ ဝ့ၢ်ဖးဒိၣ်အကၠိ ဃုာ်ဒီးတၢ်ဒိးစဲးအစၢဖျိးစိ, မးအပတီၢ်တဖၣ်ဂ့ၤဒိၣ်မး, တုၤဒၣ်လဲာ် ကၠိခိၣ် ဟ့ၣ်လၤကပီၤယၤလၢ ယတၢ်ကွဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်နဲၣ်ကျဲၤတၢ်တဂၤ စံၣ်ညီၣ်တဲာ်ဝဲလၢ ယတကြၢးဘၣ် (မ့) တၢ်ကတဲာ်ကတီၤဒီးယၤတအိၣ်ဒံးဘၣ်အဃိ, တြဲၤလၢ ယကဘၣ်နုာ်လီၤဆူ တၢ်မၤလိ တၢ်ကွဲး ကိၤလၤဝါကျိာ်တီၤဒၢး “အဂ့ၤကတၢၢ်” လၢကၠိအသီတဖျၢၣ်အံၤ ကးတံာ်အသးလၢယဂီၢ်လံန့ၣ်လီၤ.

လၢပျၢၤ ဖံၤလဒ့းလဖံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ် ကနၢ်ပၢၢ်ဝဲ တၢ်တြီမၤတံာ်တာ် ခီဖျိလၢတၢ်ဆဲတဲာ်တခီတၢၤအတၢ်ထံၣ်အဃိ န့ၣ်လီၤ. နံၣ်တဖၣ်လၢအပူၤကွံာ် အတယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်, အဝ့ၢ်တူၢ်ဘၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဟူးအဃိ, ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဆံးဖိအသိး တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤ အိၣ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်ဝဲဒၣ် ဖးယံာ်ညါန့ၣ်လီၤ. တကးဒ်ဘၣ်န့ၣ်, လီၣ်ဖျါ ၃:၉ ပာ်ဖျါဝဲလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး မုၣ်ကီၤလံၢ် အတၢ်မၤထီဒါအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးလၢ အဂဲၤဆၢထၢၣ် သမူထီၣ်က့ၤတဂၤ ကွဲးနီၣ်ဝဲလၢ အဆၢဖိ ၈ အသိး, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ တဘၣ်တၢ်ပာ်ကဲဒ်သိးအံၤ အိၣ်ဒီး…

About Us

ယွၤအတၢ်ပညိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ အပှဲၤဒီးတၢ်ကူၣ်သ့

ကီၢ်အဲကလံးအဘီမုၢ် (The United Kingdom) န့ၣ် အိၣ်ပှဲၤဝဲဒီး တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲနလဲၤတပူၤ လၢ်လၢ်န့ၣ်, နကထံၣ်ဘၣ် ထးဘ့ၣ်ဘၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ကွဲးတဖၣ်လၢအလိၤ လၢတၢ်မၤလၤကပီၤ ပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါ လၢတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအပူၤ (မ့) တၢ်မၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတဖၣ် ဖဲတၢ်ဂ့ၢ်အကါဒိၣ်တဖၣ် ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်အသး န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ထးဘ့ၣ်ဘၣ်ဖိတဖၣ်အကျါတဘ့ၣ်အလိၤ တၢ်ကွဲးဖိတထံၣ်န့ၣ် ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်လီၤနံၤအဒိအတဲာ်, လၢပှၤအဲကလံးဖိသ့ၣ်တဖၣ် လၢအမၤမုာ်မၤဖှံပှၤသးန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်လီၢ် ဝ့ၢ်စဲဒဝ့း (Sandwich), ကီၢ်အဲကလံး (England), လၢတမှံၤဟံၣ်ဒွဲတဖျၢၣ်အချၢန့ၣ် ထးဘ့ၣ်ဘၣ်ဖိလၢအတူၢ်န့ၢ်ခီၣ်ကဲတဘ့ၣ်အလိၤ တၢ်ကွဲးအိၣ်ဝဲလၢ, “တၢ်လီၢ်တတီၤအံၤ, ဖဲလါစဲးပတ့ဘၢၣ်, ၅ သီ, ၁၇၈၂ နံၣ်န့ၣ်, တၢ်မၤအသးတအိၣ်ဘၣ်နီတမံၤဘၣ်” န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီ, ပတၢ်ဃ့ထုကဖၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဖျါလၢတၢ်ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်တအိၣ်နီတမံၤလၢပဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဃ့ဝံၤဃ့, ပဆၢမုၢ်လၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤကစံးဆၢပှၤအခဲအံၤတဘျီဃီအဃိ, ပဟဲစိာ်ပတၢ်ဃ့သကွံၢ်ကညးတၢ်တဖၣ် ဆူပပၢ် ကစၢ်ယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤကွဲးလံာ်ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ, စီၤဒၤဝံး ဖဲအဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်သးတံာ်တာ် ဒ်သိးအံၤဖဲ စံး၁၃:၁ အပူၤ…

About Us

ဘၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤလၢ ကဘါထုကဖၣ်တၢ်

ဘၣ်တဘျီ ပှၤမၤသကိးတၢ်ဒီးယၤတဂၤန့ၣ် စံးဝဲဒၣ်, ခီဖျိလၢပတၢ်မၤမူဒါခိၣ် (Manager) အဃိ အတၢ်အိၣ်မူပူၤ တၢ်ဃ့ထုကဖၣ်တၢ်န့ၣ် ဂ့ၤထီၣ်အါထီၣ်ဝဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်ကွၢ် ပတၢ်မၤမူဒါခိၣ်လၢ ပရ့အီၤကီခဲတဂၤအံၤ ဟ့ၣ်နီၤလီၤ နီၢ်သးအသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤဒီးအီၤ, ဒီးအိၣ်ဒီးအစိကမီၤလၢ အတၢ်ဃ့ထုကဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်ဒီး ကဲထီၣ်တၢ်လီၤ ကမၢကမၣ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယတၢ်ဆိကမိၣ်န့ၣ် ကမၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤမၤသကိးတၢ်ဒီးယၤ, ယတံၤသကိးတဂၤအံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဆူညါ “ဖဲယထံၣ်အဟဲဝဲ ကိးဆၢကတီၢ်ဒဲးန့ၣ် ယဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လီၤ.” တချုးလၢကဘၣ်စံးကတိၤတၢ်ဒီး တၢ်မၤမူဒါခိၣ်ကိးဘျီဒဲးန့ၣ် အဝဲဘါထုကဖၣ်အါအါအဃိ, အတၢ်ထုကဖၣ်အဆၢကတီၢ် ဂ့ၤထီၣ်အါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲလၢ အလိၣ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်မၤစၢၤ ခီဖျိတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအတၤအီၤ တၢ်လၢအမ့ၢ်တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲဒီးခိၣ်နၢ် တဂၤအံၤအဃိ ဘၣ်ကိးထီၣ်ဝဲကစၢ်ယွၤအါအါန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီန့ၣ် ယပှၤမၤသကိးတၢ်တဂၤအံၤ အတၢ်ဘါထုကဖၣ်အလုၢ်အလၢ် ဖဲလၢအကတီၢ်ကီခဲ, ဒီးတၢ်ရ့လိာ်, ဘၣ်ထွဲလိာ်သးတဖၣ်အပူၤအံၤန့ၣ် ယဒုးကဲထီၣ်ယလုၢ်ယလၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး လံာ်စီဆှံအလုၢ်အလၢ်, ဒီးဖျါဖဲ ၁ သ့းစၤလနံၤ ၅:၁၇-၁၈ အပူၤ, ဖဲစီၤပီလူး ဒုးသ့ၣ်နီၣ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးက“ဘါထုကဖၣ်တၢ် တထံၣ်ဃီ..., လၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤန့ၣ်, စံးထီၣ်ပတြၢၤတၢ်အဘျုးအဖှိၣ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. ပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး…

About Us

လၢယွၤအတၢ်အဲၣ်အစုပူၤ

ယတူၢ်ဘၣ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ အဂၤတမံၤဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ယပျံၤဘၣ် တၢ်လၢယတသ့ၣ်ညါသ့ၣ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်လၢယဟံးဃာ် ပၢဆှၢတန့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဖဲမုၢ်တနံၤန့ၣ်, ယဖးဘၣ်တၢ်ကွဲးလၢ ဖိး(ဘ) (Forbes) မဲးကစံအပူၤ, ဒီးယသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ပှၤစဲအ့ၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် မၤလိသ့ၣ်ညါ “ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်လဲၤတရံးသးအတၢ်ချ့” ချ့အါထီၣ်အဂ့ၢ်, ဒီးဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဖျၢၣ် “ဝးယဲာ်ယီၤအသး” ဒီး “လဲၤတရံးအသးချ့အါထီၣ်” ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် စံးဝဲဒၣ်လၢ “အဆိကတၢၢ်န့ၣ် ပကြၢးပာ်လီၤတဲာ်ကွံာ် စဲးကီး တစဲးကီး - အခီပညီ ပကဘၣ်မၤဟါမၣ်ကွံာ် တစဲးကီးလၢ တၢ်ဆၢကတီၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်” န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤစှၤလီၤတစဲးကီးန့ၣ် တဖျါလၢတၢ်လီၤမၢ် ဒိၣ်ဒိၣ်အါအါဘၣ်ဆၣ်, ဖဲယသ့ၣ်ညါ ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်လဲၤတရံးသး ကဆီတလဲတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်ဒီး မ့ၢ်တၢ်မၤအသးဒိၣ်ဒိၣ်မုာ်မုာ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်တဂၢၢ်တကျၢၤ တဆံးတက့ၢ်ဖိဒၣ်လဲာ် မၤဟူးယဲာ်ယီၤ ယတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်သ့ဝဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲလၢပတသ့ၣ်ညါတၢ်တဖၣ် ကလီၤပျံၤလီၤဖုး ထဲလဲၣ်ဂ့ၤထဲလဲၣ်ဂ့ၤ (မ့) တၢ်အိၣ်အသးမၤအသးတဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဖျါတဂၢၢ်တကျၢၤထဲလဲၣ်ဂ့ၤ တၢ်သ့ၣ်ညါလၢကစၢ်ယွၤ ဟံးဃာ်ပၢဆှၢတၢ်န့ၣ် ကမၤစၢၤယၤ ဒ်သိး ယကနာ်န့ၢ်အီၤအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.

လၢလံာ်ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၀:၂…

About Us

ဒိၣ်ထီၣ်လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအပူၤ

ဒ်ဖိသၣ်တဂၤအသိး, ယထံၣ်ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢ အကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်, ဒီးတၢ်တကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ် တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဝဲထီဘိန့ၣ်လီၤ. မုၢ်တနံၤ, ယမ့မ့ၢ် ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဂၤန့ၣ် ယကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ယဆိကမိၣ် ယကသ့ၣ်ညါထီဘိစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဂ့ၤလံ, “မုၢ်တနံၤ” ဟဲတုၤအိၣ်ယၤ ဖဲအပူၤကွံာ်တဘျုးနံၣ်တဖၣ်အပူၤ, ဒီးယမၤလိန့ၢ်ဝဲလၢ, အါစုအါဘျီန့ၣ် ယကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဆူးဆါမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဂ့ၢ်ကီသ့ၣ်တဖၣ် လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်, တၢ်ထီဒါလိာ်သးလၢ တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲအပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒ်သိးအံၤတဖၣ်န့ၣ် ယဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢး ဂဲၤလိာ်လၢ တၢ်နာ်ကမၣ်တၢ် လၢနီၢ်တဂၤ အတၢ်ပၢဆှၢလီၤသး ဒီးတၢ်ဂံၢ်တၢ်အဘါအဃိ, ဒီးလၢယဂီၢ်တၢ်ဃုထၢ အိၣ်တ့ၢ်ထဲတမံၤ, ဒ်အမ့ၢ်ဘံၣ်လီၤယမဲာ်ချံ ဒီးစံးကတိၤကသွံ, “ယကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါလၢၤဘၣ် အဃိ, ကစၢ်ဧၢ, မၤစၢၤယၤတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤဖိ စီၤပီလူး နၢ်ပၢၢ်ဝဲ တၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ် ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်မၤစၢၤတအိၣ်လၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် “တၤဆှူၣ်” ကမ့ၢ်ဝဲနီၢ်ခိအတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ် လၢအကဲထီၣ် တၢ်သးတံာ်တာ် ဒီးတၢ်အ့ၣ်စိၢ်အ့ၣ်ထုး လၢအတၢ်အိၣ်မူအပူၤ န့ၣ်လီၤ.…

About Us

အဲၣ်တၢ်ဒ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး

အဝဲဘၣ် တၢ်အဲၣ်အီၤလၢ ပှၤကိးဂၤ - တၢ်ကတိၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်ကတိၤလၢ အပာ်ဖျါထီၣ် ဒီၣ် ဂူၣ်ဆၢးပံၣ် ဘၣ်ရၣ်ဒဲၣ်လံၣ် (Don Gusieppe Berardelli) လၢဝ့ၢ်ခဲးစနံၣ်ကိၣ် (Casnigo), ကီၢ်အံၣ်တလံၣ် (Italy) န့ၣ်လီၤ. ဒီၣ်, မ့ၢ်ပှၤလၢ အဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤတဂၤလၢအဒိးဝ့ၤဝီၤဝ့ၢ် လၢအလ့ၣ်မ့ၣ်ပီၤ အလီၢ်လံၤတခိၣ်, ဒီးဖဲဘၣ်သဂၢၢ်လိာ်သးဒီးပှၤတဂၤဂၤန့ၣ် ထီဘိန့ၣ်ဆၢဂ့ၤဆၢဝါဆိဝဲ “မ်သုကန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိး ဒီးတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. လၢပှၤဂၤအတၢ်ဂ့ၤအဂီၢ် မ့ၢ်ဘၣ်မၤတၢ်န့ၣ်တလီၤဘှံးလီၤတီၤဝဲနီတဘျီဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအသးသမူအနံၣ် လၢခံအကတီၢ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်, ခီဖျိလၢ ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ခိၣ်ရိနၣ်တၢ်ဆါဒီး အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တဂ့ၤ, နးထီၣ်အဃိ ပှၤလၢအဃၢၤသ့ၣ်တဖၣ် ပှ့ၤန့ၢ်အီၤ ကဟၣ်မၤစၢၤ တၢ်သါကလံၤ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်မၤဆၢက့ၤအတၢ်မၤဂ့ၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအတၢ်ဆါနးဒိၣ်ထီၣ်အကတီၢ်န့ၣ် ဂ့ၢ်လိာ်ဝဲလၢ ကစူးကါ ကဟၣ်တၢ်သါ, ဒီးအလီၢ်န့ၣ် ဃုထၢဝဲလၢပှၤကစူးကါ ကဟၣ်တၢ်သါ ဆူသးစၢ်တဂၤဂၤလၢ အလိၣ်ဘၣ်ကဟၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤနၢ်ဟူအတၢ်ဂ့ၢ်လိာ်တမံၤအံၤန့ၣ် တကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ်လၢ ပှၤနီတဂၤအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. တၢ်အံၤမ့ၢ် လုၢ်လၢ်သကဲးပဝာ်တမံၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီး ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤ,…

About Us

တၢ်ဆီၣ်လီၤသး အဘူးအလဲ

ဒ်သရၣ်/သရၣ်မုၣ်အဂုၤအဂၤတဖၣ်အသိး, ကၤရံၣ် (Carrie) ဟ့ၣ်လီၤ အတၢ်ဆၢအကတီၢ်အါနၣ်ရံၣ် လၢအတၢ်မၤအဂီၢ်,  ဘၣ်တဘျီဘျီ, လၢတၢ်ဒွးဟ့ၣ်ကၠိဖိအတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီအပတီၢ်, ဒီးဘၣ်တဘျီဘျီ လၢတၢ်ထံၣ်လိာ်စံးကတိၤလိာ်သးဒီး ကၠိဖိဒီးမိၢ်ပၢ်တဖၣ် တုၤလၢမုၢ်ဟါစဲၤခံအကတီၢ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါဟ့ၣ်လီၤသးအံၤ ကအိၣ်စံၣ်အိၣ်ကျၢၤအဂီၢ်, ဘၣ်သန့ၤအသးလၢ အပှၤမၤသကိးတၢ် တဖၣ်လၢကမၤစၢၤအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်မၤအကီအခဲအံၤညီထီၣ်ဝဲဒၣ် ခီဖျိလၢတၢ်မၤသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် ပှၤသိၣ်လိတၢ်တဖၣ်အကျါ တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်ပာ်ဖျါဝဲလၢ တၢ်မၤသကိးတၢ် အတၢ်ကဲဘျုး ကဲဖှိၣ်အံၤ ဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်ဝဲဒၣ် ဖဲပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ် မ့ၢ်မၤသကိးတၢ်လၢတၢ်ဆီၣ်လီၤသးအပူၤ န့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ် မ့ၢ်သးအိၣ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ် အတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်န့ၣ်ဒီး, ပှၤဂုၤပှၤဂၤစ့ၢ်ကီး ကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤအတၢ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်ဒူဒူ လၢတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးဆှဲဆှဲ ဆူတဂၤဘၣ်တဂၤအအိၣ်, ဒီးတၢ်အံၤကမ့ၢ် တၢ်လၢအမၤစၢၤ ပှၤခဲလၢာ် လၢကရူၢ်အပူၤ တုၤလီၤတီၤလီၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆီၣ်လီၤသးမ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်တမံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်စီဆှံသိၣ်လိပှၤ - တၢ်ဆီၣ်လီၤသးန့ၣ်အကါဒိၣ် အါန့ၢ်ဒံး တၢ်မၤသကိးတၢ် အတၢ်ကဲဘျုးန့ၣ်လီၤ. ကတိၤ ၂၂:၄ အပူၤပာ်ဖျါဝဲ “တၢ်ပျံၤယွၤ” - စံးတၢ်န့ၣ် ပမ့ၢ် ထိၣ်သတြီၤ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ, အစိအကမီၤ, အကဟုကညီၢ်ဒီး ပတၢ်သ့ၣ်ညါလီၤက့ၤပသး…

About Us

ဘၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤလၢ တၢ်အဲၣ်

ကၠ့(မ) (Jim) ဒီး လၤနံဒၣ် (Laneeda) မ့ၢ်ပှၤဒီတၢ်အဲၣ်တီ ဖဲလၢအထီၣ်ခီလ့ၣ်ကၠိလံၤလံၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် ဆီဟံၣ်ဆီဃီ ဒီးအါနံၣ်အါလါအတီၢ်ပူၤ, အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်အိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်သူၣ်ခုတၢ်သးမုာ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး, တၢ်လၢအလီၤတိၢ်လီၤဆီတဖၣ်န့ၣ် လၤနံဒၣ် စးထီၣ်မၤဝဲ, တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤကျဲဟါမၢ်, လၢတၢ်ထံၣ်လိာ်သး အဂီၢ် တၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်တဖၣ်န့ၣ် သးပ့ၤနီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ လၤနံဒၣ် အသးအိၣ် (၄၇) နံၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်ထီမံထီမၣ်အတၢ်ဆါ အဲၣ်(လ)စဲမါ အပတီၢ်ဆိ (early-onset Alzheimer’s) န့ၣ်လီၤ. ဒ်ပှၤလၢအအံးထွဲကွၢ်ထွဲအမါ ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်တဂၤ လၢအနံၣ်တဆံဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ကၠ့(မ) စံးကတိၤ ထီၣ်ဘးဝဲလၢ, “တၢ်ဆါ ထီမံထီမၣ်အံၤ မၤစၢၤယၤ ဒ်သိးယကအံးထွဲကွၢ်ထွဲ, ဒီးအဲၣ်ယမါ ခီဖျိကျိၤကျဲလၢ ယဆိကမိၣ်တန့ၢ်, ဖဲယစံး “မ့ၢ်, ယအၢၣ်လီၤယသးလီၤ” ဖဲလၢယဖျီယသးအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.”

၁ ကရံၣ် ၁၃ အပူၤ, ဖဲအတဲဖျါဝဲဒၣ် သးစီဆှံအတၢ်ဟ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်, တၢ်မၢဖိစီၤပီလူး ကွဲးပာ်ဖျါ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ အပါရမံ အတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ…

တၢ်မၤအသး

တူၢ်လိာ်မုာ် ပှၤစီစၣ်

လၢလံာ် “ကယဲၢ်တၢ်သူၣ်အုးသးအုးခဲလၢာ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်မၤအသးနီၢ်နီၢ်ဘၣ်” (Everything Sad Is Untrue) အပူၤန့ၣ် ပှၤကွဲးလံာ် ဒဲနယၢၣ် န့ရံၣ် (Daniel Nayeri) ပာ်ဖျါဝဲ ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်ကပူၤဖျဲးဒီးတၢ်မၤနးမၤဖှီၣ်အဂီၢ် အတၢ်ဒိးကဘီယူၤ လၢတၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤအပူၤ ဃုာ်ဒီးအမိၢ်ဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ် ဘၣ်ဟဲခီဖျိလၢဒဲကဝီၤ ဆူတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအလီၢ် ကီၢ်အမဲရကၤ န့ၣ်လီၤ. ပှၤသးပှၢ်ဒီမိၢ်ဝၤခံဂၤန့ၣ် တသ့ၣ်ညါအဝဲသ့ၣ်ဘၣ်ဆၣ် အၢၣ်လီၤဝဲလၢ ကမၤစၢၤအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. နံၣ်တဖၣ် လဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤဒၣ်လဲာ် ပှၤမၤစၢၤအီၤတၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ် ဒဲနယၢၣ်အသးတမံဝဲဒၣ်ဘၣ်. အဝဲကွဲးဝဲ “တၢ်န့ၣ် နနာ်သ့ကစီဒီဧါ. အဝဲသ့ၣ် တသ့ၣ်ညါတၢ်နီတမံၤဘၣ်ဆၣ် မၤတ့ၢ်ဝဲလီၤ. ပတထံၣ်လိာ်သးနီတဘျီဘၣ်. ပမ့မ့ၢ်ဘၣ်ဖုး ပှၤအၢပှၤသီတဖၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ် ကတူၢ်ဘၣ်တၢ်လီၤ. တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်မၤတၢ်ခဲလၢာ်ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ် လၢတၢ်သူၣ်ဒူသးဒူ, တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ်, ဒီးတၢ်တပလီၢ်အသး, ဒီးယဆိကမိၣ်လၢ ပှၤကမၤတၢ်ဒ်န့ၣ် တအိၣ်နီတဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.”

မ့ၢ်နာ်သက့, ယွၤအသးအိၣ်လၢ ပကအိၣ်ဒီး တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး အပတီၢ်ဒ်သိးအံၤ ဆူပှၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ စံးဘၣ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်လၢ ကသူၣ်အိၣ်သးအိၣ် ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၃…

တၢ်မၤအသး

တၢ်အိၣ်ဆိးကွၢ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအလီၢ်

ပမ့ၢ်ဒိးထီၣ် စီၤလိၣ်စီၤပၤ အခီၣ်ဖံးဒီး လဲၤတၢ်န့ၣ် တၢ်ကမၤသးဒ်လဲၣ်. အဲကၠံၣ်လၣ် ခဲလ့ၣ် (Angela Kelly) လၢအမ့ၢ် ပှၤမၤတၢ်လၢ ကဘီသန့ၤ ဒီးသရၣ်မုၣ် ကွၢ်ပှၤဆါ အဖိမုၣ်တဂၤအံၤန့ၣ် ကသ့ၣ်ညါဝဲန့ၣ်လီၤ. အနံၣ်ခံဆံအတီၢ်ပူၤ အဝဲမ့ၢ် ပှၤလၢ အဘၣ်ဒုးကူဒုးသိး ဆ့ကူဆ့ကၤလၢ နီၣ်ပၤမုၢ် အဲလံးစဘဲး (Elizabeth) လၢအလဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်တဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢအမူဒါတဖၣ်အကျါတမံၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲ ဘၣ်ဒိးဆိန့ၢ် နီၢ်ပၤမုၣ်သးပှၢ်တဂၤအံၤ အခီၣ်ဖံးအသီတဖၣ် ဒီးဘၣ်ဟးဝ့ၤဝီၤ လၢနီအကရၢၢ်ပူၤ ဒ်သိးနီၢ်ပၤမုၣ်ဒိးခီၣ်ဖံးတဖၣ် ကမုာ်ပၢၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ အိၣ်ဒီးအဂ့ၢ်အကျိၤ - တၢ်သးအိၣ်မၤစၢၤ ပိာ်မုၣ်သးပှၢ်လၢ ဘၣ်တဘျီဘျီ အလီၢ်အိၣ်ဝဲလၢ ကဆၢထၢၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်ဖးယံာ်ဖးစၢၢ်လၢ မူးသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤ ဒိးခီၣ်ဖံး အဒိၣ်အလဲၢ် ဒ်သိးလိာ်သးအဃိ ခဲလ့ၣ် မၤစၢၤမၤစၢ်လီၤ တၢ်တမုာ်တလၤတနီၤ လၢနီၢ်ပၤမုၣ်အဂီၢ် သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ခဲလ့ၣ် အတၢ်ကဟုကယာ်လၢ နီၢ်ပၤမုၣ်အဂီၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ဖိအံၤ ဒုးဆိကမိၣ်ထီၣ်ယၤ စီၤပီလူးအတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ…

တၢ်မၤအသး

ယွၤအတြဲၤတဖၣ်လၢ အအိးထီၣ်အသး

ဖဲယဘၣ်လဲၤထီၣ်ကၠိအသီ, လၢအအိၣ်ဘူးဒီးဝ့ၢ်ဖးဒိၣ်န့ၣ်, ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်နဲၣ်ကျဲၤတၢ်န့ၣ်ကွၢ်ယၤတဘျး, ဒီးပာ်ယၤလၢ တၢ်မၤလိ တၢ်ကွဲးဒီးတၢ်ဖး ကိၤလၤဝါကျိာ်အဖုၣ်ကတၢၢ်အတီၤဒၢးန့ၣ်လီၤ. ယအိၣ်ဟဲသုးယသးလၢ ဝ့ၢ်ဖးဒိၣ်အကၠိ ဃုာ်ဒီးတၢ်ဒိးစဲးအစၢဖျိးစိ, မးအပတီၢ်တဖၣ်ဂ့ၤဒိၣ်မး, တုၤဒၣ်လဲာ် ကၠိခိၣ် ဟ့ၣ်လၤကပီၤယၤလၢ ယတၢ်ကွဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်နဲၣ်ကျဲၤတၢ်တဂၤ စံၣ်ညီၣ်တဲာ်ဝဲလၢ ယတကြၢးဘၣ် (မ့) တၢ်ကတဲာ်ကတီၤဒီးယၤတအိၣ်ဒံးဘၣ်အဃိ, တြဲၤလၢ ယကဘၣ်နုာ်လီၤဆူ တၢ်မၤလိ တၢ်ကွဲး ကိၤလၤဝါကျိာ်တီၤဒၢး “အဂ့ၤကတၢၢ်” လၢကၠိအသီတဖျၢၣ်အံၤ ကးတံာ်အသးလၢယဂီၢ်လံန့ၣ်လီၤ.

လၢပျၢၤ ဖံၤလဒ့းလဖံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ် ကနၢ်ပၢၢ်ဝဲ တၢ်တြီမၤတံာ်တာ် ခီဖျိလၢတၢ်ဆဲတဲာ်တခီတၢၤအတၢ်ထံၣ်အဃိ န့ၣ်လီၤ. နံၣ်တဖၣ်လၢအပူၤကွံာ် အတယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်, အဝ့ၢ်တူၢ်ဘၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဟူးအဃိ, ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဆံးဖိအသိး တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤ အိၣ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်ဝဲဒၣ် ဖးယံာ်ညါန့ၣ်လီၤ. တကးဒ်ဘၣ်န့ၣ်, လီၣ်ဖျါ ၃:၉ ပာ်ဖျါဝဲလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး မုၣ်ကီၤလံၢ် အတၢ်မၤထီဒါအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးလၢ အဂဲၤဆၢထၢၣ် သမူထီၣ်က့ၤတဂၤ ကွဲးနီၣ်ဝဲလၢ အဆၢဖိ ၈ အသိး, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ တဘၣ်တၢ်ပာ်ကဲဒ်သိးအံၤ အိၣ်ဒီး…

တၢ်မၤအသး

ယွၤအတၢ်ပညိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ အပှဲၤဒီးတၢ်ကူၣ်သ့

ကီၢ်အဲကလံးအဘီမုၢ် (The United Kingdom) န့ၣ် အိၣ်ပှဲၤဝဲဒီး တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲနလဲၤတပူၤ လၢ်လၢ်န့ၣ်, နကထံၣ်ဘၣ် ထးဘ့ၣ်ဘၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ကွဲးတဖၣ်လၢအလိၤ လၢတၢ်မၤလၤကပီၤ ပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါ လၢတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအပူၤ (မ့) တၢ်မၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတဖၣ် ဖဲတၢ်ဂ့ၢ်အကါဒိၣ်တဖၣ် ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်အသး န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ထးဘ့ၣ်ဘၣ်ဖိတဖၣ်အကျါတဘ့ၣ်အလိၤ တၢ်ကွဲးဖိတထံၣ်န့ၣ် ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်လီၤနံၤအဒိအတဲာ်, လၢပှၤအဲကလံးဖိသ့ၣ်တဖၣ် လၢအမၤမုာ်မၤဖှံပှၤသးန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်လီၢ် ဝ့ၢ်စဲဒဝ့း (Sandwich), ကီၢ်အဲကလံး (England), လၢတမှံၤဟံၣ်ဒွဲတဖျၢၣ်အချၢန့ၣ် ထးဘ့ၣ်ဘၣ်ဖိလၢအတူၢ်န့ၢ်ခီၣ်ကဲတဘ့ၣ်အလိၤ တၢ်ကွဲးအိၣ်ဝဲလၢ, “တၢ်လီၢ်တတီၤအံၤ, ဖဲလါစဲးပတ့ဘၢၣ်, ၅ သီ, ၁၇၈၂ နံၣ်န့ၣ်, တၢ်မၤအသးတအိၣ်ဘၣ်နီတမံၤဘၣ်” န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီ, ပတၢ်ဃ့ထုကဖၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဖျါလၢတၢ်ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်တအိၣ်နီတမံၤလၢပဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဃ့ဝံၤဃ့, ပဆၢမုၢ်လၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤကစံးဆၢပှၤအခဲအံၤတဘျီဃီအဃိ, ပဟဲစိာ်ပတၢ်ဃ့သကွံၢ်ကညးတၢ်တဖၣ် ဆူပပၢ် ကစၢ်ယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤကွဲးလံာ်ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ, စီၤဒၤဝံး ဖဲအဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်သးတံာ်တာ် ဒ်သိးအံၤဖဲ စံး၁၃:၁ အပူၤ…

တၢ်မၤအသး

ဘၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤလၢ ကဘါထုကဖၣ်တၢ်

ဘၣ်တဘျီ ပှၤမၤသကိးတၢ်ဒီးယၤတဂၤန့ၣ် စံးဝဲဒၣ်, ခီဖျိလၢပတၢ်မၤမူဒါခိၣ် (Manager) အဃိ အတၢ်အိၣ်မူပူၤ တၢ်ဃ့ထုကဖၣ်တၢ်န့ၣ် ဂ့ၤထီၣ်အါထီၣ်ဝဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်ကွၢ် ပတၢ်မၤမူဒါခိၣ်လၢ ပရ့အီၤကီခဲတဂၤအံၤ ဟ့ၣ်နီၤလီၤ နီၢ်သးအသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤဒီးအီၤ, ဒီးအိၣ်ဒီးအစိကမီၤလၢ အတၢ်ဃ့ထုကဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်ဒီး ကဲထီၣ်တၢ်လီၤ ကမၢကမၣ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယတၢ်ဆိကမိၣ်န့ၣ် ကမၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤမၤသကိးတၢ်ဒီးယၤ, ယတံၤသကိးတဂၤအံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဆူညါ “ဖဲယထံၣ်အဟဲဝဲ ကိးဆၢကတီၢ်ဒဲးန့ၣ် ယဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လီၤ.” တချုးလၢကဘၣ်စံးကတိၤတၢ်ဒီး တၢ်မၤမူဒါခိၣ်ကိးဘျီဒဲးန့ၣ် အဝဲဘါထုကဖၣ်အါအါအဃိ, အတၢ်ထုကဖၣ်အဆၢကတီၢ် ဂ့ၤထီၣ်အါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲလၢ အလိၣ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်မၤစၢၤ ခီဖျိတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအတၤအီၤ တၢ်လၢအမ့ၢ်တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲဒီးခိၣ်နၢ် တဂၤအံၤအဃိ ဘၣ်ကိးထီၣ်ဝဲကစၢ်ယွၤအါအါန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီန့ၣ် ယပှၤမၤသကိးတၢ်တဂၤအံၤ အတၢ်ဘါထုကဖၣ်အလုၢ်အလၢ် ဖဲလၢအကတီၢ်ကီခဲ, ဒီးတၢ်ရ့လိာ်, ဘၣ်ထွဲလိာ်သးတဖၣ်အပူၤအံၤန့ၣ် ယဒုးကဲထီၣ်ယလုၢ်ယလၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး လံာ်စီဆှံအလုၢ်အလၢ်, ဒီးဖျါဖဲ ၁ သ့းစၤလနံၤ ၅:၁၇-၁၈ အပူၤ, ဖဲစီၤပီလူး ဒုးသ့ၣ်နီၣ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးက“ဘါထုကဖၣ်တၢ် တထံၣ်ဃီ..., လၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤန့ၣ်, စံးထီၣ်ပတြၢၤတၢ်အဘျုးအဖှိၣ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. ပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး…

တၢ်မၤအသး

လၢယွၤအတၢ်အဲၣ်အစုပူၤ

ယတူၢ်ဘၣ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ အဂၤတမံၤဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ယပျံၤဘၣ် တၢ်လၢယတသ့ၣ်ညါသ့ၣ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်လၢယဟံးဃာ် ပၢဆှၢတန့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဖဲမုၢ်တနံၤန့ၣ်, ယဖးဘၣ်တၢ်ကွဲးလၢ ဖိး(ဘ) (Forbes) မဲးကစံအပူၤ, ဒီးယသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ပှၤစဲအ့ၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် မၤလိသ့ၣ်ညါ “ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်လဲၤတရံးသးအတၢ်ချ့” ချ့အါထီၣ်အဂ့ၢ်, ဒီးဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဖျၢၣ် “ဝးယဲာ်ယီၤအသး” ဒီး “လဲၤတရံးအသးချ့အါထီၣ်” ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် စံးဝဲဒၣ်လၢ “အဆိကတၢၢ်န့ၣ် ပကြၢးပာ်လီၤတဲာ်ကွံာ် စဲးကီး တစဲးကီး - အခီပညီ ပကဘၣ်မၤဟါမၣ်ကွံာ် တစဲးကီးလၢ တၢ်ဆၢကတီၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်” န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤစှၤလီၤတစဲးကီးန့ၣ် တဖျါလၢတၢ်လီၤမၢ် ဒိၣ်ဒိၣ်အါအါဘၣ်ဆၣ်, ဖဲယသ့ၣ်ညါ ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်လဲၤတရံးသး ကဆီတလဲတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်ဒီး မ့ၢ်တၢ်မၤအသးဒိၣ်ဒိၣ်မုာ်မုာ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်တဂၢၢ်တကျၢၤ တဆံးတက့ၢ်ဖိဒၣ်လဲာ် မၤဟူးယဲာ်ယီၤ ယတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်သ့ဝဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲလၢပတသ့ၣ်ညါတၢ်တဖၣ် ကလီၤပျံၤလီၤဖုး ထဲလဲၣ်ဂ့ၤထဲလဲၣ်ဂ့ၤ (မ့) တၢ်အိၣ်အသးမၤအသးတဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဖျါတဂၢၢ်တကျၢၤထဲလဲၣ်ဂ့ၤ တၢ်သ့ၣ်ညါလၢကစၢ်ယွၤ ဟံးဃာ်ပၢဆှၢတၢ်န့ၣ် ကမၤစၢၤယၤ ဒ်သိး ယကနာ်န့ၢ်အီၤအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.

လၢလံာ်ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၀:၂…

တၢ်မၤအသး

ဒိၣ်ထီၣ်လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအပူၤ

ဒ်ဖိသၣ်တဂၤအသိး, ယထံၣ်ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢ အကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်, ဒီးတၢ်တကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ် တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဝဲထီဘိန့ၣ်လီၤ. မုၢ်တနံၤ, ယမ့မ့ၢ် ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဂၤန့ၣ် ယကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ယဆိကမိၣ် ယကသ့ၣ်ညါထီဘိစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဂ့ၤလံ, “မုၢ်တနံၤ” ဟဲတုၤအိၣ်ယၤ ဖဲအပူၤကွံာ်တဘျုးနံၣ်တဖၣ်အပူၤ, ဒီးယမၤလိန့ၢ်ဝဲလၢ, အါစုအါဘျီန့ၣ် ယကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဆူးဆါမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဂ့ၢ်ကီသ့ၣ်တဖၣ် လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်, တၢ်ထီဒါလိာ်သးလၢ တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲအပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒ်သိးအံၤတဖၣ်န့ၣ် ယဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢး ဂဲၤလိာ်လၢ တၢ်နာ်ကမၣ်တၢ် လၢနီၢ်တဂၤ အတၢ်ပၢဆှၢလီၤသး ဒီးတၢ်ဂံၢ်တၢ်အဘါအဃိ, ဒီးလၢယဂီၢ်တၢ်ဃုထၢ အိၣ်တ့ၢ်ထဲတမံၤ, ဒ်အမ့ၢ်ဘံၣ်လီၤယမဲာ်ချံ ဒီးစံးကတိၤကသွံ, “ယကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါလၢၤဘၣ် အဃိ, ကစၢ်ဧၢ, မၤစၢၤယၤတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤဖိ စီၤပီလူး နၢ်ပၢၢ်ဝဲ တၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ် ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်မၤစၢၤတအိၣ်လၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် “တၤဆှူၣ်” ကမ့ၢ်ဝဲနီၢ်ခိအတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ် လၢအကဲထီၣ် တၢ်သးတံာ်တာ် ဒီးတၢ်အ့ၣ်စိၢ်အ့ၣ်ထုး လၢအတၢ်အိၣ်မူအပူၤ န့ၣ်လီၤ.…

တၢ်မၤအသး

အဲၣ်တၢ်ဒ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး

အဝဲဘၣ် တၢ်အဲၣ်အီၤလၢ ပှၤကိးဂၤ - တၢ်ကတိၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်ကတိၤလၢ အပာ်ဖျါထီၣ် ဒီၣ် ဂူၣ်ဆၢးပံၣ် ဘၣ်ရၣ်ဒဲၣ်လံၣ် (Don Gusieppe Berardelli) လၢဝ့ၢ်ခဲးစနံၣ်ကိၣ် (Casnigo), ကီၢ်အံၣ်တလံၣ် (Italy) န့ၣ်လီၤ. ဒီၣ်, မ့ၢ်ပှၤလၢ အဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤတဂၤလၢအဒိးဝ့ၤဝီၤဝ့ၢ် လၢအလ့ၣ်မ့ၣ်ပီၤ အလီၢ်လံၤတခိၣ်, ဒီးဖဲဘၣ်သဂၢၢ်လိာ်သးဒီးပှၤတဂၤဂၤန့ၣ် ထီဘိန့ၣ်ဆၢဂ့ၤဆၢဝါဆိဝဲ “မ်သုကန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိး ဒီးတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. လၢပှၤဂၤအတၢ်ဂ့ၤအဂီၢ် မ့ၢ်ဘၣ်မၤတၢ်န့ၣ်တလီၤဘှံးလီၤတီၤဝဲနီတဘျီဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအသးသမူအနံၣ် လၢခံအကတီၢ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်, ခီဖျိလၢ ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ခိၣ်ရိနၣ်တၢ်ဆါဒီး အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တဂ့ၤ, နးထီၣ်အဃိ ပှၤလၢအဃၢၤသ့ၣ်တဖၣ် ပှ့ၤန့ၢ်အီၤ ကဟၣ်မၤစၢၤ တၢ်သါကလံၤ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်မၤဆၢက့ၤအတၢ်မၤဂ့ၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအတၢ်ဆါနးဒိၣ်ထီၣ်အကတီၢ်န့ၣ် ဂ့ၢ်လိာ်ဝဲလၢ ကစူးကါ ကဟၣ်တၢ်သါ, ဒီးအလီၢ်န့ၣ် ဃုထၢဝဲလၢပှၤကစူးကါ ကဟၣ်တၢ်သါ ဆူသးစၢ်တဂၤဂၤလၢ အလိၣ်ဘၣ်ကဟၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤနၢ်ဟူအတၢ်ဂ့ၢ်လိာ်တမံၤအံၤန့ၣ် တကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ်လၢ ပှၤနီတဂၤအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. တၢ်အံၤမ့ၢ် လုၢ်လၢ်သကဲးပဝာ်တမံၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီး ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤ,…

တၢ်မၤအသး

တၢ်ဆီၣ်လီၤသး အဘူးအလဲ

ဒ်သရၣ်/သရၣ်မုၣ်အဂုၤအဂၤတဖၣ်အသိး, ကၤရံၣ် (Carrie) ဟ့ၣ်လီၤ အတၢ်ဆၢအကတီၢ်အါနၣ်ရံၣ် လၢအတၢ်မၤအဂီၢ်,  ဘၣ်တဘျီဘျီ, လၢတၢ်ဒွးဟ့ၣ်ကၠိဖိအတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီအပတီၢ်, ဒီးဘၣ်တဘျီဘျီ လၢတၢ်ထံၣ်လိာ်စံးကတိၤလိာ်သးဒီး ကၠိဖိဒီးမိၢ်ပၢ်တဖၣ် တုၤလၢမုၢ်ဟါစဲၤခံအကတီၢ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါဟ့ၣ်လီၤသးအံၤ ကအိၣ်စံၣ်အိၣ်ကျၢၤအဂီၢ်, ဘၣ်သန့ၤအသးလၢ အပှၤမၤသကိးတၢ် တဖၣ်လၢကမၤစၢၤအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်မၤအကီအခဲအံၤညီထီၣ်ဝဲဒၣ် ခီဖျိလၢတၢ်မၤသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် ပှၤသိၣ်လိတၢ်တဖၣ်အကျါ တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်ပာ်ဖျါဝဲလၢ တၢ်မၤသကိးတၢ် အတၢ်ကဲဘျုး ကဲဖှိၣ်အံၤ ဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်ဝဲဒၣ် ဖဲပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ် မ့ၢ်မၤသကိးတၢ်လၢတၢ်ဆီၣ်လီၤသးအပူၤ န့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ် မ့ၢ်သးအိၣ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ် အတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်န့ၣ်ဒီး, ပှၤဂုၤပှၤဂၤစ့ၢ်ကီး ကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤအတၢ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်ဒူဒူ လၢတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးဆှဲဆှဲ ဆူတဂၤဘၣ်တဂၤအအိၣ်, ဒီးတၢ်အံၤကမ့ၢ် တၢ်လၢအမၤစၢၤ ပှၤခဲလၢာ် လၢကရူၢ်အပူၤ တုၤလီၤတီၤလီၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆီၣ်လီၤသးမ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်တမံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်စီဆှံသိၣ်လိပှၤ - တၢ်ဆီၣ်လီၤသးန့ၣ်အကါဒိၣ် အါန့ၢ်ဒံး တၢ်မၤသကိးတၢ် အတၢ်ကဲဘျုးန့ၣ်လီၤ. ကတိၤ ၂၂:၄ အပူၤပာ်ဖျါဝဲ “တၢ်ပျံၤယွၤ” - စံးတၢ်န့ၣ် ပမ့ၢ် ထိၣ်သတြီၤ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ, အစိအကမီၤ, အကဟုကညီၢ်ဒီး ပတၢ်သ့ၣ်ညါလီၤက့ၤပသး…

တၢ်မၤအသး

ဘၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤလၢ တၢ်အဲၣ်

ကၠ့(မ) (Jim) ဒီး လၤနံဒၣ် (Laneeda) မ့ၢ်ပှၤဒီတၢ်အဲၣ်တီ ဖဲလၢအထီၣ်ခီလ့ၣ်ကၠိလံၤလံၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် ဆီဟံၣ်ဆီဃီ ဒီးအါနံၣ်အါလါအတီၢ်ပူၤ, အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်အိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်သူၣ်ခုတၢ်သးမုာ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး, တၢ်လၢအလီၤတိၢ်လီၤဆီတဖၣ်န့ၣ် လၤနံဒၣ် စးထီၣ်မၤဝဲ, တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤကျဲဟါမၢ်, လၢတၢ်ထံၣ်လိာ်သး အဂီၢ် တၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်တဖၣ်န့ၣ် သးပ့ၤနီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ လၤနံဒၣ် အသးအိၣ် (၄၇) နံၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်ထီမံထီမၣ်အတၢ်ဆါ အဲၣ်(လ)စဲမါ အပတီၢ်ဆိ (early-onset Alzheimer’s) န့ၣ်လီၤ. ဒ်ပှၤလၢအအံးထွဲကွၢ်ထွဲအမါ ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်တဂၤ လၢအနံၣ်တဆံဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ကၠ့(မ) စံးကတိၤ ထီၣ်ဘးဝဲလၢ, “တၢ်ဆါ ထီမံထီမၣ်အံၤ မၤစၢၤယၤ ဒ်သိးယကအံးထွဲကွၢ်ထွဲ, ဒီးအဲၣ်ယမါ ခီဖျိကျိၤကျဲလၢ ယဆိကမိၣ်တန့ၢ်, ဖဲယစံး “မ့ၢ်, ယအၢၣ်လီၤယသးလီၤ” ဖဲလၢယဖျီယသးအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.”

၁ ကရံၣ် ၁၃ အပူၤ, ဖဲအတဲဖျါဝဲဒၣ် သးစီဆှံအတၢ်ဟ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်, တၢ်မၢဖိစီၤပီလူး ကွဲးပာ်ဖျါ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ အပါရမံ အတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တူၢ်လိာ်မုာ် ပှၤစီစၣ်

လၢလံာ် “ကယဲၢ်တၢ်သူၣ်အုးသးအုးခဲလၢာ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်မၤအသးနီၢ်နီၢ်ဘၣ်” (Everything Sad Is Untrue) အပူၤန့ၣ် ပှၤကွဲးလံာ် ဒဲနယၢၣ် န့ရံၣ် (Daniel Nayeri) ပာ်ဖျါဝဲ ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်ကပူၤဖျဲးဒီးတၢ်မၤနးမၤဖှီၣ်အဂီၢ် အတၢ်ဒိးကဘီယူၤ လၢတၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤအပူၤ ဃုာ်ဒီးအမိၢ်ဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ် ဘၣ်ဟဲခီဖျိလၢဒဲကဝီၤ ဆူတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအလီၢ် ကီၢ်အမဲရကၤ န့ၣ်လီၤ. ပှၤသးပှၢ်ဒီမိၢ်ဝၤခံဂၤန့ၣ် တသ့ၣ်ညါအဝဲသ့ၣ်ဘၣ်ဆၣ် အၢၣ်လီၤဝဲလၢ ကမၤစၢၤအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. နံၣ်တဖၣ် လဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤဒၣ်လဲာ် ပှၤမၤစၢၤအီၤတၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ် ဒဲနယၢၣ်အသးတမံဝဲဒၣ်ဘၣ်. အဝဲကွဲးဝဲ “တၢ်န့ၣ် နနာ်သ့ကစီဒီဧါ. အဝဲသ့ၣ် တသ့ၣ်ညါတၢ်နီတမံၤဘၣ်ဆၣ် မၤတ့ၢ်ဝဲလီၤ. ပတထံၣ်လိာ်သးနီတဘျီဘၣ်. ပမ့မ့ၢ်ဘၣ်ဖုး ပှၤအၢပှၤသီတဖၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ် ကတူၢ်ဘၣ်တၢ်လီၤ. တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်မၤတၢ်ခဲလၢာ်ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ် လၢတၢ်သူၣ်ဒူသးဒူ, တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ်, ဒီးတၢ်တပလီၢ်အသး, ဒီးယဆိကမိၣ်လၢ ပှၤကမၤတၢ်ဒ်န့ၣ် တအိၣ်နီတဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.”

မ့ၢ်နာ်သက့, ယွၤအသးအိၣ်လၢ ပကအိၣ်ဒီး တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး အပတီၢ်ဒ်သိးအံၤ ဆူပှၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ စံးဘၣ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်လၢ ကသူၣ်အိၣ်သးအိၣ် ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၃…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်အိၣ်ဆိးကွၢ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအလီၢ်

ပမ့ၢ်ဒိးထီၣ် စီၤလိၣ်စီၤပၤ အခီၣ်ဖံးဒီး လဲၤတၢ်န့ၣ် တၢ်ကမၤသးဒ်လဲၣ်. အဲကၠံၣ်လၣ် ခဲလ့ၣ် (Angela Kelly) လၢအမ့ၢ် ပှၤမၤတၢ်လၢ ကဘီသန့ၤ ဒီးသရၣ်မုၣ် ကွၢ်ပှၤဆါ အဖိမုၣ်တဂၤအံၤန့ၣ် ကသ့ၣ်ညါဝဲန့ၣ်လီၤ. အနံၣ်ခံဆံအတီၢ်ပူၤ အဝဲမ့ၢ် ပှၤလၢ အဘၣ်ဒုးကူဒုးသိး ဆ့ကူဆ့ကၤလၢ နီၣ်ပၤမုၢ် အဲလံးစဘဲး (Elizabeth) လၢအလဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်တဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢအမူဒါတဖၣ်အကျါတမံၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲ ဘၣ်ဒိးဆိန့ၢ် နီၢ်ပၤမုၣ်သးပှၢ်တဂၤအံၤ အခီၣ်ဖံးအသီတဖၣ် ဒီးဘၣ်ဟးဝ့ၤဝီၤ လၢနီအကရၢၢ်ပူၤ ဒ်သိးနီၢ်ပၤမုၣ်ဒိးခီၣ်ဖံးတဖၣ် ကမုာ်ပၢၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ အိၣ်ဒီးအဂ့ၢ်အကျိၤ - တၢ်သးအိၣ်မၤစၢၤ ပိာ်မုၣ်သးပှၢ်လၢ ဘၣ်တဘျီဘျီ အလီၢ်အိၣ်ဝဲလၢ ကဆၢထၢၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်ဖးယံာ်ဖးစၢၢ်လၢ မူးသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤ ဒိးခီၣ်ဖံး အဒိၣ်အလဲၢ် ဒ်သိးလိာ်သးအဃိ ခဲလ့ၣ် မၤစၢၤမၤစၢ်လီၤ တၢ်တမုာ်တလၤတနီၤ လၢနီၢ်ပၤမုၣ်အဂီၢ် သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ခဲလ့ၣ် အတၢ်ကဟုကယာ်လၢ နီၢ်ပၤမုၣ်အဂီၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ဖိအံၤ ဒုးဆိကမိၣ်ထီၣ်ယၤ စီၤပီလူးအတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ယွၤအတြဲၤတဖၣ်လၢ အအိးထီၣ်အသး

ဖဲယဘၣ်လဲၤထီၣ်ကၠိအသီ, လၢအအိၣ်ဘူးဒီးဝ့ၢ်ဖးဒိၣ်န့ၣ်, ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်နဲၣ်ကျဲၤတၢ်န့ၣ်ကွၢ်ယၤတဘျး, ဒီးပာ်ယၤလၢ တၢ်မၤလိ တၢ်ကွဲးဒီးတၢ်ဖး ကိၤလၤဝါကျိာ်အဖုၣ်ကတၢၢ်အတီၤဒၢးန့ၣ်လီၤ. ယအိၣ်ဟဲသုးယသးလၢ ဝ့ၢ်ဖးဒိၣ်အကၠိ ဃုာ်ဒီးတၢ်ဒိးစဲးအစၢဖျိးစိ, မးအပတီၢ်တဖၣ်ဂ့ၤဒိၣ်မး, တုၤဒၣ်လဲာ် ကၠိခိၣ် ဟ့ၣ်လၤကပီၤယၤလၢ ယတၢ်ကွဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်နဲၣ်ကျဲၤတၢ်တဂၤ စံၣ်ညီၣ်တဲာ်ဝဲလၢ ယတကြၢးဘၣ် (မ့) တၢ်ကတဲာ်ကတီၤဒီးယၤတအိၣ်ဒံးဘၣ်အဃိ, တြဲၤလၢ ယကဘၣ်နုာ်လီၤဆူ တၢ်မၤလိ တၢ်ကွဲး ကိၤလၤဝါကျိာ်တီၤဒၢး “အဂ့ၤကတၢၢ်” လၢကၠိအသီတဖျၢၣ်အံၤ ကးတံာ်အသးလၢယဂီၢ်လံန့ၣ်လီၤ.

လၢပျၢၤ ဖံၤလဒ့းလဖံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ် ကနၢ်ပၢၢ်ဝဲ တၢ်တြီမၤတံာ်တာ် ခီဖျိလၢတၢ်ဆဲတဲာ်တခီတၢၤအတၢ်ထံၣ်အဃိ န့ၣ်လီၤ. နံၣ်တဖၣ်လၢအပူၤကွံာ် အတယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်, အဝ့ၢ်တူၢ်ဘၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဟူးအဃိ, ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဆံးဖိအသိး တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤ အိၣ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်ဝဲဒၣ် ဖးယံာ်ညါန့ၣ်လီၤ. တကးဒ်ဘၣ်န့ၣ်, လီၣ်ဖျါ ၃:၉ ပာ်ဖျါဝဲလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး မုၣ်ကီၤလံၢ် အတၢ်မၤထီဒါအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးလၢ အဂဲၤဆၢထၢၣ် သမူထီၣ်က့ၤတဂၤ ကွဲးနီၣ်ဝဲလၢ အဆၢဖိ ၈ အသိး, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ တဘၣ်တၢ်ပာ်ကဲဒ်သိးအံၤ အိၣ်ဒီး…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ယွၤအတၢ်ပညိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ အပှဲၤဒီးတၢ်ကူၣ်သ့

ကီၢ်အဲကလံးအဘီမုၢ် (The United Kingdom) န့ၣ် အိၣ်ပှဲၤဝဲဒီး တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲနလဲၤတပူၤ လၢ်လၢ်န့ၣ်, နကထံၣ်ဘၣ် ထးဘ့ၣ်ဘၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ကွဲးတဖၣ်လၢအလိၤ လၢတၢ်မၤလၤကပီၤ ပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါ လၢတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအပူၤ (မ့) တၢ်မၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတဖၣ် ဖဲတၢ်ဂ့ၢ်အကါဒိၣ်တဖၣ် ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်အသး န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ထးဘ့ၣ်ဘၣ်ဖိတဖၣ်အကျါတဘ့ၣ်အလိၤ တၢ်ကွဲးဖိတထံၣ်န့ၣ် ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်လီၤနံၤအဒိအတဲာ်, လၢပှၤအဲကလံးဖိသ့ၣ်တဖၣ် လၢအမၤမုာ်မၤဖှံပှၤသးန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်လီၢ် ဝ့ၢ်စဲဒဝ့း (Sandwich), ကီၢ်အဲကလံး (England), လၢတမှံၤဟံၣ်ဒွဲတဖျၢၣ်အချၢန့ၣ် ထးဘ့ၣ်ဘၣ်ဖိလၢအတူၢ်န့ၢ်ခီၣ်ကဲတဘ့ၣ်အလိၤ တၢ်ကွဲးအိၣ်ဝဲလၢ, “တၢ်လီၢ်တတီၤအံၤ, ဖဲလါစဲးပတ့ဘၢၣ်, ၅ သီ, ၁၇၈၂ နံၣ်န့ၣ်, တၢ်မၤအသးတအိၣ်ဘၣ်နီတမံၤဘၣ်” န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီ, ပတၢ်ဃ့ထုကဖၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဖျါလၢတၢ်ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်တအိၣ်နီတမံၤလၢပဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဃ့ဝံၤဃ့, ပဆၢမုၢ်လၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤကစံးဆၢပှၤအခဲအံၤတဘျီဃီအဃိ, ပဟဲစိာ်ပတၢ်ဃ့သကွံၢ်ကညးတၢ်တဖၣ် ဆူပပၢ် ကစၢ်ယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤကွဲးလံာ်ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ, စီၤဒၤဝံး ဖဲအဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်သးတံာ်တာ် ဒ်သိးအံၤဖဲ စံး၁၃:၁ အပူၤ…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ဘၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤလၢ ကဘါထုကဖၣ်တၢ်

ဘၣ်တဘျီ ပှၤမၤသကိးတၢ်ဒီးယၤတဂၤန့ၣ် စံးဝဲဒၣ်, ခီဖျိလၢပတၢ်မၤမူဒါခိၣ် (Manager) အဃိ အတၢ်အိၣ်မူပူၤ တၢ်ဃ့ထုကဖၣ်တၢ်န့ၣ် ဂ့ၤထီၣ်အါထီၣ်ဝဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်ကွၢ် ပတၢ်မၤမူဒါခိၣ်လၢ ပရ့အီၤကီခဲတဂၤအံၤ ဟ့ၣ်နီၤလီၤ နီၢ်သးအသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤဒီးအီၤ, ဒီးအိၣ်ဒီးအစိကမီၤလၢ အတၢ်ဃ့ထုကဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်ဒီး ကဲထီၣ်တၢ်လီၤ ကမၢကမၣ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယတၢ်ဆိကမိၣ်န့ၣ် ကမၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤမၤသကိးတၢ်ဒီးယၤ, ယတံၤသကိးတဂၤအံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဆူညါ “ဖဲယထံၣ်အဟဲဝဲ ကိးဆၢကတီၢ်ဒဲးန့ၣ် ယဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လီၤ.” တချုးလၢကဘၣ်စံးကတိၤတၢ်ဒီး တၢ်မၤမူဒါခိၣ်ကိးဘျီဒဲးန့ၣ် အဝဲဘါထုကဖၣ်အါအါအဃိ, အတၢ်ထုကဖၣ်အဆၢကတီၢ် ဂ့ၤထီၣ်အါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲလၢ အလိၣ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်မၤစၢၤ ခီဖျိတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအတၤအီၤ တၢ်လၢအမ့ၢ်တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲဒီးခိၣ်နၢ် တဂၤအံၤအဃိ ဘၣ်ကိးထီၣ်ဝဲကစၢ်ယွၤအါအါန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီန့ၣ် ယပှၤမၤသကိးတၢ်တဂၤအံၤ အတၢ်ဘါထုကဖၣ်အလုၢ်အလၢ် ဖဲလၢအကတီၢ်ကီခဲ, ဒီးတၢ်ရ့လိာ်, ဘၣ်ထွဲလိာ်သးတဖၣ်အပူၤအံၤန့ၣ် ယဒုးကဲထီၣ်ယလုၢ်ယလၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး လံာ်စီဆှံအလုၢ်အလၢ်, ဒီးဖျါဖဲ ၁ သ့းစၤလနံၤ ၅:၁၇-၁၈ အပူၤ, ဖဲစီၤပီလူး ဒုးသ့ၣ်နီၣ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးက“ဘါထုကဖၣ်တၢ် တထံၣ်ဃီ..., လၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤန့ၣ်, စံးထီၣ်ပတြၢၤတၢ်အဘျုးအဖှိၣ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. ပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

လၢယွၤအတၢ်အဲၣ်အစုပူၤ

ယတူၢ်ဘၣ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ အဂၤတမံၤဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ယပျံၤဘၣ် တၢ်လၢယတသ့ၣ်ညါသ့ၣ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်လၢယဟံးဃာ် ပၢဆှၢတန့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဖဲမုၢ်တနံၤန့ၣ်, ယဖးဘၣ်တၢ်ကွဲးလၢ ဖိး(ဘ) (Forbes) မဲးကစံအပူၤ, ဒီးယသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ပှၤစဲအ့ၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် မၤလိသ့ၣ်ညါ “ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်လဲၤတရံးသးအတၢ်ချ့” ချ့အါထီၣ်အဂ့ၢ်, ဒီးဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဖျၢၣ် “ဝးယဲာ်ယီၤအသး” ဒီး “လဲၤတရံးအသးချ့အါထီၣ်” ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် စံးဝဲဒၣ်လၢ “အဆိကတၢၢ်န့ၣ် ပကြၢးပာ်လီၤတဲာ်ကွံာ် စဲးကီး တစဲးကီး - အခီပညီ ပကဘၣ်မၤဟါမၣ်ကွံာ် တစဲးကီးလၢ တၢ်ဆၢကတီၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်” န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤစှၤလီၤတစဲးကီးန့ၣ် တဖျါလၢတၢ်လီၤမၢ် ဒိၣ်ဒိၣ်အါအါဘၣ်ဆၣ်, ဖဲယသ့ၣ်ညါ ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်လဲၤတရံးသး ကဆီတလဲတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်ဒီး မ့ၢ်တၢ်မၤအသးဒိၣ်ဒိၣ်မုာ်မုာ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်တဂၢၢ်တကျၢၤ တဆံးတက့ၢ်ဖိဒၣ်လဲာ် မၤဟူးယဲာ်ယီၤ ယတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်သ့ဝဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲလၢပတသ့ၣ်ညါတၢ်တဖၣ် ကလီၤပျံၤလီၤဖုး ထဲလဲၣ်ဂ့ၤထဲလဲၣ်ဂ့ၤ (မ့) တၢ်အိၣ်အသးမၤအသးတဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဖျါတဂၢၢ်တကျၢၤထဲလဲၣ်ဂ့ၤ တၢ်သ့ၣ်ညါလၢကစၢ်ယွၤ ဟံးဃာ်ပၢဆှၢတၢ်န့ၣ် ကမၤစၢၤယၤ ဒ်သိး ယကနာ်န့ၢ်အီၤအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.

လၢလံာ်ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၀:၂…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ဒိၣ်ထီၣ်လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအပူၤ

ဒ်ဖိသၣ်တဂၤအသိး, ယထံၣ်ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢ အကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်, ဒီးတၢ်တကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ် တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဝဲထီဘိန့ၣ်လီၤ. မုၢ်တနံၤ, ယမ့မ့ၢ် ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဂၤန့ၣ် ယကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ယဆိကမိၣ် ယကသ့ၣ်ညါထီဘိစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဂ့ၤလံ, “မုၢ်တနံၤ” ဟဲတုၤအိၣ်ယၤ ဖဲအပူၤကွံာ်တဘျုးနံၣ်တဖၣ်အပူၤ, ဒီးယမၤလိန့ၢ်ဝဲလၢ, အါစုအါဘျီန့ၣ် ယကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဆူးဆါမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဂ့ၢ်ကီသ့ၣ်တဖၣ် လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်, တၢ်ထီဒါလိာ်သးလၢ တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲအပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒ်သိးအံၤတဖၣ်န့ၣ် ယဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢး ဂဲၤလိာ်လၢ တၢ်နာ်ကမၣ်တၢ် လၢနီၢ်တဂၤ အတၢ်ပၢဆှၢလီၤသး ဒီးတၢ်ဂံၢ်တၢ်အဘါအဃိ, ဒီးလၢယဂီၢ်တၢ်ဃုထၢ အိၣ်တ့ၢ်ထဲတမံၤ, ဒ်အမ့ၢ်ဘံၣ်လီၤယမဲာ်ချံ ဒီးစံးကတိၤကသွံ, “ယကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါလၢၤဘၣ် အဃိ, ကစၢ်ဧၢ, မၤစၢၤယၤတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤဖိ စီၤပီလူး နၢ်ပၢၢ်ဝဲ တၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ် ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်မၤစၢၤတအိၣ်လၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် “တၤဆှူၣ်” ကမ့ၢ်ဝဲနီၢ်ခိအတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ် လၢအကဲထီၣ် တၢ်သးတံာ်တာ် ဒီးတၢ်အ့ၣ်စိၢ်အ့ၣ်ထုး လၢအတၢ်အိၣ်မူအပူၤ န့ၣ်လီၤ.…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

အဲၣ်တၢ်ဒ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး

အဝဲဘၣ် တၢ်အဲၣ်အီၤလၢ ပှၤကိးဂၤ - တၢ်ကတိၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်ကတိၤလၢ အပာ်ဖျါထီၣ် ဒီၣ် ဂူၣ်ဆၢးပံၣ် ဘၣ်ရၣ်ဒဲၣ်လံၣ် (Don Gusieppe Berardelli) လၢဝ့ၢ်ခဲးစနံၣ်ကိၣ် (Casnigo), ကီၢ်အံၣ်တလံၣ် (Italy) န့ၣ်လီၤ. ဒီၣ်, မ့ၢ်ပှၤလၢ အဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤတဂၤလၢအဒိးဝ့ၤဝီၤဝ့ၢ် လၢအလ့ၣ်မ့ၣ်ပီၤ အလီၢ်လံၤတခိၣ်, ဒီးဖဲဘၣ်သဂၢၢ်လိာ်သးဒီးပှၤတဂၤဂၤန့ၣ် ထီဘိန့ၣ်ဆၢဂ့ၤဆၢဝါဆိဝဲ “မ်သုကန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိး ဒီးတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. လၢပှၤဂၤအတၢ်ဂ့ၤအဂီၢ် မ့ၢ်ဘၣ်မၤတၢ်န့ၣ်တလီၤဘှံးလီၤတီၤဝဲနီတဘျီဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအသးသမူအနံၣ် လၢခံအကတီၢ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်, ခီဖျိလၢ ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ခိၣ်ရိနၣ်တၢ်ဆါဒီး အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တဂ့ၤ, နးထီၣ်အဃိ ပှၤလၢအဃၢၤသ့ၣ်တဖၣ် ပှ့ၤန့ၢ်အီၤ ကဟၣ်မၤစၢၤ တၢ်သါကလံၤ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်မၤဆၢက့ၤအတၢ်မၤဂ့ၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအတၢ်ဆါနးဒိၣ်ထီၣ်အကတီၢ်န့ၣ် ဂ့ၢ်လိာ်ဝဲလၢ ကစူးကါ ကဟၣ်တၢ်သါ, ဒီးအလီၢ်န့ၣ် ဃုထၢဝဲလၢပှၤကစူးကါ ကဟၣ်တၢ်သါ ဆူသးစၢ်တဂၤဂၤလၢ အလိၣ်ဘၣ်ကဟၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤနၢ်ဟူအတၢ်ဂ့ၢ်လိာ်တမံၤအံၤန့ၣ် တကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ်လၢ ပှၤနီတဂၤအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. တၢ်အံၤမ့ၢ် လုၢ်လၢ်သကဲးပဝာ်တမံၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီး ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤ,…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်ဆီၣ်လီၤသး အဘူးအလဲ

ဒ်သရၣ်/သရၣ်မုၣ်အဂုၤအဂၤတဖၣ်အသိး, ကၤရံၣ် (Carrie) ဟ့ၣ်လီၤ အတၢ်ဆၢအကတီၢ်အါနၣ်ရံၣ် လၢအတၢ်မၤအဂီၢ်,  ဘၣ်တဘျီဘျီ, လၢတၢ်ဒွးဟ့ၣ်ကၠိဖိအတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီအပတီၢ်, ဒီးဘၣ်တဘျီဘျီ လၢတၢ်ထံၣ်လိာ်စံးကတိၤလိာ်သးဒီး ကၠိဖိဒီးမိၢ်ပၢ်တဖၣ် တုၤလၢမုၢ်ဟါစဲၤခံအကတီၢ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါဟ့ၣ်လီၤသးအံၤ ကအိၣ်စံၣ်အိၣ်ကျၢၤအဂီၢ်, ဘၣ်သန့ၤအသးလၢ အပှၤမၤသကိးတၢ် တဖၣ်လၢကမၤစၢၤအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်မၤအကီအခဲအံၤညီထီၣ်ဝဲဒၣ် ခီဖျိလၢတၢ်မၤသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် ပှၤသိၣ်လိတၢ်တဖၣ်အကျါ တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်ပာ်ဖျါဝဲလၢ တၢ်မၤသကိးတၢ် အတၢ်ကဲဘျုး ကဲဖှိၣ်အံၤ ဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်ဝဲဒၣ် ဖဲပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ် မ့ၢ်မၤသကိးတၢ်လၢတၢ်ဆီၣ်လီၤသးအပူၤ န့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ် မ့ၢ်သးအိၣ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ် အတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်န့ၣ်ဒီး, ပှၤဂုၤပှၤဂၤစ့ၢ်ကီး ကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤအတၢ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်ဒူဒူ လၢတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးဆှဲဆှဲ ဆူတဂၤဘၣ်တဂၤအအိၣ်, ဒီးတၢ်အံၤကမ့ၢ် တၢ်လၢအမၤစၢၤ ပှၤခဲလၢာ် လၢကရူၢ်အပူၤ တုၤလီၤတီၤလီၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆီၣ်လီၤသးမ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်တမံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်စီဆှံသိၣ်လိပှၤ - တၢ်ဆီၣ်လီၤသးန့ၣ်အကါဒိၣ် အါန့ၢ်ဒံး တၢ်မၤသကိးတၢ် အတၢ်ကဲဘျုးန့ၣ်လီၤ. ကတိၤ ၂၂:၄ အပူၤပာ်ဖျါဝဲ “တၢ်ပျံၤယွၤ” - စံးတၢ်န့ၣ် ပမ့ၢ် ထိၣ်သတြီၤ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ, အစိအကမီၤ, အကဟုကညီၢ်ဒီး ပတၢ်သ့ၣ်ညါလီၤက့ၤပသး…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ဘၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤလၢ တၢ်အဲၣ်

ကၠ့(မ) (Jim) ဒီး လၤနံဒၣ် (Laneeda) မ့ၢ်ပှၤဒီတၢ်အဲၣ်တီ ဖဲလၢအထီၣ်ခီလ့ၣ်ကၠိလံၤလံၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် ဆီဟံၣ်ဆီဃီ ဒီးအါနံၣ်အါလါအတီၢ်ပူၤ, အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်အိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်သူၣ်ခုတၢ်သးမုာ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး, တၢ်လၢအလီၤတိၢ်လီၤဆီတဖၣ်န့ၣ် လၤနံဒၣ် စးထီၣ်မၤဝဲ, တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤကျဲဟါမၢ်, လၢတၢ်ထံၣ်လိာ်သး အဂီၢ် တၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်တဖၣ်န့ၣ် သးပ့ၤနီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ လၤနံဒၣ် အသးအိၣ် (၄၇) နံၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်ထီမံထီမၣ်အတၢ်ဆါ အဲၣ်(လ)စဲမါ အပတီၢ်ဆိ (early-onset Alzheimer’s) န့ၣ်လီၤ. ဒ်ပှၤလၢအအံးထွဲကွၢ်ထွဲအမါ ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်တဂၤ လၢအနံၣ်တဆံဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ကၠ့(မ) စံးကတိၤ ထီၣ်ဘးဝဲလၢ, “တၢ်ဆါ ထီမံထီမၣ်အံၤ မၤစၢၤယၤ ဒ်သိးယကအံးထွဲကွၢ်ထွဲ, ဒီးအဲၣ်ယမါ ခီဖျိကျိၤကျဲလၢ ယဆိကမိၣ်တန့ၢ်, ဖဲယစံး “မ့ၢ်, ယအၢၣ်လီၤယသးလီၤ” ဖဲလၢယဖျီယသးအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.”

၁ ကရံၣ် ၁၃ အပူၤ, ဖဲအတဲဖျါဝဲဒၣ် သးစီဆှံအတၢ်ဟ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်, တၢ်မၢဖိစီၤပီလူး ကွဲးပာ်ဖျါ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ အပါရမံ အတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ…

About Us

တူၢ်လိာ်မုာ် ပှၤစီစၣ်

လၢလံာ် “ကယဲၢ်တၢ်သူၣ်အုးသးအုးခဲလၢာ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်မၤအသးနီၢ်နီၢ်ဘၣ်” (Everything Sad Is Untrue) အပူၤန့ၣ် ပှၤကွဲးလံာ် ဒဲနယၢၣ် န့ရံၣ် (Daniel Nayeri) ပာ်ဖျါဝဲ ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်ကပူၤဖျဲးဒီးတၢ်မၤနးမၤဖှီၣ်အဂီၢ် အတၢ်ဒိးကဘီယူၤ လၢတၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤအပူၤ ဃုာ်ဒီးအမိၢ်ဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ် ဘၣ်ဟဲခီဖျိလၢဒဲကဝီၤ ဆူတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအလီၢ် ကီၢ်အမဲရကၤ န့ၣ်လီၤ. ပှၤသးပှၢ်ဒီမိၢ်ဝၤခံဂၤန့ၣ် တသ့ၣ်ညါအဝဲသ့ၣ်ဘၣ်ဆၣ် အၢၣ်လီၤဝဲလၢ ကမၤစၢၤအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. နံၣ်တဖၣ် လဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤဒၣ်လဲာ် ပှၤမၤစၢၤအီၤတၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ် ဒဲနယၢၣ်အသးတမံဝဲဒၣ်ဘၣ်. အဝဲကွဲးဝဲ “တၢ်န့ၣ် နနာ်သ့ကစီဒီဧါ. အဝဲသ့ၣ် တသ့ၣ်ညါတၢ်နီတမံၤဘၣ်ဆၣ် မၤတ့ၢ်ဝဲလီၤ. ပတထံၣ်လိာ်သးနီတဘျီဘၣ်. ပမ့မ့ၢ်ဘၣ်ဖုး ပှၤအၢပှၤသီတဖၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ် ကတူၢ်ဘၣ်တၢ်လီၤ. တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်မၤတၢ်ခဲလၢာ်ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ် လၢတၢ်သူၣ်ဒူသးဒူ, တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ်, ဒီးတၢ်တပလီၢ်အသး, ဒီးယဆိကမိၣ်လၢ ပှၤကမၤတၢ်ဒ်န့ၣ် တအိၣ်နီတဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.”

မ့ၢ်နာ်သက့, ယွၤအသးအိၣ်လၢ ပကအိၣ်ဒီး တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး အပတီၢ်ဒ်သိးအံၤ ဆူပှၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ စံးဘၣ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်လၢ ကသူၣ်အိၣ်သးအိၣ် ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၃…

About Us

တၢ်အိၣ်ဆိးကွၢ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအလီၢ်

ပမ့ၢ်ဒိးထီၣ် စီၤလိၣ်စီၤပၤ အခီၣ်ဖံးဒီး လဲၤတၢ်န့ၣ် တၢ်ကမၤသးဒ်လဲၣ်. အဲကၠံၣ်လၣ် ခဲလ့ၣ် (Angela Kelly) လၢအမ့ၢ် ပှၤမၤတၢ်လၢ ကဘီသန့ၤ ဒီးသရၣ်မုၣ် ကွၢ်ပှၤဆါ အဖိမုၣ်တဂၤအံၤန့ၣ် ကသ့ၣ်ညါဝဲန့ၣ်လီၤ. အနံၣ်ခံဆံအတီၢ်ပူၤ အဝဲမ့ၢ် ပှၤလၢ အဘၣ်ဒုးကူဒုးသိး ဆ့ကူဆ့ကၤလၢ နီၣ်ပၤမုၢ် အဲလံးစဘဲး (Elizabeth) လၢအလဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်တဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢအမူဒါတဖၣ်အကျါတမံၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲ ဘၣ်ဒိးဆိန့ၢ် နီၢ်ပၤမုၣ်သးပှၢ်တဂၤအံၤ အခီၣ်ဖံးအသီတဖၣ် ဒီးဘၣ်ဟးဝ့ၤဝီၤ လၢနီအကရၢၢ်ပူၤ ဒ်သိးနီၢ်ပၤမုၣ်ဒိးခီၣ်ဖံးတဖၣ် ကမုာ်ပၢၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ အိၣ်ဒီးအဂ့ၢ်အကျိၤ - တၢ်သးအိၣ်မၤစၢၤ ပိာ်မုၣ်သးပှၢ်လၢ ဘၣ်တဘျီဘျီ အလီၢ်အိၣ်ဝဲလၢ ကဆၢထၢၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်ဖးယံာ်ဖးစၢၢ်လၢ မူးသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤ ဒိးခီၣ်ဖံး အဒိၣ်အလဲၢ် ဒ်သိးလိာ်သးအဃိ ခဲလ့ၣ် မၤစၢၤမၤစၢ်လီၤ တၢ်တမုာ်တလၤတနီၤ လၢနီၢ်ပၤမုၣ်အဂီၢ် သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ခဲလ့ၣ် အတၢ်ကဟုကယာ်လၢ နီၢ်ပၤမုၣ်အဂီၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ဖိအံၤ ဒုးဆိကမိၣ်ထီၣ်ယၤ စီၤပီလူးအတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ…

About Us

ယွၤအတြဲၤတဖၣ်လၢ အအိးထီၣ်အသး

ဖဲယဘၣ်လဲၤထီၣ်ကၠိအသီ, လၢအအိၣ်ဘူးဒီးဝ့ၢ်ဖးဒိၣ်န့ၣ်, ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်နဲၣ်ကျဲၤတၢ်န့ၣ်ကွၢ်ယၤတဘျး, ဒီးပာ်ယၤလၢ တၢ်မၤလိ တၢ်ကွဲးဒီးတၢ်ဖး ကိၤလၤဝါကျိာ်အဖုၣ်ကတၢၢ်အတီၤဒၢးန့ၣ်လီၤ. ယအိၣ်ဟဲသုးယသးလၢ ဝ့ၢ်ဖးဒိၣ်အကၠိ ဃုာ်ဒီးတၢ်ဒိးစဲးအစၢဖျိးစိ, မးအပတီၢ်တဖၣ်ဂ့ၤဒိၣ်မး, တုၤဒၣ်လဲာ် ကၠိခိၣ် ဟ့ၣ်လၤကပီၤယၤလၢ ယတၢ်ကွဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်နဲၣ်ကျဲၤတၢ်တဂၤ စံၣ်ညီၣ်တဲာ်ဝဲလၢ ယတကြၢးဘၣ် (မ့) တၢ်ကတဲာ်ကတီၤဒီးယၤတအိၣ်ဒံးဘၣ်အဃိ, တြဲၤလၢ ယကဘၣ်နုာ်လီၤဆူ တၢ်မၤလိ တၢ်ကွဲး ကိၤလၤဝါကျိာ်တီၤဒၢး “အဂ့ၤကတၢၢ်” လၢကၠိအသီတဖျၢၣ်အံၤ ကးတံာ်အသးလၢယဂီၢ်လံန့ၣ်လီၤ.

လၢပျၢၤ ဖံၤလဒ့းလဖံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ် ကနၢ်ပၢၢ်ဝဲ တၢ်တြီမၤတံာ်တာ် ခီဖျိလၢတၢ်ဆဲတဲာ်တခီတၢၤအတၢ်ထံၣ်အဃိ န့ၣ်လီၤ. နံၣ်တဖၣ်လၢအပူၤကွံာ် အတယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်, အဝ့ၢ်တူၢ်ဘၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဟူးအဃိ, ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဆံးဖိအသိး တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤ အိၣ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်ဝဲဒၣ် ဖးယံာ်ညါန့ၣ်လီၤ. တကးဒ်ဘၣ်န့ၣ်, လီၣ်ဖျါ ၃:၉ ပာ်ဖျါဝဲလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး မုၣ်ကီၤလံၢ် အတၢ်မၤထီဒါအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးလၢ အဂဲၤဆၢထၢၣ် သမူထီၣ်က့ၤတဂၤ ကွဲးနီၣ်ဝဲလၢ အဆၢဖိ ၈ အသိး, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ တဘၣ်တၢ်ပာ်ကဲဒ်သိးအံၤ အိၣ်ဒီး…

About Us

ယွၤအတၢ်ပညိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ အပှဲၤဒီးတၢ်ကူၣ်သ့

ကီၢ်အဲကလံးအဘီမုၢ် (The United Kingdom) န့ၣ် အိၣ်ပှဲၤဝဲဒီး တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲနလဲၤတပူၤ လၢ်လၢ်န့ၣ်, နကထံၣ်ဘၣ် ထးဘ့ၣ်ဘၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ကွဲးတဖၣ်လၢအလိၤ လၢတၢ်မၤလၤကပီၤ ပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါ လၢတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအပူၤ (မ့) တၢ်မၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတဖၣ် ဖဲတၢ်ဂ့ၢ်အကါဒိၣ်တဖၣ် ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်အသး န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ထးဘ့ၣ်ဘၣ်ဖိတဖၣ်အကျါတဘ့ၣ်အလိၤ တၢ်ကွဲးဖိတထံၣ်န့ၣ် ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်လီၤနံၤအဒိအတဲာ်, လၢပှၤအဲကလံးဖိသ့ၣ်တဖၣ် လၢအမၤမုာ်မၤဖှံပှၤသးန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်လီၢ် ဝ့ၢ်စဲဒဝ့း (Sandwich), ကီၢ်အဲကလံး (England), လၢတမှံၤဟံၣ်ဒွဲတဖျၢၣ်အချၢန့ၣ် ထးဘ့ၣ်ဘၣ်ဖိလၢအတူၢ်န့ၢ်ခီၣ်ကဲတဘ့ၣ်အလိၤ တၢ်ကွဲးအိၣ်ဝဲလၢ, “တၢ်လီၢ်တတီၤအံၤ, ဖဲလါစဲးပတ့ဘၢၣ်, ၅ သီ, ၁၇၈၂ နံၣ်န့ၣ်, တၢ်မၤအသးတအိၣ်ဘၣ်နီတမံၤဘၣ်” န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီ, ပတၢ်ဃ့ထုကဖၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဖျါလၢတၢ်ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်တအိၣ်နီတမံၤလၢပဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဃ့ဝံၤဃ့, ပဆၢမုၢ်လၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤကစံးဆၢပှၤအခဲအံၤတဘျီဃီအဃိ, ပဟဲစိာ်ပတၢ်ဃ့သကွံၢ်ကညးတၢ်တဖၣ် ဆူပပၢ် ကစၢ်ယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤကွဲးလံာ်ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ, စီၤဒၤဝံး ဖဲအဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်သးတံာ်တာ် ဒ်သိးအံၤဖဲ စံး၁၃:၁ အပူၤ…

About Us

ဘၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤလၢ ကဘါထုကဖၣ်တၢ်

ဘၣ်တဘျီ ပှၤမၤသကိးတၢ်ဒီးယၤတဂၤန့ၣ် စံးဝဲဒၣ်, ခီဖျိလၢပတၢ်မၤမူဒါခိၣ် (Manager) အဃိ အတၢ်အိၣ်မူပူၤ တၢ်ဃ့ထုကဖၣ်တၢ်န့ၣ် ဂ့ၤထီၣ်အါထီၣ်ဝဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်ကွၢ် ပတၢ်မၤမူဒါခိၣ်လၢ ပရ့အီၤကီခဲတဂၤအံၤ ဟ့ၣ်နီၤလီၤ နီၢ်သးအသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤဒီးအီၤ, ဒီးအိၣ်ဒီးအစိကမီၤလၢ အတၢ်ဃ့ထုကဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်ဒီး ကဲထီၣ်တၢ်လီၤ ကမၢကမၣ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယတၢ်ဆိကမိၣ်န့ၣ် ကမၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤမၤသကိးတၢ်ဒီးယၤ, ယတံၤသကိးတဂၤအံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဆူညါ “ဖဲယထံၣ်အဟဲဝဲ ကိးဆၢကတီၢ်ဒဲးန့ၣ် ယဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လီၤ.” တချုးလၢကဘၣ်စံးကတိၤတၢ်ဒီး တၢ်မၤမူဒါခိၣ်ကိးဘျီဒဲးန့ၣ် အဝဲဘါထုကဖၣ်အါအါအဃိ, အတၢ်ထုကဖၣ်အဆၢကတီၢ် ဂ့ၤထီၣ်အါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲလၢ အလိၣ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်မၤစၢၤ ခီဖျိတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအတၤအီၤ တၢ်လၢအမ့ၢ်တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲဒီးခိၣ်နၢ် တဂၤအံၤအဃိ ဘၣ်ကိးထီၣ်ဝဲကစၢ်ယွၤအါအါန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီန့ၣ် ယပှၤမၤသကိးတၢ်တဂၤအံၤ အတၢ်ဘါထုကဖၣ်အလုၢ်အလၢ် ဖဲလၢအကတီၢ်ကီခဲ, ဒီးတၢ်ရ့လိာ်, ဘၣ်ထွဲလိာ်သးတဖၣ်အပူၤအံၤန့ၣ် ယဒုးကဲထီၣ်ယလုၢ်ယလၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး လံာ်စီဆှံအလုၢ်အလၢ်, ဒီးဖျါဖဲ ၁ သ့းစၤလနံၤ ၅:၁၇-၁၈ အပူၤ, ဖဲစီၤပီလူး ဒုးသ့ၣ်နီၣ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးက“ဘါထုကဖၣ်တၢ် တထံၣ်ဃီ..., လၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤန့ၣ်, စံးထီၣ်ပတြၢၤတၢ်အဘျုးအဖှိၣ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. ပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး…

About Us

လၢယွၤအတၢ်အဲၣ်အစုပူၤ

ယတူၢ်ဘၣ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ အဂၤတမံၤဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ယပျံၤဘၣ် တၢ်လၢယတသ့ၣ်ညါသ့ၣ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်လၢယဟံးဃာ် ပၢဆှၢတန့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဖဲမုၢ်တနံၤန့ၣ်, ယဖးဘၣ်တၢ်ကွဲးလၢ ဖိး(ဘ) (Forbes) မဲးကစံအပူၤ, ဒီးယသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ပှၤစဲအ့ၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် မၤလိသ့ၣ်ညါ “ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်လဲၤတရံးသးအတၢ်ချ့” ချ့အါထီၣ်အဂ့ၢ်, ဒီးဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဖျၢၣ် “ဝးယဲာ်ယီၤအသး” ဒီး “လဲၤတရံးအသးချ့အါထီၣ်” ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် စံးဝဲဒၣ်လၢ “အဆိကတၢၢ်န့ၣ် ပကြၢးပာ်လီၤတဲာ်ကွံာ် စဲးကီး တစဲးကီး - အခီပညီ ပကဘၣ်မၤဟါမၣ်ကွံာ် တစဲးကီးလၢ တၢ်ဆၢကတီၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်” န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤစှၤလီၤတစဲးကီးန့ၣ် တဖျါလၢတၢ်လီၤမၢ် ဒိၣ်ဒိၣ်အါအါဘၣ်ဆၣ်, ဖဲယသ့ၣ်ညါ ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်လဲၤတရံးသး ကဆီတလဲတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်ဒီး မ့ၢ်တၢ်မၤအသးဒိၣ်ဒိၣ်မုာ်မုာ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်တဂၢၢ်တကျၢၤ တဆံးတက့ၢ်ဖိဒၣ်လဲာ် မၤဟူးယဲာ်ယီၤ ယတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်သ့ဝဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲလၢပတသ့ၣ်ညါတၢ်တဖၣ် ကလီၤပျံၤလီၤဖုး ထဲလဲၣ်ဂ့ၤထဲလဲၣ်ဂ့ၤ (မ့) တၢ်အိၣ်အသးမၤအသးတဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဖျါတဂၢၢ်တကျၢၤထဲလဲၣ်ဂ့ၤ တၢ်သ့ၣ်ညါလၢကစၢ်ယွၤ ဟံးဃာ်ပၢဆှၢတၢ်န့ၣ် ကမၤစၢၤယၤ ဒ်သိး ယကနာ်န့ၢ်အီၤအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.

လၢလံာ်ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၀:၂…

About Us

ဒိၣ်ထီၣ်လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအပူၤ

ဒ်ဖိသၣ်တဂၤအသိး, ယထံၣ်ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢ အကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်, ဒီးတၢ်တကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ် တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဝဲထီဘိန့ၣ်လီၤ. မုၢ်တနံၤ, ယမ့မ့ၢ် ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဂၤန့ၣ် ယကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ယဆိကမိၣ် ယကသ့ၣ်ညါထီဘိစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဂ့ၤလံ, “မုၢ်တနံၤ” ဟဲတုၤအိၣ်ယၤ ဖဲအပူၤကွံာ်တဘျုးနံၣ်တဖၣ်အပူၤ, ဒီးယမၤလိန့ၢ်ဝဲလၢ, အါစုအါဘျီန့ၣ် ယကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဆူးဆါမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဂ့ၢ်ကီသ့ၣ်တဖၣ် လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်, တၢ်ထီဒါလိာ်သးလၢ တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲအပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒ်သိးအံၤတဖၣ်န့ၣ် ယဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢး ဂဲၤလိာ်လၢ တၢ်နာ်ကမၣ်တၢ် လၢနီၢ်တဂၤ အတၢ်ပၢဆှၢလီၤသး ဒီးတၢ်ဂံၢ်တၢ်အဘါအဃိ, ဒီးလၢယဂီၢ်တၢ်ဃုထၢ အိၣ်တ့ၢ်ထဲတမံၤ, ဒ်အမ့ၢ်ဘံၣ်လီၤယမဲာ်ချံ ဒီးစံးကတိၤကသွံ, “ယကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါလၢၤဘၣ် အဃိ, ကစၢ်ဧၢ, မၤစၢၤယၤတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤဖိ စီၤပီလူး နၢ်ပၢၢ်ဝဲ တၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ် ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်မၤစၢၤတအိၣ်လၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် “တၤဆှူၣ်” ကမ့ၢ်ဝဲနီၢ်ခိအတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ် လၢအကဲထီၣ် တၢ်သးတံာ်တာ် ဒီးတၢ်အ့ၣ်စိၢ်အ့ၣ်ထုး လၢအတၢ်အိၣ်မူအပူၤ န့ၣ်လီၤ.…

About Us

အဲၣ်တၢ်ဒ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး

အဝဲဘၣ် တၢ်အဲၣ်အီၤလၢ ပှၤကိးဂၤ - တၢ်ကတိၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်ကတိၤလၢ အပာ်ဖျါထီၣ် ဒီၣ် ဂူၣ်ဆၢးပံၣ် ဘၣ်ရၣ်ဒဲၣ်လံၣ် (Don Gusieppe Berardelli) လၢဝ့ၢ်ခဲးစနံၣ်ကိၣ် (Casnigo), ကီၢ်အံၣ်တလံၣ် (Italy) န့ၣ်လီၤ. ဒီၣ်, မ့ၢ်ပှၤလၢ အဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤတဂၤလၢအဒိးဝ့ၤဝီၤဝ့ၢ် လၢအလ့ၣ်မ့ၣ်ပီၤ အလီၢ်လံၤတခိၣ်, ဒီးဖဲဘၣ်သဂၢၢ်လိာ်သးဒီးပှၤတဂၤဂၤန့ၣ် ထီဘိန့ၣ်ဆၢဂ့ၤဆၢဝါဆိဝဲ “မ်သုကန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိး ဒီးတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. လၢပှၤဂၤအတၢ်ဂ့ၤအဂီၢ် မ့ၢ်ဘၣ်မၤတၢ်န့ၣ်တလီၤဘှံးလီၤတီၤဝဲနီတဘျီဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအသးသမူအနံၣ် လၢခံအကတီၢ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်, ခီဖျိလၢ ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ခိၣ်ရိနၣ်တၢ်ဆါဒီး အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တဂ့ၤ, နးထီၣ်အဃိ ပှၤလၢအဃၢၤသ့ၣ်တဖၣ် ပှ့ၤန့ၢ်အီၤ ကဟၣ်မၤစၢၤ တၢ်သါကလံၤ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်မၤဆၢက့ၤအတၢ်မၤဂ့ၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအတၢ်ဆါနးဒိၣ်ထီၣ်အကတီၢ်န့ၣ် ဂ့ၢ်လိာ်ဝဲလၢ ကစူးကါ ကဟၣ်တၢ်သါ, ဒီးအလီၢ်န့ၣ် ဃုထၢဝဲလၢပှၤကစူးကါ ကဟၣ်တၢ်သါ ဆူသးစၢ်တဂၤဂၤလၢ အလိၣ်ဘၣ်ကဟၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤနၢ်ဟူအတၢ်ဂ့ၢ်လိာ်တမံၤအံၤန့ၣ် တကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ်လၢ ပှၤနီတဂၤအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. တၢ်အံၤမ့ၢ် လုၢ်လၢ်သကဲးပဝာ်တမံၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီး ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤ,…

About Us

တၢ်ဆီၣ်လီၤသး အဘူးအလဲ

ဒ်သရၣ်/သရၣ်မုၣ်အဂုၤအဂၤတဖၣ်အသိး, ကၤရံၣ် (Carrie) ဟ့ၣ်လီၤ အတၢ်ဆၢအကတီၢ်အါနၣ်ရံၣ် လၢအတၢ်မၤအဂီၢ်,  ဘၣ်တဘျီဘျီ, လၢတၢ်ဒွးဟ့ၣ်ကၠိဖိအတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီအပတီၢ်, ဒီးဘၣ်တဘျီဘျီ လၢတၢ်ထံၣ်လိာ်စံးကတိၤလိာ်သးဒီး ကၠိဖိဒီးမိၢ်ပၢ်တဖၣ် တုၤလၢမုၢ်ဟါစဲၤခံအကတီၢ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါဟ့ၣ်လီၤသးအံၤ ကအိၣ်စံၣ်အိၣ်ကျၢၤအဂီၢ်, ဘၣ်သန့ၤအသးလၢ အပှၤမၤသကိးတၢ် တဖၣ်လၢကမၤစၢၤအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်မၤအကီအခဲအံၤညီထီၣ်ဝဲဒၣ် ခီဖျိလၢတၢ်မၤသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် ပှၤသိၣ်လိတၢ်တဖၣ်အကျါ တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်ပာ်ဖျါဝဲလၢ တၢ်မၤသကိးတၢ် အတၢ်ကဲဘျုး ကဲဖှိၣ်အံၤ ဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်ဝဲဒၣ် ဖဲပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ် မ့ၢ်မၤသကိးတၢ်လၢတၢ်ဆီၣ်လီၤသးအပူၤ န့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ် မ့ၢ်သးအိၣ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ် အတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်န့ၣ်ဒီး, ပှၤဂုၤပှၤဂၤစ့ၢ်ကီး ကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤအတၢ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်ဒူဒူ လၢတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးဆှဲဆှဲ ဆူတဂၤဘၣ်တဂၤအအိၣ်, ဒီးတၢ်အံၤကမ့ၢ် တၢ်လၢအမၤစၢၤ ပှၤခဲလၢာ် လၢကရူၢ်အပူၤ တုၤလီၤတီၤလီၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆီၣ်လီၤသးမ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်တမံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်စီဆှံသိၣ်လိပှၤ - တၢ်ဆီၣ်လီၤသးန့ၣ်အကါဒိၣ် အါန့ၢ်ဒံး တၢ်မၤသကိးတၢ် အတၢ်ကဲဘျုးန့ၣ်လီၤ. ကတိၤ ၂၂:၄ အပူၤပာ်ဖျါဝဲ “တၢ်ပျံၤယွၤ” - စံးတၢ်န့ၣ် ပမ့ၢ် ထိၣ်သတြီၤ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ, အစိအကမီၤ, အကဟုကညီၢ်ဒီး ပတၢ်သ့ၣ်ညါလီၤက့ၤပသး…

About Us

ဘၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤလၢ တၢ်အဲၣ်

ကၠ့(မ) (Jim) ဒီး လၤနံဒၣ် (Laneeda) မ့ၢ်ပှၤဒီတၢ်အဲၣ်တီ ဖဲလၢအထီၣ်ခီလ့ၣ်ကၠိလံၤလံၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် ဆီဟံၣ်ဆီဃီ ဒီးအါနံၣ်အါလါအတီၢ်ပူၤ, အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်အိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်သူၣ်ခုတၢ်သးမုာ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး, တၢ်လၢအလီၤတိၢ်လီၤဆီတဖၣ်န့ၣ် လၤနံဒၣ် စးထီၣ်မၤဝဲ, တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤကျဲဟါမၢ်, လၢတၢ်ထံၣ်လိာ်သး အဂီၢ် တၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်တဖၣ်န့ၣ် သးပ့ၤနီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ လၤနံဒၣ် အသးအိၣ် (၄၇) နံၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်ထီမံထီမၣ်အတၢ်ဆါ အဲၣ်(လ)စဲမါ အပတီၢ်ဆိ (early-onset Alzheimer’s) န့ၣ်လီၤ. ဒ်ပှၤလၢအအံးထွဲကွၢ်ထွဲအမါ ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်တဂၤ လၢအနံၣ်တဆံဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ကၠ့(မ) စံးကတိၤ ထီၣ်ဘးဝဲလၢ, “တၢ်ဆါ ထီမံထီမၣ်အံၤ မၤစၢၤယၤ ဒ်သိးယကအံးထွဲကွၢ်ထွဲ, ဒီးအဲၣ်ယမါ ခီဖျိကျိၤကျဲလၢ ယဆိကမိၣ်တန့ၢ်, ဖဲယစံး “မ့ၢ်, ယအၢၣ်လီၤယသးလီၤ” ဖဲလၢယဖျီယသးအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.”

၁ ကရံၣ် ၁၃ အပူၤ, ဖဲအတဲဖျါဝဲဒၣ် သးစီဆှံအတၢ်ဟ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်, တၢ်မၢဖိစီၤပီလူး ကွဲးပာ်ဖျါ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ အပါရမံ အတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ…

တၢ်မၤအသး

တူၢ်လိာ်မုာ် ပှၤစီစၣ်

လၢလံာ် “ကယဲၢ်တၢ်သူၣ်အုးသးအုးခဲလၢာ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်မၤအသးနီၢ်နီၢ်ဘၣ်” (Everything Sad Is Untrue) အပူၤန့ၣ် ပှၤကွဲးလံာ် ဒဲနယၢၣ် န့ရံၣ် (Daniel Nayeri) ပာ်ဖျါဝဲ ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်ကပူၤဖျဲးဒီးတၢ်မၤနးမၤဖှီၣ်အဂီၢ် အတၢ်ဒိးကဘီယူၤ လၢတၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤအပူၤ ဃုာ်ဒီးအမိၢ်ဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ် ဘၣ်ဟဲခီဖျိလၢဒဲကဝီၤ ဆူတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအလီၢ် ကီၢ်အမဲရကၤ န့ၣ်လီၤ. ပှၤသးပှၢ်ဒီမိၢ်ဝၤခံဂၤန့ၣ် တသ့ၣ်ညါအဝဲသ့ၣ်ဘၣ်ဆၣ် အၢၣ်လီၤဝဲလၢ ကမၤစၢၤအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. နံၣ်တဖၣ် လဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤဒၣ်လဲာ် ပှၤမၤစၢၤအီၤတၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ် ဒဲနယၢၣ်အသးတမံဝဲဒၣ်ဘၣ်. အဝဲကွဲးဝဲ “တၢ်န့ၣ် နနာ်သ့ကစီဒီဧါ. အဝဲသ့ၣ် တသ့ၣ်ညါတၢ်နီတမံၤဘၣ်ဆၣ် မၤတ့ၢ်ဝဲလီၤ. ပတထံၣ်လိာ်သးနီတဘျီဘၣ်. ပမ့မ့ၢ်ဘၣ်ဖုး ပှၤအၢပှၤသီတဖၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ် ကတူၢ်ဘၣ်တၢ်လီၤ. တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်မၤတၢ်ခဲလၢာ်ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ် လၢတၢ်သူၣ်ဒူသးဒူ, တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ်, ဒီးတၢ်တပလီၢ်အသး, ဒီးယဆိကမိၣ်လၢ ပှၤကမၤတၢ်ဒ်န့ၣ် တအိၣ်နီတဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.”

မ့ၢ်နာ်သက့, ယွၤအသးအိၣ်လၢ ပကအိၣ်ဒီး တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး အပတီၢ်ဒ်သိးအံၤ ဆူပှၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ စံးဘၣ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်လၢ ကသူၣ်အိၣ်သးအိၣ် ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၃…

တၢ်မၤအသး

တၢ်အိၣ်ဆိးကွၢ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအလီၢ်

ပမ့ၢ်ဒိးထီၣ် စီၤလိၣ်စီၤပၤ အခီၣ်ဖံးဒီး လဲၤတၢ်န့ၣ် တၢ်ကမၤသးဒ်လဲၣ်. အဲကၠံၣ်လၣ် ခဲလ့ၣ် (Angela Kelly) လၢအမ့ၢ် ပှၤမၤတၢ်လၢ ကဘီသန့ၤ ဒီးသရၣ်မုၣ် ကွၢ်ပှၤဆါ အဖိမုၣ်တဂၤအံၤန့ၣ် ကသ့ၣ်ညါဝဲန့ၣ်လီၤ. အနံၣ်ခံဆံအတီၢ်ပူၤ အဝဲမ့ၢ် ပှၤလၢ အဘၣ်ဒုးကူဒုးသိး ဆ့ကူဆ့ကၤလၢ နီၣ်ပၤမုၢ် အဲလံးစဘဲး (Elizabeth) လၢအလဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်တဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢအမူဒါတဖၣ်အကျါတမံၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲ ဘၣ်ဒိးဆိန့ၢ် နီၢ်ပၤမုၣ်သးပှၢ်တဂၤအံၤ အခီၣ်ဖံးအသီတဖၣ် ဒီးဘၣ်ဟးဝ့ၤဝီၤ လၢနီအကရၢၢ်ပူၤ ဒ်သိးနီၢ်ပၤမုၣ်ဒိးခီၣ်ဖံးတဖၣ် ကမုာ်ပၢၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ အိၣ်ဒီးအဂ့ၢ်အကျိၤ - တၢ်သးအိၣ်မၤစၢၤ ပိာ်မုၣ်သးပှၢ်လၢ ဘၣ်တဘျီဘျီ အလီၢ်အိၣ်ဝဲလၢ ကဆၢထၢၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်ဖးယံာ်ဖးစၢၢ်လၢ မူးသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤ ဒိးခီၣ်ဖံး အဒိၣ်အလဲၢ် ဒ်သိးလိာ်သးအဃိ ခဲလ့ၣ် မၤစၢၤမၤစၢ်လီၤ တၢ်တမုာ်တလၤတနီၤ လၢနီၢ်ပၤမုၣ်အဂီၢ် သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ခဲလ့ၣ် အတၢ်ကဟုကယာ်လၢ နီၢ်ပၤမုၣ်အဂီၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ဖိအံၤ ဒုးဆိကမိၣ်ထီၣ်ယၤ စီၤပီလူးအတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ…

တၢ်မၤအသး

ယွၤအတြဲၤတဖၣ်လၢ အအိးထီၣ်အသး

ဖဲယဘၣ်လဲၤထီၣ်ကၠိအသီ, လၢအအိၣ်ဘူးဒီးဝ့ၢ်ဖးဒိၣ်န့ၣ်, ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်နဲၣ်ကျဲၤတၢ်န့ၣ်ကွၢ်ယၤတဘျး, ဒီးပာ်ယၤလၢ တၢ်မၤလိ တၢ်ကွဲးဒီးတၢ်ဖး ကိၤလၤဝါကျိာ်အဖုၣ်ကတၢၢ်အတီၤဒၢးန့ၣ်လီၤ. ယအိၣ်ဟဲသုးယသးလၢ ဝ့ၢ်ဖးဒိၣ်အကၠိ ဃုာ်ဒီးတၢ်ဒိးစဲးအစၢဖျိးစိ, မးအပတီၢ်တဖၣ်ဂ့ၤဒိၣ်မး, တုၤဒၣ်လဲာ် ကၠိခိၣ် ဟ့ၣ်လၤကပီၤယၤလၢ ယတၢ်ကွဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်နဲၣ်ကျဲၤတၢ်တဂၤ စံၣ်ညီၣ်တဲာ်ဝဲလၢ ယတကြၢးဘၣ် (မ့) တၢ်ကတဲာ်ကတီၤဒီးယၤတအိၣ်ဒံးဘၣ်အဃိ, တြဲၤလၢ ယကဘၣ်နုာ်လီၤဆူ တၢ်မၤလိ တၢ်ကွဲး ကိၤလၤဝါကျိာ်တီၤဒၢး “အဂ့ၤကတၢၢ်” လၢကၠိအသီတဖျၢၣ်အံၤ ကးတံာ်အသးလၢယဂီၢ်လံန့ၣ်လီၤ.

လၢပျၢၤ ဖံၤလဒ့းလဖံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ် ကနၢ်ပၢၢ်ဝဲ တၢ်တြီမၤတံာ်တာ် ခီဖျိလၢတၢ်ဆဲတဲာ်တခီတၢၤအတၢ်ထံၣ်အဃိ န့ၣ်လီၤ. နံၣ်တဖၣ်လၢအပူၤကွံာ် အတယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်, အဝ့ၢ်တူၢ်ဘၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဟူးအဃိ, ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဆံးဖိအသိး တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤ အိၣ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်ဝဲဒၣ် ဖးယံာ်ညါန့ၣ်လီၤ. တကးဒ်ဘၣ်န့ၣ်, လီၣ်ဖျါ ၃:၉ ပာ်ဖျါဝဲလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး မုၣ်ကီၤလံၢ် အတၢ်မၤထီဒါအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးလၢ အဂဲၤဆၢထၢၣ် သမူထီၣ်က့ၤတဂၤ ကွဲးနီၣ်ဝဲလၢ အဆၢဖိ ၈ အသိး, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ တဘၣ်တၢ်ပာ်ကဲဒ်သိးအံၤ အိၣ်ဒီး…

တၢ်မၤအသး

ယွၤအတၢ်ပညိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ အပှဲၤဒီးတၢ်ကူၣ်သ့

ကီၢ်အဲကလံးအဘီမုၢ် (The United Kingdom) န့ၣ် အိၣ်ပှဲၤဝဲဒီး တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲနလဲၤတပူၤ လၢ်လၢ်န့ၣ်, နကထံၣ်ဘၣ် ထးဘ့ၣ်ဘၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ကွဲးတဖၣ်လၢအလိၤ လၢတၢ်မၤလၤကပီၤ ပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါ လၢတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအပူၤ (မ့) တၢ်မၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတဖၣ် ဖဲတၢ်ဂ့ၢ်အကါဒိၣ်တဖၣ် ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်အသး န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ထးဘ့ၣ်ဘၣ်ဖိတဖၣ်အကျါတဘ့ၣ်အလိၤ တၢ်ကွဲးဖိတထံၣ်န့ၣ် ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်လီၤနံၤအဒိအတဲာ်, လၢပှၤအဲကလံးဖိသ့ၣ်တဖၣ် လၢအမၤမုာ်မၤဖှံပှၤသးန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်လီၢ် ဝ့ၢ်စဲဒဝ့း (Sandwich), ကီၢ်အဲကလံး (England), လၢတမှံၤဟံၣ်ဒွဲတဖျၢၣ်အချၢန့ၣ် ထးဘ့ၣ်ဘၣ်ဖိလၢအတူၢ်န့ၢ်ခီၣ်ကဲတဘ့ၣ်အလိၤ တၢ်ကွဲးအိၣ်ဝဲလၢ, “တၢ်လီၢ်တတီၤအံၤ, ဖဲလါစဲးပတ့ဘၢၣ်, ၅ သီ, ၁၇၈၂ နံၣ်န့ၣ်, တၢ်မၤအသးတအိၣ်ဘၣ်နီတမံၤဘၣ်” န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီ, ပတၢ်ဃ့ထုကဖၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဖျါလၢတၢ်ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်တအိၣ်နီတမံၤလၢပဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဃ့ဝံၤဃ့, ပဆၢမုၢ်လၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤကစံးဆၢပှၤအခဲအံၤတဘျီဃီအဃိ, ပဟဲစိာ်ပတၢ်ဃ့သကွံၢ်ကညးတၢ်တဖၣ် ဆူပပၢ် ကစၢ်ယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤကွဲးလံာ်ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ, စီၤဒၤဝံး ဖဲအဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်သးတံာ်တာ် ဒ်သိးအံၤဖဲ စံး၁၃:၁ အပူၤ…

တၢ်မၤအသး

ဘၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤလၢ ကဘါထုကဖၣ်တၢ်

ဘၣ်တဘျီ ပှၤမၤသကိးတၢ်ဒီးယၤတဂၤန့ၣ် စံးဝဲဒၣ်, ခီဖျိလၢပတၢ်မၤမူဒါခိၣ် (Manager) အဃိ အတၢ်အိၣ်မူပူၤ တၢ်ဃ့ထုကဖၣ်တၢ်န့ၣ် ဂ့ၤထီၣ်အါထီၣ်ဝဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်ကွၢ် ပတၢ်မၤမူဒါခိၣ်လၢ ပရ့အီၤကီခဲတဂၤအံၤ ဟ့ၣ်နီၤလီၤ နီၢ်သးအသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤဒီးအီၤ, ဒီးအိၣ်ဒီးအစိကမီၤလၢ အတၢ်ဃ့ထုကဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်ဒီး ကဲထီၣ်တၢ်လီၤ ကမၢကမၣ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယတၢ်ဆိကမိၣ်န့ၣ် ကမၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤမၤသကိးတၢ်ဒီးယၤ, ယတံၤသကိးတဂၤအံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဆူညါ “ဖဲယထံၣ်အဟဲဝဲ ကိးဆၢကတီၢ်ဒဲးန့ၣ် ယဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လီၤ.” တချုးလၢကဘၣ်စံးကတိၤတၢ်ဒီး တၢ်မၤမူဒါခိၣ်ကိးဘျီဒဲးန့ၣ် အဝဲဘါထုကဖၣ်အါအါအဃိ, အတၢ်ထုကဖၣ်အဆၢကတီၢ် ဂ့ၤထီၣ်အါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲလၢ အလိၣ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်မၤစၢၤ ခီဖျိတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအတၤအီၤ တၢ်လၢအမ့ၢ်တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲဒီးခိၣ်နၢ် တဂၤအံၤအဃိ ဘၣ်ကိးထီၣ်ဝဲကစၢ်ယွၤအါအါန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီန့ၣ် ယပှၤမၤသကိးတၢ်တဂၤအံၤ အတၢ်ဘါထုကဖၣ်အလုၢ်အလၢ် ဖဲလၢအကတီၢ်ကီခဲ, ဒီးတၢ်ရ့လိာ်, ဘၣ်ထွဲလိာ်သးတဖၣ်အပူၤအံၤန့ၣ် ယဒုးကဲထီၣ်ယလုၢ်ယလၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး လံာ်စီဆှံအလုၢ်အလၢ်, ဒီးဖျါဖဲ ၁ သ့းစၤလနံၤ ၅:၁၇-၁၈ အပူၤ, ဖဲစီၤပီလူး ဒုးသ့ၣ်နီၣ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးက“ဘါထုကဖၣ်တၢ် တထံၣ်ဃီ..., လၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤန့ၣ်, စံးထီၣ်ပတြၢၤတၢ်အဘျုးအဖှိၣ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. ပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး…

တၢ်မၤအသး

လၢယွၤအတၢ်အဲၣ်အစုပူၤ

ယတူၢ်ဘၣ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ အဂၤတမံၤဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ယပျံၤဘၣ် တၢ်လၢယတသ့ၣ်ညါသ့ၣ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်လၢယဟံးဃာ် ပၢဆှၢတန့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဖဲမုၢ်တနံၤန့ၣ်, ယဖးဘၣ်တၢ်ကွဲးလၢ ဖိး(ဘ) (Forbes) မဲးကစံအပူၤ, ဒီးယသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ပှၤစဲအ့ၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် မၤလိသ့ၣ်ညါ “ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်လဲၤတရံးသးအတၢ်ချ့” ချ့အါထီၣ်အဂ့ၢ်, ဒီးဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဖျၢၣ် “ဝးယဲာ်ယီၤအသး” ဒီး “လဲၤတရံးအသးချ့အါထီၣ်” ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် စံးဝဲဒၣ်လၢ “အဆိကတၢၢ်န့ၣ် ပကြၢးပာ်လီၤတဲာ်ကွံာ် စဲးကီး တစဲးကီး - အခီပညီ ပကဘၣ်မၤဟါမၣ်ကွံာ် တစဲးကီးလၢ တၢ်ဆၢကတီၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်” န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤစှၤလီၤတစဲးကီးန့ၣ် တဖျါလၢတၢ်လီၤမၢ် ဒိၣ်ဒိၣ်အါအါဘၣ်ဆၣ်, ဖဲယသ့ၣ်ညါ ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်လဲၤတရံးသး ကဆီတလဲတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်ဒီး မ့ၢ်တၢ်မၤအသးဒိၣ်ဒိၣ်မုာ်မုာ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်တဂၢၢ်တကျၢၤ တဆံးတက့ၢ်ဖိဒၣ်လဲာ် မၤဟူးယဲာ်ယီၤ ယတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်သ့ဝဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲလၢပတသ့ၣ်ညါတၢ်တဖၣ် ကလီၤပျံၤလီၤဖုး ထဲလဲၣ်ဂ့ၤထဲလဲၣ်ဂ့ၤ (မ့) တၢ်အိၣ်အသးမၤအသးတဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဖျါတဂၢၢ်တကျၢၤထဲလဲၣ်ဂ့ၤ တၢ်သ့ၣ်ညါလၢကစၢ်ယွၤ ဟံးဃာ်ပၢဆှၢတၢ်န့ၣ် ကမၤစၢၤယၤ ဒ်သိး ယကနာ်န့ၢ်အီၤအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.

လၢလံာ်ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၀:၂…

တၢ်မၤအသး

ဒိၣ်ထီၣ်လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအပူၤ

ဒ်ဖိသၣ်တဂၤအသိး, ယထံၣ်ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢ အကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်, ဒီးတၢ်တကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ် တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဝဲထီဘိန့ၣ်လီၤ. မုၢ်တနံၤ, ယမ့မ့ၢ် ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဂၤန့ၣ် ယကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ယဆိကမိၣ် ယကသ့ၣ်ညါထီဘိစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဂ့ၤလံ, “မုၢ်တနံၤ” ဟဲတုၤအိၣ်ယၤ ဖဲအပူၤကွံာ်တဘျုးနံၣ်တဖၣ်အပူၤ, ဒီးယမၤလိန့ၢ်ဝဲလၢ, အါစုအါဘျီန့ၣ် ယကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဆူးဆါမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဂ့ၢ်ကီသ့ၣ်တဖၣ် လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်, တၢ်ထီဒါလိာ်သးလၢ တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲအပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒ်သိးအံၤတဖၣ်န့ၣ် ယဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢး ဂဲၤလိာ်လၢ တၢ်နာ်ကမၣ်တၢ် လၢနီၢ်တဂၤ အတၢ်ပၢဆှၢလီၤသး ဒီးတၢ်ဂံၢ်တၢ်အဘါအဃိ, ဒီးလၢယဂီၢ်တၢ်ဃုထၢ အိၣ်တ့ၢ်ထဲတမံၤ, ဒ်အမ့ၢ်ဘံၣ်လီၤယမဲာ်ချံ ဒီးစံးကတိၤကသွံ, “ယကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါလၢၤဘၣ် အဃိ, ကစၢ်ဧၢ, မၤစၢၤယၤတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤဖိ စီၤပီလူး နၢ်ပၢၢ်ဝဲ တၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ် ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်မၤစၢၤတအိၣ်လၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် “တၤဆှူၣ်” ကမ့ၢ်ဝဲနီၢ်ခိအတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ် လၢအကဲထီၣ် တၢ်သးတံာ်တာ် ဒီးတၢ်အ့ၣ်စိၢ်အ့ၣ်ထုး လၢအတၢ်အိၣ်မူအပူၤ န့ၣ်လီၤ.…

တၢ်မၤအသး

အဲၣ်တၢ်ဒ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး

အဝဲဘၣ် တၢ်အဲၣ်အီၤလၢ ပှၤကိးဂၤ - တၢ်ကတိၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်ကတိၤလၢ အပာ်ဖျါထီၣ် ဒီၣ် ဂူၣ်ဆၢးပံၣ် ဘၣ်ရၣ်ဒဲၣ်လံၣ် (Don Gusieppe Berardelli) လၢဝ့ၢ်ခဲးစနံၣ်ကိၣ် (Casnigo), ကီၢ်အံၣ်တလံၣ် (Italy) န့ၣ်လီၤ. ဒီၣ်, မ့ၢ်ပှၤလၢ အဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤတဂၤလၢအဒိးဝ့ၤဝီၤဝ့ၢ် လၢအလ့ၣ်မ့ၣ်ပီၤ အလီၢ်လံၤတခိၣ်, ဒီးဖဲဘၣ်သဂၢၢ်လိာ်သးဒီးပှၤတဂၤဂၤန့ၣ် ထီဘိန့ၣ်ဆၢဂ့ၤဆၢဝါဆိဝဲ “မ်သုကန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိး ဒီးတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. လၢပှၤဂၤအတၢ်ဂ့ၤအဂီၢ် မ့ၢ်ဘၣ်မၤတၢ်န့ၣ်တလီၤဘှံးလီၤတီၤဝဲနီတဘျီဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအသးသမူအနံၣ် လၢခံအကတီၢ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်, ခီဖျိလၢ ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ခိၣ်ရိနၣ်တၢ်ဆါဒီး အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တဂ့ၤ, နးထီၣ်အဃိ ပှၤလၢအဃၢၤသ့ၣ်တဖၣ် ပှ့ၤန့ၢ်အီၤ ကဟၣ်မၤစၢၤ တၢ်သါကလံၤ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်မၤဆၢက့ၤအတၢ်မၤဂ့ၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအတၢ်ဆါနးဒိၣ်ထီၣ်အကတီၢ်န့ၣ် ဂ့ၢ်လိာ်ဝဲလၢ ကစူးကါ ကဟၣ်တၢ်သါ, ဒီးအလီၢ်န့ၣ် ဃုထၢဝဲလၢပှၤကစူးကါ ကဟၣ်တၢ်သါ ဆူသးစၢ်တဂၤဂၤလၢ အလိၣ်ဘၣ်ကဟၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤနၢ်ဟူအတၢ်ဂ့ၢ်လိာ်တမံၤအံၤန့ၣ် တကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ်လၢ ပှၤနီတဂၤအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. တၢ်အံၤမ့ၢ် လုၢ်လၢ်သကဲးပဝာ်တမံၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီး ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤ,…

တၢ်မၤအသး

တၢ်ဆီၣ်လီၤသး အဘူးအလဲ

ဒ်သရၣ်/သရၣ်မုၣ်အဂုၤအဂၤတဖၣ်အသိး, ကၤရံၣ် (Carrie) ဟ့ၣ်လီၤ အတၢ်ဆၢအကတီၢ်အါနၣ်ရံၣ် လၢအတၢ်မၤအဂီၢ်,  ဘၣ်တဘျီဘျီ, လၢတၢ်ဒွးဟ့ၣ်ကၠိဖိအတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီအပတီၢ်, ဒီးဘၣ်တဘျီဘျီ လၢတၢ်ထံၣ်လိာ်စံးကတိၤလိာ်သးဒီး ကၠိဖိဒီးမိၢ်ပၢ်တဖၣ် တုၤလၢမုၢ်ဟါစဲၤခံအကတီၢ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါဟ့ၣ်လီၤသးအံၤ ကအိၣ်စံၣ်အိၣ်ကျၢၤအဂီၢ်, ဘၣ်သန့ၤအသးလၢ အပှၤမၤသကိးတၢ် တဖၣ်လၢကမၤစၢၤအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်မၤအကီအခဲအံၤညီထီၣ်ဝဲဒၣ် ခီဖျိလၢတၢ်မၤသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် ပှၤသိၣ်လိတၢ်တဖၣ်အကျါ တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်ပာ်ဖျါဝဲလၢ တၢ်မၤသကိးတၢ် အတၢ်ကဲဘျုး ကဲဖှိၣ်အံၤ ဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်ဝဲဒၣ် ဖဲပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ် မ့ၢ်မၤသကိးတၢ်လၢတၢ်ဆီၣ်လီၤသးအပူၤ န့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ် မ့ၢ်သးအိၣ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ် အတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်န့ၣ်ဒီး, ပှၤဂုၤပှၤဂၤစ့ၢ်ကီး ကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤအတၢ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်ဒူဒူ လၢတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးဆှဲဆှဲ ဆူတဂၤဘၣ်တဂၤအအိၣ်, ဒီးတၢ်အံၤကမ့ၢ် တၢ်လၢအမၤစၢၤ ပှၤခဲလၢာ် လၢကရူၢ်အပူၤ တုၤလီၤတီၤလီၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆီၣ်လီၤသးမ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်တမံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်စီဆှံသိၣ်လိပှၤ - တၢ်ဆီၣ်လီၤသးန့ၣ်အကါဒိၣ် အါန့ၢ်ဒံး တၢ်မၤသကိးတၢ် အတၢ်ကဲဘျုးန့ၣ်လီၤ. ကတိၤ ၂၂:၄ အပူၤပာ်ဖျါဝဲ “တၢ်ပျံၤယွၤ” - စံးတၢ်န့ၣ် ပမ့ၢ် ထိၣ်သတြီၤ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ, အစိအကမီၤ, အကဟုကညီၢ်ဒီး ပတၢ်သ့ၣ်ညါလီၤက့ၤပသး…

တၢ်မၤအသး

ဘၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤလၢ တၢ်အဲၣ်

ကၠ့(မ) (Jim) ဒီး လၤနံဒၣ် (Laneeda) မ့ၢ်ပှၤဒီတၢ်အဲၣ်တီ ဖဲလၢအထီၣ်ခီလ့ၣ်ကၠိလံၤလံၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် ဆီဟံၣ်ဆီဃီ ဒီးအါနံၣ်အါလါအတီၢ်ပူၤ, အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်အိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်သူၣ်ခုတၢ်သးမုာ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး, တၢ်လၢအလီၤတိၢ်လီၤဆီတဖၣ်န့ၣ် လၤနံဒၣ် စးထီၣ်မၤဝဲ, တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤကျဲဟါမၢ်, လၢတၢ်ထံၣ်လိာ်သး အဂီၢ် တၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်တဖၣ်န့ၣ် သးပ့ၤနီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ လၤနံဒၣ် အသးအိၣ် (၄၇) နံၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်ထီမံထီမၣ်အတၢ်ဆါ အဲၣ်(လ)စဲမါ အပတီၢ်ဆိ (early-onset Alzheimer’s) န့ၣ်လီၤ. ဒ်ပှၤလၢအအံးထွဲကွၢ်ထွဲအမါ ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်တဂၤ လၢအနံၣ်တဆံဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ကၠ့(မ) စံးကတိၤ ထီၣ်ဘးဝဲလၢ, “တၢ်ဆါ ထီမံထီမၣ်အံၤ မၤစၢၤယၤ ဒ်သိးယကအံးထွဲကွၢ်ထွဲ, ဒီးအဲၣ်ယမါ ခီဖျိကျိၤကျဲလၢ ယဆိကမိၣ်တန့ၢ်, ဖဲယစံး “မ့ၢ်, ယအၢၣ်လီၤယသးလီၤ” ဖဲလၢယဖျီယသးအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.”

၁ ကရံၣ် ၁၃ အပူၤ, ဖဲအတဲဖျါဝဲဒၣ် သးစီဆှံအတၢ်ဟ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်, တၢ်မၢဖိစီၤပီလူး ကွဲးပာ်ဖျါ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ အပါရမံ အတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တူၢ်လိာ်မုာ် ပှၤစီစၣ်

လၢလံာ် “ကယဲၢ်တၢ်သူၣ်အုးသးအုးခဲလၢာ်န့ၣ် တမ့ၢ်တၢ်မၤအသးနီၢ်နီၢ်ဘၣ်” (Everything Sad Is Untrue) အပူၤန့ၣ် ပှၤကွဲးလံာ် ဒဲနယၢၣ် န့ရံၣ် (Daniel Nayeri) ပာ်ဖျါဝဲ ဒ်သိးအဝဲသ့ၣ်ကပူၤဖျဲးဒီးတၢ်မၤနးမၤဖှီၣ်အဂီၢ် အတၢ်ဒိးကဘီယူၤ လၢတၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤအပူၤ ဃုာ်ဒီးအမိၢ်ဒီးအဒီပုၢ်ဝဲၢ်မုၣ် ဘၣ်ဟဲခီဖျိလၢဒဲကဝီၤ ဆူတၢ်ဘံၣ်တၢ်ဘၢအလီၢ် ကီၢ်အမဲရကၤ န့ၣ်လီၤ. ပှၤသးပှၢ်ဒီမိၢ်ဝၤခံဂၤန့ၣ် တသ့ၣ်ညါအဝဲသ့ၣ်ဘၣ်ဆၣ် အၢၣ်လီၤဝဲလၢ ကမၤစၢၤအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. နံၣ်တဖၣ် လဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤဒၣ်လဲာ် ပှၤမၤစၢၤအီၤတၢ်ဂ့ၢ်န့ၣ် ဒဲနယၢၣ်အသးတမံဝဲဒၣ်ဘၣ်. အဝဲကွဲးဝဲ “တၢ်န့ၣ် နနာ်သ့ကစီဒီဧါ. အဝဲသ့ၣ် တသ့ၣ်ညါတၢ်နီတမံၤဘၣ်ဆၣ် မၤတ့ၢ်ဝဲလီၤ. ပတထံၣ်လိာ်သးနီတဘျီဘၣ်. ပမ့မ့ၢ်ဘၣ်ဖုး ပှၤအၢပှၤသီတဖၣ်န့ၣ် အဝဲသ့ၣ် ကတူၢ်ဘၣ်တၢ်လီၤ. တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်မၤတၢ်ခဲလၢာ်ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ် လၢတၢ်သူၣ်ဒူသးဒူ, တၢ်သူၣ်အိၣ်သးအိၣ်တၢ်, ဒီးတၢ်တပလီၢ်အသး, ဒီးယဆိကမိၣ်လၢ ပှၤကမၤတၢ်ဒ်န့ၣ် တအိၣ်နီတဂၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.”

မ့ၢ်နာ်သက့, ယွၤအသးအိၣ်လၢ ပကအိၣ်ဒီး တၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သး အပတီၢ်ဒ်သိးအံၤ ဆူပှၤဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ စံးဘၣ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်လၢ ကသူၣ်အိၣ်သးအိၣ် ပှၤတခီဘီမုၢ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ၃…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်အိၣ်ဆိးကွၢ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအလီၢ်

ပမ့ၢ်ဒိးထီၣ် စီၤလိၣ်စီၤပၤ အခီၣ်ဖံးဒီး လဲၤတၢ်န့ၣ် တၢ်ကမၤသးဒ်လဲၣ်. အဲကၠံၣ်လၣ် ခဲလ့ၣ် (Angela Kelly) လၢအမ့ၢ် ပှၤမၤတၢ်လၢ ကဘီသန့ၤ ဒီးသရၣ်မုၣ် ကွၢ်ပှၤဆါ အဖိမုၣ်တဂၤအံၤန့ၣ် ကသ့ၣ်ညါဝဲန့ၣ်လီၤ. အနံၣ်ခံဆံအတီၢ်ပူၤ အဝဲမ့ၢ် ပှၤလၢ အဘၣ်ဒုးကူဒုးသိး ဆ့ကူဆ့ကၤလၢ နီၣ်ပၤမုၢ် အဲလံးစဘဲး (Elizabeth) လၢအလဲၤပူၤကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်တဂၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢအမူဒါတဖၣ်အကျါတမံၤန့ၣ် မ့ၢ်ဝဲ ဘၣ်ဒိးဆိန့ၢ် နီၢ်ပၤမုၣ်သးပှၢ်တဂၤအံၤ အခီၣ်ဖံးအသီတဖၣ် ဒီးဘၣ်ဟးဝ့ၤဝီၤ လၢနီအကရၢၢ်ပူၤ ဒ်သိးနီၢ်ပၤမုၣ်ဒိးခီၣ်ဖံးတဖၣ် ကမုာ်ပၢၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်အံၤ အိၣ်ဒီးအဂ့ၢ်အကျိၤ - တၢ်သးအိၣ်မၤစၢၤ ပိာ်မုၣ်သးပှၢ်လၢ ဘၣ်တဘျီဘျီ အလီၢ်အိၣ်ဝဲလၢ ကဆၢထၢၣ် တၢ်ဆၢကတီၢ်ဖးယံာ်ဖးစၢၢ်လၢ မူးသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ခံဂၤ ဒိးခီၣ်ဖံး အဒိၣ်အလဲၢ် ဒ်သိးလိာ်သးအဃိ ခဲလ့ၣ် မၤစၢၤမၤစၢ်လီၤ တၢ်တမုာ်တလၤတနီၤ လၢနီၢ်ပၤမုၣ်အဂီၢ် သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ခဲလ့ၣ် အတၢ်ကဟုကယာ်လၢ နီၢ်ပၤမုၣ်အဂီၢ် တၢ်ဂ့ၢ်ဖိအံၤ ဒုးဆိကမိၣ်ထီၣ်ယၤ စီၤပီလူးအတၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ယွၤအတြဲၤတဖၣ်လၢ အအိးထီၣ်အသး

ဖဲယဘၣ်လဲၤထီၣ်ကၠိအသီ, လၢအအိၣ်ဘူးဒီးဝ့ၢ်ဖးဒိၣ်န့ၣ်, ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်နဲၣ်ကျဲၤတၢ်န့ၣ်ကွၢ်ယၤတဘျး, ဒီးပာ်ယၤလၢ တၢ်မၤလိ တၢ်ကွဲးဒီးတၢ်ဖး ကိၤလၤဝါကျိာ်အဖုၣ်ကတၢၢ်အတီၤဒၢးန့ၣ်လီၤ. ယအိၣ်ဟဲသုးယသးလၢ ဝ့ၢ်ဖးဒိၣ်အကၠိ ဃုာ်ဒီးတၢ်ဒိးစဲးအစၢဖျိးစိ, မးအပတီၢ်တဖၣ်ဂ့ၤဒိၣ်မး, တုၤဒၣ်လဲာ် ကၠိခိၣ် ဟ့ၣ်လၤကပီၤယၤလၢ ယတၢ်ကွဲးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်နဲၣ်ကျဲၤတၢ်တဂၤ စံၣ်ညီၣ်တဲာ်ဝဲလၢ ယတကြၢးဘၣ် (မ့) တၢ်ကတဲာ်ကတီၤဒီးယၤတအိၣ်ဒံးဘၣ်အဃိ, တြဲၤလၢ ယကဘၣ်နုာ်လီၤဆူ တၢ်မၤလိ တၢ်ကွဲး ကိၤလၤဝါကျိာ်တီၤဒၢး “အဂ့ၤကတၢၢ်” လၢကၠိအသီတဖျၢၣ်အံၤ ကးတံာ်အသးလၢယဂီၢ်လံန့ၣ်လီၤ.

လၢပျၢၤ ဖံၤလဒ့းလဖံတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်န့ၣ် ကနၢ်ပၢၢ်ဝဲ တၢ်တြီမၤတံာ်တာ် ခီဖျိလၢတၢ်ဆဲတဲာ်တခီတၢၤအတၢ်ထံၣ်အဃိ န့ၣ်လီၤ. နံၣ်တဖၣ်လၢအပူၤကွံာ် အတယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်, အဝ့ၢ်တူၢ်ဘၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဟူးအဃိ, ဒ်အမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဆံးဖိအသိး တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤ အိၣ်လီၤတဲာ်တ့ၢ်ဝဲဒၣ် ဖးယံာ်ညါန့ၣ်လီၤ. တကးဒ်ဘၣ်န့ၣ်, လီၣ်ဖျါ ၃:၉ ပာ်ဖျါဝဲလၢ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး မုၣ်ကီၤလံၢ် အတၢ်မၤထီဒါအဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဒ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးလၢ အဂဲၤဆၢထၢၣ် သမူထီၣ်က့ၤတဂၤ ကွဲးနီၣ်ဝဲလၢ အဆၢဖိ ၈ အသိး, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ တဘၣ်တၢ်ပာ်ကဲဒ်သိးအံၤ အိၣ်ဒီး…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ယွၤအတၢ်ပညိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢ အပှဲၤဒီးတၢ်ကူၣ်သ့

ကီၢ်အဲကလံးအဘီမုၢ် (The United Kingdom) န့ၣ် အိၣ်ပှဲၤဝဲဒီး တၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲနလဲၤတပူၤ လၢ်လၢ်န့ၣ်, နကထံၣ်ဘၣ် ထးဘ့ၣ်ဘၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ကွဲးတဖၣ်လၢအလိၤ လၢတၢ်မၤလၤကပီၤ ပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါ လၢတၢ်စံၣ်စိၤတဲစိၤအပူၤ (မ့) တၢ်မၤသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ် တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲတဖၣ် ဖဲတၢ်ဂ့ၢ်အကါဒိၣ်တဖၣ် ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်အသး န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ထးဘ့ၣ်ဘၣ်ဖိတဖၣ်အကျါတဘ့ၣ်အလိၤ တၢ်ကွဲးဖိတထံၣ်န့ၣ် ဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်လီၤနံၤအဒိအတဲာ်, လၢပှၤအဲကလံးဖိသ့ၣ်တဖၣ် လၢအမၤမုာ်မၤဖှံပှၤသးန့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်လီၢ် ဝ့ၢ်စဲဒဝ့း (Sandwich), ကီၢ်အဲကလံး (England), လၢတမှံၤဟံၣ်ဒွဲတဖျၢၣ်အချၢန့ၣ် ထးဘ့ၣ်ဘၣ်ဖိလၢအတူၢ်န့ၢ်ခီၣ်ကဲတဘ့ၣ်အလိၤ တၢ်ကွဲးအိၣ်ဝဲလၢ, “တၢ်လီၢ်တတီၤအံၤ, ဖဲလါစဲးပတ့ဘၢၣ်, ၅ သီ, ၁၇၈၂ နံၣ်န့ၣ်, တၢ်မၤအသးတအိၣ်ဘၣ်နီတမံၤဘၣ်” န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီ, ပတၢ်ဃ့ထုကဖၣ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ် ဖျါလၢတၢ်ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ်တအိၣ်နီတမံၤလၢပဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ပဃ့ဝံၤဃ့, ပဆၢမုၢ်လၢ်လၢ ကစၢ်ယွၤကစံးဆၢပှၤအခဲအံၤတဘျီဃီအဃိ, ပဟဲစိာ်ပတၢ်ဃ့သကွံၢ်ကညးတၢ်တဖၣ် ဆူပပၢ် ကစၢ်ယွၤအအိၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤကွဲးလံာ်ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ, စီၤဒၤဝံး ဖဲအဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်န့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်သးတံာ်တာ် ဒ်သိးအံၤဖဲ စံး၁၃:၁ အပူၤ…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ဘၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤလၢ ကဘါထုကဖၣ်တၢ်

ဘၣ်တဘျီ ပှၤမၤသကိးတၢ်ဒီးယၤတဂၤန့ၣ် စံးဝဲဒၣ်, ခီဖျိလၢပတၢ်မၤမူဒါခိၣ် (Manager) အဃိ အတၢ်အိၣ်မူပူၤ တၢ်ဃ့ထုကဖၣ်တၢ်န့ၣ် ဂ့ၤထီၣ်အါထီၣ်ဝဲအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်ကွၢ် ပတၢ်မၤမူဒါခိၣ်လၢ ပရ့အီၤကီခဲတဂၤအံၤ ဟ့ၣ်နီၤလီၤ နီၢ်သးအသူၣ်ဂ့ၢ်သးကျိၤဒီးအီၤ, ဒီးအိၣ်ဒီးအစိကမီၤလၢ အတၢ်ဃ့ထုကဖၣ်အဖီခိၣ်န့ၣ်ဒီး ကဲထီၣ်တၢ်လီၤ ကမၢကမၣ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယတၢ်ဆိကမိၣ်န့ၣ် ကမၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤမၤသကိးတၢ်ဒီးယၤ, ယတံၤသကိးတဂၤအံၤ ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဆူညါ “ဖဲယထံၣ်အဟဲဝဲ ကိးဆၢကတီၢ်ဒဲးန့ၣ် ယဃ့ဘါထုကဖၣ်တၢ်လီၤ.” တချုးလၢကဘၣ်စံးကတိၤတၢ်ဒီး တၢ်မၤမူဒါခိၣ်ကိးဘျီဒဲးန့ၣ် အဝဲဘါထုကဖၣ်အါအါအဃိ, အတၢ်ထုကဖၣ်အဆၢကတီၢ် ဂ့ၤထီၣ်အါထီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ညါဝဲလၢ အလိၣ်ဘၣ်ယွၤအတၢ်မၤစၢၤ ခီဖျိတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢအတၤအီၤ တၢ်လၢအမ့ၢ်တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲဒီးခိၣ်နၢ် တဂၤအံၤအဃိ ဘၣ်ကိးထီၣ်ဝဲကစၢ်ယွၤအါအါန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်တဘျီဘျီန့ၣ် ယပှၤမၤသကိးတၢ်တဂၤအံၤ အတၢ်ဘါထုကဖၣ်အလုၢ်အလၢ် ဖဲလၢအကတီၢ်ကီခဲ, ဒီးတၢ်ရ့လိာ်, ဘၣ်ထွဲလိာ်သးတဖၣ်အပူၤအံၤန့ၣ် ယဒုးကဲထီၣ်ယလုၢ်ယလၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ထုကဖၣ်န့ၣ်မ့ၢ်စ့ၢ်ကီး လံာ်စီဆှံအလုၢ်အလၢ်, ဒီးဖျါဖဲ ၁ သ့းစၤလနံၤ ၅:၁၇-၁၈ အပူၤ, ဖဲစီၤပီလူး ဒုးသ့ၣ်နီၣ် ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤခရံာ်သ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးက“ဘါထုကဖၣ်တၢ် တထံၣ်ဃီ..., လၢတၢ်ခဲလၢာ်အပူၤန့ၣ်, စံးထီၣ်ပတြၢၤတၢ်အဘျုးအဖှိၣ်တက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. ပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

လၢယွၤအတၢ်အဲၣ်အစုပူၤ

ယတူၢ်ဘၣ်တၢ်ဆူးတၢ်ဆါ အဂၤတမံၤဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ယပျံၤဘၣ် တၢ်လၢယတသ့ၣ်ညါသ့ၣ်တဖၣ်, ဒီးတၢ်လၢယဟံးဃာ် ပၢဆှၢတန့ၢ်သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဖဲမုၢ်တနံၤန့ၣ်, ယဖးဘၣ်တၢ်ကွဲးလၢ ဖိး(ဘ) (Forbes) မဲးကစံအပူၤ, ဒီးယသ့ၣ်ညါဘၣ်လၢ ပှၤစဲအ့ၣ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ် မၤလိသ့ၣ်ညါ “ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်လဲၤတရံးသးအတၢ်ချ့” ချ့အါထီၣ်အဂ့ၢ်, ဒီးဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဖျၢၣ် “ဝးယဲာ်ယီၤအသး” ဒီး “လဲၤတရံးအသးချ့အါထီၣ်” ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်တဖၣ် စံးဝဲဒၣ်လၢ “အဆိကတၢၢ်န့ၣ် ပကြၢးပာ်လီၤတဲာ်ကွံာ် စဲးကီး တစဲးကီး - အခီပညီ ပကဘၣ်မၤဟါမၣ်ကွံာ် တစဲးကီးလၢ တၢ်ဆၢကတီၢ်ဘၣ်ထွဲဒီးဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်” န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤစှၤလီၤတစဲးကီးန့ၣ် တဖျါလၢတၢ်လီၤမၢ် ဒိၣ်ဒိၣ်အါအါဘၣ်ဆၣ်, ဖဲယသ့ၣ်ညါ ဟီၣ်ခိၣ်အတၢ်လဲၤတရံးသး ကဆီတလဲတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်ဒီး မ့ၢ်တၢ်မၤအသးဒိၣ်ဒိၣ်မုာ်မုာ်လၢယဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်တဂၢၢ်တကျၢၤ တဆံးတက့ၢ်ဖိဒၣ်လဲာ် မၤဟူးယဲာ်ယီၤ ယတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်သ့ဝဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, ဖဲလၢပတသ့ၣ်ညါတၢ်တဖၣ် ကလီၤပျံၤလီၤဖုး ထဲလဲၣ်ဂ့ၤထဲလဲၣ်ဂ့ၤ (မ့) တၢ်အိၣ်အသးမၤအသးတဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဖျါတဂၢၢ်တကျၢၤထဲလဲၣ်ဂ့ၤ တၢ်သ့ၣ်ညါလၢကစၢ်ယွၤ ဟံးဃာ်ပၢဆှၢတၢ်န့ၣ် ကမၤစၢၤယၤ ဒ်သိး ယကနာ်န့ၢ်အီၤအဂီၢ် န့ၣ်လီၤ.

လၢလံာ်ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ ၉၀:၂…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ဒိၣ်ထီၣ်လၢကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအပူၤ

ဒ်ဖိသၣ်တဂၤအသိး, ယထံၣ်ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဖၣ် မ့ၢ်ပှၤလၢ အကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်, ဒီးတၢ်တကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ် တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ယဆိကမိၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် သ့ၣ်ညါဝဲထီဘိန့ၣ်လီၤ. မုၢ်တနံၤ, ယမ့မ့ၢ် ပှၤဒိၣ်တုာ်ခိၣ်ပှဲၤတဂၤန့ၣ် ယကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ယဆိကမိၣ် ယကသ့ၣ်ညါထီဘိစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဂ့ၤလံ, “မုၢ်တနံၤ” ဟဲတုၤအိၣ်ယၤ ဖဲအပူၤကွံာ်တဘျုးနံၣ်တဖၣ်အပူၤ, ဒီးယမၤလိန့ၢ်ဝဲလၢ, အါစုအါဘျီန့ၣ် ယကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲယဟံၣ်ဖိဃီဖိ ဆူးဆါမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဂ့ၢ်ကီသ့ၣ်တဖၣ် လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤအပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်သဘံၣ်ဘုၣ်, တၢ်ထီဒါလိာ်သးလၢ တၢ်ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲအပူၤမ့ၢ်ဂ့ၤ, တၢ်ဆၢကတီၢ်ဒ်သိးအံၤတဖၣ်န့ၣ် ယဘၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢး ဂဲၤလိာ်လၢ တၢ်နာ်ကမၣ်တၢ် လၢနီၢ်တဂၤ အတၢ်ပၢဆှၢလီၤသး ဒီးတၢ်ဂံၢ်တၢ်အဘါအဃိ, ဒီးလၢယဂီၢ်တၢ်ဃုထၢ အိၣ်တ့ၢ်ထဲတမံၤ, ဒ်အမ့ၢ်ဘံၣ်လီၤယမဲာ်ချံ ဒီးစံးကတိၤကသွံ, “ယကဘၣ်မၤတၢ်မနုၤလဲၣ်န့ၣ် ယတသ့ၣ်ညါလၢၤဘၣ် အဃိ, ကစၢ်ဧၢ, မၤစၢၤယၤတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၤဖိ စီၤပီလူး နၢ်ပၢၢ်ဝဲ တၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ် ဘၣ်ထွဲဒီးတၢ်မၤစၢၤတအိၣ်လၢၤဘၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် “တၤဆှူၣ်” ကမ့ၢ်ဝဲနီၢ်ခိအတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ် လၢအကဲထီၣ် တၢ်သးတံာ်တာ် ဒီးတၢ်အ့ၣ်စိၢ်အ့ၣ်ထုး လၢအတၢ်အိၣ်မူအပူၤ န့ၣ်လီၤ.…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

အဲၣ်တၢ်ဒ်ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး

အဝဲဘၣ် တၢ်အဲၣ်အီၤလၢ ပှၤကိးဂၤ - တၢ်ကတိၤအံၤ မ့ၢ်တၢ်ကတိၤလၢ အပာ်ဖျါထီၣ် ဒီၣ် ဂူၣ်ဆၢးပံၣ် ဘၣ်ရၣ်ဒဲၣ်လံၣ် (Don Gusieppe Berardelli) လၢဝ့ၢ်ခဲးစနံၣ်ကိၣ် (Casnigo), ကီၢ်အံၣ်တလံၣ် (Italy) န့ၣ်လီၤ. ဒီၣ်, မ့ၢ်ပှၤလၢ အဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤတဂၤလၢအဒိးဝ့ၤဝီၤဝ့ၢ် လၢအလ့ၣ်မ့ၣ်ပီၤ အလီၢ်လံၤတခိၣ်, ဒီးဖဲဘၣ်သဂၢၢ်လိာ်သးဒီးပှၤတဂၤဂၤန့ၣ် ထီဘိန့ၣ်ဆၢဂ့ၤဆၢဝါဆိဝဲ “မ်သုကန့ၢ်ဘၣ် တၢ်ဃူတၢ်ဖိး ဒီးတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါတက့ၢ်” န့ၣ်လီၤ. လၢပှၤဂၤအတၢ်ဂ့ၤအဂီၢ် မ့ၢ်ဘၣ်မၤတၢ်န့ၣ်တလီၤဘှံးလီၤတီၤဝဲနီတဘျီဘၣ်. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအသးသမူအနံၣ် လၢခံအကတီၢ်တဖၣ်အပူၤန့ၣ်, ခီဖျိလၢ ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ခိၣ်ရိနၣ်တၢ်ဆါဒီး အတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တဂ့ၤ, နးထီၣ်အဃိ ပှၤလၢအဃၢၤသ့ၣ်တဖၣ် ပှ့ၤန့ၢ်အီၤ ကဟၣ်မၤစၢၤ တၢ်သါကလံၤ ဒ်အမ့ၢ်တၢ်မၤဆၢက့ၤအတၢ်မၤဂ့ၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအတၢ်ဆါနးဒိၣ်ထီၣ်အကတီၢ်န့ၣ် ဂ့ၢ်လိာ်ဝဲလၢ ကစူးကါ ကဟၣ်တၢ်သါ, ဒီးအလီၢ်န့ၣ် ဃုထၢဝဲလၢပှၤကစူးကါ ကဟၣ်တၢ်သါ ဆူသးစၢ်တဂၤဂၤလၢ အလိၣ်ဘၣ်ကဟၣ် အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤနၢ်ဟူအတၢ်ဂ့ၢ်လိာ်တမံၤအံၤန့ၣ် တကဲထီၣ်တၢ်ကမၢကမၣ်လၢ ပှၤနီတဂၤအဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ်. တၢ်အံၤမ့ၢ် လုၢ်လၢ်သကဲးပဝာ်တမံၤလၢအဘၣ်ထွဲဒီး ပှၤလၢအဘၣ်တၢ်အဲၣ်အီၤ,…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

တၢ်ဆီၣ်လီၤသး အဘူးအလဲ

ဒ်သရၣ်/သရၣ်မုၣ်အဂုၤအဂၤတဖၣ်အသိး, ကၤရံၣ် (Carrie) ဟ့ၣ်လီၤ အတၢ်ဆၢအကတီၢ်အါနၣ်ရံၣ် လၢအတၢ်မၤအဂီၢ်,  ဘၣ်တဘျီဘျီ, လၢတၢ်ဒွးဟ့ၣ်ကၠိဖိအတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီအပတီၢ်, ဒီးဘၣ်တဘျီဘျီ လၢတၢ်ထံၣ်လိာ်စံးကတိၤလိာ်သးဒီး ကၠိဖိဒီးမိၢ်ပၢ်တဖၣ် တုၤလၢမုၢ်ဟါစဲၤခံအကတီၢ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်ထဲးဂံၢ်ထဲးဘါဟ့ၣ်လီၤသးအံၤ ကအိၣ်စံၣ်အိၣ်ကျၢၤအဂီၢ်, ဘၣ်သန့ၤအသးလၢ အပှၤမၤသကိးတၢ် တဖၣ်လၢကမၤစၢၤအီၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အတၢ်မၤအကီအခဲအံၤညီထီၣ်ဝဲဒၣ် ခီဖျိလၢတၢ်မၤသကိးတၢ်န့ၣ်လီၤ. တယံာ်ဒံးဘၣ်န့ၣ် ပှၤသိၣ်လိတၢ်တဖၣ်အကျါ တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ်ပာ်ဖျါဝဲလၢ တၢ်မၤသကိးတၢ် အတၢ်ကဲဘျုး ကဲဖှိၣ်အံၤ ဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ်ဝဲဒၣ် ဖဲပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ် မ့ၢ်မၤသကိးတၢ်လၢတၢ်ဆီၣ်လီၤသးအပူၤ န့ၣ်လီၤ. ဖဲပှၤမၤသကိးတၢ်တဖၣ် မ့ၢ်သးအိၣ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ် အတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်န့ၣ်ဒီး, ပှၤဂုၤပှၤဂၤစ့ၢ်ကီး ကဟ့ၣ်ခီဟ့ၣ်နီၤအတၢ်သ့ၣ်ညါတဖၣ်ဒူဒူ လၢတၢ်ပာ်သူၣ်ပာ်သးဆှဲဆှဲ ဆူတဂၤဘၣ်တဂၤအအိၣ်, ဒီးတၢ်အံၤကမ့ၢ် တၢ်လၢအမၤစၢၤ ပှၤခဲလၢာ် လၢကရူၢ်အပူၤ တုၤလီၤတီၤလီၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဆီၣ်လီၤသးမ့ၢ်တၢ်အကါဒိၣ်တမံၤအဂ့ၢ်န့ၣ် လံာ်စီဆှံသိၣ်လိပှၤ - တၢ်ဆီၣ်လီၤသးန့ၣ်အကါဒိၣ် အါန့ၢ်ဒံး တၢ်မၤသကိးတၢ် အတၢ်ကဲဘျုးန့ၣ်လီၤ. ကတိၤ ၂၂:၄ အပူၤပာ်ဖျါဝဲ “တၢ်ပျံၤယွၤ” - စံးတၢ်န့ၣ် ပမ့ၢ် ထိၣ်သတြီၤ ကစၢ်ယွၤအတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ, အစိအကမီၤ, အကဟုကညီၢ်ဒီး ပတၢ်သ့ၣ်ညါလီၤက့ၤပသး…

တၢ်ဂ့ၢ်ဂံၢ်ထံးတဖၣ်

ဘၣ်တၢ်ထိၣ်ဟူးထိၣ်ဂဲၤလၢ တၢ်အဲၣ်

ကၠ့(မ) (Jim) ဒီး လၤနံဒၣ် (Laneeda) မ့ၢ်ပှၤဒီတၢ်အဲၣ်တီ ဖဲလၢအထီၣ်ခီလ့ၣ်ကၠိလံၤလံၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ် ဆီဟံၣ်ဆီဃီ ဒီးအါနံၣ်အါလါအတီၢ်ပူၤ, အတၢ်အိၣ်မူန့ၣ်အိၣ်ပှဲၤဒီးတၢ်သူၣ်ခုတၢ်သးမုာ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး, တၢ်လၢအလီၤတိၢ်လီၤဆီတဖၣ်န့ၣ် လၤနံဒၣ် စးထီၣ်မၤဝဲ, တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤကျဲဟါမၢ်, လၢတၢ်ထံၣ်လိာ်သး အဂီၢ် တၢ်သ့ၣ်ဆၢဖးကတီၢ်တဖၣ်န့ၣ် သးပ့ၤနီၣ်ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲ လၤနံဒၣ် အသးအိၣ် (၄၇) နံၣ်န့ၣ် ဘၣ်တၢ်ဃုထံၣ်န့ၢ် တၢ်ထီမံထီမၣ်အတၢ်ဆါ အဲၣ်(လ)စဲမါ အပတီၢ်ဆိ (early-onset Alzheimer’s) န့ၣ်လီၤ. ဒ်ပှၤလၢအအံးထွဲကွၢ်ထွဲအမါ ဘူးဘူးတံၢ်တံၢ်တဂၤ လၢအနံၣ်တဆံဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်, ကၠ့(မ) စံးကတိၤ ထီၣ်ဘးဝဲလၢ, “တၢ်ဆါ ထီမံထီမၣ်အံၤ မၤစၢၤယၤ ဒ်သိးယကအံးထွဲကွၢ်ထွဲ, ဒီးအဲၣ်ယမါ ခီဖျိကျိၤကျဲလၢ ယဆိကမိၣ်တန့ၢ်, ဖဲယစံး “မ့ၢ်, ယအၢၣ်လီၤယသးလီၤ” ဖဲလၢယဖျီယသးအဆၢကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.”

၁ ကရံၣ် ၁၃ အပူၤ, ဖဲအတဲဖျါဝဲဒၣ် သးစီဆှံအတၢ်ဟ့ၣ်တဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်, တၢ်မၢဖိစီၤပီလူး ကွဲးပာ်ဖျါ တၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံ အပါရမံ အတၢ်ဂ့ၤတၢ်ဝါ…