ပကတူၢ်လိာ်သ့ၣ်ညါ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢအဂ့ၤတဖု မ့ၢ်တၢ်ဒ်လဲၣ်

တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢအဂ့ၤတဖုအိၣ့်ရှတၢ်သိၣ်လိမိၢ်ပှၢ်လၢအဘၣ်လီၤႉ
စိၤဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအကလုာ်သ့ၣ်တဖၣ် အါထီၣ်ဂီၢ်ထီၣ် ၀ဲသတး့ရှ ပှၤတစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်တဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်မၤ ကဒံကဒါအီၤလၢ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါသ့ၣ်တဖၣ်အံၤန>ၣ်လီၤႉ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ အိၣ့်ရှပှၤပိာ်အခံတဖၣ် လၢအစံး< အ၀ဲသ့ၣ် အတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအံၤ မ့ၢ်၀ဲတီ၀ဲ< ့ရှအ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ်ဂုာ်ကျဲးစၢး၀ဲဒ်သိး ပှၤဂုၤဂၤတဖၣ် ကလဲလိာ်အတၢ်ဆိကမိၣ်တဖၣ် တမံၤဃီ ဒ်သိး့ရှ အ၀ဲသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်ဆိကမိၣ်န>ၣ်လီၤႉ တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤလၢခ&ံာ်ဖိ အတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအပူၤဒၣ်လဲာ်အိၣ်၀ဲန>ၣ်လီၤႉ ပ၀ဲပှၤခ&ံာ်ဖိ အတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါအပူၤဒၣ်လဲာ် တၢ်ထံၣ်လၢ အတလီၤပလိာ်သ့ၣ်တဖၣ်< တၢ်လီၤမုၢ်လီၤဖးတဖၣ်< တၢ်ြပၢလိာ်သးတဖၣ် အိၣ်၀ဲန>ၣ်လီၤႉ
ပှၤကညီသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ဘၣ်တၢ်မၤကဒံကဒါအီၤလၢ တၢ်လၢ အဃုထၢ၀ဲအံၤ မ့ၢ်၀ဲတီ၀ဲ ကစီဒီဧါန>ၣ်လီၤႉ တၢ်အမ့ၢ်အတီ မ့ၢ်လၢလဲၣ် တမံၤလဲၣ်န>ၣ် ဃုထၢ၀ဲတသ့အဃိသတး့ရှ အ၀ဲသ့ၣ် တဃုထၢ တၢ်နီတမံၤလၢၤဘၣ်န>ၣ်လီၤႉ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ် တနီၤနီၤဒၣ်လဲာ် တအိၣ့်ရှတၢ်လီၤတံၢ် ဘၣ်ဃး့ရှ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် လၢလဲၣ်တဖိှၣ်န>ၣ် သိၣ်လိတၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢအဘၣ်< ့ရှလၢလဲၣ်တဖှိၣ်န>ၣ် ့ကၢး့ရှ အ၀ဲသ့ၣ်အတၢ်ဆီၣ်ထွဲလဲၣ်န>ၣ်လီၤႉ လၢတၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အဃိ့ရှ လၢလံာ်အံၤအပူၤ< အဲၣ်ဒိးပာ်ဖျါ တၢ်အိၣ်ဖိှၣ်လၢအဂ့ၤတဖု မ့ၢ်ပကသ့ၣ်ညါအီၤသ့ဒ်လဲၣ် အဂ့ၢ်န>ၣ်လီၤ

ပာ်တ့ၢ်တၢ်တဲဆၢကဒါက့ၤ

နကဘၣ်နုာ်လီၤဆူ တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲးနီၣ်