ထုကဖၣ်တၢ်လၢအအိၣ်ဒီး ပသူၣ်ဂၢၢ်သးကျၢၤလၢ တၢ်နာ်ယွၤ

တၢ်ဃ့ဘါထုကဖၣ်လၢ အအိၣ့်ရှတၢ်နာ်န>ၢ်ယွၤနီၢ်နီၢ်
မၤနၢၤကွံာ်တၢ်သးဟးဂီၤလၢ တၢ်ထုကဖၣ်တၢ်သးဟးဂီၤ ဘိးကဒါကွံာ် ပတၢ်ထုကဖၣ် သ့၀ဲဆူတၢ်အိၣ်ဘရၣ်အိၣ်ဘှီၣ်န>ၣ်လီၤႉ ဖဲပသး ဘၣ်ဒိ့ရှသူၣ်ဒိၣ်သးဖျိး မ့ၢ်လၢပှၤလၢပနာ်န>ၢ်အီၤတဖၣ် မၤဟးဂီၤ ပတၢ်အိၣ်မူအကတီၢ်န>ၣ်< မ့ၢ်တၢ်ကီခဲဒိၣ်မးလၢ ပကထုကဖၣ်တၢ်န>ၣ်လီၤႉ ပမ့ၢ်ပလၢၢ်ဘၣ်လၢ ယွၤအနီၢ်ကစၢ် ဒၣ်၀ဲ ပျဲလၢပလီၤဃံၤလၢ ပတၢ်အိၣ်မူအပူၤန>ၣ်< မ့ၢ်တၢ်ကီတၢ်ခဲနးမးစ့ၢ်ကီးလၢပဂီၢ်< လၢပကထုကဖၣ်တၢ်န>ၣ် လီၤႉ
ယွၤနၢ်ပၢၢ် ပသူၣ်ပသး့ရှပတၢ်ဆိကမိၣ်န>ၣ်လီၤႉ အ၀ဲအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲ ကတဲာ်ကတီၤန>ၢ်ပှၤ ကျဲလၢ ပဟဲဃီၤဆူ တၢ်ဘျုးတၢ်ဖှိၣ်အလီၢ်ပစိာ် ဃုာ့်ရှတၢ်နာ်န>ၢ်အီၤ ဂၢၢ်ဂၢၢ်ကျၢၤကျၢၤန>ၣ်လီၤႉ Dave Egner ဟ့ၣ်တၢ်မၤစၢၤလၢ ပှၤလၢအတၢ်နာ်လီၤမၢ်လၢ တၢ်ထုကဖၣ် ့ရှအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်၀ဲအပူၤ ဒ်သိးကသ့ၣ်ညါ၀ဲလၢ ယွၤဒိကနၣ်အ၀ဲသ့ၣ် အတၢ်ထုကဖၣ် ဖဲအထုကဖၣ်၀ဲ တဘျီလၢ်လၢ်န>ၣ်လီၤႉ

ပာ်တ့ၢ်တၢ်တဲဆၢကဒါက့ၤ

နကဘၣ်နုာ်လီၤဆူ တၢ်တီၣ်ထီၣ်တၢ်ကွဲးနီၣ်