ပပှၤကွဲးတၢ်တဖၣ်

ကွၢ်ခဲလၢာ်

တၢ်ကွဲးဖှိၣ်ရၤတဖၣ် လၢ Jennifer Benson Schuldt

စူးကါ နကလုၢ်

စးထီၣ်လၢ အသးအိၣ်(၈)နံၣ်န့ၣ် နီၢ်လံစၣ်(Lisa) ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်ဒီး တၢ်ကတိၤတၢ်အုးအးဒီး ပျံၤဝဲလၢ အကဘၣ်ရ့လိာ်အသးဒီး ပှၤဂၤတဖၣ်အဃိ လိၣ်ဘၣ်လၢ အဝဲကဘၣ်ကတိၤတၢ်ဒီး ပှၤကမျၢၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အတၢ်အိၣ်မူလၢခံန့ၣ် ဘၣ်တၢ်မၤဘျါအီၤ ဒ်သိးကမၤနၢၤတၢ်တၤအီၤန့ၣ်အဃိ အဝဲပာ်လီၤအသး ဒ်သိးကစူးကါအကလုၢ် လၢတၢ်မၤစၢၤပှၤဂၤတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. အဝဲစးထီၣ်မၤ မုာ်သးမၤကလီ ပှၤကူၣ်လိာ်တၢ် အတၢ်မၤလၢပှၤမၤတၢ်ဖိ လၢဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ် ဒီးတၢ်သးဟးဂီၤလၢ အတၢ်သူၣ်ဟူးသးဂဲၤ တၢ်ကီတၢ်ခဲအိၣ်လၢ ကွဲၤဒီနၢ်အတၢ်မၤလီၢ်တဖၣ်လီၤ.

စီၤမိၤရှ့ ဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ် ဘၣ်ထွဲဒီး အတၢ်ကလုၢ်ကတိၤလၢ ကမၤစၢၤ အံၣ်စရ့လးဖိ ကဟးထီၣ် လၢကုၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤမၢအလဲၤကတိၤတၢ် ဒီးစီၤပၤဖၤရိၤ ဘၣ်ဆၣ် စီၤမိၤရှ့ဂ့ၢ်လိာ်ဝဲ မ့ၢ်လၢ အဝဲတအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်န့ၢ် အတၢ်သ့ကလုၢ်ကတိၤတၢ်အဃိလီၤ (၂ မိၤ ၄:၁၀). ကစၢ်ယွၤတၤအီၤဒီးစံး, “မတၤတ့ပှၤကညီအထးခိၣ်လဲၣ်” ဒီးယွၤမၤလီၤတံၢ်က့ၤအီၤဒီးစံး, “ယကအိၣ်ဒီးနထးခိၣ်ဒီး နကကတိၤတၢ် ဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ယကသိၣ်လိနၤလီၤ”(:၁၁-၁၂). ယွၤအတၢ်စံးဆၢ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ပှၤလၢ အဝဲမၤတၢ်ပှဲၤဒီးအစိကမိၤ ခီဖျိပှၤ သ့ဝဲလၢပတၢ်တ့အဒူၣ်အထၢတဖၣ်ဒၣ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲပသ့ၣ်ညါတၢ်အံၤလၢပသးပူၤဒီး ပကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤဃုာ်ဒီးတၢ်ထံၣ်အံၤန့ၣ်…

တၢ်မူအပနီၣ်

ဖဲယဖိမုၣ်ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ဆွဲၣ်မိၢ်ဖါဖိတစူၣ် ဒ်သိးကဘူၣ်ကွၢ်ကီအဂီၢ်အခါန့ၣ်, အဝဲမၤပှဲၤထီၣ်ထံဒၢမဲၥ်ထံကလၤလၢမဲး ဒ်သိးဆွဲၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ကစွါထီၣ် ဒီးခူၣ်အဝံသ့ၣ်တဖၣ် ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲထၢနုၥ်န့ၢ်ဝဲထံ, တၢ်အီၣ်အစီ (protein) ဒီးတၢ်ဒိးတၢ်လၣ်အက့အခီသ့ၣ်တဖၣ် ဒ်သိးဆွဲၣ်တဖၣ် ကအီၣ်ဝဲအဂီၢ်လီၤ. ပကွၢ်ဒီး ဖျါလၢဆွဲၣ်သ့ၣ်တဖၣ် သးဖှံဝဲအဃိ ဘၣ်တနံၤ ဖဲလၢပတထံၣ်လၢၤဘၣ် အဝဲသ့ၣ်န့ၣ် ပဖုးဘၣ်ပသးလီၤ. ပလူၤဃုကွၢ်အဝဲသ့ၣ်လၢ တၢ်လီၢ်ကိးပူၤဒဲးလီၤ. လၢခံကတၢၢ်ပသ့ၣ်ညါလၢ
အဝဲသ့ၣ်ကအိၣ်ဝဲဖဲ မဲးသ့ၣ်တဖၣ်အဖီလၥ်သ့ၣ်သ့ၣ်လီၤ. ဒီးကအိၣ်ဖဲန့ၣ် ခံလါဃၣ်ဃၣ် လၢအဝဲသ့ၣ်ကသဘျုးလီၤ အဖံးအကုအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ခံလါလၢၥ်လံ. ဒီးလၢခံတလါစ့ၢ်ကီးလဲၤပူၤလံ. ယဘၣ်ယိၣ်လၢမ့ၢ်အဝဲသ့ၣ်သံလံဧါန့ၣ်လီၤ.ပဘၣ်ခိးတၢ်ဆၢကတီၢ်ယံၥ်ထီၣ်ဒီး ပသးတစူၤလၢၤဘၣ်. အကတၢၢ် ပထံၣ်ဘၣ်တၢ်ပနီၣ်လၢ အဝဲသ့ၣ်အိၣ်မူဒံးဒီး အဝဲသ့ၣ်ဟဲဖျါထီၣ်လၢ မဲးတဖၣ်အကျါန့ၣ်လီၤ.

ယဆိကမိၣ်ကွၢ်လၢ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ဖဲအဘၣ်တၢ်က့ၤစိာ်မၢကဲကုၢ်လၢ ဘၤဘူၤလိၣ် အဆၢကတီၢ်, မ့ၢ်ကအိၣ်ဒီးတၢ်သးဒ့ဒီလၢ ယွၤအတၢ်တဲဆိပာ်စၢၤ ခီဖျိ ဝံတဖၣ်န့ၣ် ဘၣ်ကလၢပှဲၤဧါန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်အဝဲသ့ၣ်အသးဟးဂီၤဧါ. မ့ၢ်အဝဲသ့ၣ်အသးကိၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ်ကဘၣ်အိၣ်ဖဲန့ၣ်လီၤစိၤလီၤထီဧါ. ယံး ၂၉:၁၀ အပူၤ ခီဖျိလၢဝံယံးရမံယၤန့ၣ် ကစၢ်ယွၤစံးဝဲဒၣ် “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ယွၤစံးဝဲဒၣ်အနံၣ်နွံဆံပှဲၤထီၣ်လၢဘၤဘူၤလိၣ်အပူၤအလီၢ်ခံန့ၣ် ယကအိၣ်သကိးသု, ဒီးမၤလၢထီၣ်ပှဲၤထီၣ်…

ဘၣ်ဃၣ်ဃီၤဆူလဲၣ်

ပှၤကိးဂၤဒဲးလၢတီၤထီကၠိန့ၣ် ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သး ကၠဲး(Jack)အတၢ်ပာ်သးဖှံဖှံညီညီ ဒီးအတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢတၢ်လိၣ်ခိၣ်လိာ်ကွဲန့ၣ်လီၤ. အဝဲအသးခုကတၢၢ်အကတီၢ် မ့ၢ်ဖဲအအိၣ်လၢကလံၤကျါ လၢတၢ်တစွၤလီၤလၢအအိၣ် ‘U’အက့ၢ်အဂီၤအဖီခိၣ်, အစုတခီဟံးဃာ် အနီၣ်တလူၣ်ဘ့ၣ်ဘၣ် (skakeboard) ဒီးအဂၤတခီ ယူာ်ထီၣ်ဃာ်လၢ တၢ်ဒီပၢၤအနီၢ်ခိအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ကၠဲး ဃုထၢပိာ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးအခံ ဖဲအဝဲစးထီၣ်လဲၤထီၣ်လီၢ်ကဝီၤ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖုဝံၤအလီၢ်ခံန့ၣ်လီၤ. တုၤအကတီၢ်ဖဲန့ၣ်န့ၣ်, အဝဲတူၢ်ဘၣ်တ့ၢ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိအတၢ်ဂဲၤလိာ်ကီခဲဒိၣ်ဒိၣ်မုၢ်မုၢ်, ဒီးအဝဲသူတ့ၢ် ကသံၣ်မူၤဘှိးတဖၣ်လၢ အကမၤစၢ်လီၤ အတၢ်ဘၣ်ဒိဆါတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ. အဝဲဆီတလဲအတၢ်စူၢ်တၢ်နာ်ဝံၤအလီၢ်ခံ တစိၢ်ဖိန့ၣ်, ဖျါလၢတၢ်လဲၤအသးဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်လၢအဂီၢ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ဒီး နံၣ်တဖၣ် လဲၤပူၤကွံာ်ဝံၤအလီၢ်ခံ, အဝဲစးထီၣ်သူက့ၤကဒီး ကသံၣ်မူဘှိးတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်နုာ်လီၤမၤစၢၤလၢအကြၢးအဘၣ် ဒီးတၢ်ကူစါယါဘျါတဖၣ် တအိၣ်ဘၣ်အဃိ, တဆီဘၣ်တဆီန့ၣ် အဝဲသံဝဲလၢ အသူကသံၣ်အါကဲၣ်ဆိးအဃိန့ၣ်လီၤ.

ဖဲပဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်တၢ်ကီတၢ်ခဲအခါ, တၢ်ညီလၢပကဃၣ်ကဒါက့ၤဆူ တၢ်လၢအညီနုၢ်ဒီးပှၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤဒီးပျံၤဝဲဖုးဝဲလၢ ပှၤအၤရှူၢ်ဖိတဖၣ် တယံာ်ဘၣ် ကဟဲမၤဒၢၣ်မၤဆူၣ်အဝဲသ့ၣ်အခါ, လၢတၢ်မၤစၢၤအဂီၢ် အဝဲသ့ၣ်စွါက့ၤကဒါအခိၣ်ဆူ ပှၤအဲၤကူပတူးဖိတဖၣ် လၢတဘျီမ့ၢ်တ့ၢ်အကုၢ်ကစၢ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ (ယရှါ ၃၀:၁-၅). ယွၤစံးဆိပာ်လၢတၢ်အံၤကမ့ၢ်တၢ်ဟးဂူာ်ဟးဂီၤဖးဒိၣ်, ဘၣ်ဆၣ် ဖဲ အဝဲသ့ၣ်ဃုထၢကမၣ်တၢ်နာ်သက့, ယွၤအံးထွဲကွၢ်ထွဲသူၣ်အိၣ်သးအိၣ် အဝဲသ့ၣ်ဒံးန့ၣ်လီၤ.…

ဆူၣ်ကိၤဝဲဒ်ထးအသိး

စွံၤထိးအ့ၣ်တဖၣ်(Ironclad beetles)န့ၣ် ဘၣ်တၢ်သ့ၣ်ညါ အဝဲသ့ၣ်အိၣ်ဒီးအကုလၢအကိၤ ဒီတဒၢအဝဲသ့ၣ် လၢတၢ်ဖိတၢ်လံၤ လၢအဟးအီၣ် အဝဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ်, လၢတၢ်အါမံၤအကျါလီၤဆီတမံၤ မ့ၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ် အိၣ်ဒီးဂံၢ်ဘါလီၤလီၤဆီဆီ လၢအတူၢ်တၢ်ဆီၣ်သနံး န့ၣ်ဝဲလီၤ. ကုခိၣ်လၢအကိၤယူာ်ထီၣ် အသးအါန့ၢ်ဒံး တဲၤကွံၥ်အသးတဖၣ်, ဖဲအပၥ်ဖှိၣ်ထီၣ်သးတပူၤဃီလီၤ. အချၢဃံ လၢအအိၣ်ဘ့ၣ်သလၣ် ဒီးလီၤယၢၢ် မၤစၢၤစ့ၢ်ကီး တၢ်ဆူ ကတြီဆၢ တၢ်သ့ၣ်ဖးသ့ဝဲန့ၣ်လီၤ. ဒ်စဲအ့ၣ်တၢ်သမံသမိး တၢ်ပၥ်ဖျါထီၣ် တၢ်အံၤအိၣ်မူသ့ဒၣ်လဲၣ် တၢ်ဆီၣ်ကျံးအါန့ၣ် အနီၢ်ကစၢ်အဃၢ အဘျီ ၄၀,၀၀၀ ဃၣ်ဃၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဒ်ယွၤတ့လီၤတၢ်ဖိဃၢ်အံၤ ကအိၣ်ဒီးအကုလၢအကိၤအသိးန့ၣ် အဝဲဟ့ၣ်လီၤစ့ၢ်ကီး ဝံယံးရမံယၤလၢတၢ်ဂံၢ်တၢ်ဘါ လၢအတူၢ် တၢ်ကန့ၢ်ဝဲစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ဝံအံၤ ကကွၢ်ဆၢၣ်မဲၥ်ဘၣ်ဒီး တၢ်ဆီၣ်သနံး လၢအနး, ဖဲအရၤလီၤ တၢ်ကစီၣ်လၢၦၤအံၣ်စရ့လးဖိ တူၢ်လိၥ်တသ့န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်အံၤအဃိ, ယွၤအၢၣ်လီၤတၢ်ဆူ, တၢ်ကဟ့ၣ်လီၤအီၤ “ထူၣ်ထးတကျီၣ် ဒီးအဒူၣ်တိၢ်တဒူၣ်” (ယံး ၁:၁၈)လီၤ. ဝံအံၤ တဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးဘၣ် မ့တမ့ၢ် တဘၣ်တၢ်ဒိၣ်ဘၢအီၤန့ၣ်ဘၣ်. အဝဲအတၢ်ကတိၤ ကအိၣ်ဆိးဂၢၢ်ကျၢၤ…

ယွၤသ့ၣ်ညါဝဲ

နီၢ်ဒီမါဝၤခံဂၤလၢအဆၢထၢၣ်ကွၢ်ကီ တၢ်ဆိကမိၣ်မှံခဲၣ်ဂီၤ (abstract painting) ဖးဒိၣ်တဘ့ၣ်န့ၣ် ပၥ်သူၣ်ပၥ်သးဝဲ ကသံၣ်ခဲၣ်ထးဝါဒၢ အိးထီၣ်သးတဖၣ်ဒီး နီၣ်တြူၥ်တဖၣ် လၢတၢ်ဂီၤအခီၣ်ထံးန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဆိကမိၣ်ဝဲလၢ “တၢ်တ့အီၤ တဝံၤဒံးဘၣ်”ဒီး မတၤဂ့ၤမတၤဂ့ၤနုၥ်လီၤတ့သ့ဝဲအဃိ, အဝဲသ့ၣ်တြူၢ်လီၤ တၢ်အလွဲၢ်တခါလၢတၢ်ဂီၤအလိၤဒီး ဟးထီၣ်ဝဲလီၤ. နီၢ်နီၢ်တခီ, ၦၤလၢအတ့တၢ်ဂီၤအံၤ ပၥ်တ့ၢ်တၢ်တ့ခဲၣ်အပိး အလီတဖၣ်ဖဲန့ၣ် ဒ်တၢ်ဒုးနဲၣ်ဃၥ်တၢ်ဂီၤလၢ အတ့ဝံၤဃၥ်တခါအံၤ အက့ၢ်အဂီၤတမံၤအသိးန့ၣ်လီၤ. ဒွဲလၤဒုးနဲၣ်ဒၢးကွၢ်ထံက့ၤ ကွဲၤထံၣ်ဟူလၢအဒိဃၥ် တၢ်မၤအသးအံၤဝံၤ, ပၥ်ဝဲဒ်အမ့ၢ်တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်, အဃိဒီး တလိၥ်ဘၢလိၥ်ကွီၢ် တၢ်လၢၤဘၣ်.

ၦၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်လၢ အအိၣ်လၢ ယၢ်ဒ့ၣ်ကျိအမုၢ်ထီၣ်တကပၤစ့ၢ်ကီး ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်နၢ်ပၢၢ်ကမၣ်တမံၤ ဖဲအဝဲသ့ၣ်ဘှီထီၣ်တၢ်လုၢ်လီၢ်ဖးဒိၣ်တခါ လၢထံကျိနံၤအခါန့ၣ်လီၤ. ၦၤအဒူၣ်လၢ မုၢ်နုၥ်တကပၤတဖၣ် ထံၣ်ဝဲတၢ်မၤအံၤ ဒ်တၢ်ပူထီၣ် ယွၤဘၣ်အသးန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ် ဒဲစီဆှံလီၤ (ယိၤၡူ ၂၂:၁၆).

တၢ်ဖ့ၣ်ဆၢတဖၣ် အိၣ်ထီၣ်ဝဲ, တုၤၦၤမုၢ်ထီၣ်အဒူၣ်တဖၣ် ဘၣ်တဲနၢ်ပၢၢ်ဝဲ လၢတၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်မၤဝဲန့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ် တၢ်လုၢ်လီၢ်ဒိနီၢ်နီၢ်တခါလီၤ. အဝဲသ့ၣ်အဲၣ်ဒိးဝဲလၢ ၦၤတစိၤလၢအဟဲလၢခံတဖၣ် ကထံၣ်တၢ်အံၤဒီး သ့ၣ်ညါနီၣ်ဝဲ အတၢ်ဘၣ်ထွဲလၢသူၣ်သး ဒီးတၢ်ဟဲလီၤစၢၤဒီး ၦၤအံၣ်စရ့လးဖိအဂုၤအဂၤတဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ…

တၢ်သးဒူလၢအကၤ

ဖဲ ၁၄၇၈ နံၣ်န့ၣ်, လီၣ်ရဲၣ်စိၣ် ဒံၢ် မဒံၢ်ခၠံၣ်(Lorenzo de Medici), ၦၤပၢဝ့ၢ်ဖလီရဲး(စ) (Florence) လၢကီၢ်အံၣ်တလံၣ်(Italy), ဃ့ၢ်ပူၤဖျဲးကွံၥ်ဝဲလၢ တၢ်မၤဒၢၣ်အသးသမူန့ၣ်လီၤ. ဖဲအၦၤထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် ကျဲးစၢး မၤဆၢက့ၤ တၢ်မၤဒၢၣ်အၦၤခိၣ်နၢ်အခါ, တၢ်ဒုးတၢ်ယၤအိၣ်ထီၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်အိၣ် အသးမၤအသး နးထီၣ်ဝဲ, ဒီးစီၤပၤအအၢအသီ ဖၣ်ရဲၣ်တ့-တၢ(Ferrante I) လၢ ဝ့ၢ်န့ပဲ(Naples) ကဲထီၣ် လီၣ်ရဲၣ်စိၣ်အဒုၣ်အဒါန့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် အတၢ်မၤအဒူအဃိၤ တမံၤန့ၣ် လဲလိၥ်ကွံၥ် တၢ်ခဲလၢၥ်လီၤ. အဝဲလဲၤအိၣ်သကိး စီၤပၤ, လဲၤဝဲထဲစုယၢ်ခီ ဒီးထဲတဂၤဧိၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအဒူအံၤ, ဃုၥ်ဒီး အတၢ်သ့ထုးသူၣ်ထုးသးဒီး အတၢ်ကူၣ်သ့ကူၣ်ဘၣ်န့ၣ်, မၤန့ၣ် ဖၣ်ရဲၣ်တ့ အတၢ်ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သး, ဒီးတၢ်ဒုးတၢ်ယၤကတၢၢ်ဝဲ န့ၣ်လီၤ.

စီၤဒၤနံးယ့လးစ့ၢ်ကီး လဲလိၥ်စီၤပၤတဂၤအသးန့ၣ်လီၤ. လၢဘၤဘူလိၣ်အပူၤ ၦၤလၢအတဲဖျါထီၣ် စီၤပၤနဘူၤကးန့စၢ်အတၢ်မံမီၢ် လၢအလီၤသးတံၥ်တၥ်တခါ ဒီး ဖးတၢ်မံမီၣ်အခီပညီသ့ဝဲန့ၣ် တအိၣ်နီတဂၤဘၣ်. တၢ်အံၤ မၤဒိၣ်ထီၣ်စီၤပၤအသးယ တုၤဒၣ်လဲၥ် အဝဲပၥ်လီၤအသးလၢ အကမၤသံကွံၥ် အၦၤကူၣ်လိၥ်တၢ်ခဲလၢၥ်တဖၣ်, ပၣ်ဃုၥ်ဒီး စီၤဒၤနံးယ့လးဒီးအတံၤသကိးတဖၣ်လီၤ.…

တၢ်တွံၢ်အီၤဆူ တၢ်ဘံၣ်ဘၢအလီၢ်

ပိၥ်မုၣ်ဖိတဂၤ ဟးဂဲၤထံ ဖဲပီၣ်လဲၣ်ကပၤထံကျိၤဖိအပူၤ ဒီးအပၢ်ကွၢ်ထွဲအီၤလီၤ. အရီးဘၢၣ် ခီၣ်ဖံးဖိ ထီတုၤအခီၣ်လ့ၢ်ခိၣ်လီၤ. လီၤဝဲထံကျိၤဖိအဆီတဆီဆူလၥ်တကပၤ သီၣ်ပြံၥ်ပြူၥ် တုၤလၢထံဘျံးအခီၣ်ဖံးဖိန့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲလဲၤဆူညါတသ့လၢၤန့ၣ် ကဲးကိးပသူထီၣ်, “ပါပၢ် ယလီၤဘျၢလံ” အပၢ်ခါထီၣ်သၢဘီ ဒီးတုၤဆူအကပၤ ဒီး တွံၢ်ထီၣ်အီၤဆူကၢၢ်ခိၣ် အိၣ်ဒီးတပံၢ်လါဟ့လီၤ. အဝဲ တၢၤကွံၥ်ထံလၢ အခီၣ်ဖံးပူၤ ဒီးနံၤဝဲလီၤ.

ဖဲယွၤဒုးပူၤဖျဲး ၦၤကွဲးထါစီၤဒၤဝံးလၢ အဒူၣ်အဒါအစုဝံၤန့ၣ် အဝဲဆ့ၣ်နီၤ တစိၢ်ဖိ ဒီးထုးကွံၥ်အခီၣ်ဖံး ဒီးပျဲအသးမုၥ်ထီၣ်ဆူၣ်ထီၣ်ဝဲလီၤ. အဝဲကွဲးတၢ်သးဝံၣ်လၢ ပၥ်ဖျါထီၣ် အတၢ်သးပလၢၢ်ဘၣ် ဒ်အံၤ, “ယကိးထီၣ်ယွၤလၢ အဘၣ်တၢ်စံးထီၣ်ပတြၢၤ, ဒီးယကတုၤလၢ တၢ်အုၣ်က့ၤခီၣ်က့ၤလၢယဒုၣ်ယဒါလီၤ” (၂ ၡမူၤ ၂၂:၄). အဝဲ စံးထီၣ်ပတြၢၤယွၤ ဒ်အမ့ၢ်အလၢၢ်, အတိၥ်, အကတီၤ ဒီးအတၢးထီၣ်ထီလီၤ (:၂-၃). ဆူညါတတီၤ ခီဃီၤဆူထါလၢ မၤဆၢက့ၤယွၤအတၢ်ဟ့ၣ်ဆၢတဖၣ်လီၤ. ဟီၣ်ခိၣ် ကနိးကစုၥ်လီၤ. ယွၤဟဲလီၤလၢမူခိၣ်လီၤ. လၢအမဲၥ်ညါ မ့ၣ်အူခုၣ်ဟဲထီၣ်ဝဲလီၤ. အကလုၢ်သီၣ် ဒ်လီသီၣ်အသိး ဒီးထုးထီၣ်အီၤလၢထံအါအကျါလီၤ (:၈,…

တၢ်ဒီတံၤသကိးအတၢ်ကတိၤသကိး

ခဲးသရၠာစးံဒီးယၤၣ်လီၤႉ မ့မ့ၢ် တကတိၤတၢ် ခီဖျိကွဲၤဒီနၢ်ဘၣ်ဒီး ပဟ့ၣ်ခီလီၤပသးလံာ်က့ဖိလၢ တီၤပူၤလၢ အဘၣ်ဃး လၢခံတဘျီပကမံသကိးလၢ မတၤအဟံၣ်လဲၣ်န့ၣ်လီၤႉ တဘျီဘျီ ပဒိးသကိး ကသ့ၣ်ဒီး ပပိာ်လိာ်ပခံ ဒီးမၤသကိးကၠိအတၢ်မၤလၢ ပဘၣ်ဃုသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်န့ၣ်လီၤႉ
တဘျီ ဖဲမုၢ်နံၤဒိၣ်မုၢ်ဃ့ၢ်လီၤအကတီၢ် ယဆိကမိၣ်၀ဲ ခဲးသရၠာစးံအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ ယတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၠာစးၣ်တဲယၤ ဘၣ်ဃးတၢ်ဒိးန့ၢ် တၢ်မူအထူအယိာ်အဂ့ၢ်တဂီၤအံၤ ဒီး ယသ့ၣ်ညါလၢ ယသကိးန့ၣ် အ၀ဲတနာ်လံာ်စီဆှံအတၢ်သိၣ်လိ ဒ်သိးယၤဘၣ်လီၤႉ ယကတိၤအီၤအဂီၢ် တၢ်၀ံဃၢဘၣ်ယၤ ဒီးလၢယကတဲအီၤ အ၀ဲအိၣ်ဒီး တၢ်ရၠာစး့လိာ် ဘၣ်ထွဲဒီးခရၠာစးံာ်သ့ ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ သနာ်က့ၣ်လီၤႉ
ယဆိကမိၣ်တၢ်ပျံၤန့ၣ် ဒုးမၤဘရၣ်မၤဘှီၣ်ပှၤဒိၣ်မးလီၤႉ စီၤပီလူးဒၣ်လဲာ် အ၀ဲဃ့ ကညး၀ဲလၢ ပှၤကဃ့ဘါထုကဖၣ်လၢ အ၀ဲကအဲးထီၣ်အထးခိၣ်လၢ ကစံၣ်တဲၤတဲလီၤ တၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ (အ့းဖ့း ၆း၉) ႉ စီၤပီလူးစံး၀ဲ အ၀ဲမ့ၢ် ‘‘ကလူးတဂၤၣ်လီၤႉ ပှၤမ့ၢ်သမၢ ပတၢ်ကစီၣ်ဒီး အ၀ဲသ့ၣ် သမၢ၀ဲ ပှၤလၢအဆှၢတၢ်ကစီၣ်တဂၤ စ့ၢ်ကီးလီၤႉ ယွၤလဲၤခီဖျိတၢ်ဘၣ်ဆဲး ဒ်သိးပှၤ လီၤႉ
အဃိသတးဒီး…

တၢ်မၤန့ၢ်မၤနၢၤဒီးတၢ်တူၢ်ဆါသး

ဖဲ ‘‘တၢ်ကိၢ်ခါတၢ်မၤလိအတၢ်ရၠာစးဲၣ်တၢ်ကျဲၤ’’ တခါအကတီၢ်းစၢ်လဲၣ် အပူၤတဂၤအဂ့ၢ်လီၤႉ တၢ်ဂဲၤထံလိသးလၢ အဖီတၢၣ်အံၤအဂီၢ် ဟံးန့ၢ်အတၢ်ဆၢကတီၢ် အအါကတၢၢ်လီၤႉ ဖဲလၢခံကတၢၢ် အ၀ဲစးထီၣ်ဟးထီၣ် ဒ်သိးကလဲၤဆူတၢ်အခိၣ် စိထီကတၢၢ်န့ၣ် တၢ်တကဲထီၣ်ဒ်အရၠာစးဲၣ်ကျဲၤပာ်၀ဲအသိးဘၣ်ႉ တၢ်ထီၣ်ကစၢၢ်ကပၤ တတီၤန့ၣ် က့ှူၢ်ဖိတဂၤအိၣ်တမုာ်ဒီး ပိာ်ခွါဖိအံၤ ပာ်လီၤသးလၢ ကကျဲးစၢးတုၤအိၣ် အဖီတၢၣ်အလီၢ် အ၀ဲကအိၣ်တ့ၢ်ဒီးအီၤလၢ တၢ်လီၢ်ခံ ဒ်သိးကမၤစၢၤအီၤလီၤႉ
လၢတၢ်မၤလိဒၢးပူၤန့ၣ် သရၠာစးၣ်န့ၣ် သံကွၢ်၀ဲ ‘‘က့ၢ်ဂီၤဒိမိၢ်ပှၢ်ဖဲတၢ်တဲအံၤ အပူၤအံၤ မ့ၢ်ပှၤတမၤနၢၤတၢ် မ့ၢ်လၢအ၀ဲတထီၣ်တုၤဆူကစၢၢ်ခိၣ်အဃိဧါ’’ ပျဲၢ်တဂၤ စံး၀ဲလၢ ‘‘မ့ၢ်လီၤၣ် မ့ၢ်တၢ်အ့ှှူအဃိ’’န့ၣ်လီၤႉ မ့မ့ၢ်ဖိသၣ်အဂၤ တဂၤတတူၢ်လိာ်၀ဲဘၣ်ႉ အ၀ဲဟ့ၣ်ထီၣ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢ ပိာ်ခွါဖိအံၤ တ့ှှူဘၣ်ၣ် မ့ၢ်ဒ်သိးကမၤစၢၤ ပှၤတဂၤဂၤအဃိလီၤႉ
ဖဲပသုးကွံာ်ပတၢ်ကူၣ်ကျဲၤတဖၣ် ဆူတၢ်ကပၤဒီး ကဟုကယာ်ပှၤဂုၤဂၤန့ၣ် မ့ၢ်ပဟူးဂဲၤမၤတၢ် ဒ်ယ့ၣ့်ှှူးအသိးလီၤႉ ယ့ၣ့်ှှူးဟ့ၣ်လီၤကွံာ် တၢ်အိၣ်ဘၣ်လၢ ဟံၣ်တဖျၢၣ်အပူၤၢ်ကျိၣ်စ့တၢ်ဟဲနုာ်‚ ဒီးပှၤအါဂၤအတၢ်တူၢ်လိာ်ၣ်ၣ် လီၤဆီလိာ်ဒီး တၢ်မၤနၢၤလၢ ယွၤအမဲာ်ပူၤလီၤႉ ယွၤပာ်လုၢ်ပာ်ပရၤ တၢ်သးကညီၤ (တၢ်သးအိၣ်) လၢအမိၤပှၤ ဒ်သိးပကမၤပူၤဖျဲးပှၤလၢ အဒိးဘၣ်တၢ်ဘျုးဒီး ဘၣ်ဒိဆါတဖၣ်လီၤ…

မ့ၢ်ယကဘၣ်စံးတၢ်မနုၤလဲၣ်

ဖဲယဆၢထၢၣ်ကွၢ်တၢ်လၢ တၢ်ပာ်လံာ်လၢ စံၣ်ႉအဲး (စ) လူ၀ံး (စ) အတလါလၢ တၢ်ဆါတၢ်ပရၤ လံာ်လဲၢ်စဲကျံးကစၢ် ဟဲဖျါထီၣ်လၢယမဲာ်ညါလီၤႉ ဖဲပကတိၤသကိးလံာ်လၢ ပမၤန့ၢ်အီၤ သ့ကတီၢ်ၣ်လီၤႉ ယဃ့ထုကဖၣ်ကစုဒုလၢ တၢ်နဲၣ်ကျဲအဂီၢ် န့ၣ်လီၤႉ တၢ်ကစီၣ် ဟဲနုာ်လၢယသးပူၤ လၢအဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်ကွဲးလၢအဘၣ်ထွဲဒီးပှၤတဂၤဂၤ အသးသမူအဂ့ၢ်အကျိၤ ဒီးပစးထီၣ်ကတိၤသကိး စံၣ်ႉအဲး (စ) လူ၀ံး (စ) အသကဲာ်ပ၀းလၢ အနဲၣ်ဖျါထီၣ် တၢ်ဆူကစၢ်ယွၤအိၣ်ဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤႉ လၢခံကတၢၢ်‚ ယစံးဘျုးက့ၤယွၤ လၢအစံးဆၢတၢ်ထုကဖၣ်ခ@ခ@တမံၤၣ်လီၤႉ
စီၤနဃ့မယၤ ဆိကတီၢ်တစိၢ်ဖိ ဒ်သိးတၢ်ကဃ့ထုကဖၣ်တၢ်ၣ် လီၤႉ စီၤနဃ့မယၤ မ့ၢ်စီၤပၤအပှၤစိာ်လီခီ ဒီးတအိၣ်စ့ၢ်ကီးဒီး ခွဲးယာ်ဆူတၢ်ကဃ့ တၢ်ကွၢ်မဲာ်တၢ်‚ ဘၣ်ဆၣ်ၣ်လီၤႉ အ၀ဲသးအိၣ်ဘှီ ထီၣ်က့ၤ ယ့ှူၤ့ှှလ့ၣ်အ၀့ၢ်ခိၣ်ဒူလီၤႉ လၢတၢ်အံၤအဃိၣ်လီၤႉ စီၤပၤဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးလၢတၢ်အံၤဒီး တုၤဒၣ်လဲာ်လၢအအၢၣ်လီၤၣ်လီၤႉ
လံာ်စီဆှံ ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါပှၤ ဒ်သိးပကဃ့ထုကဖၣ် ‘‘တၢ်ထုကဖၣ်တၢ်လၢ ကယဲၢ်တၢ်ဘါထုကဖၣ် ဒီးတၢ်ဃ့ကညးတၢ်ကိးအကတီၢ်ဒဲး’’ (အ့းဖ့း ၆း၁၈) န့ၣ်လီၤႉ တၢ်အံၤ ပာ်ဃုာ်ဒီး တၢ်အကတီၢ်တဖၣ်…