ဖဲယဖိခွါလိၣ်ဘၣ် ဃံတၢ်ကွဲးကါအခါ ယသးပူၤ ပှဲၤဒီးတၢ်စံးဘျုး လၢကသံၣ်သရၣ်လၢ အကွဲးကါတၢ်အဃိလီၤ. ကသံၣ်သရၣ်လၢ ဘူးကအိၣ်ဘှံးလၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဂၤအံၤအုၣ်ကီၤဝဲလၢ အဝဲမၤစၢၤဘၣ်လံပှၤ ဒ်သိးအံၤလၢ အကထိလံအဂ့ၢ်လီၤ. မ့မ့ၢ်ဒ်န့ၣ်ဒၣ်ကယၢာ်, တချုးအစးထီၣ် အတၢ်မၤန့ၣ် အဝဲဃ့ထုကဖၣ်, ဃ့ယွၤလၢကဟ့ၣ်အီၤ တၢ်ကွဲးကါအစၢ လၢအဂ့ၤလီၤ. ဒီးကစၢ်ယွၤ မၤဝဲဒ်န့ၣ်အဃိ ယစံးဘျုးယွၤဒိၣ်မးလီၤ.

စီၤယဟိၤရှၤဖးလၢ အမ့ၢ် ထံကီၢ်ခိၣ်နၢ်လၢအအိၣ်ဒီး တၢ်လဲၤခီဖျိအါမးတဂၤ, ထုကဖၣ်စ့ၢ်ကီး ဖဲတၢ်နးတၢ်ဖှီၣ်အပူၤလီၤ. ထံကီၢ်သၢဘ့ၣ် ပာ်ဖှိၣ်ဟဲထီဒါအီၤ ဒ်သိးကဒုးတၢ်ဒီး အပှၤတဖၣ်လီၤ. အဝဲအိၣ်လံဒီး တၢ်လဲၤခီဖျိ လၢအအါန့ၢ်အနံၣ်ခံဆံဘၣ်ဆၣ်, အဝဲသံကွၢ် ကစၢ်ယွၤလၢ တၢ်လၢကဘၣ်မၤဝဲအဂီၢ်လီၤ. အဝဲထုကဖၣ်, “ပကိးထီၣ်နၤလၢ ပဘၣ်တၢ်ကိၢ်တၢ်ဂီၤအဖၢမုၢ်ဒီး နကဒိကနၣ်, ဒီးမၤစၢၤတၢ်လီၤ” (၂ ကွဲး ၂၀:၉). အဝဲဃ့စ့ၢ်ကီး တၢ်ပၢဆှၢလၢအစံး “ပကမၤဒ်လဲၣ်ဒ်လဲၣ်န့ၣ် ပတသ့ၣ်ညါဘၣ်. မ့မ့ၢ် ပမဲာ်အိၣ်ဝဲဆူနအိၣ်လီၤ” (:၁၂).

စီၤယဟိရှၤဖးအတၢ်ဆီၣ်လီၤသးလၢ တၢ်ကွၢ်ဆၢၣ်မဲာ်အဂီၢ်အံၤ အိးထီၣ်န့ၢ်အီၤ သးလၢအတူၢ်လိာ် ကစၢ်ယွၤအတၢ်မၤဃုာ်တၢ်ဒီးအီၤ လၢအဟဲဒ်တၢ်ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ဒီးတၢ်ထီကတၢၢ်ကစၢ်တဂၤ အတၢ်မၤလီၤလးန့ၣ်လီၤ (:၁၅-၁၇, :၂၂). ပမ့ၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်လဲၤခီဖျိ လီၤတံၢ်လီၤဆဲး လၢပဘၢၣ်ကဝီၤ အလီၤတံၢ်တခါခါအပူၤ ဘၣ်ဆၣ် တၢ်ထုကဖၣ်လၢ တၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်န့ၣ် မၤဒိၣ်ထီၣ်အါထီၣ် တၢ်သန့ၤသးလၢယွၤ လၢစီဝဲဆှံဝဲန့ၣ်လီၤ. တၢ်န့ၣ် ဟ့ၣ်ပလီၢ်ပှၤလၢ ကစၢ်ယွၤသ့ၣ်ညါ တၢ်ဒိၣ်အါန့ၢ်ပှၤ, ဒီးအဝဲဒၣ်န့ၣ် နဲၣ်တၢ်ပၢဆှၢတၢ်လီၢ်တံၢ်လီၤဆဲးလီၤ.

တၢ်ထုကဖၣ်လၢ တၢ်မၤစၢၤအဂီၢ်အံၤ ပာ်ပှၤလၢ တၢ်လီၢ်အပတီၢ်ဖုၣ်တလီၢ် – တၢ်လီၢ်တလီၢ်လၢယွၤဘၣ်အသး ဒ်သိးကစံးဆၢပှၤ ဒီးဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤပှၤ, တၢ်အစၢဖဲကမိၣ်မ့ၢ်သးမ့ၢ် အတွးတအိၣ်ဘၣ်.