“ဒဲန့ၣ် လီၤဘှံးဝဲလီၤ.” တၢ်ကတိၤအံၤဘၣ် တၢ်စံးကတိၤအီၤလၢ ယတံၤသကိး ပီ(လ) (Paul) ဒီးအဝဲမ့ၢ်ပှၤလၢအကွၢ် တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢ ဝ့ၢ်နဲရိၣ်ဘံၣ်(Nairobi), ကီၢ်က့ၣ်ညၣ် (Kenya)န့ၣ်လီၤ. စးထီၣ်လၢ ၂၀၁၅ နံၣ် န့ၣ်, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖိတဖၣ် ဘူၣ်သကိးဘါသကိးယွၤလၢ တၢ်သူၣ်ထီၣ်လၢ အလီၤဂာ်ဒီး ဒဲတဖျၢၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ. ပီ(လ) ကွဲးပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲ “ခဲကနံၣ်အံၤ, ပဒဲန့ၣ် ဟးဂီၤလံ, ဒီးဖဲတၢ်စူၤလီၤအဆၢကတီၢ်, မူခိၣ်ထံတဖၣ် လီၤစီၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ”.

ယတံၤသကိးအတၢ်ကတိၤတဖၣ် လၢအပာ်ဖျါထီၣ် အဒဲအတၢ်ဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်တဖၣ်အံၤ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤပှၤ တၢ်မၢဖိစီၤပီလူး အတၢ်ကတိၤတဖၣ်လၢ ဘၣ်ထွဲဒီး ပဝဲပှၤဟီၣ်ခိၣ်ဖိတဖၣ် အတၢ်အိၣ်မူလၢ ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံးညီတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ၂ ကရံၣ်သူး ၄:၁၆ ဒီး ၅:၄ အပူၤ စံးဝဲ “ပနီၢ်လၢ ခိအံၤ ဟးဂီၤဝဲ… ပှၤအိၣ်လၢဒဲပူၤ ပဝဲဒၣ်အံၤ, ဘၣ်ဝံတၢ်ဃၢဒီး ပကအုကစွါတၢ်လီၤ”န့ၣ်လီၤ.

လၢပတၢ်အိၣ်မူ စးထီၣ်လၢသးစၢ်အကတီၢ် ပသ့ၣ်ညါတ့ၢ်လံ ပဝဲပှၤကညီတဖၣ် အတၢ်အိၣ်မူလၢ ဘၣ်ဒိဘၣ်ထံး, ဟးဂီၤညီတၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် ပသ့ၣ်ညါအါထီၣ်ဘၣ်လၢ ပသးပှၢ်ထီၣ် အဆၢကတီၢ်ဒၣ်လဲာ်န့ၣ်လီၤ. ပတၢ်ဆၢကတီၢ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဟံးန့ၢ်ကွံာ် တၢ်န့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မၤအသးနီၢ်နီၢ်န့ၣ်လီၤ. စံၣ်တဲၤတဲ ၁၂:၁-၇ ပာ်ဖျါဝဲ “တၢ်သးစၢ်အဂံၢ်အဘါ အစိကမီၤတဖၣ် ဘၣ်ဟ့ၣ်လီၤကွံာ်အသးဆူ တၢ်သးပှၢ်ထီၣ် အတၢ်မ့ၢ်တၢ်နီၢ်နီၢ် လၢတၢ်သူၣ်တဆူၣ်သးတဆူၣ်အပူၤ”န့ၣ်လီၤ. ပနီၢ်ခိနီၢ်ကစၢ်, ပဒဲတဖၣ် လီၤဘှံးလီၤတီၤဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ် ဒဲလၢအလီၤဘှံးတဖၣ်အံၤန့ၣ် ပကပာ်အီၤဒ်သိး တၢ်စူၢ်တၢ်နာ်လၢ အလီၤဘှံးအဂီၢ် အလီၢ်တအိၣ်ဝဲဒၣ်ဘၣ်. ဖဲပသးပှၢ်ထီၣ်အဆၢကတီၢ် ပတၢ်မုၢ်လၢ်ဒီး ပနီၢ်သး တကပၤန့ၣ် အလီၢ်တအိၣ်လၢ ကဘၣ်ဆံးလီၤစှၤလီၤ ဒီးဟါမၢ်ကွံာ်ဝဲဒၣ်ဘၣ်. လၢတၢ်န့ၢ်အဃိ ၂ ကရံၣ် ၄:၁၆ အပူၤ တၢ်မၢဖိစီၤပီလူးစံးဝဲဒၣ် “မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး ပတလီၤဘှံးဘၣ်”န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်လၢအတ့လီၤ ပနီၢ်ခိနီၢ်ကစၢ်အံၤ အိၣ်ဆိးလၢပပူၤ ခီဖျိလၢသးစီဆှံကစၢ်န့ၣ်လီၤ. ၂ကရံၣ် ၅:၁ စံးဘၣ်ပှၤ “အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, ပသ့ၣ်ညါလၢပဟံၣ် ဘၣ်ဃးဒီး ဟီၣ်ခိၣ်, ပဒဲအံၤ, မ့ၢ်လီၤပှီၢ်ကွံာ်ဒီး, ပအိၣ်ဒီးပဟံၣ်လၢ အဘၣ်ဃးဒီးယွၤ, လၢတၢ်တမၤဘၣ်လၢ ပစုဘၣ်, အိၣ်ဝဲလီၤထူလီၤယိာ်လၢမူခိၣ်လီၤ”န့ၣ်လီၤ.