ယိၣ်အါ(Joan) ဘၣ်ကွဲးကါကူဆါအသး ဒီးကသံၣ်သရၣ် စံးဘၣ်အီၤလၢ တၢ်ကွဲးကါအီၤ တဝံၤဒံးဘၣ်အဃိ ယဲၢ်နွံအတီၢ်ပူၤ ကဘၣ်တၢ်ကွဲးကါ ကဒီးတဘျီန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆၢကတီၢ် ယံၢ်ထီၣ်ဒီး တၢ်ဘၣ်ယိၣ်ဘၣ်ဘီ နုာ်လီၤလၢအသးပူၤန့ၣ်လီၤ. ယိၣ်အါ ဒီးအဝၤန့ၣ် မ့ၢ် ပှၤသးပှၢ်တဖၣ်ဒီး အဖိအလံၤတဖၣ် အိၣ်ဆိးဝဲလၢ တၢ်လီၢ်တၢ်ကျဲအယံၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲသ့ၣ်ဘၣ်လဲၤနီၣ်သိလ့ၣ်ဆူ ဝ့ၢ်လၢ တလဲၤက့ၤညီနုာ်, ဘၣ်လူၤကွၢ်ဃု တၢ်ဆါဟံၣ်အလီၢ်အကျဲ, ဒီးကဘၣ်ကူစါယါဘျါအသးဒီး ကသံၣ်သရၣ်စဲၣ်နီၤ အသီတဂၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်အိၣ်အသးတဖၣ် ဖျါလီၤသးအ့န့လၢ အဝဲသ့ၣ်အဂီၢ်ဘၣ်ဆၣ် ယွၤအံးထွဲကွၢ်ထွဲ အဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. ဖဲအဝဲသ့ၣ် လဲၤဝဲအဆၢကတီၢ် သိလ့ၣ်အတၢ်နဲၣ်ကျဲသနူ ဟးဂီၤဘၣ်ဆၣ် မ့ၢ်လၢ ဟီၣ်ခိၣ်ဂီၤ အိၣ်ဝဲအဃိ လဲၤတုၤဆူ တၢ်ဆါဟံၣ် ဘၣ်ဆၢဘၣ်ကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤကတဲာ်ကတီၤ ဟ့ၣ်အဝဲသ့ၣ် လၢတၢ်ကူၣ်သ့န့ၣ်လီၤ. ဖဲတၢ်ဆါဟံၣ်န့ၣ် ခရံာ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သရၣ်တဂၤ ဃ့ထုကဖၣ် တၢ်လၢအဝဲသ့ၣ်အဂီၢ် ဒီးစံးဘၣ် အဝဲသ့ၣ်လၢ ကမၤစၢၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယွၤ ကတဲာ်ကတီၤ ဟ့ၣ်အဝဲသ့ၣ်လၢ ပှၤကမၤစၢၤတၢ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ယိၣ်အါကွဲးကါကူစါအသးဝံၤ နၢ်ဟူဘၣ်ဝဲ တၢ်သးခုအကစီၣ်လၢအမ့ၢ် တၢ်ကွဲးကါကူစါအီၤဝံၤဝဲ ဂ့ၤဂ့ၤဘၣ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

ထီဘိန့ၣ် ပတလဲၤခီဖျိကလၢၢ်ဘၣ် တၢ်မၤဘျါ ပတၢ်ဆူးတၢ်ဆါ မ့ၢ်ဂ့ၤ တၢ်မၤပူၤမၤဖျဲးပှၤမ့ၢ်ဂ့ၤ ဘၣ်ဆၣ် ယွၤန့ၣ်တီဝဲဒီး ထီဘိန့ၣ် အိၣ်ဘူးဒီး ပှၤဘၣ်နးဘၣ်ဖှီၣ်တဖၣ် ပှၤသးပှၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ ပှၤသးစၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤ, မ့တမ့ၢ်ဘၣ်ဒီး ပှၤဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. နံၣ်လၢအကယၤတဖၣ် အပူၤကွံာ်, ဘၤဘူၤလိၣ် တၢ်က့ၤစိာ်မၢကဲကုၢ်အဃိ ပှၤအံၣ်စရ့လးတဖၣ် နီၢ်သး အဂံၢ်အဘါ ဆံးလီၤစှၤလီၤဝဲ အဆၢကတီၢ် ဝံယရှါယၤ ဒုးသ့ၣ်နီၣ်ထီၣ်က့ၤ အဝဲသ့ၣ်လၢ ယွၤမ့ၢ် ပှၤလၢအစိာ် အံၣ်စရ့လးအပှၤဟံၣ်ဖိလၢ အမိၢ်အဒၢလီၢ်လံၤလံၤန့ၣ် ကအံးထွဲကွၢ်ထွဲ အပှၤဂီၢ်မုၢ်ဆူညါ စ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ. ယရှါ ၄၆:၄ အပူၤ ယွၤစံးဘၣ်ပှၤဂီၢ်မုၢ် “ယမ့ၢ်သုကစၢ်ယွၤ ဒီးယကသူၣ်အိၣ်သးအိၣ်သု တုၤသုသးပှၢ်ထီၣ် ဒီးသုခိၣ်ဝါလီၤ. ယတ့လီၤသုဒီး ယကအံးထွဲကွၢ်ထွဲသုလီၤ. ယကဟ့ၣ်သုတၢ်မၤစၢၤ ဒီးမၤပူၤမၤဖျဲးသုလီၤ”န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပလိၣ်ဘၣ်ယွၤနီၢ်နီၢ်အဆၢကတီၢ် ယွၤတစူးကွံာ်ညိကွံာ် ပှၤဘၣ်. ကယဲၢ်တၢ်လၢ ပလိၣ်ဘၣ်တဖၣ်န့ၣ် ယွၤကတဲာ်ကတီၤ ဟ့ၣ်လီၤပှၤသ့ဝဲဒၣ်ဒီး အဝဲဒုးသ့ၣ်နီၣ်က့ၤ ပှၤ လၢပတၢ်အိၣ်မူကိးဆၢကတီၢ်အပူၤ ယွၤအိၣ်ဒီးပှၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ် ယွၤလၢ ပမုၢ်နံၤခဲလၢာ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.