ရီဘၢး တီး လ့ကၢၣ် (Robert Todd Lincoln) ဘၣ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤဝဲဒၣ်လၢ အပၢ်အၤဘြၤဟၣ် လ့ကၢၣ်(Abraham Lincoln), ကီၢ်ခိၣ်လၢ အမဲရကၤ ထံဖိကီၢ်ဖိတဖၣ် အဲၣ်ဘၣ်အီၤတဂၤ, အကဒုဖီလာ်န့ၣ်လီၤ. အပၢ်သံန့ၣ် ယံၢ်တ့ၢ်လံဘၣ်ဆၣ် အပၢ် အတၢ်မ့ၢ်တၢ် အစိကမီၤတဖၣ် ဒိၣ်စိလုၢ်ဘၢ ရီဘၢး အတၢ်မ့ၢ်တၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ရီဘၢးအတံၤသကိး နးကလး မီၤရ့ ဘၢးတလၢၣ် (Nicholas Murray Butler) ကွဲးပာ်ဖျါဝဲ တၢ်ကတိၤတဖၣ်လၢ ရီဘၢးစံးကတိၤတလီၢ်လီၢ် လၢအမ့ၢ်, “မတၤမး တအဲၣ်ဒိး လိၣ်ဘၣ်ယၤ ဒ်ဒုးယၤခိၣ်နၣ်ဘၣ်. အဝဲသ့ၣ်လိၣ်ဘၣ် အၤဘြၤဟၣ် လ့ကၢၣ် အဖိခွါလီၤ. မတၤမးတလိၣ်ဘၣ်ယၤ ဒ်မူဒါခိၣ်ခၢၣ်စးဆူ ကီၢ်အဲကလံးန့ၣ်ဘၣ်. ပှၤလိၣ်ဘၣ် အၤဘြၤဟၣ် လ့ကၢၣ် အဖိခွါလီၤ. ပူမဲၤ ခီပနံၣ် (Pullman Company)ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ အဂီၢ် စ့ၢ်ကီး ပှၤတလိၣ် ဘၣ်ယၤန့ၣ်ဘၣ်. ပှၤလိၣ်ဒၣ် အၤဘြၤဟ့ၣ်လ့ကၢၣ် အဖိခွါ” န့ၣ်လီၤ.

တၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ် တၢ်သးအ့န့, တၢ်သးတံာ်တာ် ဒ်သိးအံၤတဖၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်ထဲ ပှၤမံၤဟူသၣ်ဖျါတဖၣ် အဖိအလံၤဘၣ်. ပဝဲခဲလၢာ် ပကသ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ် သးအတၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ်တၢ်ဘၣ်ထွဲဒီး တၢ်တပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤ, ပာ်ပနီၣ် ပတၢ်မ့ၢ်တၢ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ယွၤအတၢ်အဲၣ်ပှၤန့ၣ် ပာ်ဖျါထီၣ် ပလုၢ်ပပှ့ၤ အိၣ်ထဲလဲၣ်. ဒိၣ်ထဲလဲၣ်ဒီး ပလုၢ်ပပှ့ၤ အတၢ်အုၣ်အသးတမံၤအံၤ ဒိၣ်န့ၢ်အါန့ၢ် ယွၤအတၢ်အဲၣ်န့ၣ် တအိၣ်လၢၤဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်မၢဖိ စီၤပီလူး သ့ၣ်ညါ ပာ်ပနီၣ် ပတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤလၢ တၢ်ဒဲးဘးအပူၤဒီး ပတၢ်မ့ၢ်တၢ်န့ၣ် လဲလိာ်ကွံာ်အသးလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပူၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ရိ ၅:၆ အပူၤ အဝဲကွဲးပာ်ဖျါ “ဖဲပဂံၢ်စၢ်ဘါစၢ်န့ၣ်, အမုၢ်အလါဘၣ်ဒီး ခရံာ်ဒိးသံအသးလၢ ပှၤတယူးတယီၣ်ဘၣ်ယွၤအဂီၢ်လီၤ”န့ၣ်လီၤ. လၢပတၢ်အိၣ်အသး အနးကတၢၢ် အကတီၢ်ပူၤဒၣ်လဲာ် ယွၤအဲၣ်ပှၤ ဒ်ပမ့ၢ်တၢ်အသိးန့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၈ အပူၤ စီၤပီလူး ကွဲးပာ်ဖျါဝဲ “မ့မ့ၢ် ဖဲပမ့ၢ်ပှၤတၢ်ဒဲးဘးဖိအဖၢမုၢ်ဒီး, ခရံာ်ဒိးသံအသး လၢပဂီၢ်သတးဒီး, ယွၤပာ်ဖျါထီၣ် အတၢ်အဲၣ်တၢ်ကွံဒၣ်ဝဲလၢပှၤလီၤ”န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယွၤ ပာ်လုၢ်ပာ်ပှ့ၤပှၤ တုၤဒၣ်လဲာ် လၢပတၢ်ဒဲးဘးအဃိ ပျဲအဖိခွါလဲၤထူၣ်စုညါအကျဲန့ၣ်လီၤ.

ပမ့ၢ်မတၤတဖၣ်လဲၣ်. ပမ့ၢ်ကစၢ်ယွၤအဖိလၢ အအဲၣ်ဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်မး မတၤအဲၣ်ဒိးဃ့အါထီၣ် တၢ်ဒံးလဲၣ်.