ဘၣ်ဖဲတနံၤန့ၣ်, ၆ တီၤ ကၠိဖိမုၣ်တဂၤ ထံၣ်ဝဲအတံၤသကိး ပိာ်ခွါတဂၤဆှီဝဲအစု လၢဒီလူၤတၢ်အဆူၣ်အဆံးဖိ(small razor)န့ၣ်ဒီး လၢတၢ်မ့ၢ်ဂ့ၤတၢ်အဂီၢ် ပိာ်မုၣ်ဖိအံၤ ဟံးန့ၢ် ဒီလူၤတၢ်အဆူၣ်ဒီးစူးကွံာ်ဝဲဆူ တၢ်အယံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်လၢအလီၤကမၢကမၣ်န့ၣ် ပိာ်မုၣ်ဖိအံၤ ကဘၣ်တၢ်ပတြၢၤအီၤအလီၢ်န့ၣ် ကဘၣ်အိၣ်ဘှံးဝဲကၠိအသီတဆံန့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ ဖီၣ်စူးကွံာ်ဘၣ်ဝဲ ဒီးလူၤတၢ်အဆူၣ်ဖိလၢ တၢ်တစိၤဖိအတီၢ်ပူၤအဃိန့ၣ်လီၤ. ကၠိန့ၣ် တဟ့ၣ် တၢ်ပျဲလၢကၠိဖိတဖၣ် ကဖီၣ်ဝဲ တၢ်အပီးအလီလၢ ကမၤဘၣ်ဒိ ကၠိဖိတဖၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ပှၤသံကွၢ်အီၤလၢ မ့ၢ်အကမၤဝဲလၢခံတဘျီဒံးဧၣ်န့ၣ် ဒီးအဝဲစံးဆၢ “ယဂီၢ်တၢ်ဂ့ၢ်ကီ မ့ၢ်အိၣ်ဝဲဒၣ်လဲာ် ယကမၤကဒီးတၢ်မၤအံၤ”န့ၣ်လီၤ. (လၢခံပှၤသ့ၣ်ညါတၢ်ဂ့ၢ်နီၢ်နီၢ်အဃိ ပှၤဆီတလဲက့ၤ တၢ်ဆၢတဲာ်အီၤလၢ ယကဘၣ်အိၣ်ဘှံးကၠိန့ၣ်လီၤ). ဒ်ပိာ်မုၣ်ဖိအံၤ ကျဲးစၢၤ မၤတၢ်ဂ့ၤဒီး အနီၢ်ကစၢ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဝဲအသိး ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးနုာ်လီၤ မၤဝဲယွၤအတီအမုၢ်အဂ့ၢ်န့ၣ် လၢအဂီၢ် ကဲထီၣ် တၢ်ဂ့ၢ်ကီအဂ့ၤ လၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်နၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး မၤဘျါက့ၤ ပှၤစုဃ့ထီတခီတဂၤ လၢမုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် ပှၤဖၤရံၤရှဲတဖၣ် ထုးထီၣ်အခီပညီလၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး မၤတရီတပါအဝဲသ့ၣ် ပှၤယူၤဒၤ အတၢ်သိၣ်တၢ်သီတၢ်ဘျၢန့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးစံးဘၣ် အဝဲသ့ၣ်လၢ ယွၤအပှၤဂီၢ်မုၢ်တဖၣ် မ့ၢ်အိၣ်ဒီး တၢ်ခွဲးလၢကမၤဂ့ၤမၤစၢၤအဆၣ်ဖိကီၢ်ဖိလၢ အဘၣ်ကီဘၣ်ခဲန့ၣ်ဒီး မး ၁၂:၁၂ ပာ်ဖျါဝဲ “မၤသးဒ်န့ၣ်ဒီး မ့ၢ်ပှၤကညီတဂၤ, ဂ့ၤန့ၢ်သိတဒုဆံးဒိၣ်လဲၣ်”န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၆-၈ စံးဘၣ်ပှၤ မ့ၢ်လၢအဝဲမ့ၢ် မုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤ အကစၢ်အဃိ ကယဲၢ်တၢ်လၢ ပှၤမၤသ့ဒီး တသ့န့ၣ် ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဟံးဃာ် ပၢဆှၢဝဲသ့န့ၣ်လီၤ. အဆၢဖိ ၁၃-၁၄ ပာ်ဖျါဝဲ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး သ့ၣ်ညါဝဲလၢ တၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါခိၣ်နၢ်တဖၣ် အသးကတံာ်တာ်ဝဲဒၣ် ခီဖျိတၢ်မၤဘျါက့ၤတၢ်လၢ မုၢ်အိၣ်ဘှံးနံၤ အဂ့ၢ်န့ၣ် ဘၣ်ဆၣ်ဒီး, မၤဘျါက့ၤဝဲ ပှၤအစုဃ့ထီတဂၤန့ၣ်လီၤ.

ပှၤလၢအစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး လၢတၢ်မၤကပီၤယွၤအဂီၢ် မၤဂ့ၤမၤစၢၤ ပှၤလၢအလိၣ်ဘၣ် တၢ်မၤစၢၤအဆၢကတီၢ်, ပှၤတနီၤနီၤ တဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးအဃိ ကလဲၤခီဖျိဘၣ်ဝဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢအဂ့ၤန့ၣ်လိၤ. ပမ့ၢ်တူၢ်ဘၣ်ခီၣ်ဘၣ် ဒ်သိးအံၤန့ၣ်ဒီး ဒ်ယွၤဒုးနဲၣ်ပှၤအသိး ပကမၤဒိမၤဒီးကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဒီးပာ်ဖျါထီၣ် တၢ်လၢပှၤကညီတဖၣ် မ့ၢ်တၢ်လၢအကါဒိၣ်န့ၢ်အါန့ၢ်ဒံး တၢ်ဘျၢတဖၣ်ဒီး လုၢ်လၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.