ဘၣ်တဘျီန့ၣ် ပှၤပဲာ်ဖးဃုသ့ၣ်ညါ ပနံာ်ကၤတၢ်မၤလၢအမ့ၢ် ဖရဲၤစ့းအံၣ်ဘဲ(စ)(Francis Evans) ဃုမၤလိသ့ၣ်ညါ ပှၤဆါတၢ်အုၣ်ကီၤ (Insurance) ၁၂၅ ဂၤ ဘၣ်ဃးဒီး တၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ် အတၢ်ဖံးတၢ်မၤကဲထီၣ် လိၣ်ထီၣ် တၢ်အဂ့ၢ် ဒီးတၢ်လၢအလီၤကမၢကမၣ်ဘၣ်အီၤန့ၣ် တၢ်လၢတၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ် ကဲထီၣ်လိၣ်ထီၣ် တၢ်တဖၣ်န့ၣ် တမ့ၢ်လၢ ပှၤသ့ၣ်တဖၣ် မၤတၢ်ဂ့ၤလီၤဆီအဃိ ဘၣ်န့ၣ်လီၤ. အံၣ်ဘဲ(စ) သ့ၣ်ညါဝဲလၢ ပှၤလၢအပှ့ၤတၢ်အုၣ်ကီၤတဖၣ်န့ၣ် အါတက့ၢ် ပှ့ၤဝဲဒၣ်တၢ်လၢ ပှၤဆါတၢ်ဖိတဖၣ် လၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတဖၣ်, တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တဖၣ် ဒ်သိးလိာ်အသးဒီး အနီၢ်ကစၢ်အဖုၣ်အထီဒၣ်လဲာ် ဒ်သိးလိာ်သးတဖၣ်အအိၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်မၤအသး ဒ်သိးအံၤန့ၣ် ပှၤကူၣ်သ့တဖၣ် ကိးဝဲဒၣ်လၢ “တၢ်သးအိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီး ပှၤလၢ နီၢ်ခိနီၢ်သး ဒ်သိးလိာ်သးတဖၣ်” ဟိၣ်မိၣ်ဖံၤလံၣ် (Homophily) န့ၣ်လီၤ.

လၢပှၤကညီတဖၣ် အတၢ်အိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤအပူၤစ့ၢ်ကီး ဟိၣ်မိၣ်ဖံၤလံၣ်အံၤန့ၣ် အိၣ်ဝဲဒၣ်, ဒီးစးထီၣ်လၢ ပဝဲနၤယၤတဖၣ် ပဘၣ်သးဒိတ့ဒိးဖျီပသး, ရ့လိာ်မုာ်လိာ်ပသးဒီး ပပှၤကလုာ်ကဒဲကဒဲ, တၢ်လၢအဒ်သိးလိာ်သးဒီး ပှၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ဟိၣ်မိၣ်ဖံၤလံၣ်န့ၣ် ညီနုာ် တၢ်အိၣ်အသး မၤအသးဘၣ်ဆၣ် တၢ်သမံသမိးကွၢ်ထံအီၤ မ့ၢ်တအိၣ်ဘၣ်န့ၣ်ဒီး ဒုးကဲထီၣ် တၢ်လၢကမၤဟးဂီၤတၢ် သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပမ့ၢ်အဲၣ်ဒိးဒၣ်ထဲ ပှၤတကလုာ်လၢ အဒ်သိးလိာ်သးဒီး ပှၤန့ၣ် ပပှၤတဝၢတဖၣ် ကလီၤမုၢ်လီၤဖး ခီဖျိ လၢပပှၤကလုာ်တဖၣ်အကျါ, လၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဒီး လၢပနံာ်ကၤတၢ်မၤတဖၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲနံၣ်ကယၤတၢအကတီၢ် ပှၤယူၤဒၤဖိကဒဲကဒဲ ဒီးပှၤဟ့းလ့ၣ်ဖိကဒဲကဒဲဒၣ်ဝဲ ရ့လိာ်ဘၣ်ထွဲလိာ်သကိးသးဒီး ပှၤကဲဒိၣ်ဒီး ပှၤဖှီၣ်ဖိယာ်ဖိတဖၣ် တမၤဘၣ်ထွဲလိာ်အသးဘၣ်. လၢတၢ်န့ၣ် အဃိ ရိ ၁၆:၁-၆ အပူၤ စီၤပီလူးပာ်ဖျါ ရိမ့ၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သ့ဝဲဒၣ်ထဲ နီၢ်ပြံစကံးလၤဒီးစီၤအကူလၤ (ယူၤဒၤဖိ), စီၤအ့ဖဲန့းတူး(ဟ့းလ့ၣ်ဖိ), နီၢ်ဖံဘ့ၤ (ပှၤလၢ မၤဘျုးမၤဖှိၣ်ပှၤအါဂၤ ဒီးကမ့ၢ် ပှၤကဲဒိၣ်သ့ၣ်သ့ၣ်), ဒီးစီၤဖံၤလလီးကူး (မံၤအံၤအါတက့ၤ ပှၤယူၢ်န့ၢ်ကုၢ်တဖၣ်)န့ၣ်လီၤ. ပှၤကလုာ်တဖၣ်လၢ အတဒ်သိးလိာ်သးတဖၣ်အံၤန့ၣ် မ့ၢ်တၢ်မနုၤထုးဖှိၣ်ပာ်ဖှိၣ်န့ၢ်အီၤလဲၣ်. မ့ၢ်ဒၣ်ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ်လီၤ. ကလၤ ၃:၂၈ စံးဘၣ်ပှၤ “ပှၤယူၤဒၤဖိတအိၣ်, ပှၤဟ့းလ့ၣ်ဖိတအိၣ်, ပှၤကုၢ်ဖိတအိၣ်, ပှၤသဘျ့ဖိတအိၣ်… အဂ့ၢ်ဒ်အံၤ, သုမ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီခဲလၢာ်, လၢယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပူၤလီၤ”န့ၣ်လီၤ.

ညီနုာ်တၢ်မၤအသးလၢ ပအဲၣ်ဒိးအိၣ်ဆိးလိာ်သး, မၤသကိးတၢ်, လဲၤထီၣ်ဘါသကိးယွၤဒီး ပှၤလၢ အဒ်သိးလိာ်သးဒီး ပှၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူး ဆှၢပှၤ ဒ်သိး ပကလဲၤခီဂာ်တၢ်အဒူၣ်အဆၢတဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤ လီၤမုၢ်လီၤဖးလၢ ကျိၤကျဲ အကလုာ် အကလုာ်အပူၤအံၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးဒုးကဲထီၣ်ပှၤ, တၢ်လီၤဆီလိာ်သကိးသး တကလုာ်လၢ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အပူၤဒီး ထုးဖှိၣ်ပိာ်ဖှိၣ်ပှၤ ဒ်အမ့ၢ် ဟံၣ်ဖိဃီဖိတဒူၣ်န့ၣ်လီၤ.