ကိးနံၣ်ဒဲးလၢ ကီၢ်စဲၣ်အဲၣ်ဘၤမၤ(Alabama) ကလံၤစိးမုၢ်နုာ်တကပၤန့ၣ် ဒ့း(စ) မဲၤတြီၤလာ် “Dismal Canyon”အိၣ်ဝဲဒီးထုးန့ၢ်ပှၤဟးလိာ်ကွဲ ကွၢ်ကီတၢ်တဖၣ် အါမးဒီး ပှၤဟဲတၢ်အါဝဲဒၣ် ဖဲလါမ့ၤဒီး လါယူၤ, အဆၢကတီၢ်လၢ နါပံာ်လ့ဖိတဖၣ်(gnat larvae)ဖးထီၣ် အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. မုၢ်နၤအကတီၢ် အဝဲသ့ၣ် ထုးထီၣ်တၢ်ကပီၤလါအဲးလၢ အကထိတဖၣ်အဃိ ဒုးကဲထီၣ် တၢ်ကပီၤလၢ အလီၤကမၢကမၣ်တမံၤန့ၣ်လီၤ.

ပှၤတၢ်မၢဖိစီၤပီလူးစ့ၢ်ကီး ကွဲးပာ်ဖျါဝဲ ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်တဖၣ် ဒ်အမ့ၢ် နါပံာ်လ့ဖိတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. အ့း ၅:၈ အပူၤ စီၤပီလူးစံးဝဲ “လၢသီန့ၣ်သုမ့ၢ် တၢ်ခံး, မ့မ့ၢ်ခဲကနံၣ်အံၤ သုမ့ၢ် တၢ်ကပီၤလၢ ကစၢ်အပူၤလီၤ”န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် တဘျီဘျီန့ၣ် ပဆိကမိၣ်ထီၣ် “ပတၢ်ကပီၤ ဆံးဆံးဖိန့ၣ်” မၤတၢ်လီၤလီၤဆီဆီမနုၤတမံၤ ကသ့လဲၣ်န့ၣ်လီၤ. စီၤပီလူးစံးဝဲဒၣ် လၢတမ့ၢ် ပကဘၣ်ကပီၤထဲတဂၤဧိၤန့ၣ်ဘၣ်. အဆၢဖိ ၈ အပူၤ အဝဲကိးပှၤလၢ “ပှၤတၢ်ကပီၤဖိတဖၣ်”ဒီးကလီး ၁:၁၂ အပူၤ ပာ်ဖျါဝဲ “အဒုးကဲပှၤလၢ ပှၤဂ့ၤန့ၣ် ဃုာ်တၢ်န့ၢ်သါဘၣ်ဃးဒီး ပှၤစီဆှံလၢ တၢ်ကပီၤအပူၤ”န့ၣ်လီၤ. တၢ်ကဲထီၣ် တၢ်ကပီၤလၢ ဟီၣ်ခိၣ်ချၢအံၤ မ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်, ပှၤအါဂၤ အတၢ်မၤ, ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးခရံာ်အနီၢ်ခိတၢ်ဖံးတၢ်မၤ, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အတၢ်မၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်သကိး ပတၢ်ကပီၤဖိတဖၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ် စီၤပီလူးဟ့ၣ်ဒိဝဲလၢ “နါပံာ်လ့” က့ၢ်ဂီၤဒိ လၢတၢ်ဘူၣ်ထီၣ်ဘါထီၣ်သကိး ယွၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. အ့း ၅:၁၉ အပူၤ စီၤပီလူး စံးဘၣ်ပှၤ “ကတိၤလိာ်သုသးလၢ ထါစံးထီၣ်ပတြၢၤ, ဒီးသးဝံၣ်, ဒီးထါဘၣ်ဃးဒီးသးန့ၣ်, ဒီးအုၣ်ထီၣ်, ဒီးစံးထီၣ်ပတြၢၤ ကစၢ်လၢ သုသူၣ်ကံၢ်သးလဲတက့ၢ်”န့ၣ်လီၤ.

ဖဲပသူၣ်ဟးဂီၤသးဟးဂီၤတၢ်လၢ ဘၣ်ထွဲဒီး ပတၢ်အိၣ်မူအပူၤ ပအုၣ်ပသးတဖၣ်န့ၣ် မ့ၢ်ဒၣ် တၢ်ကပီၤအဆံးတဖီးဖိလၢ မုၢ်နၤယိာ်တၢ်ခံးကျါအဆၢကတီၢ်, ပဟံးန့ၢ်တၢ်မၤဂၢၢ်မၤကျၢၤ ပှၤလၢကစၢ်ယွၤကလုၢ်ကထါပူၤ သ့ဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ. ပတမ့ၢ်ထဲဒၣ်တဂၤဧိၤန့ၣ်ဘၣ်. ဒ်ကစၢ်ယွၤနဲၣ်ဆှၢပှၤအသိး, ပကဒုးကပီၤထီၣ်သကိး ပတၢ်ကပီၤဖိတဖၣ် ဒ်သိးကမ့ၢ်တၢ်ကပီၤ ကပြူၢ်ကပြီၤဖးဒိၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤတၢ်ဖိခဲလၢာ် မ့ၢ်ဒုးကပီၤထီၣ် အတၢ်ကပီၤဖိတဖၣ် ဒ်နါပံာ်လ့ဖိတဖၣ်အသိးန့ၣ်ဒီး တၢ်မၤအသးအံၤ ကထုးန့ၢ်ပှၤအါဂၤအသူၣ်အသး အလၢအပှဲၤန့ၣ်လီၤ.