ကၠမံၣ်လၣ်(Jamila) စံးကတိၤ ပာ်ဖျါဝဲလၢ “သုမ့ၢ် ပှၤဒ်သိး စီၤမိၤရှ့ လၢအမၤထူၣ်ဖျဲး ပှၤလၢကုၢ်အလီၢ်”န့ၣ်လီၤ. လၢကီၢ်ပၣ်က့းစတၣ်(Pakistan)အပူၤန့ၣ် အဝဲမ့ၢ် ပှၤမၤအူးခဲ ဒီးအဒ့ၣ်ကမၢ် အိၣ်အါမးလၢ တၢ်မၤအကစၢ်အအိၣ်အဃိ အဟံၣ်ဖိဃီဖိတဖၣ် ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ ဒိၣ်မးန့ၣ်လီၤ. ကယဲၢ်ကျိၣ်စ့လၢ အမၤန့ၢ်တၢ်အါတက့ၢ်န့ၣ် ဘၣ်လိးက့ၤ ထဲဒၣ် စ့အအ့ၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. ဘၣ်ဆၣ် ဖဲအဝဲသ့ၣ် ဒိးန့ၢ်ဘၣ် ကျိၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤလၢ တၢ်ကရၢကရိ လၢအတကွၢ်တၢ် အဘျုးန့ၣ်ဒီး အဝဲသ့ၣ် ပူၤဖျဲးဝဲဒၣ် လၢအဒ့ၣ်ကမၢ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. မ့ၢ်လၢ အဝဲသ့ၣ် ပူၤဖျဲးဝဲ လၢအဒ့ၣ်ကမၢ်အဃိ စံးဘျုးစံးဖှိၣ် တၢ်ကရၢကရိ ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ ဒီးဒ်အမ့ၢ်ပှၤစူၢ်က့ၤနာ်က့ၤ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးတဂၤအသိး, ကၠမံၣ်လၣ် ဟ့ၣ်ဝဲအဒိလၢ ကစၢ်ယွၤ မၤထူၣ်ဖျဲး စီၤမိၤရှ့ ဒီးပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်လၢ တၢ်ကဲကုၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ဘၣ်တၢ်ဆီၣ်သနံး ဒီးဘၣ်တၢ်မၤအၢမၤသီ အဝဲသ့ၣ် လၢပှၤအဲၤကူပတူးဖိတဖၣ်အဃိ ဘၣ်ဖံးတၢ်မၤတၢ်ဆူၣ်ဆူၣ်ကိၤကိၤ လၢအါနံၣ်အါလါအတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ. ၂ မိၤ ၂:၂၃ အပူၤ, ပကထံၣ်ဘၣ် ပှၤဂီၢ်မုၢ် ကိးပသူထီၣ်ဒီး ဃ့ကညးတၢ်လၢ အမၤကုၢ်အတၢ်မၤအဃိန့ၣ် ထီၣ်ဘး လၢယွၤအအိၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ၂ မိၤ ၅:၆-၈ ပာ်ဖျါဝဲ စီၤပၤဖၤရိၤဟ့ၣ်လီၤအကလုၢ်လၢ အကမၤအါထီၣ် မၤနးထီၣ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိ အတၢ်ဝံတၢ်ယိး ခီဖျိလၢ ကတ့အူးခဲတဖၣ်အဂီၢ် ဒီးကဘၣ်လဲၤထၢလီၢ်ဧိၤဒံးဧိၤလၢ အကစၢ်ဒၣ်ဝဲန့ၣ်လီၤ. ၂ မိၤ ၆:၇ ပာ်ဖျါဝဲ ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် ကိးပသူထီၣ် ဒီးဃ့ကညးကစၢ်ယွၤလၢ တၢ်ဆီၣ်သနံး အဝဲသ့ၣ်အဃိ ယွၤပာ်ဖျါထီၣ်က့ၤ အတၢ်အၢၣ်လီၤ ဒ်အမ့ၢ် ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ် အကစၢ်န့ၣ်လီၤ. ၂ မိၤ ၆:၆ အပူၤ ယွၤစံးဘၣ် ပှၤဂီၢ်မုၢ်လၢ “ဒီးယကမၤထူၣ်ဖျဲးသုလၢ ကုၢ်အတၢ်မၤ, ဒီးယကပှ့ၤက့ၤသုလၢ ယစုယူာ်ထီၣ်အသး”န့ၣ်လီၤ.

၂ မိၤ ၁၄ အပူၤ, ပကထံၣ်ဘၣ် စီၤမိၤရှ့ နဲၣ်ဆှၢမၤပူၤမၤဖျဲး ပှၤအံၣ်စရ့လးဖိတဖၣ်, လၢကီၢ်အဲၤကူပတူး ခီဖျိကစၢ်ယွၤအတၢ်ဒုးနဲၣ်ဆှၢ အဝဲသ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. တုၤလၢ မုၢ်တနံၤအံၤ အဆၢကတီၢ်ဒၣ်လဲာ် ယွၤပှ့ၤက့ၤပှၤလၢ အစုယူာ်ထီၣ်အသး, လၢထူၣ်စုညါအလိၤ ခီဖျိ အဖိခွါ ကစၢ်ယ့ၣ်ရှူးန့ၣ်လီၤ. တဘျီ ပဘၣ်တၢ်စၢဃာ်ပှၤလၢ တၢ်ဒဲးဘးအဒိၣ်အယိာ်န့ၣ် ခဲကနံၣ်အံၤ ပဘၣ် တၢ်မၤထူၣ်ဖျဲးပှၤလၢ တၢ်ဒဲးဘးအကုၢ်လံန့ၣ်လီၤ. ပတမ့ၢ် တၢ်ဒဲးဘးအကုၢ်လၢၤဘၣ်. ပမ့ၢ်ပှၤသဘျ့တဖၣ်လံန့ၣ်လီၤ.